رضا قاسمی

آقای رضا قاسمی

کد ملی 520974xxxx
گراف ارتباطات
21
شرکت‌ها
50
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14688863
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی تدبیر گران طلوع فجر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۲۶۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : موسسه صندوق پس انداز قرض الحسنه غیرانتفاعی المهدی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره موسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه‌ام الائمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای رضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره موسسه خدمات فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای علی جلال به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضای هیئت مدیره ) انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14454774
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی پیوند ترابر آسیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۴۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۹۳۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۷ ومجوز شماره xxx۷۸/۱۱ مورخ ۲۴/۱۰/۹۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهرانتصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا عبادی ثانی شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک به شرح ذیل می‌باشد : مصطفی رضایی با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه علیرضا عبادی ثانی با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه شرکت کران جهان گستر به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی رضا قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه شرکت رنوس به شماره ثبت xxx۴۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی محسن رسولی به کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه اسمعیل بادسار دهخوار قانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209185
آگهی تغییرات شرکت کران جهان گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۲۰۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و شرکت رنوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای محسن رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت حمل و نقل سمن راه موعود به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای رضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197803
آگهی تغییرات شرکت پویا تجارت بنداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضائی به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای وجیه اله قنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای رضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محسن رسولی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای حسن صداقت به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197811
آگهی تغییرات شرکت پویا تجارت بنداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای وجیه اله قنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197822
آگهی تغییرات شرکت کران جهان گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۲۰۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت رنوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای محسن رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت حمل و نقل سمن راه موعود به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای رضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند آقای فرید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه مولایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13926480
آگهی تغییرات شرکت روغن موتور لیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضائی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محسن رسولی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا قاسمی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت آتیه سازان خویشاوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13926482
آگهی تغییرات شرکت روغن موتور لیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای مصطفی رضائی کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محسن رسولی کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت آتیه سازان خویشاوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی آقای رضا قاسمی کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. آقای رضا عزپور کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم ناهید زارعی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13905739
آگهی تغییرات شرکت سنگ آذرین انوشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۶۸۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت عصر اندیشه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره و شرکت سفیر نامی گستران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی آقای رضا قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مصطفی فیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو ومدیرعامل تعین شدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13470217
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی تدبیر گران طلوع فجر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۲۶۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه مولایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه علمی فرهنگی و هنری ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای فرید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای رضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ موسسه قرض الحسنه و پس انداز المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13470224
آگهی تغییرات شرکت کران جهان گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۲۰۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت حمل و نقل سمن راه موعود (سهامی خاص) به نمایندگی آقای رضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت رنوس (سهامی خاص) به نمایندگی آقای علی معصومی مصلح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو ومدیرعامل انتخاب گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و غیره با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13470231
آگهی تغییرات شرکت کران جهان گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۲۰۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضایی کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت حمل و نقل سمن راه موعود ش م xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای رضا قاسمی شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت رنوس ش م xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای علی معصومی مصلح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محسن رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای فرید اسدیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13470235
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی تدبیر گران طلوع فجر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۲۶۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه قرض الحسنه و پس انداز المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای مصطفی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هئیت مدیره موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای رضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره موسسه علمی فرهنگی و هنری ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای فرید اسدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437824
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا قاسمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) و سید جلیل سعادتیار با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی فاطمه‌ام الائمه (س) وشهریار ورمقانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) همگی به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. سعید هدایتی حسن کیاده با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و مهرداد دهقان با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437826
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا قاسمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به عنوان رئیس هیأت مدیره و سید جلیل سعادتیار با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی موسسه خدمات درمانی فاطمه‌ام الائمه (س) به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و شهریار ورمقانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه علمی و فرهنگی ثامن الحجج (ع) به عنوان عضو هیأت مدیره و رضا حیدری به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13083523
آگهی تغییرات شرکت پویا تجارت بنداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضایی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای وجیه اله قنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو ومدیرعامل تعیین گردیدند.. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069577
آگهی تغییرات شرکت پویا تجارت بنداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای وجیه اله قنبری به به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای رضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دو سال به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند آقای محسن رسولی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای بهزاد اشتود به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12751641
آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی فاتح فجر ارجلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۱۹۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای قاسم دهقان ورنامخواستی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی موسسه خدمات درمانی فاطمه‌ام الائمه (س) به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای رضا قاسمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای سامان فریور با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی موسسه فرهنگی، علمی و هنری ثامن الحجج به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای سید اسماعیل عزیزی کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته و برات و قرارداد‌ها با امضاء ثابت مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و یا با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12751650
آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی فاتح فجر ارجلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۱۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه خدمات درمانی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای قاسم دهقان با کد ملی xxxxxxxxx۳ و موسسه فرهنگی علمی هنری ثامن الحجج به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی سامان فریور با کد ملی xxxxxxxxx۰ و موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی رضا قاسمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ آقای شهریار ورمقانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی وآقای سعید هدایتی با کد ملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12751652
آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی فاتح فجر ارجلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۱۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید هدایتی حسن کیاده با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای رضا قاسمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و آقای سید جلیل سعادتیار با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و آقای شهریار ورمقانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12751658
آگهی تغییرات شرکت دامپروری و کشاورزی فاتح فجر ارجلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۱۹۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا قاسمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید جلیل سعادتیار با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی موسسه خدمات درمانی فاطمه‌ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای شهریار ورمقانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه علمی و فرهنگی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای سید اسماعیل عزیزی به کد ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12409181
آگهی تغییرات شرکت كشاورزي و دامپروري مزرعه دام دوش شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۰۸۴۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فردوس دام گرمسار بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی رضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رییس هیات مدیره، شرکت فیروز دام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بنمایندگی شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره، شرکت مزرعه ده نمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی مهدی آقا حاجی علیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره، شرکت دام راهیان جمکران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی قاسم دهقانی ورنام خواستی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره، شرکت کشاورزی دیمه مهدیشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی سید جلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رییس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفتع بروات قرادادها و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل آقای مهدی حاج علیان یا رئیس هیات مدیره آقای رضا قاسمی و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضاء دونفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبارمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12411720
آگهی تغییرات شرکت كشاورزي و دامپروري مزرعه دام دوش شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۰۸۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. اعضای هیئت مدیره:شرکت فردوس دام گرمسار بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی رضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، شرکت فیروز دام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بنمایندگی شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، شرکت مزرعه ده نمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی مهدی آقا حاجی علیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱، شرکت دام راهیان جمکران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی قاسم دهقانی ورنام خواستی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، شرکت کشاورزی دیمه مهدیشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی سید جلیل سعادت یار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲. سامان فریور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و سجاد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۱ ـ ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12068970
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای رضا قاسمی با کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به عنوان رئیس هیئت مدیره - آقای سید جلیل سعادت یار با کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی موسسه خدمات درمانی فاطمه ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره - آقای شهریار ورمقانی با کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه علمی و فرهنگی ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵به عنوان عضو هیئت مدیره – آقای محمد حسن صادقی با کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از موسسه فرهنگی علمی تهذیب اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان عضو هیأت مدیره – آقای سعید هدایتی حسن کیاده با کدملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء) به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند ب- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قرارداد ها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12068975
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری سحر طالب اباد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای رضا قاسمی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان(عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ - آقای سید جلیل سعادت یار با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی فاطمه ام الائمه (س) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ - آقای شهریار ورمقانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ – آقای محمد حسن صادقی با کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از موسسه فرهنگی علمی تهذیب اندیشه به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ همگی به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694415
آگهی تغییرات شرکت مرغ آتشخوار شرکت بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۷۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۱۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. موسسه صندوق قرض الحسنه و پس انداز المهدی صاحب الزمان (عج) بنمایندگی آقای رضا قاسمی با کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود بمبلغ xxx/xxx/۱ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شده و دیگر هیچگونه سهم و سمتی در شرکت فوق ندارد.. موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام الائمه (س) بنمایندگی آقای جعفر بزازان با کدملی xxxxxxxxx۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود بمبلغ xxx/xxx/۲ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شده و دیگر هیچگونه سهم و سمتی در شرکت فوق ندارد.. موسسه فرهنگی علمی تهذیب اندیشه بنمایندگی آقای آیت اله ایزدیان با کدملی xxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود بمبلغ xxx/xxx/۱ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شده و دیگر هیچگونه سهم و سمتی در شرکت فوق ندارد.. موسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش بنمایندگی آقای داوود صمیمی با کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود بمبلغ xxx.xxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شده و دیگر هیچگونه سهم و سمتی در شرکت فوق ندارد.. موسسه خیریه ایتام و مستمندان امام حسن مجتبی (ع) بنمایندگی آقای سعید مقدم فر با کدملی xxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود بمبلغ xxx/xxx/۲ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شده و دیگر هیچگونه سهم و سمتی در شرکت فوق ندارد.. موسسه فرهنگی علمی و هنری ثامن الحجج (ع) بنمایندگی آقای احمد اثنی عشران با کدملی xxxxxxxxx۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود بمبلغ xxx/xxx/۲ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شده و دیگر هیچگونه سهم و سمتی در شرکت فوق ندارد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx.xxx.xxx ریال بمبلغ xxx.xxx.xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1605629
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی دامپروری میانکاله (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۱۳۶ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۶۱۷۲۰ کدپستی ۴۸۵۱۸۵۳۸۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۷/۰۳/xxx۳ شرکت مزبور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
۱ ـ آقای سعید هدایتی حسن کیاده به کد ملی: xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به کد ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
۱ ـ آقای رضا قاسمی به کد ملی: xxxxxxxxx۹ به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۲
۲ ـ آقای سید جلیل سعادتیار به کد ملی: xxxxxxxxx۰ به نمایندگی موسسه خدمات درمانی فاطمه ام الائمه به شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۰
۳ ـ آقای شهریار ورمقانی به کد ملی: xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه علمی و فرهنگی ثامن الحج به شناسه ملی: xxxxxxxxx۴۵
۳ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۷/۰۳/xxx۳ آقای رضا قاسمی بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره، آقای سید جلیل سعادتیار بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای شهریار ورمقانی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید اسماعیل عزیزی (خارج از اعضای هیئت مدیره) به کد ملی: xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل خارج از شرکت تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان بامضای دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره در غیاب ایشان بامضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490508
آگهی تغییرات شرکت پویا تجارت بنداد سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۱۷۷۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان مصطفی رضایی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین امیر آقایی شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و حسین صلواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) و رضا قاسمی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490516
آگهی تغییرات شرکت پویا تجارت بنداد سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۱۷۷۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان بهزاد اشتود به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
محسن رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
آقایان مصطفی رضایی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
حسین امیر آقایی شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس و عضو
حسین صلواتی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره)
رضا قاسمی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1543478
آگهی تغییرات شرکت نصر گستران بهشهر سهامی خاص شماره ثبت ۸۹۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۸۸۵۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) به نمایندگی آقای رضا قاسمی بشماره ملی (xxxxxxxxx۹) بسمت رئیس هیئت مدیره و موسسه خدمات درمانی فاطمه ان الائمه (س) به نمایندگی آقای سید جلیل سعادتیار بشماره ملی (xxxxxxxxx۰) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه علمی و فرهنگی ثامن الحجج (ع) به نمایندگی آقای شهریار ورمقانی بشماره ملی (xxxxxxxxx۱) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا شعبانی بشماره ملی (xxxxxxxxx۶) بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ـ سفته ـ برات و قراردادها و عقود اسلامی باامضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان باامضای دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری باامضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان باامضا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398074
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری گاو‌میش داران جزیره سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۰۹۰۳ کدپستی ۴۸۶۵۱۷۳۳۸۱
طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۰/۱۱/۹۲ شرکت مزبور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید جهت اطلاع عموم آگهی می گردد:
۱ـ آقای سعید هدایتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای مهرداد دهقان به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
۱. آقای سید جلیل سعادتیار به کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از موسسه خدمات درمانی فاطمه ام الائمه (س)
۲. آقای رضا قاسمی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از موسسه قرض الحسنه و پس انداز المهدی صاحب الزمان (عج)
۳. آقای شهریار ورمقانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از موسسه فرهنگی و هنری ثامن الحجج (ع)
۳ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۶/۱۱/۹۲ آقای رضا قاسمی بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای سید جلیل سعادتیار بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره آقای شهریار ورمقانی بسمت عضو هیئت مدیره آقای رجب رمضانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها عقود اسلامی به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره در غیاب ایشان با امضای دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۴ـ عبارت (فعالیت در زمینه صنایع تبدیلی و بسته بندی فرآورده های دامی و صنایع تبدیلی بسته بندی خوراک دام و طیور آبزیان پس از اخذ مجوز لازم) بموضوع شرکت اضافه شد لذا ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق الذکر اصلاح گردید.
شxxxxxx۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397521
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان اقتصاد ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۵۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۴۵۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای نادر قاسمی تودشکی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران طلوع فجر بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد اسکندری با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن کشاورزی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فیروز دام بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا قاسمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت رنوس بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین کیانی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران صادق بسمت عضو هیئت مدیره و محسن رسولی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تلاشگران فلق بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397524
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان اقتصاد ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۵۶۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۴۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای نادر قاسمی تودشکی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران طلوع فجر به کد ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای محمد اسکندری با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی سفیر نامی گستران به کد ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن کشاورزی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فیروز دام به کد ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا قاسمی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت رنوس به کد ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین کیانی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران صادق به کد ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن رسولی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تلاشگران فلق به کد ملی xxxxxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقای بهزاد اشتود به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه مولائی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318811
آگهی تغییرات شرکت دام راهیان جمکران قم (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۹۹۹
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۳۰/۹/۹۲ که در تاریخ ۲۸/۱۰/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱ ـ موسسه صندوق قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) بشمار ثبت xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای رضا قاسمی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام ائمه (س) شماره ثبت xxx۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ با نمایندگی آقای سید جلیل سعادت یار بشماره ملی xxxxxxxxx۰ نایب رئیس هیئت مدیره، موسسه علمی فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) شماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای شهریار ورمقانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد جواد حسینی نیا بشماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می باشد.

۲ ـ آقایان سعید هدایتی حسن کیا ده بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهرداد دهقان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318720
آگهی تغییرات شرکت مزرعه ده نمک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۸۷۷
با استناد به صورتجلسات مجمع عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد:
۱ـ آقای رضا قاسمی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج)، آقای سیدجلیل سعادتیار با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی فاطمه ام الائمه (س)، آقای شهریار ورمقانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) همگی بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۲ـ سعید هدایتی حسن کیاده با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، مهرداد دهقان با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند.
۳ـ آقای رضا قاسمی به نمایندگی موسسه قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) بعنوان رئیس هیات مدیره، آقای سیدجلیل سعادتیار به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی فاطمه ام الائمه (س) بعنوان نائب رئیس هیات مدیره، بهمن ترامشلو (خارج از اعضا) بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل منصوب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۵ اداره ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191158
آگهی تغییرات شرکت فردوس دام گرمسار (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۰۷۲۰
با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد:
۱ـ آقایان مسعود بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و علی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۴ـ آقای قاسم دهقانی ورنامخواستی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی ام الائمه بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از موسسه قرض الحسنه و پس انداز المهدی صاحب زمان (عج) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای شهریار ورمقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام الائمه (س) بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند و آقای محمدسالار شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل (آقای محمدسالار شفیعی) و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072221
آگهی تغییرات شرکت مزرعه ده نمک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۸۷۷
با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۸/۹۱ و صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد:
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx سهم با نام xxx/xxx/۱ ریالی افزایش یافت و افزایش سرمایه به مبلغ xxx/xxx/۹۰ ریال طی گواهی شماره ۴۷/xxx۷۲ مورخ ۲۷/۱/۹۲ نزد بانک ملت شعبه مرکزی گرمسار واریز گردید و در نتیجه مفاد مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ آقای قاسم دهقانی ورنامخواستی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی و بهداشتی غیرانتفاعی فاطمه ام الائمه (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای رضا قاسمی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از موسسه قرض الحسنه و پس انداز غیرانتفاعی المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محسن کشاورزی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه فرهنگی علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (عج) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیات مدیره و آقای بهمن ترامشلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیات مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۰ اداره ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093114
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی و دامپروری سحر طالب آباد سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۰۷۲۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۸/۹۱ واصل گردید: شهریار ورمقانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و محمدحسن کریمی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: وقاسم دهقانی ورنامخواستی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از موسسه فرهنگی و علمی و هنری ثامن الحجج (عج) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ و رضا قاسمی به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از موسسه صندوق قرض الحسنه و پس انداز المهدی صاحب الزمان (عج) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ و محسن کشاورزی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام الائمه (ره) به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ ـ قاسم دهقانی ورنامخواستی به سمت رئیس هیئت مدیره, رضا قاسمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره, رضا حیدری خارج از اعضا به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته , برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1020772
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس دام گرمسار سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۷۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۰۷۲۰
باستناد بصورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx سهم xxx/xxx/۲۵ ریالی با نام افزایش یافت و در نتیجه مفاد ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید و افزایش سرمایه مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال طی گواهی شماره xxx۲/xxx۷۲ مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ نزد بانک ملت مرکزی گرمسار واریز گردید. ۲ آقای شهریار ورمقانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و مسعود خوانساری بختیاری کد ملی xxxxxxxxx۳ بترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ آقای رضا قاسمی کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از موسسه ثامن الحجج (ع) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم دهقانی ورنامخواستی کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از موسسه خدمات درمانی ام الائمه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد سلیمیان ریزی کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از موسسه قرض الحسنه المهدی (عج) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن کشاورزی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد ضمنا مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ رئیس ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 662466
آگهی تغییراتشرکت دام راهیان جمکران قم (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۹۹۹
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۰۴/۰۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ موسسه علمی فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) با نمایندگی آقای قاسم دهقانی ورنا مخواستی به کد ملی xxxxxxxxx۳بسمت رئیس هیئت مدیره، موسسه صندوق قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) با نمایندگی آقای رضا قاسمی به کد ملی xxxxxxxxx۹ نایب رئیس هیئت مدیره، موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام ائمه (س) با نمایندگی آقای محمد سلیمیان ریزی به کد ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت میدره و آقای سید محمد جواد حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و آقای رضا قاسمی یا آقای محمد سلیمیان ریزی متفقا و مهر شرکت می باشد.
۲ ـ آقایان شهریار ورمقانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد حسن کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ ـ روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ رئیس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9682835
آگهی تغییرات شرکت دام راهیان جمکران قم (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۹۹۹
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۰۴/۰۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱‌ـ موسسه علمی فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) با نمایندگی آقای قاسم دهقانی ورنا مخواستی به کد ملی xxxxxxxxx۳بسمت رئیس هیئت مدیره، موسسه صندوق قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) با نمایندگی آقای رضا قاسمی به کد ملی xxxxxxxxx۹ نایب رئیس هیئت مدیره، موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام ائمه (س) با نمایندگی آقای محمد سلیمیان ریزی به کد ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت میدره و آقای سید محمد جواد حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و آقای رضا قاسمی یا آقای محمد سلیمیان ریزی متفقا و مهر شرکت می‌باشد.

۲‌ـ آقایان شهریار ورمقانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد حسن کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳‌ـ روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

رئیس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580290
آگهی تغییرات شرکت میقات یاران قائم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۱۸۰۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۶/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای وحید شریفی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۲۶/۱/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا قاسمی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و موسسه صندوق قرضالحسنه پسانداز المهدی صاحبالزمان به شماره ثبت xxx۲ با نمایندگی آقای حسین صلواتی و موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه امالائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ با نمایندگی آقای شهریار ورمقانی و موسسه فرهنگیـ علمی و هنری غیرانتفاعی ثامنالحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای حسن مظاهری تا تاریخ ۲۶/۱/xxx۳
۴ـ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا قاسمی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئتمدیره و موسسه فرهنگیـ علمی و هنری غیرانتفاعی ثامنالحجج (ع) با نمایندگی آقای حسن مظاهری به سمت رئیس هیئتمدیره و موسسه صندوق قرضالحسنه پسانداز المهدی صاحبالزمان با نمایندگی آقای حسین صلواتی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه امالائمه (س) با نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به سمت عضو هیئتمدیره و آقای رضا رفیعیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئتمدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۶/۱/xxx۳
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت نایب رئیس هیئتمدیره به همراه یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۱۳/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 562190
آگهی تغییرات شرکت میقات یاران قائم سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۸۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۱۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای وحید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای رضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام الائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ با نمایندگی آقای شهریار ورمقانی و موسسه فرهنگی ـ علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای حسن مظاهری و موسسه صندوق قرض الحسنه پس انداز المهدی صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ با نمایندگی آقای حسین صلواتی تا تاریخ ۲۷/۱۱/xxx۲.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای رضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه فرهنگی ـ علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) با نمایندگی آقای حسن مظاهری به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه صندوق قرض الحسنه پس انداز المهدی صاحب الزمان با نمایندگی آقای حسین صلواتی به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام الائمه (س) با نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به سمت عضو هیئت مدیره.
۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۲۶/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9549333
آگهی تصمیمات شرکت دلار ستاق سبز (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۱۸۳۸۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۷۱۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده مورخ۲۵/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۱۰/۸۹ واصل گردید: وجیه‌اله قنبری به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و شهریار ورمقانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. تعداد اعضای هیئت‌مدیره مرکب از۳ نفر میباشد و ماده۳۱ اساسنامه اصلاح گردید. یعقوب شجاعی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شناسه ملیxxxxxxxxxxxx، محمدسلیمان ریزی به کدملیxxxxxxxxx به نمایندگی از موسسه قرض‌الحسنه و پس‌انداز المهدی صاحب‌الزمان (ع) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰، رضا قاسمی به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی ازموسسه علمی فرهنگی هنری ثامن‌الحجج (ع) به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۵ تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9571490
آگهی تصمیمات شرکت دشت دلارستاق سبز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۸۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۷۱۵۶
طبق صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۵/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: یعقوب شجاعی به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از موسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و رضا قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از موسسه علمی و فرهنگی و هنری ثامن‌الحجج (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و رضا صدیق به کدملی xxxxxxxxx۵ خارج از هیئت‎مدیره بسمت مدیرعامل و محمد سلیمیان‌ریزی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از موسسه قرض‌الحسنه و پس‌انداز المهدی (عج) صاحب‌الزمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت عضو هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یا رئیس هیئت‎مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10284745
آگهی تغییرات شرکت دام راهیان جمکران قم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۹۹۹ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۱۷۲۹۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۵/۵/۸۹ که در تاریخ ۲۰/۷/۸۹ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه‌ام ائمه (س) با نمایندگی آقای مجید رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، موسسه صندوق قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) با نمایندگی آقای رضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نائب رئیس هیئت مدیره، موسسه علمی فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) با نمایندگی آقایان قاسم دهقانی ورنا مخواستی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمد سلیمیان ریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ اعضای هیئت مدیره و آقای مهدی موذنی ریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند. امضای اوراق و اسناد تعهدآور با مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و آقای رضا قاسمی یا آقای قاسم دهقانی ورنا مخواستی یا آقای محمد سلیمیان ریزی و مهر شرکت می‌باشد. ۲ آقایان حسین صلواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مهدی اوسطی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10576298
آگهی تغییرات شرکت میقات یاران قائم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۱۸۰۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای وحید شریفی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۱/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا قاسمی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و موسسه صندوق قرض الحسنه پس انداز المهدی صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ با نمایندگی آقای حسین صلواتی و موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام الائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ با نمایندگی آقای شهریار ورمقانی و موسسه فرهنگی ـ علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای حسن مظاهری تا تاریخ ۲۶/۱/xxx۳

۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا قاسمی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه فرهنگی ـ علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) با نمایندگی آقای حسن مظاهری به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه صندوق قرض الحسنه پس انداز المهدی صاحب الزمان با نمایندگی آقای حسین صلواتی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام الائمه (س) با نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا رفیعیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۶/۱/xxx۳

۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۱۳/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10751949
آگهی تغییرات شرکت دام راهیان جمکران قم (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۹۹۹
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۰۴/۰۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱‌ـ موسسه علمی فرهنگی هنری ثامن الحجج (ع) با نمایندگی آقای قاسم دهقانی ورنا مخواستی به کد ملی xxxxxxxxx۳بسمت رئیس هیئت مدیره، موسسه صندوق قرض الحسنه المهدی صاحب الزمان (عج) با نمایندگی آقای رضا قاسمی به کد ملی xxxxxxxxx۹ نایب رئیس هیئت مدیره، موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام ائمه (س) با نمایندگی آقای محمد سلیمیان ریزی به کد ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت میدره و آقای سید محمد جواد حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و آقای رضا قاسمی یا آقای محمد سلیمیان ریزی متفقا و مهر شرکت می‌باشد.

۲‌ـ آقایان شهریار ورمقانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد حسن کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

۳‌ـ روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

رئیس ثبت اسناد منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11361020
آگهی تغییرات شرکت میقات یاران قائم سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۸۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۱۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای وحید شریفی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد کریمی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۷/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای رضا قاسمی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ و موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام الائمه (س) به شماره ثبت xxx۵ با نمایندگی آقای شهریار ورمقانی و موسسه فرهنگی ـ علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) به شماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای حسن مظاهری و موسسه صندوق قرض‌الحسنه پس‌انداز المهدی صاحب الزمان به شماره ثبت xxx۲ با نمایندگی آقای حسین صلواتی تا تاریخ ۲۷/۱۱/xxx۲.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای رضا قاسمی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و موسسه فرهنگی ـ علمی و هنری غیرانتفاعی ثامن الحجج (ع) با نمایندگی آقای حسن مظاهری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و موسسه صندوق قرض‌الحسنه پس‌انداز المهدی صاحب الزمان با نمایندگی آقای حسین صلواتی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و موسسه خدمات درمانی و بهداشتی فاطمه ام الائمه (س) با نمایندگی آقای شهریار ورمقانی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت نائب رئیس هیئت‌مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای منفردا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲۶/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11495060
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی و دامپروری سحر طالب آباد سهامی‌ خاص به شماره ثبت ۱۴۰۷۲۴و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۸۳۷۵۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۷/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۱/۹۰ واصل گردید: شهریار ورمقانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و مهدی اوسطی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: قاسم دهقانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی موسسه علمی فرهنگی و هنری ثامن‌الحجج (ع) به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و رضا قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از موسسه قرض‌الحسنه و پس‌انداز المهدی صاحب‌الزمان (عج) به شناسه‌ملی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمد سلیمیان‌ریزی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه فرهنگی ورزشی کوثر ورزش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره و علی رضایی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل خارج از هیئت‌مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای ثابت مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره و یکی‌دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات