محمد افزا

محمد افزا

کد ملی 517974xxxx
گراف ارتباطات
18
شرکت‌ها
39
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14888046
آگهی تغییرات شرکت هیوا توسعه آوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 9217 و شناسه ملی 14007899550
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1مهناز انصاری راد به شماره ملی 4231708274، محمد افزا شماره ملی 5179749662 و شهرام عبدالخانی به شماره ملی 4268916830 به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ 2 محمدافزابه شماره ملی 5179749662به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شهرام عبدالخانی به شماره ملی4268916830 به سمت رئیس هیات مدیره مهناز انصاری راد به شماره ملی4231708274به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء شهرام عبدالخانی (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است ش980818100169451  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14356507
آگهی تغییرات شرکت هیوا توسعه آوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۹۹۵۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد : محمد افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهناز انصاری راد به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیأت مدیره صابر انصاری راد به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء صابر انصاری راد(نائب رئیس هیأت مدیره)و مهر شرکت معتبر است
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14356513
آگهی تغییرات شرکت هیوا توسعه آوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۹۹۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد : مهناز انصاری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ محمد افزا شماره ملی xxxxxxxxx۲ صابر انصاری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14134333
آگهی تغییرات شرکت پدیده سازان خایدالو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۱۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انتخاب اعضاء هیئت مدیره: یزدان گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ علی عالی نژاد به شماره xxxxxxxxx۵ محمد توکلی باکدملی xxxxxxxxx۲ رضا بیاتی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۰۴/xxx۹ انتخاب شدند. تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره: علی عالی نژاد به شماره xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره محمد توکلی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره رضا بیاتی با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره یزدان گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۰۴/xxx۹ انتخاب شدند. تعیین دارندگان حق امضاء: مقرر گردید کلیه قراردادها اسناد اوراق تعهدآوری بانکی از جمله چک، سفته، برات و غیره منفردا با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. بازرس اصلی وعلی البدل: زینب پیر داده بیرانوند با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و محمد افزا با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13868350
آگهی تغییرات شرکت ساروج صنعت ماد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۷۴۵۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل می‌باشد: اصغر شاهوردی به کدملی xxxxxxxxx۰ فرزانه لطفی به کدملی xxxxxxxxx۷ محمد افزا به کدملی xxxxxxxxx۲ بمدت ۲ سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. بازرسان: مهدی پاپیان به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی حامد ایمانی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار صدای ملت جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13868355
آگهی تغییرات شرکت ساروج صنعت ماد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۷۴۵۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل می‌باشد: اصغر شاهوردی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فرزانه لطفی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره محمد افزا به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها به طور کلی هر قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13762223
آگهی تغییرات شرکت تجارت نهاد آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۸۵۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نوید معماری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ رمضانعلی شاه مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مجید صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عبدالعلی رجبی قهنویه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۲۱/۰۹/xxx۸. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: نوید معماری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره رمضانعلی شاه مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مجید صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره عبدالعلی رجبی قهنویه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۱/۰۹/xxx۸. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. محمد افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، لیلا مسافریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13593840
آگهی تغییرات شرکت ساران ساز پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۲۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید بساک به شماره ملی xxxxxxxxx۰ رضا آشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ سامان سرمالیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۲۱/۰۷/xxx۶ انتخاب گردیدند. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: سامان سرمالیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره سعید بساک به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره رضا آشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۰۷/xxx۶ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. محمد افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی حسینعلی شهباز طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت، رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568764
آگهی تغییرات شرکت کیالان سازه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۹۸۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل میباشند: شهاب احمدی کدملی xxxxxxxxx۳ علی احمدی نژاد منفرد کدملی xxxxxxxxx۸ سید عباس میری کد ملی xxxxxxxxx۳ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می‌باشد: شهاب احمدی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره علی احمدی نژاد منفردکدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره سید عباس میری کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. بازرس اصلی و علی البدل: محمد افزا کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی لیلا مسافریان کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13326221
آگهی تغییرات شرکت احیای سرزمین آریایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۲۹۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجید الهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ محمد مهدی صدیقی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ الهه باقی سیچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عباس جمیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲۳/۱۱/xxx۷. - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مجید الهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد مهدی صدیقی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره الهه باقی سیچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره عباس جمیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۳/۱۱/xxx۷. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. - لیلا مسافریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، محمد افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای سکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252939
آگهی تغییرات شرکت خشت پی نهاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۲۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیاوش صادقی چیگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مهران عموئی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ هاشم قاسم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱۵/۱۰/xxx۶. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: سیاوش صادقی چیگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره مهران عموئی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره هاشم قاسم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۱۵/۱۰/xxx۶. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. لیلا مسافریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، محمد افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13147319
آگهی تغییرات شرکت مرمر گستران راه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۹۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی بیرانوند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ محمدنبی لک به شماره ملی xxxxxxxxx۵ اسماعیل برزوجیرندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۵/۰۸/xxx۷. - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مهدی بیرانوند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدنبی لک به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره اسماعیل برزوجیرندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۵/۰۸/xxx۷. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. - محمد افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، لیلا مسافریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13118744
آگهی تغییرات شرکت آرمه پایدار مهسان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۲۶۹۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود قادری شهر بابکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ یوسف خیری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مجتبی ضیائی شهرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۶/۰۷/xxx۷. ـ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمود قادری شهر بابکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره یوسف خیری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مجتبی ضیائی شهرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۶/۰۷/xxx۷. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ محمد افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، بدری عطائی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13088932
آگهی تغییرات شرکت احیای سرزمین آریایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۲۹۹۹
آگهی تغییرات شرکت احیای سرزمین آریایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجید الهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ محمد مهدی صدیقی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ الهه باقی سیچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عباس جمیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۵. - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مجید الهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد مهدی صدیقی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره الهه باقی سیچانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره عباس جمیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۵. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. - لیلا مسافریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، محمد افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13012599
آگهی تغییرات شرکت آژند گستر خرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۲۹۰۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یاسر یاسورعینی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ حمزه محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ حمید گرئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: حمزه محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره یاسر یاسور عینی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حمید گرئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. لیلا مسافریان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی محمد افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12929877
آگهی تغییرات شرکت پدیده سازان خایدالو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۱۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی عالی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ محمد توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ رضا بیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۵/۰۴/xxx۷. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: علی عالی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره رضا بیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۵/۰۴/xxx۷. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. لیلا مسافریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، محمد افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار سیمره جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925931
آگهی تغییرات شرکت فن آوران افلاک خرم رود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۰۷۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نادر جافری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ اکبر شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ محمد سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۸/۰۴/xxx۷. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: نادر جافری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره اکبر شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۸/۰۴/xxx۷. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. لیلا مسافریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، محمد افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12926016
آگهی تغییرات شرکت رهساز نمای عرش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۸۸۴۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: منا شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ اسماعیل عمرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ علیرضا نیکمردنمینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۱۵/۰۴/xxx۷. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: منا شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره اسماعیل عمرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره علیرضا نیکمردنمینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۱۵/۰۴/xxx۷. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. محمد افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، لیلا مسافریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12890381
آگهی تغییرات شرکت آژند گستر خرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۲۹۰۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یاسر یاسور عینی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ رضا کرمعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ حمید گرئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۰۹/۰۳/xxx۷. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: یاسر یاسور عینی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره رضا کرمعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حمید گرئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیهر و مدیرعامل تا تاریخ ۰۹/۰۳/xxx۷. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. لیلا مسافریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، محمد افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12890406
آگهی تغییرات شرکت مرمر گستران راه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۹۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد نبی لک به شماره ملی xxxxxxxxx۵ محسن مهدی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ اسماعیل برزوجیرندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۰/۰۳/xxx۷. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمد نبی لک به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره محسن مهدی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره اسماعیل برزوجیرندهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۰۳/xxx۷. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. محمد افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، لیلا مسافریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12879874
آگهی تغییرات شرکت آرمه پایدار مهسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۲۶۹۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یوسف خیری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ علیرضا پورمحمدخان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مجتبی ضیائی شهرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۱/۰۲/xxx۷. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: یوسف خیری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره علیرضا پورمحمدخان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مجتبی ضیائی شهرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۱/۰۲/xxx۷. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. بدری عطائی چگنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، محمد افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805885
آگهی تغییرات شرکت تارا بنای افلاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۴۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شیوا مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مهدی خسروی کبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ حمید ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۰۱/۱۲/xxx۶. - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شیوا مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدی خسروی کبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حمید ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۰۱/۱۲/xxx۶. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. - لیلا مسافریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، محمد افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12798594
آگهی تغییرات شرکت سازه آب گستر گرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۱۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجید ندری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ یداله پولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ محسن امیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ فرید حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۱۹/۰۲/xxx۷. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مجید ندری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره یداله پولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محسن امیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره فرید حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۱۹/۰۲/xxx۷. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. لیلا مسافریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، محمد افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سلسله
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12652866
آگهی تغییرات شرکت ساروج صنعت ماد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۷۴۵۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصغر شاهوردی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره فرزانه لطفی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره محمد افزا به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها به طور کلی هر قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای اصغر شاهوردی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12652881
آگهی تغییرات شرکت ساروج صنعت ماد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۷۴۵۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اصغر شاهوردی به کدملی xxxxxxxxx۰ فرزانه لطفی به کدملی xxxxxxxxx۷ محمد افزا به کدملی xxxxxxxxx۲ بمدت دو سال انتخاب شدند. مهدی پاپیان به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی حامد ایمانی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب شدند. صورتهای مالی سال ۹۳ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار صدای ملت جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین شد. - ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12648616
آگهی تغییرات شرکت مرمر گستران راه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۹۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدنبی لک به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شهین شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نسرین حسین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۶. ـ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمدنبی لک به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شهین شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره نسرین حسین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۱۰/xxx۶. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ محمد افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، لیلا مسافریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12611966
آگهی تغییرات شرکت خشت پي نهاد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۱۴۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۲۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:رئوف درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مهران عموئی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ هاشم قاسم زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱۵/۱۰/xxx۶.-سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:رئوف درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره مهران عموئی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره هاشم قاسم زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۱۵/۱۰/xxx۶.-کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.-لیلا مسافریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، محمد افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.-روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12578827
آگهی تغییرات شرکت سازه آب گستر گرين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۹۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۱۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجید ندری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ یداله پولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ محسن امیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ فرید حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۲۱/۰۲/xxx۵. ـ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مجید ندری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره یداله پولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محسن امیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره فرید حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو. هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۱/۰۲/xxx۵. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ لیلا مسافریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، محمد افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سلسله
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12551097
آگهی تغییرات شرکت تجارت نهاد آسيا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۹۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۸۵۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نوید معماری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ رمضانعلی شاه مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مجید صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عبدالعلی رجبی قهنویه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۲۴/۰۹/xxx۶. ـ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: نوید معماری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره رمضانعلی شاه مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مجید صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره عبدالعلی رجبی قهنویه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۰۹/xxx۶. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ محمد افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، لیلا مسافریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12440877
آگهی تغییرات شرکت ساران ساز پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۲۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید بستاک به شماره ملی xxxxxxxxx۰ رضا آشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ سامان سرمالیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۲۵/۰۳/xxx۶. ـ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: سعید بستاک به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره رضا آشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سامان سرمالیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۵/۰۳/xxx۶. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ محمد افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، حسینعلی شهبازطهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12436341
آگهی تغییرات شرکت پديده سازان خايدالو شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۱۰۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۱۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی عالی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ محمد توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ رضا بیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۹/۰۴/xxx۵. ـ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: علی عالی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره رضا بیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۱۹/۰۴/xxx۵. ـ لیلا مسافریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، محمد افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12303565
آگهی تغییرات شرکت ساران ساز پویا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۱۴۴۶ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۵۰۱۲۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : رضا آشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ سمیرا وحیدی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ سامان سرمالیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۲۵/۰۳/xxx۶ . سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : رضا آشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره سمیرا وحیدی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سامان سرمالیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۵/۰۳/xxx۶ . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است . محمد افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی ، حسینعلی شهباز طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12290788
آگهی تغییرات شرکت کیالان سازه پارس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۰۵۶۸ وشناسه‌ملی۱۰۷۴۰۰۹۸۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : شهاب احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ فرشته فارسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ شاهین خلقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۱۰/۰۴/xxx۶ . سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : شهاب احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره فرشته فارسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شاهین خلقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۱۰/۰۴/xxx۶ . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . محمد افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی ، لیلا مسافریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12122422
آگهی تغییرات شرکت كیالان سازه پارس شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۹۸۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شهاب احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ فرشته فارسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ شاهین خلقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۰۴/۰۳/xxx۴. ـ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شهاب احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره فرشته فارسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شاهین خلقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۰۴/۰۳/xxx۴. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ محمد افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، لیلا مسافریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588572
آگهی تغییرات شرکت مکانیزاسیون کشکان رود شاهیوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۹۳۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: الهه کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ محمد کریم مستی شاهیوند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ علی مستی شاهیوند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۰۲/۰۶/xxx۵. ـ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمد کریم مستی شاهیوند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره الهه کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره علی مستی شاهیوند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۰۲/۰۶/xxx۵. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ لیلا مسافریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، محمد افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519260
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت پدیده سازان خایدالو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد ـ موضوع شرکت: طراحی ـ نقشه کشی ـ نظارت ـ اجرا امور پیمانکاری مربوط به ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی و ساختمان سازی و راهسازی شامل راه اصلی و فرعی ـ آزاد راه ها ـ بزرگ راه ها ـ باند فرودگاه ـ راه های ریلی و روستایی و معابر ـ تاسیسات و تجهیزات ابنیه ـ خطوط انتقال و تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ زه کشی و جدول بندی ـ مخازن آب و فاضلاب ـ محوطه سازی و بند های انحرافی ـ ایجاد فضای سبز ـ پل سازی و سد سازی ـ سوله سازی ـ محاسبه و بر آورد پروژه های عمرانی ـ نقشه برداری ـ شبکه های برق و تاسیسات برقی ـ پست های توزیع و الکترونیک عام و خــاص سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق و نظایر آن و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب و نفت) و شبکه تاسیسات مکـانیکی و هـــیدرومکانیکــی سیستـــم های سرد کننده ساختـــمان تاسیسات و تجهیـزات ساختمان (آب و برق و فاضلاب) و انتقال زباله ـ تاسیسات و تجهیزات تــصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ طراحی مشاوره و اجرای کلیه امور مربوط به تاسیسات مکانیکی و هــیدرومکانیکی سیستمـــهای سرد کننده ساختمان و تاسیسات ساختمان تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های فاضلاب سیستمهای خبر دهنده و هشدار دهنده حفاظت کاتودی و امور پیمانکاری مربوط به ساختــمان و توزیع و انتقال نیرو شبکــه های برق و تــاسیسات برقی ـ پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: خرم آباد ـ کوی ارتش ـ فاز یک ـ خیابان ایثار ـ نبش ایثار ۱۰ ـ بلوک یک ـ قطعه ۴۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۱/۰۴/xxx۳ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی خرم آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ـ اولین مدیران شرکت: علی عالی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره رضا موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت حسن باقریه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت عبدالعلی رجبی قهنویه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره عبدالعلی رجبی قهنویه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: لیلا مسافریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی. محمد افزا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxx  داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593115
آگهی تغییرات شرکت اسطوره بهسازان غرب شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۷۸۰۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیات مدیره بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
شهاب میرزائی مقدم کدملی xxxxxxxxx۷
محمد افزا کدملی xxxxxxxxx۲
مریم میرزائی مقدم کدملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
فروزان بهاری پور کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی
ناهید چوبتراش کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1593116
آگهی تغییرات شرکت اسطوره بهسازان غرب شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۷۸۰۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل می باشد:
شهاب میرزائی مقدم کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
محمد افزا کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
مریم میرزائی مقدم کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی نظیر چک، سفته، برات و غیره به امضاء شهاب میرزائی مقدم همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1421481
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص اساس نمای پارس شماره ثبت ۱۰۹۳۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۷۰۸۲۶
شرکت سهامی خاص اساس نمای پارس در تاریخ ۱۷/۰۱/۹۳ شماره ثبت xxx۳۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: طراحی، نقشه کشی، نظارت، اجرا امور پیمانکاری مربوط به ابنیه سبک و سنگین بتنی فلزی و ساختمان سازی و راه سازی و راهسازی شامل راه اصلی و فرعی، آزادراه ها ، بزرگراه ها، باند فرودگاه، راه های ریلی و روستایی و معابر، تاسیسات و. تجهیزات ابنیه، خطوط انتقال و تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، زه کشی و جدول بندی، مخازن آب و فاضلاب، محوطه سازی و بندهای انحرافی، ایجاد فضای سبز، پل سازی و سد سازی، سوله سازی، محاسبه و برآورد پروژه های عمرانی، نقشه برداری، انجام پروژه های نفت و گاز، با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت: خرم آباد ، خیابان ولیعصر، ابتدای ۱۶ متری بوعلی
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۰/۱۱/xxx۲ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی خرم آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۵ـ۱ـ بهرام نجفی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره
۵ـ۳ـ لیلا مسافریان بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره،
۵ـ۴ـ محمد افزا بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل،
۵ـ۵ـ سلمان نجفی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء بهرام نجفی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای بهرام نجفی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۸ـ۱ـ خانم ساحل اقبال نیک بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی.
۸ـ۲ـ خانم مریم جمال پور بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات