با نمایندگی سعید آتش باری

با نمایندگی سعید آتش باری

کد ملی 506964xxxx
گراف ارتباطات
11
شرکت‌ها
15
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14163456
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی شبانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت پایدارگستران سبزینه هامون به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای علی مهرپور لایقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مهرمهاجرایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره، آقای محسن آخوند زاده یزدی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی عمران سامان عصر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت عضو هیات مدیره، آقای تیرداد احمدی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف صندوق پژوهش وفناوری ایده آل صنعت امروز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیات مدیره و آقای سعید آتشباری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره به اتفاق با مهر شرکت معتبرمی باشد همچنین مکاتبات و نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۱) اداره امور جاری شرکت و مصرف هزینه های پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکت ۲) انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت ۳) استخدام، عزل و نصب مدیران، کارشناسان و سایر کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، مرخصی، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت بر اساس آیین نامه های مصوب هیات مدیره ۴) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر۵) عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، قبول، فسخ و اقاله و یا تغییرات آن و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول بر اساس آیین نامه های مصوب هیات مدیره ۶) اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت ۷) به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها ۸) رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا ۹) صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ۱۰) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و هزینه و متفرعات ۱۱) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر ۱۲) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی و با غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قرارداد های حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14112104
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید آتش باری کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدتقی گل بابایی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایت رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ را بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند هیئت مدیره اختیارات ذیل را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود الف استخدام وانتصاب وعزل کارکنان شرکت اعم از فنی غیرفنی دائمی پیمانی روزمزد وغیره ب نمایندگی در برابر اشخاص ثالث و کلیه موسسات دولتی و غیردولتی داخلی وخارجی تعهد، ظهر نویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی خریدمواد اولیه وماشین آلات وتجهیزات ولوازم یدکی مورد احتیاج کارخانه‌ای شرکت وتوسعه آنهاوخرید وفروش کلیه کالاهای بازرگانی مجاز ویاصدور آنهاوهمچنین فروش مواد اولیه مازاد بر احتیاج وضایعات مواد اولیه یا تولیدات ویا ماشین آلات ج انجام فسخ اقاله هرگونه معاملات قطعی غیرقطعی که مستقیم وغیرمستقیم مربوط به موضوع وامور شرکت باشد انجام تشریفات گمرکی صدورکالا وسپردن تعهد ارزی د اقامه دعوا ودفاع ازهرگونه دعوی اعم از مدنی جزایی اداری انضباطی در مراجع قضایی انتظامی در تمام مراحل با ارجاع موضوع به داوری وتعیین داور وکارشناس امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی و یا مالی اعم از چک، سفته و برات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء متفق مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رییس و نایب رییس هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631420
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید آتشباری با کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ جایگزین آقای رضا بختیاری با کدملی xxxxxxxxx۴ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13582165
آگهی تغییرات مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۸۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی ناظران کدملی xxxxxxxxx۰ و غلامعباس بهمنی کدملی xxxxxxxxx۷ و سعید آتش باری کدملی xxxxxxxxx۶ و غلامرضا کاظمی کدملی xxxxxxxxx۱ و اسمعیل زرین زاده کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و جواد توکل هرندی کدملی xxxxxxxxx۱ و احسان اله اژدری کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13493059
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی تجارت شیرین خراسان درتاریخ ۱۱/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور بازرگانی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ نمایندگی ازکلیه کارخانجات تولیدی داخلی وخارجی خریدسهام شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار وخارج ازبورس اوراق بهادار احداث مجتمع‌های مسکونی تجاری اداری وگردشگری تاسیس واحداث کارخانجات تولیدی درکلیه بخش‌های صنعتی نفت پتروشیمی وگاز اخذ تسهیلات ازکلیه موسسات مالی وبانکی داخل وخارج از کشور. اعطای نمایندگی فروش و بکارگیری بازاریاب در داخل و خارج از کشور. انجام عملیات تهاتر کالا با کالا و یا سایر داراییها و سهام پذیرفته شده در بورس. انعقاد قراردادهای پیمانکاری و اجرای پروژه‌ها و ارایه خدمات مشاوره مالی و سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه‌ها و تهیه طرحهای توجیهی فنی , مالی و اقتصادی و اجرای قراردادهای مدیریت کارخانجات و واحد‌های تولیدی و خدماتی و ارایه خدمات مشاوره‌ای فنی و هرگونه خدمات مشاوره‌ای دیگر در زمینه بازرگانی صادرات و واردات وحق العمکاری و انجام امور کشاورزی در داخل و خارج از کشوردرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران قلهک خیابان شهید یوسف کلاهدوز خیابان دکتر علی شریعتی پلاک xxx۹ ساختمان نگین قلهک طبقه پنجم واحد ۵۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۳۵ مورخ ۲۵/۱۲/۹۵ نزد بانک تجارت شعبه قلهک پرداخت گردیده است اولین مدیران: آقای سعید آتش باری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت کشاورزی ودامپروری قدس خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای عبدالاه کوکب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل وشرکت صنعتی کشاورزی شیرین خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی آقای عباس منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رپیس هیئت مدیره ومدیرعامل همراه بامهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضای متفق دونفرازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی شراکت به شماره ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس علی البدل و موسسهحسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار تولید جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438015
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نیک اندیشان شیرین خراسان درتاریخ ۳۱/۰۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه خدمات عمومی شامل تنظیفات اماکن و معابر خصوصی و عمومی، اداری، خانگی، بیمارستان، تامین نیروی مورد نیاز شرکت اعم از نظافت چی، تلفنچی و نامه رسان، ارائه خدمات پشتیبانی اداری ودفتری، ارائه خدمات خانگی، نگهداری، محوطه سازی و فضای سبز و امور باغبانی، انجام کلیه امور مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات، اجرا، نظارت و مشاوره و انجام کلیه امور تاسیساتی، به سازی راه و باند، آب و فاظلاب، اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی شامل ساختمان سازی اعم از سازه‌های چوبی، بتنی و فلزی، بهره برداری از تاسیسات ساختمان، امور مربوط به تاسیسات برقی اعم از برق صنعتی و خانگی، طراحی تعمیر و نگهداری موتور خانه‌های صنعتی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، شرکت درمناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعب و اعطای نمایندگی در سراسر کشور، اخذ نمایندگی داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسسات دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران قلهک خیابان شهید یوسف کلاهدوز خیابان دکتر علی شریعتی پلاک xxx۹ ساختمان نگین قلهک طبقه پنجم واحد ۵۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰. ریال طی گواهی بانکی به شماره xxx۶/۳۵ مورخ ۱۵/۱/۹۶ نزدبانک تجارت شعبه قلهک پرداخت شده_است اولین مدیران برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: شرکت صنعتی کشاورزی شیرین خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ با نمایندگی آقای عبدالاه کوکب زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نا یب رئیس و عضو هیئت مدیره شرکت کشاورزی ودامپروری قدس خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقای برات علی ایزانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سعید آتش باری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل بامهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضای متفق دونفرازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایارهیافت به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار تولید جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438024
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اندیشه گستر فن آوران خراسان درتاریخ ۳۱/۰۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی نظارت اجرا محاسبه مشاوره در امور ابنیه اعم از بتونی و فلزی ساخت مجتمع‌های مسکونی تجاری اداری ورزشی و ساخت سوله نقشه برداری انبوه سازی بهینه سازی و بازسازی بافتهای فرسوده شهری و غیرشهری، مشارکت در اجرا و ساخت، انجام کلیه امور تاسیساتی اعم از الکتریکال و مکانیکال، انجام کلیه امور خدماتی شامل تنظیفات، محوطه سازی فضای سبز، تامین نیروی انسانی مجاز شرکت، تهیه و طبخ غذا (گرم سرد و کترینگ)، اجرای کلیه خدمات شهری اعم از مبلمانهای شهری رنگ آمیزی جداول و جدول کشی، تسطیح اراضی، راه سازی، سدسازی خطوط انتقال (گاز آب برق)، خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاههای بین الملل تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج کشوردرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران قلهک خیابان شهید یوسف کلاهدوز خیابان دکتر علی شریعتی پلاک xxx۹ ساختمان نگین قلهک طبقه پنجم واحد ۵۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx / xxx / ۳۵ مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ نزد بانک تجارت شعبه قلهک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ با نمایندگی آقای عبدالاه کوکب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سعید آتش باری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت کشاورزی و دامپروری قدس خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقای عباس منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای ثابت رپیس هیئت مدیره با مدیرعامل همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار تولید جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13406429
آگهی تغییرات شرکت توسعه سلامت ورزشکاران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس بلوار فردوس شرقی خیابان وفا اذر شمالی کوچه پانیذ پلاک ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید موسسه صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ با نمایندگی آقای سیداحمد مرتضوی شاهرودی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هییت مدیره شرکت اقتصاد گستر قهرمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ با نمایندگی آقای ناصر پورعلی فرد با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هییت مدیره شرکت لیزینگ قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای غلامرضا نوروزی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هییت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمانی قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ با نمایندگی آقای اسمعیل ابراهیمی تکامجانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هییت مدیره شرکت ارتباط گستر قهرمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ با نمایندگی آقای سیدمحمد رضا موسوی اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هییت مدیره آقای سعید آتش باری با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور، اوراق بهادار و بانکی و چکها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213963
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید آتشباری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل جدید شرکت برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب وجایگزین مدیرعامل قبلی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100011
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلیل ارغند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید آتش باری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای هادی بهروزنیابه شمارملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به عضو هیئت مدیره آقای سید محمد داودی مقدم به شمارملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت کشت و صنعت انابد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عضو هیئت مدیره آقای جواد غزنوی دوزنده به شمارملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عضو هیئت مدیره آقای علی فدیشه‌ای به شمارملی xxxxxxxxx۱ به مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاءمدیرعامل و یکی از اعضاء هئیت مدیره ویا دونفراز اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13083475
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وکشاورزی شیرین خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی احمد زاد اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی گرجستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای سعید آتشباری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ وخانم ویدا بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ وآقای جواد توکل هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وآقای محمد رضا حاصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ آقای غلامرضا کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند آقای محمد علی افصحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ۱ اداره امور جاری شرکت و مصرف هزینه‌های پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکت. ۲ انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت. ۳ استخدام، عزل و نصب مدیران، کارشناسان و سایر کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، مرخصی، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت بر اساس آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره (به استثناء مدیران بلافصل که با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد_بود.) ۴ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر. ۵ عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، قبول، فسخ و اقاله و یا تغییرات آن و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب آیین نامه‌ها و ضوابط مورد عمل شرکت. ۶ صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۷ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و هزینه و متفرعات. ۸ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ۹ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی و یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قرارداد‌های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم ب ه و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. مقرر گردید انتصاب مدیران بلا فصل با پیشنهاد مدیرعامل و تصویت هیئت مدیره انجام پذیرد. همچنین هیئت مدیره بر رعایت موارد زیر توسط مدیرعامل تاکید نمود: * استفاده از منابع ارزان قیمت داخلی و خارجی و پتانسیل‌های سهامدار عمده. * استقلال مدیرعامل در رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام. * تعاملات مدیریت شده با شرکت هایی کد دارای فعالیت مشترک می‌باشند. * تلاش در جهت تغییر دارائیهای غیر مولد به داراییهای مولد. نحوه امضاء چکها و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت به شرح زیر تعیین گردید: الف چک‌ها و اوراق اسناد تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ب در مشهد و محل کارخانه قند شیرین به عنوان شعبه شرکت با ترتیب مقرر در بند فوق و یا با امضاء مدیرعامل و یا یکی ازاعضاء هیئت مدیره متفقا با دو امضاء رئیس کارخانه و معاونت مالی و اقتصادی شرکت همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12908561
آگهی تغییرات شرکت ره گستر نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۵۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۲۹۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پژمان اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عباس روحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت قشم شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جمال ولی پور با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی نیک نفت شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سعید آتش باری شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل همراه با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد و اختیارات هیئت مدیره به شرح ۱ ۴ ۷ ۱ ۱ ۱۲ ۱ ۳ ۱ ۴ و ۱۸ مندرج در ماده ۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12275760
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه توسعه انرژی بصیر درتاریخ ۲۱/۰۴/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام هرگونه فعالیت در زمینه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، برق و انواع انرژی های نو از قبیل انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه ای، خرید، فروش و پخش کلیه کالاها و خدمات مجاز مرتبط با موضوع شرکت، ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و فعالیت در بازارهای داخلی و بین المللی، انجام عملیات خرید و فروش فرآورده های نفتی، تأمین قطعات و تجهیزات، ماشین آلات، مواد و اقلام مصرفی مرتبط با صنعت نفت و موضوع شرکت. خرید، فروش و انتقال تکنولوژی از طرف های خارجی به داخل و بالعکس. انجام هرگونه فعالیت اعم از مشاوره، نظارت، طراحی، پیاده سازی، تولید، پشتیبانی در زمینه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، برق و انواع انرژی های نو. انجام مطالعات جامع مخازن نفت و گاز، تهیه، توصیف و توسعه میادین، انجام توصیف و یا توسعه میادین هیدروکربنی، مدیریت و پایش میادین نفت و گاز، تولید و بکارگیری، توسعه روش های افزایش برداشت (آی، او، آر ـ ایی، او، آر)، ایجاد دانش فنی جهت افزایش تولید از چاه های نفت و گاز، انجام عملیات حفاری در خشکی و دریا شامل مهندسی خرید کالا و تجهیزات همراه انجام عملیات حفاری و تعمیر چاه ها، ارائه خدمات حفاری، تأمین کالا و تجهیزات مرتبط و طراحی، نصب و راه اندازی و بهره برداری از کلیه تأسیسات مرتبط. خرید تجهیزات و سیستم های نیروگاهی و تأسیسات فنی وابسته، احداث و راه اندازی و پشتیبانی فنی نیروگاه های حرارتی، گازی، سیکل ترکیبی. طراحی، ایجاد و احداث مولدهای مقیاس کوچک برق با تولید همزمان بخار، سیستم سوخت های فسیلی، گازی، خورشیدی، بادی و بایرگاز از زباله و فاضلاب و یا هر نوع از انرژی های نو. طراحی و پیاده سازی سیستم های همزمان تولید انرژی، سرمایش و گرمایش(سی ـ سی ـ اچ ـ پی). انتقال دانش فنی و تکنولوژی و مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی. اقدام در جهت خرید و نصب و راه اندازی واحدهای مولدهای مختلف انرژی. طراحی، نظارت، پیمانکاری، احداث، نگهداری، تعمیرات، بهره برداری، جابجایی و انتقال صنایع مربوط به انرژی از قبیل نیروگاه ها، پالایشگاه ها و کلیه تأسیسات مرتبط با صنایع برق، نفت، گاز و پتروشیمی و سایر صنایع. انجام مطالعات و اجرای طرح های بهینه سازی افزایش بهره وری و تولید انرژی در صنایع. اعطاء نمایندگی به شرکت های داخلی و خارجی و اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی، تأسیس شرکت و ایجاد شعب در داخل و یا خارج از کشور، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، مشارکت در پروژه ها و فعالیت های مجاز در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصه ها و مزایده های بخش های دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مؤسسات و ادارات بخش دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور، مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا در سایر شرکت ها اعم از داخلی یا خارجی از طریق تعهد سهام شرکت های جدید یا خرید سهام شرکت های فعال، ارائه خدمات مدیریتی، مشاوره ای و مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح های توجیهی و ارزیابی اقتصادی پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید سهام برای شرکت و مشارکت در سهم الشرکه بنگاه ها و مؤسسات اقتصادی، نهادهای مالی و صندوق ها، اوراق بهادار دارای حق رأی و بدون حق رأی با هدف کسب انتفاع، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر سازمان های تأمین کننده منابع مالی داخلی و خارجی، تأسیس، توسعه و تکمیل انواع کارخانجات، فروشگاه های زنجیره ای و کلیه اموری که بنحوی از انحاء با موضوع شرکت مرتبط باشند، مشارکت در امور تحقیقاتی، انتقال دانش، آموزش، برگزاری یا شرکت در نمایشگاه ها و کنفرانس های داخلی و خارجی، برگزاری دوره ها، کارگروه ها و سمینارهای آموزشی و تخصصی داخلی و بین المللی مرتبط با فعالیت های شرکت، اجرا و مشاوره در پروژه های علمی، تحقیقاتی و صنعتی، انجام انواع عقود اسلامی. در صورت لزوم کسب مجوز از مراجع ذیصلاح در راستای تحقق اهداف شرکت.(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان لارستان، خیابان شهید جهانسوز، پلاک ۸، طبقه چهارم، کد پستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۸۸ مورخ۲۶/۰۶/xxx۳ نزد بانک ایران زمین شعبه فلسطین شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت گروه توسعه اقتصادی بصیر شماره شناسه ملی: xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی علی ربیعی موغاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت گروه توسعه صنعت سلامت بصیر شماره شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۸با نمایندگی شهرام معینی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت گروه توسعه عمران بصیر شماره شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۳ با نمایندگی سعید آتش باری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت گروه توسعه بازرگانی بصیر شماره شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۹با نمایندگی احمد رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. شرکت گروه توسعه فناوری اطلاعات بصیر شماره شناسه ملی: xxxxxxxxx۸۶با نمایندگی محمد مهدی نثاری فرد مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیر بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی. مؤسسة حسابرسی داریا روش به شماره ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد پویا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093113
آگهی تصمیمات شرکت دخانیات ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۱۲۸۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۹/ و ۱۰/۱۰/ و۱/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۳/۹۲ واصل گردید: سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: معصوم نجفیان به ش ملیxxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی احد خیری به ش ملیxxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی سعید آتشباری به ش ملیxxxxxxxxx۶ و فرداد امیراسکندری به ش ملیxxxxxxxxx۵ و اسرافیل احمدیه به ش ملیxxxxxxxxx۴ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۱۱/۹۱ و ۲۱/۱۲/۹۱ اسرافیل احمدیه به سمت رئیس هیئت مدیره و معصوم نجفیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته , برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11006450
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۹/۹۰ کاظم معتمدی‌فر به ک م xxxxxxxxx۲ و سعید آتشباری به ک م xxxxxxxxx۶ حمید علیخانی به ک م xxxxxxxxx بسمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و حسین آیینی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت عضو علی‌البدل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات