محمد ابراهیم محمد پور زرندی

آقای محمد ابراهیم محمد پور زرندی

کد ملی 509968xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
54
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14581956
آگهی تغییرات شرکت توسعه سلامت هستی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۸۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۱۶۵۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدمهدی احمدآخوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فن آوری توسعه سلامت مژده بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بنمایندگی زهره بهجتی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک آقای دکتر محمد مهدی احمد آخوندی " ( بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ) وخانم زهره بهجتی اردکانی ( بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای خانمزهره بهجتی اردکانی ( بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ) به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14581964
آگهی تغییرات شرکت توسعه سلامت هستی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۸۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۱۶۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدمهدی احمدآخوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت فن آوری توسعه سلامت مژده شناسه ملی : xxxxxxxxx۲۹ بنمایندگی زهره بهجتی اردکانی ش : م xxxxxxxxx۷ و آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند فاطمه خیری زاده بشماره ملی : xxxxxxxxx۵ و خانم سیده فرزانه بطحائی به کدملی : xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی وبازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14551415
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بین الملل نیکی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدباقر ضمیرخورسندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شمارملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم معصومه ترکمان احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گستران توسعه بارمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه قراردادها ، اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14532135
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گستران توسعه بارمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۲۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۸۴۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدباقر ضمیرخورسندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم معصومه ترکمان احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره وخانم مهسا باستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . کلیه قراردادها ، اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضا هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14324050
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۷ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۰۳,xxx مورخ ۳۰/۷/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمدابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای حجت اله انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای حسین بوستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به عنوان عضو هیات مدیره ـ آقای محمد وطن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ به عنوان عضو غیر هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امض ـ ـ اء دونفر از اعضاء هیات مدیره معتبر خواهد بود. سایرنامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای ۱۴، ۱۳، ۱۱، ۱۰، ۷، ۴ و ۱ (بشرح ذیل) با رعایت آئین نامه های مصوب در ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد ۱)نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی بند ۴) نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها بند ۷) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات بند ۱۰) مبادرت به تقاضا و اقدام برای هرگونه علامت تجارتی و اختراع بند ۱۱) به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها بند ۱۳) اقامه هرگونه دعاوی و دفاع از هرگونه دعاوی یا تسلیم به دعوی به انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش ، فرجام مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ادعای جعل نسبت به سند ط ـ رف و استرداد سند تعیین داور با و یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با ، یا بدون حق و توکیل و و کیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. بند ۱۴) تعیین میزان استهلاک ها.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14190461
آگهی تغییرات شرکت مدیریت ساختمان سازه بلندان توسعه بارمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۴۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدباقر ضمیرخورسندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت گروه مالی بین الملل نیکی شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند کلیه نامه های اداری، قراردادها، اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172256
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ کار آفرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۶۱۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/ ۹۷ مورخ ۸/ ۵/ xxx۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید خالقی مقدم شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از بانک کارآفرین به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا خورسندی شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صرافی کارآفرین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدابراهیم محمد پورزرندی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس شهریاری احمدی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت عصر امین کارآفرین به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نادر حسن زاده شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک کارآفرین به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14123361
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بین الملل نیکی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای محمدباقر ضمیرخورسندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شمارملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ خانم معصومه ترکمان احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گستران توسعه بارمان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل کلیه قراردادها، اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضا قائم مقام مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب قائم مقام مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. نامه های اداری با امضای قائم مقام مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099580
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ کار آفرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۶۱۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ و نامه شماره xxx۱۶/۹۷ مورخ ۰۸/۰۳/xxx۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید خالقی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از بانک کارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مسعود عزمی شبستری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت عصر امین کارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد ابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضوء هیئت مدیره آقای محمد رضا خورسندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صرافی کارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ آقای نادر حسن زاده به شماره ملی ۲ xxxxxx xxx به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک کارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ سمت عضو هیئت مدیره ۶ آقای حسین موفقی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14055843
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بین الملل نیکی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء ذیل برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند: آقای محمدباقر ضمیرخورسندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شمارملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم معصومه ترکمان احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گستران توسعه بارمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی ترکمان احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) کلیه قراردادها، اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13806162
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی ستاره بارمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۷۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۹۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء ذیل برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب شدند: آقای محمدباقر ضمیرخورسندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای امیر محرابی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت گروه مالی بین الملل نیکی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه قراردادها، اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضا هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13793689
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بین الملل نیکی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند: آقای محمدباقر ضمیرخورسندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شمارملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم معصومه ترکمان احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گستران توسعه بارمان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13793710
آگهی تغییرات شرکت مدیریت ساختمان سازه بلندان توسعه بارمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۴۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد باقر ضمیرخورسندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و نازنین باقرزاده شیروان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بین الملل نیکی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه نامه‌های اداری، قراردادها، اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضوء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13793718
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گستران توسعه بارمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۲۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۸۴۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدباقر ضمیرخورسندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره معصومه ترکمان احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره مریم حشمت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها، اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13727450
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰۵ , xxx مورخه ۱۹/۰۷/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا میرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت توسعه معادن جنوب (بامسئولیت محدود) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای عبدالرحیم همایون پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین رجاء به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای محمد ابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت معادن بافق (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند چکها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق امضای هریک از اعضای هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره به اتفاق امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت به مبلغ نامحدود. اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات زیر به موجب ماده ۴۳ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض شد ۱ اداره امور جاری شرکت و مصرف هزینه‌های پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکت. ۲ انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت. ۳ استخدام، عزل و نصب مدیران، کارشناسان و سایر کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، مرخصی، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان بر مبنای آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. ۴ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر. ۵ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و هزینه و متفرعات. ۶ عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، قبول، فسخ و اقاله و یا تغییرات آن و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول بر مبنای آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. ۷ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت واخواست اسناد تجاری. ۸ اتخاذ تصمیم در مورد خرید یا فروش اوراق مشارکت به مبلغ نامحدود و در مورد خرید یا فروش سایر اوراق بهادار و همچنین مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های تحت سرمایه گذاری بر مبنای ضوابط و آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره شرکت. ۹ انتخاب نمایندگان شرکت جهت حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت هایی که شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در آنها سهامدار است و همچنین انتخاب نمایندگان شرکت در هیات مدیره شرکت‌های مذکور، تعیین مبلغ و نوع پرداخت حق حضور و پاداش آنان در چارچوب آئین نامه مصوب هیات مدیره و همچنین اتخاذ تصمیم در کلیه موارد دستور جلسات مجامع عمومی شرکت‌های فوق الذکر. ۱۰ افتتاح و انسداد حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها. ۱۱ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع، تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. ۱۲ به امانت گذاردن اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی معتبر و استرداد آنها. ۱۳ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام تعیین جاعل یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیربا و یا بدون حق توکیل به غیر، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی خواه به امری که کاملا قاطع باشد. دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت. ۱۴ اتخاذ تصمیم در مورد نوع سهام و سایر اوراق بهاداری که خریداری یا فروخته_خواهد_شد و تعیین قیمت و سایر شرایط معامله در چارجوب مصوبات هیات مدیره. امضاء کلیه چک‌ها، اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور شرکت، قراردادها و اوراق سهام شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق هریک از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره به اتفاق هریک از اعضای دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13716247
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامان مجد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۴۷۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۷ / xxx مورخ ۲۲/۶/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ابراهیم محمد پورزرندی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت رئیس هیات مدیره آقای بهروز امیدعلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت ثامن ارتباط عصر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت نائب رئیس هیات مدیره آقای مسعود غلام زاده لداری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ثامن سازه عرش به شناسه ملی بسمت xxxxxxxxx۴۵ مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی، تعهدآور، الزام آور از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و نایب رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد_بود. هیات مدیره اختیارات ذیل را مطابق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۰۴/۰۸/xxx۵ به مدیرعامل تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده_باشد. اتخاذ تصمیم در مورد شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد پرسنل شرکت افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها اخذ تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای و سالانه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به مراجع مربوطه طبق قوانین و مقررات تحصیل دارایی، سرمایه گذاری، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13504763
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گستران توسعه بارمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۲۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۸۴۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدباقر ضمیرخورسندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و معصومه ترکمان احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه قراردادها، اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13504768
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بین الملل نیکی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شمارملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدباقر ضمیرخورسندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره خانم معصومه ترکمان احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گستران توسعه بارمان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه قراردادها، اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13376015
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی نیکی گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۷۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۹۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) اعضاء ذیل برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب شدند: آقای محمدباقر ضمیرخورسندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، گروه مالی بین الملل نیکی (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ که آقای محمدباقر ضمیرخورسندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم معصومه ترکمان احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت گروه مالی بین الملل نیکی (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شمارملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر محرابی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) می‌باشند. ۲) کلیه نامه‌های اداری، قراردادها، اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318858
آگهی تغییرات شرکت مدیریت ساختمان نیکی گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۴۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و معصومه ترکمان احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت گروه مالی بین الملل نیکی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدباقر ضمیرخورسندی به شمارملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و نازنین باقرزاده شیروان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه نامه‌های اداری، قراردادها، اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13245222
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۵ / xxx مورخه ۰۵/۱۰/xxx۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد ابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد جمالی حسن جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای امیر افسر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد وطن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. انتخاب گردیدند که براساس مواد اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند. آقای محمد جمالی حسن جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت دبیر هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد_بود. سایرنامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱۵، ۱۲، ۱۱، ۸، ۵ و ۱ ماده ۴۱ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید و در بقیه موارد، مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود: بند ۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. بند ۵) تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. بند ۸) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت. بند ۱۱) اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله‌ی کلیه‌ی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یاعلائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه‌ی امتیازات متصوره. بند ۱۲) به امانت گذاردن هرگونه سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. بند ۱۵) اقامه هرگونه دعاوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی و یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13183536
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامان مجد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۴۷۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۳/xxx مورخ ۱۳/۹/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ابراهیم محمدپور زرندی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت امید سلامت شفا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان عضو جدید هیات مدیره جایگزین علی مسیبی بهروز انتخاب گردید. اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردیدند. مسعود مهردادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ رئیس هیات مدیره محمد ابراهیم محمدپور زرندی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت امید سلامت شفا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ نایب رئیس هیات مدیره محمود مردانی گرمدره به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ثامن ارتباط عصر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ عضو هیات مدیره بهروز امیدعلی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی غدیر سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ عضو هیات مدیره مسعود غلام زاده لداری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ثامن سازه عرش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ مدیرعامل و عضو هیات مدیره و کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی، تعهدآور، الزام آور از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد_بود. اختیارات تفویض شده توسط هیات مدیره به مدیرعامل مطابق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۰۴/۸/xxx۵ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181437
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تعیین گردید. سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۰۳/xxx۶ به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمد ابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیات مدیره و مهدی عالی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت مجد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت عضو هیات مدیره و فرهاد شهرکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیات مدیره و محمدحسن عرفانیان آسیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان گیلان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیات مدیره امضاء کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. امضاء مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا دو تن از معاونین شرکت معتبر است. امضاء قراردادها تا سقف ۴۰ میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره یا آقای علی مسیبی بهروز (قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و تامین) از یکطرف و آقای علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا آقای علی جهان بین (مدیر حسابداری عمومی) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت معتبر است. قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل یا آقای عباس بابازاده دزفولی (معاون منابع انسانی و امور اجتماعی) صورت می‌پذیرد. کلیه حسابهای بانکی شرکت، تمدید، ابطال و کاهش ضمانتنامه‌ها با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره یا آقای علی مسیبی بهروز (قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و تامین) از یکطرف و آقای علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا آقای علی جهان بین (مدیر حسابداری عمومی) از طرف دیگر به همراه مهر شرکت معتبر است. اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت، در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کلیه کارکنان، تعیین حقوق و مزایا پرسنل، امضاء قرارداد‌های استخدامی، پیشنهاد ساختار سازمانی و شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه‌های منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها به نام شرکت. رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا به نفع شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ارائه صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماه، شش ماهه و نه ماهه و سالیانه جهت تصویب هیات مدیره و ارسال برای بازرس قانونی و سازمان بورس و اوراق بهادار. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13157890
آگهی تغییرات کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۵۵۸۰
آگهی تغییرات شرکت کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت xxx۹۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸/xxx مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۴ به تصویب رسید. - مؤسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی انتخاب گردید. اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: اعضای اصلی هیأت مدیره: شرکت تأمین سرمایه نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی ولی نادی قمی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی محمد ابراهیم محمدپورزرندی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی علی اسلامی بیدکلی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی امیرحسین ارضاء با شماره ملی xxxxxxxxx۴ شرکت گروه مالی مهر اقتصاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی اردشیر مردانپور پینوندی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی امیر آشتیانی عراقی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی مجتبی کباری با شماره ملی xxxxxxxxx۸ اعضای علی البدل هیأت مدیره: مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی مهدی کاظمی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی مهدی جلالی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی مهدی قلی پور با شماره ملی xxxxxxxxx۹
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113515
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۰۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان رییس هیات مدیره آقای محمدرضا مدرس خیابانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پالایش نفت جی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان نایب رییس هیات مدیره آقای امیر بیات ترک به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از سامان تجارت مجد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان عضو هیات مدیره آقای مسعود غلام زاده لداری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بنیان گستر کاوا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان عضو هیات مدیره آقای مهدی عالی نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت افق گنجینه ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. امضای مکاتبات و اسناد عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12760593
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ , و مجوز شماره xxx۸/xxx مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمدابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد جمالی حسن جانی به شماره ملی ۱ xxxxxx xxx به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای امیر افس ر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگ ی از ش رکت تخته شهید باهنر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای محم د وطن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از ش رکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره انتخاب گردیدند اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای ۱۴، ۱۳، ۱۱، ۱۰، ۷، ۴ و ۱ در ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و س ایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره معتبر خواهد_بود. سایرنامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12760818
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ کار آفرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۶۱۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ و باستناد مجوز به شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید خالقی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی بانک کارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد ابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صرافی کارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای نادر حسن زاده به شماره ملی ۲۱ xxxxxx ۷۵ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک کارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمد رضا خورسندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمدمهدی حبیب اله به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت عصر امین کارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبراست. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12443501
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی بین الملل نیکی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۷/۷/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد ابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل علی رحمانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره محمدباقر ضمیر خورسندی فرزند محمد ابراهیم با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه قرارداد ها، اسناد تعهدآور و اوراقبهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. نامه های اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل در حدود مصوبات هیات مدیره و اساسنامه می باشد و هیات مدیره اختیارات خود به شرح بند های۱و۴و۶و۷و۱۰تا ۱۶ماده اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12413210
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۵/۶/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رستگار با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به جای آقای محمد رضا ساروخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به عنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ـ آقای محمد باقر اکرم با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای حبیب اله بوربور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ـ آقای علی رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx ـ آقای محمد تقی جمالیان با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ـ آقای محمد ابراهیم محمد پورزرندی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکت های ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه چک ها، اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیأت و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. نامه های اداری و مکاتبات عادی شرکت نیز با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. قسمتی از اختیارات موضوع ماده ۴۱ اساسنامه شرکت شامل بندهای ۱ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ۱ـ ۰ ۱ـ xxxـ ۱ـ ۳ ۱ـ ۴ ۱ـ ۵ ۱ـ ۶ ۲ـ ۱ این ماده از اساسنامه و تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان و مشاوران (بند ۵ ماده ۴۱) را به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12374493
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۴ وتاییدیه شمارهxxx۶۷/xxx/۹۴مورخ ۱۳/۵/۹۴بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت تدبیرگران بهساز ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان رئیس هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی. ـ آقای محمدتقی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره برای باقی مانده دوره تصدی. ـ آقای منوچهر کبیری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ نماینده شرکت اقتصاد گستر قهرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان عضو هیات مدیره برای باقی مانده دوره تصدی. ـ آقای حجت بهاری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بعنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی. امضای قراردادها، چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا ی هیات مدیره و مهر شرکت می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12342099
آگهی تغییرات شرکت گروه مالي ملت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/xxx۳ و باستناد مجوز به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۶/۳/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضای هیات مدیره بقرار ذیل تعیین گردید: آقای محمدرضا ساروخانی به کدملی xxxxxxxxx۴ یه عنوان رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ -آقای حبیب اله بوربور به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ -آقای علی رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴- آقای محمدتقی جمالیان به کدملی xxxxxxxxx۳به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰- آقای محمدابراهیم پورزرندی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکت های بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12181265
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۳ و مجوز بورس به شماره xxxxxx, xxx مورخ ۲۲/۲/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدابراهیم محمدپور زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان رییس هیأت مدیره و آقای علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پترو فراوران اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان نایب رییس هیأت مدیره و آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای مسعود غلام زاده لداری به شماره ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان به ش.م xxxxxxxxx۱۴ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای علی علامه راد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ساختمان و خدمات نوساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیأت مدیره بندهای ۷ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۲۱ و ۲۲ از ماده ۴۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726638
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۹۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۹/۵/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مجید کاظمی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ آقای حسین سلیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای امیر افسر به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت تخته شهید باهنر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو هیات مدیره ـ آقای محمدابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای غلامرضا غفرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره معتبر خواهد بود. سایرنامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای ۱۴، ۱۳، ۱۱، ۱۰، ۷، ۴ و ۱ از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715491
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری توسعه میزان اندیشه درتاریخ ۰۹/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxx۱۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: امور مشاوره حقوقی و وکالت از طریق وکلای دارای پروانه وکالت معتبر در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی موسسه: تهران، خ شهید بهشتی روبروی خ پاکستان جنب بانک رفاه پ xxx ط دوم، کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه موسسه: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال می باشد. میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء: ۱. شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی آقای فتحعلی خوش بین کلخورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و ۲. شرکت گروه مالی ملت سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و ۳. شرکت تدبیرگران بهساز ملت سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی آقای حسین بهاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه می باشند. اولین مدیران موسسه: ۱. خانم زینب فیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکاء و اعضای هیئت مدیره) و ۲. آقای فتحعلی خوش بین کلخورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ۳. آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و ۴. آقای حسین بهاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران بهساز ملت سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره، برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1679414
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۱۴/۵/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا ساروخانی ک.م xxxxxxxxx۴ به عنوان رییس هیئت مدیره جایگزین علی دیواندری به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت ش.م xxxxxxxxx۶۸ و آقای حبیب اله بوربور ک.م xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بانک ملت ش.م xxxxxxxxx۶۷ و آقای علی رحمانی ک.م xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت ش.م xxxxxxxxx۵۴ و آقای محمد ابراهیم محمد پورزرندی ک.م xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت‎ ‎بهساز مشارکت های بانک ملت ش.م xxxxxxxxx۱۰ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677473
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مدیریت ساختمان نیکی گستر در تاریخ ۴/۸/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه خدمات مشاوره در خصوص ارزیابی، امکان سنجی، تأمین مالی، نقل و انتقال و فناوری‏های نوین در صنعت ساختمان و املاک و مستغلات. اجرای هرگونه عملیات عمرانی اعم از شهرسازی و ساختمانی در داخل و خارج از کشور. معاملات اوراق بهادار به نام شرکت. مطالعه، طراحی و اجرای طرح ها و پروژه های ساختمانی اعم از مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی و خدماتی. مقاطعه کاری اعم از اینکه شرکت کارفرما باشد یا پیمانکار اصلی، فرعی یا عمومی. تهیه مواد و مصالح و لوازم و قطعات و هر نوع کالای مورد نیاز در ساختمان چه به صورت تامین و تدارک و یا تولید و صادرات و واردات. واردات ماشین آلات و مصالح ساختمانی مورد نیاز. اخذ بانکی یا اعتبار بانکی یا انتشار اوراق بدهی اعم از داخلی و خارجی. اجرای هر نوع مشارکت حقوقی یا مدنی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. انجام کلیه امور بازرگانی مجاز تولیدی و خدماتی. انجام کلیه معاملات و عملیات و اقداماتی که در اجرای موضوع شرکت مفید و ضروری باشد. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، شماره ۵۸، طبقه دوم، کدپستیxxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/۱ سهم یکهزار ریالی که تعداد xxx.xxx سهم با نام و xxx.xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx.xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۱/۳/۹۳ نزد بانک سپه شعبه بلوار دریا شهرک قدس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ۱. آقای محمد ابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و ۲. آقای محمد باقر ضمیر خورسندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و ۳. آقای حسن محمدی به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) و ۴. شرکت خدمات مدیریت نیکی گستر به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ با نمایندگی آقای علی رحمانی شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو عضو هیئت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت، معتبر، و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: آقای ابراهیم ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار "جهان صنعت" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663070
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت نیکی گستر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۴۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره، علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیئت ‏مدیره و محمدباقر ضمیر خورسندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل، خارج از هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه قراردادها، اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای دو نفر از چهار نفر اعضای هیات مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و نامه های اداری با امضاء هریک به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663706
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۴/۵/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا ساروخانی ک.م xxxxxxxxx۴ به عنوان رییس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بانک ملت ش.م xxxxxxxxx۶۷ و آقای حبیب اله بوربور ک.م xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت ‏ش.م xxxxxxxxx۶۸ و آقای علی رحمانی ک.م xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت ش.م xxxxxxxxx۵۴ و آقای محمد ابراهیم محمد پورزرندی ک.م xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت ‏بهساز مشارکت های بانک ملت ش.م xxxxxxxxx۱۰ انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660703
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ابراهیم محمدپورزرندی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان رئیس هیات مدیره و علی یار صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کارگزاری مفید به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و سیدمجتبی فهیم هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو هیات مدیره و علی رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیات مدیره و محمدرضا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیات مدیره و علی اکبر امین تفرشی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از گروه ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به عنوان عضو هیات مدیره و مجتبی تقی پور به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان عضو هیات مدیره و حسن قالیباف اصل بشماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضا هیات مدیره) به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآوراز قبیل چک سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای نائب رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس و نائب رئیس هیات مدیره با امضای یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غایب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655429
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت نیکی گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۳۴۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی xxx۲ تصویب شد. خانم منیر صعودی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و خانم سودابه باقرزاده به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. آقایان محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، آقای علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ وآقای محمدباقر ضمیر خورسندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند روزنامه جهان صنعت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1550974
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۲ و تاییدیه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۴/۰۳/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰بنمایندگی آقای سیدمجید موسویان احمدآبادی به کدملیxxxxxxxxx۱بسمت عضو هیئت مدیره. شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲به نمایندگی آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به کدملی xxxxxxxxx۴ به بسمت عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰به نمایندگی آقای عزت اله زارعی هنزکی به کدملی xxxxxxxxx۰بسمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای رضا راعی به کدملی xxxxxxxxx۵ به بسمت عضو هیئت مدیره. صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی آقای سیدمحمدحسین عادلی به کدملیxxxxxxxxx۰بسمت عضو هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶به نمایندگی آقای محمود بهمنی به کدملی xxxxxxxxx۳بسمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای مرتضی محمدخان به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ‏آقای علی سنگینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512848
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۳ و مجوز شمارهxxx/xxx۱/۱ مورخ ۱۱/۳/xxx۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت تدبیرگران بهساز ملت با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمدعلی علیپور یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین کریمخان زند شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد تقی صمدی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت شناسه ملیxxxxxxxxx۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای منوچهر کبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت اقتصاد گستر قهرمان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فتحعلی خوشبین کلخورانی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت توسعه سرمایه معین ملت و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقاً و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمناً اختیارات تفویضی به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/xxx۲ وحدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه مورخ ۳/۸/xxx۱ میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524955
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه افق انرژی‌های نو آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۶۴۸۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۰۴۵۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد ابراهیم محمد پورزرندی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ملت xxxxxxxxx۴۲ و آقای سید هاشم اورعی میرزمانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمود طبیانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و آقای شاهرخ شیبانی با کدملی xxxxxxxxx۴ بمدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
آقای فرشید زیبدی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و خانم صدیقه مشرقی کاشان با کد ملی xxxxxxxxx۲ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1525110
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه افق انرژی‌های نو آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۶۴۸۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۰۴۵۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد ابراهیم محمد پورزرندی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ملت xxxxxxxxx۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید هاشم اورعی میرزمانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود طبیانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای شاهرخ شیبانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق بهادار اعم از چک، سفته و غیره با دو امضاء از سه امضاء آقایان محمد ابراهیم محمد پورزرندی ـ شاهرخ شیبانی و سید هاشم اورعی میرزمانی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448748
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ کار‌آفرین سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۲۶۱۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۶۱۸۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۹۲ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxx۸۰ مورخ ۹/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند:
آقای حسن رضوانفر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک کار آفرین بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
آقای محمد ابراهیم محمد پور زرندی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صرافی کار آفرین بسمت رئیس هیئت مدیره
آقای علی رحمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بانک کار آفرین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای محمد مهدی حبیب اله بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بیمه عصر امین کار آفرین بسمت عضو هیئت مدیره
خانم پریا اسد الهی نیک بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت کار گزاری بانک کار آفرین بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
در خصوص حق امضاء مقرر گردید: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه ها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474389
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای دکتر محمد ابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و جناب آقای دکتر علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پتروفرآوران اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و جناب آقای دکتر غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و جناب آقای قربان قدیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ساختمانی و شهر سازی واوان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و جناب آقای علی علامه راد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ساختمان و خدمات نوساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.
حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
هیئت مدیره بندهای ۹، ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۷، ۳۰ از ماده ۳۱ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344559
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی کارگزاری بانک ملت به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای دکتر علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت بهساز مشارکتهای ملت بشناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای دکتر غلامحسین نتاج ملکشاه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی علامه راد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ را به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247825
آگهی تغییرات شرکت فراسونگرش آتیه بامسئولیت‌ محدود ‌به‌ شماره ثبت ۲۲۸۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۷۸۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم طاهره محمدعلی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد ابراهیم محمدپورزرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم ریحانه تمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1209963
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص نفت و گاز نوگام
در تاریخ۱۱/۸/۹۲ به شماره ثبتxxxxxx در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد:
۱ـ موضوع شرکت:
انجام کلیه فعالیتها در حوزه نفت و گاز شامل اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز، فرآورش، تجارت، انتقال، توزیع، نگهداری و فروش نفت خام و گاز و فرآورده های مربوطه در داخل و خارج از کشور، ایجاد زیرساختهای لازم به منظور تبدیل نفت و گاز به سایر مشتقات و فرآورده ها و تبدیل آنها به سایر انرژی ها، ذخیره سازی نفت و گاز، احداث پایانه های نفت و گاز و انجام امور معاوضه و انتقال نفت و گاز و سایر مشتقات مربوطه در ایران و سایر کشورها، ایجاد دفاتر و شعب در داخل و خارج جهت انجام امور مربوطه، اخذ تسهیلات ریالی و ارزی، شرکت در مناقصات در داخل و خارج، صادرات و واردات نفت و گاز و تمامی مشتقات آن وسایر انرژی ها و همچنین واردات و صادرات تجهیزات و ماشین آلات و اقلام عمومی و کالاهای مجاز بر اساس ضوابط و مقررات پس از اخذ مجوزهای لازم
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۲۳ پلاک ۵ کدپستیxxxxxxxxx۱
ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx۰/xxx/xxxریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهمxxx۰ ریالی که تعدادxxx/xxx/xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/xxx۲۹ مورخ۱۴/۵/۹۲ نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است.
ـ اولین مدیران شرکت:
ـ شرکت گروه مالی ملت به شماره ثبتxxxxxx به نمایندگی علی دیواندری با کدملیxxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره
ـ شرکت پترو فراوران اطلس (سهامی خاص) با شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی محمدابراهیم محمد پورزرندی با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره
ـ شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به شماره ثبتxxxxxx به نمایندگی احمد نصیری با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
ـ شرکت خدمات بازرگانی بهساز ملت به شماره ثبتxxxxxx به نمایندگی رکن الدین جوادی ابهری با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره
ـ شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان به شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی سید رضا کسائی زاده مهابادی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند.
ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و ادری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های انتخاب شد.
بازرس اصلی و علی البدل:
موسسه حسابرسی آروین ارقام به ش ثxxx۵۶ به عنوان بازرس اصلی
ـ آقای سیروس شمس به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683876
آگهی تصمیمات شرکت گروه مالی ملت سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهسازان ملت به ک م xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی علی دیواندری به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت بانک ملت به ش م xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی حبیب اله بوربورحسینبیگی به ک م xxxxxxxxx۵ و شرکت بهساز مشارکتهای ملت به ش م xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محمدابراهیم محمدپورزرندی به ک م xxxxxxxxx۴ و شرکت ساختمانی ملت به ش م xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی غلامرضا زال پور به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت چاپ ملت به ش م xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی علی رحمانی به ک م xxxxxxxxx۷ که علی دیواندری به سمت رئیس هیئت مدیره و حبیب اله بوربورحسینبیگی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدابراهیم محمدپورزرندی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 592220
آگهی تصمیمات شرکت تاید واتر خاورمیانه سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ساحل آبی درنا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ـ شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر کیش بامسئولیت محدود به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ـ شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ـ شرکت رهیاب رایانه گستر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ـ شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ ـ به موجب صورتجلسههیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ یوسف الهی شکیب به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ساحل آبی درنا به سمت عضو هیئت مدیره و سید محمد قافله باشی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت رهیاب رایانه گستر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علی اصغر بهرامیان به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر به سمت عضو هیئت مدیره و محمدابراهیم پورزرندی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر کیش بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10114199
آگهی تصمیمات شرکت تاید واتر خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ساحل آبی درنا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر کیش بامسئولیت محدود به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت رهیاب رایانه گستر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به موجب صورتجلسههیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ یوسف الهی شکیب به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ساحل آبی درنا به سمت عضو هیئت مدیره و سید محمد قافله باشی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد کاشانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت رهیاب رایانه گستر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علی اصغر بهرامیان به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر به سمت عضو هیئت مدیره و محمدابراهیم پورزرندی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر کیش بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11043536
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری خردمندان سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۱/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید: نام شرکت از سرمایه‎گذاری خردمندان به گروه مالی ملت تغییر یافت و ماده یک اساسنامه اصلاح گردید.

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۵/۹۰ محمدابراهیم پورزرندی به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت بهساز مشارکتهای ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بجای محسن فدوی و بسمت مدیرعامل و عضو هیات‎مدیره و علی رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بجای جعفر عزیزی بسمت عضو هیات‎مدیره تعیین و علی دیواندری به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حبیب‎اله بوربور به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و غلامرضا زال‎پور به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیات‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11810940
آگهی تصمیمات شرکت گروه مالی ملت سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۴/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهسازان ملت به ک م xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی علی دیواندری به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت بانک ملت به ش م xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی حبیب‌اله بوربورحسینبیگی به ک م xxxxxxxxx۵ و شرکت بهساز مشارکتهای ملت به ش م xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محمدابراهیم محمدپورزرندی به ک م xxxxxxxxx۴ و شرکت ساختمانی ملت به ش م xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی غلامرضا زال‌پور به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت چاپ ملت به ش م xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی علی رحمانی به ک م xxxxxxxxx۷ که علی دیواندری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حبیب‌اله بوربورحسینبیگی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدابراهیم محمدپورزرندی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات