فایق صالحی

فایق صالحی

کد ملی 495970xxxx
گراف ارتباطات
31
شرکت‌ها
60
آگهی‌ها

شرکت های فایق صالحی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که فایق صالحی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
پدیده شیمی پایدار
پدیده شیمی پایدار
رستورانهای زنجیره ای گل فوده
رستورانهای زنجیره ای گل فوده
مدیریت سرمایه آرین تدبیر
مدیریت سرمایه آرین تدبیر
عضو هییت مدیره
گروه صنعتی آنیتاسان
گروه صنعتی آنیتاسان
عضو هییت مدیره
کشت وصنعت گلبرگ بهاران
کشت وصنعت گلبرگ بهاران
عضو هییت مدیره
گلرنگ پخش جنوب غرب تهران
گلرنگ پخش جنوب غرب تهران
عضو هییت مدیره
گلرنگ پخش آرین اصفهان
گلرنگ پخش آرین اصفهان
عضو هییت مدیره
گلرنگ پخش کرج
گلرنگ پخش کرج
عضو هییت مدیره
گلرنگ پخش کرمانشاه
گلرنگ پخش کرمانشاه
عضو هییت مدیره
گلرنگ پخش یزد
گلرنگ پخش یزد
گلرنگ پخش آذربایجانغربی
گلرنگ پخش آذربایجانغربی
گلرنگ پخش خوزستان
گلرنگ پخش خوزستان
گلرنگ پخش مشهد
گلرنگ پخش مشهد
گلرنگ پخش قم
گلرنگ پخش قم
عضو هییت مدیره
گلرنگ پخش گیلان
گلرنگ پخش گیلان
عضو هییت مدیره
گلرنگ پخش اردبیل
گلرنگ پخش اردبیل
عضو هییت مدیره
گلرنگ پخش کرمان
گلرنگ پخش کرمان
عضو هییت مدیره
آرین گلرنگ پخش گلستان
آرین گلرنگ پخش گلستان
عضو هییت مدیره
گلرنگ پخش تبریز
گلرنگ پخش تبریز
عضو هییت مدیره
گلرنگ پخش اراک
گلرنگ پخش اراک
عضو هییت مدیره
گلرنگ پخش همدان
گلرنگ پخش همدان
عضو هییت مدیره
گلرنگ پخش لرستان بروجرد
گلرنگ پخش لرستان بروجرد
گلرنگ پخش هرمزگان
گلرنگ پخش هرمزگان
عضو هییت مدیره
گلرنگ پخش شمال شرق تهران
گلرنگ پخش شمال شرق تهران
عضو هییت مدیره
گلرنگ پخش فارس
گلرنگ پخش فارس
عضو هییت مدیره
گلرنگ پخش ساری
گلرنگ پخش ساری
عضو هییت مدیره
گلرنگ پخش قزوین
گلرنگ پخش قزوین
صنعت غذایی کورش
صنعت غذایی کورش
عضو هییت مدیره
گلرنگ پخش جنوب شرق تهران
گلرنگ پخش جنوب شرق تهران
آنیتا سان آرین
آنیتا سان آرین
مدیریت سرمایه اسپاد تجارت
مدیریت سرمایه اسپاد تجارت
عضو هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14757100
آگهی تغییرات شرکت صنعت غذایی کورش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گسترش صنایع بسته بندی کوروش شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای کورش منتصر کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی آقای محمد برهانی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضوهیئت مدیره شرکت هستی آرین تامین شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی آقای فایق صالحی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوهیئت مدیره شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی آقای رجب جلالوند کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضوهیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک ، سفته و برات با امضاء متفق یکی از ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از آقایان کورش منتصر یا محمد برهانی یا رجب جلالوند همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال ، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14716381
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش آنیتاسان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی آقای فایق صالحی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای محمد حسین اسمایی کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای احسان گودرزی کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت گل پخش اول شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای حسین علیقارداشی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت گلرنگ پخش شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی پایدار شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای محسن صادق بیان کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق واسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات وغیره با امضاء متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال ، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14596993
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کشت و صنعت سبزینه اسپاد تجارت در تاریخ ۱۶/۰۲/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد . موضوع فعالیت : کشاورزی شامل احیا اراضی و کشت نباتات علوفه‌ای و غلات برای تعلیف احشام و دام وطیور و توسعه مراتع سبز و بیابان زدایی ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی به مواد قابل مصرف ، طراحی ، احداث و اجرای دامداری‌های صنعتی و واحدهای پرورش طیور و آبزیان ، طراحی محاسبه ، اجرا ، تجهیز و احداث مجتمع‌های گلخانه‌ای به منظور پرورش انواع گل و گیاه و صیفی جات و میوه جات گلخانه‌ای ، ایجاد حوضچه‌ها و استخرهای پرورش آبزیان ، فروش کلیه محصولات باغی و فراورده‌های کشاورزی و دامی آبزیان ، واردات تجهیزات ، ماشین آلات و خوراک دام و طیور آبزیان ، فراوری کلیه محصولات کشاورزی ، بسته بندی کلیه فراورده‌های غذایی و کشاورزی ، بازرگانی شامل خرید فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی ، اخذ و اعطا نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی ، ایجاد و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی ، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور ، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی ، شرکت در کلیه مناقصات ، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی ، خرید و فروش دارایی‌ها و سهام و خرید اوراق بهادار برای شرکت ، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، یوسف آباد ، کوچه اتحادیه ( ۹ ) ، خیابان ابن سینا ، پلاک ۷ ، ساختمان آفتاب ، طبقه چهارم ، واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۹ , xxx مورخ ۰۸/۰۲/xxx۸ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای سعید دریا بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای نادر حیدری فتسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای فایق صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی ، اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای فریبرز قومی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم نرجس مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14552305
آگهی تغییرات شرکت صنعت غذایی کورش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین شدند : شرکت گسترش صنایع بسته بندی کوروش ش . م xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلرک . م xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش . م xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای کورش منتصر ک . م xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش ش . م xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی آقای محمد برهانی ک . م xxxxxxxxx۵ به سمت عضوهیئت مدیره شرکت هستی آرین تامین ش . م xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی آقای فایق صالحی ک . م xxxxxxxxx۱ به سمت عضوهیئت مدیره شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران ش . م xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی آقای رجب جلالوند ک . م xxxxxxxxx۶ به سمت عضوهیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک ، سفته و برات با امضاء متفق یکی از ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از آقایان کورش منتصر یا محمد برهانی یا رجب جلالوند همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال ، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14480471
آگهی تغییرات شرکت آنیتا سان آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت گسترش صنایع غذایی ماستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیر آقای اردشیر مصلح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ( خارج از اعضاء وسهامداران ) بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند . اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک ، سفته و برات با امضای متفق هر دونفر دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016392
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۵۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره و آقای حمیدرضا جبینی با کدملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م xxxxxxxxx۱ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م xxxxxxxxx۱ شرکت گلپخش اول با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م xxxxxxxxx۱ شرکت دالین مهر با نمایندگی آقای محمد میرحسینی تبریزی ک. م xxxxxxxxx۶ شرکت گلرنگ پخش جنوب غرب تهران با نمایندگی آقای اکبر صالحی ک. م xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016394
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۵۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گلرنگ پخش جنوب غرب تهران با نمایندگی آقای اکبر صالحی ک. م xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت گلپخش اول با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت دالین مهر با نمایندگی آقای محمد میرحسینی تبریزی ک. م xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با ممضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره، هراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13936488
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۰۱۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گلرنگ پخش ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره وشرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره وشرکت گلپخش اول ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت دالین مهر ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای مسلم پیری اربط ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با ممضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره، هراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ محل قانونی شرکت به گیلان، شهرستان رشت، بخش مرکزی، شهر رشت، قلعه سرا، بلوار فاتحان نبل و الزهرا، کوچه شهیده صغری دارابی، پلاک صفر، طبقه همکف، کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافته و ماده ۴ اساسنامه اصلاح شده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13932591
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۳۲۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت گلرنگ پخش به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گل پخش اول به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی آقای فایق صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت دالین مهر به شماره ثبت xxxxxx و شماره ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای توحید قزوینهء به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر ازاعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق ومکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضای هیأت مدیره، همراه بامهرشرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت در واحد ثبتی بندرعباس به آدرس: بندرعباس بخش مرکزی دهستان ایسین روستا چه چکور چه چکور خیابان اصلی کوچه جهاد سازندگی طبقه همکف کدپستی: xxxxxxxxx۰ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13932599
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۳۲۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلرنگ پخش به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت گل پخش اول به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی آقای فایق صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت دالین مهر به شماره ثبت xxxxxx و شماره ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای توحید قزوینهء به شماره ملی xxxxxxxxx۹ موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید رضا جبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورتهای مالی و حساب سود و زیان شرکت سال مالی منتهی به xxx۵ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13902101
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش لرستان بروجرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۷۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال ۹۵ تصویب گردید بازرسان: موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی حمید رضا جبینی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل موسسه حسابرسی خبره بعنوان حسابرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند اعضا هیات مدیره به قرار ذیل میباشد: شرکت گلرنگ پخش ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م xxxxxxxxx۱ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م xxxxxxxxx۱ شرکت گل پخش اول ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م xxxxxxxxx۱ شرکت دالین مهر ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای محمد صادق حشمت ک. م xxxxxxxxx۷ به مدت دو سال انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13892541
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش اردبیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۰۵۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و آقای حمید رضا جبینی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و موسسه حسابرسی خبره بعنوان حسابرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلرنگ پخش ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م xxxxxxxxx۱ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م xxxxxxxxx۱ شرکت گل پخش اول ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م: xxxxxxxxx۱ شرکت دالین مهر ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای محمد صادقی نژادبرزلقی ک. م xxxxxxxxx۵ شرکت گلرنگ پخش جنوب غرب تهران ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۷۷ با نمایندگی آقای اکبر صالحی ک. م xxxxxxxxx۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13892546
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش اردبیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۰۵۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت دالین مهر ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای محمد صادقی نژادبرزلقی ک. م xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت گلرنگ پخش جنوب غرب تهران ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۷۷ با نمایندگی آقای اکبر صالحی ک. م xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت گل پخش اول ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م: xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر ازاعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. تغییر محل قانونی شرکت (موضوع ماده ۴ اساسنامه) به نشانی: استان اردبیل شهرستان اردبیل بخش مرکزی شهر اردبیل رسول اکرم کوچه درجزی ۱۲ بزرگراه شهیدبنی هاشم پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13870984
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش شمال شرق تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۸۳۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و حمیدرضا جبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی فایق صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت دالین مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی جواد زیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13870985
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش شمال شرق تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۸۳۰
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی فایق صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره شرکت دالین مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی جواد زیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآوراز قبیل چک، سفته برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر ازاعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق ومکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضای هیات مدیره، همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. محل اصل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران یوسف آباد خیابان شهید ابوالفضل فراهانی پور خیابان سیزدهم پلاک ۳۱ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13864549
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش کرج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۳۵۳۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ج: دراجرای دستور اول، گزارش هیئت مدیره وبازرسان درمورد عملکرد سال مالی xxx۵ قرائت گردیدومتعاقبا مجمع عمومی با توجه به عدم فعالیت شرکت درسال مالی xxx۵، ضمن تایید گزارش هیئت مدیره وبازرسان، عدم فعالیت شرکت را دردوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ راتایید نمود. موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ وآقای حمیدرضا جبینی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت وموسسه حسابرسی خبره بعنوان حسابرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلرنگ پخش ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م xxxxxxxxx۱ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۴۹ بانمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م xxxxxxxxx۱ شرکت گل پخش اول ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۴۸ بانمایندگی آقای فایق صالحی ک. م xxxxxxxxx۱ شرکت دالین مهر ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۱۸ بانمایندگی آقای مهردادعلی دوست ک. م xxxxxxxxx۶ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13864565
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش کرج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۳۵۳۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۵۳ بانمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلرک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۴۹ بانمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره شرکت گل پخش اول ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۴۸ بانمایندگی آقای فایق صالحی ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیأت مدیره شرکت دالین مهر ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۱۸ بانمایندگی آقای مهردادعلی دوست ک. م xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیأت مدیره ومدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور ازقبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگرازاعضای هیأت مدیره همراه با مهرشرکت وسایر اوراق ومکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیأت مدیره، همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. محل قانونی شرکت استان البرز شهرستان فردیس بخش مرکزی شهر فردیس شهرک صنعتی سیمین دشت خیابان سیمین دشت خیابان ششم شرقی پلاک ۴۹ طبقه همکف کدپستی: xxxxxxxxx۵ می‌باشد و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13860131
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه آرین تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۵۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت آریان تجارت شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی فایق صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13854373
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش جنوب شرق تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۴۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و آقای حمید رضا جبینی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند شرکت گلرنگ پخش ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلرک. م xxxxxxxxx۱ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۴۹ بانمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م xxxxxxxxx۱ شرکت گل پخش اول ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م xxxxxxxxx۱ شرکت دالین مهر ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای حمید رضا محامد ک. م xxxxxxxxx۶ برای اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13854387
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش جنوب غرب تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۷۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال xxx۵ بتصویب رسیدموسسه حسابرسی خبره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بازرس اصلی و آقای حمید رضا جبینی با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلرنگ پخش ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م xxxxxxxxx۱ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م xxxxxxxxx۱ شرکت گل پخش اول ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م xxxxxxxxx۱ شرکت دالین مهر ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای اکبر صالحی ک. م xxxxxxxxx۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13854389
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش جنوب غرب تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۷۶۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گل پخش اول ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت دالین مهر ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای اکبر صالحی ک. م xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق واسناد تعهد آوراز قبیل چک، سفته برات وغیره با امضای متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضای هیئت مدیره، همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران یوسف آباد خیابان شهید ابوالفضل فراهانی پور خیابان سیزدهم پلاک ۳۱ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651239
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش آرین اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۳۳۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به کدملی xxxxxxxxx۱ عنوان رئیس هیأت مدیره، شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره، شرکت گل پخش اول سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی آقای فایق صالحی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیأت مدیره و شرکت دالین مهر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای عباس بختیاری فرد به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۱۵/۰۴/xxx۷) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536406
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره - شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی محمد حسین اسمایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی احسان گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل - شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی حسین علیقارداشی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره - شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره - شرکت پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی محسن صادق بیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش آنیتاسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی فایق صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین وتوثیق اموال غیرمنقول شرکت وهمچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13517584
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گلبرگ غذایی کوروش درتاریخ ۲۶/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، بسته بندی، توزیع، تولید، عرضه و صادرات واردات دام زنده و فراوردهای دامی و نهاده‌های دامی ومحصولات غذایی شامل فرآورده‌های لبنی و آشامیدنی انواع کنسرویجات گوشتی و غیر گوشتی و کنسرو ماهی و میگو انواع نوشیدنی‌های غیر الکلی کمپوتها روغنها و چربیهای خوراکی میوه جات بصورت کنسرو خشک شده و پخته شده آب میوه شربتهای میوه‌ای چای کاکائو شکر برنج سبزیجات به صورت کنسرو و سس‌ها رب‌ها محصولات لبنی غذای کودک مربا ژله قهوه آرد و فرآورده‌های تهیه شده از غلات شیرینیجات سرکه‌ها انواع شکلاتها ترشیجات و شوریجات آدامس خشکبار و حبوبات و محصولات غذایی و مدیریت نظارت بر سرمایه‌های شرکت و انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید و صنایع تکمیلی و تهیه و نصب و راه اندازی ماشین آلات و کارخانجاتدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهر تهران - آرژانتین - خیابان اهورامزدا - بن بست نادر - پلاک ۱ - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد بموجب گواهی شماره xxx/۹۶ , xxx مورخ ۱۷/۴/۹۶ از بانک اقتصاد نوین شعبه میدان آرژانتین مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سرمایه شرکت پرداخت گردید و شرکت فاقد سرمایه تعهدی می‌باشد اولین مدیران: شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی کورش منتصر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی امیرخسرو فخریان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی فایق صالحی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی امیر فضلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا جبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13504784
آگهی تغییرات شرکت صنعت غذایی کورش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۴۴۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش صنایع بسته بندی کوروش ش. م xxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش. م xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای کورش منتصر ک. م xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش ش. م xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی آقای محمد برهانی ک. م xxxxxxxxx۵ به سمت عضوهیئت مدیره و شرکت هستی آرین تامین ش. م xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش کشت و صنعت گلبرگ بهاران ش. م xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی آقای رجب جلالوند ک. م xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کامبیز رحیمی ک. م xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از آقایان کورش منتصر یا محمد برهانی یا رجب جلالوند همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13454127
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش لرستان بروجرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۷۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلرنگ پخش بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان بشماره ثبت xxxxxx بشماره ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی فایق صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضوهیات مدیره شرکت دالین مهر بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی محمدصادق حشمت بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیات مدیره محمدصادق حشمت بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل (خارج ازاعضاءهیئت مدیره و سهامداران) بمدت باقیمانده تا تاریخ ۱۵/۰۴/xxx۷ انتخاب گردیدند. مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13435265
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۱۵۸۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهرتاش شاملی کازرونی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی اسماعیلی شاهزاده علی اکبری کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت دالین مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای فایق صالحی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430344
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش ساری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۶۲۶۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت گلرنگ پخش شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شماره ثبت xxxxxx شماره ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گل پخش اول شماره ثبت xxxxxx شماره ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت دالین مهر شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای مجتبی بهرامی عبدالملکی ک. م xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مجتبی بهرامی عبدالملکی به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق واسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگرازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13427289
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۷۵۹۳۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش شماره ثبت xxxxxx شماره ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتا سان شماره ثبت xxxxxx شماره ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره شرکت گل پخش اول شماره ثبت xxxxxx شماره ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت دالین مهر شماره ثبت xxxxxx شماره ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای سعید دلفانی آبباریکی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادل با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13413337
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش شمال شرق تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت گلرنگ پخش شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان رئیس هیات مدیره آقای مهرتاش شاملی کازرونی کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای فایق صالحی کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت گل پخش اول شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ بعنوان عضو هیات مدیره آقای جواد زیدی کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت دالین مهر شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهد آوراز قبیل چک، سفته برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر ازاعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق ومکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضای هیات مدیره، همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13402759
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش لرستان بروجرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۷۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلرنگ پخش سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت گل پخش اول سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی فایق صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت دالین مهر سهامی خاص بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی محمدصادق حشمت بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بمدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی اطهر به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. عملکرد سال مالی و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13405570
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۳۲۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گلرنگ پخش به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره شرکت گروه صنعتی انیتاسان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره شرکت گل پخش اول به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی آقای فائق صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیأت مدیره شرکت دالین مهربه شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای توحید قزوینه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضوهیأت مدیره آقای توحید قزوینه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیأت مدیره) کلیه اوراق و اسناد تعهدآوراز قبیل چک , سفته , برات و غیره با امضای متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا فائق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره با مهرشرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13400645
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۷۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردید: شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای فائق صالحی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت دالین مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بانمایندگی آقای البرز اکبری کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته، برات با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فائق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد و سایر اوراق ومکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبرخواهدبود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13397023
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش اراک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۲۵۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت گلرنگ پخش سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره وشرکت گروه صنعتی آنیتاسان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره وشرکت گلپخش اول سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی فایق صالحی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیأت مدیره و شرکت دالین مهر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی علی رضائی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و با امضای متفق رئیس هیأت مدیره یا عضو هیأت مدیره فایق صالحی به کدملی xxxxxxxxx۱ به همراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهرشرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378701
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۲۸۷۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی فایق صالحی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت دالین مهر به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی میریونس سیدیوسفی کلخوران به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر ازاعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13363261
آگهی تغییرات شرکت آرین گلرنگ پخش گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۱۲ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۵۲۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت دالین مهر ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای امید اولادی ک. م xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیات مدیره آقای امید اولادی ک. م xxxxxxxxx۳ خارج از اعضا و سهامداران بعنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا آقای فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354658
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۵۶۶۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵: ۱ شرکت گلرنگ پخش شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت دالین مهر شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای مهدی کمالی کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیات مدیره آقای مهدی کمالی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق واسناد تعهدآورازقبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر ازاعضای هیات مدیره همراه بامهر شرکت وسایر اوراق ومکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضای هیات مدیره، همراه بامهرشرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13351945
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش اردبیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۰۵۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت دالین مهر ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای محمد صادقی نژادبرزلقی ک. م xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت گلرنگ پخش جنوب غرب تهران ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۷۷ با نمایندگی آقای اکبر صالحی ک. م xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت گلرنگ پخش شمال شرق تهران ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای جواد زیدی ک. م xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر ازاعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13323685
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۰۱۷۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار زیر می‌باشد: شرکت گلرنگ پخش به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلربه کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت دالین مهر به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای مسلم پیری اربط به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات وغیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی همراه یکی دیگر ازاعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت وسایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321971
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۴۷۵۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه صنعتی آنیتا سان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت گل پخش اول (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت دالین مهر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای حسن ابره دری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلریا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13301013
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش آذربایجانغربی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۵۷۱۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی ابراهیمی کردلر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت گلرنگ پخش ش ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۵۳ به به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای مهرتاش شاملی کازرونی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۴۹ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای فایق صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت گل پخش اول ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۴۸ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد شفیعی سورک بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت دالین مهر ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۱۸ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی همراه یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13296438
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۵۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید. موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و موسسه حسابرسی اطهر به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلرنگ پخش شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت گل پخش اول شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت دالین مهر شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای محمد میرحسینی تبریزی کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت گلرنگ پخش جنوب غرب تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ با نمایندگی آقای اکبر صالحی کدملی xxxxxxxxx۰. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13296440
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۵۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گلپخش اول شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت دالین مهر شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای محمد میرحسینی تبریزی کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت گلرنگ پخش جنوب غرب تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ با نمایندگی آقای اکبر صالحی کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهرشرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292366
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش آذربایجانغربی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۵۷۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی خبره به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت و موسسه حسابرسی خبره بعنوان حسابرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ شرکت گلرنگ پخش بشماره ثبت xxxxxx و شماره ملی xxxxxxxxx۵۳ بنمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بنمایندگی آقایمهرتاش شاملی کازرونی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت گل پخش اول بشماره ثبت xxxxxx و شماره ملی xxxxxxxxx۴۸ بنمایندگی آقای فایق صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت دالین مهر بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی آقای محمد شفیعیسورک بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292642
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۹۳۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی علی ابراهیمی کرد لر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه صنعتی آنیتاسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی مهرتاش شاملی کازرونی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی فائق صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره و شرکت دالین مهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی مهرشاد شاملی کازورنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت گلرنگ پخش جنوب غرب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی اکبر صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13289779
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۹۴۴۹
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش یزدسهامی خاص به شماره ثبت xxx۶۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ابراهیمی کردلربه کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت گلرنگ پخش وآقای مهرتاش شاملی کازرونی به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت گروه صنعتی آنیتاسان وآقای فایق صالحی به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت گل پخش اول وآقای امراله ابول نژادیان به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت دالین مهربه سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوموسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی اطهربه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13268676
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۱۳ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۳۳۵۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت گلرنگ پخش ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کرد لر ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره شرکت گل پخش اول ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیأت مدیره شرکت دالین مهر ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای وحید دلفانی ک. م xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ((همچنین در صورت برابرب آراء رای رئیس هیأت مدیره قاطع آراء خواهد_بود)) ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250022
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش کرج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۳۵۳۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۵۳ بانمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گل پخش اول ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۴۸ بانمایندگی آقای فایق صالحی ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان عضوهیئت مدیره شرکت دالین مهر ش. ث xxxxxx ش. م xxxxxxxxx۱۸ بانمایندگی آقای مهرداد علیدوست ک. م xxxxxxxxx۶ بعنوان عضوهیئت مدیره ومدیرعامل امضاء کلیه اوراق واسناد تعهد آورازقبیل چک، سفته، برات وغیره باامضای متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلریا فایق صالحی به همراه یکی دیگرازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت وسایر اوراق ومکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضای هیئت مدیره، همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234113
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش آرین اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۳۳۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلرشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای فائق صالحی شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیات مدیره شرکت دالین مهرشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای مهران سالاری عرب بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدندکلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی بهمراه یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضاء هریک از اعضای هیات مدیره، با مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219729
آگهی تغییرات شرکت گلرنگ پخش جنوب غرب تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۷۶۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گلرنگ پخش ش. م xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلرک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آنیتاسان ش. م xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای مهرتاش شاملی کازرونی ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول ش. م xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره شرکت دالین مهر ش. م xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی آقای اکبر صالحی ک. م xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعین گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآوراز قبیل چک، سفته برات وغیره با امضای متفق یکی ازآقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی و مکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضای هیات مدیره، همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076826
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت گلبرگ بهاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش کشت وصنعت گلبرگ بهاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت غذایی کوروش با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای کورش منتصر با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت گلرنگ پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای رجب جلالوند با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی نیلی با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای امیر فضلی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی پایدار با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای فایق صالحی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضوهیئت مدیره کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت وسایراوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032313
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی آنیتاسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه صنعتی گلرنک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و محمدحسین اسمائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و فایق صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاور میانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره، به استثناء اوراق و اسناد مربوط به نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها، با امضای متفق دونفر از سه نفراعضای هیئت مدیره یا امضاء آقای محمد رضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق هر سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12394979
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه آرین تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۵۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر با کد ملیxxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت آریان تجارت شرق به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای فایق صالحی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیات مدیره همرا با مهر شرکت معتبر است واوراق عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12244888
آگهی تغییرات شرکت رستورانهای زنجیره ای گل فوده سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۰۹۹۸۳ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۳۴۹۹۶۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی مسعود گودرزی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیات مدیره شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت گل پخش اول به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی فائق صالحی به کد ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره وحید کامیاب به کد ملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضاء بعنوان مدیر عامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، برات و غیره با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق ومکاتبات عادی با امضا هر یک ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614483
آگهی تغییرات شرکت رستورانهای زنجیره ای گل فوده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۶۵۳
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی آقای مسعود گودرزی با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیات مدیره ـ شرکت گلرنگ پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره ـ شرکت گلپخش اول با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی آقای فائق صالحی با کدملی xxxxxxxxx۱به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای وحید کامیاب با کدملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء و سهامداران) بعنوان مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق ومکاتبات عادی با امضا هر یک ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200398
آگهی تغییرات شرکت پدیده شیمی پایدار سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۵۱۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۲ تصویب شد.
اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل: شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار ش م xxxxxxxxx۵۹ با نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیان ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش م xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت پدیده شیمی نیلی ش م xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای کورش منتصر ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت گسترش پدیده شمیی نیلی ش م xxxxxxxxx۳۳ با نمایندگی آقای سید مصطفی مقدسی ک م xxxxxxxxx۳ و شرکت پخش پدیده پایدار ش م xxxxxxxxx۰۱ با نمایندگی آقای فایق صالحی ک م xxxxxxxxx۱ تعیین شدند.
موسسه حسابرسی خبره ش ث xxx۴ و آقای سیاوش سهیلی ک م xxxxxxxxx بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229724
آگهی تغییرات شرکت رستورانهای زنجیره‌ای گل فوده سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۰۹۹۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی خبره شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش م با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کدملی xxxxxxxxx۱۲ شرکت گلرنگ پخش با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان به شماره ملی xxxxxxxxx۱
شرکت گلپخش اول با نمایندگی آقای فایق صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای مسعود گودرزی به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد شرکت بزازان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فائق صالحی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888947
آگهی تصمیمات شرکت پدیده شیمی پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار به ش م xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی سید محمدباقر فاضلیان به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش م xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت پخش پدیده پایدار به ش م xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی فایق صالحی به ک مxxxxxxxxx۱ و شرکت گسترش پدیده شیمی نیلی به ش م xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی سید مصطفی مقدسی به ک م xxxxxxxxx۳ و شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسهxxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی کوروش منتصر به کدملی xxxxxxxxx۸ انتخاب گردیدند که سید محمدباقر فاضلیان به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علی ابراهیمی کردلر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق یکی از سید محمدباقر فاضلیان یا کورش منتصر یا سید مصطفی مقدسی به همراه یکی دیگر از علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10525751
آگهی تصمیمات شرکت پدیده شیمی پایدار سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۱۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۸۹ کلیه سهام بی نام به بانام تبدیل درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۱ سهم بانام xxx/۱ ریالی که تماما پرداخت شده میباشد. سید محمدباقر فاضلیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و علی ابراهیمی کردلر به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و کورش منتصر به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و فائق صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پخش پدیده پایدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای متفق دو نفر از چهار نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11802308
آگهی تصمیمات شرکت پدیده شیمی پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار به ش م xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی سید محمدباقر فاضلیان به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش م xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی علی ابراهیمی‌کردلر به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت پخش پدیده پایدار به ش م xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی فایق صالحی به ک مxxxxxxxxx۱ و شرکت گسترش پدیده شیمی نیلی به ش م xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی سید مصطفی مقدسی به ک م xxxxxxxxx۳ و شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسهxxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی کوروش منتصر به کدملی xxxxxxxxx۸ انتخاب گردیدند که سید محمدباقر فاضلیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و علی ابراهیمی‌کردلر بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق یکی از سید محمدباقر فاضلیان یا کورش منتصر یا سید مصطفی مقدسی به همراه یکی دیگر از علی ابراهیمی‌کردلر یا فایق صالحی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات