عباس خسروانی

آقای عباس خسروانی

کد ملی 032251xxxx
گراف ارتباطات
6
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14335844
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxx۸۶ / xxx مورخ ۰۶ / ۰۸ / xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۷۰ ماده و ۲۷ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل می باشد: ۱)نام و شمارۀ ثبت شرکت: نام شرکت عبارتست از شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان(سهامی عام) با شماره ثبت xxxxxx. ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن: موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه شرکت به شرح زیر میباشد: الف ـ موضوع فعالیت اصلی: موضوع فعالیت اصلی عبارتست از پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه/ اشخاص حقوقی واحد شرایط ب ـ موضوع فعالیت فرعی: ۱ ـ ارائه مشاوره در زمینه هایی از قبیل: ۱ ـ ۱ روش بهینه و زمان بندی تأمین مالی، همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز؛ ۱ ـ ۲ روش و پیشنهاد زمانبندی عرضه ی اوراق بهادار؛ ۱ ـ ۳ قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه میشود؛ ۱ ـ ۴ فرآیند ثبت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه میشود؛ ۱ ـ ۵ فرآیند واگذاری اوراق بهادار؛ ۱ ـ ۶ پذیرش اوراق بهادار ناشر در هر یک از بورسها و انجام کلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه؛ ۱ ـ ۷ ادغام، تملیک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکتها؛ ۱ ـ ۸ امور مدیریت ریسک؛ ۹ آماده سازی شرکت ها جهت رتبه بندی توسط موسسات رتبه بندی و انجام کلیه امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها؛ ۱ ـ ۱۰ امور سرمایه گذاری؛ ۱ ـ ۱۱ خدمات مورد نیاز شرکتها در موارد سرمایه گذاری های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی، بودجه بندی و قیمت گذاری اوراق بهادار؛ ۲ ـ بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار؛ ۳ ـ انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن؛ ۴ ـ ارائه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکتها؛ ۵ ـ ارائه خدمات مدیریت داراییها؛ ۶ ـ ارائه خدمات مرتبط با صندوقهای سرمایه گذاری و اداره صندوق های مزبور و سرمایه گذاری در آنها؛ ۷ ـ کارگزاری؛ ۸ ـ کارگزار/ معامله گری؛ ۹ ـ سبدگردانی؛ ۱۰ ـ بازاریابی؛ ۱۱ ـ پردازش اطلاعات مالی ۱۲ ـ سرمایه گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانکها؛ ۱۳ ـ جلب حمایت بانکها، بیمه ها، موسسات مالی و اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۱۴ ـ کمک به شرکت ها در تامین منابع مالی و اعتباری؛ ۱۵ ـ کمک به شرکتها جهت صدور، تأیید و قبول ضمانتنامه. ج ـ سایر فعالیتها: ۱ ـ انجام فعالیتهای سبدگردانی ،خدمات صندوقها سرمایه گذاری ،کارگزاری، کارگزار/معامله گری، بازارگردانی و پردازش اطلاعات مالی با اخذ مجوز جداگانه ازسازمان امکانپذیر است. ۲ ـ انجام فعالیتهای کارگزاری و کارگزار/معامله گری صرفاً در راستای انجام فعالیت بازارگردانی، سبد گردانی،اداره صندوقهای سرمایه گذاری، تعهدپذیره نویسی وتعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه امکانپذیر است. ۳ ـ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مطابق بند مربوطه در اساسنامه تهران خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک ۹۹ ـ کدپستیxxxxxxxxx۸ شرکت فاقد شعب می باشد. ۴) مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود. ۵) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: xxxxxxxxxxxx۰ ریال، ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز میباشد. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: بانک پارسیان به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی عباس خسروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی کمال بیگدلیبه شماره ملی xxxxxxxxx۵ نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ با نمایندگی علی صفرعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عضو هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شماره ثبت xxx۴۶ وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۱عضو هیات مدیره شرکت گروه مالی بانک پارسیان به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۲با نمایندگی علی تیموری شندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳عضو هیات مدیره و مدیرعامل ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی، هر صاحب سهم یا نماینده شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد. تبصره ۱: حضور اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل بنا به یکی از مصادیق عذر موجه موضوع مادهxxx قانون آیین دادرسی مدنی قادر به حضور در مجامع عمومی نباشد ، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. تبصره۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس، سهامدار یا نماینده وی به شرط ارائه مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صارد میگردد از جمله یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت: ۱ ـ گواهی نامه نقل وانتقال و سپرده سهام، ۲ ـ تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه،تقسیم سود پس از تصویب مجمع عمومی عادی مطابق قانون تجارت میباشد.اندوخته قانونی و اختیاری: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام میشود. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. موارد اختیاری انحلال شرکت: مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیات مدیره میتواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیات مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیات مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمیباشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. تصفیه: هرگاه شرکت طبق مندرجات مواد فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهدآمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بدهی های دیون شرکت بر اساس صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به۳۱/۰۴/xxx۷ برابر مبلغ ۳,xxx,xxx,xxx,xxx ریال میباشد که شامل بدهیهای کوتاه مدت xxx,xxx,xxx,xxx ریال و بدهی های غیرجاری ۲,xxx,xxx,xxx,xxx ریال میباشد. همچنین بدهیهای احتمالی شرکت برابر مبلغ ۴۹,xxx,xxx,xxx ریال میباشد. ۱۱) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به ۲ سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت و برای مراجعه علاقه مندان آماده می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14153111
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس خسروانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و کمال بیگدلی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی صفر علی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و علی تیموری شندی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . • چک، سفته، برات و اوراق پرداخت تا مبلغ دو میلیارد ریال با امضای مدیرعامل علی تیموری شندی با کدملی xxxxxxxxx۳ و علی رضا مافی بالانی با کدملی xxxxxxxxx۰، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . کلیه قراردادهای خرید کالا و خدمات تا مبلغ دو میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقایان علی رضا مافی بالانی با کدملی xxxxxxxxx۰ یا معراج بناگر با کدملی xxxxxxxxx۳، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . کلیه قراردادهای ارائه خدمات تا مبلغ دو میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقایان ابوالفضل شهرآبادی با کدملی xxxxxxxxx۶ یا مهدی محمودی با کدملی xxxxxxxxx۲ یا حسن کاظم زاده با کدملی xxxxxxxxx۷، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . • اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و درغیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14110961
آگهی تغییرات شرکت بانک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۸۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۵ و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بشماره xxx۹۴/۹۷ مورخ ۲۱/۳/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هاشم یکه زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای عارف نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای کورش پرویزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سیدحسام شمس عالم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای عباس خسروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای جواد شکرخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حجت اله صیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند صدور اوراق و اسناد بهادار از مبلغ ده میلیون و یک ریال تا پانصد میلیون ریال با امضای ثابت معاون مالی و سرمایه گذاری‌ها و یکی از امضاهای مدیر امور مالی و گزارشگری یا مدیر خزانه داری؛ از پانصد میلیون و یک ریال تا پنج میلیارد ریال با دو امضای از سه امضای یک عضو هیات مدیره، مدیرعامل، معاون مالی و سرمایه گذاری‌ها؛ و از پنج میلیارد ریال به بالا با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره یا امضای دو عضو هیئت مدیره و در هر یک از حالات همراه با مهر بانک معتبر است. قراردادهای کارکنان با امضای مدیر سرمایه‌های انسانی و امور رفاهی همراه با مهر بانک معتبر است. قراردادهای اجاره با امضای ثابت معاون مالی و سرمایه گذاری‌ها و یکی از امضاهای معاون اجرایی یا معاون حقوقی و وصول مطالبات معتبر است سایر قراردادها تا سقف حداکثر پنجاه میلیون ریال با امضای ثابت مدیر امور مالی و گزارشگری و یکی از امضاهای مدیر حقوقی یا مدیر پشتیبانی؛ سایر قراردادها تا سقف حداکثر پنج میلیارد ریال با امضای ثابت معاون مالی و سرمایه گذاری‌ها و یکی از امضاهای معاون اجرایی یا معاون حقوقی و وصول مطالبات، و قراردادهای بیش از پنج میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره یا امضای دو عضو هیئت مدیره و در هر یک از حالات همراه با مهر بانک معتبر است. نامه انتقال خودرو موضوع اجاره به شرط تملیک با امضای ثابت معاون مالی و سرمایه گذاری‌ها و یکی از امضاهای معاون اجرایی یا معاون حقوقی و وصول مطالبات همراه با مهر بانک معتبر است. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل معتبر است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14075322
آگهی تغییرات شرکت تأمین اندیش پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۴۳۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس خسروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی عربی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی مژدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضوء هیئت مدیره و محسن فدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صرافی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضوء هیئت مدیره و فرج الله باقریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. تمامی قراردادها، اسناد و اوراق بهادار مالی و تعهدآور شرکت به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب وی با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری و سایر موارد با امضاء مدیرعامل یا مدیران منتخب وی همراه با مهر شرکت اقدام می‌گردد. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱، ۳، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13924679
آگهی تغییرات شرکت بانک پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۸۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۴/۱۱/۹۶ اداره مجوزهای بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای کورش پرویزیان کدم xxxxxxxxx۱ آقای عباس خسروانی کدم xxxxxxxxx۸ آقای جواد شکرخواه کدم xxxxxxxxx۵ آقای سید حسام شمس عالم کدم xxxxxxxxx۱ آقای حجت اله صیدی کدم xxxxxxxxx۰ آقای عارف نوروزی کدم xxxxxxxxx۶ آقای هاشم یکه زارع کدم xxxxxxxxx۲ عضو علی البدل هیأت مدیره: آقای حمیدرضا رفیعی کدم xxxxxxxxx۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566420
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/xxx۶ ومجوز شماره xxx۲۹/ xxx مورخ ۳/ ۵/ ۹۶ سازمان بوررس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید ابدالی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (بجای آقای مسعود غلام زاده لداری) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تعیین گردید در نتیجه آقای عباس خسروانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بانک پارسیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای کمال بیگدلی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید ابدالی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیر بهداد سلامی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی تیموری شندی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد چک، سفته، برات و اوراق پرداخت تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل آقای علی تیموری شندی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی رضا مافی بالانی با کد ملی xxxxxxxxx۰، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد کلیه قراردادهای خرید کالا و خدمات تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقایان علی رضا مافی بالانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ یا معراج بناگر با کد ملی xxxxxxxxx۳ همراه با مهر شرکت معتبر میباشدکلیه قراردادهای ارائه خدمات مشاوره تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل وآقایان ابوالفضل شهرآبادی کد ملی xxxxxxxxx۶ یا مهدی محمودی کد ملی xxxxxxxxx۲ یا حسن کاظم زاده کد ملی xxxxxxxxx۷ همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و درغیاب وی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود در بندهای ۱، ۳، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۷ و ۲۹ ماده ۴۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12838669
آگهی تغییرات شرکت تأمین اندیش پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۴۳۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس خسروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت رئیس هیات مدیره آقای علی عربی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای یعقوب مطهری مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای علی اکبر غیرتی آرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت صرافی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیات مدیره آقای فرج اله باقریان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف گروه مالی بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیات مدیر ه ومدیرعامل تعیین گردیدند. تمامی قراردادها، اسناد واوراق بهادار مالی و تعهد آور شرکت به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و درغیاب وی با امضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ومکاتبات اداری وسایر موارد با امضاء مدیرعامل یا مدیران منتخب وی همراه با مهر شرکت اقدام می‌گردد. هیات مدیره بخشی از اختیارات خود، موضوع بندهای ۱ - ۳ - ۵ - ۶ - ۷ - ۸ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ و ۲۰ ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831017
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/xxx۴ و بموجب مجوز شماره xxx۷ , xxx مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل تعیین گردیدند. عباس خسروانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بانک پارسیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. کمال بیگدلی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. مسعود غلام زاده لداری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره. امیر بهداد سلامی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره. علی تیموری شندی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل شرکت با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود در بندهای ۱، ۳، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۷ و ۲۹ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12811855
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۲/۹۳ و مجوز شماره xxx۵ , xxx مورخ ۱/۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس خسروانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمدرضا صباغی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای کمال بیگدلی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای امیر بهداد سلامی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی تیموری شندی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل شرکت با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود در بندهای ۱ و ۳ و ۹ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۱ و ۲۷ و ۲۹ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12153768
آگهی تغییرات شرکت بین‌المللی آذین تجارت آرمان بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۳۹۶۴۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۴۷۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید آقای عباس خسروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به موجب سند صلح شماره xxx۳۳ مورخه ۲۵/۱۱/۹۳ در دفترخانه اسناد رسمی شماره xxx حوزه ثبتی تهران کلیه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱ریال به شرکت ارزش آفرین اطلس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقایان سیف اله حداد هرندی با کدملی xxxxxxxxx۵ واگذار نموده واز ردیف شرکاء خارج و هیچگونه حق و سمتی در این شرکت ندارد. آقای حسین ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به موجب سند صلح شماره xxx۳۵ مورخه ۲۵/۱۱/۹۳ در دفترخانه اسناد رسمی شماره xxx حوزه ثبتی تهران کلیه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به شرکت پترو فرآوران اطلس به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷به نمایندگی آقایان سیدعلی اکبر هاشمیان با کدملی xxxxxxxxx۳ واگذار نموده و از ردیف شرکاء خارج و هیچگونه حق و سمتی در این شرکت ندارد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها پس از نقل و انتقال: شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال شرکت ارزش آفرین اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ دارای xxxxxx۰ ریال شرکت پترو فرآوران اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ دارای xxxxxx۰ریال.
پxxxxxxxxxxxxxxx   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9388675
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۲/۰۹/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد خسروانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمدرضا صباغی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی شیخی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای کمال بیگدلی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید عشقی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی تیموری شندی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود در بندهای ۱، ۳، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۷ و۲۹ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل شرکت با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و درغیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620237
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۸/۵/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید عشقی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری تدبیر بجای آقای محمد علی یزدان جو به سمت عضو هیات مدیره و آقای عباس خسروانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بانک پارسیان بجای آقای محمد فطانت فردحقیقی به سمت رئیس هیات مدیره برای مدت باقیمانده هیات مدیره انتخاب گردیدند. آقای علی تیموری شندی با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از شرکا و خارج از اعضا هیات مدیره) شرکت برای مدت باقیمانده از تصدی هیات مدیره تعیین گردید. هیات مدیره کلیه اختیارات خود در بندهای ۱و ۳و ۹و ۱۰و ۱۳و ۱۴و ۱۵و ۱۷و ۱۹و ۲۱و ۲۷و ۲۹ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل شرکت با امضا دو نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456488
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۷/۹۲ و مجوز شماره ۲۴/۲/۹۲ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محسن فدوی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت گروه مالی ملت
آقای عباس خسروانی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از چاپ بانک ملت
آقای علی زارعی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از بهسازان ملت
آقای احمد فتاح پور xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان
آقای محمد محسن مقارئی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بنمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بهادار و قراردادها با امضا مدیرعامل و احد از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد همچنین مکاتبات با مراکز نقل و انتقال نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی باامضا آقایان حسین همایون مقدم و سعید مصباح با مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396515
آگهی تغییرات شرکت تأمین اندیش پارس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۶۴۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۴۳۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به نمایندگی آقای عباس خسروانی کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره
شرکت صرافی پارسیان به نمایندگی آقای یوسف بشرخواه کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین به نمایندگی علی اکبر غیرتی آرانی کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره
بانک پارسیان به نمایندگی آقای یعقوب مطهری مطلق کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چک ها با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره یا به امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
کلیه چکهای صادره تا مبلغ xxx/xxx/xxx ریال با امضاء متفق مدیرعامل و معاون مالی اقتصادی آقای محمدرضا نظری مجد به کد ملی xxxxxxxxx۰ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
هیئت مدیره با توجه به مفاد ماده ۴۴ اساسنامه شرکت اختیارات مذکور در بندهای ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۸، ۷، ۶، ۵، ۳، ۱ ماده ۴۰ اساسنامه را عیناً به مدیرعامل تفویض نمودند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398627
آگهی تغییرات شرکت سپهر صنعت سورنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۸۴۹ و شناسه ملی۱۰۴۲۰۲۷۱۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۷ و عباس خسروانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و حسین ابوالحسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398628
آگهی تغییرات شرکت سپهر صنعت سورنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۸۴۹ و شناسه ملی۱۰۴۲۰۲۷۱۶۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس بلوار آفریقا, کوچه فرزان غربی, پلاک۴۶, کدپستیxxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
عباس خسروانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین ابوالحسنی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالحمید صالح به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.
کلیه عقود, اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت صورت می گیرد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314627
آگهی تغییرات شرکت بین‌المللی آذین تجارت آرمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۶۴۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۴۷۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ با نمایندگی سید جلال طیباطیبا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و عباس خسروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت، معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314662
آگهی تغییرات شرکت بین المللی آذین تجارت آرمان شرکت با مسئولیـت محدود به شماره ثبت۳۹۶۴۵۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۴۷۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حمزه سلطانی نژادیان به کدملی xxxxxxxxx۵ به موجب سند صلح شماره xxx۸۶ مورخ ۲/۹/xxx۲ در دفتر خانه شماره xxx تهران مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۷ ریال از سهم الشرکه خود را به شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۷ واگذار نمود و از ردیف شرکاء خارج گردید. عبداله اسدی خشوئی به کدملی xxxxxxxxx۳ به موجب سند صلح شماره xxx۸۶ مورخ ۲/۹/xxx۲ در دفترخانه شماره xxx تهران مبلغ xxx/xxx/xxx ریال از سهم الشرکه خود را به شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۷ و مبلغ xxx/xxx/۱ ریال دیگر از سهم الشرکه خود را به عباس خسروانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و مبلغ xxx/xxx/۱ ریال از سهم الشرکه خود را حسین ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ واگذار نمود و از ردیف شرکاء خارج گردید.
اسامی شرکاء به شرح ذیل می باشد:
شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ دارای xxx/xxx/xxx/۳۷ ریال سهم الشرکه عباس خسروانی به کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه
حسین ابوالحسنی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات