رضاخوشرو پاک پاسکه

آقای رضاخوشرو پاک پاسکه

کد ملی 556016xxxx
گراف ارتباطات
26
شرکت‌ها
41
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14691508
آگهی تغییرات شرکت آذر گستر راگا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۶۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۸۱۱۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای یاور مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد . آقای رضا محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد . سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط اساسنامه اصلاح گردید . اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل است : امیر حسین دولتشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه . رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای یاور مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای رضا محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه محل شرکت به نشانی استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، چیتگر ، خیابان چیتگر جنوبی ، خیابان بعثت ، پلاک ۳۴ ، طبقه اول ، واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۰ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14691523
آگهی تغییرات شرکت آذر گستر راگا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۶۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۸۱۱۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکاء خارج گردید . آقای امیر حسین دولتشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکاء خارج گردید . سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوط اساسنامه اصلاح گردید . اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل است : آقای یاور مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای رضا محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14686050
آگهی تغییرات شرکت ژاو خشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۵۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۷۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا رفیعی مقدم ضیابری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم عزیزه حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند : خانم سمیه استرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضاخوشرو پاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ابوالفضل استرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14502324
آگهی تغییرات شرکت رستاک پناه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۱۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۷۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره برای دو سال به شرح ذیل میباشد : آقای وحید یوسفی شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - آقای سعید ناصری سربرجی شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای ابوالفضل استرکی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . - آقای علیرضا رفیعی مقدم ضیابری یه کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا خوشرو پاک پاسکه به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . - روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13816313
آگهی تغییرات شرکت نیل گستر هنگام شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۵۷۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۲۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی جودکی عنبرته به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت وآقای محمد علی غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوط اساسنامه اصلاح گردید. نام شرکاء و میزان سهم الشرکه آقای رضا خوشرو پاک پاسکه به کد ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx ریال آقای امیرحسین دولتشاهی به کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال آقای علی جودکی عنبرته به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال آقای محمدعلی غفاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13816326
آگهی تغییرات شرکت نیل گستر هنگام شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۵۷۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۲۰۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا خوشرو پاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید آقای امیرحسین دولتشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت. در نتیجه ماده مربوط اساسنامه اصلاح گردید. لیست سهامداران بعد از کاهش سرمایه: آقای محمدعلی غفاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال آقای علی جودکی عنبرته به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13751051
آگهی تغییرات شرکت ابتکار سازه آرکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۳۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۵۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا خوشرو پاک پاسکه به کدملی: xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای امیرحسین دولتشاهی به کدملی: xxxxxxxxx۷ به سمت بارزس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12936970
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود امتداد راه سبلان درتاریخ ۰۶/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل: عمران - ابنیه راه و آب تاسیسات و برق نفت و گاز صنعت و معدن آب و کشاورزی - طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در زمینه‌های معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: میدان رسالت - ابتدای خیابان هنگام - کوچه بهروز - پلاک ۱۲ - طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال می‌باشد. آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxx , xxx ریال آقای امیر حسین دولتشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxx , xxx ریال اولین مدیران شرکت: آقای رضا خوشروپاک پاسکه به سمت مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت نامحدود انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا منفردا " مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847968
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرایند سازه اقلیم در تاریخ ۲۳/۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق نفت و گاز صنعت و معدن آب و کشاورزی طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در زمینه‌های معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ستارخان میدان توحید خیابان باقرخان غربی پلاک xxx واحد یک کدپستی: xxxxxxxxx۲ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۱۰/۳/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: عزت الله بهرامی شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل راهب صفی زاده شماره ملی: xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شر کت و اوراق عادی و اداری به امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847983
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طراحان سازه پرلیت در تاریخ ۲۳/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق نفت و گاز صنعت و معدن آب و کشاورزی طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در زمینه‌های معماری، شهر سازی و برنامه ریزی شهری اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان توحید خیابان نصرت غربی کوچه فرهنگ پلاک xxx واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۲ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۱۰/۳/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه xxx پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: مهدی امینائی چترودی با ک. م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. امیرحسین دولتشاهی با ک. م xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی به امضای منفردا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری به امضای منفردا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای رضا خشرو پاک یاسکه با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848101
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آباد راه مهاجر در تاریخ ۲۳/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق نفت و گاز صنعت و معدن آب و کشاورزی طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در زمینه‌های معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ستارخان خیابان فرزین تقاطع باقرخان پلاک xxx واحد ۳ واحد دوم کدپستی: xxxxxxxxx۰ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۱۰/۳/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: میلاد ژیانی فیض آبادی شماره ملی: xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره امیر حسین دولتشاهی شماره ملی: xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء منفردا مدیرعامل همراه با مهر شر کت و اوراق عادی و اداری به امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رضا خوشرو پاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848297
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابتکار سازه آرکا در تاریخ ۲۳/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق نفت و گاز صنعت و معدن آب و کشاورزی طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در زمینه‌های معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ستارخان خیابان کوثر نبش کوچه احتشام پلاک xxx واحد ۴ کدپستی: xxxxxxxxx۲ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۱۰/۳/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: مهناز ناصری سربرجی شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره عزت اله بهرامی شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شر کت و اوراق عادی و اداری به امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رضا خوشرو پاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. امیرحسین دولتشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848320
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آئین سازه صدرا در تاریخ ۲۳/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق نفت و گاز صنعت و معدن آب و کشاورزی طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در زمینه‌های معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ستارخان نرسیده به میدان توحید خیابان کوثر دوم پلاک xxx واحد ۲ کدپستی: xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۱۰/۳/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: میلاد ژیانی فیض آبادی شماره ملی: xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره جواد کلانتری شماره ملی: xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شر کت و اوراق عادی و اداری به امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848349
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پدیده گستر پرگاس در تاریخ ۲۳/۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق نفت و گاز صنعت و معدن آب و کشاورزی طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در زمینه‌های معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ستارخان باقرخان کوچه فرزین پلاک ۳۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۱۰/۰۳/xxx۵ نزد بانک رسالت شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: میر علی اکبر خالقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره. ایرج یعقوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مد ت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا منفردا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضا منفردا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مد ت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848461
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طراحان گشت ابتکار در تاریخ ۲۳/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق نفت و گاز صنعت و معدن آب و کشاورزی طراحی، نظارت، اجرا و مشاوره در زمینه‌های معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ستارخان باقرخان پلاک xxx واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۱۰/۳/۹۵ نزد بانک قوانین شعبه xxx پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: راهب صفی زاده با ک. م xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ایرج یعقوبی با ک. م xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا منفردامدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضا منفردا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12820936
آگهی تغییرات شرکت عمران خشت کوثر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۲۰۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۰۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی شریفی اردانی فرزند رضا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای بهنام مهران گهر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. تعیین دارندگان حق امضاء با هیئت مدیره خواهد_بود و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح می‌گردد. لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه به شرح زیر می‌باشد خانم فاطمه آسایش ک. م xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای رضا خوشرو پاک پاسکه ک. م xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای علی شریفی اردانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای بهنام مهران گهر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آدرس مرکز اصلی شرکت به تهران: ستارخان خیابان بهبودی پلاک xxx واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12820961
آگهی تغییرات شرکت عمران خشت کوثر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۲۰۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۰۱۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه آسایش ک. م xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید. آقای رضا خوشرو پاک پاسکه ک. م xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه به شرح زیر می‌باشد: آقای علی شریفی اردانی ک. م xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای بهنام مهران گهر ک. م xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12272446
آگهی تغییرات شرکت کیان سیر آداک سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۵۳۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا خوشرو پاک پاسکه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سیاوش آسایش بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سکینه تلاش مهدی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سعید وزینی امامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و فاطمه سلیمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1604110
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه هرسین با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۳۱۳۲۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۷۰۸۷۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد اسماعیلی خانسری کد ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود بمبلغ xxx/xxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و آقای رضا خوشرو پاک پاسکه کد ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود بمبلغ xxx/xxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
آقای شهرام قاطع با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را بمبلغ xxx/xxx ریال کاهش داد.
آقای علیرضا آهنج با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را بمبلغ xxx/xxx ریال کاهش داد.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح گردید.
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش بشرح ذیل می باشد:
شهرام قاطع دارای کد ملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه
علیرضا آهنج دارای کد ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه
آقای وحید اسماعیل تبریزی کد ملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxx/xxx/۲ ریال سهم الشرکه
آقای امیر اسماعیل تبریزی کد ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه
آقای حامد اسماعیل تبریزی کد ملی xxxxxxxxx۹ مبلغ xxx/xxx/۲ ریال سهم الشرکه
آقای حسین زنده روح کد ملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه
آقای یوسف رنجور دوزدوزان کد ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه
آقای بهادر رنجور دوزدوزان کد ملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxx/xxx/۳ ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228146
آگهی تغییرات شرکت عمران سازه هرسین با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۱۳۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۷۰۸۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۶/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای شهرام قاطع فرزند منوچهر به ش شxxx۷ صادره از تهران متولد۱۲/۱۲/xxx۱ بشماره ملیxxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغxxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای علیرضا آهنج فرزند محمود به ش شxxx۰ صادره از تهران متولد۰۹/۰۹/xxx۸ بشماره ملیxxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغxxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۱ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
لیست شرکا پس از ورود شریک و افزایش سرمایه: آقای محمد اسماعیلی خانسری به کدملیxxxxxxxxx۸ مبلغxxx/xxx ریال آقای رضا خوشرو پاک پاسکه به کدملیxxxxxxxxx۵ مبلغxxx/xxx ریال آقای شهرام قاطع مبلغxxx/xxx ریال آقای علیرضا آهنج مبلغxxx/xxx ریال.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148844
آگهی تاسیس شرکت عمران خشت پناه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۵/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۵/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران، ابنیه، راه و آب، تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه رسالت ـ خیابان ۱۶ متری دوم ـ خیابان جمشید رویان ـ پلاک xxx ـ طبقه ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۲
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۸/۳/xxx۲ نزد بانک قوامین شعبه خ شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم فریبا پولادوند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم محبوبه ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148838
آگهی تاسیس شرکت عمران خشت فیدار سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۵/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۵/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران، ابنیه، راه و آب، تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران نارمک ـ خیابان زرکش ـ پلاک ۸ ـ طبقه ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx مورخ ۲۸/۳/xxx۲ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای فرشاد نصرت زادگان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم فریبا پولادوند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ خانم محبوبه ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063831
آگهی تأسیس شرکت ابنیه سازان راهیل سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۲/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۲/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی..
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان هفت حوض ـ خیابان سامان ـ پلاک ۸۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۳۲ مورخ ۲۱/۱/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خ شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم محبوبه ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم سمیرا حسین آبادی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت: از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015316
آگهی تاسیس شرکت پایدار پایه نارین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی ۲ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران میدان رسالت خیابان کرمان جنوبی کوچه فراهانی پلاک ۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۶/۱۲/xxx۱ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ خانم کبری عبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای مسعود غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای مسعود غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ ۸ آقای مرتضی کمیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم سمیه استرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992107
آگهی تاسیس شرکت آوا گشت فرتاک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۱۱/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابه جایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل اتوبوس، مینی بوس، میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران میدان انقلاب جنب متروی انقلاب کوچه جنتی پلاک ۲۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۹/۰۹/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای محمد اسماعیلی خانسری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ آقای محمد اسماعیلی خانسری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و عقود اسلامی با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم مهناز ناصری سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9588654
آگهی تاسیس شرکت کیان سیر آداک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.

۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابجایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل: اتوبوس، مینی‌بوس، میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ امام خمینی بین خوش و رودکی پ xxx ط سوم‌ـ کدپستی xxxxxxxxx۵

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹/۹۱/xxx مورخ ۲۹/۹/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ خانم سکینه تلاش‌مهدی‌زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ۵ـ آقای سیاوش آسایش بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

۳ـ۵ـ آقای رضا خوشروپاک‌پاسکه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره.

۴ـ۵ـ آقای رضا خوشروپاک‌پاسکه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:

۱ـ۸ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ خانم فرزانه باقری‌راینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984586
آگهی تاسیس شرکت عمران بتن اهورا با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۰۷/۱۱/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۷/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران، ابنیه، راه و آب، تاسیسات و برق ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت: ایران تهران خ شریعتی خ پلیس کوچه کاویانی پ ۷ کدپستی xxxxxxxxx۴ ـ شعبه ندارد.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ محمد اسماعیلی خانسری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو اصلی به سمت مدیرعامل.
۲ـ۵ـ محمد اسماعیلی خانسری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 960711
آگهی تاسیس شرکت کیان سیر آداک سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: حمل و نقل و جابجایی مسافر با خودروهای بیش از ۱۵ نفر ظرفیت از قبیل: اتوبوس، مینی بوس، میدل باس در محدوده شهر تهران و حومه.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خ امام خمینی بین خوش و رودکی پ xxx ط سوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹/۹۱/xxx مورخ ۲۹/۹/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ خانم سکینه تلاش مهدی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ آقای سیاوش آسایش بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ آقای رضا خوشروپاک پاسکه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ آقای رضا خوشروپاک پاسکه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ خانم مهناز ناصری سربرجی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ خانم فرزانه باقری راینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941480
آگهی تاسیس شرکت عمران خشت کوثر با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۹/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: ۱. انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳: ایران تهران گلبرگ غربی خ باستان پلاک ۹۹ واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۰. شعبه ندارد.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ فاطمه آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی به سمت مدیرعامل.
۲ـ۵ـ فاطمه آسایش بشماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی به سمت عضو هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ رضا خوشروپاک پاسکه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی به سمت رییس هیئتمدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء:
۱ـ۶: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941477
آگهی تاسیس شرکت عمران سازه هرسین با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۳/۹/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳/۹/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل: عمران، ابنیه، راهسازی و آب، تاسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳: ایران تهران جنب متروی سرسبز خ آیت اله مدنی کوچه شاهسونی پلاک ۱۰ ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۷ شعبه ندارد.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ محمد اسماعیلی خانسری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو اصلی به سمت رییس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ رضا خوشروپاک پاسکه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی به سمت مدیرعامل.
۳ـ۵ـ رضا خوشروپاک پاسکه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی به سمت عضو هیئتمدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء:
۱ـ۶: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747850
آگهی تغییرات شرکت عمران خشت سانیاربا مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۷۰۰۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۰۰۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۶/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عیسی زاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای بابک کیان مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محسن کنف چیان حسن کیاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۱۴/۶/xxx۳
۲ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای عیسی زاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بابک کیان مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن کنف چیان حسن کیاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بابک کیان مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.
۳ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ ستارخان مجتمع تجاری اداری مرجان ط۳ واحد۴۷ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره منفردا یا خانم سیده مریم حسینی (احدی از شرکاء) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ آقای حسین کیاور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۶/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10013107
آگهی تغییرات شرکت عمران خشت سانیار با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۷۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۰۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۶/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عیسی زاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای بابک کیان مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محسن کنف چیان حسن کیاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۱۴/۶/xxx۳ ۲. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عیسی زاهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بابک کیان مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن کنف چیان حسن کیاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بابک کیان مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ستارخان مجتمع تجاری اداری مرجان ط ۳ واحد ۴۷ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره منفردا یا خانم سیده مریم حسینی (احدی از شرکاء) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ آقای حسین کیاور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۶/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10398010
آگهی تاسیس شرکت عمران بتن آروین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل ساخت ابنیه، عمران راهسازی خطوط آب تاسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران بزرگراه رسالت خ آیت الله مدنی پلاک ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۶/۶/xxx۱ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ خانم طاهره منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ خانم سمیه استرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ خانم سمیه استرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ خانم شیما سمواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748804
آگهی تاسیس شرکت سیویل سازه سایانسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران، ساخت ابنیه، راهسازی و آب، و تاسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران خ آیت اله مدنی خ سبلان جنوبی کوچه نور پلاک ۴۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/۹۱/xxx مورخ۲۹/۶/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه رودکی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ آقای محمد اسماعیلی خانسری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ آقای رضا خوشرو پاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ آقای رضا خوشرو پاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم فاطمه حسین پور به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای اصغر شاه محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747803
آگهی تاسیس شرکت عمران بتن آروین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل ساخت ابنیه، عمران راهسازی خطوط آب تاسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه رسالت خ آیت الله مدنی پلاک ۱۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ۲۶/۶/xxx۱ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ خانم طاهره منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم سمیه استرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ خانم سمیه استرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضا منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم شیما سمواتی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748799
آگهی تاسیس شرکت آرکا بتن تندیس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۷/xxx۱ تحت شمارهxxxxxxو شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل ابنیه عمران راهسازی و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران وحیدیه ـ خ باستان ـ پ ۹۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ۲۶/۶/xxx۱ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم فرزانه باقری راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ خانم سمیه استرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم طاهره منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ خانم طاهره منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای محمود صادقی راد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای رضا خوشرو پاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 654335
آگهی تأسیس شرکت عمران خشت سانیار با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۴/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجرای کلیه امور پیمانکاری در زمینه: تاسیسات آب، ساختمان، سدسازی، راه سازی، پیمانکاری تاسیسات برق، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی ـ خیابان پلیس ـ کوچه کاویانی ـ پلاک ۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای رضا خوشروپاک پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حـق امضاء: کلیـه اوراق و اسـناد بهادار و تعهـدآور شرکت از قبـیل چک، سـفته، بروات و قـراردادها و عـقود اسلامی همچـنین کلـیه اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضـاء هیئـت مدیره هـمراه با مهـر شـرکت معـتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9831102
آگهی تأسیس شرکت عمران خشت سانیار با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۴/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجرای کلیه امور پیمانکاری در زمینه: تاسیسات آب، ساختمان، سدسازی، راه‌سازی، پیمانکاری تاسیسات برق، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی ـ خیابان پلیس ـ کوچه کاویانی ـ پلاک ۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ خانم سارا آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای رضا خوشروپاک‌پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای رضا خوشروپاک‌پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حـق امضاء: کلیـه اوراق و اسـناد بهادار و تعهـدآور شرکت از قبـیل چک، سـفته، بروات و قـراردادها و عـقود اسلامی همچـنین کلـیه اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضـاء هیئـت‌مدیره هـمراه با مهـر شـرکت معـتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10726887
آگهی تاسیس شرکت عمران خشت کوثر با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۹/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.

۱ـ موضوع شرکت: ۱. انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳: ایران تهران گلبرگ غربی خ باستان پلاک ۹۹ واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۰. شعبه ندارد.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ فاطمه آسایش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی به سمت مدیرعامل.

۲ـ۵ـ فاطمه آسایش بشماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره.

۳ـ۵ـ رضا خوشروپاک‌پاسکه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی به سمت رییس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت‌مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء:

۱ـ۶: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11279472
آگهی تاسیس شرکت عمران سازه هرسین با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۳/۹/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳/۹/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل: عمران، ابنیه، راهسازی و آب، تاسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳: ایران تهران جنب متروی سرسبز خ آیت‌اله مدنی کوچه شاهسونی پلاک ۱۰ ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۷ شعبه ندارد.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ محمد اسماعیلی‌خانسری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو اصلی به سمت رییس هیئت مدیره.

۲ـ۵ـ رضا خوشروپاک‌پاسکه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی به سمت مدیرعامل.

۳ـ۵ـ رضا خوشروپاک‌پاسکه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت‌مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء:

۱ـ۶: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11479328
آگهی تأسیس شرکت آرمه بتن مرصاد سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ساخت ابنیه راهسازی خطوط آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان هلال احمر خ گلستان پ ۱۰ واحد xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۲

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی‌‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۷/۶/۹۱ نزد بانک قوامین شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ خانم مهناز ناصری‌سربرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ خانم کبری عبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ خانم زهراسادات حسینی‌اله‌چالی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ خانم زهراسادات حسینی‌اله‌چالی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای منفردا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ خانم سیده سمیرا رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای رضا خوشروپاک‌پاسکه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات