ابوالفضل مافی رنجی

آقای ابوالفضل مافی رنجی

کد ملی 489896xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
4
آگهی‌ها

شرکت های ابوالفضل مافی رنجی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که ابوالفضل مافی رنجی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14740845
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز درتاریخ ۱۴/۰۵/xxx۸ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع : معرفی نمایندگان هیئت‌های تشخص و حل اختلاف در وزارت کار و معرفی نمایندگان هیئتهای بدوی در تامین اجتماعی ، رابط بین شورای شرکتها و کانون همانگی شورای اسلامی شماره مجوز xxxxxx تاریخ مجوز ۲۰/۱۰/xxx۶ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و نامه شماره xxx۰۵ مورخ ۹/۵/۹۸ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان البرز ، شهرستان کرج ، بخش مرکزی ، شهر کرج ، شهرک مطهری ، خیابان شهیدابراهیم سلمانی ساوجی ، خیابان اردلان ۴ [ شهید علی همتی ] ، پلاک ۵۰ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : ندارد اولین مدیران : آقای محسن امیدوار حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره و خزانه دار به مدت ۲ سال آقای محمدعلی اینانلویغمورلو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسن آرانی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای علی اصلانی هریس به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیداسحق طاهری میرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای رضا سالاری نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت عضو هیئت مدیره و دبیر هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عزیزاله باجلان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ابوالفضل مافی رنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عبدالحسین حداد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی و با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر کانون و کلیه اسناد مالی واوراق رسمی و بهادار و قراردادهای تعهدآور که بتصویب هیئت مدیره رسیده_باشد با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و ممهور به مهر کانون معتبر خواهد_بود . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسین : آقای مصطفی خدابنده لو به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی آقای امیر والی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی آقای حشمت اله طاهرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی آقای جمال قره حسنلو به شماره لمی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل آقای رشید علیشیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شده‌اند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 852548
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به ش م xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به ش م xxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان به ش م xxxxxxxxx۵۵ شرکت سیمان زنجان به ش م xxxxxxxxx۵۰ شرکت سیمان بجنورد به ش م xxxxxxxxx۰۹ شرکت سیمان دورود به ش م xxxxxxxxx۷۱ ابوالفضل مافی رنجی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره و سیمان آبیک به ش م xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11171941
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به ش م xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به ش م xxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان به ش م xxxxxxxxx۵۵ شرکت سیمان زنجان به ش م xxxxxxxxx۵۰ شرکت سیمان بجنورد به ش م xxxxxxxxx۰۹ شرکت سیمان دورود به ش م xxxxxxxxx۷۱ ابوالفضل مافی‌رنجی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت اعضا اصلی هیئت‌مدیره و سیمان آبیک به ش م xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11559736
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌ گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۴۷۶۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۰۷۳۴۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی سید احمد موسوی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سیمان زنجان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی مجید خاموردی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سیمان بجنورد به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی سید محمدرضا نجفیان به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سیمان دورود به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی ابراهیم پیامنی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سیمان آبیک به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی ابوالفضل مافی‌رنجی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء هیئت‌مدیره و عبدالکریم ملک‌نیا به کدملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضا) بعنوان مدیرعامل تعیین شدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات