اکبر بهاروند

آقای اکبر بهاروند

کد ملی 528971xxxx
گراف ارتباطات
5
شرکت‌ها
8
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12788955
آگهی تغییرات شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۸۴۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۴ ۱ - شرکت بازرگانی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی آقای محمد حسن آقائی شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره - شرکت خدمات پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای اکبر بهاروند شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت کارخانجات پارس الکتریک شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای حسین عزیزی شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره - آقای حسین عزیزی شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل ۲ - حق امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قراردادها وهرگونه سند تعهدآور برای شرکت با امضاء متفق مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره وبا مهر شرکت معتبر خواهد_بود ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۳ - هیئت مدیره با ثبت شعبه‌ای در تهران به آدرس تهران - خیابان ولی عصر - روبروی نیایش - خیابان اسفندیار - پلاک ۱۲ طبقه اول کدپستی: xxxxxxxxx۳ موافقت نمود و آقای حسین عزیزی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیر شعبه برای مدت دوسال انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688026
آگهی تغییرات شرکت خدمات پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد اسدی صفا به شمار ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارخانجات پارس الکتریک به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲، آقای محمدحسن آقائی به شمار ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مهندسی و بازرگانی پارس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ وآقای اکبر بهاروند به شمار ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند وآقای محمد حسن آقائی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیأت مدیره , آقای اکبر بهاروند به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و آقای فرهاداسدی صفا به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای سیروس صیرفی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیر عامل خارج از اعضاء و سهامداران برای بقیه دوران تصدی تعیین گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک‌ها , سفته‌ها , بروات , و قراردادها با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین مکاتبات اداری و کاری شرکت با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12368696
آگهی تغییرات شرکت كارخانجات پارس الكتريك شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای اکبر بهاروند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدیاسر مهدی ابوترابی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسن آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای اردشیر فاموری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک ها، سفته ها، بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین مکاتبات اداری و قرارداد کار با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12130814
آگهی تغییرات شرکت ساخت وتولید قطعات الکترونیک سیرجان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۸۴۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۳ الف) تعیین سمت هیئت مدیره بشرح ذیل انجام گردید ۱.شرکت بازرگانی پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ بنمایندگی محمد حسن آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره ۲.شرکت خدمات پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۷ بنمایندگی اکبر بهاروند به شماره ملیxxxxxxxxx۳به سمت نایب رئیس ۳.شرکت کارخانجات پارس الکتریک به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ بنمایندگی فرهاد اسدی صفا به شماره ملیxxxxxxxxx۲به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ب) حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار شرکت از قبیل کلیه چکها، سفته ها، بروات و قراردادها و هرگونه سند تعهدآور برای شرکت با امضاء متفق مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد وکلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12085631
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جعفر جمالی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت صنایع مس شهید باهنربه شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳به سمت رئیس هیئت مدیره. ـ آقای سید یاسر مهدی ابوترابی فرد به کدملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمد حسن آقائی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای اردشیر فاموری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیات مدیره. آقای اکبر بهاروند به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیات مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک ها، سفته ها، بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین مکاتبات اداری و قرارداد کار با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.. محل قانونی شرکت به تهران خیابان طالقانی بین خیابان فرصت و خیابان ایرانشهر ساختمان xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12046613
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پارس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۰۴۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدمات پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی محمد حسن آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی اکبر بهاروند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت کارخانجات پارس الکتریک به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی سید یاسر مهدی ابوترابی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و عباس صادقی منش به کدملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضا به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک ها، سفته ها، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین مکاتبات اداری و کاری شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12039662
آگهی تغییرات شرکت خدمات پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۵۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۲۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مهندسی و بازرگانی پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بنمایندگی آقای محمد حسن آقائی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت ساخت و تولید قطعات الکترونیک سیرجان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بنمایندگی آقای اکبر بهاروند بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت کارخانجات پارس الکتریک بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بنمایندگی اردشیر فاموری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیروس صیرفی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا و سهامداران) برای بقیه دوران تصدی انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک ها، سفته ها، بروات و قراردادها با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین مکاتبات اداری و کاری شرکت با امضای مدیرعامل به تن هایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1313153
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بی تا طرح نوآور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۳۹۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۸/xxx۲ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای مرتضی یزدخواستی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بین المللی مهندسی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، آقای غلامرضا کریمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای اکبر بهاروند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صنایع ساخت ایکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای ایرج فاضل بخششی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ساختمانی و نصب صنایع و معادن پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا خلج نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت منشی هیئت مدیره (خارج از اعضای هیئت مدیره). اختیارات مندرج در بندهای ۲ و ۴ و ۶ و ۸ و ۱۲ و ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل معتبر میباشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات