عبدالزهرا وطن دوست

آقای عبدالزهرا وطن دوست

کد ملی 472350xxxx
گراف ارتباطات
36
شرکت‌ها
328
آگهی‌ها

شرکت های عبدالزهرا وطن دوست

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که عبدالزهرا وطن دوست دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز
خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز
رییس هییت مدیره
حصیر بافی الغدیر
حصیر بافی الغدیر
رییس هییت مدیره
اطلس بوشهر
اطلس بوشهر
رییس هییت مدیره
هوورراش
هوورراش
رییس هییت مدیره
آبزیان مهتاب
آبزیان مهتاب
رییس هییت مدیره
فرآورده های دریایی بوشهر
فرآورده های دریایی بوشهر
رییس هییت مدیره
تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر
تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر
رییس هییت مدیره
تولیدی ارس بوشهر
تولیدی ارس بوشهر
رییس هییت مدیره
نوفن گستر بوشهر
نوفن گستر بوشهر
رییس هییت مدیره
بوشهر مسواک
بوشهر مسواک
رییس هییت مدیره
تولیدی بوشهر چرم
تولیدی بوشهر چرم
رییس هییت مدیره
آرام صید بوشهر
آرام صید بوشهر
رییس هییت مدیره
بوشهر پلاست کار
بوشهر پلاست کار
رییس هییت مدیره
رییس هییت مدیره
حصیر بافی الغدیر زاهدان
حصیر بافی الغدیر زاهدان
رییس هییت مدیره
تولیدی شنیز بوشهر
تولیدی شنیز بوشهر
رییس هییت مدیره
تولیدی وبازرگانی تهران شفق
تولیدی وبازرگانی تهران شفق
رییس هییت مدیره
ابریشم تاب بوشهر
ابریشم تاب بوشهر
رییس هییت مدیره
تولید کیمیاگران بازیافت بوشهر
تولید کیمیاگران بازیافت بوشهر
رییس هییت مدیره
گروه صنایع غذائی آرام بوشهر
گروه صنایع غذائی آرام بوشهر
رییس هییت مدیره
شورکا بوشهر
شورکا بوشهر
رییس هییت مدیره
پاریز پخش سیراف زرین بوشهر
پاریز پخش سیراف زرین بوشهر
رییس هییت مدیره
بهداشت ماروس
بهداشت ماروس
رییس هییت مدیره
تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر
تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر
رییس هییت مدیره
پرتو نت بوشهر
پرتو نت بوشهر
رییس هییت مدیره
تکثیر و پرورش میگو میامی بوشهر
تکثیر و پرورش میگو میامی بوشهر
رییس هییت مدیره
ساختمانی بوشهر سامان راهبرد
ساختمانی بوشهر سامان راهبرد
رییس هییت مدیره
تولیدی نایلون نخ بوشهر
تولیدی نایلون نخ بوشهر
رییس هییت مدیره
مروارید پنبه ریز
مروارید پنبه ریز
رییس هییت مدیره
نوا بهداشت
نوا بهداشت
رییس هییت مدیره
پاریزسهام
پاریزسهام
تولیدی بتن قطعه
تولیدی بتن قطعه
رییس هییت مدیره
حصیر بافی الغدیر زاهدان
حصیر بافی الغدیر زاهدان
گروه کشت و صنعت فاس بوشهر
گروه کشت و صنعت فاس بوشهر
گروه صنعتی پلیمر بوشهر
گروه صنعتی پلیمر بوشهر
بهداشت گستر مروارید آسیا
بهداشت گستر مروارید آسیا

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14759844
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بتن قطعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۰۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقای عبدالکریم صفرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عماد پورقرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ به تصویب رسید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14638043
آگهی تغییرات شرکت اطلس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۹۹۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضا هیات مدیره بشرح ذیل میباشد : آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۶ آقای محمد کاظم زرین قلم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بردیا بیابانی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل خارج از اعضاء هیئت مدیره ابقاء شدند . کلیه چکها - بروات و اسناد تعهد آور در شرکت با دو امضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14638057
آگهی تغییرات شرکت اطلس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۹۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره بشرح ذیل میباشد : آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ ، آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ ، و شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ باشناسه xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهرا ءوطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای هیات مدیره و آقای بردیا بیابانی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل خارج از اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس وبازرس اصلی و آقای سید مهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت ۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14638153
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۳۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان حسابرس بازرس اصلی و آقای امید بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . - تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ به تصویب رسید - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : - آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ – شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ باشناسه xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم باکد ملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست باکدملی xxxxxxxxx۲ - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14638165
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۳۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره وشرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ باشناسه xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره وگروه صنعتی پلیمر بوشهر به شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند - آقای سید مهران صدربا کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء ) ابقاء گردید - کلیه چکها - بروات و اسناد تعهد آور شرکت با دو امضاء ازسه امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14638284
آگهی تغییرات شرکت پرتو نت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۳۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای عباس عباسی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید مهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . - تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ به تصویب رسید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14638327
آگهی تغییرات شرکت بهداشت گستر مروارید آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۱۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره بشرح ذیل می‌باشد : آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ - اقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای هاشم طهرانی با کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای مسلم فروتن با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . خانم مهتاب عراقیان با کدملی xxxxxxxxx۶ و خانم لیلا چرخ چی نو با کدملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت ۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14638346
آگهی تغییرات شرکت بهداشت گستر مروارید آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۱۱۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره بشرح ذیل میباشد : آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هاشم طهرانی با کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مسلم فروتن با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه چکها - بروات و اسناد تعهد آور شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14638362
آگهی تغییرات شرکت شورکا بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان حسابرس بازرس اصلی و آقای عباس عباسی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . - تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۷ به تصویب رسید - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت تولیدی بوشهر چرم با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای محمد علی دست باز به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14634699
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ارس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف ) اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ و محمد حسین پوردرویش محمدی با کدملی xxxxxxxxx۸ و محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . ب ) موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای داریوش زنده بودی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . ج ) روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . د ) ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۷ به تصویب رسید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14634796
آگهی تغییرات شرکت نوا بهداشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف ) ترازنامه و عملکردسود و زیان سال مالی xxx۷ شرکت مورد تصویب قرار گرفت . ب ) آق ایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ همگی به عنوان اعضای هیئت مدیره و آقای آرمان گتوئی زاده با کدملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . ج ) موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . د ) روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14634818
آگهی تغییرات شرکت نوا بهداشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف ) سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ را بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب نمودند . هیئت مدیره آقای آرمان گتوئی زاده با کدملی xxxxxxxxx۶ را خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل ابقاء نمودند . ب ) کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دوامضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14635406
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وبازرگانی تهران شفق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۰۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ به تصویب رسید اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14635422
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وبازرگانی تهران شفق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۰۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره همگی به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند . آقای فرزاد منظوری با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردید . کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دوامضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14635468
آگهی تغییرات شرکت بوشهر پلاست کار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۶۴۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ به تصویب رسید اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقای محمدحسین پوردرویش محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14635518
آگهی تغییرات شرکت تولید کیمیاگران بازیافت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ به تصویب رسید اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای احمد شادان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14635528
آگهی تغییرات شرکت تولید کیمیاگران بازیافت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ را بعنوان رئیس هیئت مدیره و گروه صنعتی پلیمر بوشهر به شماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ را به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد شادان با کدملی xxxxxxxxx۷ را بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره تعیین گردیدند . آقای حیدر شادان با کدملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دو امضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14632890
آگهی تغییرات شرکت بهداشت ماروس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۷ مورد تصویب قرارگرفت . ۲. آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضاء هیئت مدیره و آقای محمود زین العابدینی با کدملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . ۳. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ وعباس عباسی زاد با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . ۴. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14633046
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های دریایی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۸۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف ) آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ همگی بعنوان اعضای هیئت مدیره و خانم فتانه دانش با شماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردید . ب ) موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ وشماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حمزه شیرالی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . ج ) روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . د ) ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14633130
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شنیز بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۲۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل می‌باشد : آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمربوشهربا شماره ثبت xxx باشناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره و خارج از اعضاء آقای محمد حسن دهقانی کرهء با کدملی xxxxxxxxx۷ را به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب نمودند . موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ وشماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای عباس عباسی زاد با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . تراز نامه و عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14633209
آگهی تغییرات شرکت ابریشم تاب بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۰۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل می‌باشد : آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد حسین پوردرویش محمدی با کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره و خارج از اعضاء هیئت سیده ساحل فرهی بوشهری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب نمودند . . موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ترازنامه و عملکرد سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14630295
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . - ترازنامه و صورت‌های مالی xxx۷ به تصویب رسید . - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14630531
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نایلون نخ بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۹۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف ) - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : • آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ ، محمدکاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره و خانم شهره زنوریان با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیر عامل خارج از اعضاء برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . ب ) - موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی وآقای عباس عباسی زاد باکد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند . ج ) - روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . د ) - ترازنامه وعملکرد سود و زیان سال مالی xxx۷ مورد تصویب قرارگرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14630551
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نایلون نخ بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۹۱۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف ) - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ و همگی بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . هیئت مدیره خانم شهره زنوریان با کدملی xxxxxxxxx۶ را بعنوان مدیر عامل ( خارج از اعضاء ) هیئت مدیره ابقاء نمودند . ب ) - کلیه چکها - بروات اسناد تعهد آور شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبرمی باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14630662
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بوشهر چرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۸۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . - تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ به تصویب رسید . - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14627590
آگهی تغییرات شرکت مروارید پنبه ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ به تصویب رسید اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بهداشت ماروس به شماره ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ وآقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14627598
آگهی تغییرات شرکت مروارید پنبه ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۸۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل وشرکت بهداشت ماروس با شماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهرا ء وطن دوست با کد ملی xxxxxx۶ xxx بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه چکها بروات و اسناد تعهد آور شرکت با دو امضاء از چهار امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14626427
آگهی تغییرات شرکت آرام صید بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای بابک رئیسی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت تولیدی بوشهر چرم با شماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ تراز نامه و حساب سود وز یان سال مالی xxx۷ به تصویب رسید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14626465
آگهی تغییرات شرکت آرام صید بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۱۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۶ آقای محمد کاظم زرین قلم را بعنوان نائب رئیس با کدملی xxxxxxxxx۸ وشرکت تولیدی بوشهر چرم به شماره ثبت xxx با شماره شناسه xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و همگی بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند آقای هادی خلیجی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء ) تعیین گردید . کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14626469
آگهی تغییرات شرکت بوشهر مسواک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۳۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف ) اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند : آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ ، محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ و گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضاء هیئت مدیره و آقای سیدحسن فرحی بزرگ با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . ب ) موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . ج ) روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . د ) تراز نامه و عملکرد سال مالی xxx۷ شرکت مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14626474
آگهی تغییرات شرکت بوشهر مسواک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۳۵۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف ) سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی شماره xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پلیمر بوشهر به شماره ثبت xxx با شناسه ملی به شماره xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای سیدحسن فرحی بزرگ با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل ابقاء نمودند . ب ) قرار شد کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از چهار امضای اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14582346
آگهی تغییرات شرکت پرتو نت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۳۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : ۱. آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ - آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ - آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای مهدی سردار با کدملی xxxxxxxxx۷ انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14437591
آگهی تغییرات شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۲۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای کریم دوست محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ( خارج از هیئت مدیره ) به سمت مدیرعامل آقای محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بوشهر مسواک به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و دو نفر از اعضا هیئت مدیره و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره و دو نفر از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14426196
آگهی تغییرات شرکت بهداشت گستر مروارید آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۱۱۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و اقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هاشم طهرانی با کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مسلم فروتن با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید. ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14360770
آگهی تغییرات شرکت بهداشت گستر مروارید آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۱۱۶۰
آگهی تغییرات شرکت بهداشت گستر مروارید آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
- آقای عبدالزهراء وطن دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۶و آقای هاشم طهرانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶و آقای محمد کاظم زرین قلم با شماره ملی xxxxxxxxx۸
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14344709
آگهی تغییرات شرکت بهداشت ماروس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14251195
آگهی تغییرات شرکت نوفن گستر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت حصیر بافی الغدیر با شناسه xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی نایلون نخ بوشهر با شناسه xxxxxxxxx۹۷ با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وگروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. خانم فاطمه شمس با کدملی xxxxxxxxx۱را بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد شرکت از قبیل چک ، سفته و غیره با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14249347
آگهی تغییرات شرکت اطلس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۹۹۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۶ وآقای محمد کاظم زرین قلم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۸ وشرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۹ آقای بردیا بیابانی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۹انتخاب گردیدند. ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دو امضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14249350
آگهی تغییرات شرکت تولید کیمیاگران بازیافت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیأت مدیره بشرح ذیل میباشد: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ را بعنوان رئیس هیئت مدیره و گروه صنعتی پلیمر بوشهر به شماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵با نمایندگی آقای محمد وطن دوست باکدملی xxxxxxxxx۲ را به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد شادان با کدملی xxxxxxxxx۷را بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب نمودند. آقای حیدر شادان با کدملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل ابقاء نمودند کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دو امضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14249357
آگهی تغییرات شرکت بوشهر مسواک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۳۵۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم باکدملی شماره xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پلیمر بوشهر به شماره ثبت xxx با شناسه ملی به شماره xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای سیدحسن فرحی بزرگ با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل ابقاء نمودند. ب) کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از چهار امضای اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14249367
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وبازرگانی تهران شفق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۰۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهرا ء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و همگی بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای فرزاد منظوری با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل جدید خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردید. ب) کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دوامضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14249392
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۹ انتخاب گردید ـ آقای محمد دریگان با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۹ انتخاب گردید ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء ازسه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247098
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو میامی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۱۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل میباشد: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبتxxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ را بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب نمودند. هیئت مدیره خارج از اعضاء مجدداً آقای امید بحری با کد ملی xxxxxxxxx۲ را به سمت مدیرعاملی ابقاء نمودند. کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهد آور شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد ۰
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247104
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۳۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره وشرکت بهداشت ماروس باشناسهxxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره وگروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۹ انتخاب گردیدند ـ اعضاء هیئت مدیره خارج از هیئت مدیره آقای سید مهران صدربا کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل تا تاریخ۳۱/۴/xxx۹ انتخاب گردید ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهد آور شرکت با دو امضاء ازسه امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247115
آگهی تغییرات شرکت نوا بهداشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وشرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ را بعنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۹ انتخاب گردیدند ـ آقای آرمان گتوئی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل جدید تا تاریخ۳۱/۴/xxx۹ انتخاب گردید. ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهد آور در شرکت با دوامضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247128
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذائی آرام بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت هوورراش باشناسه xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ بعنوان رئیس هیئت مدیره وشرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر با شناسه xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای محمدکاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت آرام صید بوشهر با شناسه xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۹ انتخاب گردیدند ـ خانم مهروش محمد زهی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۹ انتخاب گردید ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء دونفر ازسه نفر اعضاء هیئت مدیره و مهرشرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14244987
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نایلون نخ بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۹۱۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره بشرح ذیل میباشد: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ و همگی بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. هیئت مدیره خانم شهره زنوریان با کدملی xxxxxxxxx۶ را بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) هیئت مدیره ابقاء نمودند. کلیه چکها ـ بروات اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14244993
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بوشهر سامان راهبرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۹ انتخاب گردیدند ـ آقای مهدی زندوی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل خارج ازاعضای هیئت مدیره تا تاریخ۳۱/۴/xxx۹ انتخاب گردید. ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14244997
آگهی تغییرات شرکت هوورراش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۹ انتخاب گردید ـ آقای حمزه شیرالی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۹ انتخاب گردید ـ . کلیه اوراق و اسناد شرکت از قبیل چک ، سفته و غیره با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14245000
آگهی تغییرات شرکت مروارید پنبه ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۸۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره بشرح ذیل میباشد: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره و آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ مدیرعامل و شرکت بهداشت ماروس با شماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملیxxxxxx۶ xxxبعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از چهار امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد ۰
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242575
آگهی تغییرات شرکت پاریزسهام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۹۸۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت تولیدی ارس بوشهربا شماره ثبت xxx۶ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت بوشهرمسواک با شماره ثبت xxx۵ با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت ابریشم تاب بوشهرباشماره ثبت xxx۱ با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی آقای محمد حسین پوردرویش محمدی باکد ملی xxxxxxxxx۸ را بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب کردند. هیئت مدیره آقای نیاز شکوری با کد ملی xxxxxxxxx۹ _ خارج از اعضاء هیئت مدیره _ را بعنوان مدیرعامل ابقاء نمودند. ب) کلیه چکها _ بروات و اسناد تعهد آور شرکت با دو امضاء ازسه امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14241860
آگهی تغییرات شرکت آبزیان مهتاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۷۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: _ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست بسمت رئیس هیئت مدیره با شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای محمد کاظم زرین قلم بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره با شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت بهداشت ماروس با شماره شناسه xxxxxxxxx۸۵ به شماره ثبت xxx۸ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ را به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. هیئت مدیره خارج از اعضاء آقای بابک رئیسی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۷ را بعنوان مدیرعامل جدید انتخاب نمودند. و کلیه چکها – بروات و اسناد تعهد آور شرکت با دو امضاء از سه امضای اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14241867
آگهی تغییرات شرکت آرام صید بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۱۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره بشرح ذیل میباشد: آقای عبدالزهراء وطن دوست _ به سمت رئیس هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد کاظم زرین قلم را بعنوان نائب رئیس با کد ملی xxxxxxxxx۸ شرکت تولیدی بوشهر چرم به شماره ثبت xxx با شماره شناسه xxxxxxxxx۴۱با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و همگی بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. هیئت مدیره خارج از اعضاء هیئت مدیره شرکت آقای هادی خلیجی با کد ملی xxxxxxxxx۱ را در پست مدیرعاملی ابقاء نمودند. کلیه چکها _ بروات و اسناد تعهد آور شرکت با دو امضاء از سه امضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14159334
آگهی تغییرات شرکت حصیر بافی الغدیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۶ شرکت مورد تصویب قرارگرفت. ۲ ـ آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ ـ خانم مکیه سعید باکدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸باشناسه xxxxxxxxx۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهرا ء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ ، بعنوان اعضاء هیئت مدیره و آقای ایاد دولت آبادی با کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. ۳ ـ آقای عباس عباسی زاد با کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای سیدمهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴ ـ روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14159348
آگهی تغییرات شرکت اطلس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۹۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت. ـ آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶، محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ ، و شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ باشناسه xxxxxxxxx۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهرا ءوطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس وبازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۰ ـ روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14159360
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بوشهر چرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۸۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برایمدت دو سال انتخاب گردیدند: -آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ – سید جعفر حسینی ناظر با کدملی xxxxxxxxx۱ و محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ -موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. -ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14159374
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نایلون نخ بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۹۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: -آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ ، محمدکاظـم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ - موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس عباسی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14159534
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بتن قطعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۰۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . ۲. آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ و عماد پورقرشی با کدملیxxxxxxxxx۹ و عبدالکریم صفرپور با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳وشماره ثبت xxx۱۱ آقای سید مهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴-روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14159547
آگهی تغییرات شرکت شورکا بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱- تراز نامه و عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۶مورد تصویب قرار گرفت . ۲- آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ – محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت تولیدی بوشهر چرم با شماره ثبتxxx باشناسه xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای محمدعلی دست باز با کدملی xxxxxxxxx۲ همگی به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند۰ ۳- موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای عباس عباسی زاد با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند۰ . ۴- روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید۰
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14159563
آگهی تغییرات شرکت نوفن گستر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. تراز نامه سود و زیان و عملکرد سال مالی xxx۶ شرکت مورد تصویب قرار گرفت . ۲. شرکت حصیر بافی الغدیر با شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶- شرکت تولیدی نایلون نخ بوشهر به شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۹۷ با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ وگروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۳. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . ۴. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ وبه شماره ثبت xxx۱۱به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای عباس عباسی زاد با کدملی xxxxxxxxx۸ بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156969
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شنیز بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۲۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت ـ آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ ـ محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمربوشهربا شماره ثبت xxx باشناسه xxxxxxxxx۰۵با نمایندگی آقای محمد وطن دوست باکدملی xxxxxxxxx۲ برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ وشماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای عباس عباسی زاد با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156985
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بوشهر سامان راهبرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ ـ محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ باشناسه xxxxxxxxx۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهرا ءوطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ ـ آقای عباس عباسی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14157003
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ ـ گروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ (با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲) و محمدکاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14155632
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو میامی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۱۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۶ شرکت مورد تصویب قرارگرفت. ۲. آقایان عبدالزهراء وطن دوست باکدملی xxxxxxxxx۶ ـ محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بهداشت ماروس با شماره ثبت xxx۸ با شناسه xxxxxxxxx۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست باکدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۴. آقایان سیدمهران صدربا کدملی xxxxxxxxx۵ و عباس عباسی زاد با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرسین اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14155652
آگهی تغییرات شرکت گروه کشت و صنعت فاس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۷۳۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حمزه شیرالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶، محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بهداشت ماروس با شماره ثبت xxx۸ باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14155662
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۳۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۶ شرکت مورد تصویب قرارگرفت ۲. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ـ شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ باشناسهxxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی محمد کاظم زرین قلم باکدملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست باکدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره و آقای سیدمهران صدربا کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضاء بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ۴. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای امید بحری با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14153420
آگهی تغییرات شرکت تولید کیمیاگران بازیافت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶، گروه صنعتی پلیمر بوشهر به شماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵با نمایندگی آقای محمد وطن دوست باکدملی xxxxxxxxx۲ و احمد شادان با کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14153429
آگهی تغییرات شرکت بهداشت ماروس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس عباسی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ ـ آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ و خانم حسنا وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14153497
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذائی آرام بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت هوورراش با شماره ثبت xxx۲۳ باشناسه xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶و شرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهربه شماره ثبت xxx۶ با شناسه xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی اقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت آرام صید بوشهر با شماره ثبت xxx۷ با شناسه xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ـ آقای حمزه شیرالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14153511
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وبازرگانی تهران شفق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۰۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ باشناسه xxxxxxxxx۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهرا ءوطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14153525
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های دریایی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۸۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۰۵با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمزه شیرالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14151010
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ارس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه و عملکرد سال مالیxxx۶ مورد تصویب قرارگرفت. ۲. آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ و محمد حسین پوردرویش محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۸و محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۳. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳وشماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای داریوش زنده بودی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید ۰
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14147932
آگهی تغییرات شرکت پرتو نت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۳۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره بشرح ذیل می باشد: ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت. اعضای هیات مدیره بشرح ذیل می باشد: ۲. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ ـ محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ ـ یاسر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۵ ـ محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ و همگی به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۰ ۳. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ۴. آقای عباس عباسی زاد با کدملی xxxxxxxxx۸ را بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدربا کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ۰
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14147944
آگهی تغییرات شرکت آبزیان مهتاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۷۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و عملکرد سال مالیxxx۶ مورد تصویب قرارگرفت. ۲. آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶، محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و ـ شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبتxxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی به شماره xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای هیات مدیره (برای مدت دو سال). ۳. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ و آقای عباس عباسی زاد با کدملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14147962
آگهی تغییرات شرکت هوورراش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ وشماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای عباس عباسی زاد با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردد ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ و محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای حمزه شیرالی با کدملی xxxxxxxxx۹ ـ تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14147969
آگهی تغییرات شرکت پاریزسهام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۹۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت. اعضای هیات مدیره بشرح ذیل می باشد: ۲. شرکت تولیدی ارس بوشهربا شماره ثبت xxx۶ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ ـ شرکت بوشهرمسواک با شماره ثبت xxx۵ با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت ابریشم تاب بوشهرباشماره ثبت xxx۱ با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی آقای محمد حسین پوردرویش محمدی باکدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضا هیئت مدیره و آقای نیاز شکوری با کدملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۳. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۴. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳و بشماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سید مهران صدربا کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14143965
آگهی تغییرات شرکت بوشهر پلاست کار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۶۴۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت. ۲.آقایان عبدالزهراء وطن دوست باکدملی xxxxxxxxx۶ ـ محمد حسین پوردرویش محمدی با کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای جواد فروغی فرد با کدملی شماره xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء انتخاب گردیدند. ۳. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت آگهی های شرکت تعیین گردید. ۴. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14143976
آگهی تغییرات شرکت ابریشم تاب بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۰۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره بشرح ذیل میباشد: ۱ ـ ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت. ۲. آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملیxxxxxxxxx۶ و محمد حسین پوردرویش محمدی باکدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و خارج از اعضاء هیئت سیده ساحل فرهی بوشهری با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل انتخاب نمودند. ۳. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14142363
آگهی تغییرات شرکت نوا بهداشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی وآقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14142370
آگهی تغییرات شرکت مروارید پنبه ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه سود و زیان و عملکرد سال مالی xxx۶ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملیxxxxxxxxx۶ ـ آقای محمد وطن دوست با کدملیxxxxxxxxx۲ ـ آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت بهداشت ماروس با شماره ثبت xxx۸ با شناسه xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ اعضاء هیئت انتخاب گردیدند. ۳. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14142384
آگهی تغییرات شرکت آرام صید بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ ـ محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت تولیدی بوشهر چرم با شماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای هیات مدیره وآقای هادی خلیجی با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء مدیر عامل ابقاء نمودند. ۲. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ۳. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای بابک رئیسی نژاد با کدملی شماره xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14139863
آگهی تغییرات شرکت بوشهر مسواک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۳۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۶ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ـ آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶، محمد کاظم زرین قلم با کدملیxxxxxxxxx۸ و آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲و گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضاء هیئت مدیره و آقای سیدحسن فرحی بزرگ با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند. ۳ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳و شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴ ـ روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید ۰
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13836753
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وبازرگانی تهران شفق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۰۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهرا ء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیت مدیره تعیین گردیدند. آقای فرزاد منظوری با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دوامضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713637
آگهی تغییرات شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۲۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره - محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره - محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بوشهر مسواک به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره - سعید مقدم کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره - عباس عباسی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و کریم دوست محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدماتمالی آگاه نگر حسابداران رسمی (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳) و آرمان گتویی زاده (شماره ملی xxxxxxxxx۶) بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و دو نفر از اعضا هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای سه نفر از اعضای هیات مدیره و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13676296
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های دریایی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۸۵۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و گروه صنعتی پلیمر بوشهر باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند خانم فتانه دانش با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه چکها بروات و اسناد تعهداور درشرکت با دو امضا ازسه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13586726
آگهی تغییرات شرکت پاریزسهام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۹۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت تولیدی ارس بوشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت بوشهرمسواک با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ شرکت ابریشم تاب بوشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی آقای محمد حسین پوردرویش محمدی باکد ملی xxxxxxxxx۸ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سید مهران صدربا کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13586736
آگهی تغییرات شرکت پاریزسهام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۹۸۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولیدی ارس بوشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت بوشهرمسواک با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت ابریشم تاب بوشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی آقای محمد حسین پوردرویش محمدی باکد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند آقای نیاز شکوری با کد ملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء ازسه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13586747
آگهی تغییرات شرکت نوا بهداشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند - آقای عباس عباسی زاد با کدملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. - کلیه چکها - بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دوامضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13586760
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۵ شرکت مورد تصویب قرارگرفت.. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ گروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ (با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲) و محمدکاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید مهران صدر با کد ملی xxxxxxxxx۵ بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13586765
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پلیمر بوشهر به شماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ همگی بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره خارج از اعضاء آقای محمد دریگان با کد ملی xxxxxxxxx۹ را در پست مدیرعاملی انتخاب نمودند. قرارشد کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء ازسه امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد ۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584547
آگهی تغییرات شرکت آرام صید بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۱۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx۶ آقای محمد کاظم زرین قلم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx۸ شرکت تولیدی بوشهر چرم با شناسه xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای هادی خلیجی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره انتخاب گردید کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13580211
آگهی تغییرات شرکت حصیر بافی الغدیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۷۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx۶ خانم مکیه سعید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx۱ شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند آقای ایاد دولت آبادی با کد ملی xxxxxxxxx۲ را خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء دونفر ازسه نفراعضاء هیئت مدیره همراه مهرشرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13580231
آگهی تغییرات شرکت گروه کشت و صنعت فاس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۷۳۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx۶ آقای محمد کاظم زرین قلم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx۸ شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. خانم لیلا دشتی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دو امضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13580482
آگهی تغییرات شرکت بوشهر مسواک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۳۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ و گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ - موسسه حسابرسی وخدمات مالی اگاه نگرحسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13580495
آگهی تغییرات شرکت بوشهر مسواک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۳۵۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم باکدملی شماره xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه ملی به شماره xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید حسن فرحی بزرگ با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردید - کلیه چکها – بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از چهار امضای اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13580508
آگهی تغییرات شرکت تولید کیمیاگران بازیافت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره - گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست باکدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد شادان با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند آقای حیدر شادان با کدملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیر عامل انتخاب گردید. - کلیه چکها - بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دو امضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577783
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نایلون نخ بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۹۱۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره خانم شهره زنوریان با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه چکها بروات اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577828
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۳۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت بهداشت ماروس باشناسه xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند آقای سید مهران صدربا کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء ازسه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575305
آگهی تغییرات شرکت هوورراش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حمزه شیرالی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد شرکت از قبیل چک، سفته و غیره با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575409
آگهی تغییرات شرکت آبزیان مهتاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۷۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست بسمت رئیس هیئت مدیره با شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای محمد کاظم زرین قلم بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره با شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت بهداشت ماروس با شناسه xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند خانم زیبا جلیل نژاد با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضای اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575554
آگهی تغییرات شرکت بوشهر پلاست کار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۶۴۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست باکدملی xxxxxxxxx۶ محمد حسین پوردرویش محمدی با کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575573
آگهی تغییرات شرکت نوفن گستر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت حصیر بافی الغدیر با شناسه xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدی نایلون نخ بوشهر با شناسه xxxxxxxxx۹۷ با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند خانم فاطمه شمس با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد شرکت از قبیل چک، سفته و غیره با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575601
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بوشهر سامان راهبرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند آقای مهدی زندوی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردید کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575615
آگهی تغییرات شرکت پرتو نت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۳۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ یاسر انصاری با کدملی xxxxxxxxx۵ محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ آقای عباس عباسی زاد با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدربا کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575622
آگهی تغییرات شرکت حصیر بافی الغدیر زاهدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۱۱۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای احمد شادان با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دو امضا ازسه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575680
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذائی آرام بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمزه شیرالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت هوورراش باشناسه xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر با شناسه xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی اقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت آرام صید بوشهر با شناسه xxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575713
آگهی تغییرات شرکت مروارید پنبه ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۸۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهرا ء وطن دوست با کدملی xxxxxx۶ xxx به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از چهار امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573088
آگهی تغییرات شرکت نوا بهداشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید مهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573104
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ارس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ و محمد حسین پوردرویش محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای داریوش زنده بودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13573115
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ارس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۰۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد حسین پوردرویش محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دو امضاء از چهار امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574085
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو میامی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۱۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بهداشت ماروس با شناسه xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست باکدملی xxxxxxxxx۶ سیدمهران صدربا کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و عباس عباسی زاد با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574091
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو میامی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۱۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ را به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند آقای امید بحری با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574094
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وبازرگانی تهران شفق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۰۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهرا ء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیت مدیره تعیین گردیدند آقای بهرام عبدالغفاری با کدملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردید کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دوامضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574099
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وبازرگانی تهران شفق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۰۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی , آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت بهداشت ماروس باشناسه xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهرا ءوطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568415
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۳۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای امید بحری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت بهداشت ماروس باشناسه xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568422
آگهی تغییرات شرکت شورکا بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس عباسی زاد با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت تولیدی بوشهر چرم با شماره ثبت xxx باشناسه xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای محمدعلی دست باز با کدملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568435
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بوشهر چرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۸۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سیدجعفر حسینی ناظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568456
آگهی تغییرات شرکت آبزیان مهتاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۷۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی اگاه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام عبدالغفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶، محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی به شماره xxxxxxxxx۶ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568466
آگهی تغییرات شرکت گروه کشت و صنعت فاس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۷۳۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل رای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶، محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بهداشت ماروس باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقای حمزه شیرالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568491
آگهی تغییرات شرکت ابریشم تاب بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۰۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ و محمد حسین پوردرویش محمدی با کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568527
آگهی تغییرات شرکت حصیر بافی الغدیر زاهدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۱۱۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس عباسی زاد با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ و محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ باشناسه xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراءوطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568540
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های دریایی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۸۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمزه شیرالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568558
آگهی تغییرات شرکت اطلس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۹۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید مهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. تراز امه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بهداشت ماروس باشناسه xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهرا ءوطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568569
آگهی تغییرات شرکت اطلس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۹۹۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بردیا بیابانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دو امضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568589
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بوشهر سامان راهبرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بهداشت ماروس باشناسه xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهرا ءوطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.. آقایان عباس عباسی زاد با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سیدمهران صدربا کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدن ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13563408
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بتن قطعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۰۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ و عماد پورقرشی با کد ملی xxxxxxxxx۹ و عبدالکریم صفرپور با کد ملی xxxxxxxxx۲ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560496
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شنیز بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۲۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ و محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمربوشهر باشناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست باکد ملی xxxxxxxxx۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای عباس عباسی زاد با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560504
آگهی تغییرات شرکت آرام صید بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای بابک رئیسی نژاد با کد ملی شماره xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ شرکت تولیدی بوشهر چرم با شماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560516
آگهی تغییرات شرکت نوفن گستر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس عباسی زاد با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت حصیر بافی الغدیر با شناسه xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ شرکت تولیدی نایلون نخ بوشهر با شناسه xxxxxxxxx۹۷ با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ وگروه صنعتی پلیمر بوشهربا شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560546
آگهی تغییرات شرکت بهداشت ماروس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم حسنا وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای عباس عباسی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560668
آگهی تغییرات شرکت بوشهر مسواک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۳۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560686
آگهی تغییرات شرکت تولید کیمیاگران بازیافت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای سید مهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ و گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست باکدملی xxxxxxxxx۲ و احمد شادان با کد ملی xxxxxxxxx۷ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560692
آگهی تغییرات شرکت حصیر بافی الغدیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم مکیه سعید به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای عباس عباسی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سید مهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550558
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید مهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13544306
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نایلون نخ بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۹۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • ترازنامه وعملکرد سود و زیان سال مالی xxx۵ م ورد تصویب قرارگرفت. • آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶، محمدکاظ م زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. • موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان بازرس اصلی وآقای عباس عباسی زاد باکدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند ۰ • روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13540288
آگهی تغییرات شرکت هوورراش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکردسود و زیان سال مالی xxx۵ شرکت مورد تصویب قرارگرفت.. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین کردید.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ وشماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای عباس عباسی زاد با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13534396
آگهی تغییرات شرکت مروارید پنبه ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۰ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت بهداشت ماروس با شماره ثبت xxx۸ با شناسه xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ اعضاء هیئت انتخاب شدند. ترازنامه سود و زیان سال مالی xxx۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13091278
آگهی تغییرات شرکت پاریز پخش سیراف زرین بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۶۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ آقای محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ آقای محمد حسین پوردرویش محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای لیث کریمی پور با کد ملی xxxxxxxxx۸ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997877
آگهی تغییرات شرکت گروه کشت و صنعت فاس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۷۳۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx۶ آقای محمد کاظم زرین قلم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx۸ شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ را بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب نمودند. هیئت مدیره خانم لیلا دشتی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ را خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعاملی ابقاء نمودند. قرارشد کلیه چکها - بروات و اسناد تعهد آور در شرکت با دو امضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997895
آگهی تغییرات شرکت گروه کشت و صنعت فاس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۷۳۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و عملکرد سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶، محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بهداشت ماروس با شماره ثبت xxx۸ باشناسه xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ همگی به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. - آقای حمزه شیرالی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید مهران صدر با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988852
آگهی تغییرات شرکت پاریز پخش سیراف زرین بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۶۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx۶ شرکت بهداشت ماروس با شماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بوشهر چرم به شماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ عضواصلی هیئت مدیره انتخاب نمودند. اعضای هیئت مدیره آقای مرتضی کاوسی با کدملی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء هیئت مدیره را درپست مدیرعاملی ابقاء نمودند. قرار شد کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت بادو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988868
آگهی تغییرات شرکت پاریز پخش سیراف زرین بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۶۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. پس از گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت، ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرارگرفت.. آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت بهداشت ماروس با شماره ثبت xxx۸ با شناسه xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بوشهر چرم با شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.. آقای حمزه شیرالی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید مهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988896
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شنیز بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۲۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. تراز نامه و عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت.. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمربوشهربا شماره ثبت xxx باشناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست باکد ملی xxxxxxxxx۲ همگی به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای لیث کریمی پور با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983717
آگهی تغییرات شرکت شورکا بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای ان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ – محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت تولیدی بوشهر چرم با شماره ثبت xxx باشناسه xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای محمدعلی دست باز با کد ملی xxxxxxxxx۲ ۲ - موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای لیث کریمی پور با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ - روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ - تراز نامه و عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983798
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بوشهر سامان راهبرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود وزیان سال مالی xxx۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای ان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ – محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ باشناسه xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهرا ءوطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای ان لیث کریمی پور با کد ملی xxxxxxxxx۸ و سیدمهران صدربا کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983802
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بوشهر سامان راهبرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا به شرح ذیل میباشد: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست و همگی بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب نمودند. هیئت مدیره خارج از اعضاء هیئت مدیره آقای مهدی زندوی با کد ملی xxxxxxxxx۶ را به سمت مدیر عامل ابقاء نمودند. کلیه چکها – بروات و اسناد تعهد آور شرکت با دو امضاء از سه امضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983814
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بوشهر چرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۸۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرارگرفت.. آقای ان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ – سید جعفر حسینی ناظر با کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12981568
آگهی تغییرات شرکت اطلس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۹۹۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۶ آقای محمد کاظم زرین قلم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بردیا بیابانی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره ابقاء شدند. قرارشد کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دو امضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12981576
آگهی تغییرات شرکت اطلس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۹۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرارگرفت.. آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶، محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸، و شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ باشناسه xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراءوطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12981631
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وبازرگانی تهران شفق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۰۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرارگرفت.. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ باشناسه xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهرا ءوطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای لیث کریمی پور با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12981649
آگهی تغییرات شرکت حصیر بافی الغدیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۴ شرکت مورد تصویب قرارگرفت. اعضای هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ خانم مکیه سعید باکدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ باشناسه xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهرا ء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶، بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و آقای سیدمهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکس ال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980360
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۳۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۴ شرکت مورد تصویب قرارگرفت.. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ محمد کاظم زرین قلم باکدملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست باکدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای امید بحری با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980375
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۳۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پلیمر بوشهر به شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره خارج از هیئت مدیره آقای سیدمهران صدربا کدملی xxxxxxxxx۵ را در پست مدیرعاملی ابقاء نمودند. قرارشد کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء ازسه امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980625
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذائی آرام بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ و محمدکاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقایان حمزه شیرالی با کدملی xxxxxxxxx۹ و سیدمهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرسین اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980631
آگهی تغییرات شرکت بوشهر مسواک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۳۵۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم باکدملی شماره xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پلیمر بوشهر به شماره ثبت xxx با شناسه ملی به شماره xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سیدحسن فرحی بزرگ با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل ابقاء نمودند. ب کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضای اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980633
آگهی تغییرات شرکت بوشهر مسواک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۳۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶، محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ تراز نامه و عملکرد سال مالی xxx۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980636
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو میامی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۱۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست را بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب نمودند. هیئت مدیره خارج از اعضاء مجددا آقای امید بحری با کدملی xxxxxxxxx۲ را به سمت مدیرعاملی ابقاء نمودند. ب کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980637
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو میامی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۱۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست باکدملی xxxxxxxxx۶ محمدکاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بهداشت ماروس با شماره ثبت xxx۸ با شناسه xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست باکدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳. آقایان سیدمهران صدربا کدملی xxxxxxxxx۵ و لیث کریمی پور با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرسین اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ۴. ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۴ شرکت مورد تصویب قرارگرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973285
آگهی تغییرات شرکت بهداشت ماروس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و خانم حسنا وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و لیث کریمی پور با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973287
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بتن قطعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۰۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرارگرفت. آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ و عماد پورقرشی با کدملی xxxxxxxxx۹ و عبدالکریم صفرپور با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و آقای سیدمهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973291
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های دریایی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۸۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدکاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی وآقای حمزه شیرالی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967604
آگهی تغییرات شرکت پاریزسهام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۹۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند:. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ محمد حسین پوردرویش محمدی باکدملی xxxxxxxxx۸ محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ ۲. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳. آقای لیث کریمی پوربا کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدربا کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴. ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرارگرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967605
آگهی تغییرات شرکت نوا بهداشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ محمدکاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ همگی به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و عملکردسود و زیان سال مالی xxx۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967606
آگهی تغییرات شرکت نوا بهداشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره آقای محمدکاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ (با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست) را بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب نمودند. هیئت مدیره آقای لیث کریمی پور با کدملی xxxxxxxxx۸ را خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل ابقاء نمودند. ب کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دوامضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967607
آگهی تغییرات شرکت نوفن گستر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره آقای محمدکاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ نائب رئیس هیئت مدیره وگروه صنعتی پلیمر بوشهر به شماره ثبت xxx با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره هیئت مدیره خانم فاطمه شمس با کدملی xxxxxxxxx۱ را بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره ابقاء نمودند. ب کلیه اوراق و اسناد شرکت از قبیل چک، سفته و غیره با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967608
آگهی تغییرات شرکت نوفن گستر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند:. آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ محمدکاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ وگروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ ۲. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای لیث کریمی پور با کدملی xxxxxxxxx۸ بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ۴. ترازنامه سود و زیان و عملکرد سال مالی xxx۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967610
آگهی تغییرات شرکت آبزیان مهتاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۷۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند:. آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶، محمدکاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ وشرکت بهداشت ماروس با شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و آقای بهرام عبدالغفاری با کدملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.. ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967611
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل می‌باشد آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پلیمر بوشهر به شماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ همگی بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره خارج از اعضاء آقای مهرداد رایانی با کدملی xxxxxxxxx۰ را در پست مدیرعاملی ابقاء نمودند. کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء ازسه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967612
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ گروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ (با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲) و محمدکاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967613
آگهی تغییرات شرکت تولید کیمیاگران بازیافت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶، نجاح شادان با کدملی xxxxxxxxx۹ و احمد شادان با کدملی xxxxxxxxx۷ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967614
آگهی تغییرات شرکت تولید کیمیاگران بازیافت بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ را بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای نجاح شادان با کدملی xxxxxxxxx۹ را به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حیدر شادان با کدملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل ابقاء نمودند. آقای احمد شادان با کدملی xxxxxxxxx۷ را بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب نمودند. ب کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دو امضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967617
آگهی تغییرات شرکت مروارید پنبه ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ آقای لیث کریمی پور با کدملی xxxxxxxxx۸ آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت پاریز چرم به شماره ثبت xxx۷ باشناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ وشرکت بهداشت ماروس با شماره ثبت xxx۸ با شناسه xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ اعضاء هیئت انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه سود و زیان و عملکرد سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967618
آگهی تغییرات شرکت مروارید پنبه ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۸۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل می‌باشد: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره آقای لیث کریمی پور با کدملی xxxxxxxxx۸ نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ مدیرعامل شرکت پاریز چرم به شماره ثبت xxx۷ با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم شرکت بهداشت ماروس با شماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهرا ء وطن دوست بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. تصویب شد کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از پنج امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967619
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نایلون نخ بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۹۱۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل می‌باشد: آقای عبدالزهرا وطن دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بهداشت ماروس بشماره ثبت xxx۸ باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بانمایندگی آقای عبدالزهرا وطن دوست و همگی بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند خانم شهره زنوریان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ را بعنوان مدیرعامل (خارج ازاعضا) هیئت مدیره ابقا نمودند. کلیه چکها بروات اسناد تعهدآور شرکت با دو امضا از سه امضا اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967620
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نایلون نخ بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۹۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ آقای محمدکاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست و همگی بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب گردید موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای لیث کریمی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968051
آگهی تغییرات شرکت بوشهر پلاست کار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۶۴۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ب: ۱ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و لیث کریمی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمدحسین پوردرویش محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸، ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای بهرام عبدالغفاری با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968054
آگهی تغییرات شرکت بوشهر پلاست کار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۶۴۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل می‌باشد عبدالزهراء وطن دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای لیث کریمی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره با آقای محمد حسین پوردرویش محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ را بعنوان عضو هیئت مدیره اعضاء هیئت مدیره خارج از اعضاء خانم الهام توانگر با کدملی شماره xxxxxxxxx۰۰ را به سمت مدیرعامل ابقاء نمودند. کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967615
آگهی تغییرات شرکت حصیر بافی الغدیر زاهدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۱۱۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره آقای محمدکاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس شرکت بهداشت ماروس با شماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب نمودند. اعضای هیئت مدیره آقای احمد شادان با کدملی xxxxxxxxx۷ از سهامداران شرکت را در پست مدیرعاملی ابقاء نمودند. ب کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دو امضا ازسه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967616
آگهی تغییرات شرکت حصیر بافی الغدیر زاهدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۱۱۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ محمدکاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۸ باشناسه xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراءوطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ همگی به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲. آقای لیث کریمی پور با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴. ترازنامه و عملکردسود و زیان سال مالی xxx۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959728
آگهی تغییرات شرکت هوورراش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ – محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهربا شماره ثبت xxx با شناسه xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین کردید. ۳. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای لیث کریمی پور با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴. ترازنامه و عملکردسود و زیان سال مالی xxx۴ شرکت مورد تصویب قرارگرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959730
آگهی تغییرات شرکت هوورراش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره هیئت مدیره آقای حمزه شیرالی با کد ملی xxxxxxxxx۹ از سهامداران شرکت را بعنوان مدیرعامل ابقاء نمودند. ب - کلیه اوراق و اسناد شرکت از قبیل چک، سفته و غیره با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959940
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ارس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدماتی مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای داریوش زنده بودی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد حسین پوردرویش محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای لیث کریمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959976
آگهی تغییرات شرکت ابریشم تاب بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۰۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرارگرفت. - آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ و محمد حسین پوردرویش محمدی باکد ملی xxxxxxxxx۸ و لیث کریمی پور با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12954817
آگهی تغییرات شرکت آرام صید بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ – محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ – شرکت بوشهر چرم با شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ ۲ - آقای مهران صدر با شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای بابک رئیسی نژاد با کد ملی شماره xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ۳ - ترازنامه سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرارگرفت. ۴ - روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12955139
آگهی تغییرات شرکت گروه کشت و صنعت فاس بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۷۳۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمد کاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت بهداشت ماروس به نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست را بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره به مدت ۲ سال انتخاب نمودند ۰ ۲ - خانم لیلا دشتی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۰۷ خارج از اعضای هیات مدیره بسمت مدیرعامل برای مدت باقی مانده انتخاب نمودند ۰ ۳ - کلیه چکها - بروات و اسناد تعهدآور درشرکت با دو امضا از سه امضای اعضای هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد ۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952752
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سید مهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گونی بافی تهران شفق به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی لیث کریمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ وشرکت حصیر بافی الغدیر بوشهر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت بهداشت ماروس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12960210
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: گونی بافی تهران شفق با نمایندگی لیث کریمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی و حصیربافی الغدیر بوشهر بانمایندگی عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهداشت ماروس با نمایندگی محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - عضو اصلی و آقای محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل - کلیه چکها - برات و اسناد تعهد آور شرکت با دو امضاء از چهار امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12469249
آگهی تغییرات شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۲۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کریم دوست محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رییس هیئت مدیره و آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رییس هیئت مدیره و آقای محمد وطن دوست باکدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید مقدم کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای لیث کریمی پوربه شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و اوراق تعهدآور وعقود اسلامی با امضاء مشترک سه نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12402262
آگهی تغییرات شرکت تكثير و پرورش ميگو مند بوشهر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید مهران صدر با کد ملی xxxxxxxxx۵ بازرس علی البدلبرای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و گروه صنعتی پلیمر بوشهر سهامی خاص با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی محمد وطندوست به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12402274
آگهی تغییرات شرکت تكثير و پرورش ميگو مند بوشهر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پلیمر بوشهر به شماره ثبتxxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای مهرداد رایانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء تعیین گردیدند. کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهد آور شرکت با دو امضاء ازسه امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12387530
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتي پليمر بوشهر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمد وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای لیث کریمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ۳ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدحسن فرحی بزرگ با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۳ به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12382884
آگهی تغییرات شرکت حصیر بافی الغدیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳و آقای سید حسن فرحی بزرگ با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت بهداشت ماروس سهامی خاص با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم مکیه سعید به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12373027
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های دریایی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۸۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمزه شیرالی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی پلیمر بوشهر سهامی خاص با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12373034
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های دریایی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۸۵۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه صنعتی پلیمر بوشهر سهامی خاص xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی آقای محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید هاشم روحانی پور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور درشرکت با دو امضا ازسه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12373039
آگهی تغییرات شرکت حصیر بافی الغدیر زاهدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۱۱۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ قای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بهداشت ماروس با شماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با شماره ملیxxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای احمد شادان با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل. کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دو امضا ازسه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12373044
آگهی تغییرات شرکت حصیر بافی الغدیر زاهدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۱۱۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای سید مهران صدر با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید حسن فرحی بزرگ با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت بهداشت ماروس سهامی خاص با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ بانمایندگی عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ تراز نامه وحساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12363589
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بوشهر چرم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۸۴ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۰۴۸۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای لیث کریمی پور با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سید جعفر حسینی ناظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12363595
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بوشهر چرم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۸۴ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۰۴۸۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید جعفر حسینی ناظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانمفرشته رایانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء و آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهد آور درشرکت با دو امضا ازسه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12363935
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بتن قطعه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۱۷ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۰۵۰۶۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ۲ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقا ی عبدالکریم صفر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عماد پور قرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ کلیه چکها و بروات و اسناد تعهد آور شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12363942
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بتن قطعه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۱۷ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۰۵۰۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه وعملکرد سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. ـ آقایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۶ ـ عماد پورقرشی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ ـ عبدالکریم صفرپوربه شماره ملیxxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳و آقای سید حسن فرحی بزرگ با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12359750
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بوشهر سامان راهبرد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۱۷۹ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۰۷۹۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بهداشت ماروس سهامی خاص به شماره ثبتxxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی زندوی با کد ملی xxxxxxxxx۶را به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهد آور شرکت با دو امضاء از سه امضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12359762
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بوشهر سامان راهبرد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۱۷۹ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۰۷۹۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت بهداشت ماروس سهامی خاص باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵به نمایندگی عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ آقایان سید مهران صدر با کد ملی xxxxxxxxx۵ و داریوش زنده بودی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و علی البدلبرای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12359782
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۵۴۶ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۰۹۳۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ۲ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی پلیمر بوشهر سهامی خاص با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ بانمایندگی محمد وطن دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶و آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای امید بحری با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12359789
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۵۴۶ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۰۹۳۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پلیمر بوشهر به شماره ثبتxxx با شناسه xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی آقای محمد وطن دوست بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید مهران صدربا کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء تعیین گردیدند. کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهد آور شرکت با دو امضاء ازسه امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12358218
آگهی تغییرات شرکت پرتو نت بوشهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۵۸۳ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۰۸۳۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ۲ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای لیث کریمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای یاسر انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ آقای سید حسن فرحی بزرگ با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید مهران صدر با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدلبرای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12358248
آگهی تغییرات شرکت پرتو نت بوشهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۵۸۳ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۰۸۳۸۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای لیث کریمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای یاسر انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دو امضا از چهار امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12358278
آگهی تغییرات شرکت پاریزچرم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۸۶۷ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۱۰۶۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای حمزه شیرالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقایعبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶و شرکت بوشهر چرم سهامی خاص با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و شرکت بهداشت ماروس سهامی خاص با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی محمد کاظم زرین قلم به شماره ملیxxxxxxxxx۸ ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12358289
آگهی تغییرات شرکت پاریزچرم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۸۶۷ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۱۰۶۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالزهراء وطن دوست با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره وشرکت بهداشت ماروس سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم با شماره مل۸ xxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بوشهر چرم سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱(با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست با شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضواصلی هیئت مدیره وآقای مرتضی کاوسی با کدملی xxxxxxxxx۵خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرکت بادو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12354555
آگهی تغییرات شرکت مروارید پنبه ریزسهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۱ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۸۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره به شرح ذیل: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ رییس هیئت مدیره آقای لیث کریمی پوربا کدملی xxxxxxxxx۸ نایب رییس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ مدیرعامل شرکت پاریز چرم به شماره ثبت xxx۷ با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم شرکت بهداشت ماروس با شماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهرا ء وطن دوست بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از پنج امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12354561
آگهی تغییرات شرکت مروارید پنبه ریز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۱ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه سود و زیان و عملکرد سال مالی xxx۳ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ـ اعضا هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶آقای لیث کریمی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای محمد کاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت پاریز چرم با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸شرکت بهداشت ماروس به نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سید حسن فرحی بزرگ با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12354636
آگهی تغییرات شرکت تولید کیمیاگران بازیافت بوشهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۸۷ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای احمد شادان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای نجاح شادان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سید مهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12354644
آگهی تغییرات شرکت تولید کیمیاگران بازیافت بوشهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۸۷ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد شادان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نجاح شادان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رییس هیئت مدیره و آقای حیدر شادان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء ـ کلیه چکها و بروات و اسناد تعهدآور با دو امضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12355123
آگهی تغییرات شرکت شورکا بوشهر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۱۸ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ تراز نامه و عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ آق ـ ـ ایان عبدالزهراء وطن دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ محمد کاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸و شرکت تولیدی بوشهر چرم بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای محمد علی دست باز بشماره ملی xxxxxxxxx۲همگی به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳بعنوان بازرس اصلی و آقای لیث کریمی پور با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12355134
آگهی تغییرات شرکت اطلس بوشهر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۳۸ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۰۶۹۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه و عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۳ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ـ آقایان عبدالزهراء وطن دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمد کاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸، شرکت بهداشت ماروس بشماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست و همگی به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید مهران صدر با کدملی xxxxxxxxx۵بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12350984
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نایلون نخ بوشهر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۶۸۹ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۰۴۹۱۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۴/۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبتxxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست و همگی بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. هیئت مدیره خانم شهره زنوریان را بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) هیئت مدیره انتخاب نمودند. تصویب شد کلیه چکها ـ بروات اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12351009
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نایلون نخ بوشهر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۶۸۹ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۰۴۹۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۴/۰۴/۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وعملکرد سود و زیان سال مالی xxx۳ مــورد تصویب قرارگرفت. • آقایان عبدالزهراء وطن دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمدکاظـم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بهداشت ماروس بشماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. • موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳بعنوان بازرس اصلی وآقای لیث کریمی پور با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. • روزنامه جــمهوری اسلامی بعـــنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12352439
آگهی تغییرات شرکت گروه کشت و صنعت فاس بوشهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۲۶ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۰۸۷۳۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ۲ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایمحمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رییس هیئت مدیره و شرکت بهداشت ماروس سهامی خاص با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم لیلا دشتی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء. ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دو امضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12352476
آگهی تغییرات شرکت گروه کشت و صنعت فاس بوشهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۲۶ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۰۸۷۳۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت بهداشت ماروس سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵به نمایندگی عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای حمزه شیرالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی وآقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12349521
آگهی تغییرات شرکت نوفن گستر بوشهر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۱۷۴ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۰۷۹۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیأت مدیره به شرح ذیل: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ نائب رئیس هیئت مدیره وگروه صنعتی پلیمر بوشهر به شماره ثبتxxx با شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵با نمایندگی آقای محمد وطندوست به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. هیئت مدیره خانم فاطمه شمس با کدملی xxxxxxxxx۱را بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب نمودند. کلیه اوراق و اسناد شرکت از قبیل چک ، سفته و غیره با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12349529
آگهی تغییرات شرکت نوفن گستر بوشهر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۱۷۴ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۰۷۹۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه سود و زیان و عملکرد سال مالی xxx۳ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.. آقایان عبدالزهراء وطن دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمد کاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸و گروه صنعتی پلیمر بوشهر با نمایندگی آقای محمد وطن دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۲بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای لیث کریمی پور با کدملی xxxxxxxxx۸ بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12343546
آگهی تغییرات شرکت هوورراش سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نائب رئیس هیئت مدیره وگروه صنعتی پلیمر بوشهر با شماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست به عنوان عضو هیئت مدیره وهیئت مدیره آقای حمزه شیرالی با کد ملی xxxxxxxxx۹از سهامداران شرکت را بعنوان مدیرعامل ابقاء نمودند. کلیه اوراق و اسناد شرکت از قبیل چک، سفته و غیره با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و میباشد.

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12343551
آگهی تغییرات شرکت هوورراش سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و محمد کاظم زرین قلم به شماره ملیxxxxxxxxx۸و گروه صنعتی پلیمر بوشهر با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند. ـ ترازنامه و عملکردسود و زیان سال مالی xxx۲ شرکت مورد تصویب قرارگرفت. ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12345758
آگهی تغییرات شرکت هوورراش شرکت سهامی‌خاص و‌شناسه‌ملی۱۰۸۲۳ و‌شناسه‌ملی۱۰۸۶۱۱۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۵/۰۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضا هیأت مدیره به شرح ذیل : آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵به نمایندگی آقای محمد وطن دوست به عنوان عضو هیئت مدیره هیئت مدیره آقای حمزه شیرالی با کد ملی xxxxxxxxx۹از سهامداران شرکت را بعنوان مدیرعامل ابقاء نمودند. کلیه اوراق و اسناد شرکت از قبیل چک ، سفته و غیره با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و میباشد .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12345774
آگهی تغییرات شرکت هوورراش شرکت سهامی‌خاص و‌شناسه‌ملی۱۰۸۲۳ و‌شناسه‌ملی۱۰۸۶۱۱۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۴/۰۵/۰۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : . ترازنامه و عملکردسود و زیان سال مالی xxx۳ شرکت مورد تصویب قرارگرفت . اعضا هیأت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند : . آقایان عبدالزهراء وطن دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمد کاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهر به نمایندگی آقای محمد وطن دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۲بعنوان اعضاء هیئت مدیره . روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشارجهت درج آگهی های شرکت تعیین کردید. . موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای لیث کریمی پور با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12345810
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو میامی بوشهر سهامی‌خاص و‌شناسه‌ملی۲۳۰۲ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۰۸۱۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۴/۰۴/۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ـ ۲ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بهداشت ماروس سهامی خاص با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ بنمایندگی عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ قایان سید مهران صدربا کد ملی xxxxxxxxx۵ و داریوش زنده بودی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرسین اصلی وعلی البدلبرای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12345820
آگهی تغییرات شرکت نوا بهداشت شرکت سهامی‌خاص و‌شناسه‌ملی۴۵۴۰ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۱۰۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۴/۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بهداشت ماروس سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای لیث کریمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء. ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دوامضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12345826
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو میامی بوشهر سهامی‌خاص و‌شناسه‌ملی۲۳۰۲ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۰۸۱۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۴/۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بهداشت ماروس سهامی خاص با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ بنمایندگی عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امید بحری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء تعیین گردیدند. ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12386753
آگهی تغییرات شرکت هوورراش شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۰۸۲۳ و‌شناسه‌ملی۱۰۸۶۱۱۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۵/۰۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضا هیأت مدیره به شرح ذیل : آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ نائب رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی پلیمر بوشهر با شماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵به نمایندگی آقای محمد وطن دوست به عنوان عضو هیئت مدیره هیئت مدیره آقای حمزه شیرالی با کد ملی xxxxxxxxx۹از سهامداران شرکت را بعنوان مدیرعامل ابقاء نمودند. کلیه اوراق و اسناد شرکت از قبیل چک ، سفته و غیره با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و میباشد .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12386759
آگهی تغییرات شرکت هوورراش شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۰۸۲۳ و‌شناسه‌ملی۱۰۸۶۱۱۹۸۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۴/۰۵/۰۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : . ترازنامه و عملکردسود و زیان سال مالی xxx۳ شرکت مورد تصویب قرارگرفت . اعضا هیأت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند : . آقایان عبدالزهراء وطن دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمد کاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهر به نمایندگی آقای محمد وطن دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۲بعنوان اعضاء هیئت مدیره . روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشارجهت درج آگهی های شرکت تعیین کردید. . موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای لیث کریمی پور با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12386766
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو میامی بوشهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۳۰۲ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۰۸۱۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۴/۰۴/۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ـ ۲ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بهداشت ماروس سهامی خاص با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ بنمایندگی عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ قایان سید مهران صدربا کد ملی xxxxxxxxx۵ و داریوش زنده بودی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرسین اصلی وعلی البدلبرای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12386767
آگهی تغییرات شرکت نوا بهداشت شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۵۴۰ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۱۰۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۴/۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بهداشت ماروس سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای لیث کریمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء. ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دوامضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12386768
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو میامی بوشهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۳۰۲ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۰۸۱۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۴/۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بهداشت ماروس سهامی خاص با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ بنمایندگی عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امید بحری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء تعیین گردیدند. ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12341194
آگهی تغییرات شرکت پاریزسهام شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۹۸۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولیدی ارس بوشهر سهامی خاص با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بوشهر مسواک سهامی خاص با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی ابریشم تاب سهامی خاص با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی محمد حسین پور درویش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نیاز شکوری با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء. تعیین گردیدند. ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء ازسه امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد۰
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12341199
آگهی تغییرات شرکت پاریزسهام سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۹۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای لیث کریمی پوربا کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهران صدربا کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت تولیدی ارس بوشهر سهامی خاص با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ.............. و شرکت بوشهر مسواک سهامی خاص با شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹ به نمایندگی محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ.............. و شرکت تولیدی ابریشم تاب سهامی خاص با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی محمد حسین پور درویش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12341220
آگهی تغییرات شرکت بوشهر پلاست کار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۶۴۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای لیث کریمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد حسین پوردرویش محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ ـ ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۳ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۴ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای بهرام عبدالغفاری با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12341952
آگهی تغییرات شرکت آبزیان مهتاب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۷۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت بهداشت ماروس سهامی خاص با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم زیبا جلیل نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضای اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12341960
آگهی تغییرات شرکت آبزیان مهتاب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۷۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و آقای بهرام عبدالغفاری با کد ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت بهداشت ماروس سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12341977
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذائی آرام بوشهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۸ آقای لیث کریمی پور بعنوان عضو هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx۸ خانم مهروش محمد زهی خارج از اعضاء هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل ۲ ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء دونفر ازسه نـفر اعضاء هیئت مدیره و مهـرشرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12341986
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ارس بوشهر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۳ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.. آقــایان عبدالزهراء وطن دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و لیث کریمی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد حسین پوردرویش محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای داریوش زنده بودی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12336319
آگهی تغییرات شرکت نوا بهداشت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۳۱۰۹
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بهداشت ماروس سهامی خاص با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره -کلیه چکها - بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دوامضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12336323
آگهی تغییرات شرکت نوا بهداشت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای داریوش زنده بودی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وشرکت بهداشت ماروس سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵با نمایندگی عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۶ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12333502
آگهی تغییرات شرکت بهداشت ماروس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۳۷۸ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز نامه و عملکرد سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت . آقایان عبدالزهراء وطن دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ محمد کاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم حسنا وطن دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶برای مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و لیث کریمی پور با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12333528
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وبازرگانی تهران شفق سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۰۶۶۱ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۰۰۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : . ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۳ شرکت مورد تصویب قرار گرفت .. آقایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ شرکت بهداشت ماروس سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست و آقای لیث کریمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . . موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهران صدر با کد ملی xxxxxxxxx۵بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. . روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12333540
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وبازرگانی تهران شفق سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۰۶۶۱ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۰۰۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای لیث کریمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهرام عبدالغفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل وشرکت بهداشت ماروس سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵بنمایندگی عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دوامضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12328360
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شنیز بوشهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۷۰۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۰۷۲۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای لیث کریمی پور با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ـ ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی xxx۳مورد تصویب قرار گرفت. ۴ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: گروه صنعتی پلیمر بوشهر بشناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ بنمایندگی محمد وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12320307
آگهی تغییرات شرکت ابریشم تاب بوشهر خاص به‌شماره‌ثبت۱۵۱۱ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۰۷۰۶۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقا ی محمد حسین پوردرویش محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و آقای لیث کریمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم نرجس فرهی بوشهری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء ـ کلیه چکها ـ بروات واسنادتعهدآور درشرکت با دو امضاء ازسه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12320332
آگهی تغییرات شرکت ابریشم تاب بوشهر خاص به‌شماره‌ثبت۱۵۱۱ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۰۷۰۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد حسین پوردرویش محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای لیث کریمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12320873
آگهی تغییرات شرکت بوشهر مسواک شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۰۷۵ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۰۶۳۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضا هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند آقایان عبدالزهراء وطن دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ ، محمد کاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمر بوشهر با نمایندگی آقای محمد وطن دوست بشماره ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای داریوش زنده بودی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و عملکرد سال مالی ۹۳ شرکت مورد تصویب قرار گرفت
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12320874
آگهی تغییرات شرکت بوشهر مسواک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۳۵۰۹
آگهی تغییرات شرکت بوشهر مسواک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره

آقای محمد کاظم زرین قلم باکد ملی شماره xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره

گروه صنعتی پلیمر بوشهر با نمایندگی آقای محمد وطن دوست به شماره ثبت xxx با شناسه ملی به شماره xxxxxxxxx۰۵ به عنوان عضو هیئت مدیره

آقای سید حسن فرحی بزرگ با کد ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند.

قرار شد کلیه چکها – بروات و اسناد تعهد آور شرکت با دو امضاء از سه امضای اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد .

ش   xxxxxxxxxxxxxxx   مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12036068
آگهی تغییرات شرکت نوا بهداشت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بهداشت ماروس سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ بنمایندگی عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره خانم فرناز شاپوری با شناسه ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء. ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دوامضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771892
آگهی تغییرات شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۲۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۲۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل عبارتند از: آقای سعید مقدم کیا کدملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره وآقای عبدالزهراء وطن دوست کدملی xxxxxxxxx۶ رییس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم کدملی xxxxxxxxx۸ نایب رییس هیئت مدیره و خانم حمیده باقری کدملی xxxxxxxxx۱ مدیرعامل وعضوهیئت مدیره و آقای لیث کریمی پور کدملی xxxxxxxxx۸ عضوهیئت مدیره که برای دوسال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک سه نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد وکلیه اسناد عادی واداری با مدیرعامل منفردا بامهر شرکت معتبرخواهدبود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756883
آگهی تغییرات شرکت بتن قطعه شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۰۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۵/۹۵نتخاب گردیدند: آقای عبدالکریم صفر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای عماد پور قرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ۴ ـ ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی ۹۲ مورد تصویب قرارگرفت
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756944
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شنیز بوشهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۲۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ۳ـ ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۴ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند: اقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶گروه صنعتی پلیمر بوشهر سهامی خاص به نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست و آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملیxxxxxxxxx۸
شxxxxxxxxxxxxxxx  داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719833
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بوشهر سامان راهبرد شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx ۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بهداشت ماروس بشماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست ۲ ـ امضا کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرک با دو امضا از سه امضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد ۳ـ آقای مهدی زندوی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل (خارج ازاعضا) ابقا نمودند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719835
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بوشهر سامان راهبرد شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقایان مهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و داریوش زنده بودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بهداشت ماروس به نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست ۳ ـ روزنامه جمهوری اسلامی کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۴ ـ ترازنامه و عملکرد سود وزیان سال مالی xxx۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719843
آگهی تغییرات شرکت گروه کشت و صنعت فاس بوشهر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۷۳۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل۲۶/۱/xxx۵ انتخاب گردیدند: آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت بهداشت ماروس سهامی خاص به شماره ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی عبدالزهرا وطندوست. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ۴ ـ آقای حمزه شیرالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدمهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719844
آگهی تغییرات شرکت گروه کشت و صنعت فاس بوشهر شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۷۳۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بهداشت ماروس بشماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بنمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم لیلا دشتی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج ازاعضا) ۲ ـ کلیه چکها و بروات و اسناد تعهدآور درشرکت با دو امضا از سه امضا اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720030
آگهی تغییرات شرکت پرتو نت بوشهر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۳۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ۳۰/۵/xxx۴ انتخاب گردیدند: ـ آقــایان عبدالزهراء وطن دوست با کدملی xxxxxxxxx۶ ـ محمد کاظم زرین قلم با کدملی xxxxxxxxx۸ ـ لیث کریمی پور با کدملی xxxxxxxxx۸ و یاسر انصاری با کدملیxxxxxxxxx۵ ـ آقای سید حسن فرحی بزرگ با کدملی xxxxxxxxx۱را بعنوان بازرس اصلی و آقای مهران صدربا کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه وعملکرد سود و زیان سال مالی xxx۲ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713542
آگهی تغییرات شرکت حصیر بافی الغدیر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۷۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیأت مدیره و خانم مکیه سعید بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و شرکت بهداشت ماروس بشماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست را بعنوان عضو هیأت مدیره انتخاب نمودند ۲.آقای ایاد دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت دوسال انتخاب گردیدند ۳ـ کلیه چکها ـ بروات و اسنادتعهدآور شرکت با امضا دونفر از سه نفراعضا هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713543
آگهی تغییرات شرکت حصیر بافی الغدیر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ۶/۱۱/xxx۴ انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم مکیه سعید بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت بهداشت ماروس بشماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست ۰ ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ۰ ۴ـ ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت ۰
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711161
آگهی تغییرات شرکت بوشهر مسواک سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۳۵۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و گروه صنعتی پلیمر بوشهر سهامی خاص بشماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ با نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید حسن فرحی بزرگ بشماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید . ۲ ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضا از سه امضای اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711164
آگهی تغییرات شرکت بوشهر مسواک سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۳۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبدالزهراء وطندوست به شماره ملیxxxxxxxxx۶ وآقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و گروه صنعتی پلیمربوشهر سهامی خاص با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ با نمایندگی آقای عبدالزهراءوطندوست به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت اعضا هیئت مدیره تا تاریخ۶/۱/xxx۵ انتخاب گردیدند. ۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی وآقای محمدرضا تقوایی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ـ ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت ۰ ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711290
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نایلون نخ بوشهر شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۹۱۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقا ی عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید جعفر حسینی ناظر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و شرکت بهداشت ماروس بشماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست ۲ ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضا از چهار امضا اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711491
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۲۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره.قای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ نائب رئیس هیئت مدیره.گروه صنعتی پلیمر بوشهر سهامی خاص به شماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت عضو هیئت مدیره. آقای مهرداد رایانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل خارج از اعضا برای مدت دو سال انتخاب گردید. ـ کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهد آور شرکت با دو امضاء ازسه امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703281
آگهی تغییرات شرکت تولید کیمیاگران باز یافت بوشهر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۱۸۷ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای نجاح شادان با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس و مدیرعامل آقای احمد شادان با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دو امضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703283
آگهی تغییرات شرکت تولید کیمیاگران باز یافت بوشهر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۱۸۷ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ تراز نامه وحساب سود و زیان سال مالی xxx۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند آقایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۶، نجاح شادان به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و احمد شادان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ همگی به عنوان اعضای هیئت مدیره تا تاریخ۲۵/۳/xxx۵ انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703299
آگهی تغییرات شرکت آرام صید بوشهر شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۴۱۷ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ قای مهران صدر با شماره ملی xxxxxxxxx۵ عنوان بازرس اصلی و آقای سید حسن فرحی بزرگ با کد ملی شماره xxxxxxxxx۱بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ۲۷/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ محمد کاظم زرین قلم به شماره ملیxxxxxxxxx۸ – شرکت بوشهر چرم سهامی خاص به شماره ثبت xxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست ـ روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703316
آگهی تغییرات شرکت آرام صید بوشهر شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۴۱۷ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۱۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقا ی عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد کاظم زرین قلم را بعنوان نائب رئیس با کد ملی xxxxxxxxx۸ شرکت بوشهر چرم به شماره ثبت xxx با شماره شناسه xxxxxxxxx۴۱با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای هادی خلیجی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت دوسال انتخاب گردید. کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703351
آگهی تغییرات شرکت حصیر بافی الغدیر زاهدان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۷۳۳ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۲۱۱۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای مهران صدر بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید حسن فرحی بزرگ بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ ۱۷/۶/xxx۴انتخاب گردیدند: آقایان عبدالرزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و و شرکت بهداشت ماروس بانمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست همگی بعنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۴ ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703371
آگهی تغییرات شرکت حصیر بافی الغدیر زاهدان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۷۳۳ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۲۱۱۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیأت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و شرکت بهداشت ماروس سهامی خاص با شماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست بعنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند.آقای احمد شادان با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت دوسال انتخاب گردید. ۲ ـ کلیه چکها ـ بروات و اسنادتعهدآور درشرکت با دو امضا از سه امضا اعضای هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد ۰
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702325
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو میامی بوشهر شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۰۲ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۰۸۱۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۲ با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای امید بحری با کد ملی xxxxxxxxx۲ را به سمت مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت دو سال انتخاب گردید. کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702334
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو میامی بوشهر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۰۲ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۰۸۱۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی xxx۲ شرکت مورد تصویب قرارگرفت. آقایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۶– محمد کاظم زرین قلم به شماره ملیxxxxxxxxx۸ – شرکت بهداشت ماروس به نمایندگی به نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست بعنوان اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۸/xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقایان مهران صدربا کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای داریوش زنده بودی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702406
آگهی تغییرات شرکت نوفن گستر بوشهر شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۱۷۴ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۳/۹۵ انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید جعفر حسینی ناظر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۴ ـ ترازنامه سودوزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید ۰
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702410
آگهی تغییرات شرکت نوفن گستر بوشهر شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۱۷۴ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۷۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیأت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای سید جعفرحسینی ناظر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیأت مدیره و خانم فاطمه شمس بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل (خارج ازاعضا) انتخاب گردید ۰ ۲ ـ کلیه اوراق و اسنادشرکت از قبیل چک ـ سفته وغیره با دو امضا از سه امضا اعضا هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702345
آگهی تغییرات شرکت آبزیان مهتاب شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۸۹۷ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۱۹۷۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲ تصویب گردید. • آقایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۶، محمد کاظم زرین قلم به شماره ملیxxxxxxxxx۸ وشرکت بهداشت ماروس سهامی خاص به شماره ثبتxxx۸ به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست به سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲/۲/xxx۵. • موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و آقای محمد رضا تقوایی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. • روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700569
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نایلون نخ بوشهر شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۹۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰ ۲ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۱۲/۹۴انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید جعفر حسینی ناظر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت بهداشت ماروس بشماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۴ ـ ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی ۹۲ مورد تصویب قرارگرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681969
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع غذائی آرام بوشهر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ۱۰/۹/xxx۵ انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و اقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای لیث کریمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقایان حمزه شیرالی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و مهران صدر با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ شرکت مورد تصویب قرارگرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681972
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بوشهر چرم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۸۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدجعفر حسینی ناظر با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره. خانم فرشته رایانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل شرکت به مدت دو سال انتخاب گردید. کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور درشرکت با دو امضا ازسه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681974
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بوشهر چرم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۴۸۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ تصویب شد.. آقایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۶ـ سید جعفر حسینی ناظر به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و محمد کاظم زرین قلم به شماره ملیxxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682014
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۳۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل ۱۳/۳/xxx۴ انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی پلیمر سهامی خاص به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ با نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملیxxxxxxxxx۶ ۴ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682017
آگهی تغییرات شرکت تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۳۴۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره و گروه صنعتی پلیمر بوشهر بشماره ثبت xxx باشناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بنمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست بعنوان عضو هیأت مدیره ا آقای مهران صدر بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا انتخاب گردید ۰ کلیه چکها بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضا از سه امضا اعضا هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682036
آگهی تغییرات شرکت شورکا بوشهر شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۴۱۸ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت تولیدی بوشهر چرم با نمایندگی آقای محمدعلی دستباز بشماره ملی xxxxxxxxx۲همگی بعنوان اعضای اصلی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۴ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت ۰
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682037
آگهی تغییرات شرکت شورکا بوشهر شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی بوشهرچرم بشماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای محمدعلی دستباز بشماره ملی xxxxxxxxx۲را بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند ۰ ۲ ـ آقای علاء خدابخشنده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ را خارج از اعضا هیئت مدیره بسمت مدیر عامل انتخاب گردید ۳ ـ کلیه چکها ـ بروات و اسنادتعهدآور درشرکت با دو امضا از سه امضا اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682038
آگهی تغییرات شرکت مروارید پنبه ریز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۸۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ ۴/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند:.. آقایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ـآقای لیث کریمی پور به شماره ملیxxxxxxxxx۸ـ آقای محمد کاظم زرین قلم ـ شرکت پاریز چرم سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم وشرکت بهداشت ماروس سهامی خاص بانمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی با کد ملی xxxxxxxxx۶بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682040
آگهی تغییرات شرکت مروارید پنبه ریز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۶۸۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای عبدالزهراء وطندوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره آقای لیث کریمی پوربا کد ملی xxxxxxxxx۸ نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ مدیرعامل شرکت پاریز چرم به شماره ثبت xxx۷ با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم شرکت بهداشت ماروس با شماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵با نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست بعنوان اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضاء از پنج امضاء اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682115
آگهی تغییرات شرکت پاریزچرم شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۶۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۳/۹۴ انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت تولیدی بوشهر چرم بشماره ثبت xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ بانمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست و شرکت بهداشت ماروس بشماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم ۲ـ آقای حمزه شیرآلی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید مهران صدر بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ـ ترازنامه و عملکرد سودو زیان سال مال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت ۴ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید ۰
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682116
آگهی تغییرات شرکت پاریزچرم شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۶۳۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیأت مدیره و شرکت بهداشت ماروس سهامی خاص با شماره ثبت xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ با نمایندگی آقای محمدکاظم زرین قلم بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و شرکت بوشهر چرم سهامی خاص بشماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست بسمت عضو اصلی هیأت مدیره و آقای مرتضی کاوسی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا ۰ ۲ـ کلیه چکها ـ بروات و اسنادتعهدآور شرکت با دو امضا از سه امضا اعضای هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد ۰
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682154
آگهی تغییرات شرکت ابریشم تاب بوشهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۰۶۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ اعضاء اصلی هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ۱۷/۱۱/xxx۵ تعیین گردیدند: آقایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۶ـ محمد حسین پوردرویش محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و لیث کریمی پور به شماره ملیxxxxxxxxx. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمدرضا تقوایی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672585
آگهی تغییرات شرکت پاریزسهام سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۹۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ آقای لیث کریمی پوربا کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهران صدربا کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ۳/۱۱/xxx۴ انتخاب گردید. آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای محمد حسین پوردرویش محمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ آقای محمد کاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ً ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرارگرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672637
آگهی تغییرات شرکت بهداشت ماروس شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۱۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ تراز نامه و عملکرد سال مالی xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ آقایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ محمد کاظم زرین قلم به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و خانم حسنا وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ۱۳/۷/xxx۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگربا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و محمد رضا تقوایی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660503
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ارس بوشهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی با کد ملی xxxxxxxxx۶بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ـ آق ـ ـ ایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ لیث کریمی پور به شماره ملیxxxxxxxxx۸ ـ محمد حسین پوردرویش محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره تا تاریخ۱۸/۱۲/xxx۵ انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660597
آگهی تغییرات شرکت نوا بهداشت شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۰۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهراء وطن دوست با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاظم زرین قلم با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بهداشت ماروس به شماره ثبت xxx۳ با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵(به نمایندگی آقای عبدالزهراء وطن دوست) را بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای سید محمد حسینی ناظر با کد ملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید. قرارشد کلیه چکها ـ بروات و اسناد تعهدآور در شرکت با دوامضا از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660691
آگهی تغییرات شرکت بوشهر پلاست کار شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۶۴۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ـ آق ـ ـ ایان عبدالزهراء وطن دوست به شماره ملیxxxxxxxxx۶ ـ لیث کریمی پور به شماره ملیxxxxxxxxx۸ ـ محمد حسین پوردرویش محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد رضا تقوایی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675335
آگهی تغییرات شرکت بتن قطعه شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۰۶۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عماد پورقرشی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالکریم صفرپور بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل ۲ ـ کلیه چکها و بروات و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضا از سه امضا اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1313156
آگهی تغییرات شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۲۲۵۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱/xxx۲ و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx سهم بی نام xxx/xxx/۴ ریالی افزایش یافت و مبلغ xxx/xxx/xxx ریال طی گواهی بانکی شماره ۹۲ـxxxـxxx مورخ ۲۲/۴/۹۲ نزد بانک سامان شعبه دکتر بهشتی پرداخت گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. و ذیل دفاتر ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۵/۱۱/۹۲ تکمیل امضاء گردید. سعید مقدم کیا کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رییس هیات مدیره و محمدکاظم زرین قلم کدملی xxxxxxxxx۸ نایب رییس هیات مدیره و عبدالزهرا وطن دوست کدملی xxxxxxxxx۶ عضو هیات مدیره و حمیده باقری کدملی xxxxxxxxx۱ مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آزین جعفریان کدملی xxxxxxxxx۹ عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی به امضا مشترک سه نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد عادی با امضای مدیرعامل منفردا و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1222161
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/۹۲ شرکت تولیدی ارس بوشهر (سهامی خاص ) بشماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ تغییرات ذیل بعمل امد.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی اگاهنگر و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه جمهوریاسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
آقایان عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای لیث کریمیپور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمد حسین پور درویشمحمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهداور ازقبیل چک , سفته و برات با دو امضاء همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
به موضوع شرکت: احداث و راه انداری کارخانه تولید شیشه شیر بچه بموجب مجوز شماره xxx۴۳/xxx ـ ۲۸/۱۰/۸۹ صادره از وزارت صنایع و معادن ـ صابون ـ شامپو ـ پودر غذا و سایر احتیاجات نوزاد ـ واردات ماشیت آلات ـ صادرات کالاهای تولیدی ـ واردات قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه مورد نیاز و محصولات فرایند آرایشی ـ بهداشتی و غذایی و دارویی و واردات کالاهای آرایشی یا کالاهای کجاز بازرگانی و سایر مایحتاج کارخانه و بطور کلی اقدام به هر امری که به نحوی متضمن سود و منفعتی برای شرکت باشد اضافه گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxx۵ اداره ثبت اسناد و املاک بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192783
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت مروارید پنبه ریز (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ تغییرات ذیل بعمل آمد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند
۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای لیث کریمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و شرکت بهداشت ماروس به نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست و شرکت پاریز چرم به نمایندگی آقای محمدکاظم زرین قلم همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با دو امضا از پنج امضا اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۵ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxx۴ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186047
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ شرکت مروارید پنبه ریز سهامی خاص شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ تغییرات ذیل بعمل آمد:
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای لیث کریمی پور شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد کاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیر عامل و شرکت پاریز چرم به نمایندگی آقای محمد کاظم زرین قلم و شرکت بهداشت ماروس به نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شد.
امضا کلیه اوراق، اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با دو امضاء از پنج امضاء همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178401
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت تولیدی نایلون نخ بوشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ تغییرات ذیل بعمل آمد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۱ـ بموجب صورتجلسات هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت بهداشت ماروس بنمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست و همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سیدجعفر حسینی ناظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء دو امضا از چهار امضا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxx۰ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171634
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت شورکا بوشهر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ تغییرات ذیل بعمل آمد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ به موجب صورتجلسه هیات مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تولیدی بوشهر چرم به نمایندگی آقای محمدعلی دستباز به شماره ملی xxxxxxxxx۲ همگی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، آقای علاء خدابخشنده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۱ تصویب گردید.
شxxxxxx۹ اداره ثبت شهرستان بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171716
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت تکثیر و پرورش میگو میامی بوشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ تغییرات ذیل بعمل آمد:
آقای مهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای داریوش زنده بودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۱ـ بموجب صورتجلسات هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و گروه صنعتی پلیمر بوشهر بنمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای امید بحری بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxx۳ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171717
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت ساختمانی بوشهر سامان راهبرد (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ تغییرات ذیل بعمل آمد:
۱ـ آقای مهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای داریوش زنده بودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ بموجب صورتجلسات هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت بهداشت ماروس بنمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست و همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای مهدی زندوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا اعضا هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۵ـ ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۱ تصویب گردید.
شxxxxxx۴ اداره ثبت شهرستان بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171641
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت تکثیر و پرورش میگو مینا بوشهر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ تغییرات ذیل بعمل آمد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۱ـ به موجب صورتجلسات هیات مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و گروه صنعتی پلیمر بوشهر به نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست همگی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، آقای مهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا دو امضا از سه امضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxx۵ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171643
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت پرتو نت بوشهر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ تغییرات ذیل بعمل آمد:
۱ـ سیدحسن فرحی بزرگ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ به موجب صورتجلسه هیات مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای لیث کریمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و همگی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای یاسر انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از ۴ امضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۱ تصویب گردید.
شxxxxxx۶ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171633
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت گروه صنایع غذایی آرام بوشهر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ تغییرات ذیل بعمل آمد: آقای حمزه شیرالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای مهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۱ـ به موجب صورتجلسات هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای لیث کریمی پور شماره ملی xxxxxxxxx۸ همگی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، آقای حسن زنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا دو امضا از سه امضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxx۱ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171640
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت بهداشت ماروس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ تغییرات ذیل بعمل آمد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۱ـ به موجب صورتجلسات هیات مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم حسناء وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ همگی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمود زین العابدینی به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا دو امضا از سه امضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxx۷ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171632
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت تولیدی کیمیاگران بازیافت بوشهر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ تغییرات ذیل بعمل آمد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۱ـ به موجب صورتجلسات هیات مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نجاح شادان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای احمد شادان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ همگی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxx۲ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171636
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه و هیئت مدیره و هیات مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت پاریز چرم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ تغییرات ذیل بعمل آمد:
۱ـ آقای حمزه شیرالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مهران صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ به موجب صورتجلسه هیات مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بهداشت ماروس به نمایندگی آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بوشهر چرم به نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست و همگی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، آقای مرتضی کاوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxx۸ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164009
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت حصیربافی الغدیر زاهدان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ تغییرات ذیل بعمل آمد:
آقای مهران صدر بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سید حسن فرحی بزرگ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۱ـ بموجب صورتجلسات هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بهداشت ماروس بنمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای احمد شادان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
شxxxxxx۲ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164010
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت شنیز بوشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ تغییرات ذیل بعمل آمد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و گروه صنعتی پلیمر بوشهر بنمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست و همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای لیث کریمی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب گردید.
شxxxxxx۰ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164013
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت تولیدی و بازرگانی تهران شفق (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۶ انتقالی و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ تغییرات ذیل بعمل آمد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای لیث کریمی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بهداشت ماروس بنمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای بهرام عبدالغفار بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت باقیمانده انتخاب گردید.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۱ تصویب گردید.
شxxxxxx۷ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164014
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت ابریشم تاب بوشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ تغییرات ذیل بعمل آمد.
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای لیث کریمی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین پوردرویش محمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره خانم نرجس فرهی بوشهر بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۱ تصویب گردید.
شxxxxxx۴ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161133
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۹/۴/xxx۲ شرکت آرام صید بوشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ تغییرات ذیل بعمل آمد
۱ـ آقای مهران صدر بشماره ملی xxxxxxxxx و آقای سیدحسن فرحی بزرگ بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسل انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ بموجب صورجلسه هیات مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت بوشهر چرم بنمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست و همگی بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای هادی خلیجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۵ـ ترازنامه و عملکرد سال ۹۱ بتصویب رسید.
شxxxxxx۴ اداره ثبت شهرستان بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161135
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ شرکت بوشهر پلاست کار (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ تغییرات ذیل بعمل آمد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۱ـ بموجب صورتجلسات هیات مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای لیث کریمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمدحسین پوردرویش محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ همگی بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و خانم نیره سادات فرهی بوشهری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات دو امضا از سه امضا اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxx۶ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161143
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۹/۴/xxx۲ شرکت گروه صنعتی کشت و صنعت فارس بوشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ تغییرات ذیل بعمل آمد:
۱ـ آقای حمزه شیرآلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مهران صدر بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ بموجب صورتجلسه هیات مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت بهداشت ماروس بنمایندگی از آقای عبدالزهرا وطندوست و همگی بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای امیدرضا پورنبی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از ۳ امضا اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۵ـ ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۱ تصویب گردید.
شxxxxxx۵ ثبت شرکت و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161076
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۹/۴/۹۲ شرکت تکثیر و پرورش میگو مند بوشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ تغییرات ذیل بعمل آمد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و گروه صنعتی پلیمر بوشهر به نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست و همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای مهرداد رایانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۵ـ ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxx۰ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161077
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت تولیدی ارس بوشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ تغییرات ذیل بعمل آمد
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای لیث کریمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین پوردرویش محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۵ـ ترازنامه عملکرد سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxx۲ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161078
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت نوفن گستر بوشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ تغییرات ذیل بعمل آمد
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدجعفر حسینی ناظر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم فاطمه شمس بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۵ـ ترازنامه سال xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxx۴ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158203
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت فرآورده های دریایی بوشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ تغییرات ذیل بعمل آمد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۱ ـ بموجب صورتجلسات هیات مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و گروه صنعتی پلیمر بوشهر بنمایندگی عبدالزهرا وطندوست همگی بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و خانم مریم جان رایانی بسماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxx۱ ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158189
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت اطلس بوشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ تغییرات ذیل بعمل آمد:
۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ ـ بموجب صورتجلسه هیات مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای بردیا بیابانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل(خارج از اعضا هیات مدیره) شرکت بهداشت ماروس و همگی بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و سایر نامه های عادی و اداری با دو امضا از سه نفر اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۵ ـ ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۱ تصویب گردید.
شxxxxxx۶ ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158198
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت آبزیان مهتاب (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxxxxx تغییرات ذیل بعمل آمد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ ـ بموجب صورتجلسات هیات مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت بهداشت ماروس بنمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست و همگی بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و خانم زیبا جلیل نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا) برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
۴ ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا دو امضا از سه امضا اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۵ ـ ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxx۲ ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158188
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت حصیربافی الغدیر بوشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ تغییرات ذیل بعمل آمد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۱ ـ بموجب صورتجلسات هیات مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیات مدیره و خانم مکیه سعید بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت بهداشت ماروس بنمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست همگی بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای ایاد دولت آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxx۸ ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158190
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه و هیات مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت هوورراش (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۴ انتقالی و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ تغییرات ذیل بعمل آمد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۱ ـ بموجب صورتجلسات هیات مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و گروه صنعتی پلیمر بوشهر بنمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست همگی بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای حمزه شیرآلی بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxx۳ ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161079
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۹/۴/۹۲ شرکت بوشهر مسواک (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ تغییرات ذیل بعمل آمد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۱ـ بموجب صورتجلسات هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و گروه صنعتی پلیمر بوشهر به نمایندگی آقای عبدالزهرا وطندوست همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سیدحسن فرحی بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxx۵ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161080
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۲۹/۴/۹۲ شرکت بوشهر چرم (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ تغییرات ذیل بعمل آمد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر و آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۱ـ بموجب صورتجلسات هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای عبدالزهرا وطندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدجعفر حسینی ناظر همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم فرشته رایانی بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با دو امضا از سه امضا اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxx۸ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9683435
آگهی تغییرات شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۲۳۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۲۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۰/۶/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبدالزهرا وطن‌دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدکاظم زرین‌قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم حمیده باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم آذین جعفریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای سعید مقدم‌کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۳۰/۶/xxx۳

۴ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عبدالزهرا وطن‌دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدکاظم زرین‌قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم حمیده باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم آذین جعفریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سعید مقدم‌کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت قائم مقام مدیرعامل و خانم آذین جعفریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای سه نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

در تاریخ ۲/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859479
آگهی تغییرات شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۲۳۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۲۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا تقوایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۶/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عبدالزهرا وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم حمیده باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم آذین جعفریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای سعید مقدم کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۳۰/۶/xxx۳
۴ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای عبدالزهرا وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم حمیده باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم آذین جعفریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید مقدم کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت قائم مقام مدیرعامل و خانم آذین جعفریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای سه نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
در تاریخ ۲/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10200002
آگهی تغییرات شرکت خرید اینترنتی مروارید پنبه ریز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۲۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۶/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالزهرا وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم حمیده باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم آذین جعفریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای سعید مقدم کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۷/۶/۹۲. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالزهرا وطن دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم زرین قلم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم حمیده باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم آذین جعفریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید مقدم کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت قائم مقام مدیرعامل و خانم آذین جعفریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای سه نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه اسناد عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. در تاریخ ۲۹/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات