غلام‌رضا حاتمی مجومرد

آقای غلام‌رضا حاتمی مجومرد

کد ملی 551957xxxx
گراف ارتباطات
18
شرکت‌ها
54
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14783050
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خجسته یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۳۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ ـ آقای محمد خلفی زاده کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا حاتمی مجومرد کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.۲ ـ صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۹۷ بتصویب رسید. ۳ ـ روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14740530
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات یکتا گرانول میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۳۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ـ موسسه حسابرسی حافظ گام به شماره ثبت xxx۲۹وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای غلام رضا حاتمی مجومردی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند۲ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد ۳ـ صورتهای مالی سال xxx۷ مورد تصویب قرارگرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14684494
آگهی تغییرات شرکت دنیا پخش یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۴۶۹۶
بسمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا حاتمی مجومرد کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14648614
آگهی تغییرات شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۷ به تصویب مجمع رسید . آقایان مهرداد مومنی روچی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ و بهرام نجفی اردبیلی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای احمد محمدزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم سکینه حنانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . آقای غلامرضا حاتمی مجومرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدمحی الدین سراج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14434967
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خجسته یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۳۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۷ آقای هادی ارکیان کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای علیرضا بهادر زاده کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای سیدمحمد ابطحی کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دوسال انتخاب گردیدند . آقای محمد خلفی زاده کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا حاتمی مجومرد کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14318965
آگهی تغییرات قرض الحسنه حضرت سجاد رضوانشهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۵۹۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۴/xxx۷و تائیدیه به شماره xxxمورخ ۰۳/۰۶/xxx۷سازمان اقتصاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقایان سیدمحمد رضوی کدملی xxxxxxxxx۶ ـ حسنعلی حاتمی کدملی xxxxxxxxx۷ ـ علی علومی کدملی xxxxxxxxx۴ ـ حمید حاتمی کدملی xxxxxxxxx۳ ـ سیداحمد هاشمی کدملی xxxxxxxxx۷ ـ غلامرضا حاتمی کدملی xxxxxxxxx۸ ـ محمدحاتمی کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و علیرضا منصوری کدملی xxxxxxxxx۰ و محمدرضا حاتمی کدملی xxxxxxxxx۸ ومحمود حاتمی کدملی xxxxxxxxx۷بعنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ ـ غلامرضا کرمی فرزند ابوالحسن کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی ـ علیرضا کریمی کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند۳ ـ صورتهای مالی منتهی به سال مالی۹۶ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14307023
آگهی تغییرات شرکت دنیا پخش یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۴۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۷ آقای غلامرضا حاتمی مجومرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14407605
آگهی تغییرات شرکت دنیا پخش یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۴۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۷ آقای غلامرضا حاتمی مجومرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14228707
آگهی تغییرات شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سید محی الدین سراج به شماره ملیxxxxxxxxx۹به سمت بازرس اصلی و غلامرضا حاتمی مجومرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گرذیدند. ـ روزنامه کثیر الاانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14204581
آگهی تغییرات شرکت روکا سرام یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۷۴۹۵
به سمت بازرس اصلی وآقای غلامرضا حاتمی مجومرد کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل هریک برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال۹۶بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14204946
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خجسته یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۳۳۱۵
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خجسته یزدسهامی خاص به شماره ثبت xxx۷۷وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۵به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای محمد خلفی زاده کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی وآقای غلامرضا حاتمی مجومرد کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردیدوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۶بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13944311
آگهی تغییرات شرکت لوله و اتصالات شادی کویر یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۷۷۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای میلاد ملک ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم فاطمه رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وآقای علی محمد ملک ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای سیدحسین سالاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا حاتمی مجومرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد ۴ صورتهای مالی منتهی به سال ۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13929442
آگهی انحلال شرکت فرش باستان یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۳۴۹۱۹
آگهی انحلال شرکت فرش باستان یزدسهامی خاص به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردیدوآقای رحمت الله حشمت نیابه کدملی xxxxxxxxx۴ وآقای سیدمهدی حیدری xxxxxxxxx۴ به سمت مدیران تصفیه انتخاب شدندوآدرس مدیران تصفیه ومحل تصفیه استان یزد شهرستان یزد بخش مرکزی شهر یزد - امامزاده سید جعفر - خیابان شهید سرگردسامعی - خیابان باستان - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۵ می‌باشدوآقای غلامرضاحاتمی مجومردبه کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655960
آگهی تغییرات شرکت روکا سرام یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۷۴۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای غلامرضا حاتمی مجومرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۲ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651251
آگهی تغییرات شرکت دنیا پخش یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۴۶۹۶
بسمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا حاتمی مجومرد به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند وروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13622504
آگهی تغییرات شرکت دنیا پخش یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۴۶۹۶
بسمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا حاتمی مجومرد کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13623302
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خجسته یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۳۳۱۵
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خجسته یزدسهامی خاص به شماره ثبت xxx۷۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید خجسته کدملی xxxxxxxxx۷ وخانم نداالسادات نوحی کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای محمد خلفی زاده کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا حاتمی مجومرد کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13696004
آگهی تغییرات شرکت دنیا پخش یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۰۰ وشناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۴۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید خجسته کدملی xxxxxxxxx۷ و خانم نداسادات نوحی کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند و موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شنامه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا حاتمی مجومرد کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید وروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13615921
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات یکتا گرانول میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۳۷۷۹
بسمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا حاتمی مجومرد کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید و روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۵ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501469
آگهی تغییرات شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهرداد مومنی روچی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و بهرام نجفی اردبیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و احمد محمد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم سکینه حنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای غلامرضا حاتمی مجومرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمحی الدین سراج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445833
آگهی تغییرات شرکت فرش باستان یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۳۴۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحمت الله حشمت نیا به کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای سیدمهدی حیدری به کدملی xxxxxxxxx۴ و خانم نیره السادات حیدری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند و آقای علی محمدمویدفر به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا حاتمی مجومردبه کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13424462
آگهی تغییرات شرکت هنزا فرا طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۸۵۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۸۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا حاتمی مجومرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای وحید پهلوان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. آقای علی الوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مجید خجسته به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا جاهد نوجو کامبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و اداری و مکاتبات داخلی و خارجی و قراردادها و عقود اسلامی شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13424468
آگهی تغییرات شرکت هنزا فرا طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۸۵۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۸۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا حاتمی مجومرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای وحید پهلوان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک‎سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13384944
آگهی تغییرات شرکت دنیا پخش یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۴۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۵ موسسه حسابرسی و خدمات مالی سنجیده روش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس قانونی و آقای غلامرضا حاتمی مجومرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369636
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری خیریه سیدالشهداء ع خانواده علی محمد ملک ثابت درتاریخ ۱۵/۰۱/xxx۶ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی در حوزه امور خیریه و توانبخشی و اجتماعی سازمان بهزیستی است ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس ازاخذمجوزهای لازم معتبرمیباشدوثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله ثبت وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یزد - مرکزی - فجر - روستا شهرک صنعتی یزد - شهرک صنعتی - بلوار سرو - خیابان (پایابتون) طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: xxx , xxx , xxx ریال می‌باشد. اولین مدیران: آقای علی اصغرزارع بیدکی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل وخانم فاطمه رجائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی ومحمدعلی خواجه رضایی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت منشی هیئت مدیره وآقای علی محمدملک ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای میلاد ملک ثابت به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وغلامرضا حاتمی مجومردبه کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت خزانه داروخانم مژده ملک ثابت به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت سه سال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اوراق واسنادرسمی و بهادارو بانکی وتعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات وقراردادهابه امضادونفر از اعضای هیات مدیره همراه بامهرموسسه معتبرمیبا شدومیرزا ولی نشاسته گربه کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی ومحمدرضا حوران به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13296509
آگهی تغییرات شرکت کاشی خلیج بین الملل میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۹۶۸۳
آگهی تغییرات شرکت کاشی خلیج بین الملل میبدسهامی خاص به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرارذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای علی محمد ملک ثابت به کدملی xxxxxxxxx۵ وآقای حسین حاجی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۱ وآقای غلامرضا حاتمی به کدملی xxxxxxxxx۸ وآقای محمدحسین حاتمی به کدملی xxxxxxxxx۲ وآقای میلاد ملک ثابت ب کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره وآقای حسین ثقفی به کدملی xxxxxxxxx۷ وآقای محمدرضا دشتی به کدملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره وموسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی وآقای حامدحاجی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292694
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خجسته یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۳۳۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علیرضا بهادر زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مجید خجسته به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم ندا سادات نوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای محمد خلفی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا حاتمی مجومرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13241489
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات یکتا گرانول میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۳۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا حاتمی مجومردی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۴ صورتهای مالی سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105483
آگهی تغییرات شرکت روکا سرام یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۷۴۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هوشیارممیز (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۲۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا حاتمی مجومرد به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ۲ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100173
آگهی تغییرات شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سید محی الدین سراج به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و غلامرضا حاتمی مجومرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. - روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13019235
آگهی تغییرات شرکت دیبا پخش یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۰۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای مجید خجسته به شماره ملی xxxxxxxxx۷ خانم ندا السادات نوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ - آقای غلامرضا حاتمی مجومرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی آقای علیرضا بهادر زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002441
آگهی تغییرات شرکت دنیا پخش یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۴۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۴ موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا حاتمی مجومرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992572
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پارس پوتیل یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۷۰۰۷۵
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پارس پوتیل یزدسهامی خاص به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیزشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا حاتمی مجومرد کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید و روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد و صورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12830739
آگهی تغییرات شرکت کاشی وسرامیک سانازرستاق یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۴۰۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیات مدیره عبارتند از: آقای جلال خادمی فیروزآباد کدملی xxxxxxxxx۵ - آقای حبیب خادمی فیرزوآبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ آقای منصور خادمی فیروز آباد کدملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای غلامرضا حاتمی مجومرد کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای علی فاضل یزدی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12785416
آگهی تغییرات شرکت روکا سرام یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۷۴۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روزنامه کثیرالانتشارپیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۲ - اعضا هیئت مدیره عبارتند از: آقای جلال مازار اتابکی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ - آقای مجید خجسته به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - آقای وحید پهلوان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال انتخاب شدند ۳ - آقای غلامرضا حاتمی مجومرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد خلفی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۴ - صورتهای مالی سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12681883
آگهی تغییرات شرکت لوله و اتصالات شادی کویر یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۷۷۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی سال xxx۳ به تصویب رسید. ۲ - آقای علی محمد ملک ثابت به کدملی xxxxxxxxx۵ وآقای میلاد ملک ثابت به کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم فاطمه رجائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند ۳ - آقای سید حسین سالاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا حاتمی مجومرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴ - روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12597067
آگهی تغییرات شرکت دنيا پخش يزد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۱۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۴۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/xxx۴ موسسه ارقام نماد چرتکه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت بازرس اصلی و حسابرس قانونی شرکت وآقای غلامرضا حاتمی مجومرد به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12542541
آگهی تغییرات شرکت نرم افزار و سخت افزار ايران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهرداد مومنی روچی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ و بهرام نجفی اردبیلی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای احمد محمدزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم سکینه حنانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. که آقای احمد محمدزاده را به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد مومنی روچی را به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای بهرام نجفی اردبیلی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات وعقود اسلامی و اوراق عادی با امضا هریک از آاعضای هیات مدیره به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر میباشد. آقای سید محی الدین سراج به شماره ملیxxxxxxxxx۹به سمت بازرس اصلی وآقای غلامرضا حاتمی مجومرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12499185
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتي پارس پوتيل يزد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۷۰۰۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا حاتمی مجومرد کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای میرزا ولی نشاسته گر کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12415522
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آریا نیروگاه میبد درتاریخ ۱۲/۰۷/xxx۴ به شماره ثبت xxx۳۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ۱ اخذ مجوزهای احداث، تولید، بهره برداری از مولدهای مقیاس کوچک تولید برق از وزارت نیرو و شرکتهای زیر مجموعه۲ ـ سرمایه گذاری در رابطه با موضوع و اخذ تسهیلات از موسسات مالی و بانکها ۳ ـ ایجاد شعب شرکت در داخل یا خارج کشور۴ ـ طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی انواع نیروگاهها ۵ ـ تامین برق مطمئن شهرکهای صنعتی و سایر مصرف کنندگان۶ ـ تولید و تجارت برق از طریق انعقاد قراردهای فروش برق به شرکت توانیر و شرکتهای زیر مجموعه و انعقاد قراردهای دوجانبه تامین برق با مصرف کنندگان خصوصی۷ ـ اخذ پروانه های توزیع نیروی برق و پروانه شرکت در بازار برق و مشارکت در تامین برق کشور۸ ـ خرید و فروش، صادرات و واردات ماشین آلات، دستگاها، لوازم، مواد اولیه، محصولات تولیدی شرکت و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کلیه امور بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی، ترخیص کالا، خدمات پس از فروش، گارانتی ۹ ـ مشارکت و اخذ و اعطای نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ۱۰ ـ شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات مرتبط و انجام کلیه فعالیتهای مرتبط پس اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد بلوار جمهوری طبقه اول ساختمان بانک کارآفرین کدپستیxxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴ مورخ ۴/۷/۹۴ نزد بانک صادرات شعبه ـ صنعتی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت:. محمدحسین شفیعیانxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. صدیقه فلاحxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای غلامرضا حاتمی مجومرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر زمانزاده نصرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12318517
آگهی تغییرات شرکت شرکت کارخانجات یکتا گرانول میبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۳۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: آقای محمد حسین شفیعیان به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای سیدمحمدمیرسعیدی به کدملی xxxxxxxxx۲ـ خانم صدیقه فلاح به کدملی xxxxxxxxx۹ به مدت دو سال انتخاب گردیدند۲ـ موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای غلامرضا حاتمی مجومرد به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار شرکت پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید۴ ـ صورتهای مالی سال xxx۳ مورد تصویب قرارگرفت
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12300568
آگهی تغییرات شرکت روكا سرام یزد شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۷۴۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای غلامرضا حاتمی مجومرد به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی آقای محمد خلفی زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد۳ ـ صورتهای مالی سال xxx۳ مورد تصویب قرارگرفت
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12181749
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک ساناز رستاق یزد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۴۰۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد۱ـ آقای غلامرضا حاتمی مجومرد کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدجلال قریشی نیا کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد ۳ـ صورتهای مالی سال xxx۳ مورد تصویب قرارگرفت
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12050039
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته‌بندی کارتن یزد شرکت سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۱۳۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۰۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای مجید خجسته به کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای امیررضا شعبانی به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای علیرضا پهلوانپور به کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای غلامرضا حاتمی مجومرد به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سیداحسان صهبا به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید و روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12043701
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هنزا فرا طب درتاریخ ۰۲/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه و تولید , فروش، پخش، صادرات و واردات انواع مواد شوینده و پاک کننده، محصولات بهداشتی و آرایشی، انواع عطر، مواد غذائی و مکمل های غذائی، لوازم و تجهیزات پزشکی، دارویی امدادی، بیمارستانی، درمانی، توانبخشی، آزمایشگاهی و مواد اولیه مرتبط، کارهای تولیدی و بازرگانی، تحصیل نمایندگی و عاملیت شرکتها و تولیدکنندگان و کارخانجات خارجی و داخلی و اخذ وام و اعتبارات از بانکها و موسسات مالی مجاز، صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی در زمینه موضوعات اشاره شده و پس از اخذ مجوزهای لازم و هر اقدامی که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد . (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران یوسف آباد خیابان یازدهم خیابان شرافت پلاک ۴ واحد ۳۰ کد پستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغxxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶ مورخ ۱۲/۱۱/۹۳ نزد بانک سپه شعبه مستقل ممتاز نگین سپه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: علی الوندی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ رضا جاهد نوجوکامبری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره xxxxxxxxx۴ ـ مجید خجسته به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاءدو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: غلامرضا حاتمی مجومرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی ـ وحید پهلوان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ( ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9431543
آگهی تغییرات شرکت نرم افزار و سخت افزار ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۹۷۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مهرداد مومنی روچی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و بهرام نجفی اردبیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و احمد محمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ وسکینه حنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت ۲ سال به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند . ـ سید محی الدین سراج بشماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت بازرس اصلی و غلامرضا حاتمی پور مجومرد بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشارکیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد . ـ ترازنامه وحساب وسود وزیان سال مالی۸۹ و ۹۱به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1738181
آگهی تغییرات شرکت کاشی و سرامیک ساناز رستاق یزد (سهامی‌خاص) به شماره ثبت ۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۴۰۲۳۲
با توجه به اینکه مرکز اصلی شرکت کاشی و سرامیک ساناز رستاق یزد (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx تهران از تهران به یزد ـ کیلومتر ۲۵ جاده یزد میبد ـ بعد از دو راهی طبس، جاده موسوم به علی آباد ـ کدپستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافته، لذا تحت شماره xxx در این اداره به ثبت رسیده است.
و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/۹۳ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ آقای غلامرضا حاتمی مجومرد با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای هادی پورنیشابوری با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ آقای جلال خادمی فیروزآباد با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل نامجوفر با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حبیب خادمی فیروزآباد با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا دشتی با کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ (دو) سال انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل برابر مفاد اساسنامه می باشد.
۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. کلیه مسئولیت های حقوقی و مدنی شرکت به عهده هیات مدیره و کلیه اسناد غیر تعهدآور، مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1710782
آگهی تغییرات شرکت روکا سرام یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۷۴۹۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ آقای غلامرضا حاتمی مجومرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و خانم فرحناز خسروی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ رئیس ثبت میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1738236
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پارس بوتیل یزد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۷۰۰۷۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۳ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ آقای غلامرضا حاتمی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای میرزا ولی نشاسته گر با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۲ـ صورتهای مالی شرکت منتهی به سال های xxx۱ و xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ آقای علی محمد ملک ثابت با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای میلاد ملک ثابت با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدغفور شهرام غفوری با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسین زینل مالکی با کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ (دو) سال انتخاب شدند.
۵ـ اختیارات مدیرعامل برابر مفاد اساسنامه و قانون تجارت می باشد.
۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1701247
آگهی تغییرات شرکت سینا کارتن یزد (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۱۷ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۹۲۳۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/۹۳ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ آقای غلامرضا حاتمی مجومرد با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و خانم فرحناز خسروی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ ـ آقای مجید خجسته با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا پهلوانپور با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و خانم ندا السادات نوحی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ (دو) سال انتخاب شدند.
۴ ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و اوراق بانکی و عقود اسلامی شرکت با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و حق امضاء کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/۹۳ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.
مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به یزد ـ شهرک صنعتی یزد ـ بلوار کاج ـ خیابان دوازدهم ـ کدپستیxxxxxxxxx۶ تغییر یافت و بدینوسیله ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ رئیس ثبت اسناد و املاک اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1654439
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خجسته یزد شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۷۷۷ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۳۳۱۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای مجید خجسته به کد ملی xxxxxxxxx۷ و خانم ندا السادات نوحی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ ـ آقای سید حمیدرضا عبادی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا حاتمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1654459
آگهی تغییرات شرکت دیبا پخش یزد سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۵۶۴ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۰۵۱۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل تعیین گردیدند: مجید خجسته به کد ملی xxxxxxxxx۷ و خانم ندا السادات نوحی به کد ملی xxxxxxxxx۸ ۲) آقای غلامرضا حاتمی مجومرد به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای سید حمیدرضا عبادی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳) روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1532781
آگهی تاسیس شرکت تعاونی مجمر کویر رضوان شهر یزد به شماره ثبت ۱۰۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۴۱۹۳
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت تعاونی مجمر کویر رضوان شهر یزد که در تاریخ ۱۲/۰۳/۹۳ تحت شماره xxx۵ در دفتر داخلی ثبت شرکتها و با تاییده شماره xxx۹/۲۶ مورخ ۱۰/۰۳/۹۳ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشکذر به ثبت رسیده و جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود.
۱) موضوع شرکت: تامین نیروی انسانی و ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی، آموزشی، اداری، بازرگانی و بقیه به شرح ماده ۳ (سه) اساسنامه که انجام فعالیت در کلیه امور فوق پس از اخذ مجوزهای لازم میباشد.
۲) مرکز اصلی شرکت: یزد ـ شهرستان اشکذر ـ رضوانشهر ـ هتل باران ـ کدپستی xxxxxxxxx۶
۳) مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
۴) سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx سهم xxx/xxx/۱ ریالی بانام که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال آن به موجب گواهی مورخ ۰۷/۰۳/۹۳ بانک توسعه تعاون پرداخت و بقیه تعهدی میباشد.
۵)مدیران :
آقای سید عباس هاشمی با کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای سید قاسم هاشمی با کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای حسین خلیلی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضاء اصلی هیئتمدیره و آقای جلیل شغلائی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو علیالبدل هیئتمدیره کلا برای مدت ۳ (سه) سال انتخاب گردیدند و همچنین آقای سید عباس هاشمی به سمت رئیس هیئتمدیره و آقای سید قاسم هاشمی به سمت نائبرئیس هیئتمدیره و آقای حسین خلیلی به سمت منشی هیئتمدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند که مدت خدمت مدیرعامل ۲ (دو) سال میباشد.
۶) دارندگان حق امضاء:
کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره و در غیاب رئیس هیئتمدیره با امضاء نائبرئیس هیئتمدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و اسناد عادی و نامههای اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۷) بازرسان شرکت:
آقای غلامرضا حاتمی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسین حاتمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171805
آگهی تغییرات شرکت فرش باستان یزد سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۵ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۳۴۹۱۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ و گواهی مالیاتی بشماره xxx۸۰ مورخ ۶/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند: آقایان رحمت ا. . . حشمت نیا به کد ملی xxxxxxxxx۴، سید جمال حیدری به کد ملی xxxxxxxxx۱، سید مهدی حیدری به کد ملی xxxxxxxxx۴، امیر فتوت به کد ملی xxxxxxxxx۴، خانم نیره السادات حیدری به کد ملی xxxxxxxxx۸.
۲ ـ آقای محمد درانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا حاتمی مجومرد به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ ـ صورتهای مالی سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۲ آقای رحمت ا... حشمت نیا بسمت رئیس هیئت مدیره، سید مهدی حیدری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید جمال حیدری بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، امیر فتوت عضو هیئت مدیره، نیره السادات حیدری عضو هیئت مدیره انتخاب و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ مسئول ثبت شرکتهای یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات