محمدرضا امینی

آقای محمدرضا امینی

کد ملی 549937xxxx
گراف ارتباطات
34
شرکت‌ها
63
آگهی‌ها

شرکت های محمدرضا امینی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمدرضا امینی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
گروه هم وطن
گروه هم وطن
عضو هییت مدیره
توسعه ساختمانی بهمن
توسعه ساختمانی بهمن
پیشگامان صنعت هوشمند
پیشگامان صنعت هوشمند
نایب رییس هییت مدیره
بازرگانی پردیس سپاهان امین
بازرگانی پردیس سپاهان امین
رییس هییت مدیره
بازرگانی و پخش نیلوفر سپاهان
بازرگانی و پخش نیلوفر سپاهان
ارزش آفرینان تجارت پارس
ارزش آفرینان تجارت پارس
رییس هییت مدیره
سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان
سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان
بین المللی اشتاد تجارت شرق
بین المللی اشتاد تجارت شرق
عضو هییت مدیره
بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا
بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا
رییس هییت مدیره
خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین
خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین
ایده سازان هوشمند شهام
ایده سازان هوشمند شهام
رییس هییت مدیره
بافکار
بافکار
سرمایه گذاری بهمن
سرمایه گذاری بهمن
سرمایه گذاری نور همدانیان
سرمایه گذاری نور همدانیان
کوثر نوش سپاهان
کوثر نوش سپاهان
گروه سرمایه گذاری مسکن
گروه سرمایه گذاری مسکن
تامین سرمایه بانک مسکن
تامین سرمایه بانک مسکن
نایب رییس هییت مدیره
سرمایه گذاری مسکن الوند
سرمایه گذاری مسکن الوند
طرح ساختمان پارسا
طرح ساختمان پارسا
رییس هییت مدیره
سرمایه گذاری مسکن البرز
سرمایه گذاری مسکن البرز
رییس هییت مدیره
سرمایه گذاری مسکن تهران
سرمایه گذاری مسکن تهران
رییس هییت مدیره
سیمان اصفهان
سیمان اصفهان
کارگزاری بانک ملی ایران
کارگزاری بانک ملی ایران
زمین و ساختمان نگین شهر ری
زمین و ساختمان نگین شهر ری
مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق
مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق
نایب رییس هییت مدیره
زمین و ساختمان مسکن شمال غرب
زمین و ساختمان مسکن شمال غرب
بازرگانی و پخش افق کیهان اسپادانا
بازرگانی و پخش افق کیهان اسپادانا
رییس هییت مدیره
توسعه ابنیه حافظ
توسعه ابنیه حافظ
عضو هییت مدیره
آتیه نیک امین سبز
آتیه نیک امین سبز
رییس هییت مدیره
بازرگانی و خدمات گردشگری پارتیا
بازرگانی و خدمات گردشگری پارتیا
عضو هییت مدیره
قصر روشن گلستان
قصر روشن گلستان
نایب رییس هییت مدیره
پیمان قصر سفید گلستان
پیمان قصر سفید گلستان
عمرانی مسکن گستر
عمرانی مسکن گستر
رییس هییت مدیره
چشم اندازگلشن فردوس
چشم اندازگلشن فردوس
رییس هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14905439
آگهی تغییرات شرکت چشم اندازگلشن فردوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 521140 و شناسه ملی 14007330173
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا امینی به شماره ملی 5499372683 به نمایندگی از شرکت سیاحت فردوس برین (سهامی خاص) به شناسه ملی 14006425501 به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای اویس رحیمی به شماره ملی 3933917565 به نمایندگی شرکت توسعه صنعتی آرین(سهامی خاص) به شناسه ملی 14005432147 به عنوان نایب رئیس هیات مدیره. آقای عباس فارسی به شماره ملی 0040226107 به نمایندگی از شرکت توسعه ابنیه حافظ (سهامی خاص) به شناسه ملی 10320770130 بعنوان عضو هیات مدیره ومدیرعامل انتخاب گردیدند اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل بشرح ذیل میباشد: 1. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. 2. تهیه و تنظیم بودجه سالانه و برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت شرکت و پیشنهاد به هیات مدیره جهت تصویب. 3. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. 4. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، مالکیت فکری، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. 5. پیشنهاد آئین نامه های داخلی شرکت به هیات مدیره. 6. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها، بر اساس مصوبات هیات مدیره. 7. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت یا اوراق بهادار در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. 8. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. 9. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری بر اساس مصوبات هیات مدیره. 10. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین الات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت. 11. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوای حقوقی یا کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفریی و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارت مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم امور مشابه دیگر بر اساس مصوبات هیات مدیره. 12. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. 13. تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای جهت ارائه به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. 14. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی به هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیات مدیره و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ980828778737551 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14854831
آگهی تغییرات شرکت عمرانی مسکن گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6602 و شناسه ملی 10100309060
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح ذیل تعیین شد: ـ آقای محمد رضا امینی با شماره ملی 5499372683 به عنوان رئیس هیات مدیره. ـ آقای سیدامیر حسین رضوی با شماره ملی 0047491280 به عنوان و نایب رئیس هیات مدیره. و مدیرعامل ـ آقای علیرضا بابائی با شماره ملی 0793377676بسمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهداور شرکت اعم از چک ، سفته، بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره بهمراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره بهمراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل به تصویب رسید: 1. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی. 2. اجرای مصوبات مجامع عمومی، هیات مدیره و آئین نامه های مصوب هیات مدیره. 3. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه ، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. 4. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر. 5. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. 6. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. 7. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل، فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و باالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 4 اساسنامه طبق آئین نامه های مصوب هیات مدیره. 8. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. 9. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و... شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزایی و چه حقوقی ، در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی و انکار و تکذیب اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و... و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به امور مشابه از قبیل آنچه گذشت پ980723794283743 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14833074
آگهی تغییرات شرکت کوثر نوش سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۸۱۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/xxx۸ سعید کاظمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره، محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره، محبوبه خلیل اکبر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رییس هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۱۰/xxx۸ انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود و تعهدات شرکت و سایر موارد که شرکت را متعهد سازد یا بری نماید بدون قید با امضای مدیرعامل منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه به این شرح به مدیرعامل تفویض گردید: ۱. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ۲. تصویب آیین نامه های داخلی شرکت ۳. ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران و یا خارج از ایران ۴. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد و انعام و تنبیه و ترفیع و سایر شرایط استخدام و معافیت و خرج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنان ۵. تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت ۶. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات ۷. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل، بهره و متفرعات ۸. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ۹. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مزایده و مناقصه که جز موضوع شرکت باشد با لجمله انجام کلیه معاملات و عملیات ۱۰. مبادرت به تقاظا و اقدام برای هرگونه علامت تجاری و اختراع ۱۱. به امانت گذاردن هرگونه اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آن ها ۱۲. تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایط که مقتضی باشد ۱۳. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکلیل برای دادرسی و... با یا بدون حق، توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق یا کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب ثالث.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14611186
آگهی تغییرات شرکت توسعه ابنیه حافظ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۰۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجتبی شیروانی هرندی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت توسعه تجارت داتام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدهاشم رکن تهران به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد رضا محمودی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه صنعتی آرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مهدی نیکفال آذر به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سیاحت فردوس برین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد رضا امینی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت امین رهیافت کوشا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14500176
آگهی تغییرات شرکت پیمان قصر سفید گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۱۷۵۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۶ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی ( حسابرس مستقل شرکت ) و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ انتخاب گردیدند . شرکت سیاحت فردوس برین ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی آقای محمدرضا محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت بازرگانی و خدمات گردشگری پارتیا ( سهامی خاص ) شماره ثبت xxx۹ ، شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت توسعه ابنیه حافظ ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای حسین قنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای هیات مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند . روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار ، به منظور نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14500186
آگهی تغییرات شرکت پیمان قصر سفید گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۱۷۵۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سیاحت فردوس برین ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی آقای محمدرضا محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت بازرگانی و خدمات گردشگری پارتیا ( سهامی خاص ) شماره ثبت xxx۹ ، شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت توسعه ابنیه حافظ ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای حسین قنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ از به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و آقای مهدی بقایری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل ( خارج از شرکا ) به مدت ۲ سال انتخاب گردید . اختیارات مدیرعامل : ۱. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۲. تهیه و تنظیم بودجه سالانه و برنامه‌های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت شرکت و پیشنهاد به هیات مدیره جهت تصویب . ۳. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر . ۴. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، مالکیت فکری ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره ، بر اساس مصوبات هیات مدیره . ۵. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیات مدیره . ۶. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها ، بر اساس مصوبات هیات مدیره . ۷. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت یا اوراق بهادار در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها . ۸. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات . ۹. تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری بر اساس مصوبات هیات مدیره . ۱۰. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت . ۱۱. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوای حقوقی یا کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفریی و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارت مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم امور مشابه دیگر بر اساس مصوبات هیات مدیره . ۱۲. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره . ۱۳. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای جهت ارائه به بازرسو حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره . ۱۴. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی به هیئت مدیره . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیات مدیره و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14497473
آگهی تغییرات شرکت قصر روشن گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۵۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سیاحت فردوس برین ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی آقای محمدرضا محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت توسعه تجارت داتام ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی آقای محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره . و شرکت توسعه ابنیه حافظ ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مهدی نیکفال آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند که بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام می‌دهند . و آقای مسعود فرهمند نیا با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل ( خارج ازشرکاء ) به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . اختیارات مدیرعامل : ۱. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۲. تهیه و تنظیم بودجه سالانه و برنامه‌های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت شرکت و پیشنهاد به هیات مدیره جهت تصویب . ۳. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر . ۴. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، مالکیت فکری ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره ، بر اساس مصوبات هیات مدیره . ۵. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیات مدیره . ۶. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها ، بر اساس مصوبات هیات مدیره . ۷. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت یا اوراق بهادار در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها . ۸. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات . ۹. تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری بر اساس مصوبات هیات مدیره . ۱۰. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت . ۱۱. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوای حقوقی یا کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفریی و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارت مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم امور مشابه دیگر بر اساس مصوبات هیات مدیره . ۱۲. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره . ۱۳. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای جهت ارائه به بازرسو حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره . ۱۴. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی به هیئت مدیره . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیات مدیرهو همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14494792
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و خدمات گردشگری پارتیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۳۴۰۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سیاحت فردوس برین ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی آقای محمدرضا محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت توسعه تجارت داتام ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی آقای مهدی نیکفال آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت توسعه ابنیه حافظ ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . آقای محسن اسمعیلی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل ( خارج ازشرکاء ) به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . اختیارات مدیرعامل : ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۲. تهیه و تنظیم بودجه سالانه و برنامه‌های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت شرکت و پیشنهاد به هیات مدیره جهت تصویب . ۳. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر . ۴. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، مالکیت فکری ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره ، بر اساس مصوبات هیات مدیره . ۵. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیات مدیره . ۶. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها ، بر اساس مصوبات هیات مدیره . ۷. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت یا اوراق بهادار در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها . ۸. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات . ۹. تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری بر اساس مصوبات هیات مدیره . ۱۰. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت . ۱۱. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوای حقوقی یا کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفریی و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارت مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم امور مشابه دیگر بر اساس مصوبات هیات مدیره . ۱۲. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره . ۱۳. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای جهت ارائه به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره . ۱۴. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی به هیئت مدیره . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیات مدیره و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14487288
آگهی تغییرات شرکت آتیه نیک امین سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۳۷۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۳۸۶۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آرین گستر تابان سبز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای هادی قدیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت داتام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای شهرام شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضوهیأت مدیره آقای حسین شفقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء ) انتخاب گردیدند . اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید : ۱. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۲. تهیه و تنظیم بودجه سالانه و برنامه‌های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت شرکت و پیشنهاد به هیأت مدیره جهت تصویب . ۳. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر . ۴. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، مالکیت فکری ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره . ۵. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیأت مدیره . ۶. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها ، بر اساس مصوبات هیأت مدیره . ۷. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت یا اوراق بهادار در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها . ۸. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات . ۹. تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری بر اساس مصوبات هیأت مدیره . ۱۰. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت . ۱۱. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوای حقوقی یا کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفریی و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارت مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم امور مشابه دیگر . ۱۲. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیأت مدیره . ۱۳. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای جهت ارائه به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیأت مدیره . ۱۴. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی به هیأت مدیره . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و با مهر شرکت وکلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14479364
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و پخش نیلوفر سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۰/xxx۷ محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ علیرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بهرام امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14479365
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و پخش نیلوفر سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۰۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/xxx۷ محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره علیرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره بهرام امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . کلیه چک‌ها ، اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره ؛ و در دو حالت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14317588
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و پخش افق کیهان اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۵۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۱۱۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب ریس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای بهرام امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره تا تاریخ ۲/۳/xxx۹ انتخاب شدند. کلیه چک ها اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضائ رئیس هیات مدیره و در دو حالت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247019
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۸۴,xxx مورخه ۲۶/۰۶/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای احمد فرشچیان کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ـ آقای محمد هاشم رکن تهران کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳ ـ آقای پژمان جعفری کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ـ آقای محمود لاری دارابی کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ـ آقای محمد نعیمی ابیانه کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۶ ـ آقای محمدرضا امینی کدملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و امثالهم با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت خواهد بود. اختیارات مدیرعامل شرکت به شرح ذیل تعیین و تفویض شد: ۱)نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲) نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در قالب آیین نامه مصوب. ۳)نصب و عزل مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های تابعه پس از تصویب رئیس هیئت مدیره شرکت. ۴)افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک و موسسات قانونی دیگر. ۵)دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۶)تنظیم آئین نامه های داخلی مورد نیاز و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب. ۷)صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، در قالب آئین نامه معاملات شرکت. ۸)انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت. ۹)به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها طبق ضوابط آئین نامه معاملات شرکت. ۱۰)تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت. ۱۱)اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده ی دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالت و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۱۲)تنظیم صورت های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه ی آنها به هیئت مدیره جهت تصویب و ارسال به مراجع مربوطه. ۱۳)استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه های داخلی شرکت. ۱۴)همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی برای اجرای وظایف خود. ۱۵)تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14227006
آگهی تغییرات شرکت توسعه ابنیه حافظ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۰۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی نیکفال آذر با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سیاحت فردوس برین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱به عنوان عضو هیات مدیره جایگزین آقای رضا کامرانی جویمند با کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا امینی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت امین رهیافت کوشا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹به عنوان عضو هیات مدیره جایگزین آقای سید جواد احمدی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۲ برای باقیمانده دوران تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته ، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت وکلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14112496
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و پخش افق کیهان اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۵۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۱۱۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سهیل صدقی فر به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و الهه فلاحپور سیچانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. بهرام امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941843
آگهی تغییرات شرکت کوثر نوش سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۸۱۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۶ آقای محمد رضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای سعید کاظمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ خانم محبوبه خلیل اکبر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941845
آگهی تغییرات شرکت کوثر نوش سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۸۱۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۶ آقای محمد رضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رییس هیات مدیره و آقای سعید کاظمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و خانم محبوبه خلیل اکبر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رییس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد مالی و اوراق و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (متفقا) و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655082
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰۴ , xxx مورخه ۰۵/۰۷/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد فرشچیان کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد هاشم رکن تهران کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدحسین جوادیان فرزانه کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای پژمان جعفری کدملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای پرویز کاظمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا امینی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا امینی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند امضاهای مجاز شرکت: کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و امثالهم با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و مکاتبات عادی واداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571481
آگهی تغییرات شرکت زمین و ساختمان مسکن شمال غرب صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۱۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۶۴۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ و به استناد مجوز شماره xxx۳۰ , xxx مورخ ۰۳/۰۵/xxx۶ اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از متولی صندوق به سمت رئیس هیأت مدیره وآقای محمدمهدی نادری نور عینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از مدیر صندوق به سمت نائب رئیس هیأت مدیره وآقای فرهاد یاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیأت مدیره وآقای مهدی شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای سیدمسعود مروج جهرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13413331
آگهی تغییرات شرکت زمین و ساختمان نگین شهر ری صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۴۰۰۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۹۳۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰۳ , xxx مورخ ۲۶/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی فرازمند به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ (متولی صندوق) به سمت رئیس هیات مدیره محمدرضا امینی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره محمدمهدی نادری نورعینی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیات مدیره امید علیجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیات مدیره سید محسن فاضلیان به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرصندوق برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13413331
آگهی تغییرات شرکت زمین و ساختمان نگین شهر ری صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۴۰۰۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۹۳۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰۳ , xxx مورخ ۲۶/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی فرازمند به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ (متولی صندوق) به سمت رئیس هیات مدیره محمدرضا امینی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره محمدمهدی نادری نورعینی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیات مدیره امید علیجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیات مدیره سید محسن فاضلیان به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرصندوق برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13393412
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدمهدی نادری نورعینی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای داود محمدی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای شهرام شهریاری کدملی xxxxxxxxx۳ بجای آقای محمدرضا امینی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13348304
آگهی تغییرات شرکت زمین و ساختمان مسکن شمال غرب صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۱۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۶۴۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/xxx۵ و نامه شماره xxx۷۹/xxx مورخ ۱۱/۱۰/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۲۷/۰۳/xxx۶ به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محمدرضا امینی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ (متولی صندوق) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمهدی نادری نور عینی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (مدیر صندوق) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرصندوق و آقای مهدی شهریاری به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای فرهاد یاسمی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سید مسعود مروج جهرمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ۲۷/۰۶/xxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13333001
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا امینی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین حیدری به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین شفقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضوء هیئت مدیره و محمد قضاوی خوراسگانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضوء هیئت مدیره و امید علیجانی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضوء هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیات مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیات مدیره. افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری عقد هر نوع قرارداد، موافقت نامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقررات و ایین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیات مدیره. تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسایل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و ایین نامه‌های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیات مدیره. درخواست تسهیلات مالی از بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب عقود مجاز. تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روش‌های معمول حسب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هرسال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیات مدیره. جذب نیرو، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت. آقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاه‌ها و …. اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13309202
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و پخش نیلوفر سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، آقای علیرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهرام امینی به شماره xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا عدمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. - ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت منتهی به سالهای xxx۳ و xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13309206
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و پخش نیلوفر سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۰۹۴
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمد رضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای علیرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای بهرام امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه چک‌ها، اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و در دو صورت با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269248
آگهی تغییرات شرکت سیمان اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷
آقای محسن مشکاتی کد ملی: xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه خیریه علی و حسین همدانیان به سمت رییس هیئت مدیره آقای غلامحسین احمدی کد ملی: xxxxxxxxx۶ به نمایندگی صنایع نساجی همدانیان نایب رییس هیئت مدیره آقای مجتبی کاروان کد ملی: xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه و مدیریت بافناز به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای مصطفی داوری دولت آبادی کد ملی: xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت بازرگانی همدانیان به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا امینی کد ملی: xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۴/۹۶ انتخاب گردیدند و با توجه به اساسنامه شرکت، شرح وظایف و اختیارات مشروحه زیر به مدیرعامل تفویض گردید: الف) اختیارات: انجام کلیه امور جاری شرکت: کنترل و تایید کلیه اسناد و اوراق شرکت از نظر انطباق با مصوبات هیئت مدیره، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها. کنترل و تایید صورت‌های مالی و تنظیم بودجه سالانه و ارایه گزارشات مربوطه برای طرح در هیئت مدیره. نصب و عزل کلیه کارکنان و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزد، مزایا و پاداش بر اساس سیستم ترفیع، تنبیه، مرخصی، بازنشستگی و سایر شرایط استخدام. نصب و عزل کلیه ماموران، کارکنان، مدیران و معاونین در سطوح مختلف سازمانی (تبصره: در ارتباط با رده معاونین با اطلاع هیئت مدیره). تصویب هر نوع قرارداد و موافقت نامه و اصلاحیه‌های آن‌ها به منظور خرید و فروش هر نوع کالا و تولیدات و خدمات و یا تحصیل و یا واگذاران آن‌ها و همچنین واگذاری هر نوع حقوق و امتیازات و منافع به صورت اعم از این که طرف ایرانی و یا خارجی باشد تا سقف مبلغ مورد معامله بر اساس آیین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره. اجاره، استجاره، واگذاری مورد اجاره، فسخ اجاره، تخلیه عین مستاجره، تقاضای تعدیل اجاره بها تا سقف مبلغ معامله بر اساس آیین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره. به امانت گذاشتن یا ودیعه گذاشتن هر نوع اسناد، مدارک، وجوه در بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوق‌ها و شرکت‌ها و موسسات حقوقی و استرداد آن‌ها در چارچوب عملیات جاری شرکت با اطلاع هیئت مدیره. تقدیم درخواست ثبت علایم و اختراعات و فرمول‌های مرتبط با شرکت و پیگیری تا ثبت کامل و رعایت حقوق شرکت. اقامه و دفاع از هر گونه دعاوی حقوقی و جزایی له یا علیه شرکت و استیفای هر گونه حقوق با حق توکیل به غیر ولو کرارا. تهیه، امضا و اعلام هر گونه گزارش مورد نیاز بورس. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی، مراجع قضایی، سازمان‌های دولتی، نهادهای انقلابی و موسسات عمومی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق توکیل به غیر ولو کرارا. ب) شرح وظایف: برنامه ریزی و تنظیم امور جاری شرکت بر اساس مصوبات هیئت مدیره، نظارت بر اجرای خط مشی‌ها، دسترسی به اهداف، مقررات و دستورالعمل‌ها. پیگیری کنترل کامل آماری و عملیاتی در عملکرد واحدهای مختلف شرکت اعم از تولید، فنی مهندسی و کنترل کیفیت، مالی، بازرگانی و اداری، ارایه راهنمایی و دستورات لازم به منظور انطباق و هماهنگی کامل واحدهای شرکت. ارایه پیشنهادات و نظرات بررسی شده و علمی و عملی در راستای تحقق اهداف شرکت. بررسی عملکرد واحدهای مختلف، اصلاح برنامه‌ها و برقراری برنامه‌های جبرانی با توجه به محدودیت‌ها و امکانات به منظور دسترسی به برنامه ریزی و اهداف تعیین شده. عقد قراردادهای تامین منابع و مواد اولیه در قالب آیین نامه‌های شرکت به خصوص آیین نامه معاملات در شروع هر سال مالی. کنترل کمی و کیفی تولید با توجه به گزارشات دریافتی و عملکرد واحدها و نظرات مشتریان و ارایه طریق و راهنمایی‌های لازم به منظور دسترسی به استانداردهای کمی و کیفی تولید. انجام اقدامات لازم به منظور افزایش کمی و کیفیت محصولات شرکت با حذف موانع و مشکلات. نظارت بر تنظیم پروسس‌های مرتبط به محصولات جدید و اجرایی نمودن آن‌ها پس از بررسی کامل از نظر اقتصادی بودن تولید محصولات جدید ذکر شده. نظارت کامل بر انجام صحیح و به موقع خریدهای خارجی اعم از مواد، ماشین آلات، ابزار و تجهیزات و انطباق مشخصات فنی آن‌ها با مشخصات استاندارد مورد نیاز شرکت و رعایت آیین نامه معاملات. تایید کامل اسناد و اوراق بهادار، درخواست‌ها و سفارشات کالا و تجهیزات با بررسی لازم و در نظر گرفتن آیین نامه معاملات و حدود اختیارات. برنامه ریزی در راستای تامین، آموزش و نگهداری منابع انسانی شرکت و ایجاد سازمان یادگیرنده برای دسترسی به مدیریت دانش. تعیین حقوق و پاداش، ترفیع، تنبیه و بازنشستگی منابع انسانی بر اساس سیستم‌های مصوب هیئت مدیره. نصب و عزل کلیه ماموران، کارکنان، مدیران و معاونین در سطوح مختلف سازمانی (تبصره: در ارتباط با رده معاونین با اطلاع هیئت مدیره). تصمیم سازی و شرکت در جلسات هیئت مدیره با ارایه گزارشات، آمارها و تحلیل‌های کارشناسی برای سهولت در تصمیم گیری اعضا. پیشنهاد برقراری و تشکیل جلسات هیئت مدیره به رییس هیئت مدیره برای جلسات فوری و اضطراری در مورد مسایل خاص. صدور بخشنامه، روش و دستورالعمل‌های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات و مصوبات هیئت مدیره. برقراری تماس‌های لازم با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف و مشتریان داخلی و حسب ضرورت سازمان‌ها و شرکت‌های خارجی به منظور تامین اهداف و گسترش فعالیت‌های شرکت. نظارت و پیگیری امور حقوقی شرکت به منظور دفاع از حقوق شرکت در محاکم و هیات‌ها در مقابل اشخاص ثالث. تماس و ارتباط دایم با دانشگاه‌ها و موسسات و سازمان‌های علمی داخلی و خارجی به منظور کسب اطلاعات بیشتر برای دسترسی بهتر به اهداف شرکت. شرکت و صدور مجوز شرکت در سمینارها و کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی داخلی و همچنین ماموریت‌های داخل کشور پس از اخذ تاییدیه هیئت مدیره. انجام ماموریت‌های خارج از کشور و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی خارج از کشور با تایید هیئت مدیره شرکت و تصویب هیئت مدیره موسسه (تبصره: صدور حکم ماموریت مسافرت خارجی توسط رییس هیئت مدیره صورت می‌گیرد). بررسی و تحلیل قراردادهای پیمانکاران و تایید آن‌ها در حد اختیارات و تنظیم گزارش برای موارد بیش از اختیارات به منظور تصمیم گیری هیئت مدیره. تشکیل جلسات داخلی، مدیران، سرپرستان، در صورت لزوم کارشناسان شرکت برای اداره بهتر امور جاری و رفع مشکلات و اصلاح برنامه‌های جاری. هماهنگ نمودن کامل شرکت با روش‌های جدید و مدرن با اخذ ایده و بررسی عملکرد سایر شرکت‌ها و کارخانجات مشابه در زمینه بهبود تولیدات و عملکرد شرکت. انجام و یا پیشنهاد کلیه اموری که در راستای اجرای بهتر عملیات شرکت ضرورت دارد و در شرح وظایف منظور نشده با توجه به حدود و اختیارات تفویض شده توسط هیئت مدیره. هیئت مدیره به استناد ماده ۴۴ اساسنامه مقرر داشت کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13173217
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن سهامی عام به شماره ثبت xxx۲۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx۶۸/xxx مورخه ۰۶/۰۹/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد فرشچیان کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای پرویز کاظمی کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای محمد هاشم رکن تهران کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد حسین جوادیان فرزانه کد ملی xxxxxxxxx۱ بجای آقای علیرضا بلگوری کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمدرضا امینی کد ملی xxxxxxxxx۳ بجای آقای مصطفی ازگلی کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمدرضا امینی کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ (۱۱/۱۲/xxx۶) انتخاب گردیدند کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته و امثالهم با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت خواهد_بود. اختیارات مدیر عامل شرکت به شرح ذیل تعیین و تفویض شد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی. نصب و عزل مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابعه. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. تنظیم آئین نامه‌های داخلی مورد نیاز و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، در قالب آئین نامه معاملات شرکت. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها طبق ضوابط آئین نامه معاملات شرکت. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالت و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آنها به هیات مدیره جهت تصویب و ارسال به مراجع مربوطه. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه‌ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت. همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی برای اجرای وظایف خود. تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13107174
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نگین شهر ری در تاریخ ۱۲/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع صندوق: جمع آوری وجوه از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و ساخت پروژه ساختمانی مندرج در امیدنامه صندوق از محل وجوه یاد شده، و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه یادشده و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه گذاران صندوق است. مشخصات، مراحل و زمان بندی و هزینه‌های اجرای پروژه در امیدنامه و پیوست آن مندرج است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف، پلاک سیزده، ساختمان گروه مالی بانک مسکن طبقه ششم کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه صندوق: xxxxxxxxx۰ ریال در زمان تاسیس می‌باشد. ارکان صندوق: شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به شماره ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی سیدمحسن فاضلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر صندوق شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی آقاحسین نعیمی ابیانه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر ساخت شرکت مهندسین مشاور نوید ایستا سازه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی رامین حاجی محمدرضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت ناظر مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی مهدی فرازمند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت متولی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت حسابرس صندوق انتخاب گردیدند. مدیران صندوق برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی مهدی فرازمند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به شماره ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی کاوه دلسوز مرغوب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی محمدمهدی نادری نور عینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته و برات با امضای دو نفر از سه نفر آقایان سیدمحسن فاضیان، غلامحسین احمدی، مهدی فرازمند به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای سیدمحسن فاضلیان و مهر صندوق معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13074413
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۴۳۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا امینی کدملی xxxxxxxxx۳، به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای حسین حیدری کدملی xxxxxxxxx۰، به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای حسن عابدی کدملی xxxxxxxxx۱، به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمد قضاوی خوراسگانی کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیأت مدیره آقای امید علیجانی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیأت مدیره آقای امید علیجانی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد: نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیأت مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیأت مدیره. افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری عقد هر نوع قرارداد، موافقتنامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی درچهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیأت مدیره. تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسائل منقول و غیر منقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی دراجرای مصوبات هیأت مدیره. درخواست تسهیلات مالی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت درچهارچوب عقود مجاز. تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روشهای معمول حسب ظوابط و دستورالعملهای مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیأت مدیره. جذب نیرو، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاهها و …. اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمیباشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995845
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا امینی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمدمهدی نادری نورعینی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای داود محمدی کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای شهرام شهریاری کدملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضاء هیات مدیره به سمت مدیرعامل حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و تفویض گردید: نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چهارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیات مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیات مدیره. افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هریک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری عقد هر نوع قرارداد، موافقتنامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی درچهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیات مدیره. تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسائل منقول و غیر منقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی دراجرای مصوبات هیات مدیره. درخواست تسهیلات مالی از بانکها، موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرحهای مصوب شرکت درچهارچوب عقود مجاز. تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روشهای معمول حسب ظوابط و دستورالعملهای مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیات مدیره. جذب نیرو، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم بر شرکت. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاهها و …. اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمیباشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12966294
آگهی تغییرات شرکت طرح ساختمان پارسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۳۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت آهابکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی علی اصغر بندار صاحبی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی حبیب شریفی نویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت آهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی شهریار انوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ببه سمت عضو هیئت مدیره مهرداد انوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور مالی به امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضای مدیر عامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی – تعیین ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد – اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در مراجع قضایی و غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری به منظور استیفای حقوق شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921390
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن نارون درتاریخ ۳۰/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: جمع آوری وجوه از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و ساخت پروژه‌های ساختمانی مندرج در امیدنامه صندوق از محل وجوه یاد شده و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه یاد شده و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه گذاران صندوق است. مشخصات مراحل و زمان بندی و هزینه‌های اجرای پروژه در امیدنامه و پیوست آن مندرج است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران، سعادت آباد، بلوارفرهنگ، خیابان معارف، پلاک ۱۳، ساختمان گروه مالی بانک مسکن طبقه ششم شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه صندوق: xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx. xxx واحد سرمایه گذاری به قیمت اسمی ۱۰. xxx ریال موسسین صندوق: شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ دارای xxx سهم. شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ دارای xxx سهم. شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ دارای xxx. xxx سهم. شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ دارای xxx سهم. ارکان صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت متولی صندوق و مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی رضا آتش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت حسابرس صندوق و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی سیدمحسن فاضلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر صندوق و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی سیدمحسن فاضلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازارگردان صندوق وشرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی سیدمحسن فاضلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت متعهدپذیره نویس صندوق و شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی علیرضا نوربهشت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرساخت صندوق و شرکت ساختمانی آرین محور اراک به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی سیاوش حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت ناظر صندوق انتخاب گردیدند. اولین مدیران: علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت رئیس هیات مدیره ومحمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و کاوه دلسوز مرغوب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیات مدیره و علیرضا نوربهشت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سرمایه گذاری مسکن الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیات مدیره و محمد مهدی نادری نورعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیات مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از سه نفر آقایان سیدمحسن فاضلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی ازگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و غلامحسین احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء سیدمحسن فاضلیان و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین گردید. بموجب مجوز شماره xxx۵ , xxx مورخ ۳۰/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921390
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن نارون درتاریخ ۳۰/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: جمع آوری وجوه از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و ساخت پروژه‌های ساختمانی مندرج در امیدنامه صندوق از محل وجوه یاد شده و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه یاد شده و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه گذاران صندوق است. مشخصات مراحل و زمان بندی و هزینه‌های اجرای پروژه در امیدنامه و پیوست آن مندرج است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران، سعادت آباد، بلوارفرهنگ، خیابان معارف، پلاک ۱۳، ساختمان گروه مالی بانک مسکن طبقه ششم شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه صندوق: xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx. xxx واحد سرمایه گذاری به قیمت اسمی ۱۰. xxx ریال موسسین صندوق: شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ دارای xxx سهم. شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ دارای xxx سهم. شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ دارای xxx. xxx سهم. شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ دارای xxx سهم. ارکان صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت متولی صندوق و مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی رضا آتش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت حسابرس صندوق و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی سیدمحسن فاضلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر صندوق و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی سیدمحسن فاضلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازارگردان صندوق وشرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی سیدمحسن فاضلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت متعهدپذیره نویس صندوق و شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی علیرضا نوربهشت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرساخت صندوق و شرکت ساختمانی آرین محور اراک به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی سیاوش حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت ناظر صندوق انتخاب گردیدند. اولین مدیران: علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت رئیس هیات مدیره ومحمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و کاوه دلسوز مرغوب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیات مدیره و علیرضا نوربهشت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سرمایه گذاری مسکن الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیات مدیره و محمد مهدی نادری نورعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیات مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از سه نفر آقایان سیدمحسن فاضلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵، مصطفی ازگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و غلامحسین احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء سیدمحسن فاضلیان و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین گردید. بموجب مجوز شماره xxx۵ , xxx مورخ ۳۰/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12868381
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بلگوری کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیات مدیره آقای پرویز کاظمی کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای مصطفی ازگلی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای احمد فرشچیان کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد هاشم رکن تهران کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمدرضا امینی کدملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضای هیات مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و امثالهم با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل شرکت به شرح ذیل تعیین و تفویض شد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در قالب آیین نامه مصوب. نصب و عزل مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابعه پس از تصویب رئیس هیات مدیره شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. تنظیم آئین نامه‌های داخلی مورد نیاز و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، در قالب آئین نامه معاملات شرکت. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها طبق ضوابط آئین نامه معاملات شرکت. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالت و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه‌ی آنها به هیات مدیره جهت تصویب و ارسال به مراجع مربوطه. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه‌ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت. همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی برای اجرای وظایف خود. تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12750827
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرینان تجارت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۲۴۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم منصوره گلچین به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی عظیمی فولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و رسمی و بانکی و تعهدآور و قراردادها چکها سفته‌ها و بروات به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12732401
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرینان تجارت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۲۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۲۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ - منصوره گلچین به شماره ملی xxxxxxxxx۹ - علی عظیمی فولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. علی طوطیانوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و محمد مهدی جباری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12659865
آگهی تغییرات شرکت بین المللی اشتاد تجارت شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۴۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۴۶۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید غلامپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بجای آقای احمدرضا سبزواری به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیأت مدیره تا تاریخ ۲۳/۶/xxx۴ منصوب شدند آقای احمدرضا سبزواری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین (سهامی خاص) دارنده شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیأت مدیره وآقای مجتبی شیروانی هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پرداخت نوین آرین (سهامی خاص) دارنده شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و شماره ثبت xxxxxx به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی اقتصاد نوین (سهامی خاص) دارنده شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت نایب رئیس تا تاریخ ۲۳/۶/xxx۴ تعیین شدند اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء و در صورت غیبت رئیس هیأت مدیره، نائب رئیس و یکی از اعضاء هیأت مدیره همرا با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12644982
آگهی تغییرات شرکت كوثر نوش سپاهان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۸۱۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، آقای سعید کاظمی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم محبوبه خلیل اکبر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12487119
آگهی تغییرات شرکت خدمات و پشتيباني اقتصاد نوين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۷۰۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : جناب آقای سید رضا ابراهیمی حسنی نیاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان رئیس هیأت مدیره . جناب آقای علی اکبر حدادزادگان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی ازشرکت لیزینگ اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره . جناب آقای علیرضا پویان شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازشرکت مالی اعتباری راه اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیأت مدیره . جناب آقای هوشنگ دهستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیأت مدیره . جناب آقای هوشنگ معتمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضاء به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره و در هر ۲ حالت با مهر شرکت معتبر خواهدبود. سـایر مکاتبات بـا امـضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12395313
آگهی تغییرات شرکت خدمات و پشتيباني اقتصاد نوين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۷۰۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید رضا ابراهیمی حسنی نیاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به عنوان رئیس هیأت مدیره .آقای علی اکبر حدادزادگان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی ازشرکت لیزینگ اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره .آقای علیرضا پویان شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازشرکت مالی اعتباری راه اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیأت مدیره .آقای هوشنگ دهستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیأت مدیره . آقای هوشنگ معتمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان عضو هیأت مدیره وآقای محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضاء برای مدت باقی مانده به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند . کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره و در هر ۲ حالت با مهر شرکت معتبر خواهدبود. سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12383368
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري نور همدانيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۸۲۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۷۸۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا شیرانی چهارسوقی ش مxxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت بافناز ش م xxxxxxxxx۸۵ آقای محسن مشکاتی ش م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از مؤسسه خیریه علی و حسین همدانیان ش مxxxxxxxxx۵۵ آقای مسعود گل شیرازی ش م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی همدانیان ش مxxxxxxxxx۷۰ آقای محمدرضا امینی ش م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت نساجی همدانیان ش م xxxxxxxxx۷۴ آقای حاج محمد معتضدی ش م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت ش م xxxxxxxxx۶۶ برای باقیمانده مدت تصدی به عنوان اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای علیرضا شیرانی چهارسوقی به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محسن مشکاتی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حاج محمد معتضدی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12256951
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۸۹۵۵۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۲۷۰۷۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. خانم اکرم یزدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای سیدحسین میرلوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک ها، سفته ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان باتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12114179
آگهی تغییرات شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۷۰۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حمید خالقی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای علی اکبر حدادزادگان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی ازشرکت لیزینگ اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء) به عنوان مدیرعامل و آقای علیرضا پویان شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازشرکت مالی اعتباری راه اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید رضا ابراهیمی حسنی نیاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و آقای هوشنگ دهستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب شدند. -کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره و در هر ۲ حالت با مهر شرکت معتبر خواهدبود. سـایر مکاتبات بـا امـضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457711
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۹۵۵۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۷۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۳ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی آقای محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی خانم آذر محصصی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحسین میرلوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک ها، سفته ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا یکی از نامبردگان باتفاق عضو دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240822
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان‌ سهامی خاص به‌ شماره ثبت ۳۲۶۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۸۳۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اقای سیدعبد الحسین ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت لیزینگ اقتصادنوین بعنوان رئیس هیئت مدیره
آقای علی اکبر حدادزادگان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از بانک اقتصادنوین به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره
اقای محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصادنوین بعنوان عضو هیئت مدیره.
آقای محمد سعادتی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین بعنوان عضو هیئت مدیره.
اقای محمدرضا سیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ارزی و صرافی اقتصادنوین بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک, برات, سفته و سایر اوراق تجارتی و همچنین حساب های ارزی و ریالی به نام شرکت در بانک ها و موسسات داخل و خارج کشور و اخذ و پرداخت وجوه با امضای اقای محمدرضا سیفی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به اتفاق یک عضودیگرهیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب نامبرده مذکور با امضای رئیس هیئت مدیره و یک عضودیگرهیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل ویا یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1281282
آگهی تأسیس شرکت
تاسیس شرکت سهامی خاص بین المللی اشتاد تجارت شرق در تاریخ ۱/۸/xxx۲ به شماره ثبت xxxxxx در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری طبق مقررات؛ واردات و خرید کالاهای مجاز از منابع داخلی و خارجی و ترخیص آن از کلیه گمرکات کشور، صادرات و فروش به مصرف کنندگان داخلی و خارجی و توزیع کالاهای ، اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی، ارائه خدمات پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش مرتبط به موضوع، اخذ تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی ارزی و ریالی از کلیه بانکهای و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا در سایر شرکتهای اعم از داخلی و خارجی، خرید سهام شرکتهای داخلی و خارجی برای شرکت، اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در کلیه مناقصات و مزایده ها و نمایشگاهای دولتی و خصوصی، تشکیل انواع شرکت و مبادرت به هرگونه مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های تولیدی، بازرگانی و خدماتی، (کلیه موارد فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم).
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران ونک بزرگراه کردستان انتهای برزیل شرقی ـ بن بست لاله ـ پلاک ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۵۰ سهم xxx/۱ ریالی که تعداد xxx/xxx/۵۰ سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۲/xxx مورخ ۲۶/۶/۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه ملاصدرا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ اصغر عارفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ مجتبی شیروانی هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ احمدرضا سبزواری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل
۵ـ۵ ـ احمدرضا سبزواری به شماره ملی به سمت عضو هیئت مدیره
به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی شرکت و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل.
۹ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1126358
آگهی تأسیس شرکت ارزش‌آفرینان تجارت پارس (سهامی‌خاص)
شرکت فوق در تاریخ۷/۵/xxx۲ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۷/۵/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: مشارکت در سایر شرکتها ازطریق تاسیس شرکتهای جدید یا خرید سهام شرکت های موجود برای شرکت، مبادرت به خریدو فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مرتبط با موضوع شرکت و همچنین واردات و صادرات کالای تجاری و انجام کلیه امور درزمینه خرید و امور در زمینه خرید فروش و صادرات و واردات و تهیه تولید و توزیع کلیه تجهیزات موسسات، ارائه کلیه خدمات مدیریتی مشاوره ای در امور تجاری و بازرگانی و صنعتی به اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ هرگونه نمایندگی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و تعیین و ایجاد شعبه و مراکز معاملات بازرگانی و اعطای نمایندگی در داخل و خارج ازکشور و ترخیص کالا از گمرکات سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی و غیرساختمانی، اخذ موافقت اصولی به منظور اجرای طرح های تولیدی جدید و توسعه و تکمیل کارخانجات استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات ایرانی و خارجی پس از اخذ مجوزهای لازم.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران، شهرتهران، ونک، خیابان برزیل، پلاک۳، کدپستیxxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهمxxx/۱ریالی که تعداد یک میلیون سهم با نام میباشد که مبلغxxx/xxx/xxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۱۴ مورخ۳۰/۴/xxx۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه المپیک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای محمدرضا امینی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ خانم منصوره گلچین به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای علی عظیمی فولادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ آقای علی عظیمی فولادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای علی طوطیانوش به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای محمدمهدی جباری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079555
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و پخش نیلوفر سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۳۳۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۱۵۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۱۰/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهرام امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی رضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲۸/۱۰/xxx۳
در تاریخ ۱۹/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1058052
آگهی تغییرات شرکت گروه هم وطن سهامی عام به شماره ثبت۳۳۱۱۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد آل علی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۹/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حمید رحمتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم بانو اعظم کرباسی زده اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مهدی سنائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای نظرعلی صلاحی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۳/۹/xxx۲
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۸/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1023184
آگهی تأسیس شرکت بازرگانی پردیس سپاهان امین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۱/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۷/۱/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: خرید و فروش واردات صادرات و تهیه و توزیع و پخش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی من جمله انواع موادغذایی داخلی و خارجی و کلیه کالاهای بهداشتی و آرایشی و ایجاد شبکه‌های مدیریتی و عمده در سراسر ایران و جهان در زمینه فعالیت شرکت و ایجاد مراکز معاملات بازرگانی صنعتی تولیدی و فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور و ایجاد واحدهای صنعتی تولیدی جهت کالاهای مجاز و همچنین فعالیت در زمینه احداث راه باند سد تونل و هرگونه از ابنیه‌های مسکونی تجاری اداری بیمارستانی صنعتی و سایر موارد خرید و فروش و واردات و صادرات ماشین آلات لوازم و دستگاهها و ادوات موردنیاز صنعت فوق و سرمایه گذاری و مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور و اخذ وام تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور و شرکت در کلیه نمایشگاههای تخصصی و عمومی در داخل و خارج از کشور و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور و حق العملکاری در جهت موضوع شرکت و بطور کلی هرگونه فعالیتی که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط بوده و برای شرکت سودآوری داشته_باشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران افریقا پائین‌تر از چهارراه جهان کودک ک کیان پ ۵ کدپستی xxxxxxxxx۲. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۵ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹۲ مورخ ۲/۱۲/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه دهکده المپیک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای علی رضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای بهمن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای بهمن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب اعضای هیئت مدیره با امضا رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ خانم منصوره گلچین به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم زهرا پایان کچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9743438
آگهی تصمیمات شرکت پیشگامان صنعت هوشمند سهامی‌خاص به شماره ثبت۲۱۹۰۷۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۳۸۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۵/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۹/۹۱ واصل گردید: مرضیه‌سادات حسینی‌تهرانی با ک‌مxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و اعظم دادخواه با ک‌مxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: به موضوع شرکت راهبری و تعمیر و نگهداری خطوط ریلی و انواع واگن‌ها الحاق و ماده۴ اساسنامه اصلاح شد. ابراهیم دادخواه‌تهرانی با ک‌مxxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و محمدرضا امینی با ک‌مxxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسن میرزا‌بزرگ‌فشندی با ک‌مxxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 926708
آگهی تصمیمات شرکت پیشگامان صنعت هوشمند سهامی‌خاص به شماره ثبت۲۱۹۰۷۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۳۸۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۹/۹۱ واصل گردید: مرضیه سادات حسینی تهرانی با ک مxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و اعظم دادخواه با ک مxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: به موضوع شرکت راهبری و تعمیر و نگهداری خطوط ریلی و انواع واگن ها الحاق و ماده۴ اساسنامه اصلاح شد. ابراهیم دادخواه تهرانی با ک مxxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدرضا امینی با ک مxxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن میرزا بزرگ فشندی با ک مxxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 619366
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ساختمانی بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی مهدی میرزازاده نافع به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی محمدرضا امینی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی اصغر جعفرزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی رضا کامرانی جویمند به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۹۰ محمدرضا رستمی به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا امینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی میرزازاده نافع به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 469829

آگهی تغییرات شرکت گروه هم وطن
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمید رحمتیان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر هنری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی سنائی فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نظرعلی صلاحی نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا امینی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حسن حسینی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۳/۰۹/xxx۲.
۲ ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله قراردادها و چک و سفته و برات و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۲۳/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 469847

آگهی تغییرات شرکت گروه هم وطن
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۳/۰۹/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حمید رحمتیان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای اصغر هنری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای محمدرضا امینی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای مهدی سنائی فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای نظرعلی صلاحی نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۲۳/۰۹/xxx۲.
در تاریخ۲۳/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9636981
آگهی تغییرات شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصادنوین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۰۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت بانک اقتصادنوین سهامی‌عام با نمایندگی آقای حمید خالقی‌مقدم بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت لیزینگ اقتصادنوین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی‌اکبر حدادزادگان بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری اقتصادنوین سهامی‌عام با نمایندگی آقای محمدرضا امینی بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصادنوین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مهدی میرزازاده‌نافع بسمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصادنوین سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علیرضا پویان‌شاد بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۶/۹۲.

۲ـ کلیه چک‌ها و اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در هر دو حالت با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۳۰/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10169865
آگهی تاسیس شرکت ایده سازان هوشمند شهام سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۵/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۵/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشارابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: واردات صادرات و خرید و فروش و تولید مواد مصالح ابزار لوازم ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با ساختمان مانند دربهای اتوماتیک و غیره انجام کلیه عملیات ساختمانی اعم از بازسازی نوسازی تجهیز و تکمیل ساختمان بویژه شعب بانکها شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها مهندسی احداث انعقاد قراردادهای پیمانکاری خدمات فنی و مشاوره‌ای با اشخاص حقیقی و حقوقی فروش و ارائه خدمات فنی و مهندسی و نیز انجام هرگونه داد و ستد بازرگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی در داخل یا خارج کشور سرمایه گذاری ایجاد تاسیس و خریداری سهام سایر شرکتها ایجاد شعب و اخذ یا اعطا نمایندگی و برگزاری نمایشگاه‌ها در داخل و خارج از کشور و همچنین انعقاد قراردادها همکاری و مشارکت با موسسات و شرکت‌های ایرانی و خارجی اخذ موافقت اصولی به منظور اجرای طرح‌های تولیدی جدید و یا توسعه و تکمیل کارخانجات تولیدی موجود و تشکیل شخصیت حقوقی برای این امر استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری از طرق مربوطه. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ شیراز شمالی خ دانشور شرقی پ ۲۶ ساختمان شیراز ط ۴ واحد اف کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۴۳ مورخ ۱۰/۵/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه دکتر فاطمی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای شهرام شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای سید کمال مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای سید کمال مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که ایجاد تعهد نماید با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضا هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای حسن عابدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای مهدی مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11151324
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و پخش نیلوفر سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۳۰۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۱۵۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۵/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۵/۱۱/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا امینی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای بهرام امینی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای علی‌رضا امینی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ۲۵/۱۱/xxx۱.

۲‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا امینی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهرام امینی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی‌رضا امینی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی‌رضا امینی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل .

در تاریخ۰۴/۰۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11159033
آگهی تغییرات شرکت گروه هم وطن سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۱۱۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۳/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۳/۰۹/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حمید رحمتیان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای اصغر هنری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای محمدرضا امینی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای مهدی سنائی‌فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای نظرعلی صلاحی‌نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۲۳/۰۹/xxx۲.

در تاریخ۲۳/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11265023
آگهی تغییرات شرکت گروه هم وطن سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۱۱۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۳/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمید رحمتیان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای اصغر هنری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی سنائی‌فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای نظرعلی صلاحی‌نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا امینی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید حسن حسینی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۳/۰۹/xxx۲.

۲‌ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله قراردادها و چک و سفته و برات و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۲۳/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11838635
آگهی تصمیمات شرکت بافکار سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۷۷۸۸
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۴/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۹/۸۹ واصل گردید: مهدی میرزازاده‌نافع به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ به جای محمدرضا رجائیه به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه ساختمانی بهمن به سمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11993888
آگهی تصمیمات شرکت توسعه ساختمانی بهمن هامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی مهدی میرزازاده‌نافع به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی محمدرضا امینی به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی اصغر جعفرزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی رضا کامرانی‌جویمند به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۱۲/۹۰ محمدرضا رستمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمدرضا امینی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، مهدی میرزازاده‌نافع به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات