مهرداد شریعت زاده

آقای مهرداد شریعت زاده

کد ملی 549902xxxx
گراف ارتباطات
30
شرکت‌ها
94
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14785255
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مالی بهبودارقام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۰۵/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۱۴/۵/۹۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرحسین ابطحی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای مهرداد شریعت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای ابوالفضل یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بمدت ۵ سال بعنوان اعضای هیأت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14785263
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مالی بهبودارقام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۱۴/۵/۹۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدامیرحسین ابطحی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره آقای مهرداد شریعت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای ابوالفضل یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر مؤسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13528317
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مالی بهبودارقام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۸/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۱۷/۴/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حسام الدین قائم مقامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ ۷۰. xxx ریال به صندوق مؤسسه، به عنوان شریک به مؤسسه وارد شد. سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx ریال به مبلغ ۱. xxx. xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس ازافزایش سرمایه: سیدامیرحسین ابطحی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه مهرداد شریعت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه ابوالفضل یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه سید حسام الدین قائم مقامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ ۷۰. xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997656
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مالی بهبودارقام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی وخدمات مالی بهبودارقام حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۸۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۰۵/xxx۵ و باستناد مجوز به شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۹/۵/۹۵ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید امیرحسین ابطحی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ باپرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق مؤسسه، به عنوان شریک به مؤسسه وارد شدند سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال می‌باشد افزایش یافت شرکا و سهم الشرکه آنها به شرح زیر است: مهردادشریعت زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ابوالفضل یوسفی به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه سیدامیرحسین ابطحی نائینی به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx یال سهم الشرکه آقایان سیدامیرحسین ابطحی نائینی , مهرداد شریعت زاده و ابوالفضل یوسفی به عنوان اعضاء هیات مدیره مؤسسه برای مدت سه سال انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997660
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مالی بهبودارقام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۰۵/xxx۵ و باستناد مجوز به شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۹/۵/۹۵ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمددلیرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بادریافت مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردیدند سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست سهم الشرکه شرکا بشرح ذیل می‌باشد مهردادشریعت زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ابوالفضل یوسفی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997665
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مالی بهبودارقام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۵ و باستناد مجوز به شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۹/۵/۹۵ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. بندهای ۹ , ۵ , ۴ و ۱۰ ماده ۲۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید آقای مهرداد شریعت زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای ابوالفضل یوسفی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره. آقای سیدامیرحسین ابطحی نایینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند آقای سید امیرحسین ابطحی نائینی به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد واوراق تعهدآورمؤسسه ازقبیل قراردادها، چک، سفته، برات وسایر اوراق تجاری با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره ومهرمؤسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12684045
آگهی تغییراتحسابرسی وخدمات مالی بهبودارقام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۱۱/xxx۴ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۰/۱۱/xxx۴ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جمشید اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می‌باشد: محمد دلیرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال مهرداد شریعت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx ریال ابوالفضل یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12439831
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري صنعت زغال كرمان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۱۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ الف) صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ شامل ترازنامه، سودوزیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت. ب) آقایان حسین سالاری شریف باکدملی xxxxxxxxx۷، محمود فتاحی طغرالجردی باکدملی xxxxxxxxx۸، حمید ابراهیمی زرندی باکدملی xxxxxxxxx۲، منصور خیاط زاده باکدملی xxxxxxxxx۱، عباس زندی گوهرریزی باکدملی xxxxxxxxx۷، بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای احمد شیوا باکدملی xxxxxxxxx۱ نیز بعنوان عضو علی البدل بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ج) موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) با شماره ثبت xxx۸۲ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد شریعت زاده باکدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال و برای سال منتهی به اسفند xxx۴ انتخاب شدند. د) روزنامه اطلاعات (سراسری) و روزنامه کرمان امروز (محلی) جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. و) اختیارات بند ۱۸ ماده ۴۹ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12053098
آگهی تغییرات شرکت نوید منگنز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۸۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ /xxx۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت .موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای مهرداد شریعت زاده کد ملی xxxxxxxxx۶به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب شدند.روزنامه نسل فردا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9429346
آگهی تغییرات شرکت کانسار صفه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۴۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۴۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱صورتهای مالی منتهی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید ـ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای مهرداد شریعت زاده کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ـ ۳روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9429396
آگهی تغییرات شرکت سنگ اهن یزدان درند سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۲۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۳۱۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی)به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای مهرداد شریعت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .تراز مالی سال ۹۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1747724
آگهی تغییرات شرکت فولاد دی سپاهان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۲۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۳۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام، به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد شریعت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه، حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد شرکت منتهی به سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674477
آگهی تغییرات شرکت نگین سنگ لایبید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۴۸۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسین کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، آقای ایرج قمری نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت کوهسنگ لای بید سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و آقای مهرداد شریعت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
ـ ترازمالی سال xxx۲ به تصویب رسید.
ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594473
آگهی تغییرات شرکت آریا دانا پاسارگاد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۳۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۰۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت بازرس اصلی و مهرداد شریعت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638068
آگهی تغییرات شرکت تدارکات صنایع ایران سهامی خاص شماره ثبت ۷۱۸۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۲۸۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب رسید.
۲ ـ موسسه حسابرسی بهبود ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای مهرداد شریعت زاده کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
۳ ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ ـ آقای هوشنگ تجدد بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمد تجدد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم اعظم شعربافیون بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576273
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ومهندسی نسوزین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۵۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ترازنامه سال مالی xxx۲ به تصویب رسید ـ ۲موسسه حسابرسی بهبودارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد شریعت زاده با کدملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ ۳روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1607840
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و مهندسی نسوزین سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۵۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۵۶۳۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. ۲ ـ موسسه حسابرسی بهبود ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد شریعت زاده با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1592334
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های سیب‌زمینی پریس اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۹۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/xxx۳ موسسه حسابرسی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد شریعت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت آگهی های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال ۹۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657431
آگهی تغییرات شرکت مجتمع نیروگاهی و گلخانه‌ای توان امید صفاهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۶۴۴۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۳ تغییرات ذیل در شرکت نامبرده به عمل آمده است:
۱ـ آقای حسین کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای غلام رضا خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و آقای مهدی کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدرضا خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و خانم نصیبه کریمی کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و آقای مهرداد شریعت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ـ هیات مدیره از بین خود آقای حسین کریمی را به سمت رئیس هیات مدیره و آقای غلامرضا خسروی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد احتشام زاده خارج از اعضاء به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب نمودند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضاء نائب رئیس و بامهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ ترازنامه مالی سال xxx۲ پس از قرائت بازرس به تصویب رسید.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های بعدی شرکت تعیین گردید. ضمنا امضاء ذیل دفاتر در تاریخ ۰۸/۰۴/xxx۳ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ رئیس ثبت میمه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1532334
آگهی تغییرات شرکت پرتو اندیشمند سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۸۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه xxx۲ به تصویب رسید ۲ـ موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد شریعتزاده کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ـ روزنامه اولیا اصفهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256083
آگهی تصمیمات در شرکت فولاد دی سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۳۶۲۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۲ که در تاریخ ۱۸/۹/۹۲ به این اداره واصل شد تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ ویدا رضوی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و سلیمه سیروس کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد سیروس با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک بتنهایی و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و مهرداد شریعت زاده با کد ملی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۸/۹/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246439
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت فولاد دی سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۸۳۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۳۶۲۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ که در تاریخ ۱۲/۹/۹۲ به این اداره واصل گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و مهرداد شریعت زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۹/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240645
آگهی تغییرات شرکت آریا دانا پاسارگاد شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۳۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۰۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی بهبود ارقام xxxxxxxxx۶۸ برای مدت یکسال بعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت انتخاب گردید.
آقای مهرداد شریعت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت یکسال بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.
روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200043
آگهی تصمیمات در شرکت سنگ آهن یزدان درند سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۳۱۷۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/ و ۱۶/۶/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ مهدی هراتیان فر کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا فشارکی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن قصاب ساطوری با کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران و میر سید حسام الدین نیری کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و مهرداد شریعت زاده با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۷/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175610
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت پرتو اندیشمند سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۸۸۴۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۸/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۱/۷/۹۲ واصل گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۸/xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی بهبود ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و مهرداد شریعت زاده کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۷/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186239
آگهی تصمیمات شرکت نوید منگنز سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۷۸۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۸۴۷۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ شرکت گروه صنعتی الکترونیک تاتونگ بنمایندگی محمد علی محمدی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه‎گذاری تدیبر پرداز آسیا بنمایندگی مهدی هراتیان فر کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت صنایع چوب کلاته رودبار بنمایندگی اکبر تفضلی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهایی و یا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا باستناد بند ۲۲ ماده ۲۱ اساسنامه هیئت مدیره موافقت نمود بشرح صورت جلسه اختیارات را به مدیرعامل تفویض نماید. ۲ـ موسسه حسابرس و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و مهرداد شریعت زاده کد ملی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‎البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب شد. تراز مالی ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۶/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ رئیس اداره ثبت شرکت‎ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166751
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت زغال کرمان سهامی عام شماره ثبت ۲۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۱۲۱۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/xxx۲
۱ ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۱
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد شریف زاده با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند
۳ـ روزنامه اطلاعات و کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
۴ـ آقایان حسین سالاری شریف با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمود فتاحی طغرالجردی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس زندی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید ابراهیمی زرندی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و منصور خیاط زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضا هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند
۵ ـ کلیه اوراق و اسناد بانکی با امضای مدیرعامل بهمراه امضای یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155068
آگهی تصمیمات در شرکت کانسار صفه سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۴۵۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۴۵۴۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ محمد علی محمدی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تدبیر پرداز آسیا بنمایندگی آقای مهدی هراتیان فر کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا فشارکی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره بتنهایی و یا مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا باستناد بند ۸ ماده ۲۲ اساسنامه هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۲ به مدیرعامل تفویض نمودند. ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و مهرداد شریعت زاده کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1131886
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تدارکات صنایع ایران سهامی خاص شماره ثبت ۷۱۸۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۲۸۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۴/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی بهبود ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و مهرداد شریعت زاده کد ملی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134508
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تدارکات صنایع ایران سهامی خاص شماره ثبت ۷۱۸۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۲۸۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۴/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی بهبود ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و مهرداد شریعت زاده کد ملی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124119
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت فرآورده‌های سیب‌زمینی پریس اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۵۲۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۹۷۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۴/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی بهبود ارقام بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت بازرس اصلی و حسابرس، مهرداد شریعت زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۴/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134497
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مجتمع نیروگاهی و گلخانه‌ای توان امید صفاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۶۴۴۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹/۴/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و آقای مهرداد شریعت زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ رئیس ثبت میمه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106730
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت نگین سنگ لایبید سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۶۲۷ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۴۸۸۹
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱/۳/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و مهرداد شریعت زاده کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است.
امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۳/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1068776
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی و مهندسی نسوزین سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۵۶۳۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۴/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ احمد هنرمند به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و اصغر مبلغ به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی زرعیان با کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ موسسه حسابرسی بهبود ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ مهرداد شریعت زاده با کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۹۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۳/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007497
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سپاهان پویش آریا سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۴۹۲۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه بهبود ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و مهرداد شریعت زاده کد ملی xxxxxxxxx۶ و کد پستی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. امضا ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۱ تکمیل گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980676
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سنگ آهن یزدان درند سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۷۸۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۳۱۷۸
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت
سنگ آهن یزدان درند سهامی خاص شماره ثبت xxx۸۵
شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۲۸/۴/۹۱ و ۱۵/۶/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و مهرداد شریعت زاده کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. مرکز اصلی شرکت در اصفهان خیابان محتشم کاشانی روبروی پست بانک ساختمان xxx کدپستی xxxxxxxxx۷ انتقال یافت امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 890381
آگهی تصمیمات در شرکت ساخت راه سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۰۵۲۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/۹۱ و ۲۰/۴/۹۱ که در تاریخ ۲۲/۹/۹۱ به این اداره واصل شد تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شهرام درویشی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و افسانه هلیلی کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیروس زندی اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و محمد رضا موحدیان عطار کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و حسابرسی بهبود ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و مهرداد شریعت زاده کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۹/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 932687
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سنگ آهن یزدان درند سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۳۱۷۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۳/۴/۹۱ واصل گردیده ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و مهرداد شریعت زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ اصلی (حسابرس) و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا اصفهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۹/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 758970
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت نوید منگنز سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۷۸۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۸۴۷۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی بهبود ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و مهرداد شریعت به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱بترتیب بسمت بازرسان اصلی و حسابرس و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۷/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757416
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت کانسار صفهسهامی خاص شماره ثبت ۱۴۴۵۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۴۵۴۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و مهرداد شریعت زاده کد ملی xxxxxxxxx۶ و کد پستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و حسابرس و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضا ذیل ثبت در تاریخ ۸/۷/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732292
آگهی تغییرات شرکت پخش بهنگام آوران فراگیرسهامی خاص به شماره ثبت۲۸۴۸۴۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۰۸۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد شریعت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۹/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9772368
آگهی تغییرات شرکت مجتمع نیروگاهی و گلخانه‌ای توان امید صفاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۶۴۴۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تغییرات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است.

۱ـ آقایان حسین کریمی و غلامرضا خسروی و مهدی کریمی و محمد خسروی و خانم نصیبه کریمی بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. هیئت مدیره از بین خود آقای حسین کریمی کد ملی xxxxxxxxx۸ را بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا خسروی کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا احتشام ‌زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب نمودند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا نایب رئیس و با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و آقای مهرداد شریع ت‌زاده کد ملی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ ترازنامه مالی منتهی به سال xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۴ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۵ـ ماده ۴ اساسنامه شرکت اصلاح گردید: ماده ۴ اصلاحی مرکز شرکت از اصفهان، میمه، خیابان شریعتی، پلاک ۸ به آدرس میمه، شهرک صنعتی میمه تغییر یافت.

رئیس ثبت میمه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 886277
آگهی تغییرات شرکت مجتمع نیروگاهی و گلخانه‌ای توان امید صفاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۶۴۴۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تغییرات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است.
۱ـ آقایان حسین کریمی و غلامرضا خسروی و مهدی کریمی و محمد خسروی و خانم نصیبه کریمی بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. هیئت مدیره از بین خود آقای حسین کریمی کد ملی xxxxxxxxx۸ را بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا خسروی کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا احتشام زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب نمودند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا نایب رئیس و با مهر شرکت معتبر می باشد.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و آقای مهرداد شریع ت زاده کد ملی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ ترازنامه مالی منتهی به سال xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۵ـ ماده ۴ اساسنامه شرکت اصلاح گردید: ماده ۴ اصلاحی مرکز شرکت از اصفهان، میمه، خیابان شریعتی، پلاک ۸ به آدرس میمه، شهرک صنعتی میمه تغییر یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ رئیس ثبت میمه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739086
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت پردیس برین نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۱۹۱۷۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۴/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی بهبود ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و مهرداد شریعت زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۶/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 700802
آگهی تغییرات شرکت آریا دانا پاسارگادسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۳۴۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۰۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد شریعت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10358330
آگهی تغییرات شرکت آریا دانا پاسارگادسهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۰۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد شریعت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679229
آگهی تصمیمات در شرکت تدارکات صنایع ایرانسهامی خاص شماره ثبت ۷۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۲۸۸۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: هوشنگ تجدد کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد تجدد کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اعظم شعربافیون کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و موسسه حسابرسی بهبود ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ مهرداد شریعت زاده کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680595
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت فرآورده‌های سیب زمینی پریس اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۹۷۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده موسسه حسابرسی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و مهرداد شریعت زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ اصلی (حسابرس) و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیا اصفهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666718
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تولیدی و مهندسی نسوزین سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۵۶۳۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده موسسه حسابرسی بهبود ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مهرداد شریعت زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۴/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10329559
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تولیدی و مهندسی نسوزین سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۵۶۳۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده موسسه حسابرسی بهبود ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مهرداد شریعت زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۴/xxx۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642969
آگهی تصمیمات در شرکت طوبی پلیمر سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۷۸۱۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ خانم پری طباطبائیان نیم آورد به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقایان علی طالقانی اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و جعفر طالقانی اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کد پستی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد شریعت زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال xxx۰ تصویب شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۳/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642946
آگهی تصمیمات در شرکت نگین سنگ لایبید سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۴۸۸۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ آقایان حسین کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و ایرج قمری نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ایرج سعیدیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و شرکت کوهسنگ لای بید به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی فضل اله نجفیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد شریعت زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9766803
آگهی تصمیمات در شرکت نگین سنگ لایبید سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۴۸۸۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقایان حسین کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و ایرج قمری نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ایرج سعیدیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و شرکت کوهسنگ لای بید به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی فضل اله نجفیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد شریعت زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۳/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9622985
آگهی تصمیمات در شرکت کانسار صفه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۴۵۴۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقایان محمد‌علی محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی هراتیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تدبیر پرداز آسیا بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا فشارکی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر‌عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و یا مدیر‌عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً باستناد بند ۸ ماده ۲۲ اساسنامه در خصوص اجاره تفویض اختیار، اختیارات بشرح صورت جلسه به مدیر‌عامل تفویض گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان بازرس اصلی و حسابرسی و آقای مهرداد شریعت‌زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است و تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۵/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9740911
آگهی تصمیمات در شرکت نوید منگنز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۸۴۷۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/xxx۰ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ‌شرکت گروه صنعتی الکترونیک تاتونگ بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی محمد علی محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر پرداز آسیا بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بنمایندگی مهدی هراتیان کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت صنایع چوب کلاته رودبار بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بنمایندگی اکبر تفضیلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای رئیس هیئت مدیره بتنهایی و یا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا باستناد بند ۲۲ ماده ۲۰ اساسنامه در خصوص اجازه تفویض اختیار هیئت مدیره بشرح صورت جلسه اختیارات را به مدیرعامل تفویض نمود.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای مهرداد شریعت زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9824230
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت تدارکات صنایع ایران سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۷۱۸۱ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۲۸۲۸۸۶
برابر صورتجلسه مجمع‌عمومی عادی مورخ ۲۸/۴/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سالی مالی xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۸ و آقای مهرداد شریعت‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ضمناً روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۵/xxx۰ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9903048
آگهی تصمیمات در شرکت طوبی پلیمر سپاهان سهامی خاص، ثبت شده بشماره ۲۵۰۰۳ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۷۸۱۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ۳۰/۳/۹۰ ترازمالی سال ۸۹ به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و آقای مهرداد شریعت‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۶ و کدپستیxxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10331806
آگهی تغییرات در شرکت توسعه تجارت راد پویای نخستین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۱۴۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۱۲۱۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۸۹ و ۲۷/۴/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: ۱ آقای سید مصطفی قاضی عسگر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کد پستی xxxxxxxxx۱ و خانم زهرا طالقانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای سید علیرضا قاضی عسگر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و آقای مهرداد شریعت زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کد پستی xxxxxxxxx۹ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای سید علیرضا قاضی عسگر را بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم زهرا طالقانی اصفهانی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مصطفی قاضی عسگر را بسمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از دو امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده_است. ۴ تراز مالی سال xxx۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۶/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9764239
آگهی تغییرات در شرکت مهندسی پایاسازه نقش جهان سهامی خاص ، ثبت شده به شماره ۱۵۲۱۲و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۱۸۷۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۵/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱) آقایان علیرضا نعمت بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا نعمت بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و وحید مظاهریون به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و آقای مهرداد شریعت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲) هیئت مدیره از بین خود آقای علیرضا نعمت بخش را به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای وحید مظاهریون را به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کدخدایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴و کدپستی xxxxxxxxx۱ خارج از سهامداران را به سمت مدیرعامل شرکت و آقای محمدرضا نعمت بخش به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳) روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوت‌نامه های شرکت تعیین شده است. ۴) تراز مالی سال xxx۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۵/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10226870
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت شبکیه اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۷۸۱۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۴/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد شریعت زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۵/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9901774
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت فرآورده‌های سیب زمینی پریس اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۹۷۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۴/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و آقای مهرداد شریعت زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۴/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10619865
آگهی تصمیمات در شرکت توسعه تجارت سپاهان مهر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۲۷۳۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۷/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سپاهان مهر نقش جهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بنمایندگی آقای محمود فضیلی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و هومان پیکری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رسول رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۲ـ موسسه بهبهود ارقام بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و آقای مهرداد شریعت زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۷/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات‌ـ غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10668164
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت کانسار صفه سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۴۵۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۴۵۴۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و مهرداد شریعت‌زاده کد ملی xxxxxxxxx۶ و کد پستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و حسابرس و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضا ذیل ثبت در تاریخ ۸/۷/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10698944
آگهی تصمیمات در شرکت طوبی پلیمر سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۷۸۱۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ خانم پری طباطبائیان نیم آورد به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقایان علی طالقانی اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و جعفر طالقانی اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کد پستی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد شریعت زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال xxx۰ تصویب شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۳/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10712636
آگهی تغییرات در شرکت طوبی پلیمر سپاهان سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۵۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۷۸۱۸
برابر صورت‌جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱) خانم پری طباطبائیان نیم آورد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و آقایان جعفر طالقانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و علی طالقانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و مهرداد شریعت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲) هیئت مدیره از بین خود خانم پری طاطبائیان نیم آورد را به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی طالقانی اصفهانی را به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر طالقانی اصفهانی را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳) روزنامه اولیاء جهت درج آگهی ها و دعوت‌نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴) تراز مالی سال xxx۸ تصویب شد. ؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10813341
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی و مهندسی نسوزین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۵۶۳۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی وهیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان احمد هنرمند به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و اصغر مبلغ به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی زرعیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و محمد یزدانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و محمدجعفر مشایخی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛‌ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی بهبود ارقام بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهرداد شریعتی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۳/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10939018
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت ساختمانی و راهسازی دقیق سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۶۰۳۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۴/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی بهبود ارقام بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای مهرداد شریعت زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۴/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11064599
آگهی تصمیمات در شرکت سپاهان پویش آریا سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۲۶۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۴۹۲۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱ و ۲/۴/۹۰ تصمیمات در شرکت ذیل اتخاذ شد: آقایان اکبر رمضانی به کدملیxxxxxxxxx۴ و کدپستیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مسلم رمضانی به کدملیxxxxxxxxx۰ و کدپستیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فرزانه صانعی به کدملیxxxxxxxxx۹ و کدپستیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند وکلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا هیئت مدیره اختیارات خود را که در اساسنامه دارا می‌باشد را به مدیرعامل تفویض نمود. موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و آقای مهرداد شریعت‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۶ و کدپستیxxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۴/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11073880
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت پرتو اندیشمند سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۸۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۸۸۴۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۷/۹۰ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۸۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی بهبود ارقام بشماره ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای مهرداد شریعت زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۸/xxx۰تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11146490
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت پردیس برین نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۱۹۱۷۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۴/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی بهبود ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و مهرداد شریعت زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۶/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11198108
آگهی تصمیمات در شرکت فرآورده‌های سیب‌زمینی پریس اصفهان سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۱۵۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۹۷۸
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۹۰ تصمیمات در شرکت ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ناصری‌نژاد به کدملیxxxxxxxxx۳ و کدپستیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سهیلا حکیمی نائینی به کدملیxxxxxxxxx۵ و کدپستیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کاظم ذره‌بینی به کدملیxxxxxxxxx۰و کدپستیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و همچنین اختیارات موضوع ماده ۳۴ اساسنامه را هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض نمود. موسسه حسابرسی بهبود ارقام(حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ را به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای مهرداد شریعت‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۶ و کدپستیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11198355
آگهی تغییرات در شرکت تدارکات صنایع ایران سهامی خاص, ‌ثبت شده بشماره ۷۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۲۸۸۶
برا‌بر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۲/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقایان منصور عظیمی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و هوشنگ تجدد بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و خانم صدیقه برخ بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و آقای مهرداد شریعت زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای منصور عظیمی پور را بسمت رئیس هیئت مدیره,‌ آقای هوشنگ تجدد را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴ـ تراز مالی سال xxx۸ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۵/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11280672
آگهی تصمیمات در شرکت رهنما کامیابان نخستین سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۱۶۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی و فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۲۸/۳/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱- آقای ساسان رهنما بجای خانم گلنار پویا به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب سپس آقایان امین رضا وهوش اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و ساسان رهنما به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و امین مومن بیت الهی به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو اصلی هیات مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای منفرد مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. ۲- موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و آقای مهرداد شریعت زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ۳- شعبه شرکت در کیش منحل گردید و مرکز اصلی شرکت از اصفهان به تهران ـ میدان هفت تیر ـ خیابان کریم خان زند ـ ابتدای خیابان شهید حسینی ـ پلاک ۱۲ ـ طبقه دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۹ انتقال و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۶/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11373599
آگهی تغییرات شرکت آریا دانا پاسارگاد سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۳۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۰۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای مهرداد شریعت به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی بهبود ارقام به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۰۶/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11403842
آگهی تصمیمات در شرکت شبکیه اصفهان سهامی‌خاص، ثبت‌شده به شماره ۱۷۸۶۹ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۳۸۷۸۱۵
برابر صورتجلسات مجمع‌ عمومی عادی و هیأت‌مدیره مورخ ۳۰/۴ و ۱/۵/xxx۰ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است:

۱ـ مرتضی افشار به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت‌مدیره و غلامعلی رسولی به نمایندگی شرکت شبکیه شریف به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب‌رئیس هیأت‌مدیره و محسن یزدی‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ وکدپستی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی وتعهدات شرکت با امضاء رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیأت‌مدیره مورخه ۱/۵/xxx۰ می‌باشد و موسسه حسابرسی بهبود ارقام به‌شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۸ و مهرداد شریعت‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است، تراز مالی xxx۹ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۵/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11444849
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت بین‌المللی انفورماتیک سیستم آوران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۷۳۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۸۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۱۰/xxx۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام بشماره ملی xxxxxxxxx۶۸ و شماره ثبت xxx۸۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و آقای مهرداد شریعت زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۱۱/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11450909
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت پرتو اندیشمند سپاهان سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۲۸۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۸۸۴۶
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۱۱/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۸/xxx۰ شرکت نامبرده به تصویب رسید و موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای مهرداد شریعت زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ضمنا روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۱۲/xxx۰ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11467254
آگهی تصمیمات در شرکت تدارکات صنایع ایران سهامی خاص شماره ثبت ۷۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۲۸۸۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: هوشنگ تجدد کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد تجدد کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اعظم شعربافیون کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی بهبود ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ مهرداد شریعت زاده کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11539421
آگهی تغییرات در شرکت توسعه تجارت سپاهان مهر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۵۱۱و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۲۷۳۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقایان محمود فضیلی نژاد بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سپاهان مهر نقش جهان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و محسن رحیم زاده خراسانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و هومان پیکری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی بهبود ارقام بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و مهرداد شریعت زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۲ـ هیئت مدیره از بین خود آقای محمود فضیلی نژاد را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای هومان پیکری را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن رحیم زاده را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۳ـ روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است.

۴ـ تراز مالی سال xxx۷ و xxx۸ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۱۱/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11576176
آگهی تغییرات شرکت پخش بهنگام آوران فراگیر سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۴۸۴۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۰۸۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای مهرداد شریعت‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۹/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11627640
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت ساخت راه سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۰۵۲۷
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۴/xxx۰ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و آقای مهرداد شریعت‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۶/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11665985
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام حسابداران رسمی ‌به شماره ثبت ۱۵۸۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی شرکا و هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ محمد دلیرانی به کدملی xxxxxxxxx۰ و ابوالفضل یوسفی به کدملی xxxxxxxxx۶ و جمشید اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۳ و مهرداد شریعت‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای هیئت‌مدیره برای مدت ۵ سال انتخاب شدند. ابوالفضل یوسفی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد دلیرانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و مهرداد شریعت‌زاده بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و جمشید اسکندری به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. حدود اختیارات اعضای هیئت‌مدیره به موجب ماده ۲۷ اساسنامه و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در مصوبه مورخ ۲۱/۸/۸۴ هیئت‌مدیره است. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11706332
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت نگین سنگ لایبید سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۲۰۶۲۷ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۴۱۴۸۸۹
برابر صورتجلسه مجمع‌عمومی عادی مورخ ۷/۳/xxx۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده به تصویب رسید و موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و آقای مهرداد شریعت‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۳/xxx۰ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11722975
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت کانسار صفه سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۱۴۴۵۶و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۴۵۴۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۴/xxx ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده وموسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای مهرداد شریعت‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11736254
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت ایلیا فضل سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۸۵۲۶
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۵/xxx۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی بهبود ارقام بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و آقای مهرداد شریعت زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کد پستی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛‌ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۶/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11772295
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت ساختمانی و راهسازی دقیق سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۶۰۳۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۴/۹۰ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی بهبود ارقام بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای مهرداد شریعت زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۵/۹۰ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11790354
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرس شرکت توسعه تجارت رادپو‌یای نخستین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۱۲۱۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۴/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسات حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام حسابداران رسمی بشناسه ملی xxxxxxxxxxxx و آقای مهرداد شریعت زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین شده است ضمنا روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۵/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11833606
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت نوید منگنز سهامی‌خاص ثبت شده به شماره ۱۰۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۸۴۷۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۴/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده وموسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی وحسابرس و آقای مهرداد شریعت‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۵/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11837702
آگهی تصمیمات در شرکت پردیس برین نقش جهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۷۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۹۱۷۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ۳۱/۷/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای علیرضا نعمت بخش به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم لیلا رجالی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان صابر هاشمی حسین آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و اسماعیل حیدریان به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند وکلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل با نایب رئیس هیئت مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد

۲‌ـ موسسه بهبود ارقام بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و آقای مهرداد شریعت زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت حسابرس و بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۸/xxx۰تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11850721
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت نوید منگنز سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۷۸۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۸۴۷۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی بهبود ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و مهرداد شریعت به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱بترتیب بسمت بازرسان اصلی و حسابرس و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۷/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11865551
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سرمایه‌گذاری توسعه سپاهان مهر نقش جهان ثبت شده بشماره ۲۳۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۶۶۰۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۱۰/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ شرکت نامبرده بتصویب رسیده است و موسسه بهبود ارقام بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای مهرداد شریعت زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۴/۱۱/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11944948
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت فرآورده‌های سیب زمینی پریس اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۴۹۷۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده موسسه حسابرسی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و مهرداد شریعت زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ اصلی (حسابرس) و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیا اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11956527
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سنگ آهن یزدان درند سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۳۳۱۷۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۳/۴/۹۱ واصل گردیده ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ شرکت نامبرده بتصویب رسیده موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و مهرداد شریعت زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ اصلی (حسابرس) و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۹/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12000751
آگهی تصمیمات در شرکت ساخت راه سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۰۵۲۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/۹۱ و ۲۰/۴/۹۱ که در تاریخ ۲۲/۹/۹۱ به این اداره واصل شد تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شهرام درویشی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و افسانه هلیلی کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیروس زندی اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و محمد رضا موحدیان عطار کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و حسابرسی بهبود ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و مهرداد شریعت زاده کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۹/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها وموسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات