جمشید اسکندری

آقای جمشید اسکندری

کد ملی 032142xxxx
گراف ارتباطات
21
شرکت‌ها
61
آگهی‌ها

شرکت های جمشید اسکندری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که جمشید اسکندری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14883147
آگهی تغییرات حسابرسی ومشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 21993 و شناسه ملی 10103509060
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 31/06/1398 و مجوز شماره 234671/98 مورخ 23/07/1398 جامعه حسابدران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای جمشید اسکندری به شماره ملی0321429303 با پرداخت مبلغ 112000 ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به از مبلغ 288000 ریال به مبلغ 400000 ریال افزایش داد. - آقای محمد دلیرانی به شماره ملی 4130641050 با پرداخت 100000 ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را از مبلغ 300000 ریال به مبلغ 400000 ریال افزایش داد. - آقای علی اصغر شهبازی به شماره ملی3341149619با پرداخت 100000 ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را از مبلغ 300000 ریال به مبلغ 400000 ریال افزایش داد. -در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 1200000 ریال به مبلغ 1512000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه ها پس از افزایش سرمایه: - علی اصغر شهبازی به شماره ملی3341149619 دارای 400000 ریال سهم الشرکه - امیر حسین عسکری زاده به شماره ملی 1880885425 دارای 300000 ریال سهم الشرکه - احمد رضا عباسی زر مهری به شماره ملی0939715351 دارای 12000 ریال سهم الشرکه - آقای جمشید اسکندری به شماره ملی0321429303 دارای 400000 ریال سهم الشرکه - آقای محمد دلیرانی به شماره ملی4130641050 دارای 400000 ریال سهم الشرکه پ980813464366793 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14883157
آگهی تغییرات حسابرسی ومشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 21993 و شناسه ملی 10103509060
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 31/06/1398 و مجوز شماره 234670/98 مورخ 23/07/1398 جامعه حسابدران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای امیر حسین عسکری زاده به شماره ملی 1880885425 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ( مبلغ 300000 ریال سهم الشرکه) از صندوق مؤسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. - آقای احمد رضا عباسی زرمهری به شماره ملی 0939715351 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود (مبلغ 12000 ریال سهم الشرکه) از صندوق مؤسسه، از مؤسسه خارج گردید. -در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 1512000 ریال به مبلغ1200000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه ها پس از کاهش سرمایه: - علی اصغر شهبازی به شماره ملی3341149619 دارای 400000 ریال سهم الشرکه - آقای جمشید اسکندری به شماره ملی0321429303 دارای 400000 ریال سهم الشرکه - آقای محمد دلیرانی به شماره ملی4130641050 دارای 400000 ریال سهم الشرکه پ980813645419169 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14416957
آگهی تغییرات شرکت توسعه آلیاژ سمنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۹۹۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای جمشید اسکندری به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم نرگس کرمی راویز به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ۲ ـ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای علی محمودی میمند به کد ملی xxxxxxxxx۷ خانم مریم محمودی میمند به کد ملی xxxxxxxxx۵ آقای حمید محمودی میمندبه کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ۴ ـ ترازنامه وصورت های مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14200548
آگهی تغییرات حسابرسی ومشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۲/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ جامعه حسابدران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای احمد رضا عباسی زرمهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ باپرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه ، به عنوان شریک به مؤسسه وارد شدند. درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه ها بعد از افزایش سرمایه: علی اصغر شهبازی به کدملی xxxxxxxxx۹دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ آقای امیرحسین عسکری زاده به کدملی xxxxxxxxx۵دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ آقای جمشید اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۳دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ آقای محمد دلیرانی به کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ آقای حمیدرضا عرفی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ آقای احمدرضا عباسی زرمهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. ـ تعداد اعضای هیئت مدیره به ۴ نفر تغییر پیدا کرد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ آقایان علی اصغر شهبازی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ امیر حسین عسکری زاده به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ جمشید اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ محمد دلیرانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء هیات مدیره مؤسسه برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14200571
آگهی تغییرات حسابرسی ومشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ جامعه حسابدران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد دلیرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیات مدیره ـ آقای جمشید اسکندری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره ـ آقای علی اصغر شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره ـ آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد واوراق تعهدآورمؤسسه ازقبیل قراردادها،چک،سفته،برات وسایر اوراق تجاری با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره ومهرمؤسسه معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14200598
آگهی تغییرات حسابرسی ومشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۲/۰۵/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ جامعه حسابدران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حمیدرضا عرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه (کلیه سهم الشرکه خود) از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. ـ آقای جمشید اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx۰۰ ریال از صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال کاهش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه ها بعد از کاهش سرمایه: علی اصغر شهبازی به کدملی xxxxxxxxx۹دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ آقای امیرحسین عسکری زاده به کدملی xxxxxxxxx۵دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ آقای جمشید اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۳دارای xxxxxxریال سهم الشرکه ـ آقای محمد دلیرانی به کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ آقای احمدرضا عباسی زرمهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13120332
آگهی تغییرات شرکت اعتبار کارکنان شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه پیشرو شرکت تعاونی به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۷۷۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/xxx۳ منضم به نامه شماره xxx۸۲/۲/۱۹/۹۵ ص - ۱۷/۷/۹۵ اداره تعاون کرمان: - تعداد ۵ نفر به شرح زیر به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره: آقای محمودخاقانی کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای اصغرصالحی کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمودقاسمی نژادراینی کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای آرمان اسدی کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی ارجمندی کدملی xxxxxxxxx۷ اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت ۳ سال و هم چنین آقای حسین باژوند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علی نظری نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره به مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی وخدمات مالی بهبودارقام حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و شماره ثبت xxx۸۲ به نمایندگی آقای جمشید اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و اقای محمدعلی جباری کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرسین اصلی و آقای هوشنگ بنی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094341
آگهی تغییرات حسابرسی ومشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۵ و تاییدیه جامعه حسابداران رسمی به شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۰/۶/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر شهبازی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نائب رئیس هیآت مدیره آقای امیر حسین عسکری زاده با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیآت مدیره آقای حمید رضا عرفی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیر عامل وعضو هیآت مدیره آقای جمشید اسکندری با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیآت مدیره آقای محمد دلیرانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیآت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد واوراق تعهدآورمؤسسه ازقبیل قراردادها، چک، سفته، برات وسایر آوراق تجاری با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره ومهرمؤسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094345
آگهی تغییرات حسابرسی ومشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی ومشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شماره ثبت xxx۹۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۱/۰۶/xxx۵ و تاییدیه جامعه حسابداران رسمی به شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۰/۶/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیا ت مدیره به ۵ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای محمد دلیرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ باپرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه سرمایه مؤسسه از xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه به قرار ذیل می‌باشد: علی اصغر شهبازی با کد ملی xxxxxxxxx۹ دارا ی xxxxxx ریال امیر حسین عسکری زاده با کد ملی xxxxxxxxx۵ دارا ی xxxxxx ریال حمید رضا عرفی با کد ملی xxxxxxxxx۹ دارا ی xxxxxx ریال جمشید اسکندری با کد ملی xxxxxxxxx۳ دارا ی xxxxxx ریال محمد دلیرانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ دارا ی xxxxxx ریال آقایان علی اصغر شهبازی با کد ملی xxxxxxxxx۹، امیر حسین عسکری زاده با کد ملی xxxxxxxxx۵، حمید رضا عرفی با کد ملی xxxxxxxxx۹، جمشید اسکندری با کد ملی xxxxxxxxx۳ و محمد دلیرانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12947123
آگهی تغییرات حسابرسی ومشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۱/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۶/۱۲/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی اصغر شهبازی کدملی xxxxxxxxx۹ و حمید رضا عرفی کد ملی xxxxxxxxx۹ و امیرحسین عسکری زاده کد ملی xxxxxxxxx۵ بموجب سند صلح شماره xxx۵۹ مورخ ۱۱/۳/۹۵ دفتر خانه xxx۶ تهران هریک مبلغ xxxxxx ریال ازسهم الشرکه خودر ا به آقای جمشید اسکندری کد ملی xxxxxxxxx۳ واگذار نمودند. اسامی شرکا ومیزان سهم ا لشرکه هریک از شرکا پس از نقل وانتقال سهم الشرکه بشرح ذیل میباشد: آقای علی اصغر شهبازی xxxxxx سهم الشرکه آقای حمید رضا عرفی xxxxxx سهم الشرکه آقای امیر حسین عسکری زاده xxxxxx سهم الشرکه آقای جمشید اسکندری xxxxxx سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12683464
آگهی تغییرات شرکت مسکن مهرکارکنان الغدیرسرمایه گذاری مس شرکت تعاونی به شماره ثبت ۹۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۵۱۲۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۴ منضم به نامه شماره مرکزی xxx۹۲/۲/۱۹/۹۴ مورخ ۰۷/۱۱/۹۴ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی کرمان: ۱ آقای فردین اسفندیار پور کدملی xxxxxxxxx۳ آقای محمد سلیمانی پور کدملی xxxxxxxxx۳ آقای محمود رنجبر کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی و آقای سلمان جهانداری کدملی xxxxxxxxx۰ آقای مسعود محمودی میمند کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت سه سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای مهدی نظری رباطی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهبود ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی آقای جمشید اسکندری کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12684045
آگهی تغییراتحسابرسی وخدمات مالی بهبودارقام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۱۱/xxx۴ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۰/۱۱/xxx۴ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جمشید اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می‌باشد: محمد دلیرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال مهرداد شریعت زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx ریال ابوالفضل یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12293683
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۲۲۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۰/xxx۳ و مجوز شماره xxx۶/ xxx/ ۹۴ مورخ ۳۰/ ۲/ xxx۴ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه به تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. مجمع موسسه بهبود ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای جمشید اسکندری با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12078518
آگهی تغییرات شرکت کارگذاری مشاوران سهام سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۹۳۰۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۰۱۹۹۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ و تاییدیه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۹/۱۱/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و جمشید اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/xxx۳ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12061693
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری سهام بارز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۵۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۳۰۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۳ تصویب گردید موسسه حسابرسی بهبود ارقام xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای جمشید اسکندری با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل جهت سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412519
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه نوین سما رفیع سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۸۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی بهبود ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای جمشید اسکندری کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1751227
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ماهان کن پارسیان سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۲۸۴۲۷۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۲۱۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و آقای جمشید اسکندری به کد ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل: آقای احمد هاشمی رنجبر شریف آباد به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه و عمران درج کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای منصور سلیمانی میمندی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالکریم سعید به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای روح اله پورسالاری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل ـ چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل همراه با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه ها و مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672828
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ افق اقتصاد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۴۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۶/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxxمورخ ۱۵/۷/۹۳بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی و جمشید اسکندری به کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد شرکت توسعه سرمایه نوین سما رفیع به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶، آقای دکتر غلامحسین اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت توسعه تجارت اسپیدان نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668386
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ایمن تیار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۶۴۵۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۹۹۱۸۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت بازرس اصلی و آقای جمشید اسکندری کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620046
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت اسپیدان نگر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۱۵۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۰۴۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمدعلی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و بهادر نایبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمدحسین شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره. مؤسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای جمشید اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570350
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نویان بسپار سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۶۳۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۰۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی۹۲ تصویب شد ـ موسسه حسابرسی بهبود ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای جمشید اسکندری با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردیدند ـ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1551858
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیای ابن سینا شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۸۶۷۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۰۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی بهبودارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸به سمت بازرس اصلی وآقای جمشیداسکندری با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1522592
آگهی تغییرات شرکت معادن جنوب فلات کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۱۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل: شرکت توسعه و عمران درج کرمان به کد ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای محمد عسگرپور به کد ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سرمایه گذاری گوهر فام معادن پارسیان به کد ملی xxxxxxxxx۹۲به نمایندگی آقای علی محمد نمازی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و خانم ناهید کرمانشاهی به کد ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی وخدمات مالی بهبودارقام به کد ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان بازرس اصلی وآقای جمشید اسکندری به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398113
آگهی تغییرات شرکت جامپاس سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۵۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۹۲

۱ـ قاسم عادلیان با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره عزت اله سلطانی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و احمد سلطانی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و امیرحسین سلطانی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و مهدی سلطانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

۲ـ صورتهای مالی منتهی به سال ۹۱ بتصویب رسید.

۳ـ موسسه حسابرسی بهبود ارقام بشماره ثبت xxx۸۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان بازرس اصلی شرکت و جمشید اسکندری با کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۴ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

شxxxxxx۲ رئیس ثبت اسناد و املاک ورامین

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1375208
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری سهام بارز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۳۰۲۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ عنوان بازرس اصلی و آقای جمشید اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381859
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری مشاوران سهام سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۹۹۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۱۰/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxxxxx مورخ ۲/۱۱/۹۲ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه به تاریخ ۳۱/۶/xxx۲ و صورت حساب سود و زیان منتهی به تاریخ فوق الذکر مورد تصویب قرارگرفت.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx۸) بعنوان بازرس اصلی و آقای جمشید اسکندری (با کد ملی xxxxxxxxx۳) بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1315967
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه نوین سما رفیع سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۸۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای دکتر غلامحسین اسدی به کد ملی xxxxxxxxx۸, آقای محمدعلی اسدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای بهادر نایبی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای جمشید اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271231
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت اسپیدان نگر شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت۳۷۱۵۳۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۱۰۴۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۱ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای جمشید اسکندری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220261
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری ارگ هومن سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۹۳۹۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۳/۹۲
۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن صورت های مالی سال ۹۱
۲ـ موسسه حسابرسی بهبود ارقام و جمشید اسکندری کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی ۹۲ انتخاب گردید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به نمایندگی آقای مهدی مجد فر کد ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس به نمایندگی آقای سید معبود ستوده کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به نمایندگی عباس بحرینی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهاد زمانی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن عباسلو کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ رئیس اداره ثبت اسناد کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228909
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری ارگ هومن (سهامی خاص) بشماره ثبت ۷۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۹۳۹۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۲۶/۳/۹۲
۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و تصویب رسیدن صورتهای مالی سال ۹۱
۲ـ موسسه حسابرسی بهبود ارقام و جمشید اسکندری با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت سال مالی ۹۲ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به نمایندگی آقای مهدی مجدفر با کد ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس به نمایندگی آقای سید معبود ستوده با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضا غیرموظف هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به نمایندگی عباس بحرینی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رییس هیئت مدیره و فرهاد زمانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رییس هیئت مدیره و محسن عباسلو با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۵ اداره ثبت اسناد شهرستان کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196322
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیای ابن سینا شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۶۷۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۰۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت بازرس اصلی و آقای جمشید اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190525
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نویان بسپار شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۶۳۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۰۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی بهبود ارقام به ش م xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای جمشید اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
خانم مهوش طیرانی بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای عبدالرضا شاملوی گرجایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای ماکان شاملوی گرجایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139226
آگهی تغییرات شرکت پدیدآوران اطلس پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۹۷۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت بازرس اصلی و جمشید اسکندری کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123049
آگهی تصمیمات در شرکت حمل و نقل ریلی نور الرضا اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۲۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۵/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ شرکت توسعه ترابر ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ بنمایندگی دلاور نجفی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ بنمایندگی منصور عرب یار محمدی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد رضا صبری کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و حمل و نقل بین المللی خط صبا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بنمایندگی عبداله عامری کد ملی xxxxxxxxx۵ و فارسیسان آسیا شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بنمایندگی احمد استاد حسین کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بنمایندگی احمد رضا صبری بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام کد ملی xxxxxxxxx۶۸ و جمشید اسکندری کد ملی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030936
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری مشاوران سهام سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۹۹۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به ش. م xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و جمشید اسکندری به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986030
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ماهان کن پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۷۶۷۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۰/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای جمشید اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۹/۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
عبدالکریم سعید و آقای روح اله پورسالاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای آرش اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت توسعه و عمران درج کرمان سهامی خاص با نمایندگی آقای منصور سلیمانی میمندی ت تاریخ ۲۰/۹/۹۳
در تاریخ ۱/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 922841
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ گلدیران نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۴۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهبود ارقام به ش م xxxxxxxxx۶۸ به سمت بازرس اصلی و جمشید اسکندری به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل سرمایه گذاری گلدیران نوین به ش م xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی محمدعلی اسدی به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت توسعه تجارت اسپیدان نگر به ش م xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی بهادر نایبی به ک م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و غلامحسین اسدی به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد و محل شرکت به الهیه انتهای خ مریم شرقی پ ۶۸ ک پ xxxxxxxxx۸ انتقال یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9729846
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ گلدیران نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۴۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهبود ارقام به ش‌م xxxxxxxxx۶۸ به سمت بازرس اصلی و جمشید اسکندری به ک‌م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل سرمایه‌گذاری گلدیران نوین به ش‌م xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی محمدعلی اسدی به ک‌م xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، شرکت توسعه تجارت اسپیدان نگر به ش‌م xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی بهادر نایبی به ک‌م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و غلامحسین اسدی به ک‌م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد و محل شرکت به الهیه انتهای خ مریم شرقی پ ۶۸ ک‌پ xxxxxxxxx۸ انتقال یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9905421
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ایمن تیار (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۵۶۴۵۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۹۱۸۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و جمشید اسکندری به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732438
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ایمن تیار (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۵۶۴۵۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۹۱۸۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و جمشید اسکندری به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719815
آگهی تغییرات شرکت پدید آوران اطلس پارسسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۸۳۴۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۹۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای جمشید اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۹/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10179054
آگهی تغییرات شرکت پدید آوران اطلس پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۹۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای جمشید اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705414
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت اسپیدان نگرسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۱۵۳۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۰۴۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای جمشید اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدعلی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای بهادر نایبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدحسین شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۶/۴/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۴/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 696197
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی نویان بسپار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳۴۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۰۱۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهبود ارقام به ش م xxxxxxxxx۶۸ به سمت بازرس اصلی و جمشید اسکندری به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663453
آگهی تغییرات شرکت معادن جنوب فلات کیمیاسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۲۲۷۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۱۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای جمشید اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم ناهید کرمانشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه گذاری گوهر فام معادن پارسیان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی محمد نمازی و شرکت توسعه و عمران درج کرمان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد عسگرپور تا تاریخ ۱/۴/۹۳.
در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10062067
آگهی تغییرات شرکت معادن جنوب فلات کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۱۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای جمشید اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم ناهید کرمانشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه گذاری گوهر فام معادن پارسیان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی محمد نمازی و شرکت توسعه و عمران درج کرمان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد عسگرپور تا تاریخ ۱/۴/۹۳. در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658559
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیای ابن سینا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۶۷۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۰۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای جمشید اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10523238
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیای ابن سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۷۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۰۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای جمشید اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9938483
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ گلدیران نوینسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۰۴۹۷۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۶۴۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت بازرس اصلی و جمشید اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلدیران چابهار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ـ شرکت توسعه تجارت اسپیدان نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ـ غلامحسین اسدی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۴/۹۰ حسین دیلمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گلدیران چابهار و بهادر نایبی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت اسپیدان نگر تعیین شدند که غلامحسین اسدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین دیلمی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و بهادر نایبی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566064
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ گلدیران نوین سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۰۴۹۷۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۶۴۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت بازرس اصلی و جمشید اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلدیران چابهار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ـ شرکت توسعه تجارت اسپیدان نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ـ غلامحسین اسدی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۹۰ حسین دیلمی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گلدیران چابهار و بهادر نایبی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت اسپیدان نگر تعیین شدند که غلامحسین اسدی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین دیلمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهادر نایبی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527678

آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری مشاوران سهام
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و جمشید اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9686546
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گلدیران نوین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۸۴۸۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای جمشید اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۲/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای غلامحسین اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای بهادر نائبی و آقای حسین دیلمی تا تاریخ ۲۲/۴/۹۲.

در تاریخ ۱۴/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10510746
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ایمن تیار سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۶۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۱۸۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت بازرس اصلی و جمشید اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علیمردان جوردهی به کدملی xxxxxxxxx۵ و منصور امامی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، حسن خالقی سهی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی اصغری به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10614507
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری مشاوران سهام سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۵۹۳۰۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۱۹۹۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و جمشید اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10731960
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران درج کرمان سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۸۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی خدمات مالی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای جمشید اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۸/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۴/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11208817
آگهی تصمیمات شرکت خدمات حفاری سپیداری سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۰۰۴۸۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۲۴۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ بسمت بازرس اصلی و جمشید اسکندری به ش ملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11269529
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیای ابن سینا سهامی خاص بشماره ثبت ۲۸۶۷۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۰۰۹۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای جمشید اسکندری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۴/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11278764
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی نویان بسپار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۰۱۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهبود ارقام به ش م xxxxxxxxx۶۸ به سمت بازرس اصلی و جمشید اسکندری به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11665985
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام حسابداران رسمی ‌به شماره ثبت ۱۵۸۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی شرکا و هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ محمد دلیرانی به کدملی xxxxxxxxx۰ و ابوالفضل یوسفی به کدملی xxxxxxxxx۶ و جمشید اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۳ و مهرداد شریعت‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای هیئت‌مدیره برای مدت ۵ سال انتخاب شدند. ابوالفضل یوسفی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد دلیرانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و مهرداد شریعت‌زاده بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و جمشید اسکندری به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. حدود اختیارات اعضای هیئت‌مدیره به موجب ماده ۲۷ اساسنامه و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در مصوبه مورخ ۲۱/۸/۸۴ هیئت‌مدیره است. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11777085
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت اسپیدان نگر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۱۵۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۰۴۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای جمشید اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۶/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدعلی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای بهادر نایبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدحسین شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۶/۴/۹۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۴/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11937007
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی نویان بسپار سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۶۳۴۱۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۰۱۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت بازرس اصلی و جمشید اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مهوش طیرانی‌بابایی به کدملی xxxxxxxxx۱ و عبدالرضا شاملوی‌گرجایی به کدملی xxxxxxxxx۱ و ماکان شاملوی‌گرجایی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۵/۹۰ عبدالرضا شاملوی‌گرجایی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، ماکان شاملوی‌گرجایی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، مهوش طیرانی‌بابایی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات