زینب زمان پور

خانم زینب زمان پور

کد ملی 001942xxxx
گراف ارتباطات
24
شرکت‌ها
30
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13856940
آگهی تغییرات شرکت پایدار سازه اتصال شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۸۷۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۱۲۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران پاسداران خیابان پاسداران خیابان شهید برادران موحددانش پلاک xxx طبقه همکف واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای محمد قدیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای احمد قدیمی به کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. لیست پس از افزایش سرمایه و میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: خانم زینب زمان پور کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسین عارفخانی کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای محمد قدیمی کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای احمد قدیمی کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقوداسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13856952
آگهی تغییرات شرکت پایدار سازه اتصال شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۸۷۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۱۲۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زینب زمان پور کدم xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج شد. آقای حسین عارفخانی کدم xxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج شد. سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به xxxxxxxxx۰ ریال کاهش یافت. و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پس ازکاهش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: آقای محمد قدیمی کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای احمد قدیمی کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13721567
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فراز مهر فدک درتاریخ ۲۹/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: پیمانکاری ساخت ساختمان‌ها و ساخت راه‌ها تاسیسات و تجهیزات خطوط انتقال آب و فاضلاب و انتقال نیرو عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی خرید و فروش و تولید و توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان اسلامشهر بخش چهاردانگه شهر چهاردانگه شهرک شهید بهشتی کوچه گلستان ۲۰ ش هوشنگ ایرانشاهی بن بست گلستان ۲/۲۰ پلاک ۵۲ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx/۹۶ , xxx مورخ ۲۲/۰۸/xxx۶ از بانک شهر شعبه سهرودی شمالی به مبلغ xxxxxx ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زینب زمان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حسین عارفخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13716480
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پایدار سازه اتصال درتاریخ ۲۴/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: پیمانکاری، ساخت ساختمان‌ها عمومی، ساخت راه‌ها، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی خرید و فروش و تولید و توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان اسلامشهر بخش چهاردانگه شهر چهاردانگه شهرک شهید بهشتی خیابان شهید حسین رضایی کوچه دستغیب پلاک ۷۸ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم زینب زمان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای حسین عارف خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم زینب زمان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای حسین عارف خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسنادرسمی و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه مهر شرکت واوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13591400
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرهون اریکه دیار درتاریخ ۱۲/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه‌های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری سه راه ورامین کوچه شهید محمد عباس کوهپایگانی خیابان فدائیان اسلام پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx/ ۹۶ ص / xxx مورخ ۳۰/ ۳/ ۹۶ از بانک پاسارگاد شعبه سهروردی شمالی بمبلغ xxxxxx۰ ریال تماما پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره مدیرعامل ومونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زینب زمان پور شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل وخانم سمانه ضمیری پشندی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562004
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارفع شمال آداک درتاریخ ۲۴/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه‌های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری دیلمان جنوبی کوچه گلها خیابان سی و پنج متری امام حسین پلاک ۶۴ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن بانام عادی می‌باشد که به موجب گواهی شماره ۵۱ xxx۲ مورخ ۳۰/۳/xxx۶ از بانک حکمت ایرانیان شعبه میرداماد به مبلغ xxxxxx۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم زینب زمانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین عارفخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم مونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562078
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج ترسیم هوداک درتاریخ ۲۴/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه‌های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری دیلمان شمالی خیابان دیلمان شمالی کوچه شهید حسن علی ابیضی پلاک ۳ مجتمع دهقان (جهاد) بلوک ۲ طبقه اول واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن بانام عادی می‌باشد که به موجب گواهی شماره ۷۰/xxx/۵/۷۲ مورخ ۳۰/۳/xxx۶ از بانک صادرات ایران شعبه خیابان خرمشهر به مبلغ xxxxxx۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم زینب زمانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم غزاله قاسمی داشبلاغ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562090
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پردیسان عرشه محیط درتاریخ ۲۴/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه‌های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانیدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر ری شهرک مطهری خیابان سی و پنج متری امام حسین خیابان شهید محمد منتظری پلاک ۱۵ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن بانام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال طی گواهی بانکی به شماره xxx / ۹۶ ص / xxx مورخ ۲۸/۳/۹۶ نزدبانک پاسارگاد شعبه سهروردی شمالی پرداخت شده_است اولین مدیران: خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم ارغوان فردی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زینب زمان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی آقای حسین عارفخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13543067
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایوان مهراز آرمه درتاریخ ۱۱/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه‌های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری دیلمان جنوبی کوچه شهید ابوالفضل فراتی خیابان دیلمان جنوبی پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که بموجب گواهی شماره ۶۵/xxx/۵/۷۲ مورخ ۲۸/۰۳/xxx۶ از بانک صادرات ایران شعبه خیابان خرمشهر به مبلغ xxxxxx۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین عارفخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد و اوراق بهادار وبانکی و تعهد آوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم زینب زمان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13532593
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرا اقلیم شفق درتاریخ ۰۴/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه‌های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرری شهرری خیابان شهید داوود پیلغوش خیابان شهید محمدعلی بیات (رازی) پلاک xxx طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال بموجب گواهی بانکی بشماره xxx / ۹۶ ص / xxx مورخ ۲۸/۳/۹۶ بانک پاسارگاد شعبه سهروردی شمالی پرداخت گردیده است اولین مدیران: خانم غزاله قاسمی داشبلاغ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای حسین عارف خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی خانم زینب زمان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13514606
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پدیده دیرین طوس درتاریخ ۲۴/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه‌های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از کسب مجوزهای مربوطه مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری کوی ارشاد کوچه شهید سیدداود سالاری خیابان سی و پنج متری امام حسین پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن بانام عادی می‌باشد گواهی شماره ۵۰ xxx۲ مورخ ۳۰/۳/xxx۶ از بانک حکمت ایرانیان شعبه میرداماد به مبلغ xxxxxx۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم زینب زمان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وخانم ارغوان فردی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین عارفخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125981
آگهی تغییرات شرکت نگین مهر ماندگار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۹۰۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۴۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: تهران خیابان شریعتی خیابان میرداماد نرسیده به میدان محسنی پلاک ۵۴ طبقه اول واحد ۲ کدپستی: xxxxxxxxx۳ تغییر پیدا کرد و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه تغییر و اصلاح گردید حسن ایمانی آقا باقر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. امیر ایمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. حمید ایمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. مریم ایمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. علیرضا ایمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت و درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه تغییرواصلاح گردید. پس ازافزایش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: سحر احمد زاده میمندی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه زینب زمان پور به کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه حسن ایمانی آقا باقر به کدملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه امیر ایمانی به کدملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه حمید ایمانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه مریم ایمانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه علیرضا ایمانی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. تعداداعضای هیئت مدیره بین ۲ الی ۶ نفرتعیین گردید. ماده مربوطه دراساسنامه تغییرواصلاح گردید. به موضوع شرکت موضوعات طبخ غذا و سرو غذا، کافی شاپ، فروشگاه و سوپر مارکت، بسته بندی غذا، برگزاری همایش خدمات کرایه اتومبیل و خدمات درون شهری خدمات نظافتی: اتوشویی، فضای سبز، تعمیر و نگهداری اتومبیل، کتابداری و کتابخانه در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح اضافه گردید و ماده مربوطه دراساسنامه تغییر و اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125985
آگهی تغییرات شرکت نگین مهر ماندگار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۹۰۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۴۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سحر احمد زاده میمندی به کدملی xxxxxxxxx۳ و زینب زمان پور به کدملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کل سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج شرکت خارج گردیدند و درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و بدین ترتیب ماده مربوطه دراساسنامه تغییرواصلاح گردید. لیست شرکاء پس ازکاهش سرمایه و میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: حسن ایمانی آقا باقر به کدملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه امیر ایمانی به کدملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه حمید ایمانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه مریم ایمانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه علیرضا ایمانی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13072285
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دژ پل استوار درتاریخ ۲۴/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها و ساخت راه‌های اصلی و فرعی امور پیمانکاری مربوط به سد‌ها تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیروو تاسیسات برقی، امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، سازه‌های دریایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی خرید و فروش وتولیدو توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آزادی کوچه شهید فیروز کوچه شهید غلامعلی رجبی جندقی پلاک ۲۲ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۳/ ۷/ xxx۵ نزد بانک پارسیان شعبه سید خندان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: پرستو عزیزی حسین آبادی ش م xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وسید احمد احمدی ش م xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآوراز قبیل چک و سفته و بروات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. بازرس اصلی و علی البدل: خانم زینب زمانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای حمید فامیل دوسه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ثبت موضوع فعالیت بمنزله مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری نمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029909
آگهی تغییرات شرکت عمران نگین برنا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۹۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و خانم زینب زمان پور به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. و محل تصفیه: تهران فاطمی بعد از چهار راه امیر آباد کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ کد پستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13025068
آگهی تغییرات شرکت نیک نگین پترو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۲۵۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۷۳۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سحر احمد زاده کدملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم زینب زمان پور کدملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت. بدین ترتیب ماده مربوطه دراساسنامه تغییرواصلاح گردید. پس از کاهش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: آقای محمدرضا حاجتمند دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه کدملی xxxxxxxxx۹ آقای مجید جلال دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه کدملی xxxxxxxxx۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959990
آگهی تغییرات شرکت آگرین فراز صدرا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۱۱۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۱۱۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زینب زمان پور به کدملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکا خارج گردید. مونا حضرتی به کدملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکا خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت. بدین ترتیب ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پس از کاهش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: سیامک کرمی دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه کدملی xxxxxxxxx۱ مصطفی طاهری نژاد دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه کدملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12923022
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص جهان سرای ماندگار درتاریخ ۳۰/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها و ساخت راه‌های اصلی و فرعی امور پیمانکاری مربوط به سد‌ها تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیروو تاسیسات برقی، امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، سازه‌های دریایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی خرید و فروش وتولیدو توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:. تهران رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک ۸ طبقه همکف واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۵/xxx۱ مورخ ۱۹/۴/۹۵ نزد بانک آینده شعبه شهید بهشتی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: زینب زمان پور شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سحر احمد زاده میمندی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آیدا شهبازی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12912784
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پویان اطلس بهاران در تاریخ ۲۶/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها و ساخت راه‌های اصلی و فرعی امور پیمانکاری مربوط به سد‌ها تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیرو تاسیسات برقی، امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، سازه‌های دریایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی خرید و فروش وتولیدو توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک ۸ طبقه همکف واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۵ ص/ xxx مورخ ۱۹/۴/۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه خ خرمشهر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: محبوبه آقا علی خان بزار به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل زینب زمان پور به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. ایدا شهبازی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12825108
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عمران نگین پرلیت درتاریخ ۰۹/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده رو‌ها و امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها و ساخت راه‌های اصلی و فرعی و راه‌های ریلی و باند فرودگاه و تونلها و پلها و امور پیمانکاری مربوط به بند‌ها، سد‌ها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه‌های هیدرولیکی و تونل‌های آب، مخازن آب و شبکه‌های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب و امور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه‌ها، شبکه‌های برق و تاسیسات برقی، پست‌های توزیع و امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سد‌ها، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه‌های نفت و ایستگاه‌های تقویت فشار گاز، سازه‌های دریایی نفت و گاز عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت نیاز پس از اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران فاطمی بعدازچهارراه امیرآباد کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اولین مدیران شرکت: خانم سحر احمدزاده میمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه. خانم زینب زمان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه. برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668214
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صدرا فراز ماندگار درتاریخ ۰۱/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ترخیص کالا از گمرکات کشور در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فاطمی غربی بعد از چهارراه امیراباد کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ طبقه همکف واحد جنوبی کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸ مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ نزد بانک سپه شعبه سید خندان تماما " پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت:. زینب زمان پور ک م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآنا احمدزاده میمندی ک م xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل بشرح ذیل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند: خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647217
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پالیز نگین پارسه در تاریخ ۱۸/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور. عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی. اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. ترخیص کالا از گمرکات کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فاطمی غربی بعد از چهارراه امیراباد کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ طبقه همکف واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴ ص / xxx مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ نزد بانک پاسارگاد شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: خانم زینب زمانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک سفته و بروات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم آنا احمدزاده میمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647234
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صدرا فراز پاسارگاد در تاریخ ۱۸/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور. عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی. اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. ترخیص کالا از گمرکات کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فاطمی غربی بعد از چهارراه امیرآباد کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ طبقه همکف واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹ مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ نزد بانک سپه شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: خانم ایدا شهبازی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم زینب زمانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک سفته و بروات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم سحر احمدزاده میمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647541
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپید ماندگار پاسارگاد در تاریخ ۱۸/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، ترخیص کالا از گمرکات کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فاطمی غربی بعد از چهارراه امیرآباد کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ طبقه همکف واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۱ می باشد. سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام که تماما مبلغ مذکور توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/صxxx/۹۴ مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ نزد بانک پاسارگاد شعبه سیدخندان کد xxx پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: خانم سحراحمدزاده میمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، خانم زینب زمانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی وخانم ایدا شهبازی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12608257
آگهی تغییرات شرکت مهان پي صدرا شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۷۱۱۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۵۶۰۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد ش م xxxxxxxxx۲ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم زینب زمانپور ش م xxxxxxxxx۸ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxxریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ریال به xxxxxx۰ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پس ازکاهش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: آقای مصطفی جلالی دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه شماره ملی xxxxxxxxx۳خانم زهرا سادات لطفی ثانی دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه شماره ملی xxxxxxxxx۵
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12216349
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود صدرا نگین البرز درتاریخ ۲۰/۰۳/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی آجری سنگی بتنی فلزی سازه های ساختمانی محوطه های کوچک دیوار کشی اجرای پیاده رو ها و امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی و راه های ریلی و باند فرودگاه و پلها سدها و مخازن آب و شبکه های توزیع آب تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب خطوط انتقال آب و فاضلاب توزیع و انتقال نیرو شبکه های برق و تاسیسات برقی تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی تاسیسات و تجهیزات ساختمان ( آب، گاز، برق و فاضلاب ) خطوط انتقال نفت و گاز در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم . مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نا محدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فاطمی جمالزاده شمالی کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ طبقه همکف واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال می باشد . اولین مدیران شرکت: خانم زینب زمان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx ریال به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضا: امضای کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است . اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767609
آگهی تغییرات شرکت عمران دژ پرهام بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۶۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۰۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم فیاض به کد ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای عباس غفاری به کد ملی با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه تغییرواصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: خانم مریم علیزاده شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxxریال سهم الشرکه خانم زینب زمانپور شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxxریال سهم الشرکه آقای عباس غفاری شماره ملی xxxxxxxxx۰دارنده مبلغ xxxxxxریال سهم الشرکه خانم مریم فیاض شماره ملی xxxxxxxxx۴دارنده مبلغ xxxxxxریال سهم الشرکه تعداداعضای هیئت مدیره بین ۲الی۴ نفرتعیین گردیدند. ماده مربوطه دراساسنامه تغییرواصلاح گردید. حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه تغییر و اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767617
آگهی تغییرات شرکت عمران دژ پرهام بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۶۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۰۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم علیزاده شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxxریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج و دیگرهیچ گونه حق وحقوقی و سمتی دراین شرکت ندارد. خانم زینب زمانپور شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxxریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج و دیگرهیچ گونه حق وحقوقی و سمتی دراین شرکت ندارد. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بشرح زیرمی باشد: آقای عباس غفاری شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxxریال سهم الشرکه خانم مریم فیاض شماره ملی xxxxxxxxx۴دارنده مبلغ xxxxxxریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725890
آگهی تغییرات شرکت عمران راه آرارات بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۴۶۳۴۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۳۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم زینب زمان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید . خانم مریم علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید . فهرست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه بدین شرح می باشد : آقای روح اله عبد الملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال و آقای قربان عبد الملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725894
آگهی تغییرات شرکت عمران راه آرارات بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۴۶۳۴۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۳۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی حکیمیه بلوار بهار خیابان یاس کوچه گلستان ۴ پلاک ۱۷ کد پستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید . تعداد اعضای هیأت مدیره بین ۲ الی۴ نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید . حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید . آقای روح اله عبدالملکی به کد ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت . قربان عبدالملکی به کد ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت . درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید . فهرست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه بدین شرح می باشد : خانم زینب زمان پور شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxx ریال، خانم مریم علیزاده شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال، آقای روح اله عبد الملکی شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال و آقای قربان عبد الملکی شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات