مسعود دادگر

مسعود دادگر

کد ملی 530980xxxx
گراف ارتباطات
48
شرکت‌ها
113
آگهی‌ها

شرکت های مسعود دادگر

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مسعود دادگر دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
معیار فن کالا ایرانیان
معیار فن کالا ایرانیان
بازرس اصلی
تولیدی صنعتی آئینه رهیاب
تولیدی صنعتی آئینه رهیاب
بازرس علی‌البدل
ساختمانی بنا ساز ایستا
ساختمانی بنا ساز ایستا
بازرس علی‌البدل
نازگل البرز
نازگل البرز
بازرس اصلی
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس اصلی
بن دژ کاو
بن دژ کاو
بازرس اصلی
صنعتی کلار
صنعتی کلار
بازرس اصلی
فرآورده سازان شایان
فرآورده سازان شایان
بازرس اصلی
تولیدی ساوه
تولیدی ساوه
بازرس اصلی
بازرگانی هوتن رایانه
بازرگانی هوتن رایانه
بازرس اصلی
ساختمانی بتن دو کوهه
ساختمانی بتن دو کوهه
بازرس اصلی
پاد بنا گستر سبز
پاد بنا گستر سبز
بازرس اصلی
مهندسی گرماگستر کوهین
مهندسی گرماگستر کوهین
ژیزمان
ژیزمان
بازرس اصلی
شاخص ساختار
شاخص ساختار
بازرس اصلی
انرژی سازان تکین
انرژی سازان تکین
بازرس اصلی
دارو گستر میهن
دارو گستر میهن
بازرس اصلی
گیلان سویا
گیلان سویا
بازرس اصلی
بازرگانی و خدماتی سیرنگ کاسپین
بازرگانی و خدماتی سیرنگ کاسپین
بازرس اصلی
سیرنگ کوهرنگ
سیرنگ کوهرنگ
بازرس اصلی
سیرنگ پلاستیک گیلان
سیرنگ پلاستیک گیلان
بازرس اصلی
تولیدی و رنگسازی تهران اورانوس
تولیدی و رنگسازی تهران اورانوس
بازرس اصلی
تجهیز یاران
تجهیز یاران
بازرس اصلی
کولان سل
کولان سل
بازرس اصلی
تولید صنایع غذایی سیرنگ زیباکنار
تولید صنایع غذایی سیرنگ زیباکنار
بازرس اصلی
جهان تجارت پوشش
جهان تجارت پوشش
کوثرصادق سبز
کوثرصادق سبز
بازرس اصلی
رونق اندیشگان عصر برهان
رونق اندیشگان عصر برهان
بازرس اصلی
پارس فراز آفاق
پارس فراز آفاق
بازرس اصلی
اسکان و توسعه آذربایجان
اسکان و توسعه آذربایجان
خوشه افشان ارومیه
خوشه افشان ارومیه
بازرس اصلی
صنایع بسته بندی مواد پروتئینی مه گوشت
صنایع بسته بندی مواد پروتئینی مه گوشت
بازرس اصلی
سبز گستران آداک شمال
سبز گستران آداک شمال
دریا تامین تجهیز
دریا تامین تجهیز
بازرس اصلی
مهندسی توسعه ارتباطات آرا موج
مهندسی توسعه ارتباطات آرا موج
بازرس اصلی
دلتا نیروی گامرون
دلتا نیروی گامرون
بازرس اصلی
احداث نگهداری و بهره برداری آزاد راه نطنز سیرجان
احداث نگهداری و بهره برداری آزاد راه نطنز سیرجان
بازرس اصلی
تهران فام
تهران فام
بازرس علی‌البدل
ارابه نسیم
ارابه نسیم
بازرس اصلی
سفره طعام صدف
سفره طعام صدف
کران کاو
کران کاو
بازرس علی‌البدل
صنعتی مهدین
صنعتی مهدین
بازرس اصلی
راهکار پرداز نوین
راهکار پرداز نوین
بازرس اصلی
مهندسین مشاور آمود راه
مهندسین مشاور آمود راه
مهندسین مشاور اردام
مهندسین مشاور اردام
آریان بارز
آریان بارز
بازرس اصلی
پی بن
پی بن
بازرس اصلی
آراد تراز پیشرو
آراد تراز پیشرو
رییس هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14796302
آگهی تغییرات آراد تراز پیشرو موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۶۲۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۴۸۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۰۹/۰۶/۹۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن وارسته پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مسعود دادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و کامران طرفه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. امضای اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل همراه با مهرمؤسسه معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14753191
آگهی تغییرات آراد تراز پیشرو موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۶۲۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۴۸۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۱۶/۴/۹۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن وارسته پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ ۵۰.xxx ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکا مؤسسه درآمد. سرمایه مؤسسه از مبلغ xxx.xxx ریال به ۱.xxx.xxx ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: ۱ ـ آقای مسعود دادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه ۲ ـ آقای کامران طرفه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ ۵۰.xxx ریال سهم الشرکه ۳ ـ آقای حسن وارسته پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ ۵۰.xxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14753219
آگهی تغییرات آراد تراز پیشرو موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۶۲۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۴۸۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۱۶/۴/۹۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود دادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای کامران طرفه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حسن وارسته پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. امضای اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل همراه با مهر مؤسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14753239
آگهی تغییرات آراد تراز پیشرو موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۶۲۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۴۸۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۲۳/۴/۹۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود دادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ ۵۰.xxx ریال از صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به xxx.xxx ریال کاهش داد. سرمایه مؤسسه از مبلغ ۱.xxx.xxx ریال به xxx.xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می گردد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد: ۱ ـ آقای مسعود دادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه ۲ ـ آقای کامران طرفه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ ۵۰.xxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14548798
آگهی تغییرات آراد تراز پیشرو موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۶۲۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۴۸۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۱۳/۱۱/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فریبا استیلی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه ، طی سند صلح به شماره xxx۱۱ مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ دفترخانه اسناد رسمی xxx۲ تهران ، کلیه سهم الشرکه خود را به مسعود دادگر به کدملی xxxxxxxxx۸ منتقل نمود . در نتیجه در سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردید و لیست شرکا پس از صلح حقوق به شرحل ذیل می‌باشد : کامران طرفه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه مسعود دادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14425330
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور آمود راه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۷۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹اسفند ۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. آقای مسعود دادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی ابوالحسنی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14405766
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری آراد تراز پیشرو درتاریخ ۱۱/۱۰/xxx۷ به شماره ثبت xxx۲۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی-بازرسی قانونی-مشاوره مدیریت مالی- طراحی و پیاده سازی سیستم مالی- خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی-نظارت بر امور تصفیه- خدماتی که توسط دادگاه ها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می شود- سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تأیید می شود. بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۴/۱۰/xxx۷جامعه حسابداران رسمی ایران مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، دریا، خیابان شهید مهدی عباس اناری، خیابان شهید استاد مطهری شمالی، پلاک ۱۲، طبقه سوم، واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,xxx,xxx ریال می باشد. سرمایه مؤسسه یک میلیون ریال است که تماماً توسط شرکا پرداخت شده است. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای کامران طرفه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده ۵۰,xxx ریال سهم الشرکه خانم فریبا استیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده ۵۰,xxx ریال سهم الشرکه آقای مسعود دادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx,xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای کامران طرفه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فریبا استیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مسعود دادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات وسایر اوراق تجاری با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل منفرداً و مهر مؤسسه معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14262326
آگهی تغییرات شرکت انرژی سازان تکین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۹۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۲۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مسعود دادگر با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن اکبری نوجه ده سادات با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14174258
آگهی تغییرات شرکت پی بن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز شیبانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ، خانم زهره احمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مسعود دادگر بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و اقای مهرداد عباسپور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته بروات و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای اقای بهروز شیبانی و یا خانم زهره احمدی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171200
آگهی تغییرات شرکت آریان بارز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۲۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۶۲۵۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. محمدعلی سعادتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ مهدی میرعمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ فرج الله میرعمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای دوسال انتخاب گردیدند. مسعود دادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و یدالله ازبرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14115491
آگهی تغییرات شرکت آریان بارز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۲۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۶۲۵۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود دادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و یدالله ازبرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14018405
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور اردام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۲۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای مسعود دادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بعنوان بازرسان اصلی و آقای مرتضی ایزدی بروجنی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13842845
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور آمود راه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۷۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود دادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرسین اصلی و آقای مرتضی ابوالحسنی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اسفندیار صدیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای اسماعیل مداحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای محمدرضا بمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای خشایار ضیاء ظریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای حسن آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12254206
آگهی تغییرات شرکت دلتا نیروی گامرون شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۸۵۳۹ وشناسه‌ملی۱۰۸۰۰۱۱۳۰۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۱۹/۳/xxx۶ به قرار ذیل انتخاب شدند : آقای علیرضا فرخیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای فرید طراح به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای حسین طراح به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ آقای مسعوددادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی وخانم فروزان عباس نژاد تنگ دهوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12154520
آگهی تغییرات شرکت دستمال کاغذی نازگل البرز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۶۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای مسعود دادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمزه توانا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.. صورتهای مالی شرکت منتهی به سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12129733
آگهی تغییرات شرکت انرژی‌سازان تکین سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۸۹۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۲۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود دادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن اکبری نوجه ده سادات به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12125810
آگهی تغییرات شرکت دریا تامین تجهیز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۱۰۵۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۵۸۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا قرائی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای روح اله صدیقی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عبداله محمدی بستانوئی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم رویا قرائی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای مسعود دادگر بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن احمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12116456
آگهی تغییرات شرکت راهکار پرداز نوین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۶۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۰۲۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین حمیدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای حسین یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای سوان باباخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای مسعود دادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا خان محمدی به شماره ملی xxxxxxxxxبه سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9420787
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و خدماتی سیرنگ کاسپین شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۷۹۲ و شناسه‌ملی ۱۰۷۲۰۲۴۷۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه حساب عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد. ۲ـ روزنامه گلچین برای انتشار آگهی های مربوط به شرکت تعیین شد. ۳ـ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۲۱/۴/۹۵ انتخاب گردیدند. ۴ـ آقایان ایرج محبوبی به شماره کدملی شماره xxxxxxxxx۱، قدرت اله موسوی زاده به شماره کدملی xxxxxxxxx۵تورج احمدرضا محبوبی به شماره کدملی xxxxxxxxx۱، خانمها پرویندخت علائی به شماره کدملی xxxxxxxxx۵، الهام آصفی به شماره کدملی xxxxxxxxx۸، پانته آ محبوبی به شماره کدملی xxxxxxxxx۰ و ماندانا محبوبی به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ ۵ ـ آقای مسعود دادگر به شماره کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای نادر مصطفی نژاد به شماره کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393432
آگهی تغییرات شرکت سیرنگ پلاستیک گیلان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۱۰۵ و شناسه‌ملی ۱۰۷۲۰۱۹۴۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال تاتاریخ ۲۱/۴/۹۵به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان ایرج محبوبی به شماره ملی شماره xxxxxxxxx۱و قدرت اله موسوی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و تورج احمد رضا محبوبی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ وخانمها پرویندخت علائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و الهام آصفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و پانته آ محبوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و ماندانا محبوبی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ـ ۲ـ ترازنامه حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ـ روزنامه گلچین برای انتشار آگهی های مربوط به شرکت تعیین شد. ۴ـ آقای مسعود دادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای نادر مصطفی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735009
آگهی تغییرات شرکت دلتا نیروی گامرون شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۵۳۹ و شناسه‌ملی ۱۰۸۰۰۱۱۳۰۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۳/۰۳/۳۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مسعود دادگربه شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و خانم فروزان عباس نژاد تنگ دهوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / xxx۲ به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721616
آگهی تغییرات شرکت جهان تجارت پوشش سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۳۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۰۲۳۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مسعود دادگر بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی وخانم فاطمه آقائی بشماره ملی xxxxxxxxx۸بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665003
آگهی تغییرات شرکت کولان سل سهامی خاص شماره ثبت ۴۷۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۸۸۶۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۳ که با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ بتصویب رسید.
۲ـ آقای مسعود دادگر به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد جوادقاضی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ آقای محمد صالح مهدیان به کد ملی xxxxxxxxx۳، آقای مجید احمدی ارشاد به کد ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حمیدرضا مهدیان به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۵ـ آقای محمد صالح مهدیان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا مهدیان بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجید احمدی ارشاد بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند.
امضاء اسناد تعهدآور شرکت مانند چک، سفته، برات، فته طلب و امثالهم با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود امضاء هر گونه وکالت یا تعهد محضری جهت واردات یا صادرات کالا با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۱ مسئول ثبت شرکتهای استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594301
آگهی تغییرات شرکت مهندسی توسعه ارتباطات آرا موج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۴۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود دادگر به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای یداله ازبرمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1481892
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی مواد پروتئینی مه گوشت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۶۲۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۹۲۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا نعمتی کنزق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل حسن نعمتی کنزق به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حسین نعمتی کنزق به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. مسعود دادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و داریوش رفیعی سامانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxx۶۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492791
آگهی تغییرات شرکت جهان تجارت پوشش شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۲۸۳۲۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۰۲۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مسعود دادگر بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و خانم فاطمه آقائی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589826
آگهی تغییرات شرکت انرژی سازان تکین شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۹۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۲۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورتهای مالی عملکرد سال مالی xxx۲ بتصویب رسید.
آقای مسعود دادگر کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت حسابرس و بازرس اصلی شرکت و آقای محسن اکبری نوجه ده سادات کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند.
خانم افسانه میرزازکان خان ارنگه کدملی xxxxxxxxx۰ و آقایان رضاتهرانی کدملی xxxxxxxxx۵ و سید مهدی موسوی رستم کدملی xxxxxxxxx۴ و سعید زارع بغدادآبادی کدملی xxxxxxxxx۲ و عبدالرحمان مقدم کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1525061
آگهی تغییرات شرکت دریا تامین تجهیز سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۱۰۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مسعود دادگر بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن احمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524943
آگهی تغییرات شرکت تجهیزیاران سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۲۸۵۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۸۳۱۹
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
۱ـ خانم زیبا محمدیان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ نایب رئیس هیئت مدیره
۲ـ آقای عبدالمحمد عطاران بشماره ملی xxxxxxxxx۲ رئیس هیئت مدیره
۳ـ آقای سید محمد عباسی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
۴ـ آقای پدرام عباسی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره
آقای مسعود دادگر بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی، آقای امید رنجبر کوچکسرایی شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1438538
آگهی تغییرات شرکت خوشه افشان ارومیه سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۵۹۵۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ ترازنامه و عملیات مالی سال ۹۱ تصویب گردید.
۲ ـ آقایان نادر علیزاده افشار کد ملی xxxxxxxxx۲ و محمد حسین زاده کد ملی xxxxxxxxx۵ و خانم پریسا دادگستری کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.
۳ ـ آقای مسعود دادگر کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای جلیل قبائی کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب شدند.
۴ ـ روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۵ ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۱۵/۰۲/xxx۳ تکمیل شد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ارومیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512300
آگهی تغییرات شرکت سبز گستران آداک شمال شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۳۵۶۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۹۲۷۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
آقای مسعود دادگر ک م xxxxxxxxx۸ بازرس اصلی و آقای یداله ازبرمی ک م xxxxxxxxx۰ بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419198
آگهی تغییرات شرکت اسکان و توسعه آذربایجان سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۹۰۳ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۶۷۵۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای مسعود دادگر کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxx۹۸ ـ xxx۴۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید محمد موسوی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxx۶۶ ـ xxx۸۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۲ انتخاب گردیدند.
ـ هیئت مدیره مرکب از اعضای زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: الف ـ آقای حسن عبدلی کمالی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxx۶۷ ـ xxx۱۴ ب ـ آقای بهروز اصلانی مقدم کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxx۱۸ ـ xxx۷۶ ج ـ آقای میکائیل تهمتن کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxx۴۹ ـ xxx۷۷.
ـ روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی برای شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396456
آگهی تغییرات شرکت پاک فراز سیف شرکت سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۹۰۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۰۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ مسعود دادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و بهزاد دلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396466
آگهی تغییرات شرکت پارس فراز آفاق سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۴۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۶۳۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مسعود دادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حجت توحیدلو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1385314
آگهی تغییرات شرکت انرژی سازان تکین سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۹۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۲۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مسعود دادگر کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی شرکت و آقای محسن اکبری نوجه ده سادات کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1374542
آگهی تغییرات شرکت کوثر صادق سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۴۸۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. آقای حسین افقه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای حمید بابائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای خداخواست جوکار بشماره xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. آقای مسعود دادگر به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای عباس خاکی مقدم بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347679
آگهی تغییرات شرکت جهان تجارت پوشش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۰۲۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای صابر حلاجی به کدملیxxxxxxxxx۴ و خانم معصومه حسن زاده بیربنه به کدملیxxxxxxxxx۲ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
آقای مسعود دادگر به کدملیxxxxxxxxx۸ و آقای محمد اورزمانی به کدملیxxxxxxxxx۲ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1357097
آگهی تغییرات شرکت دستمال کاغذی نازگل البرز شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۲۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۶۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مسعود دادگر (حسابدار رسمی) با کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای سیدتورج میرحسینی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۹۲ انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۴ ثبت شرکتهای کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199220
آگهی تغییرات شرکت شاخص ساختار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۹۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
آقای مسعود دادگر به شماره ملیxxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدجواد اصغری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191401
آگهی تغییرات شرکت سیرنگ پلاستیک گیلان سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۰۵ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۹۴۸۷۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۲/۴/۹۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ مورد تصویب قرارگرفت.
۲ـ آقای مسعود دادگر به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی آقای نادر مصطفی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
۳ـ روزنامه گلچین جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ مسئول ثبت شرکتهای رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192534
آگهی تغییرات شرکت تولید صنایع غذایی سیرنگ زیبا کنار سهامی خاص شماره ثبت ۵۲۹۹ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۸۷۴۲۳
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ آقای مسعود دادگر کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی، آقای نادر مصطفی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
۳ـ روزنامه گلچین جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ مسئول ثبت شرکتهای رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192535
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیرنگ کوهرنگ سهامی خاص شماره ثبت ۹۸۷۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۹۶۵۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ آقای مسعود دادگر کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی، آقای نادر مصطفی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
۳ـ روزنامه گلچین جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ مسئول ثبت شرکتهای رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192536
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و خدماتی سیرنگ کاسپین سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۷۹۲ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۷۲۴۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ آقای مسعود دادگر کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی، آقای نادر مصطفی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
۳ـ روزنامه گلچین جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ مسئول ثبت شرکتهای رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192538
آگهی تغییرات شرکت گیلان سویا سهامی خاص شماره ثبت ۵۴۹۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۹۶۷۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۲ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ آقای مسعود دادگر کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی، آقای نادر مصطفی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
۳ـ روزنامه گلچین جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ مسئول ثبت شرکتهای رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161055
آگهی تغییرات شرکت کولان سل (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۸۸۶۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۵/xxx۲ که با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ آقای مسعود دادگر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدجواد قاضی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxx۱ ثبت اسناد و املاک اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021376
آگهی تصمیمات شرکت تجهیز یاران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۸۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۸۳۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۱ واصل گردید: مسعود دادگر به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و امید رنجبرکوچکسرائی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. عبدالمحمد عطاران به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و زیبا محمدیان به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید محمد عباسی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید پدرام عباسی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745932
آگهی تغییراتشرکت گیلان سویا سهامی خاصشماره ثبت ۵۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۱۰۱۲۸۴۸۳۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:
۱ـ آقای مسعود دادگر کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای نادر مصطفی نژاد کد ملی xxxxxxxxx بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار گلچین امروز جهت نشر آگهی ها تعیین شد.
۳ـ آقایان ایرج محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و تورج احمد رضا محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ایرج محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد کشوری کد ملی xxxxxxxxx۲ و خانمها پریندوخت علائی کد ملی xxxxxxxxx۵ و الهام آصفی کد ملی xxxxxxxxx۸ و پانته آ محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۰ و ماندانا محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند.
۴ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته غیره با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745934
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خدماتی سیرنگ کاسپینسهامی خاص شماره ثبت ۱۱۷۹۲ مورخ ۱۲/۱۱/۸۵شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۷۲۴۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۸/۹۰ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ آقای مسعود دادگر کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای نادر مصطفی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745935
آگهی تغییراتشرکت سیرنگ کوهرنگ سهامی خاص شماره ثبت ۹۸۷۱ مورخ ۵/۴/۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۹۶۵۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۱/۴/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ آقای مسعود دادگر کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای نادر مصطفی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار گلچین امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ آقایان ایرج محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و تورج احمد رضا محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید علی شریعت پناهی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره و آقایان قدرت اله موسوی زاده کد ملی xxxxxxxxx۵ و خانم ها پریندخت علائی کد ملی xxxxxxxxx۵ و الهام آصفی کد ملی xxxxxxxxx۸ و پانته آ محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۰ و ماندانا محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دوسال تعیین شدند.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745937
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خدماتی سیرنگ کاسپینسهامی خاص شماره ثبت ۱۱۷۹۲ مورخ ۱۲/۱۱/۸۵ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۷۲۴۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۱/۴/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ آقای مسعود دادگر کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای نادر مصطفی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار گلچین جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ آقایان ایرج محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و تورج احمد رضا محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم پانته آ محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای قدرت اله موسوی زاده کد ملی xxxxxxxxx۵ و خانم ها پرویندخت علائی کد ملی xxxxxxxxx۵ و الهام آصفی کد ملی xxxxxxxxx۸ و ماندانا محبوبی کد ملی xxxxxxxxx بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند.
۵ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و غیره با امضا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745938
آگهی تغییراتشرکت گیلان سویا سهامی خاص شماره ثبت ۵۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۴۸۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۹۰ شرکت فوق که به این اداره واصل گردیده:
۱ـ آقای مسعود دادگر کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس و آقای نادر مصطفی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی xxx۰ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745939
آگهی تغییرات شرکت سیرنگ پلاستیک گیلان سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۰۵ مورخ ۲۴/۷/۷۹ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۹۴۸۷۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۱/۴/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ آقای مسعود دادگر کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای نادر مصطفی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار گلچین امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ آقایان ایرج محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و تورج احمد رضا محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم ماندانا محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای قدرت اله موسوی زاده کد ملی xxxxxxxxx۵ و خانم ها پرویندخت علائی کد ملی xxxxxxxxx۵ و الهام آصفی کد ملی xxxxxxxxx۸ و پانته آ محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند.
۵ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745941
آگهی تغییرات شرکت سیرنگ پلاستیک گیلان سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۰۵ مورخ ۲۴/۷/۷۹ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۹۴۸۷۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۹۰ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:
۱ـ آقای مسعود دادگر کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای نادر مصطفی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۰ تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745942
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیرنگ کوهرنگ سهامی خاص شماره ثبت ۹۸۷۱ مورخ ۵/۴/۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۹۶۵۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱/۹۰ شرکت فوق که به این دایره واصل گردید:
۱ـ آقای مسعود دادگر کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای نادر مصطفی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۰ تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9668104
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خدماتی سیرنگ کاسپین سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۷۹۲ مورخ ۱۲/۱۱/۸۵ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۷۲۴۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۱/۴/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ آقای مسعود دادگر کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای نادر مصطفی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار گلچین جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ آقایان ایرج محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و تورج احمد رضا محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم پانته‌آ محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای قدرت‌اله موسوی‌زاده کد ملی xxxxxxxxx۵ و خانم‌ها پرویندخت علائی کد ملی xxxxxxxxx۵ و الهام آصفی کد ملی xxxxxxxxx۸ و ماندانا محبوبی کد ملی xxxxxxxxx بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند.

۵ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و غیره با امضا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9703440
آگهی تغییرات شرکت سیرنگ پلاستیک گیلان سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۰۵ مورخ ۲۴/۷/۷۹ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۹۴۸۷۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۹۰ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:

۱ـ آقای مسعود دادگر کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای نادر مصطفی‌نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی xxx۰ تعیین گردیدند.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10325108
آگهی تغییرات شرکت گیلان سویا سهامی خاص شماره ثبت ۵۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۴۸۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۹۰ شرکت فوق که به این اداره واصل گردیده: ۱ آقای مسعود دادگر کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس و آقای نادر مصطفی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی xxx۰ انتخاب گردیدند. مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726148
آگهی تغییرات شرکت دارو گستر میهنسهامی خاص به شماره ثبت۳۰۴۵۹۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۴۵۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مسعود دادگر به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای نیما منتظر به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۵/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای نیما محسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و خانم سیما برومندکیا به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای رجبعلی معینی ناغانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ تا تاریخ۲۵/۴/۹۳.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای نیما محسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سیما برومندکیا به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رجبعلی معینی ناغانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سیما برومندکیا به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
در تاریخ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702392
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کلارسهامی خاص ‌به شماره ثبت۳۹۲۲۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۴۶۳۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مسعود دادگر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و امیر اتفاقیان به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690512
آگهی تصمیمات شرکت ژیزمانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۳۰۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. مسعود دادگر به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و داریوش رفیعی سامانی به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691030
آگهی تغییرات شرکت انرژی سازان تکین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۹۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۲۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مسعود دادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن اکبری نوجه ده سادات به شماره ملی xxxxxxxxx به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9744463
آگهی تغییرات شرکت انرژی سازان تکین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۹۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۲۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای مسعود دادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن اکبری‌نوجه‌ده‌سادات به شماره ملی xxxxxxxxx به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681132
آگهی تصمیمات شرکت گرما گستر کوهینسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۷۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۸۴۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مسعود دادگر به کدملیxxxxxxxxx۸ بجای بازرس قبلی برای باقی مدت تصدی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690532
آگهی تصمیمات شرکت شاخص ساختارسهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۹۷۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. مسعود دادگر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و محسن اکبری نوجه ده سادات به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 857642
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و رنگسازی تهران اورانوس (سهامی ‌خاص) ثبت شده بشماره ۳۲۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۰۳۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردیده:
۱ـ آقای مسعود دادگر با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای چنگیز امینی سفیدآب با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۹ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620807
آگهی تصمیمات شرکت پاد بنا گستر سبز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۵۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۵۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره از ۵ نفر به ۴ نفر کاهش یافت و ماده ۳۱ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. مسعود دادگر به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ تسلیمی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شاهین پرورشی به کدملی xxxxxxxxx۹ علی مفخمی به کدملی xxxxxxxxx۵ کامران هروی فر به کدملی xxxxxxxxx۲ و کوروش علاقمند به کدملی xxxxxxxxx۵ علی مفخمی به سمت رئیس هیئت مدیره و کامران هروی فر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شاهین پرورشی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580511
آگهی تصمیمات شرکت بتون دکوهه سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۲۵۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۶۸۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۲/۹۱ واصل گردید: مسعود دادگر به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و داریوش رفیعی سامانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10516639
آگهی تصمیمات شرکت بتون دکوهه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۲۵۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۶۸۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۲/۹۱ واصل گردید: مسعود دادگر به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و داریوش رفیعی سامانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 563328
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ساوه سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۹۸۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: مسعود دادگر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و امیر نعمت اشرفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 563329
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ساوه سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۹۸۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: مسعود دادگر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و امیر نعمت اشرفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فریدون درودی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ محمدحمید لشکری به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ علیرضا محدث مجتهدی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ فریدون درودی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدحمید لشکری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا محدث مجتهدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 563343
آگهی تصمیمات شرکت هوتن رایانه سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۴۴۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مسعود دادگر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و داریوش رفیعی سامانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9694108
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ساوه سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۹۸۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: مسعود دادگر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و امیر نعمت‌اشرفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فریدون درودی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ محمدحمید لشکری به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ علیرضا محدث‌مجتهدی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ فریدون درودی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدحمید لشکری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا محدث‌مجتهدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10353592
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی ساوه سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۹۸۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: مسعود دادگر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و امیر نعمت اشرفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 557668
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده سازان شایان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۶۱۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۶۵۱۳۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱/۹۱ واصل گردید: مسعود دادگر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و علی معصومی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9732972
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده سازان شایان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۶۱۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۶۵۱۳۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱/۹۱ واصل گردید: مسعود دادگر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و علی معصومی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 550677
آگهي تصميمات شركت صنعتي کلار سهامي خاص ‌به شماره ثبت ۳۹۲۲۶ و شناسه ملي ۱۰۱۰۰۸۴۶۳۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱/۹۱ واصل گردید: مسعود دادگر به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی به جای سید حسین علایی برای باقی مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 552006
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخه ۱۸/۱۲/۹۰ شرکت نورد لوله و پروفیل صابری (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx این اداره تغییرات زیر بعمل آمد:
۱ـ آقای مسعود دادگر به کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس و حسابرس اصلی و محمد صابری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۲ـ صورت های مالی سال xxx۹ تصویب شد.
۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۸ اداره ثبت اسناد و املاک پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 548416
آگهي تصميمات شركت بن دژ کاو سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۲۶۹۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۱۰۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. مسعود دادگر به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و چنگیز امینی سفیداب به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 544541

آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه ۱۴/۱۲/۹۰ شرکت نورد لوله و پروفیل تهران شرق (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx این اداره تغییرات زیر بعمل آمد:
۱ـ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۲ـ مسعود دادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس اصلی و مهدی صابری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند
۳ـ انتخاب خانمها فرزانه پازوکی و فائزه صابری و مهرداد صابری بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که درنتیجه آقای محمود صابری بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم هانیه صابری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۴ـ صورتهای مالی سال xxx۹ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان تصویب شد.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ـ سفته ـ برات ـ و غیره با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۷ اداره ثبت اسناد و املاک پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10099654
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه ۱۴/۱۲/۹۰ شرکت نورد لوله و پروفیل تهران شرق (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx این اداره تغییرات زیر بعمل آمد: ۱ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۲ مسعود دادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس اصلی و مهدی صابری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند ۳ انتخاب خانمها فرزانه پازوکی و فائزه صابری و مهرداد صابری بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که درنتیجه آقای محمود صابری بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم هانیه صابری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۴ صورتهای مالی سال xxx۹ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان تصویب شد. ۵ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت اسناد و املاک پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 524230

آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت نازگل البرز (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۶۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۲/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.
۲ـ آقای مسعود دادگر با کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای چنگیز امینی‎سفیدآّب با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۲ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 513030

آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی آئینه رهیاب
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: احمدرضا حیدری‎فتشمی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و مسعود دادگر به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فضل‎اله شکاری‎اشکذری به ک‎م xxxxxxxxx۶ بشیر شکاری‎اشکذری به ک‎م xxxxxxxxx۲ و مسعود مدنی‎اشکذری به ک‎م xxxxxxxxx۳ که فضل‎اله شکاری‎اشکذری بسمت رئیس هیئت مدیره و بشیر شکاری‎اشکذری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود مدنی‎اشکذری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت‎مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9936245
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی آئینه رهیاب سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۵۵۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۳۲۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: احمدرضا حیدری‎فتشمی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و مسعود دادگر به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فضل‎اله شکاری‎اشکذری به ک‎م xxxxxxxxx۶ بشیر شکاری‎اشکذری به ک‎م xxxxxxxxx۲ و مسعود مدنی‎اشکذری به ک‎م xxxxxxxxx۳ که فضل‎اله شکاری‎اشکذری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و بشیر شکاری‎اشکذری بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مسعود مدنی‎اشکذری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت‎مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 519976

آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی بنا ساز ایستا
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. احمدرضا حیدری فتسمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و مسعود دادگر به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سلمان امید به کدملی xxxxxxxxx و اسماعیل امید به کدملی xxxxxxxxx۰ و فرمان امید به کدملی xxxxxxxxx۵ و مهدی زارع عفیفی به کدملی xxxxxxxxx۰ و کیارش مکی به کدملی xxxxxxxxx۸ و مارال امید به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۰ سلمان امید بسمت رئیس هیئت مدیره و اسماعیل امید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرمان امید بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 506786
آگهی تغییرات شرکت معیار فن کالا ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۰۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۰۸۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۱۱/xxx۰ تصميمات ذيل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای مسعود دادگر به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، خانم فريده خوشگو ملايری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای يک سال مالی انتخاب گرديدند. ۲ ـ روزنامه کثيرالانتشار "همشهری" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ۳ ـ ترازنامه و حساب های سود و زيان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصويب رسيد. در تاريخ۰۷/۱۲/xxx۰ ذيل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاری ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت. پxxxxxxxxx۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9928778
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی تهران فام سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۵۴۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۲۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. احمدرضا حیدری‌فتسمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و مسعود دادگر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بشیر شکاری‌اشکذری به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۸/۹۰ فضل‌‌الله شکاری‌اشکذری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و مسعود مدنی‌اشکذری به کدملی xxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9707150
آگهی تأسیس شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه نطنز سیرجان سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۸/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۸/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتها در زمینه طراحی مشاوره، نظارت فنی و احداث و نگهداری و بهره‌برداری آزادراه نطنز ـ سیرجان و تامین منابع مالی آن ایجاد و احداث و راه‌اندازی ایستگاههای اخذ عوارض، ایستگاههای استراحتگاهی بین‌راهی، محوطه‌سازی و فضای‌سبز و طراحی و مشاوره و نصب و اجرا و نگهداری تاسیسات برقی روشنائی و تاسیسات مکانیکال پروژه، نصب علائم راهنمائی موردنیاز و صادرات و واردات کلیه تجهیزات با مصالح و ماشین‌آلات موردنیاز شرکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و هر نوع فعالیت مجاز مرتبط در جهت نیل به اهداف شرکت سودمند و مفید باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران شهرک غرب ـ فاز ۶ ـ خیابان گل‌افشان شمالی ـ کوچه دوم گذر شهریور از خرداد ـ پلاک ۲۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به بیست هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد بیست هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx۸ مورخ ۵/۸/xxx۰ نزد بانک تجارت شعبه مرکزی کرمان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای مهران اکبری‌قرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ شرکت شالکه شاندرمن کیش سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۱ با نمایندگی آقای داود آقاجانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ خانم مهین‌دخت سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای مهدی سعیدی‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ شرکت تنگ زاغ سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx با نمایندگی آقای احمد سعیدی‌نژاد به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ ـ آقای احمد سعیدی‌نژاد به نمایندگی از شرکت تنگ زاغ سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضاء ثابت: (۱ـ آقای احمد سعیدی‌نژاد یا ۲ـ آقای مهدی سعیدی‌نژاد یا ۳ـ خانم مهین‌دخت سعیدی) به اتفاق یکی از دو نفر: (۱ـ آقای داود آقاجانی یا ۲ـ آقای مهران اکبری‌قرانی) همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای مسعود دادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای مهران آذرهوشنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10145428
آگهی تصمیمات شرکت ارابه نسیم سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۷۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۰۸۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. مسعود دادگر به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و چنگیز امینی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابوالفضل طرزی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و امیر طرزی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد طرزی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند وکلیه اوراق و اسناد بهادار و قراردادها با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10608528
آگهی تغییرات شرکت سیرنگ کوهرنگ سهامی خاص شماره ثبت ۹۸۷۱ مورخ ۵/۴/۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۹۶۵۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۱/۴/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ آقای مسعود دادگر کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای نادر مصطفی‌نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار گلچین امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ آقایان ایرج محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و تورج احمد رضا محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید علی شریعت پناهی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره و آقایان قدرت‌اله موسوی‌زاده کد ملی xxxxxxxxx۵ و خانم‌ها پریندخت علائی کد ملی xxxxxxxxx۵ و الهام آصفی کد ملی xxxxxxxxx۸ و پانته‌آ محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۰ و ماندانا محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دوسال تعیین شدند.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10642575
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیرنگ کوهرنگ سهامی خاص شماره ثبت ۹۸۷۱ مورخ ۵/۴/۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۹۶۵۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱/۹۰ شرکت فوق که به این دایره واصل گردید:

۱ـ آقای مسعود دادگر کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای نادر مصطفی‌نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای سال مالی xxx۰ تعیین گردیدند.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10695400
آگهی تغییرات شرکت گیلان سویا سهامی خاص شماره ثبت ۵۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۱۰۱۲۸۴۸۳۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:

۱ـ آقای مسعود دادگر کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای نادر مصطفی‌نژاد کد ملی xxxxxxxxx بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار گلچین امروز جهت نشر آگهی‌ها تعیین شد.

۳ـ آقایان ایرج محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و تورج احمد رضا محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ایرج محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد کشوری کد ملی xxxxxxxxx۲ و خانمها پریندوخت علائی کد ملی xxxxxxxxx۵ و الهام آصفی کد ملی xxxxxxxxx۸ و پانته‌آ محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۰ و ماندانا محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند.

۴ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته غیره با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10736989
آگهی تصمیمات شرکت ژیزمان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۳۰۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: داریوش رفیعی‌سامانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و مسعود دادگر به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10784913
آگهی تصمیمات شرکت پاد بنا گستر سبز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۵۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۵۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۹/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت‌مدیره از ۵ نفر به ۴ نفر کاهش یافت و ماده ۳۱ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. مسعود دادگر به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ تسلیمی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شاهین پرورشی به کدملی xxxxxxxxx۹ علی مفخمی به کدملی xxxxxxxxx۵ کامران هروی‌فر به کدملی xxxxxxxxx۲ و کوروش علاقمند به کدملی xxxxxxxxx۵ علی مفخمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و کامران هروی‌فر به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شاهین پرورشی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10852330
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و رنگسازی تهران اورانوس(سهامی ‌خاص) ثبت شده بشماره ۳۲۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۰۳۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردیده:

۱ـ آقای مسعود دادگر با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای چنگیز امینی‌سفیدآب با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10857196
آگهی تصمیمات شرکت سفره طعام صدف (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۸۱۱۹۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۲۸/۱۲/۸۹ در شرکت مذکور تصمیمات ذیل بعمل آمد مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد:

۱‌ـ انتخاب بازرسین: آقایان داریوش رفعیعی‌سامانی‌ فرزند هرمز به شماره ملیxxxxxxxxx و مسعود دادگر فرزند خسرو و شماره ملیxxxxxxxxx۸ بترتیب به سمت بازرس اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شده‌اند.

۲‌ـ با توجه به استعفای آقای مصطفی شفیعی‌نیستانک (خارج از سهامداران) از سمت مدیرعاملی و خارج شدن از شرکت آقای فراز بسیج به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شد.

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان قدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10922181
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی بنا ساز ایستا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۰۳۱۱۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۴۸۲۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. احمدرضا حیدری‌فتسمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و مسعود دادگر به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سلمان امید به کدملی xxxxxxxxx و اسماعیل امید به کدملی xxxxxxxxx۰ و فرمان امید به کدملی xxxxxxxxx۵ و مهدی زارع‌عفیفی به کدملی xxxxxxxxx۰ و کیارش مکی به کدملی xxxxxxxxx۸ و مارال امید به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۰ سلمان امید بسمت رئیس هیئت‌مدیره و اسماعیل امید بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فرمان امید بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11101987
آگهی تصمیمات شرکت شاخص ساختار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۹۷۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. مسعود دادگر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و محسن اکبری‌نوجه‌ده‌سادات به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11133654
آگهی تصمیمات شرکت کوثر صادق سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۶۰۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۳۷۴۸۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. مسعود دادگر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حسین شریفی به کدملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11157999
آگهی تصمیمات شرکت کوثر صادق سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۶۰۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۳۷۴۸۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. مسعود دادگر به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و احمد کریمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11164261
آگهی تصمیمات شرکت ژیزمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۳۰۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. مسعود دادگر به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و داریوش رفیعی‌سامانی به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11191899
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق‌العاده مورخه ۱۸/۱۲/۹۰ شرکت نورد لوله و پروفیل صابری (سهامی‌خاص) ثبت شده به شماره xxx این اداره تغییرات زیر بعمل آمد:

۱ـ آقای مسعود دادگر به کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس و حسابرس اصلی و محمد صابری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

۲ـ صورت‌های مالی سال xxx۹ تصویب شد.

۳ـ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت اسناد و املاک پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11244946
آگهی تغییرات شرکت دارو گستر میهن سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۴۵۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۴۵۳۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای مسعود دادگر به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای نیما منتظر به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۵/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای نیما محسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و خانم سیما برومندکیا به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای رجبعلی معینی‌ناغانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ تا تاریخ۲۵/۴/۹۳.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای نیما محسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم سیما برومندکیا به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای رجبعلی معینی‌ناغانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم سیما برومندکیا به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد.

در تاریخ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11323917
آگهی تغییرات شرکت سیرنگ پلاستیک گیلان سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۰۵ مورخ ۲۴/۷/۷۹ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۹۴۸۷۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۱/۴/۹۱ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ آقای مسعود دادگر کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای نادر مصطفی‌نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار گلچین امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ آقایان ایرج محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و تورج احمد رضا محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم ماندانا محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای قدرت‌اله موسوی‌زاده کد ملی xxxxxxxxx۵ و خانم‌ها پرویندخت علائی کد ملی xxxxxxxxx۵ و الهام آصفی کد ملی xxxxxxxxx۸ و پانته‌آ محبوبی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضا هیئت مدیره ‌برای مدت دو سال تعیین گردیدند.

۵ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضا رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11357598
آگهی تصمیمات شرکت کران کاو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۳۰۹و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۴۵۹۹۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: داریوش رفیعی‌سامانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و مسعود دادگر به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ساسان آریایی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ آراش رضی‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ هومن سادات به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ ساسان آریایی به سمت مدیرعامل و آرش رضی‌زاده بسمت رئیس هیئت‌مدیره و هومن سادات به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11466832
آگهی تغییرات شرکت معیار فن کالا ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۰۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۰۸۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۷/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای مسعود دادگر به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، خانم فریده خوشگو‌ملایری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "همشهری" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۰۷/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11558327
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی مهدین سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۸۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۳۲۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۴/۹۰ واصل گردید: مسعود دادگر به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه آریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11588459
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کلار سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۳۹۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۶۳۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱/۹۱ واصل گردید: مسعود دادگر به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی به جای سید حسین علایی برای باقی مدت تصدی انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11689227
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کلار سهامی خاص ‌به شماره ثبت۳۹۲۲۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۴۶۳۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مسعود دادگر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و امیر اتفاقیان به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11770262
آگهی تصمیمات شرکت گرما گستر کوهینسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۷۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۸۴۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مسعود دادگر به کدملیxxxxxxxxx۸ بجای بازرس قبلی برای باقی مدت تصدی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11779983
آگهی تصمیمات شرکت هوتن رایانهسهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۳۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۴۴۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مسعود دادگر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و داریوش رفیعی‌سامانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11805920
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت نازگل البرز (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx۶۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخه ۱۲/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

۲ـ آقای مسعود دادگر با کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای چنگیز امینی‎سفیدآّب با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11815954
آگهی تصمیمات شرکت ژیزمان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۸۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۳۰۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: داریوش رفیعی‌سامانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و مسعود دادگر به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11827948
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خدماتی سیرنگ کاسپین سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۷۹۲ مورخ ۱۲/۱۱/۸۵ شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۴۷۲۴۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۸/۹۰ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ آقای مسعود دادگر کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای نادر مصطفی‌نژاد کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین گردیدند.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات