رضا آقامحمدیان

آقای رضا آقامحمدیان

کد ملی 489972xxxx
گراف ارتباطات
12
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14805327
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۷ و مجوز شماره xxx۱۹,xxx مورخ ۲/۵/xxx۸ سازمان ورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای ابوالفضل اسماعیل زاده کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت تولیدی و صنعتی گوهر فام شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای مهدی حسین زاده امام کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت ترنیان سهم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی آقای رضا آقا محمدیان کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیت مدیره و شرکت ایمن خودرو شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای محمد جامعی مقدم کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی آقای فریدون رهنمای رودپشتی کدملی xxxxxxxxx۳به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل (آقای رضا آقا محمدیان) و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است، اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14634330
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۸۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۸۱ , xxx مورخ ۱۱/۰۲/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت ترنیان سهم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی رضا آقامحمدیان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سلیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی فتح اله پرتوی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت ایمن خودرو شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی عرفان معماریان به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی حسن صدری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تولیدی وصنعتی گوهرفام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی داود آقامحسنی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق واسناد تعهد آور ازجمله چک ، سفته ، برات ، قراردادها وغیره با امضاء متفق مدیرعامل ( آقای عرفان معماریان ) ویکی از اعضاء هیئت مدیره ( آقایان رضا آقامحمدیان ، فتح اله پرتوی ، حسن صدری و داود آقامحسنی ) ویا با امضای متفق رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است ، اوراق عادی ومراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی با مهر شرکت معتبراست . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13982198
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۳۱۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا جعفریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) رضا آقا محمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت مدیرعامل و نائب رییس هیئت مدیره (موظف) آیت اله ندرلو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از موسسه حسابرسی تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) مهرنوش مفیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کار و تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره (موظف) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و کلیه مکاتبات، اسناد و اوراق عادی شرکت با امضای مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره اختیارات خود به شرح بندهای ۱، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ذیل ماده ۴۸ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238898
آگهی تغییرات شرکت صنعتی فیکای سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۲۱۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وصورت حساب سود وزیان سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امین حسابرس افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای رضا آقا محمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقایان رمضانعلی پور مجیب به شماره ملی xxxxxxxxx۹ وسید خلیل حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ وخانم زهره حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148061
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/xxx۵ و مجوز شماره xxx۷۸ , xxx مورخ ۹/۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت رئیس هیأت مدیره جایگزین آقای فواد فتح الهی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای جواد عین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو موظف هیأت مدیره و مدیرعامل. آقای رضا آقا محمدیان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره. آقای هدایت دهقان منشادی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری هلال احمرایران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت عضو هیأت مدیره وجایگزین آقای سیدحسن امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای ابوالفضل اسماعیل زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایهء مدار شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیأت مدیره جایگزین آقای ابوالفضل ملک محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx آقای سیدفخر الدین حیدری منش بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از طرف شرکت کار آفرینان سبز خلیج فارس شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای فریدون رهنمای رودپشتی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از طرف شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیأت مدیره جایگزین آقای سعید خرقانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. همچنین امضاء مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تفویض گردید. اجرای مصوبات هیئت مدیره و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام کلیه امور جاری شرکت. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. تدوین و پیشنهاد سازمان، آئین نامه‌ها و تهیه نمودار سازمانی و رویه‌های لازم برای شرکت. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران و پیشنهاد مدیران آن به هیئت مدیره. اعمال اقدامات لازم به منظور آموزش و ارتقاء سطح بهره وری نیروی انسانی. استخدام پرسنل جدید به پیشنهاد مدیرعامل و تایید هیئت مدیره و حقوق و مزایای آنان در چارچوب آیین نامه‌های مصوب شرکت خواهد_بود. تدوین و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت. پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن. خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی بر اساس قیمت‌های معاملاتی بازار در هر مورد تا سقف پنج درصد سرمایه شرکت و مازاد بر آن در هر مورد با هماهنگی هیئت مدیره و طبق بخشنامه گروه توسعه ملی انجام خواهد_شد. پرداخت هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت و عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و اجاره و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول بر اساس آیین نامه معاملات شرکت. تجهیز کلیه امکانات مورد لزوم به منظور بررسی مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و خدماتی موجه و نهایتا ارائه این گونه طرحها به هیئت مدیره برای تصویب. پیشنهاد تشکیل صندوقهای مطالعاتی و یا شرکت در تشکل‌های سایر شرکتها و ارائه نتایج بعمل آمده به هیئت مدیره. اقدام به عضویت شرکت در مجامع علمی، فنی، بازرگانی و اطلاعاتی و آبونمان مجلات و روزنامه‌ها در داخل و خارج کشور و پرداخت حق عضویت آن حسب نیاز و ضرورت. پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و فروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها پس از تصویب هیئت مدیره. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری برای شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و خصوصی و بانکها و استرداد آنها. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات اساسنامه. پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و یا غیرمنقول به نفع شرکت و یا به نفع صاحبان سهام و فک آن ولو کرارا. تنظیم خلاصه صورت دارایی و بدهیهای شرکت و صورتهای مالی مورد نیاز در مواعد مقرر قانونی و ارائه آن هر شش ماه یکبار به بازرس قانونی و بورس. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره بمنظور تصویب و تسلیم آن به مراجع ذیربط. طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هر گونه دعوی اعم از مدنی و جزایی در کلیه مراجع در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیرو توکیل به توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12881948
آگهی تغییرات شرکت ایران سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۹۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی یاوری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا آقا محمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت پایانه احداث به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجید پاکساز به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت دورال به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهنام خزاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن نیکخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد اوراق بهادار وتعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و جاری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. براساس ماده ۳۹ اساسنامه اختیارات هیئت مدیره به استثناء بندهای ۲ و ۳ و ۵ و ۶ و ۱۰ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ برابر آئین نامه‌های شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12734078
آگهی تغییرات شرکت صنعتی فیکای سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۲۱۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وصورت سود وزیان شرکت برای سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امین حسابرس افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ را به عنوان بازرس اصلی وآقای رضا آقا محمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12611957
آگهی تصمیمات شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۱۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۶۹۹۴
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۸/xxx۴ و هیئت مدیره مورخ ۸/۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۵/xxx۴ به تصویب رسید. ۲. آقای محمدحسین حسین زاده بقائی با کد ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای رضا آقامحمدیان با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نیرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای جواد عین آبادی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر حمزه توسلی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت احیای اراضی کوثر با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۴. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۵. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12266897
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ ۸/۴/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فؤاد فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت عضو و رئیس هیأت مدیره آقای جواد عین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو موظف هیأت مدیره و مدیرعامل آقای رضا آقا محمدیان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت توسعه نگاه پویا (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو موظف هیأت مدیره آقای سعید خرقانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی از شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش (سهامی خاص) شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. همچنین امضاء مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12214530
آگهی تغییرات شرکت صنعتی فیکای سبز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۶۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۲۱۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا آقا محمدیان را به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12130701
آگهی تغییرات شرکت ایران سازه سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۹۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی یاوری ش م xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تأمین به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ آقای رضا آقا محمدیان ش م xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت پایانه احداث (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ آقای مجید پاکساز ش م xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت دورال (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ آقای بهنام خزاعی ش م xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ آقای مجید مهتابی نورانی ش م xxxxxxxxx۷ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی تأمین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ آقای علی یاوری به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا آقا محمدیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآقایان مجید پاکساز، مجید مهتابی نورانی و بهنام خزاعی به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار وتعهدآور با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و نیز مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت و کلیه اعضاء با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی مسئولیت خود را از تاریخ این صورتجلسه پذیرفتند. اختیارات هیئت مدیره به استثناء بندهای ۲و۳و۵و۶و۱۰و۱۶و۱۷و۱۹و۲۰و۲۱ برابر آئین نامه های شرکت به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12094112
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۹۸۷۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۶۷۵۴۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۳ ومجوز بورس شماره xxxxxx۶,xxx مورخ ۲۷/۱۱/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا آقا محمدیان ک.م xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری صدرتامین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیأت مدیره شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضاء رئیس هیأت مدیره و یک نفر دیگر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563364
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نیرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۰/۳/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فواد فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بجای آقای سید رضا نصر بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای جواد عین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بجای آقای عباس مظاهری بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای رضا آقا محمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بجای آقای محمد بیگدلی بنمایندگی از شرکت توسعه نگاه پویابشماره ثبت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت عضو موظف هیئت مدیره آقای سید حسین امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت پارس تابلو به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره آقای ابوالفضل ملک محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت مهندسی مهاب قدسبه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مجید خاموردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سعید خرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قرارداد ها با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و همچنین امضا مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418341
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پارس الکتریک سهامی عام شماره ثبت ۸۵۶۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۷۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای جعفر جمالی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت صنایع مس شهید باهنر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان رضا آقامحمدیان به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره
محمدحسین وکیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و سید یاسر مهدی ابوترابی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره و کورش عاطفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند.
مقرر گردید حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک ها، سفته ها، بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین مکاتبات اداری و قراردادی کار با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428135
آگهی تغییرات شرکت مهندسی باز اندیشان راه آینده سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۷۰۶۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۵۳۸۷
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان رضا آقا محمدیان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و سید خلیل حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت صنعتی فیکای سبز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428140
آگهی تغییرات شرکت مهندسی باز اندیشان راه آینده سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۷۰۶۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۵۳۸۷
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان سید خلیل حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره, رضا آقا محمدیان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنعتی فیکای سبز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی خانم زهره حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 988403
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک پارسیان به ش م xxxxxxxxx۰۱ بنمایندگی فرهاد حنیفی به ک م xxxxxxxxx۸ شرکت تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین به ش م xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی جواد نجم الدین به ک م xxxxxxxxx۹ شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به ش م xxxxxxxxx۳۳ بنمایندگی سید حسام شمس عالم به ک م xxxxxxxxx۱ شرکت توسعه ساختمانی پارسیان به ش م xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی محمد بیگدلی به ک م xxxxxxxxx۷ شرکت کارگزاری پارسیان به ش م xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی نادر خواجه حقوردی به ک م xxxxxxxxx۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۰/۹۰ جواد نجم الدین بسمت رئیس هیئت مدیره، سید حسام شمس عالم بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، فرهاد حنیفی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چک ها با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. و کلیه چکهای صادره تا مبلغ xxx/xxx/xxx ریال با اضما ثابت مدیرعامل و امضای سید امیرحسین موسوی (معاون امور مالی) به ک م xxxxxxxxx۴ متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق نقل و انتقال اسناد مالکیت محصولات اموال و خودروهای واگذار شده به مشتریان شرکت تحت قراردادهای اجاره به شرط تملک و یا فروش اقساطی با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره مدیرعامل معاون امور مالی معاون لیزینگ خودرو و ماشین آلات سنگین. یداله زحمتکش علی آبادی به ک م xxxxxxxxx۳ و معاون لیزینگ غیرخودرویی رضا آقامحمدیان به ک م xxxxxxxxx۵ به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه اوراق و اسناد نقل و انتقال و فک پلاک خودروهای واگذار شده به مشتریان تحت قراردادهای اجاره به شرط تملک یا فروش اقساطی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره مدیرعامل معاون امور مالی معاون لیزینگ خودرو و ماشین آلات سنگین مدیر لیزینگ خودرو میرحسین یوزباشی به ک م xxxxxxxxx۶ و مدیر خدمات مشتریان مهدی حسین زاده امام به ک م xxxxxxxxx۲ به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره با توجه به مفاد ماده ۴۴ اساسنامه شرکت اختیارات مذکور در بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹و ۲۰ ماده ۴۰ اساسنامه را عینا به مدیرعامل تفویض نمودند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 578541
آگهی تاسیس شرکت توسعه صنایع بسته‌بندی پارس البرز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: طراحی تولید بسته بندی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از صنعتی غذایی آرایشی بهداشتی و مجموعه های انواع قطعات ادوات و ابزارآلات و ماشین آلات صنعتی و خودرو قبول نمایندگی از کارخانجات و شرکتهای داخلی و خارجی و موسسات صنعتی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت و ایجاد واحدهای صنعتی و خرید سهام برای شرکت و انتقال تکنولوژی و امور سخت افزاری مربوطه، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انجام کلیه عملیات مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ اشرفی اصفهانی ، خ شهید شالی خ تاجیک ک سلمان، پ۲۰ ط۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx۰۸ مورخ ۴/۲/xxx۱ نزد بانک صنعت و معدن شعبه قائم کرج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای رضا آقامحمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم لیلا محمودی مهریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای ابراهیم صالحی بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای ابراهیم صالحی بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: : گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه ها و اوراق و مکاتبات عادی و اداری و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی امین حسابرس افق به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای کامران سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاریشمارهxxx۸/ث۳۲/۹۱
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11733161
آگهی تغییرات شرکت مهندسی باز اندیشان راه آینده سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۷۰۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۵۳۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۷/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای رضا آقامحمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای سید خلیل حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت صنعتی فیکای سبز سهامی‌خاص با نمایندگی خانم زهره حسینی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید خلیل حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر‌عامل.

۲ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۱۷/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11946492
آگهی تاسیس شرکت توسعه صنایع بسته‌بندی پارس البرز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: طراحی تولید بسته‌بندی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از صنعتی غذایی آرایشی بهداشتی و مجموعه‌های انواع قطعات ادوات و ابزارآلات و ماشین آلات صنعتی و خودرو قبول نمایندگی از کارخانجات و شرکتهای داخلی و خارجی و موسسات صنعتی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت و ایجاد واحدهای صنعتی و خرید سهام برای شرکت و انتقال تکنولوژی و امور سخت‌افزاری مربوطه، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انجام کلیه عملیات مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ اشرفی اصفهانی ، خ شهید شالی خ تاجیک ک سلمان، پ۲۰ ط۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx۰۸ مورخ ۴/۲/xxx۱ نزد بانک صنعت و معدن شعبه قائم کرج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای رضا آقامحمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم لیلا محمودی‌مهریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای ابراهیم صالحی‌بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای ابراهیم صالحی‌بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: : گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌ها و اوراق و مکاتبات عادی و اداری و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی امین حسابرس افق به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای کامران سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات