ناصر صلحی

آقای ناصر صلحی

کد ملی 491044xxxx
گراف ارتباطات
36
شرکت‌ها
52
آگهی‌ها

شرکت های ناصر صلحی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که ناصر صلحی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا
حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا
رئیس هیئت مدیره
سازه های فلزی شهریار
سازه های فلزی شهریار
بازرس علی‌البدل
سازه های فلزی کارون
سازه های فلزی کارون
افزار پرداز رمیس
افزار پرداز رمیس
بازرس علی‌البدل
حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا
حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا
مدیر عامل
آذر کیان تاوریژ
آذر کیان تاوریژ
بازرس علی‌البدل
شیمی یزد
شیمی یزد
داکان
داکان
بازرس اصلی
داکان نمای جهان
داکان نمای جهان
پارس بتون مقاوم تیام
پارس بتون مقاوم تیام
چرخ اقتصاد ایرانیان
چرخ اقتصاد ایرانیان
فولاد تیام بیستون
فولاد تیام بیستون
دامیاران اراک
دامیاران اراک
بازرس علی‌البدل
فراورده های غذایی و پروتئینی بهینه وزین
فراورده های غذایی و پروتئینی بهینه وزین
بازرس اصلی
صنعتی مهدین
صنعتی مهدین
بازرس علی‌البدل
بهسازان انرژی گستر
بهسازان انرژی گستر
بازرس علی‌البدل
داده های رسا
داده های رسا
بازرس علی‌البدل
رسا رایان سینا
رسا رایان سینا
بازرس اصلی
مزرعه گرگان
مزرعه گرگان
بازرس علی‌البدل
گستران قالب خودرو
گستران قالب خودرو
مهندسی خودرو قالب
مهندسی خودرو قالب
پیشتازان خودرو قالب
پیشتازان خودرو قالب
دوران نوین رازمان
دوران نوین رازمان
بازرس اصلی
آموزشی غیر انتفاعی نور الهدی
آموزشی غیر انتفاعی نور الهدی
صنایع تار و پود زرین شمال
صنایع تار و پود زرین شمال
بازرس اصلی
پلی بهریس آفاق بروجن
پلی بهریس آفاق بروجن
طبستان گستر
طبستان گستر
بازرس علی‌البدل
صنایع چوبی تی دار کاسپین
صنایع چوبی تی دار کاسپین
بازرس اصلی
گروه صنعتی کاسپین فلز پویا
گروه صنعتی کاسپین فلز پویا
بازرس اصلی
خدمات سلامت محیط خزر
خدمات سلامت محیط خزر
بازرس اصلی
پردازش حساب هونام
پردازش حساب هونام
نور کاشان
نور کاشان
بازرس اصلی
بوستان ترمه
بوستان ترمه
بازرس اصلی
آبیار ماشین پارس
آبیار ماشین پارس
بازرس اصلی
آذر مرغ
آذر مرغ
بازرس علی‌البدل
رنگین نخ نگین بروجن
رنگین نخ نگین بروجن

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14468787
آگهی تغییرات شرکت رنگین نخ نگین بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۵۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت‌های مالی منتهی به سال xxx۶ بررسی و تصویب گردید . تجارت موسه پردازش حساب هونام ( حسابداران رسمی ) به شماره ثبت xxx۳۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر صلحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده موسسه جهت امضاء ذیل صورتجلسه و اقای رضا اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232413
آگهی تغییرات پردازش حساب هونام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۹۱۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۳۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۱/۶/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گردید سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه بشرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد: ۱) آقای ناصر صلحی ک.م xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ۲) آقای منوچهر سرمدی ک.مxxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ۳) آقای سید مصطفی شاه صاحبی ک.م xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ۴) آقای محمد حسین زواریان ک.مxxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213445
آگهی تغییرات پردازش حساب هونام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۹۱۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۳۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ ومجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۱۲/۰۶/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسین زواریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ریال به صندوق موسسه در زمره شرکاء موسسه درآمد. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه موسسه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: ناصر صلحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه سیدمصطفی شاه صاحبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه منوچهر سرمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه رضا طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه محمد حسین زواریان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx۰ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14158855
آگهی تغییرات شرکت آذر مرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۱۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی و حساب سود و زیان در سال منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار امین جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند. موسسه سنجیده روش آریا به شماره ثبت xxx۴۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای محمدرضا همتی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه غیرتجاری پردازش حساب هونام به شماره ثبت xxx۳۲ دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی آقای ناصر صلحی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۷ انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985577
آگهی تغییرات شرکت آبیار ماشین پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۳۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی فتاحی با کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد رضا خسرو آبادی با کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای میکائیل میرزائی با کدملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال انتخاب شدند. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پردازش حساب هونام به شماره ثبت xxx۳۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی آقای ناصر صلحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و خانم فاطمه آبرود به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. - ترازنامه و حساب‌های سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13832704
آگهی تغییرات شرکت بوستان ترمه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۸۸۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه پردازش حساب هونام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و خانم بهناز رجبی پرتو با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل به مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13511456
آگهی تغییرات شرکت طبستان گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۲۵۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۴ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی بهداد حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر صلحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13415157
آگهی تغییرات پردازش حساب هونام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۹۱۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۳۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۶/۲/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل مؤسسه به تهران، دانشگاه تهران، خیابان فلسطین، کوچه آبادیان، پلاک ۱۰، طبقه دوم، کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت. آقای ناصر صلحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369108
آگهی تغییرات شرکت نور کاشان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۰۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر صلحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13287848
آگهی تغییرات پردازش حساب هونام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۹۱۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۳۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۵/۱۰/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصرصلحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکاء مؤسسه درآمد. سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۸ اساسنامه مؤسسه بشرح مذکور اصلاح شد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای ناصر صلحی دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای سید مصطفی شاه صاحبی کدم xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای منوچهر سرمدی کدم xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای رضا طهرانی کدم xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13128562
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۴/۷/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: علی رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. ناصر صلحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رییس هیئت مدیره. عقیل محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه‌ها و اوراق و مکاتبات اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13098233
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۹/۷/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر صلحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از ردیف شرکا خارج گردید. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح زیر می‌باشد: علی رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه عقیل محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13059567
آگهی تغییرات شرکت خدمات سلامت محیط خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۳۹۳۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف - موسسه حسابرسی بهدادحساب آریا (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای ناصرصلحی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی جهان بین شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13059568
آگهی تغییرات شرکت خدمات سلامت محیط خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۳۹۳۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف - آقایان روزبه خادمی ازاندهی شماره ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۶ و بهروز باطبی شماره ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۷ و خانم محبوبه لارینی شماره ملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ب - موسسه حسابرسی بهدادحساب آریا (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و پروانه xxxxxx وشماره ثبت xxx۸۸ به نمایندگی آقای ناصرصلحی به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای مهدی جهان بین شماره ملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ج - ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی xxx۴ به تصویب مجمع رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12935175
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوبی تی دار کاسپین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۲۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایدگی آقای ناصرصلحی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد نوایی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12935230
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی کاسپین فلز پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۳۲۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی xxx۳ به تصویب مجمع رسید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۱/۰۴/xxx۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان اصغر رستگار شماره ملی xxxxxxxxx۵ محمدرستگار شماره ملی xxxxxxxxx۹ خانم فخری محسنی شماره ملی xxxxxxxxx۷ ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایدگی آقای ناصر صلحی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای روزبه محبی آملی شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855227
آگهی تغییرات شرکت طبستان گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۲۵۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهداد حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر صلحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12846903
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۹/۲/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عقیل محمدی شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکاء مؤسسه درآمد. سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۷ اساسنامه مؤسسه بشرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای ناصر صلحی ش م xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای منوچهر سرمدی ش م xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای علی رمضانی ش م xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه وآقای عقیل محمدی دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763301
آگهی تغییرات شرکت پلی بهریس آفاق بروجن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۰۷۱۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهداد حساب آریا (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۸۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی وحسابرس با نمایندگی آقای ناصر صلحی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای رضا اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12732749
آگهی تغییرات شرکت صنایع تار و پود زرین شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرارگرفت. ۲) موسسه بهداد حساب آریا (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۸۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ نماینده موسسه (ناصر صلحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸) به عنوان بازرس اصلی وموسسه آریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12679146
آگهی تغییراتآموزشی غیر انتفاعی نور الهدی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۲۶۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصرصلحی باکدملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه بادریافت کلیه مبلغ سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج و هیچ گونه حق و سمتی در موسسه فوق را ندارد. خانم پرستو صلحی با کدملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه بادریافت کلیه مبلغ سهم الشرکه خود ازصندوق موسسه ازموسسه خارج وهیچ گونه حق وسمتی درموسسه فوق را ندارد. خانم مینوجلیل وند باکدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه بادریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال از سهم الشرکه خود میزان سهم الشرکه خودرا از xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxx۰۰ ریال کاهش داد. درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۴۷ ماده ۲۰ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12596653
آگهی تغییراتآموزشي غير انتفاعي نور الهدي موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۲۶۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۰/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای سعید پدرام راد با کدملی شماره xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۶ ریال به صندوق موسسه به موسسه وارد ودر ردیف شرکاء قرار گرفت.آقای حسین پدرام راد با کدملی شماره xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/۹۰ریال به صندوق موسسه به موسسه وارد ودر ردیف شرکاء قرار گرفت.در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۷ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۳ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.تعداد اعضای هیئت مدیره از۳نفربه ۲نفرکاهش یافت.لیست شرکاء بعدازافزایش سرمایه:-خانم مینوجلیل وند باکدملیxxxxxxxxx۲دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه -آقای ناصر صلحی باکدملی xxxxxxxxx۸دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه -خانم پرستو صلحی باکدملی xxxxxxxxx۰دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه -آقای سعید پدرام رادباکدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه - آقای حسین پدرام رادباکدملیxxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12481224
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دوران نوین رازمان در تاریخ ۲۰/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی و تولید و پشتیبانی نرم افزارهای کاربردی رایانه ای غیرفرهنگی و غیرهنری سفارش مشتری، اخذ و اعطاء نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک های داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی. انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، ولیعصر، نرسیده به پارک وی، روبروی مسجد بلال، کوچه مهناز، پلاک ۱۹، واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۴ ـ xxx ـ xxx۴ مورخ ۷/۷/۹۴ نزد بانک سامان شعبه جام جم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: سپهر سیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و توحید علوی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مریم شفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی ناصر صلحی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و مجید حجاران به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12387699
آگهی تغییرات شرکت گستران قالب خودرو شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۱۱۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ که در تاریخ ۱/۶/۹۴ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شماره ثبت xxx۸۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ با مدیرعاملی و نمایندگی آقای ناصر صلحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ را به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ با مدیرعاملی و نمایندگی آقای جواد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ را به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ شرکت انتخاب نمودند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12387701
آگهی تغییرات شرکت مهندسي خودرو قالب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۵۸۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ که در تریخ ۱/۶/۹۴ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شماره ثبت xxx۸۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ با مدیرعاملی و نمایندگی آقای ناصر صلحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ را به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ با مدیرعاملی و نمایندگی آقای جواد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ را به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به xxx۳/۱۲/۲۹ شرکت انتخاب نمودند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12387706
آگهی تغییرات شرکت پيشتازان خودرو قالب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۱۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ که در تاریخ ۳۱/۵/۹۴ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شماره ثبت xxx۸۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ با مدیرعاملی و نمایندگی آقای ناصر صلحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸را به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ با مدیرعاملی و نمایندگی آقای جواد هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ را به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ شرکت انتخاب نمودند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12360970
آگهی تغییرات شرکت مزرعه گرگان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۹۷۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: آقای بابک احمدی بشماره ملیxxxxxxxxx۶ خانم سونا احمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای علیرضا شعبان پوربشماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای حمیدرضا شعبان پوربشماره ملیxxxxxxxxx۱ آقای محمد هادی شعبان پوربشماره ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا ثبت شده بشماره xxx۳ و دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بنمایندگی آقای علی ارشدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد حساب آریا (حسابداران رسمی) ثبت شده بشماره xxx۸۸ و دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بنمایندگی آقای ناصر صلحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت در سال ۹۳مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12149215
آگهی تغییرات شرکت رسا رایان سینا سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۱۸۸۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهداد حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای ناصر صلحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای علی نصیری ریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12076567
آگهی تغییرات شرکت داده‌های رسا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۳۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۹۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲ تصویب شد و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر صلحی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524695
آگهی تغییرات شرکت دامیاران اراک شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۷۹۳۲۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۳۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
موسسه بهداد حساب آریا بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس اصلی و آقای ناصر صلحی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439261
آگهی تغییرات شرکت دامیاران اراک سهامی خاص شماره ثبت ۷۹۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۳۶۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه بهداد حساب آریا شماره ثبت xxx۸۸ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر صلحی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‎البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264021
آگهی تغییرات شرکت فولاد تیام بیستون شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۰۵۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۰۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی ناصر صلحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم سارا قاسم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۲ ـ ترازنامه و حساب سود وزیان منتهی به اسفند ماه سال xxx۱ به تصویب رسید.
۲ ـ افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند:
آقای کورش مهدیون به شماره ملی xxxxxxxxx۴
خانم مریم بهاروندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲
خانم سیما حیدریان به شماره ملی xxxxxxxxx۸
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246782
آگهی تغییرات شرکت پارس بتون مقاوم تیام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۴۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای ناصر صلحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای بهنام خدا بنده لو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود وز یان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1252080
آگهی تغییرات شرکت چرخ اقتصاد ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳۶۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۴۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی ناصر صلحی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای بهنام خدابنده لو به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفندماهxxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215699
آگهی تغییرات شرکت داکان نمای جهان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۲۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۸۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای ناصر صلحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای بهنام خدابنده لو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند ماه سال ۹۱ به تصویب رسید.
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
خانم مریم بهاروندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدجواد هدایت زاده گشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم سیما حیدریان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات قراردادها و عقود با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175024
آگهی تغییرات شرکت داکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۰۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل می باشد:
خانم سیما حیدریان به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره آقای کورش مهدیون به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم مریم بهاروندی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به نمایندگی ناصر صلحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهنام خدابنده لو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به اسفند ماه سال xxx۱ به تصویب مجمع رسید.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134734
آگهی تغییرات شرکت شیمی یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۶۵۱۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهداد حساب آریا به ش ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس و حسابرس اصلی و ناصر صلحی به ک م xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده موسسه و امیرحسین خضری یزدان به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند محمود یاوری به ش م xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیات مدیره و معصومه مقدم به ش م xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و فاطمه یاوری به ش م xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055961
آگهی تغییرات شرکت آذر کیان تاوریژ سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۶۶۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۳۹۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه بهداد حساب آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر صلحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 973635
آگهی تأسیس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا
موسسه فوق در تاریخ۱۷/۱۱/xxx۱ تحت شمارهxxx۸۸ و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۷/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع موسسه: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی, بازرسی قانونی, مشاوره مدیریت مالی, طراحی و پیاده سازی سیستم مالی , خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی , نظارت بر امور تصفیه, ارزیابی سهام و سهم الشرکه, داوری مالی, خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضائی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می شود. سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تایید می شود.
۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی موسسه :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان صادقیه , نبش ستارخان, مجتمع اداری تجار, گلدیس, ط۱۲, واحد۶ ـ کدپستیxxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغxxx/xxx/۹ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای منوچهر سرمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ ۵ـ آقای علی رمضانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ـ آقای ناصر صلحی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ـ آقای ناصر صلحی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: مقررگردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی سایر نامه ها و اوراق و مکاتبات عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 973635
آگهی تأسیس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا
موسسه فوق در تاریخ۱۷/۱۱/xxx۱ تحت شمارهxxx۸۸ و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۷/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع موسسه: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی, بازرسی قانونی, مشاوره مدیریت مالی, طراحی و پیاده سازی سیستم مالی , خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی , نظارت بر امور تصفیه, ارزیابی سهام و سهم الشرکه, داوری مالی, خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضائی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می شود. سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تایید می شود.
۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی موسسه :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان صادقیه , نبش ستارخان, مجتمع اداری تجار, گلدیس, ط۱۲, واحد۶ ـ کدپستیxxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغxxx/xxx/۹ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای منوچهر سرمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ ۵ـ آقای علی رمضانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ـ آقای ناصر صلحی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ـ آقای ناصر صلحی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: مقررگردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی سایر نامه ها و اوراق و مکاتبات عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729377
آگهی تصمیمات شرکت افزار پرداز رمیس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۴۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۶۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به ش م xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و ناصر صلحی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706244
آگهی تصمیمات شرکت سازه های فلزی کارون سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۲۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۳۷۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و ناصر صلحی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۷/۴/۹۱ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، برات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9679411
آگهی تصمیمات شرکت سازه‌های فلزی شهریار سهامی خاص ‌بشماره ثبت‌ ۲۱۸۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۱۲۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و ناصر صلحی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: هدایت اشراقی‌آذر به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ جمشید اویسی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ فرزاد حسینی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ هدایت اشراقی‌آذر بسمت رئیس هیئت‌مدیره و جمشید اویسی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و شهرام شیرود‌بزرگی بسمت مدیرعامل خارج از سهامداران تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671458
آگهی تصمیمات شرکت سازه‌های فلزی شهریار سهامی خاص ‌بشماره ثبت‌ ۲۱۸۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۱۲۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و ناصر صلحی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: هدایت اشراقی آذر به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ جمشید اویسی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ فرزاد حسینی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ هدایت اشراقی آذر بسمت رئیس هیئت مدیره و جمشید اویسی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهرام شیرود بزرگی بسمت مدیرعامل خارج از سهامداران تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 652427
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ در موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقای ناصر صلحی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی ارشدی با کد ملی xxxxxxxxx بسمت مدیرعامل و آقایان علی رضا فضل زاده و جواد هاشمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۲ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۵ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10662834
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های غذایی و پروتئینی بهینه وزین سهامی‌ خاص ثبت ‌شده ‌بشماره۱۲۰۵۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۰۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. ناصر صلحی به ش ملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و مظفر ماوایی به ش ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10917363
آگهی تصمیمات شرکت سازه های فلزی کارون سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۲۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۳۷۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی و ناصر صلحی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۴/۹۱ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، برات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10990784
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی مهدین سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۸۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۳۲۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ به تصویب رسید. هوشنگ تسلیمی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و ناصر صلحی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11635374
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های غذایی و پروتئینی بهینه وزین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۲۰۵۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۴۰۵۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. ناصر صلحی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و مظفر ماوایی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11806088
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۱ در موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.

۱ـ آقای ناصر صلحی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علی ارشدی با کد ملی xxxxxxxxx بسمت مدیرعامل و آقایان علی‌رضا فضل‌زاده و جواد هاشمی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۲ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11839900
آگهی تصمیمات شرکت افزار پرداز رمیس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۴۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۶۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۹/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به ش م xxxxxxxxx۶۹ بسمت بازرس اصلی و ناصر صلحی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11951931
آگهی تصمیمات شرکت بهسازان انرژی گستر سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۴۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۵۱۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. هوشنگ تسلیمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و ناصر صلحی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات