محمد هلاکوهی

آقای محمد هلاکوهی

کد ملی 555861xxxx
گراف ارتباطات
7
شرکت‌ها
12
آگهی‌ها

شرکت های محمد هلاکوهی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمد هلاکوهی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14748334
آگهی تغییرات شرکت اندیشمندان تلاشگر سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۱۲۹۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عطاءاله برنا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ رئیس هیات مدیره، احمد کارگهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نائب رئیس هیات مدیره، مهران برومند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیات مدیره، محمد هلاکوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیات مدیره، نوید کارگهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت میباشد.کلیه چکها، قراردادها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13522319
آگهی تغییرات شرکت فولاد کالا فوکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۷۴۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هلاکوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ابوالقاسم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت بازرگانی توکا تدارک سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت بازیافت فلزات سپهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه چکها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462837
آگهی تغییرات شرکت فولاد کالا فوکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۷۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب مجمع رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آیین تراز آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه صمت جهت درج آگهی و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. شرکت بازرگانی توکا تدارک (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷، شرکت بازیافت فلزات سپهران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و آقای محمد هلاکوهی کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430328
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز آذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۲/xxx۶ ایرج مختارپور با کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ رئیس هیئت مدیره محمد هلاکوهی با کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ نائب رئیس هیئت مدیره سلمان درویشی با کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مهدی کاظمی اسفه با کد ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت توکا تولید اسپادان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ عضو هیئت مدیره منصور دشتی رحمت آبادی با کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسه مورخ ۱۵/۸/xxx۵ هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12500687
آگهی تغییرات شرکت فولاد كالا فوكا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۷۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۷۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکتهای بازرگانی توکا تدارک شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷، شرکت بازیافت فلزات سپهران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و آقای محمد هلاکوهی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12487840
آگهی تغییرات شرکت بازرگاني توكا تدارك شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۷۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مرتضی طلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت صنایع برش ورق فولادی سهامی خاص به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد هلاکوهی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، خانم فاطمه سادات هاشمی فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا سهامی خاص و آقای محمدتقی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت توکا حمل و نقل سهامی عام و آقای حسین الشریف به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توکا ریل سهامی عام به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه چک ها، قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور در شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12063279
آگهی تغییرات شرکت ژرف اندیشان فن گستر پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۶۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمد هلاکوهی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه و تجارت رهیاب فن گستربه شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ و آقای عطاءاله برنا به کدملی xxxxxxxxx۰به نمایندگی از شرکت فن گستر پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و آقای حسن ابریشمکار به کدملی xxxxxxxxx۹
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12063280
آگهی تغییرات شرکت ژرف اندیشان فن گستر پارس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۶۱۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هلاکوهی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه و تجارت رهیاب فن گستربه شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عطاءاله برنا به کدملی xxxxxxxxx۰به نمایندگی از شرکت فن گستر پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ به سمت نایب رییس و آقای حسن ابریشمکار به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رییس و مدیرعامل برا ی مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهدار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضای مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر مکاتبات اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1740470
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توکاتدارک سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲۱ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۲۹۰۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرمسعود هراتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت توکاریل (سهامی عام) جایگزین آقای بهرام پرورش گردید. آقای مرتضی طلایی بشماره ملیxxxxxxxxx۶ نماینده شرکت صنایع برش ورق فولادی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد هلاکوهی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری توکافولاد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای محمدتقی صمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت حمل و نقل توکا به سمت عضو هیئت مدیره وآقای امیر مسعود هراتیان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت توکا ریل به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه سادات هاشمی فشارکی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۸/۳/۹۴ انتخاب شدند. ضمناً در اختیارات مدیرعامل و امضاء مجاز شرکت تغییری ایجاد نگردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362361
آگهی تصمیمات در هیئت مدیره شرکت توکا ریل سهامی عام شماره ثبت ۲۴۳۰۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۲ تغییرات زیر در شرکت فوق بعمل آمده است محسن پور سینا بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد بجای آقای علی بیات ماکو بسمت رئیس هیئت مدیره محمد هلاکوئی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت حمل و نقل توکا بجای سید مهدی صادق بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و در سمت سایر اعضا و امضا مجاز شرکت تغییری ایجاد نگردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1174863
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی توکا تدارک سهامی خاص شماره ثبت ۷۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۰۲۴۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۶/۵ و ۲۸/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ شرکت صنایع برش ورق فولادی مبارکه شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی آقای مرتضی طلایی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی محمد رضا کچویان کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد هلاکوهی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بنمایندگی خانم فاطمه السادات هاشمی فشارکی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات با امضا مدیرعامل معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و کریم حسین آبادی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز مالی xxx۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۶/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9781324
آگهی تغییرات در شرکت فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان با مسئولیت محدود، ثبت شده بشماره ۳۴۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۰۲۱۲۴
باستناد نامه xxx۰۱/۵/xxx مورخ ۲۵/۵/۸۹ از اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان و برابر صورت‌جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۸۹ و ۱۷/۳/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقایان محسن پور سینا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و محمد رضا ساکت به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و محمد هلاکویی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ سید مرتضی سقائیان نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بهمن مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای محسن پور سینا را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد هلاکویی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا ساکت را بسمت مدیر‌عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیر‌عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛‌ ضمنا کلیه قراردادها و عقود اسلامی غیر بانکی با امضاء مدیر‌عامل و با مهر شرکت معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۵/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات