محمدرضا حسن زاده

آقای محمدرضا حسن زاده

کد ملی 553934xxxx
گراف ارتباطات
21
شرکت‌ها
51
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14889511
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری اختر شاه طرقبه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 45515 و شناسه ملی 10380617404
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/04/1396 و برابر نامه شماره 11030/128/982مورخ 30/7/1398 اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد کاردان (به نمایندگی ازشرکت جم صنعت کاران کیا) کد ملی0941818284 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا حسن زاده (به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری توسعه گردشگری خراسان) کد ملی5539343387 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهران دانشورمحولات کد ملی 0937519448 به سمت عضواصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. آقای محمد تقی زاده به شماره ملی 0946270368 (خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش980819482465419 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14846530
آگهی تغییرات شرکت همیاران سازندگی و توسعه شرکت سهامی عام به شماره ثبت 393352 و شناسه ملی 10320431298
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 24/07/1397 و مجوز شماره77561/15,982 مورخ 19/04/1398 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت جهاد تعاون استان خراسان به شناسه ملی 10380237237 به نمایندگی محمدجواد اوحدی به شماره ملی 0889759286 به عنوان رئیس هیأت مدیره ـ شرکت کارافرینان ره اورد طیب به شناسه ملی 10200374185 به نمایندگی محمدتقی پاکزاد به شماره ملی 1376304635 به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری کوه نور به شناسه ملی 10380410842 به نمایندگی محمدرضا حسن زاده به شماره ملی 5539343387 به عنوان منشی و عضو هیأت مدیره ـ کانون جهادگران جهاد سازندگی به شناسه ملی 10103080070 به نمایندگی علی اصغر مجاهدی به شماره ملی 0383400570 به عنوان عضو هیأت مدیره ـ موسسه توسعه روستایی ایران گل طوبی به شناسه ملی 10100348978 به نمایندگی سیدمحسن میرهادی به شماره ملی 0051440113 به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. سیدمرتضی رضوی زاد خارج از اعضای هیأت مدیره به شماره ملی 0042396735 به عنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل و صاحبان امضا مجاز: 1 ـ اختیارات هیأت مدیره مندرج در ماده 37 اساسنامه شرکت به مدیرعامل شرکت به شرح ذیل تفویض گردید تا براساس صرفه صلاح شرکت اقدام نماید. نمایندگی شرکت برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیردولتی موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان در چارچوب ایین نامه های مصوب افتتاح هرنوع حساب و استفاده از ان به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اتخاذ تصمیم در امورمربوط به ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع نام یا علائم تجاری و صنعتی کپی رایت سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر اقامه هرگونه دعاوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعاوی حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاهها دادسراها مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعاوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری تنظیم صورت های مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه ان به بازرس و حسابرس تنظیم صورت مالی میان دوره ای در مقاطع سه و ارائه صورت های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس. کلیه قراردادها و اسناد اوراق بهادار بانکی با امضای ثابت مدیرعامل اقای سیدمرتضی رضوی زاد باتفاق جناب اقای محمدجواد اوحدی رئیس هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضا نایب رئیس هیأت مدیره جناب اقای محمدتقی پاکزاد به همراه مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل شرکت به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. پ980720358538853 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14822814
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت ومعدن خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۵۸۷۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ شرکت سهام نگر نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxx۴۹ به نمایندگی آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت جهاد تعاون خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شماره ثبت xxx۷ به نمایندگی آقای محمدجواد بابایی اشک زری به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری کوه نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شماره ثبت xxx۶۲ به نمایندگی آقای غلامحسین عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره و آقای امیر خجسته نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره وآقای جواد هادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال (تا تاریخ ۳۰/۰۴/xxx۰) انتخاب گردیدند.و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر باشد. ـ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تفویض گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14757019
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت ومعدن خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۵۸۷۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ۱ ) شرکت سهام نگر نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و شماره ثبت xxx۴۹ به نمایندگی آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره ۲ ) شرکت جهاد تعاون خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شماره ثبت xxx۷ به نمایندگی آقای محمدجواد بابایی اشک زری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ۳ ) شرکت خاک طلایی توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ و شماره ثبت xxx۹۵ به نمایندگی آقای جواد هادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره ۴ ) آقای جواد هادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر باشد ۳ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14721212
آگهی تغییرات شرکت سازه بلندان مانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۸۲۹۱
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امید عمادزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت کارگزاری سهام گستران شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شماره ثبت xxx۸۵ به نمایندگی آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان به نمایندگی آقای علیرضا صومعه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمدرضا احتشام هروی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیأت مدیره و آقای فرزاد فرشید به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . آقای علیرضا صومعه بمدت دو سال بعنوان مدیرعامل انتخاب شد . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای ثابت نایب رئیس هیأت مدیره ( آقای محمدرضا حسن زاده ) و یکی از اعضای هیأت مدیره ( آقایان امید عمادزاده یا محمدرضا احتشام هروی یا فرزاد فرشید ) به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14707235
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران کاج کوه نور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۸۹۶۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : شرکت سرمایه گذاری کوه نور ( سهامی عام ) به نمایندگی آقای محمد ملائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت همگرایان سازه و بنا ( سهامی خاص ) به نمایندگی آقای محمدرضا حسن زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای ناصر اشرفی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای حامد مهران به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق بهادار ، اسنادتعهدآور ، برات و سفته‌های شرکت ، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14594607
آگهی تغییرات خیریه گلزار علوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۷۲۱۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۰۱/۰۶/xxx۷ و نامه شماره xxxxxx/۹۷ , xxx مورخ ۱۹/۱۲/xxx۷ مدیریت بهزیستی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبدالمجید حلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای محمد ابراهیم بازاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای سیدایمان غفوریان حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای سیدمحمد مشیریان فراهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای حبیب ملائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ خانم سیده مطهره طاهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سیدرضا طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حسین اشتیاق حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند . آقای سید احمد پیش بین به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد فرخ یار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند . روزنامه خراسان رضوی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14594612
آگهی تغییرات خیریه گلزار علوی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۷۲۱۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۶/xxx۷ و نامه شماره xxxxxx/۹۷ , xxx مورخ ۱۹/۱۲/xxx۷ مدیریت بهزیستی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبدالحمید حلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد ابراهیم بازاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سیدمحمد مشیریان فراهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت خزانه دار آقای عبدالمجید حلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل ( برای مدت دو سال ) آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدایمان غفوریان حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت سمت عضو هیئت مدیره و آقای حبیب ملائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سیده مطهره طاهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند . تمامی اسناد و اوراق بهادار وتعهد آور موسسه باامضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ( آقای عبدالمجید حلمی ) و خزانه دار ( آقای سیدمحمد مشیریان فراهی ) همراه با مهر موسسه معتبر خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14278441
آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون استان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۷۲۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدجواد اوحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل آقای محسن انصاری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدجواد بابائی اشک زری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامحسین عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل و متغییر یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهرشرکت دارای اعتبار می باشد. ـ اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۴و۷و۱۵و۱۶و۱۷و۱۸ ماده ۳۹ اساسنامه شرکت به مدیر عامل شرکت تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14278444
آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون استان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۷۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای محمدجواد بابائی اشک زری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ آقای غلامحسین عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ آقای محسن انصاری مقدم به شمار ملی xxxxxxxxx۳ ـ آقای محمدجواد اوحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و حسین شریعت احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وجواد ایزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14206595
آگهی تغییرات شرکت سهام نگر نور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۶۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد رضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت جهاد تعاون خراسان به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲- آقای نورعلی طالب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شهرسازان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای علی اصغر ایمانفر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14206598
آگهی تغییرات شرکت سهام نگر نور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۶۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت جهاد تعاون خراسان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت طوس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای نورعلی طالب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای علی اصغر ایمانفر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ که برای مدت دو سال به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب شدند و خانم مرجان امیری عارف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و اقای محسن انصاری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار خراسان رضوی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. و صورتهای مالی منتهی به سال ۲۹/xxx/xxx۶به تصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14185375
آگهی تغییرات شرکت جهد صنعت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۱۴۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن انصاری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مهدی خلفایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۱۲/۹۸ تعیین گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14124271
آگهی تغییرات شرکت همگرایان سازه و بنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۵۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت جهاد تعاون خراسان با شماره ثبت xxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد ملائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری کوه نور با شماره ثبت xxx۶۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای حامد مهران به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سازه و بنای دشت توسxxx۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علی پاکدل کلاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035744
آگهی تغییرات شرکت جهد صنعت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۱۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت جهاد تعاون به شماره ثبت xxx۷ و آقای محسن انصاری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت جهدآزما به شماره ثبت xxx۸ و آقای مهدی خلفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ژرف کاوش به شماره ثبت xxx۰۳ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. شرکت سهام نگر نور شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و آقای علی اصغر ایمانفر کدملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035747
آگهی تغییرات شرکت جهد صنعت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۱۴۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن انصاری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر اکبریه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13989011
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۰۲۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت سرمایه گذاری کوه نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ شرکت جهاد تعاون خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ شرکت جهد بتن توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ شرکت نورآوران توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وآقای عبدالمجید رفائی افشار قزل باش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای سیدعلی میرنجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۶ مورد تصویت قرار گرفت. موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی ارکان سیستم به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13989012
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۰۲۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عبدالمجید رفائی افشار قزل باش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت نوراوران توس به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای غلامحسین عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت جهاد تعاون خراسان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای نورعلی طالب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کوه نور (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدعلی میرنجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت جهد بتن توس به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و متغیریکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهرشرکت دارای اعتبار می‌باش ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13603284
آگهی تغییرات شرکت جهد آزمای مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۶۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد ملائی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کوه نور، آقای محسن انصاری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳، آقای علیرضا سالاری منش به شماره ملی xxxxxxxxx۸، آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سازه و بنای دشت توس و آقای مهدی خلفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت همگرایان سازه و بنا ۲ مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم با شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۴ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت با شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵، مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558368
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران کاج کوه نور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۸۹۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت شرکت سرمایه گذاری کوه نور به نمایندگی آقای محمد ملائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت همگرایان سازه و بنابه نمایندگی آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای ناصر اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.. مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558371
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران کاج کوه نور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۸۹۶۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری کوه نور به نمایندگی آقای محمد ملائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت همگرایان سازه و بنابه نمایندگی آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای ناصر اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای حامد مهران به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضا) به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق بهادار، اسنادتعهدآور، برات و سفته‌های شرکت، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13428777
آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون استان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۷۲۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدخلیل مهدیزادگان حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای حسین علیپور چک آب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو و مدیرعامل آقای محسن انصاری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین شریعت احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت عضویت هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۱۰/۹۶ انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و متغییر یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء و مهرشرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13395804
آگهی تغییرات شرکت سازه و بنای دشت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۳۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف: سمت اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال تعیین گردید: ۱ آقای محمد رضا حسن زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت جهاد تعاون خراسان با عنوان رئیس هیئت مدیره ۲ آقای محمد ملائی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کوه نور با عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ۳ آقای محسن انصاری مقدم با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت شهرسازان دشت توس با عنوان عضو هیئت مدیره ۴ آقای نور علی طالب زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل. ب: کلیه اوراق بهادار، اسنادتعهدآور، برات و سفته‌های شرکت، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13289365
آگهی تغییرات شرکت همیاران سازندگی و توسعه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۱۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۱۵ , xxx مورخ ۱۹/۱۰/۹۵ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کار آفرینان ره آورد طیب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی جناب آقای محمد تقی پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری کوه نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی جناب آقای محمد جواد اوحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وکانون جهادگران جهادسازندگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی جناب آقای سید حسین امامی رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان منشی هیئت مدیره و شرکت جهاد تعاون خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی جناب آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و موسسه توسعه روستایی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی جناب آقای سید محسن میر هادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید مرتضی رضوی زاد خارج از اعضای هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه قرارداد‌ها و اسناد اوراق بهادار بانکی توائما با امضای مدیرعامل جناب آقای سید مرتضی رضوی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و رئیس هیئت مدیره جناب آقای محمد تقی پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و در غیاب هر یک از آنها با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره جناب آقای محمد جواد اوحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل شرکت به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مندرج در ماده ۴۲ اساسنامه هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح زیر را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان در چارچوب آیین نامه‌های مصوب. افتتاح هر نوح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اتخاذ تصمیم در امور مربوط به ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. اقامه هر گونه دعاوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعاوی حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعاوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری. تنظیم صورت‌های مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارئه صورت‌های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13040628
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور سازآب شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۸۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حبیب اله پردل به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمد پورحسن به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای ابوالقاسم اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه پارسیان حسابرس افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا حسن زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003996
آگهی تغییرات شرکت سهام نگر نور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۶۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت جهاد تعاون خراسان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی آقای محمدرضا حسن زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ وشرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت توس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی آقای نورعلی طالب زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ وآقای علی اصغر ایمانفر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم مرجان امیری عارف با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و اقای محسن انصاری مقدم با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه شهرآرا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13004000
آگهی تغییرات شرکت سهام نگر نور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۶۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا حسن زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت جهاد تعاون خراسان به کدشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ طی نامه شماره xxx/ ص/ ۹۵ مورخ ۹۵/۰۴/۲۹ عضو و رئیس هیئت مدیره. آقای نورعلی طالب زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت توس به کدشناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ طی نامه شماره ۹۵/۷/xxx۷ مورخه ۹۵/۰۴/۲۳ عضو و نایب رئیس هیئت مدیره. آقای علی اصغر ایمانفر به کدملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره و مدیر عامل دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورو رسمی و بانکی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983452
آگهی تغییرات شرکت سازه بلندان مانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۸۲۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: امید عماد زاده به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۷ محمد رضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت کارگزای سهام گستران شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت جواد هادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره محمد رضا احتشام هروی به سمت عضو هیئت مدیره xxxxxxxxx۳ فرزاد فرشید به سمت عضو هیئت مدیره xxxxxxxxx۳ مهدی هدایت نیا (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا مشترک امید عماد زاده رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا حسن زاده نائب ریئس هیئت مدیره در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا مشترک آقای فرزاد فرشید عضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا حسن زاده نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب نائب رئیس با امضا مشترک جواد هادیان عضو هیئت مدیره آقای عمادزاده رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. و کلیه اسناد و مدارک عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل مهدی هدایت نیا همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983457
آگهی تغییرات شرکت سازه بلندان مانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۸۲۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کارگزاری سهام گستران شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محمد رضا حسن زاده کد ملی xxxxxxxxx۷ وشرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت ومعدن خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی جواد هادیان کد ملی xxxxxxxxx۲ و محمدرضا احتشام هروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و امید عمادزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و فرزاد فرشید به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا صومعه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979405
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان برج‌های مسکونی سبز کوثر درتاریخ ۰۱/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxx۳۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: جمع آوری وجوه از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و ساخت پروژه ساختمانی مندرج در امید نامه صندوق از محل وجوه یاد شده و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه یاد شده و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه گذاران صندوق است. مراحل و زمان بندی و هزینه‌های اجرای پروژؤه در امید نامه و پیوست آن مندرج است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت صندوق به مدت نامحدود. مرکز اصلی صندوق: تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف پلاک ۱۳ ساختمان گروه مالی بانک مسکن طبقه ششم کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه صندوق: متغیر می‌باشد که در زمان تاسیس xxxxxxxxx۰ ریال می‌باشد. ارکان صندوق: شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به نمایندگی سید محسن فاضلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر صندوق و متعهد پذیره نویس صندوق و بازارگردان صندوق. شرکت جهد سازان توس به نمایندگی غلامحسین عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرساخت صندوق. شرکت برج ایستا گستر به نمایندگی حمید هروی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت ناظر صندوق. شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به نمایندگی علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت متولی صندوق. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به نمایندگی علی امانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت حسابرس صندوق. اعضای هیئت مدیره صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به نمایندگی علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری کوه نور به نمایندگی محمد ملائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به نمایندگی کاوه دلسوز مرغوب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت سازه و بنای دشت توس به نمایندگی نورعلی طالب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت عمرانی و ساختمانی مشهد پویای کوه نور به نمایندگی محمدرضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال از تاریخ ثبت صندوق انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات با امضای دو نفر از آقایان سید محسن فاضلیان، مصطفی ازگلی و غلامحسین احمدی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای سید محسن فاضلیان و مهر صندوق معتبر می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه طبق مجوز شماره xxx۴۸ , xxx مورخه ۰۶/۰۵/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952206
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور سازآب شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۸۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سهام نگرنوربه شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس اصلی ومحمد رضا حسن زاد ه به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12933003
آگهی تغییرات شرکت همگرایان سازه وبنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۵۹۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صو تهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ انتخاب گردید شرکت سرمایه گذاری کوه نوربه نمایندگی آقای محمد ملائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت آتیه پگاه به نمایندگی آقای سیدوحید وحیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ شرکت جهاد تعاون خراسان به نمایندگی آقای محمد رضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت نشرآگهیهای شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12933078
آگهی تغییرات شرکت همگرایان سازه وبنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۵۹۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت جهاد تعاون خراسان با شماره ثبت xxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد ملائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری کوه نور با شماره ثبت xxx۶۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای سیدوحید وحیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت آتیه پگاه با شماره ثبت xxxxxx به عنوان عضوء هیئت مدیره آقای علی پاکدل کلاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12898390
آگهی تغییرات شرکت عمرانی ساختمانی مشهد پویای کوه نور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۳۸۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا حسن زاده کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت جهاد تعاون خراسان با شماره ثبت xxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد ملائی کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری کوه نور با شماره ثبت xxx۶۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای محسن انصاری مقدم کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت توس با شماره ثبت xxx۷۹ به عنوان عضوهیئت مدیره آقای عباس طاهرزاده کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد وآوراق بهادار، بانکی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری و سایرآوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855735
آگهی تغییرات شرکت سازه وبنای دشت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۳۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت جهاد تعاون خراسان به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای نورعلی طالب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت توس بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمد جواد بابائی اشک زری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت جهد بتن توس به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855752
آگهی تغییرات شرکت سازه وبنای دشت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرارگرفت شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت توس به نمایندگی آقای نور علی طالب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت جهاد تعاون خراسان به نمایندگی آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت جهد بتن توس به نمایندگی آقای محمدجواد بابائی اشک زری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره که برای دو سال انتخاب گردیدند. آقای علی اصغر ایمانفر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وخانم مرجان امیری عارف به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشارخراسان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796905
آگهی تغییرات شرکت جهد صنعت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۱۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ از شرکت جهاد تعاون به شماره ثبت xxx۷ محسن انصاری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت جهدآزما به شماره ثبت xxx۸ مهدی خلفایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ژرف کاوش به شماره ثبت xxx۰۳ ۲ شرکت سهام نگر نور شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و آقای علی اصغر ایمانفر کدملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796916
آگهی تغییرات شرکت جهد صنعت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۱۴۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمدرضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محسن انصاری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدی خلفایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی اصغر اکبریه (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12746933
آگهی تغییرات شرکت نور آوران طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۸۳۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا حسن زاده با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد حامد با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و محمدجواد بابایی اشک زری با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و … با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731378
آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون استان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۷۲۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سیدخلیل مهدیزادگان حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو و مدیرعامل آقای محسن انصاری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین علیپور چک آب به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین شریعت احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و متغیررئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12731379
آگهی تغییرات شرکت جهاد تعاون استان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۷۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محمدرضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ حسین علیپور چک آب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ سیدخلیل مهدیزادگان حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ حسین شریعت احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ محسن انصاری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و محمدجواد بابائی اشک زری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و علیرضا بیدآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند ۲ ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۳ موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و امام وردی خداوردیزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۴ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12722704
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۰۲۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا حسن زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره و عبدالمجید رفائی افشار قزلباش به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت نور آوران به سمت نائب رئیس هیات مدیره و محسن انصاری مقدم به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت جهاد تعاون به سمت عضوهیات مدیره و مدیرعامل و نور علی طالب زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کوه نور به سمت عضوهیات مدیره. و آقای سیدعلی میر نجاتی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت جهد بتن به سمت عضوهیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گریدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12722709
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۰۲۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ وشرکت سرمایه گذاری کوه نور (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۶۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت جهاد تعاون خراسان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شرکت جهد بتن توس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و شرکت نورآوران توس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی و مشاوره مدیریت وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اصغر ایمانفر به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار شهرآرا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662468
آگهی تغییرات شرکت برج ایستا گستر شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۸۵۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد رضا حسن زاده ش ملی: xxxxxxxxx۷ ـ آقای حمید هروی ش ملی: xxxxxxxxx۲ ـ آقای علیرضا وفائی حسینی ش ملی: xxxxxxxxx۲ ـ آقای محمدعلی میرزا محمودی ش ملی: xxxxxxxxx۴ ـ آقای محمد تقی فردوسی مقدم ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ بازرس اصلی: آقای محسن انصاری مقدم ـ بازرس علی البدل:آقای مهدی خلفائی که برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12448723
آگهی تغییرات شرکت همیاران سازندگی و توسعه شركت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۱۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/۱۵,xxx مورخ ۱۰/۶/xxx۴ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حسین امامی رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف کانون جهادگران جهادسازندگی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان نایب رییس و منشی هیأت و آقای محمد جواد اوحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت جهاد تعاون خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان رییس هیأت مدیره و آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت کوه نور به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای احمدکبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سپهرفام پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای سید محسن میرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف مؤسسه توسعه روستایی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای سید مرتضی رضوی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره). کلیه قرارداد ها و اسناد تعهدآور اوراق بهادار شرکت با دو امضاء ۱ـ سید مرتضی رضوی زاد مدیرعامل به عنوان دارنده امضای ثابت ۲ـ محمد جواد اوحدی رییس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهد بود و در غیاب رییس هیأت مدیره امضای سیدحسین امامی رضوی نایب رییس هیأت مدیره معتبر است و همچنین اوراق عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12431079
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت ومعدن خراسان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۰۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۵۸۷۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد هادیان به سمت رئیس هیأت مدیره. شرکت جهاد تعاون خراسان به نمایندگی آقای محمدرضا حسن زاده کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. شرکت سرمایه گذاری کوه نور به نمایندگی آقای سید خلیل مهدی زادگان حسینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای منصور محمودی مقدم کدملیxxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات مندرج در ماده ۳۹ اساسنامه (بند ۱و۵و۱۱و۱۲) را به مدیرعامل تفویض نمود. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهرشرکت معتبر باشد. ـ نشانی مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس مشهد، بلوار جانباز، بین جانباز یک وسه، ساختمان نیکا، طبقه هفت، واحد xxx تغییریافت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12383111
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران كاج كوه نور شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۳۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۸۹۶۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت سرمایه گذاری کوه نور(سهامی عام) به نمایندگی آقای محمد ملائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره ـ شرکت همگرایان سازه و بنا (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ـ آقای ناصر اشرفی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره ـ آقای جلیل توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب نمود.و کلیه اوراق بهادار، اسنادتعهدآور، برات و سفته های شرکت، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12383118
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران كاج كوه نور شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۳۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۸۹۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳مورد تصویب مجمع قرار گرفت شرکت سرمایه گذاری کوه نوربه نمایندگی آقای محمد ملائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ ـ شرکت همگرایان سازه وبنا به نمایندگی آقای محمد رضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای ناصر اشرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12324000
آگهی تغییرات شرکت بانیان توسعه ساخت لاویج شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۱۴۳۱ وشناسه‌ملی۱۰۳۸۰۵۷۲۳۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت جهاد تعاون استان خراسان سهامی خاص به شماره ثبتxxx۷ وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ ۲ آقای مجید توتونچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ ۳ آقای علیرضا بیدآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677414
آگهی تغییرات شرکت شهدینه میوه شهر توس شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۸۷۹۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای خلیل الله کاظمی خیبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای جلال قربانی بافقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ آقای امیر مسعود پژمان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از اتحادیه تعاونیهای روستایی به شماره ثبت xxx۴۳ ـ آقای محمدرضا حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت شهرسازان دشت توس به شماره ثبت xxx۷۹ ـ آقای حسن اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی شرکت سامانه بازار کوثر مهر خراسان به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. ـ ۲آقای مهدی واثقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای اسدالله سعادت طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار شهر آرا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9993604
آگهی تأسیس شرکت توسعه دانش تابران سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۴/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۴/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: سرمایه‌گذاری د امر فعالیت‌های صنعتی معدنی کشاورزی دامداری تولیدی و خدماتی و بهداشتی فنی و مهندسی تحقیقاتی ساختمان‌سازی مطالعاتی و بازرگانی داخلی و خارجی و کلیه عملیات مجاز و مشارکت با شرکتها و موسسات و سازمانها اعم از خصوصی و دولتی در کلیه زمینه‌های اقتصادی بازرگانی منابع انسانی و احداث کارخانجات صنعتی و تولیدی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ جمهوری اسلامی ک نوبهار ساختمان طوبی ط ۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۴۳ مورخ ۱۲/۴/xxx۰ نزد بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای محمدجواد اوحدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای سعید غفرانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای محمدرضا حسن‌زاده به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای محمدعلی شم‌آبادی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ شرکت جهاد تعاون خراسان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدجواد بابائی‌اشک‌زری به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ ـ آقای محمدعلی شم‌آبادی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ شرکت سهام‌نگر نور سهامی‌خاص به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای علی‌اصغر ایمان‌فر به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات