مامن برازیده

مامن برازیده

کد ملی 550981xxxx
گراف ارتباطات
27
شرکت‌ها
50
آگهی‌ها

شرکت های مامن برازیده

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مامن برازیده دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
سایه سازان پدیده جنوب
سایه سازان پدیده جنوب
پاکروان سازه جنوب
پاکروان سازه جنوب
نایب رییس هییت مدیره
آشیان سازه کوهنوردان بوشهر
آشیان سازه کوهنوردان بوشهر
آشیان سازه دریادلان جنوب
آشیان سازه دریادلان جنوب
رییس هییت مدیره
آتوسا شناژ ایمن
آتوسا شناژ ایمن
رایان پی شن آرمان لیان
رایان پی شن آرمان لیان
ستون های نقره ای لیان
ستون های نقره ای لیان
رییس هییت مدیره
ساختمانی پردیس شناژ سیراف
ساختمانی پردیس شناژ سیراف
رییس هییت مدیره
آتوسا شناژ لیان
آتوسا شناژ لیان
رییس هییت مدیره
تلاشگران عایق فلات جنوب
تلاشگران عایق فلات جنوب
رییس هییت مدیره
نیک آوازه لیلیا
نیک آوازه لیلیا
رییس هییت مدیره
قائم بوشهر
قائم بوشهر
بازرس اصلی
آریا بنای سی نیز
آریا بنای سی نیز
بازرس علی‌البدل
گیتی برج افق
گیتی برج افق
گیتی اسطوره فرنام
گیتی اسطوره فرنام
رییس هییت مدیره
نفیس مروارید زاگرس
نفیس مروارید زاگرس
بازرس اصلی
آینده اندیشان خلیج فارس
آینده اندیشان خلیج فارس
بازرس اصلی
سام نماسازه پاسارگاد
سام نماسازه پاسارگاد
رییس هییت مدیره
برج سازان سیراف پارس نما
برج سازان سیراف پارس نما
نایب رییس هییت مدیره
مهام نما گستر پاسارگاد
مهام نما گستر پاسارگاد
نایب رییس هییت مدیره
سیراف نگارین لیان
سیراف نگارین لیان
رییس هییت مدیره
سیراف نگارین شهر پارسه
سیراف نگارین شهر پارسه
رییس هییت مدیره
پژواک سازه صبا دشت
پژواک سازه صبا دشت
نایب رییس هییت مدیره
الماس سازان آفتاب
الماس سازان آفتاب
بازرس علی‌البدل
اتحاد سازه دشتروم
اتحاد سازه دشتروم
بازرس علی‌البدل
آوا نگارد تک نو
آوا نگارد تک نو
عظیم بنای ساحل
عظیم بنای ساحل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14918009
آگهی تغییرات شرکت آریا بنای سی نیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 712 و شناسه ملی 10320050364
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای موسی لیراوی به شماره ملی 5299658796و آقای محمد داودی به شماره ملی 3539899413 و آقای مجید لیراوی به شماره ملی 5290007891ـ آقای کورش خواجه گیری به شماره ملی 5299921251 به عنوان بازرس اصلی و آقای مامن برازیده به شماره ملی 5509817852 به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش980905285471967 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14811841
آگهی تغییرات شرکت عظیم بنای ساحل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۱۴۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف)- اعضا ی هیأت مدیره به شرح ذیل: - مامن برازیده کدملی xxxxxxxxx۲ - امیر غلامی کدملی xxxxxxxxx۰ -سهراب امیری کدملی xxxxxxxxx۴ برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ب)- آقای هوشنگ کشاورز کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد کشاورز کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. د) - روزنامه کثیرالانتشار پیام عسلویه جهت نشر آگهی تغییرات شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14811851
آگهی تغییرات شرکت عظیم بنای ساحل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۱۴۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف)- آقای مامن برازیده کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیأت مدیره - آقای امیر غلامی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره -آقای سهراب امیری کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. ب) - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و غیره با امضای آقای مامن برازیده(رئیس هیأت مدیره) مستقیما همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14733537
آگهی تغییرات شرکت آوا نگارد تک نو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۳۷۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف ) اعضای هیأت مدیره عبارتند از : آقای مأمن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای مهدی مولایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای محمود مولایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ که برای مدت دوسال انتخاب شدند . ب ) آقای مهرداد کشاورز به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای ابوالفتح قبادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . ج ) روزنامه کثیر الانتشار دریادلان جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد . د ) ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۷ مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14733550
آگهی تغییرات شرکت آوا نگارد تک نو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۳۷۷۶۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف ) آقای مأمن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محمود مولایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای مهدی مولایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ب ) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و نامه‌های عادی و اداری با امضاء آقای مأمن برازیده همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14701424
آگهی تغییرات شرکت آتوسا شناژ لیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۰۹۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف ) اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای محسن روستائی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای خشایار پاژنگ با شماره ملی xxxxxxxxx۶ غلامحسین ابراهیم پور با شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ب ) آقای جواد ابوالفتحی مفرد با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مامن برازیده با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14433429
آگهی تغییرات شرکت الماس سازان آفتاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۰۴۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد : ۱ جمشید فرجی میاندآب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مهدی داوری خواجه دیزج xxxxxxxxx۱ و آمنه فتحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ جمشید فرجی میاندآب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مهدی داوری خواجه دیزج به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آمنه فتحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدندو امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، عقد قرارداد و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء آمنه فتحی ( رئیس هیات مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ۳ رسول اصیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14433466
آگهی تغییرات شرکت اتحاد سازه دشتروم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۷۵۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱چراغعلی قنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و جمال جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و امین ابراهیمی دواسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ ـ محبوبه علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14355418
آگهی تغییرات شرکت پژواک سازه صبا دشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۰۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره بشرح ذیل می باشد: - آقای منصور بنافی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲- آقای مامن برازیده با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳- آقای عبداله بنافی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. ۲- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای مامن برازیده نائب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دشتستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14355435
آگهی تغییرات شرکت پژواک سازه صبا دشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۰۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از: آقای مامن برازیده با شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای منصور بنافی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای عبداله بنافی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۰ ۲ ـ آقای جواد ابوالفتحی مفرد با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و خانم افسانه آذر با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دشتستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313644
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص برج سازان سیراف پارس نما در تاریخ ۲۳/۰۸/xxx۷ به شماره ثبت xxx۶۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارائه خدمات راجع به آب رسانی و گاز رسانی و یا برق رسانی اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم ها و جشن ها و یا کنفرانس ها فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های و سد سازی و امثال آن عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کالا درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان بوشهر ـ شهرستان بوشهر ـ بخش مرکزی ـ شهر عالی شهر ـ محله فاز ـ خیابان معلم ـ کوچه ( (صیاد)) ـ کوچه ( (حسینی)) ـ پلاک ۹۲ ـ ساختمان منازل بنیاد مسکن ـ بلوک ۲۳ ـ طبقه اول ـ واحد ۹۲ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۹/۰۵ مورخ ۱۰/۰۷/xxx۷ نزد بانک صادرات شعبه توحید با کد xxx۹ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم سهیلا کمالی برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادبهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء محسن برازنده همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد، بدیهی است اضافه کردن هرگونه متنی به الگو فوق متناسب به نیاز شرکت بلامانع است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم نسرین ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم افسانه آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313677
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سیراف نگارین لیان در تاریخ ۲۳/۰۸/xxx۷ به شماره ثبت xxx۶۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: طراحی و اجرا سیستم ایمنی، خدمات شارژ، فروش وسائل و تجهیزات و ادوات ایمنی و نجات آتش نشانی ارائه خدمات راجع به آب رسانی و گاز رسانی و یا برق رسانی تصدی به فعالیت خدماتی و نظافتی عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم ها و جشن ها و یا کنفرانس ها فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های و سد سازی و امثال آن درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان بوشهر، شهرستان بوشهر، بخش مرکزی، شهر عالی شهر، فاز، خیابان معلم، کوچه ( (صیاد))، کوچه ( (حسینی))، پلاک ۸۹، ساختمان منازل بنیاد مسکن، بلوک ۲۳، طبقه همکف، واحد ۸۹ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۳۲/۰۵ مورخ ۲۸/۰۵/xxx۷ نزد بانک صادرات شعبه بوشهر با کد ۳۲ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم نسرین ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای جاسم برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مامن برازیده همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بدیهی است اضافه کردن هر گونه متنی به الگوی فوق متناسب با نیاز شرکت بلامانع است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم معصومه اکبری آتشگاه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای رسول افراز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313687
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سیراف نگارین شهر پارسه درتاریخ ۲۳/۰۸/xxx۷ به شماره ثبت xxx۶۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :طراحی و اجرا سیستم ایمنی،خدمات شارژ،فروش وسائل و تجهیزات و ادوات ایمنی و نجات آتش نشانی- اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم ها و جشن ها و کنفرانس ها-ارائه خدمات راجع به آبرسانی و گاز رسانی و برق رسانی- تصدی به فعالیت خدماتی و نظافتی- فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های سد سازی و پل سازی-عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و شبکه های آبرسانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی : استان بوشهر - شهرستان بوشهر - بخش مرکزی - شهر عالی شهر-محله فاز-خیابان معلم -کوچه ((صیاد))-کوچه ((حسینی))-پلاک ۸۹-ساختمان منازل بنیاد مسکن-بلوک ۲۳-طبقه همکف-واحد ۸۹ کدپستی xxxxxxxxx۷
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی
منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی
مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۹/۰۵ مورخ ۲۳/۰۷/xxx۷ نزد بانک صادرات شعبه توحید با کد xxx۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد
اعضا هیئت مدیره
خانم نسرین ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال
آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال
آقای جاسم برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مامن برازیده رئیس هیدت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه
بازرسان
خانم معصومه اکبری آتشگاه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی
خانم افسانه آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی
روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313649
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهام نما گستر پاسارگاد درتاریخ ۱۴/۰۸/xxx۷ به شماره ثبت xxx۵۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت : عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی انجام امور پیمانکاری - راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان ، راهسازی ، پل سازی ، محوطه سازی - آب و فاضلاب - تاسیسات و تجهیزات - نیرو - صنایع پائین دستی نفت و گاز - کشاورزی - صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی : استان بوشهر - شهرستان بوشهر - بخش مرکزی - شهر بوشهر-محله دواس-کوچه اعتماد ۹-خیابان اعتمادیه-پلاک ۱۸-طبقه همکف- کدپستی xxxxxxxxx۸
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی
منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی
مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۳۲/۰۵ مورخ ۲۸/۰۵/xxx۷ نزد بانک صادرات شعبه بوشهر با کد ۳۲ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد
اعضا هیئت مدیره
خانم سهیلا کمالی برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال
آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال
آقای مختار برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مختاربرازیده همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه
بازرسان
خانم معصومه اکبری آتشگاه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی
آقای احمد آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی
روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14104543
آگهی تغییرات شرکت قائم بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۸۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم افسانه آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲/۵/xxx۸ انتخاب گردیدند: آقای مهرشاد خراسانی نسب عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای زهیر یکتاش به شماره ملی xxxxxxxxx۱
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14029313
آگهی تغییرات شرکت آتوسا شناژ ایمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۱۵۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ب: ۱ اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای جواد ابوالفتحی مفرد با شماره ملی xxxxxxxxx آقای اصغر کاکولوند با شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای سیدسام موسوی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مامن برازیده با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم افسانه آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13916600
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سام نماسازه پاسارگاد درتاریخ ۱۴/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: سام نماسازه پاسارگاد شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: انجام امور پیمانکاری راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان، راهسازی، پل سازی، محوطه سازی آب و فاضلاب تاسیسات و تجهیزات نیرو نفت و گاز کشاورزی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و در صورت لزوم اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان بوشهر شهرستان بوشهر بخش مرکزی شهر بوشهر عاشوری خیابان شهید نسترن خیابان شهید عاشوری پلاک ۰ ساختمان اندیشه ورودی ۳ بلوک C طبقه سوم واحد ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۴ مورخ ۰۷/۱۲/xxx۶ نزد بانک بانک توسعه تعاون شعبه شعبه مرکزی بوشهر با کد xxx۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اعضا هیئت مدیره آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رسول افراز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محسن برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای مامن برازیده ریئس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم افسانه آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13837221
آگهی تغییرات شرکت رایان پی شن آرمان لیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۱۵۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مامن برازیده با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیر رضوانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی شهریاری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای مامن برازیده رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13837239
آگهی تغییرات شرکت رایان پی شن آرمان لیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۱۵۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای جواد ابوالفتحی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و خانم افسانه آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برایمدت یکسال انتخاب گردیدند: آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای امیر رضوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وآقای مهدی شهریاری با شماره ملی xxxxxxxxx۶ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13795481
آگهی تغییرات شرکت رایان پی شن آرمان لیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۱۵۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای رمضان الیاس زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای عادل صف شکن شماره ملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13795485
آگهی تغییرات شرکت رایان پی شن آرمان لیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۱۵۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رمضان الیاس زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عادل صف شکن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی وغیره با امضاء آقای مامن برازیده همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13765901
آگهی تغییرات شرکت آتوسا شناژ ایمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۱۵۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ب: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای حبیب اله جرس به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای حمزه جشیرئیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای مهدی شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۰ آقای مأمن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی خانم افسانه آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736316
آگهی تغییرات شرکت ستون‌های نقره‌ای لیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۴۵۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علی شیخیانی با کدملی xxxxxxxxx۱ آقای عادل تیموری با کدملی xxxxxxxxx۸ آقای عادل صف شکن با کدملی xxxxxxxxx۲ آقای مامن برازیده با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن زارعی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736497
آگهی تغییرات شرکت آینده اندیشان خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۱۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مامن برازیده کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه قنبری زاده کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای کامبیز باستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم شهناز فرهادی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حمیدرضا اکابریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13729478
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نفیس مروارید زاگرس در تاریخ ۰۴/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری درزمینه راه آب ابنیه تاسیسات و تجهیزات برق. نفت و گاز صنعت و معدن کشاورزی ارتباطات با رعایت قوانین و مقررات جاری کشوردرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهرستان بویراحمد بخش مرکزی شهر یاسوج سالم آباد بلوار آیت اله کاشانی خیابان کاشانی ۳ [شهید حسن پور] پلاک ۲۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۵/۰۸/xxx۶ بانک سپه شعبه سردار جنگل جنوبی یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای سید محمد حسین نمازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محسن احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم افسانه آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء سید محمد حسین نمازی (مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبرخواهد بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13727926
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گیتی برج افق در تاریخ ۰۲/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه ـ آب ـ ابنیه ـ تاسیسات و تجهیزات ـ برق. نفت و گاز ـ صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ راهنمایی ـ بلوار شهید رجایی ـ خیابان رجاء۹[شهید البرز پردل] ـ پلاک ۳ ـ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۱۸/۰۷/xxx۶ بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردید. اولین مدیران: مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم افسانه آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء مامن برازنده (مدیرعامل وعضو اصلی هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول افراز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13727927
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گیتی اسطوره فرنام در تاریخ ۰۲/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه ـ آب ـ ابنیه ـ تاسیسات و تجهیزات ـ برق. نفت و گاز ـ صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج ـ معصوم اباد ـ کوچه ((ایلخانی)) ـ خیابان ابوذر ۱۲[ شهید ناصر تقوی زاده] ـ پلاک ۴ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۱۸/۰۷/xxx۶ بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم افسانه آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایرج حقیقت منش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء مامن برازنده (رییس هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول افراز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13720328
آگهی تغییرات شرکت آریا بنای سی نیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۰۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای موسی لیراوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمد داودی کدملی xxxxxxxxx۳ وعلیرضا شفیعی کدملی xxxxxxxxx۸ آقای کورش خواجه گیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گناوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13636796
آگهی تغییرات شرکت قائم بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۸۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مامن برازیده شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم افسانه آذر شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: خانم مرضیه فاموری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای زهیر یکتاش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای مصطفی عارفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13599926
آگهی تغییرات شرکت ستون‌های نقره‌ای لیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۴۵۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عادل صف شکن شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای رمضان الیاس زاده شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای مامن برازیده شماره ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت باقیمانده (۰۸/۰۴/۹۸) انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13599940
آگهی تغییرات شرکت ستون‌های نقره‌ای لیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۴۵۵۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان الیاس زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عادل صف شکن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595190
آگهی تغییرات شرکت آتوسا شناژ ایمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۱۵۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب اله جرس به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سجاد راستی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حمزه جشیرئیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و خانم افسانه آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574008
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ساختمانی پردیس شناژ سیراف درتاریخ ۳۱/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان، راهسازی، پل سازی، محوطه سازی تاسسیسات و تجهیزات نیرو نفت و گاز آب و فاضلاب کشاورزی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ودرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر فاز کوچه اکابریان خیابان امداد پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد که مبلغ xxx. xxx ریال طی گواهی شماره ۶۲/xxx۰ مورخ ۱۴/۰۵/xxx۶ بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی پرداخت گردیده است والباقی در تعهدشرکاست ۰ اولین مدیران: آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/xxx۸ آقای جاسم برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/xxx۸ آقای محسن برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/xxx۸ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای مامن برازیده (رییس هیات مدیره) مستقیما همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی وآقای رسول افراز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574021
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آتوسا شناژ لیان درتاریخ ۳۱/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان، راهسازی، پل سازی، محوطه سازی تاسسیسات و تجهیزات نیرو نفت و گاز آب و فاضلاب کشاورزی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ودرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر فاز کوچه اکابریان خیابان امداد پلاک ۰ مجتمع آفتاب طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد که مبلغ xxx , xxx ریال طی گواهی شماره ۶۳/xxx۰ مورخ ۱۴/۰۵/xxx۶ بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی پرداخت گردیده والباقی در تعهدشرکاست ۰ اولین مدیران: آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/xxx۸ آقای جاسم برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/xxx۸ آقای محسن برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/xxx۸ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای مامن برازیده (رییس هیات مدیره) مستقیما همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی وآقای رسول افراز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574035
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ساره بتن کیماگر جنوب درتاریخ ۳۱/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان، راهسازی، پل سازی، محوطه سازی تاسسیسات و تجهیزات نیرو نفت و گاز آب و فاضلاب کشاورزی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ودرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر فاز کوچه زحمتکش خیابان کارگر پلاک xxx ساختمان منازل صنایع دریایی طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد که مبلغ xxx. xxx ریال طی گواهی شماره ۶۵/xxx۰ مورخ xxx۴/xxx۶ بانک توسعه تعاون شعبه بوشهر پرداخت گردیده والباقی در تعهدشرکاست ۰ اولین مدیران: آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/xxx۸ آقای جاسم برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/xxx۸ آقای محسن برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/xxx۸ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت واوراق عادی واداری به امضای آقای مامن برازیده (رییس هیات مدیره) مستقیما همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و آقای رسول افراز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574043
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تخشا بتن خوشنام درتاریخ ۳۱/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان، راهسازی، پل سازی، محوطه سازی تاسسیسات و تجهیزات نیرو نفت و گاز آب و فاضلاب کشاورزی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ودرصورت لزوم اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر فاز کوچه اکابریان خیابان امداد پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۰ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد که مبلغ xxx , xxx ریال طی گواهی شماره ۶۱/xxx۰ مورخ ۱۴/۰۵/xxx۶ بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی پرداخت گردیده والباقی در تعهدشرکاست ۰ اولین مدیران: آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع عمومی موسسین تا ۱۵/۰۴/xxx۸ آقای جاسم برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/xxx۸ آقای محسن برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/xxx۸ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت واوراق عادی واداری به امضای آقای مامن برازیده (رییس هیات مدیره) مستقیما همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و آقای رسول افراز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492663
آگهی تغییرات شرکت رایان پی شن آرمان لیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۱۵۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای امیر رضوانی شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای رمضان الیاس زاده شماره ملی xxxxxxxxx۵ خانم افسانه آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492675
آگهی تغییرات شرکت رایان پی شن آرمان لیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۱۵۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رمضان الیاس زاده به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای امیر رضوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی وغیره با امضاء آقای مامن برازیده همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13412961
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستون‌های نقره‌ای لیان درتاریخ ۱۳/۰۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۶۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام پروژه‌های عمرانی به صورت امانی و پیمانی، تاسیسات و ابنیه، راه، سدسازی، برق، ابزار دقیق، تعمیر و نگهداری، تامین نیروی انسانی، تهیه و طبخ غذا و نگهداری خدمات فضای سبز، تامین ماشین آلات سبک و سنگین، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و مجری کلیه پروژه‌های نفت و گاز نیرو، تامین کالا در صورت لزوم پس از کسب مجوز از ادارات ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر عاشوری کوچه رستخیز کوچه بهارستان ۱۰ پلاک ۰ ساختمان اندیشه ورودی ۳ بلوک C طبقه سوم واحد ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال طی گواهی شماره ۱۳/xxx۸ مورخ ۱۰/۲/۹۲ پرداخت گردیده است اولین مدیران: خانم طاهره برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۸/۱۱/xxx۷ آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۸/۱۱/xxx۷ و به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۸/۱۱/xxx۷ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادبهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضا آقای مامن برازیده بسمت (مدیرعامل ورئیس هیات مدیره) همراه با مهرشرکت معتبر میباشد ۰ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم افسانه آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و آقای احمد آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فوق بمنزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد ۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13392831
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آتوسا شناژ ایمن درتاریخ ۲۹/۰۱/xxx۶ به شماره ثبت xxx۴۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام پروژه‌های عمرانی به صورت امانی و پیمانی، تاسیسات و ابنیه، راه، سدسازی، برق، ابزار دقیق، تعمیر و نگهداری، تامین نیروی انسانی، تهیه و طبخ غذا و نگهداری خدمات فضای سبز، تامین ماشین آلات سبک و سنگین، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و مجری کلیه پروژه‌های نفت و گاز نیرو، تامین کالا در صورت لزوم پس از کسب مجوز از ادارات ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر عاشوری کوچه رستخیز کوچه بهارستان ۱۰ پلاک ۰ ساختمان اندیشه ورودی ۳ بلوک C طبقه سوم واحد ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال طی گواهی شماره ۰۵/xxx۰ مورخ ۲۳/۱/۹۶ بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی پرداخت گردیده والباقی در تعهدشرکاست ۰ اولین مدیران: خانم طاهره برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۸/۱۱/xxx۷ آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۸/۱۱/xxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۸/۱۱/xxx۷ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور و اوراق عادی واداری شرکت به امضای آقای مامن برازیده بسمت (رئیس هیات مدیره و مدیرعامل) همراه با مهرشرکت معتبر میباشد ۰ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم افسانه آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و آقای احمد آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فوق بمنزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد ۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13392837
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رایان پی شن آرمان لیان درتاریخ ۲۹/۰۱/xxx۶ به شماره ثبت xxx۵۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام پروژه‌های عمرانی به صورت امانی و پیمانی، تاسیسات و ابنیه، راه، سدسازی، برق، ابزار دقیق، تعمیر و نگهداری، تامین نیروی انسانی، تهیه و طبخ غذا و نگهداری خدمات فضای سبز، تامین ماشین آلات سبک و سنگین، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و مجری کلیه پروژه‌های نفت و گاز نیرو، تامین کالا در صورت لزوم پس از کسب مجوز از ادارات ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر عاشوری کوچه رستخیز کوچه بهارستان ۱۰ پلاک ۰ ساختمان اندیشه ورودی ۳ بلوک C طبقه سوم واحد ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال طی گواهی شماره xxx۴/xxx۰ مورخ ۲۵/۱۲/۹۵ بانک توسعه تعاون پرداخت گردیده ۰ اولین مدیران: خانم طاهره برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۸/۱۱/xxx۷ آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۸/۱۱/xxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۸/۱۱/xxx۷ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادبهادار و تعهدآور و اوراق عادی واداری شرکت به امضای آقای مامن برازیده بسمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر میباشد ۰ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم افسانه آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی وآقای احمد آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فوق بمنزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد ۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13267496
آگهی تغییرات شرکت آشیان سازه دریادلان جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۱۰۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد سمت اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل می‌باشد: آقای مامن برازیده بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی قهرمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای امیدرضا طوبی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل ب کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و اوراق بهادار و غیره با امضای آقای مامن برازیده مستقیما همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131680
آگهی تغییرات شرکت آشیان سازه کوهنوردان بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۴۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - محسن برازنده باکدملی xxxxxxxxx۴ ومامن برازیده باکدملی xxxxxxxxx۲ وفرزاد کریمی باکدملی xxxxxxxxx۰ - خانم افسانه آذر شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای ابوذر درخشان شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131682
آگهی تغییرات شرکت آشیان سازه کوهنوردان بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۴۸۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محسن برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرزاد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته و غیره با امضای آقای مامن برازیده همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13050670
آگهی تغییرات شرکت سایه سازان پدیده جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۳۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای رحیم قنبر نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سیداحمد دشتی اربابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای رضا هاشمی پور باکدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود جعفری با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13047187
آگهی تغییرات شرکت پاکروان سازه جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۱۷۲۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عابدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره وآقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره وآقای جمال چنگیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و غیره با امضای آقای مامن برازیده همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13047199
آگهی تغییرات شرکت پاکروان سازه جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۱۷۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: جمال چنگیزی با کدملی xxxxxxxxx۷ و ابراهیم عابدی با کدملی xxxxxxxxx۸ ومامن برازیده با کدملی: xxxxxxxxx۲ خانم افسانه آذر شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای ابوذر درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12933384
آگهی تغییرات شرکت سایه سازان پدیده جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۳۶۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم قنبرنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید احمد دشتی اربابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و غیره با امضای آقای مامن برازیده همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12933387
آگهی تغییرات شرکت سایه سازان پدیده جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۳۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم افسانه آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوذر درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای رحیم قنبر نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مامن برازیده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ وآقای سید احمد دشتی اربابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12693827
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سایه سازان پدیده جنوب درتاریخ ۱۶/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۹۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه و ساختمان - تاسیسات - خدمات - زه کشی - آبیاری اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بوشهر سرتل مالک ۲ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که مبلغ xxx , xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰/۷۳ مورخ ۲۶/۱۱/۹۴ نزد بانک تجارت شعبه بازار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. رحیم قنبر نژادبشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مامن برازیده بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و مختار برازیده بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره همگی به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مامن برازیده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مامن برازیده همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم/آقای افسانه آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی. آقای/خانم ابوذر درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب گردید ۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات