محسن برازنده

آقای محسن برازنده

کد ملی 550997xxxx
گراف ارتباطات
23
شرکت‌ها
30
آگهی‌ها

شرکت های محسن برازنده

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محسن برازنده دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14874942
آگهی تغییرات شرکت مهام نما گستر پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12354 و شناسه ملی 14007931191
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 15/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پاسارگاد سهامی خاص ثبت شده به شماره ثبت12354 وشناسه ملی14007931191 اعضای هیأت مدیره بشرح ذیل میباشد: 1 ـ آقای محسن برازنده با شماره ملی 5509972254 به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای مهدی پارسائی با شماره ملی 3501142668 به سمت نائب رئیس و آقای مسیح رجبی شبانکاره با شماره ملی 2300224844 به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت محسن برازنده رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش980808631510436 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14874952
آگهی تغییرات شرکت مهام نما گستر پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12354 و شناسه ملی 14007931191
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره بشرح ذیل میباشد: 1 ـ آقای محسن برازنده با شماره ملی 5509972254 آقای مسیح رجبی شبانکاره با شماره ملی 2300224844 آقای مهدی پارسائی با شماره ملی 3501142668 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ آقای احمد آذر با شماره ملی 6009942624 به سمت بازرس اصلی و خانم معصومه اکبری آتشگاه با شماره ملی 5500008145 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3ـ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش980808244129940 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14653182
آگهی تغییرات شرکت گیتی برج افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8691 و شناسه ملی 14007227637
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 01/03/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد: نعمت اله حاجی زاده به شماره ملی 3521175847 به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و محسن برازنده به شماره ملی 5509972254 به سمت رئیس هیأت مدیره و مجتبی خدادادی کچلک به شماره ملی 2649820683 به سمت نائب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء مهر محسن برازنده (رئیس هیأت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ش980322507755374 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14653197
آگهی تغییرات شرکت گیتی برج افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8691 و شناسه ملی 14007227637
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/03/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد: 1ـ محسن برازنده به شماره ملی 5509972254 و نعمت اله حاجی زاده به شماره ملی 3521175847 و مجتبی خدادادی کچلک به شماره ملی 2649820683 به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2ـ محمد محمد خانی به شماره ملی 5509784792 به سمت بازرس اصلی و رسول افراز به شماره ملی 5509971177 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش980322290502572 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14624467
آگهی تغییرات شرکت همراهان کار پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۰۹۲۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضا هیات مدیره بشرح ذیل میباشد : ۱. آقای هادی مسگر کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره ۲. آقای محسن برازنده کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ۳. آقای رامین بهادنی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند ۰ ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و غیره با امضای آقای هادی مسگر مستقیما همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14321234
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نگین سازه سیراف کهن درتاریخ 28/08/1397 به شماره ثبت 12377 به شناسه ملی 14007955399 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تصدی به نمایشگاه عمومی و انبارهای عمومی-عملیات بارگیری و تخلیه و ترخیص کالا-عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و شبکه های آبرسانی- ارایه خدمات آبرسانی و گاز رسانی و برق رسانی- فعالیت بازار یابی غیرهرمی و غیرشبکه ای- تصدی به فعالیت خدماتی و نظافتی-فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های سد سازی و پل سازی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان بوشهر - شهرستان بوشهر - بخش مرکزی - شهر عالی شهر-محله فاز-خیابان معلم -کوچه ((صیاد))-کوچه ((حسینی))-پلاک 89-ساختمان منازل بنیاد مسکن-بلوک 23-طبقه همکف-واحد 89 کدپستی 7519658317 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 159/4139/05 مورخ 23/07/1397 نزد بانک صادرات شعبه توحید با کد 4139 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای محسن برازنده به شماره ملی 5509972254و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم افسانه آذر به شماره ملی 6000063199و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای احمد آذر به شماره ملی 6009942624و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آقای محسن برازنده رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم معصومه اکبری آتشگاه به شماره ملی 5500008145 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم نسرین ناصری به شماره ملی 5500008919 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش970828446736722 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14321252
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ره آوران سیراف پارس درتاریخ 28/08/1397 به شماره ثبت 12380 به شناسه ملی 14007955458 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تصدی به فعالیت خدماتی و نظافتی تاسیس سردخانه و مجتمع کشاورزی و یا مجتمع پرورش حیوانات و ماهیان عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های و سد سازی و امثال آن عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کالا ارایه خدمات راجع به آب رسانی و گاز رسانی و یا برق رسانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان بوشهر، شهرستان بوشهر، بخش مرکزی، شهر عالی شهر، فاز، خیابان معلم، کوچه ((صیاد))، کوچه ((حسینی))، پلاک 92، ساختمان منازل بنیاد مسکن، بلوک 23، طبقه اول، واحد 92 کدپستی 7519658338 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 347/32/05 مورخ 29/05/1397 نزد بانک صادرات شعبه بوشهر با کد 32 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره خانم معصومه اکبری آتشگاه به شماره ملی 5500008145و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای محسن برازنده به شماره ملی 5509972254و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای مختار برازیده به شماره ملی 5509978775و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء محسن برازنده همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سهیلا کمالی برازیده به شماره ملی 5500051334 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم افسانه آذر به شماره ملی 6000063199 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش970828757253880 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313644
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص برج سازان سیراف پارس نما در تاریخ ۲۳/۰۸/xxx۷ به شماره ثبت xxx۶۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه خدمات راجع به آب رسانی و گاز رسانی و یا برق رسانی اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم ها و جشن ها و یا کنفرانس ها فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های و سد سازی و امثال آن عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کالا درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان بوشهر ـ شهرستان بوشهر ـ بخش مرکزی ـ شهر عالی شهر ـ محله فاز ـ خیابان معلم ـ کوچه ( (صیاد)) ـ کوچه ( (حسینی)) ـ پلاک ۹۲ ـ ساختمان منازل بنیاد مسکن ـ بلوک ۲۳ ـ طبقه اول ـ واحد ۹۲ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۹/۰۵ مورخ ۱۰/۰۷/xxx۷ نزد بانک صادرات شعبه توحید با کد xxx۹ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم سهیلا کمالی برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادبهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء محسن برازنده همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد، بدیهی است اضافه کردن هرگونه متنی به الگو فوق متناسب به نیاز شرکت بلامانع است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم نسرین ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم افسانه آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313652
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گیتی نگارین گسترجنوب در تاریخ ۲۳/۰۸/xxx۷ به شماره ثبت xxx۶۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های و سد سازی و امثال آن تاسیس سردخانه و مجتمع کشاورزی و یا مجتمع پرورش حیوانات و ماهیان بازرسی کالا وکنترل کیفیت و صدور ومشاوره کیفی استاندارد ارائه خدمات راجع به آب رسانی و گاز رسانی و یا برق رسانی عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کالا عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم ها و جشن ها و یا کنفرانس ها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان بوشهر ـ شهرستان بوشهر ـ بخش مرکزی ـ شهر عالی شهر ـ محله فاز ـ خیابان معلم ـ کوچه ( (صیاد)) ـ کوچه ( (حسینی)) ـ پلاک ۹۲ ـ ساختمان منازل بنیاد مسکن ـ بلوک ۲۳ ـ طبقه اول ـ واحد ۹۲ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۹/۰۵ مورخ ۲۷/۰۵/xxx۷ نزد بانک صادرات شعبه توحید با کد xxx۹ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم سهیلا کمالی برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مختار برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء آقای محسن برازنده همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم تهمینه افراز به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم افسانه آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313657
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نگارین گستر سرزمین مهر در تاریخ ۲۳/۰۸/xxx۷ به شماره ثبت xxx۶۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تاسیس سردخانه و مجتمع کشاورزیو مجتمع پرورش حیوانات و ماهیان ـ اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم هاوجشن ها و کنفرانس ها ـ ارائه خدمات راجع به آبرسانی و گاز رسانی و برق رسانی ـ عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و شبکه های آبرسانی ـ بازرسی کالا و کنترل کیفیت و صدور و مشاوره کیفی استاندارد ـ فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژهای سد سازی و پل سازی ـ عملیات بارگیری وتخیله و ترخیص کالا درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان بوشهر ـ شهرستان بوشهر ـ بخش مرکزی ـ شهر عالی شهر ـ محله فاز ـ خیابان معلم ـ کوچه ( (صیاد)) ـ کوچه ( (حسینی)) ـ پلاک ۹۲ ـ ساختمان منازل بنیاد مسکن ـ بلوک ۲۳ ـ طبقه اول ـ واحد ۹۲ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۹/۰۵ مورخ ۲۳/۰۷/xxx۷ نزد بانک صادرات شعبه توحید با کد xxx۹ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم سهیلا کمالی برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محسن برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مختار برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء آقای محسن برازنده رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم افسانه آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای احمد آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313673
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گیتی نماسازان پارس گستر درتاریخ ۲۳/۰۸/xxx۷ به شماره ثبت xxx۶۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :بازرسی کالا وکنترل کیفیت و صدور ومشاوره کیفی استاندارد تصدی به فعالیت خدماتی و نظافتی فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های و سد سازی و امثال آن ارائه خدمات راجع به آب رسانی و گاز رسانی و یا برق رسانی عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی حق العمل کاری و نمایندگی تجاری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی : استان بوشهر - شهرستان بوشهر - بخش مرکزی - شهر عالی شهر-محله فاز-خیابان معلم -کوچه ((صیاد))-کوچه ((حسینی))-پلاک ۸۹-ساختمان منازل بنیاد مسکن-بلوک ۲۳-طبقه همکف-واحد ۸۹ کدپستی xxxxxxxxx۷
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی
منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی
مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۹/۰۵ مورخ ۱۰/۰۷/xxx۷ نزد بانک صادرات شعبه توحید با کد xxx۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد
اعضا هیئت مدیره
خانم نسرین ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال
آقای محسن برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال
آقای مختار برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء محسن برازنده همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه
بازرسان
خانم معصومه اکبری آتشگاه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی
آقای احمد آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی
روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14304494
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دادبان تجارت بوشهر درتاریخ ۱۹/۰۸/xxx۷ به شماره ثبت xxx۵۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان بوشهر، شهرستان بوشهر، بخش مرکزی، شهر بوشهر، هلالی، خیابان بهشت صادق، کوچه فردوس ۴، پلاک ۵، طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx۱ مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ نزد بانک بانک ملی ایران شعبه بندر بوشهر با کدxxx۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم پریسا پورتقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمد مهدی پورتقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فاطمه بوریائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محسن برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای مختار برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13916600
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سام نماسازه پاسارگاد درتاریخ ۱۴/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: سام نماسازه پاسارگاد شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: انجام امور پیمانکاری راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان، راهسازی، پل سازی، محوطه سازی آب و فاضلاب تاسیسات و تجهیزات نیرو نفت و گاز کشاورزی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و در صورت لزوم اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان بوشهر شهرستان بوشهر بخش مرکزی شهر بوشهر عاشوری خیابان شهید نسترن خیابان شهید عاشوری پلاک ۰ ساختمان اندیشه ورودی ۳ بلوک C طبقه سوم واحد ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۴ مورخ ۰۷/۱۲/xxx۶ نزد بانک بانک توسعه تعاون شعبه شعبه مرکزی بوشهر با کد xxx۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اعضا هیئت مدیره آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رسول افراز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محسن برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای مامن برازیده ریئس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم افسانه آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13899807
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپهر انگیز سیراف درتاریخ ۷/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۰۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. نام: سپهر انگیز سیراف شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: انجام امور پیمانکاری راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان، راهسازی، پل سازی، محوطه سازی تاسسیسات و تجهیزات نیرو نفت و گاز آب و فاضلاب کشاورزی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر فاز خیابان امداد خیابان بهارستان پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۱۴/۰۵/xxx۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی با کد ۱۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اعضا هیئت مدیره آقای محمد محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای رسول افراز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم افسانه آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت واوراق عادی واداری به امضای آقای رسول افرازمستقیما همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای جاسم برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محسن برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13899880
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستون‌های آسمانی لیان درتاریخ ۰۷/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۰۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. نام: ستون‌های آسمانی لیان شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: انجام امور پیمانکاری راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان، راهسازی، پل سازی، محوطه سازی تاسسیسات و تجهیزات نیرو نفت و گاز آب و فاضلاب کشاورزی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر فاز کوچه اکابریان خیابان امداد پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰. ۶۴ مورخ ۱۴/۰۵/xxx۶ نزد بانک بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی بوشهر با کد xxx۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اعضا هیئت مدیره آقای محمد محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای رسول افراز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم افسانه آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادبهادارشرکت ازقبیل چک وسفته وبروات وقراردادهاعقوداسلامی وهمچنین کلیه نامه‌های اداری باامضاءافسانه آذرهمراه بامهرشرکت معتبرمی باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای جاسم برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محسن برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13889081
آگهی تغییرات شرکت خدماتی اصفهان نظیفه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۳۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴، و مختار برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و افسانه آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدد رسول افراز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و موسی مرادی تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13889114
آگهی تغییرات شرکت خدماتی اصفهان نظیفه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۳۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افسانه آذر به شماره ملی: xxxxxxxxx۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محسن برازنده به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره ومختار برازیده به شماره ملی: xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل و عضو مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد واوراق بهادار مالی شرکت اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی وبطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء محسن برازنده (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13785734
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نفیس الماس پاسارگاد در تاریخ ۰۶/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه آب و راه تاسیسات تجهیزات ساختمان نفت وگاز ارتباطات صنعت ومعدن کشاورزی برق با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهرستان بویراحمد بخش مرکزی شهر یاسوج معصوم آباد خیابان ابوذر ۵ [شهید منصور عبدی] خیابان ابوذر ۶ [شهید الف پوریان] پلاک ۲۸ طبقه زیرزمین کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۲۷/۰۹/xxx۶ بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اولین مدیران: آقای امین کاظمی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم صدیقه رضائیان جهان آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء صدیقه رضائیان جهان آباد (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم افسانه درست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد مدنی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13727926
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گیتی برج افق در تاریخ ۰۲/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه ـ آب ـ ابنیه ـ تاسیسات و تجهیزات ـ برق. نفت و گاز ـ صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ راهنمایی ـ بلوار شهید رجایی ـ خیابان رجاء۹[شهید البرز پردل] ـ پلاک ۳ ـ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۱۸/۰۷/xxx۶ بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردید. اولین مدیران: مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم افسانه آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء مامن برازنده (مدیرعامل وعضو اصلی هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول افراز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674027
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ساختمانی و تاسیساتی یگانه تجارت مارال درتاریخ ۰۱/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxx۴۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان، راهسازی، پل سازی، محوطه سازی تاسسیسات و تجهیزات نیرو نفت و گاز آب و فاضلاب کشاورزی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر فاز کوچه زحمتکش خیابان کارگر پلاک xxx ساختمان منازل صنایع دریایی طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد که مبلغ xxx. xxx ریال طی گواهی شماره ۷۰/xxx۰ مورخ ۱۶/۰۵/xxx۶ بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی پرداخت گردیده والباقی در تعهدشرکاست ۰ اولین مدیران: آقای محمد محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/xxx۸ آقای رسول افراز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/xxx۸ خانم افسانه آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/xxx۸ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت واوراق عادی واداری به امضای خانم افسانه آذر (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره) مستقیما همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محسن برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی بمدت یکسال مالی و آقای جاسم برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657826
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یادگار هخامنش گوهرناز در تاریخ ۲۳/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان، راهسازی، پل سازی، محوطه سازی تاسسیسات و تجهیزات نیرو نفت و گاز آب و فاضلاب کشاورزی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر فاز خیابان امداد خیابان بهارستان پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد که مبلغ xxx/۵۰/۳ ریال طی گواهی شماره ۶۶/xxx۰ مورخ ۱۴/۰۵/xxx۶ بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی پرداخت گردیده والباقی در تعهدشرکاست ۰ اولین مدیران: آقای محمد محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/xxx۸ آقای رسول افراز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/xxx۸ خانم افسانه آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/xxx۸ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت واوراق عادی واداری به امضای خانم افسانه آذر (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره) مستقیما همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محسن برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی بمدت یکسال مالی و آقای جاسم برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574008
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ساختمانی پردیس شناژ سیراف درتاریخ ۳۱/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان، راهسازی، پل سازی، محوطه سازی تاسسیسات و تجهیزات نیرو نفت و گاز آب و فاضلاب کشاورزی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ودرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر فاز کوچه اکابریان خیابان امداد پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد که مبلغ xxx. xxx ریال طی گواهی شماره ۶۲/xxx۰ مورخ ۱۴/۰۵/xxx۶ بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی پرداخت گردیده است والباقی در تعهدشرکاست ۰ اولین مدیران: آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/xxx۸ آقای جاسم برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/xxx۸ آقای محسن برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/xxx۸ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای مامن برازیده (رییس هیات مدیره) مستقیما همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی وآقای رسول افراز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574021
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آتوسا شناژ لیان درتاریخ ۳۱/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان، راهسازی، پل سازی، محوطه سازی تاسسیسات و تجهیزات نیرو نفت و گاز آب و فاضلاب کشاورزی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ودرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر فاز کوچه اکابریان خیابان امداد پلاک ۰ مجتمع آفتاب طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد که مبلغ xxx , xxx ریال طی گواهی شماره ۶۳/xxx۰ مورخ ۱۴/۰۵/xxx۶ بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی پرداخت گردیده والباقی در تعهدشرکاست ۰ اولین مدیران: آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/xxx۸ آقای جاسم برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/xxx۸ آقای محسن برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/xxx۸ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای مامن برازیده (رییس هیات مدیره) مستقیما همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی وآقای رسول افراز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574035
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ساره بتن کیماگر جنوب درتاریخ ۳۱/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان، راهسازی، پل سازی، محوطه سازی تاسسیسات و تجهیزات نیرو نفت و گاز آب و فاضلاب کشاورزی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ودرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر فاز کوچه زحمتکش خیابان کارگر پلاک xxx ساختمان منازل صنایع دریایی طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد که مبلغ xxx. xxx ریال طی گواهی شماره ۶۵/xxx۰ مورخ xxx۴/xxx۶ بانک توسعه تعاون شعبه بوشهر پرداخت گردیده والباقی در تعهدشرکاست ۰ اولین مدیران: آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/xxx۸ آقای جاسم برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/xxx۸ آقای محسن برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/xxx۸ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت واوراق عادی واداری به امضای آقای مامن برازیده (رییس هیات مدیره) مستقیما همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و آقای رسول افراز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574043
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تخشا بتن خوشنام درتاریخ ۳۱/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان، راهسازی، پل سازی، محوطه سازی تاسسیسات و تجهیزات نیرو نفت و گاز آب و فاضلاب کشاورزی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ودرصورت لزوم اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر فاز کوچه اکابریان خیابان امداد پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۰ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد که مبلغ xxx , xxx ریال طی گواهی شماره ۶۱/xxx۰ مورخ ۱۴/۰۵/xxx۶ بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی پرداخت گردیده والباقی در تعهدشرکاست ۰ اولین مدیران: آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع عمومی موسسین تا ۱۵/۰۴/xxx۸ آقای جاسم برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/xxx۸ آقای محسن برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/xxx۸ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت واوراق عادی واداری به امضای آقای مامن برازیده (رییس هیات مدیره) مستقیما همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و آقای رسول افراز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13429096
آگهی تغییرات شرکت همراهان کار پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۰۹۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای هادی مسگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای رامین بهادنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محسن برازنده شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای اسماعیل حمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای وحید بحرینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13434893
آگهی تغییرات شرکت همراهان کار پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۰۹۲۴۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی مسگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محسن برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای رامین بهادنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی وغیره با امضاء رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131680
آگهی تغییرات شرکت آشیان سازه کوهنوردان بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۴۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - محسن برازنده باکدملی xxxxxxxxx۴ ومامن برازیده باکدملی xxxxxxxxx۲ وفرزاد کریمی باکدملی xxxxxxxxx۰ - خانم افسانه آذر شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای ابوذر درخشان شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131682
آگهی تغییرات شرکت آشیان سازه کوهنوردان بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۴۸۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محسن برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرزاد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته و غیره با امضای آقای مامن برازیده همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12509120
آگهی تغییرات شرکت ساباط گستر مهر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۱۱۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف ـ ـ آقای امیر توکلی با شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره ـ آقای محسن برازنده با شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت نایب رئیس ـ آقای سبحان عادلی مقدم با شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ب ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و غیره با امضای آقای محسن برازنده همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات