دکتر محمدرضا سیاهی شادباد

آقای دکتر محمدرضا سیاهی شادباد

کد ملی 506909xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
12
آگهی‌ها

شرکت های دکتر محمدرضا سیاهی شادباد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که دکتر محمدرضا سیاهی شادباد دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14566204
آگهی تغییرات شرکت داروسازی زهراوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای دکتر بهزاد محیط مافی به جای آقای دکتر مهدی بخشایش به عنوان نماینده شرکت داروپخش ( سهامی عام ) در هیئت مدیره معرفی گردیدند . اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید : آقای دکتر حمید رضا راسخ به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو غیرموظف و رئیس هیئت مدیره . آقای دکتر محمدرضا سیاهی شادباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت لابراتوارهای رازک ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو غیرموظف و نائب رئیس هیئت مدیره آقای دکتر بهزاد محیط مافی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ۹۶/xxx۳ نماینده شرکت داروپخش ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره . آقای محمدرضا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت داروسازی ابوریحان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره آقای دکتر مهرداد علیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت داروسازی حکیم ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره . آقای دکتر بهزاد محیط مافی بعنوان مدیرعامل انتخاب نمود امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل می‌باشد : نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقوقی و حقیقی و اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی علیه شرکت تا حصوص نتیجه نهایی با حق توکیل به غیر و تعیین هرنوع وکیل و مشاور و دادن وکالت نامه با حق توکیل به غیر درحدود قانون تجارت و اساسنامه شرکت در اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره در چهارچوب قوانین حاکم . - تنظیم آئین نامه‌ها و خط و مشی کلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب . - عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت ( به استثنای قائم مقام و معاونین اجرایی طبق چارت سازمانی ) تعیین شغل ، حقوق و مزایای کارکنان ، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و همچنین مرخصی بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و ضوابط قانونی . - تنظیم و پیشنهاد بودجه‌های جاری و سرمایه‌ای سالانه و بلند مدت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب و انجام هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای در چارچوب کلی بودجه مصوب و تعیین برنامه خرید و فروش محصولات و انجام معاملات شرکت در قالب بودجه و آئین نامه . - ارائه گزاشرات ماهانه تولید ، فروش و بازرگانی به هیئت مدیره . - اقدام به افتتاح حساب بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و دریافت اعتبار و تسهیلات از بانکها و پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و سایر موسسات اعتباری و تجاری و واخواست اینگونه اوراق . ۶ - ۷ - تهیه و تنظیم صورت حسابهای عملکرد سود و زیان ترازنامه و صورت ریز داراییها و بدهیها و ارائه آن به هیئت مدیره در چار چوب قانون تجارت و اساسنامه و سایر قوانین و مقررات حاکم در مقاطع ۶ ماهه و یکساله . - پی گیری و دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل ، کارمزد و سود تعیین شده و سایر هزینه‌های متعلقه - تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری یا خرید ، فروش و تحصیل هرگونه امتیاز مربوط به آنها و واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه تجارت . - تهیه و گزارش صورت کلیه معاملات مشمول ماده xxx قانون تجارت به هیئت مدیره ، مجامع و بازرسان قانونی شرکت . - مدیرعامل می‌تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خویش به سایر معاونین ، مدیران و یا روسای شرکت تفویض نماید مشروط بر اینکه خارج از حدود قانون تجارت ، اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره نباشد . - دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره . - ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران . - اجاره ، استجاره ، واگذاری ، فسخ اجاره ، به رهن گذاردن اموال منقول شرکت و فک رهن ولو کرارا " . ۶ - ۱۵ - احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت پس از تصویب هیئت مدیره . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14566213
آگهی تغییرات شرکت داروسازی زهراوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای دکتر حمیدرضا راسخ به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره . آقای دکتر محمدرضا سیاهی شادباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت لابراتوارهای رازک ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو غیرموظف و نائب رئیس هیئت مدیره آقای دکتر بهزاد محیط مافی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت داروپخش ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره . آقای دکتر غلامحسن قهرمانی اقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت داروسازی ابوریحان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره . آقای سعید خشوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت داروسازی حکیم ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره قای دکتر بهزاد محیط مافی بعنوان مدیرعامل امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل می‌باشد : نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقوقی و حقیقی و اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی علیه شرکت تا حصول نتیجه نهایی با حق توکیل به غیر و تعیین هرنوع وکیل و مشاور و دادن وکالت نامه با حق توکیل به غیر درحدود قانون تجارت و اساسنامه شرکت در اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره در چهارچوب قوانین حاکم - تنظیم آئین نامه‌ها و خط و مشی کلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب . - عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت ( به استثنای قائم مقام و معاونین طبق چارت سازمانی ) تعیین شغل ، حقوق و مزایای کارکنان ، ترفیع و تنبیه و معافیت و خروج آنها از خدمات و همچنین مرخصی بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و ضوابط قانونی . - تنظیم و پیشنهاد بودجه‌های جاری و سرمایه‌ای سالانه و بلند مدت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب و انجام هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای در چارچوب کلی بودجه مصوب و تعیین برنامه خرید و فروش محصولات و انجام معاملات شرکت در قالب بودجه و آئین نامه . ۶ - ۵ - ارائه گزارشات ماهانه عملکرد مالی ، تولید ، فروش و بازرگانی به هیئت مدیره . ۶ - ۶ - اقدام به افتتاح حساب بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و دریافت اعتبار و تسهیلات از بانکها و پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و سایر موسسات اعتباری و تجاری و واخواست اینگونه اوراق . - تهیه و تنظیم صورت حسابهای عملکرد سود و زیان ترازنامه و صورت ریز داراییها و بدهیها و ارائه آن به هیئت مدیره در چار چوب قانون تجارت و اساسنامه و سایر قوانین و مقررات حاکم در مقاطع ۶ ماهه و یکساله . - پی گیری و دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل ، کارمزد و سود تعیین شده و سایر هزینه‌های متعلقه . - تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری یا خرید ، فروش و تحصیل هرگونه امتیاز مربوط به آنها و واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه تجارت ( پس از اخذ مصوبه هیئت مدیره ) . - تهیه و گزارش صورت کلیه معاملات مشمول ماده xxx قانون تجارت به هیئت مدیره ، مجامع و بازرسان قانونی شرکت . - مدیرعامل می‌تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خویش برای مدت معینی به سایر معاونین ، مدیران و یا روسای شرکت تفویض نماید مشروط بر اینکه خارج از حدود قانون تجارت ، اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره نباشد . - اجاره ، استجاره ، واگذاری ، فسخ اجاره ، به رهن گذاردن اموال منقول شرکت و فک رهن ولو کرارا " . ( پس از تصویب در هیئت مدیره ) - احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت پس از تصویب هیئت مدیره . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13434010
آگهی تغییرات شرکت داروسازی زهراوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید رضا راسخ به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره. محمدرضا سیاهی شادباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت لابراتوارهای رازک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. مهدی بخشایش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. محمدرضا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان عضو هیئت مدیره مهرداد علیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت داروسازی حکیم (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیئت مدیره اختیارات خود رابشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقوقی و حقیقی و اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی علیه شرکت تا حصوص نتیجه نهایی با حق توکیل به غیرو تعیین هرنوع وکیل و مشاور و دادن وکالت نامه با حق توکیل به غیردرحدود قانون تجارت و اساسنامه شرکت در اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره در چهارچوب قوانین حاکم. ۲ تنظیم آئین نامه‌ها و خط و مشی کلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. ۳ عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت (به استثنای قائم مقام و معاونین اجرایی طبق چارت سازمانی) تعیین شغل، حقوق و مزایای کارکنان، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و همچنین مرخصی بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و ضوابط قانونی. ۴ تنظیم و پیشنهاد بودجه‌های جاری و سرمایه‌ای سالانه و بلند مدت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب و انجام هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای در چارچوب کلی بودجه مصوب و تعیین برنامه خرید و فروش محصولات و انجام معاملات شرکت در قالب بودجه و آئین نامه. ۵ ارائه گزاشرات ماهانه تولید، فروش و بازرگانی به هیئت مدیره. ۶ اقدام به افتتاح حساب بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و دریافت اعتبار و تسهیلات از بانکها و پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و سایر موسسات اعتباری و تجاری و واخواست اینگونه اوراق. ۷ تهیه و تنظیم صورت حسابهای عملکرد سود و زیان ترازنامه و صورت ریز داراییها و بدهیها و ارائه آن به هیئت مدیره در چار چوب قانون تجارت و اساسنامه و سایر قوانین و مقررات حاکم در مقاطع ۶ ماهه و یکساله. ۸ پی گیری و دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود تعیین شده و سایر هزینه‌های متعلقه. ۹ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری یا خرید، فروش و تحصیل هرگونه امتیاز مربوط به آنها و واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه تجارت. ۱ ۰ تهیه و گزارش صورت کلیه معاملات مشمول ماده xxx قانون تجارت به هیئت مدیره، مجامع و بازرسان قانونی شرکت. ۱ ۱ مدیرعامل می‌تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خویش به سایر معاونین، مدیران و یا روسای شرکت تفویض نماید مشروط بر اینکه خارج از حدود قانون تجارت، اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره نباشد. ۱ ۲ دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره. ۱ ۳ ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران. ۱ ۴ اجاره، استجاره، واگذاری، فسخ اجاره، به رهن گذاردن اموال منقول شرکت و فک رهن ولو کرارا ". ۱ ۵ احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13157895
آگهی تغییرات شرکت داروسازی زهراوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا راسخ به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای محمدرضا سیاهی شادباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت لابراتوارهای رازک (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای مجید عنابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت داروپخش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمدرضا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت داروسازی ابوریحان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای مهرداد علیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت داروسازی حکیم (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مجید عنابی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. - امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح تعیین و مورد تصویب قرار گرفت. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقوقی و حقیقی و اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی علیه شرکت تا حصوص نتیجه نهایی با حق توکیل به غیر و تعیین هرنوع وکیل و مشاور و دادن وکالت نامه با حق توکیل به غیر درحدود قانون تجارت و اساسنامه شرکت در اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره در چهارچوب قوانین حاکم. تنظیم آئین نامه‌ها و خط و مشی کلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت (به استثنای قائم مقام و معاونین اجرایی طبق چارت سازمانی) تعیین شغل، حقوق و مزایای کارکنان، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و همچنین مرخصی بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و ضوابط قانونی. تنظیم و پیشنهاد بودجه‌های جاری و سرمایه‌ای سالانه و بلند مدت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب و انجام هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای در چارچوب کلی بودجه مصوب و تعیین برنامه خرید و فروش محصولات و انجام معاملات شرکت در قالب بودجه و آئین نامه. ارائه گزاشرات ماهانه تولید، فروش و بازرگانی به هیئت مدیره. اقدام به افتتاح حساب بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و دریافت اعتبار و تسهیلات از بانکها و پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و سایر موسسات اعتباری و تجاری و واخواست اینگونه اوراق. تهیه و تنظیم صورت حسابهای عملکرد سود و زیان ترازنامه و صورت ریز داراییها و بدهیها و ارائه آن به هیئت مدیره در چار چوب قانون تجارت و اساسنامه و سایر قوانین و مقررات حاکم در مقاطع ۶ ماهه و یکساله. پی گیری و دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود تعیین شده و سایر هزینه‌های متعلقه. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری یا خرید، فروش و تحصیل هرگونه امتیاز مربوط به آنها و واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه تجارت. تهیه و گزارش صورت کلیه معاملات مشمول ماده xxx قانون تجارت به هیئت مدیره، مجامع و بازرسان قانونی شرکت. مدیرعامل می‌تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خویش به سایر معاونین، مدیران و یا روسای شرکت تفویض نماید مشروط بر اینکه خارج از حدود قانون تجارت، اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره نباشد. دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره. ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران. اجاره، استجاره، واگذاری، فسخ اجاره، به رهن گذاردن اموال منقول شرکت و فک رهن ولو کرارا ". احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410686
آگهی تغییرات شرکت داروسازی زهراوی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حمید رضا راسخ به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره. ـ آقای مجید عنابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت داروپخش به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره. ـ آقای محمد رضا سیاهی شاد باد به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی ازشرکت لابراتوارهای رازک به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمد علی کلانتری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت داروسازی ابوریحان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ به عنوان عضو هیئت مدیره. ـ آقای مهرداد علیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی حکیم به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضوهیئت مدیره ـ آقای مجید عنابی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح زیر تعیین و مورد تصویب قرار گرفت:. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقوقی و حقیقی و اقامه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی علیه شرکت تا حصول نتیجه نهایی با حق توکیل به غیرو تعیین هر نوع وکیل و مشاور و دادن وکالتنامه با حق توکیل به غیردر حدود قانون تجارت و اساسنامه شرکت در اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره در چهارچوب قوانین حاکم.. تنظیم آئین نامه ها و خط مشی کلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب.. عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت (به استثنای قائم مقام و معاونین اجرایی طبق چارت سازمانی) تعیین شغل، حقوق و مزایای کارکنان، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و همچنین مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و ضوابط قانونی.. تنظیم و پیشنهاد بودجه های جاری و سرمایه ای سالانه و بلند مدت و ارئه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب و انجام هزینه های جاری و سرمایه ای در چار چوب کلی بودجه مصوب وتعیین برنامه خریدو فروش محصولات و انجام معاملات شرکت در قالب بودجه و آئین نامه.. ارائه گزارشات ماهانه تولید، فروش و بازرگانی به هیئت مدیره.. اقدام به افتتاح حساب بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و دریافت اعتبار و تسهیلات از بانکها و پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حسابهای شرکت نزد بانکها و سایر موسسات اعتباری و تجاری و واخواست اینگونه اوراق.. تهیه و تنظیم صورت حسابهای عملکرد سود و زیان ترازنامه و صورت ریز داراییها و بدهیها و ارائه آن به هیئت مدیره در چار چوب قانونی تجارت و اساسنامه و سایر قوانین و مقررات حاکم در مقاطع ۶ ماهه و یکساله.. پی گیری و دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود تعیین شده و سایر هزینه های متعلقه.. تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری یا خرید، فروش و تحصیل هر گونه امتیاز مربوط به آنها و واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت.. تهیه و گزارش صورت کلیه معاملات مشمول ماده xxx قانون تجارت به هیئت مدیره، مجامع و بازرسان قانونی شرکت.. مدیرعامل می تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خویش به سایر معاونین، مدیران و یا روسای شرکت تفویض نماید مشروط بر اینکه خارج از حدود قانون تجارت، اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره نباشد..دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره.. ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران.. اجاره، استجاره، واگذاری، فسخ اجاره به رهن گذاردن اموال منقول شرکت و فک رهن ولو کرارا".. احداث هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت پس از تصویب هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492784
آگهی تغییرات شرکت دارو‌سازی زهرا‌وی شرکت سهامی‌عام شماره ثبت ۱۹۰۹۱۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای دکتر حمیدرضا راسخ نماینده شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین به عنوان رئیس هیئت مدیره.
حمید رضا راسخ به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهرداد علیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت دارو سازی حکیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا سیاهی شاد باد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت لابراتورهای رازک به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فردوس نصیری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت دارو پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد علی کلانتری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت دارو سازی ابوریحان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره و فردوس نصیری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715052
آگهی تصمیماتشرکت تعاونی داروسازان استان آذربایجان شرقیشماره ثبت ۳۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۸۱۲۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۱ و ۲۵/۱/۹۱ که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده بیلان سال xxx۰ تصویب شد و آقای محمدرضا سیاهی شادباد کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ آقای سیامک نایبی راد کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند وبا توجه به استعفای آقای ناصر شهافر آقای داود حسن زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۷ عضو علی البدل هیئت مدیره برای باقی مانده مدت بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید و آقای ستار نجفی خسروشاهی کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین زرین تن کد ملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت منشی هیئت مدیره آقای عبدالوهاب دربانی کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت تعاونی به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره به امضاء نایب رئیس هیئت مدیره وکلیه اوراق عادی به امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 383006

آگهی تصمیمات: شرکت تعاونی داروسازان استان آذربایجان شرقی بشماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۶/۹۰ که در تاریخ ۲۵/۸/۹۰به این اداره واصل گردیده: بیلان سال ۸۹ مطرح و مورد تصویب قرارگرفت و موسسه حسابرسی اطهر شماره ثبت xxx۰ کد ملی xxxxxxxxx۶۱ کدپستی شماره xxxxxxxxx۷ بعنوان حسابرس سال ۹۰ تعیین گردید سرمایه شرکت به بیست و پنج میلیارد ریال و تعداد سهام به هشتاد و سه هزار و سیصد و سی و سه سهم سیصد هزار ریالی افزایش یافت و تعداد اعضاء سیصد نفر می باشد. و آقای محمدرضا سیاهی کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و سیامک نایبی راد کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ و خانم رباب حاجی بناب کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ هر دو بسمت بازرسان علی البدل برای مدت قانونی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ سرپرست اداره ثبت اسناد
و املاک تبریز ـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9867035
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی زهراوی سهامی عام ثبت شده به شماره۱۹۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۸۸۲۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۲/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل: غلامحسین فرزندی به ش ملی xxxxxxxxx۶ بجای مسعود باقری به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین انتخاب گردیدند. بنابراین محمدعلی کلانتری به ش ملی xxxxxxxxx۴ و محمدرضا سیاهی‌شادباد به ش ملی xxxxxxxxx۷ و حسین میرمحمدصادقی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت‌مدیره و غلامحسین فرزندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا فاضلی به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فردوس نصیری‌زاده خارج از اعضاء به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9977834
آگهی تصمیمات
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۴/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۸۹ شرکت تعاونی داروسازان استان آذربایجان شرقی ثبت شده بشماره xxx۵ بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ که طی تاییدیه شماره xxx۲ـ ۳۱/۵/۸۹ از اداره کل تعاون استان به این اداره ارسال گردیده: ترازنامه سال مالی ۸۸ شرکت تصویب شد و آقای ناصر شهافر به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و آقای ستار باختر به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای حجت اله یزدانشناس به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای ستار نجفی خسروشاهی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و آقای محمد حسین زرین تن به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای حسن زاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و خانم بتول انصافی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره بمدت قانونی انتخاب و آقای سیامک نایبی راد به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و آقای محمدرضا سیاهی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و آقای مجید شیردل کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت قانونی انتخاب و سپس ستار باختر بسمت رئیس هیئت مدیره و ناصر شهافر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ستار نجفی خسروشاهی بسمت منشی هیئت مدیره و عبدالوهاب دربانی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور باامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره باامضاء نایب رئیس یا منشی هیئت مدیره و کلیه اوراق عادی باامضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

سرپرست ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10578989
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی داروسازان استان آذربایجان شرقی شماره ثبت ۳۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۸۱۲۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۱ و ۲۵/۱/۹۱ که در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده بیلان سال xxx۰ تصویب شد و آقای محمدرضا سیاهی شادباد کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ آقای سیامک نایبی راد کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند وبا توجه به استعفای آقای ناصر شهافر آقای داود حسن زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۷ عضو علی‌البدل هیئت مدیره برای باقی مانده مدت بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید و آقای ستار نجفی خسروشاهی کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین زرین تن کد ملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت منشی هیئت مدیره آقای عبدالوهاب دربانی کد ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت تعاونی به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره به امضاء نایب رئیس هیئت مدیره وکلیه اوراق عادی به امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10748388
آگهی تصمیمات: شرکت تعاونی داروسازان استان آذربایجان شرقی بشماره ثبت ۳۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۸۱۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۶/۹۰ که در تاریخ ۲۵/۸/۹۰به این اداره واصل گردیده: بیلان سال ۸۹ مطرح و مورد تصویب قرارگرفت و موسسه حسابرسی اطهر شماره ثبت xxx۰ کد ملی xxxxxxxxx۶۱ کدپستی شماره xxxxxxxxx۷ بعنوان حسابرس سال ۹۰ تعیین گردید سرمایه شرکت به بیست و پنج میلیارد ریال و تعداد سهام به هشتاد و سه هزار و سیصد و سی و سه سهم سیصد هزار ریالی افزایش یافت و تعداد اعضاء سیصد نفر می‌باشد. و آقای محمدرضا سیاهی کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و سیامک نایبی راد کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ و خانم رباب حاجی بناب کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ هر دو بسمت بازرسان علی‌البدل برای مدت قانونی انتخاب شدند.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز‌ـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات