حمید ابدالی

آقای حمید ابدالی

کد ملی 468973xxxx
گراف ارتباطات
14
شرکت‌ها
31
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14131034
آگهی تغییرات انجمن ملی لیزینگ ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۹۱۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۷۳۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۷ و بموجب مجوز شماره ۰۵/۰۳/xxx۷ مورخ xxx۵/۴۳ /ص اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید پرتوی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بجای حمید ابدالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی گردید. محسن معلمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره ـ بهزاد قنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ در سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک مالی تعهدآور با امضای رئیس هیأت مدیره و یا دبیر کل و امضاء خزانه دار با مهر انجمن معتبر خواهد بودکلیه نامه ها و مکاتبات اداری با امضای رئیس هیأت مدیره و یا دبیر کل و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566420
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/xxx۶ ومجوز شماره xxx۲۹/ xxx مورخ ۳/ ۵/ ۹۶ سازمان بوررس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید ابدالی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (بجای آقای مسعود غلام زاده لداری) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تعیین گردید در نتیجه آقای عباس خسروانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بانک پارسیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای کمال بیگدلی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید ابدالی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیر بهداد سلامی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی تیموری شندی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد چک، سفته، برات و اوراق پرداخت تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل آقای علی تیموری شندی با کد ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی رضا مافی بالانی با کد ملی xxxxxxxxx۰، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد کلیه قراردادهای خرید کالا و خدمات تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقایان علی رضا مافی بالانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ یا معراج بناگر با کد ملی xxxxxxxxx۳ همراه با مهر شرکت معتبر میباشدکلیه قراردادهای ارائه خدمات مشاوره تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل وآقایان ابوالفضل شهرآبادی کد ملی xxxxxxxxx۶ یا مهدی محمودی کد ملی xxxxxxxxx۲ یا حسن کاظم زاده کد ملی xxxxxxxxx۷ همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و درغیاب وی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود در بندهای ۱، ۳، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۷ و ۲۹ ماده ۴۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533900
آگهی تغییرات شرکت سایپا شیشه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۳۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید ابدالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و حمید رضا حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و سید وحید مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حامد نیک رفتار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و احسان اله تاجیک اسمعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. بموجب ماده ۴۲ اساسنامه، بند‌های شماره ۲، ۴، ۱۶، ۱۷ و ۲۰ و بند ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13427917
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxx۵۴ , xxx مورخ ۱۱/۱۲/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر آخوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان رییس هیئت مدیره و سیروس شجاعی برجوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و حمید ابدالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بعنوان مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و مهدی محمدرضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بعنوان عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۱۸، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۸، ۷، ۵، ۱ (به استثناء تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکتها و موسسات دیگر و با توجه به آیین نامه معاملات سهام مصوب هیئت مدیره) ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13421132
آگهی تغییرات شرکت عمران تجارت میثاق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۸۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۳۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید ابدالی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای حمید شیروانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای خدایار درخشان هوره به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره آقای امیدرضا حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره و شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد اوراق بهادروتعهدآور ازقبیل چک. سفته. بروات قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل ویکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319259
آگهی تغییرات شرکت قزل پرور رستم آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۵۴۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ملک محمد هزاریان به کدملی xxxxxxxxx۱ وآقای مصطفی هزاریان به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای حمید ابدالی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای سعید ترابیان دهکردی به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای حمید ترابیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاررسالت جهت چاپ آگهی شرکت تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319288
آگهی تغییرات شرکت قزل پرور رستم آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۵۴۳۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ملک محمد هزاریان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای مصطفی هزاریان به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید ابدالی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269100
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۹۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/xxx۵ و نامه شماره xxxxxx/۹۵ مورخ xxx۲/xxx۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید ابدالی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شماره ثبت xxx۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد امین کیان ارثی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شماره ثبت xxxxxx به سمت عضو موظف هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره آقای رحیم حسین آبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شماره ثبت xxx۰۷ به سمت عضوموظف هیئت مدیره وآقای احمد رحیمیان دستجردی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و شماره ثبت xxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا کاظمی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شماره ثبت xxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدندکلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود و مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13244914
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروگاهی هریس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۹۳۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید نخستین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه xxxxxxxxx۱۰ بشناسه ملی جایگزین حمید ابدالی بشماره ملی xxxxxxxxx۰، به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13242479
آگهی تغییرات موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۱۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید نخستین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به جای آقای حمید ابدالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت عامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109122
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروگاهی هریس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۹۳۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید ابدالی ک. م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه ش. م xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای موسی رفان ک. م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت تانا انرژی ش. م xxxxxxxxx۲۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. آقای عباس میرزا ابوطالبی ک. م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی امید تابان هورش. م xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای حمید زرگرپورک. م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مدیریت نیروگاهی الوند ش. م xxxxxxxxx۸۱ بعنوان عضو هیأت مدیره. آقای حسنعلی تقی زاده لنده ک. م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی طرح و اندیشه آتیه ش. م xxxxxxxxx۸۱ بعنوان عضو هیأت مدیره. آقای نجف تابان ک. م xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل شرکت (خارج از اعضاء هیأت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی شرکت از جمله چک‌ها، بروات، سفته و سایر اوراق تجارتی بعهده مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل بعهده دو نفر از اعضاء هیأت مدیره می‌باشد. هیأت مدیره بموجب مفاد مواد ۴۶ و ۴۷ اساسنامه شرکت بخشی از اختیارات خود را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: - ۱ - نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تأیید و امضاء قراردادهای استخدامی، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، حق سنوات خدمت، ترفیع، تنبیه برای کارکنان، تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها. - ۲ - تهیه برنامه و بودجه سالانه شرکت حسب درخواست هیأت مدیره. - ۳ - افتتاح هر نوع حساب بانکی و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر و جابجایی نقدینگی بین حساب‌های شرکت. - ۴ - تعهد ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره. - ۵ - عقد هرگونه قرارداد خرید کالا و یا خدمات، اجاره، اقاله، و فسخ آنها، تقاضای تعدیل اجاره بهاء و تخلیه عین مستأجره، عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل آتی آن، فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه امول منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله کلیه عملیات و معاملات ذکر شده در ماده ۳ اساسنامه شرکت تا سقف xxx میلیون ریال. - ۶ - نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص ثالث و کلیه ارگان‌ها و ادارات دولتی. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13050862
آگهی تغییرات موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ و تاییدیه شماره xxx۸ مورخ ۱۵/۶/xxx۵ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید ابدالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل ولی اله لطفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات عامل خدایار درخشان هوره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. علیرضا نقوی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028108
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۷۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۷ مورخ ۶/۶/۹۵ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید ابدالی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدعلی اسماعیلی فرد به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حیدر علی باقریان به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک، سفته و بروات، با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره به اتفاق امضاء مدیر عامل، همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12984706
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی طرح و اندیشه آتیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۹۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه برای سال منتهی به ۲۹/ ۱۲/ xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان بازرس اصلی شناسه م xxxxxxxxx۴۶ و مؤسسه حسابرسی بهمند شناسه م xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید ابدالی ش م xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای ولی اله لطفیان ش م xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره وآقای خدایار درخشان هوره ش م xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت انتشار آکهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905133
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین تهمتن به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و کاظم قائمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و مسعود صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت زامیاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و کامران صفوی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سایپا دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیأت مدیره و حمید ابدالی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت پارس خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدندو امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار مالی از قبیل چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضاء ذیل نامه‌های اداری و غیر تعهدآور با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704783
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ و رزین طیف سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۱۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین تهمتن به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سیدکاظم کیوی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ رئیس هیئت مدیره و آقای سید مصطفی تولیت به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت زامیاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کامران صفوی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سایپا دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و حمید ابدالی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت پارس خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار مالی از قبیل چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضاء ذیل نامه‌های اداری و غیر تعهدآور با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ را به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفندماه xxx۳ به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار جهان صنعت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12360749
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري رفاهي خدماتي و گردشگري اميد تابان آسيا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۲۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۷۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxx۲,xxx,xxx مورخ ۱۰/۵/۹۴ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه رفاه وتامین آتیه کارکنان بانک سپه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای حمید ابدالی به کدملی: xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیأت مدیره ـ شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای سید عباس مدنی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره ـ شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آقای سید علی اسماعیلی فرد به کدملی: xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته و بروات با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره به اتفاق مدیرعامل، همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12345269
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ امید سهامی عام و‌شناسه‌ملی۲۲۹۵۵۶ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۱۴/۵/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمید ابدالی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه رفاه وتامین اتیه کارکنان بانک سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد امین کیان ارثی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و رحیم حسین آبادی به شمارملیxxxxxxxxx۲به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و احمد رحیمیان دستجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت چاپ ونشر سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶به سمت عضو هیئت مدیره و خدارحم اله دینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.کلیه اسناد واوراق تعهدآور از قبیل چک ها وسفته ها وقراردادها با امضای مشترک مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو عضودیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ومکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل ومهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12386590
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ امید سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۲۹۵۵۶ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۱۴/۵/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمید ابدالی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه رفاه وتامین اتیه کارکنان بانک سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد امین کیان ارثی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و رحیم حسین آبادی به شمارملیxxxxxxxxx۲به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و احمد رحیمیان دستجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت چاپ ونشر سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶به سمت عضو هیئت مدیره و خدارحم اله دینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند.کلیه اسناد واوراق تعهدآور از قبیل چک ها وسفته ها وقراردادها با امضای مشترک مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو عضودیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ومکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل ومهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12232326
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ امید سهامی‌عام به شماره ثبت ۲۲۹۵۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۶۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۶/xxx۳ و مجوز شماره xxx۱۸ مورخ ۲۳/۲/۹۴ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالرضا مددی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رییس هیئت مدیره حمید ابدالی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رییس هیئت مدیره محمد امین کیان ارثی با شماره ملی xxxxxxxxx۹به نمایندگی از شرکت خدمات اینده اندیش نگر شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره احمد رحیمیان دستجردی با شماره ملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶به سمت عضو هیئت مدیره خدارحم اله دینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک ها و سفته ها و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود و مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12101674
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۱۲۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۷۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲ ومجوز شمارهxxx۳,xxx,xxx مورخ ۷/۲۲/۹۳ اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حمید ابدالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به جای آقای محمدرضا گوگردچی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای عبدالرحیم همایون پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای ولی اله لطفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین آزارشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ ۲۸/۱۱/۹۳ تعیین شدند. اعضاء هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ ۴ـ ۷ ۱ـ ۰ ۱ـ ۲ ۱ـ ۴ ۱ـ ۵ ۱ـ ۶ ۱ـ ۷ ۱ـ ۸ از ماده ۳۸ اساسنامه را به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12085454
آگهی تغییرات شرکت قزل پرور رستم آباد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۵۴۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید ترابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل، آقای حمید ترابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ملک محمد هزاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱و آقای حمید ابدالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای مصطفی هزاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۱/۱۱/xxx۵. روزنامه کثیرالانتشار رسالت ومحلی امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412334
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروگاهی هریس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۹۳۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان مطهری شمالی، پلاک ۶، طبقه ۴ کدپستی xxxxxxxxx۰تغییر یافت ـ آقای نجف تابان کدملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بجای امین عباسی به سمت مدیر عامل وآقای حمید ابدالی با کدملی xxxxxxxxx۰ بجای اقای یوسف فرامرزی بنمایندگی از موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه ش م xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیأت مدیره تعیین شدند. - آقای حمید ابدالی ضمن قبولی سمت خود به عنوان عضو هیئت مدیره، اقرار می نماید که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل xxx قانون اساسی و مواد xxx وxxx لایحه اصلاحی قانون تجارت را ندارد. -هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تععین شغل، حقوق و دستمزد وپاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آئین نامه مصوب شرکت. تهیه برنامه و بودجه سالانه شرکت. افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره. عقد هرگونه قرارداد اجاره و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره و همچنین عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل، فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه تا سقف پانصدمیلیون ریال.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1710428
آگهی تغییرات شرکت مشاورین طرح و اندیشه آتیه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۳۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۹۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶به سمت بازرس اصلی و آقای عباس هشی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمید ابدالی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ولی اله لطفیان به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای خدایار درخشان هوره به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاهمراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفراز اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669142
آگهی تغییرات موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه به شماره ثبت ۱۶۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت عامل برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند آقای حمید ابدالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل ـ آقای ولی اله لطفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای خدایار درخشان هوره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیأت عامل آقای علیرضا نقوی مقدم ک م xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس قانونی مؤسسه برای یک سال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440612
آگهی تغییرات موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه شماره ثبت ۱۶۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰
به استناد صورت جلسه هیئت امنا مورخ ۲۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حمید ابدالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1115837
آگهی تغییرات شرکت عمران تجارت میثاق شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۸۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۳۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۰۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: آقای خدایار درخشان هوره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید ابدالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید شیروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین درخشان هوره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1087712
آگهی تغییرات شرکت عمران تجارت میثاق بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۸۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۳۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۵/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حمید ابدالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه ۱۶ تاریخ تولد ۱/۷/xxx۴ فرزند غلامحسین با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای حمید شیروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به شماره شناسنامه ۹۸ تاریخ تولد ۱/۲/xxx۶ فرزند علیرضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۱/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 543945

آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایران
سهامی عام به شماره ثبتxxx۳۴
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید: آقای حمید ابدالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ جهت بقیه مدت تصدی بسمت مدیرعامل تعیین گردید. کلیه اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و اسناد تعهدآور با امضاء در یکی از اشکال زیر ممهور به مهر شرکت معتبر است: مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره ـ مدیرعامل به اتفاق مدیر مالی هوشنگ دهستانی و در غیاب مدیر مالی باتفاق مدیر امور اداری شرکت مصطفی صمدی مریمی و مدیر امور قراردادها فرشاد موئد بهارلو در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره به اتفاق مدیر امور مالی و در غیاب مدیر امور مالی به اتفاق مدیر امور اداری و یا مدیرعامل امور قراردادهای شرکت. اوراق و مکاتبات و نامه های عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. قراردادهای امضای تسهیلات اعتباری با متقاضیان حقیقی و حقوقی با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10054180
آگهی تأسیس شرکت شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۸/۹/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۹/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود: ۱ موضوع شرکت: خرید انواع خودروهای سبک و سنگین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز کارخانجات قطعات کالا و سایر اموال منقول و هرگونه کالای مصرفی بادوام از تولیدکنندگان داخلی و خارجی و واگذاری آن به مصرف کنندگان مطابق با بند الف و ب و ج ماده ۵ دستورالعمل اجرایی تأسیس نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ مصوب ۹/۴/۸۸ و ۱۶/۴/۸۶ شورای پول و اعتبار در قالب عقود اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی خرید انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چهارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های ذیربط. تبصره: شرکت مجاز نیست سهام بانک یا مؤسسه اعتباری را که بی واسطه و یا باواسطه سهامدار شرکت محسوب می‌شوند خریداری نماید. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران تهران خیابان آفریقا نبش پارک صبا کوچه پیروز پلاک ۲۰ طبقه اول کد پستی xxxxxxxxx۱. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به سیصدمیلیون سهم ۱. xxx ریالی که تعداد سیصدمیلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx. xxx. xxx. xxx ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۶۶ مورخ ۲۰/۸/xxx۹ نزد بانک تجارت شعبه پارک وی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای سیدیحیی بلوری ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ شرکت صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها سهامی خاص با نمایندگی آقای فرید ضیاالملکی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای حمید ابدالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای حمید ابدالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ مؤسسه حسابرسی روشن بصیر به عنوان بازرس اصلی. ۲ ۸ آقای محمد دشت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11227796
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۲۳۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید: آقای حمید ابدالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ جهت بقیه مدت تصدی بسمت مدیرعامل تعیین گردید. کلیه اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و اسناد تعهدآور با امضاء در یکی از اشکال زیر ممهور به مهر شرکت معتبر است: مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره ـ مدیرعامل به اتفاق مدیر مالی هوشنگ دهستانی و در غیاب مدیر مالی باتفاق مدیر امور اداری شرکت مصطفی صمدی‌مریمی و مدیر امور قراردادها فرشاد موئد بهارلو در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و یا یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره به اتفاق مدیر امور مالی و در غیاب مدیر امور مالی به اتفاق مدیر امور اداری و یا مدیرعامل امور قراردادهای شرکت. اوراق و مکاتبات و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. قراردادهای امضای تسهیلات اعتباری با متقاضیان حقیقی و حقوقی با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات