رسول محمدصادقی

آقای رسول محمدصادقی

کد ملی 547974xxxx
گراف ارتباطات
8
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14132625
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بازرگانی امین بنادر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۰۲۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ابراهیم عزیز آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از موسسه صندوق پس انداز کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بجای رسول محمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و داود رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی وبندری آریا بنادر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بجای مرتضی ابراهیم نیا به شماره ملی xxxxxxxxx ۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13647013
آگهی تغییرات شرکت سایپا دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رسول محمدصادقی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر حسن زاده شوئیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به جای فریدون علی مرادی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت ستاره سفیران آینده شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو موظف هیئت مدیره و بهرام سبزواری با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه سرمایه رادین شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو موظف هیئت مدیره و سیدمحمود حسینی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت توسعه گستر برنا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت رییس هیئت مدیره و عضو غیر موظف هیئت مدیره و روح اله گلشن امیرحسینی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی، تعهدآور، الزام آور از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اسناد مالکیت محصولات تولیدی و وارداتی اعم از کامیون، تریلر، مبنی بوس، و میدی باس، با امضاء متفق دو نفر از نه نفر آقایان رسول محمد صادقی، سیدمحمود حسینی، علی اصغر حسن زاده شوئیلی، بهرام سبزواری، روح اله گلشن امیر حسینی، احمد حیدری بهمن سیداحمد نیا، مجید رزاقی، سیدامید مبرقع و خانم فرحناز طوبایی با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13647015
آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی رنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۰۷۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رسول محمدصادقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهرام سبزواری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین مهدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. بندهای ۶ ۷ ۹ ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۸ و امضا قرارداد کارکنان و مشاوران شرکت , تنظیم و تصویب دستور العمل‌ها و روش‌های اجرایی , تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و بودجه و خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت , اعزام پرسنل به ماموریت‌های داخلی از سوی هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13647017
آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی رنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۰۷۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. رسول محمدصادقی کدم xxxxxxxxx۲ محمدحسین مهدی کدم xxxxxxxxx۶ بهرام سبزواری کدم xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13520943
آگهی تغییرات شرکت سایپا دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۵۶۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول محمدصادقی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره آقای فریدون علی مرادی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت ستاره سفیران آینده شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای بهرام سبزواری با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه سرمایه رادین شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای سیدمحمود حسینی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت توسعه گستر برنا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت رییس هیات مدیره و عضو آقای روح اله گلشن امیرحسینی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند. هیات مدیره اختیار حاصل از ماده ۴۲ اساسنامه و اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به استثنا موارد ذیل تعیین و به مدیرعامل تفویض نمود: تصویب بودجه سالانه شرکت و ارائه به بازرس و حسابرس. ارائه صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره به بازرس و حسابرس. ارائه صورتهای مالی میاندوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و ۶ ماهه به حسابرس و بازرس دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده همچنین اعزام پرسنل به ماموریت، پرداخت پاداش به پرسنل و انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکتهای تابعه خدمات فنی رنا را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی، تعهدآور، الزام آور از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اسناد مالکیت محصولات تولیدی و وارداتی اعم از کامیون، تریلر، مبنی بوس، و میدی باس، با امضاء متفق دو نفر از نه نفر آقایان رسول محمد صادقی، سیدمحمود حسینی، فریدون علی مرادی، بهرام سبزواری، روح اله گلشن امیر حسینی، بهمن سیداحمد نیا، مجید رزاقی، سیدامید مبرقع و خانم فرحناز طوبایی با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13479953
آگهی تغییرات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۵۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/xxx۵ و نامه شماره xxx۷۸/۲۰ مورخ ۱۹/۱۰/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید علی آقازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و حسن رباطی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به جای آقایان رسول محمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و علی اکبر طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13192522
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۷۷۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان رئیس هیات مدیره و عضو غیرموظف و مظفر سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بانک شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و عضو غیرموظف و بهروز رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان عضو موظف و قاسم قانعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ساختمان و مسکن جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به عنوان عضو غیرموظف ورسول محمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت صرافی شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13114515
آگهی تغییرات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۵۵۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/xxx۴ و نامه شماره xxx۲۴/۲۰ مورخ ۲۷/۶/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر نوجوان ک. م xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مصطفی مدبر ک. م xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره آقای سیدمناف هاشمی ک. م xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره آقای رسول محمدصادقی ک. م xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای علی اکبر طاهری ک. م xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره آقای محسن مرتضوی ک. م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12694990
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۷۷۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بانک شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ با نمایندگی آقای حسین محمدپورزرندی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت لیزینگ شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای مرتضی خامی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ با نمایندگی آقای ناصر آخوندی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت مسکن و ساختمان جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ با نمایندگی آقای علی کفائی محمدنژاد با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت صرافی شهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی آقای رسول محمدصادقی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، عقود اسلامی وقراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره بامهر شرکت معتبر می‌باشد. ودرغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1684399
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری شهرآتیه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۴۷۸۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۵۴۷۷۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۸/۶/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اقای اکبر اقا محمدی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره بعنوان نماینده شرکت مسکن و ساختمان جهان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ جایگزین اقای غلامرضا خلیل ارجمندی برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقایان حسین محمد پور زرندی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی خامی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و اکبر اقا محمدی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و ناصر آخوندی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و رسول محمد صادقی کدملی xxxxxxxxx۲به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254140
آگهی تغییرات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۱۱۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۵۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای رسول محمدصادقی کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو جدید هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159690
آگهی تغییرات شرکت سای نوا پارس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۷۷۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۲۰۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب شدند:
آقای حمید لک کدملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رسول محمدصادقی کدملی xxxxxxxxx۲ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای یوجیا مینگ به شماره پاسپورت به شماره گذرنامه xxxxxx۱۰ G به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی و ادای با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160553
آگهی تغییرات شرکت سای نوا پارس شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۷۷۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۲۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی سوری کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای بیت اله پیرمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
ـ اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب برای مدت ۲ سال انتخاب شدند گردیدند:
آقای رسول محمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای یوجیا مینگ xxxxxx۱۰ G و آقای حمید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۳.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9617725
آگهی تغییرات شرکت مهندسین ویژن طرح گستر آیسان سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۷۹۵۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۲۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای رسول محمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم شیرین چگینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای شاهین چگینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای شاهین چگینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک و همزمان مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۲۸/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11121234
آگهی تغییرات شرکت مهندسین ویژن طرح گستر آیسان سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۷۹۵۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۲۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۹/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای امیر انصاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای اشکان انصاریان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۹/۵/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رسول محمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم شیرین چگینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای شاهین چگینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱۹/۵/xxx۲

در تاریخ۲۸/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11592927
آگهی تاسیس شرکت سای نوا پارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۰۸/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۰۸/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: فعالیت در زمینه کلیه امور بازرگانی شامل خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ مشارکت با کمپانیهای داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات ـ جذب سرمایه‌های خارجی ـ مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ـ اخذ و واگذاری شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ فاینانس و گشایش اسناد اعتباری برای شرکت ـ انجام کلیه امور مهندسی و مشاوره ـ ساخت و نصب و راه‌اندازی کلیه پروژه‌های عمرانی صنعتی تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهی آب و فاضلاب ـ انجام کلیه امور بازرگانی و خدماتی مربوطه

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ گاندی نبش خ ۲۰ پ xxx ط ۱ واحد ۱۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸۲ مورخ ۲۶/۰۶/xxx۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه قائم‌مقام فراهانی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای حمید لک به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ آقای رسول محمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای سیدمحمد میرشفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای یوجیا مینگ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ۵ـ آقای مهدی حق‌بین‌جهرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ۵ـ آقای سیدمحمد میرشفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ خانم ساناز نفیسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم الهه رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11649046
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزش کشور سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۱۱۸۳۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۵۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ به تصویب رسید. سزمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی به کدملی xxxxxxxxx۳۲ برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل علی ترکاشوند به کدملی xxxxxxxxx۰ و سعیدرضا عاصمی‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ و محمدرضا خاک‌کار به کدملی xxxxxxxxx۳ و خلیل نیکزاده‌ثمرین به کدملی xxxxxxxxx۱ و رسول محمدصادقی به کدملی xxxxxxxxx۲ انتخاب گردیدند: به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۶/۸۹ سعیدرضا عاصمی‌زاده به سمت رئیس هیئت‌مدیره، علی ترکاشوند به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات