علی شیخی

آقای علی شیخی

کد ملی 466900xxxx
گراف ارتباطات
13
شرکت‌ها
57
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14587097
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی شیخی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره - آقای حسین نجاری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت خدمات بیمه ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره - آقای مهدی مونسان با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - آقای منصور منصوری بیرجندی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در خصوص چکها تا سقف سه هزار میلیون ریال و انتقال بین حسابهای شرکت در بانکها به صورت نامحدود با امضای مدیرعامل آقای مهدی مونسان و معاونت مالی آقای سعید رضاپناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14577432
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۷ و مجوز شماره xxx۹۸ / xxx مورخ ۲۳/۱۱/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ آقای علی شیخی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت ایران خودرو خراسان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ آقای هادی اویارحسین با کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت تام ایران خودرو شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳ آقای محسن ناقدی برادران حجار با کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ آقای علیرضا کمیزی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره . ۵ آقای سیدمهدی جلالی با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودروشناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل هیئت مدیره به استثنای بندهای ۲۴ ، ۲۳ ، ۲۲ ، ۲۰ ، ۱۹ ، ۱۸ ، ۱۷ ، ۱۴ ، ۱۳ ، ۱۲ ، ۱۰ ، ۹ ، ۶ ، ۵ ، ۴ ، ۳ ، ۲ اختیارات خود مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود . امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها ، سفته‌ها و بروات و قراردادها و غیره به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر امور مالی شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر امور مالی شرکت ، قراردادهای پرسنلی و کلیه احکام شامل پرسنل شرکت ، اعضای هیئت مدیره شرکتهای تابعه ، اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ۲ علاوه بر موارد فوق ، هیئت مدیره موارد ذیل را به افراد تعیین شده ذیل تفویض نمود : ۱ ۲ اوراق عادی و مراسلات با امضای خانم مریم اسمعیلی با کدملی xxxxxxxxx۷ به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ۲ ۲ اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها ، سفته‌ها ، بروات عادی و قراردادها و هرنوع سند تعهدآور دیگر از عادی یا رسمی و غیره تا سقف چهار میلیارد ریال به امضای مشترک مدیرعامل و خانم مریم اسمعیلی با کدملی xxxxxxxxx۷ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ۳ ۲ انجام کلیه تشریفات قانونی خرید و فروش وسایط نقلیه و املاک مورد نیاز و یا مازاد شرکت ( مستند به مصوبات هیئت مدیره ) اعم از انجام مکاتبات ، نقل و انتقال و تحویل آنها به اشخاص ، درکلیه ادارات و سازمانهای مربوطه و دفاتر اسناد رسمی با امضای ذیل کلیه اسناد ، اوراق و مدارک و مستندات مربوطه را به آقای علیرضا میرابیان با کدملی xxxxxxxxx۹ یا آقای علی زرگری قاسم آبادی با کدملی xxxxxxxxx۵ همراه با مهر شرکت تفویض نمود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14473203
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غایت نگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۲۲۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۴ , xxx مورخ ۲۶/۱۰/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی شیخی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیات مدیره و خانم منصوره حسنی طاهری با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای حمید کوشکستانی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیات مدیره و خانم آزاده عظیمی ثلیسیان با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیات مدیره و خانم فریبا ربیعی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و یا کسانی که از طرف ایشان به آنان تفویض اختیار می‌شود ، معتبر است . اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی . نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و دستمزد و حقوق و پاداش و ترفیع و تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنها . افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری . دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده ، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات مربوطه . طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزایی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش فرجام مصامحه تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل و استرداد سند استرداد دعوی و استرداد داد خواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیرو توکیل در توکیل تعیین مصدق و کارشناس اقرار ، خواه در ماهیت دعوی ، در امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی . اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد . پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های مالی ، استخدامی ، اداری و اجرائی شرکت . پیشنهاد تصویب بودجه سالیانه شرکت به هیات مدیره . تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور . تهیه و تنظیم صورتهای مالی و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب و تسلیم آنها به مراجع ذیربط . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14473284
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غایت نگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۲۲۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۴ , xxx مورخ ۲۶/۱۰/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهبود سیستم‌های مدیریت فرانگر حساب خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای علی شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای حمید کوشکستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خانم منصوره حسنی طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ خانم فریبا ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ خانم آزاده عظیمی ثلیسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14470550
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۷ ومجوز شماره xxx۱۵/xxx مورخ ۴/۱۱/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای کامیار عطائی با کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره . آقای حسن صدری با کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره . آقای علی شیخی با کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو ( ساپکو ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ضمنا چکهای تا سقف چهار میلیارد ریال با امضاء متفق مدیرعامل و مدیر مالی شرکت خانم فریبا ربیعی به کد ملی xxxxxxxxx۴ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و یا کسانی که از طرف ایشان به آنان تفویض اختیار می‌شود ، معتبر است . اختیارات ذیل مطابق ماده ۴۰ اساسنامه توسط هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض گردید : ۱ ) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی . ۲ ) نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و دستمزد و حقوق و پاداش و ترفیع و تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنها . ۳ ) افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری . ۴ ) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده ، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات مربوطه . ۵ ) طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزایی درکلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش فرجام مصامحه تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل و استرداد سند استرداد دعوی و استرداد داد خواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل در توکیل تعیین مصدق و کارشناس اقرار ، خواه در ماهیت دعوی ، در امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی . اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد . ۶ ) پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های مالی ، استخدامی ، اداری و اجرائی شرکت . ۷ ) پیشنهاد تصویب بودجه سالیانه شرکت به هیئت مدیره . ۸ ) تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور . ۹ ) تهیه و تنظیم صورتهای مالی و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و تسلیم آنها به مراجع ذیربط . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14206367
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محمد نیک فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی الهوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی یونسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و علی شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضوء هیات مدیره و بیژن گرمچی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تاپ سرویس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ هیات مدیره به اتفاق آراء اختیارات هیئت مدیره در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به شرح موارد ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. الف ـ موارد مندرج در بندهای ۱ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۱۱ ـ ۱۵ ـ ۱۶. ب ـ موارد مندرج در بندهای ۲ ـ ۴ ـ ۸ ـ ۱۲ به شرح ذیل: بند۲: تصویب کلیه آئین نامه های شرکت بجز (آئین نامه معاملات، آئین نامه واگذاری امتیاز نمایندگی بازاریابی و فروش و آئین نامه واگذاری امتیاز عاملیت بازاریابی و فروش). بند۴: تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد بجز تاپ چارت سازمانی بند۸: صدور، قبولی، پرداخت و درخواست اوراق تجاری (بجز ظهرنویسی). بند۱۲: تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه (دریافت تسهیلات ریالی و ارزی جدید باید به تصویب هیات مدیره برسد. ج ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی، و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست با دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ابداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۳ ـ مقرر گردید افتتاح هرگونه حساب بانکی اعم از جاری، قرض الحسنه، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، اعتبارات اسنادی، انعقاد کلیه عقود، معاملات و قراردادها، فسخ و اقاله آنها، تحصیل هرنوع اعتبار و وام از موسسات و شرکتهای اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی با رهن گذاشتن اموال شرکت یا بدون آن و صدور اسناد تجاری اعم از برات، سفته، چک و هرنوع سند تعهدآور دیگر اعم از عادی یا رسمی با امضای مشترک دو نفر از بین مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت، معتبر می باشد. ـ مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14206308
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶و نامه شماره xxx۸۷,xxx مورخ ۲۷/۵/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای علی شیخی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت ایران خودرو خراسان(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ـ آقای محسن ناقدی برادران حجار با کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ ـ آقای ایمان فرجام نیا با کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت ایران خودرو(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ـ آقای مجید باقری خوزانی با کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت تام ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره. ۵ ـ آقای سید مهدی جلالی با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، هیئت مدیره به استثنای بندهای ۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۱۰ ـ ۱۵ ـ ۱۷ ـ ۲۲ ـ ۲۳ ـ ۲۴ ـ ۲۵، اختیارات خود مندرج در ماده ۵۲ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها و سفته ها و بروات و قراردادها و غیره به امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، قراردادهاو احکام پرسنل، اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14138761
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی شیخی با کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای حسین نجاری با کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی مونسان با کد ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای منصور منصوری بیرجندی با کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در خصوص چکها تا سقف پانصد میلیون ریال و انتقال بین حسابهای شرکت در بانکها تا سقف یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل آقای مهدی مونسان و معاونت مالی آقای سعید رضاپناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13915416
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۷۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۳۲۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید مستور طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان بانکها به شماره ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره رحمان پلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم به شماره ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره علی شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت ستاره تجارت مشرق زمین به شماره ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره بهزاد گلکار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت ستاره عمران زمین به شماره ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره عبدالحسین صادقی باطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین به شماره ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. هیئت مدیره مصوب نمود که: کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها، عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و در غیاب مدیرعامل، با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر برنامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و یا امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. تفویض بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۴ اساسنامه به مدیرعامل که در جلسه هیئت مدیره ۲۱/۱/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت و در مورخ ۱۴/۴/xxx۳ پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در روزنامه رسمی آگهی شد، همچنان به قوت خود باقی می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904182
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی شیخی (کدملی xxxxxxxxx۱) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای محمد نیکفر (کدملی xxxxxxxxx۷) به نمایندگی از شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. آقای علیرضا ساجی (کدملی xxxxxxxxx۴) به نمایندگی از شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. آقای بیژن گرمچی (کدملی xxxxxxxxx۰) به نمایندگی از شرکت تاپ سرویس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای مرتضی الهوئی (کدملی xxxxxxxxx۵) به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. هیأت مدیره به اتفاق آراء اختیارات حاصله از مفاد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح موارد ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند: الف موارد مندرج در بندهای ۱ ۶ ۷ ۱۱ ۱۵ ۱۶. ب موارد مندرج در بندهای ۲ ۴ ۸ ۱۲ به شرح ذیل: بند ۲: تصویب کلیه آئین نامه‌های شرکت بجز (آئین نامه معاملات، آئین نامه واگذاری امتیاز نمایندگی بازاریابی و فروش و آئین نامه واگذاری امتیاز عاملیت بازاریابی و فروش) بند ۴: تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد بجز تاپ چارت سازمانی بند ۸: صدور، قبولی، پرداخت و درخواست اوراق تجاری (بجز ظهرنویسی) بند ۱۲: تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه (دریافت تسهیلات ریالی و ارزی جدید باید به تصویب هیأت مدیره برسد.) ج اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی، و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست با دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ابداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. افتتاح هرگونه حساب بانکی اعم از جاری، قرض الحسنه، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، اعتبارات اسنادی، انعقاد کلیه عقود، معاملات و قراردادها، فسخ و اقاله آنها، تحصیل هرنوع اعتبار و وام از موسسات و شرکتهای اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی با رهن گذاشتن اموال شرکت یا بدون آن و صدور اسناد تجاری اعم از برات، سفته، چک و هرنوع سند تعهدآور دیگر اعم از عادی یا رسمی با امضای مشترک دو نفر از بین مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت، معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13795593
آگهی تغییرات شرکت خاص کارکنان ایران خودرو شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۴۸۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۲۸ مورخ ۲۸/۰۵/xxx۶ دفتر تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای محمد نیکفر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای حسین محمدی گل تپه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل آقای محمدرضا انتظاری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت منشی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیات مدیره به شرح پیوست به مدیرعامل تفویض گردید. نصب وعزل کلیه کارکنان و ماموران تعاونی، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش و تشویقات و تنبیهات، ترفیع و ارتقاء یا تنزل شغل و پست آنان و تعیین سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمات و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. دریافت مطالبات تعاونی و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. تعهد، ظهر نویسی، پذیرش، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی و بازرگانی. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13717578
آگهی تغییرات شرکت خاص کارکنان ایران خودرو شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۴۸۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۲۸ مورخ ۲۸/۵/۹۶ معاونت امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. حسین محمدی گل تپه کدملی (xxxxxxxxx۹) و محمد نیکفرکدملی (xxxxxxxxx۷) و محمد رضا انتظاری مقدم کدملی (xxxxxxxxx۱) وعلی شیخی کدملی (xxxxxxxxx۱) و مهدی حسین زاده امام کدملی (xxxxxxxxx۲) به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و علیرضا بخت آزما کدملی (xxxxxxxxx۲۸) و کامیار عطائی کدملی (xxxxxxxxx۵) به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس (شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار اصلی و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13523972
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی شیخی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره.. آقای عبدالحسین فریدون با کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت خدمات بیمه ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره.. آقای مهدی مونسان با کدملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.. آقای منصور منصوری بیرجندی با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره.. آقای محمد تقی جوینده با کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13495162
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی شیخی (کدملی xxxxxxxxx۱) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای علیرضا ساجی (کد ملی xxxxxxxxx۴) به نمایندگی از شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره وآقای جمشید حیدر کندری (کدملی xxxxxxxxx۵) به نمایندگی از شرکت تاپ سرویس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت نایب رئیس و عضو موظف هیئت مدیره وآقای حمیدرضا بهمنی (کدملی xxxxxxxxx۴) به نمایندگی از شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت عضو موظف هیئت مدیره وآقای مرتضی الهوئی (کد ملی xxxxxxxxx۵) به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو موظف هیئت مدیره انتخاب گردیدند. هیات مدیره به اتفاق آراء اختیارات حاصله از مفاد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح موارد ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند: الف - موارد مندرج در بندهای ۱ - ۶ - ۷ - ۱۱ - ۱۵ - ۱۶. ب – موارد مندرج در بندهای ۲ – ۴ – ۸ – ۱۲ به شرح ذیل: بند ۲: تصویب کلیه آئین نامه‌های شرکت بجز (آئین نامه معاملات، آئین نامه واگذاری امتیاز نمایندگی بازاریابی و فروش و آئین نامه واگذاری امتیاز عاملیت بازاریابی و فروش) بند ۴: تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد بجز تاپ چارت سازمانی بند ۸: صدور، قبولی، پرداخت و درخواست اوراق تجاری (بجز ظهرنویسی) بند ۱۲: تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه (دریافت تسهیلات ریالی و ارزی جدید باید به تصویب هیات مدیره برسد.) ج - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی، و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست با دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ابداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. - مقرر گردید افتتاح هرگونه حساب بانکی اعم از جاری، قرض الحسنه، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، اعتبارات اسنادی، انعقاد کلیه عقود، معاملات و قراردادها، فسخ و اقاله آنها، تحصیل هرنوع اعتبار و وام از موسسات و شرکتهای اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی با رهن گذاشتن اموال شرکت یا بدون آن و صدور اسناد تجاری اعم از برات، سفته، چک و هرنوع سند تعهدآور دیگر اعم از عادی یا رسمی با امضای مشترک دو نفر از بین مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت، معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13487003
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹۶/xxx مورخ ۱۷/۱۲/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جمالی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی شیخی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای ایمان فرجام نیا با کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجید باقری خوزانی با کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت تام ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمهدی جلالی با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و غیره به امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و احکام با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیئت مدیره به استثنای بندهای ۲ ۳ ۵ ۱۰ ۱۵ ۱۷ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵، اختیارات خود مندرج در ماده ۵۲ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13317909
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی شیخی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای عبدالحسین فریدون با کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت خدمات بیمه ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای مهدی مونسان با کدملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای منصور منصوری بیرجندی با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای غلامحسین زارع نژاد ینگجه با کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149446
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۵ و باستناد مجوز به شماره xxx۹۹ , xxx مورخ ۱۶/۰۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای کامیار عطائی با کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان رئیس هیأت مدیره وآقای محمد نیک فر با کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای علی شیخی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا چکهای تا سقف دو میلیارد ریال با امضاء متفق مدیرعامل و مدیر مالی شرکت خانم فریبا ربیعی به کدملی xxxxxxxxx۴ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و یا کسانی که از طرف ایشان به آنان تفویض اختیار می‌شود، معتبر است. اختیارات ذیل مطابق ماده ۴۰ اساسنامه توسط هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و دستمزد و حقوق و پاداش و ترفیع و تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات مربوطه. طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزایی درکلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش فرجام مصامحه تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل و استرداد سند استرداد دعوی و استرداد داد خواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیرو توکیل در توکیل تعیین مصدق و کارشناس اقرار، خواه در ماهیت دعوی، در امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی. اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های مالی، استخدامی، اداری و اجرائی شرکت. پیشنهاد تصویب بودجه سالیانه شرکت به هیأت مدیره. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. تهیه و تنظیم صورتهای مالی و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب و تسلیم آنها به مراجع ذیربط. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956340
آگهی تغییرات شرکت خاص کارکنان ایران خودرو شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۴۸۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹۴ مورخ ۲۰/۴/xxx۵ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین محمدی گل تپه به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیات مدیره و رضا شیخی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو علی البدل اول ومهدی حسین زاده امام به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضوعلی البدل دوم انتخاب شدند. حسین محمدی گل تپه با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل و محمدرضا انتظاری مقدم به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیات مدیره و جمشید حیدر کندری به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و علی شیخی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره و محمد نیکفر با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان منشی هیات مدیره انتخاب شدندو کلیه اوراق و اسناد تعهد آوربانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نظارت بر مخارج جاری تعاونی ورسیدگی به حسابها وارائه اطلاعات به بازرس/ بازرسان وتسلیم به موقع گزارش مالی وترازنامه به مجمع عمومی. تهیه وتنظیم آیین نامه‌ها ودستورالعمل‌های داخلی تعاونی وتقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب. تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها ومراجع قانونی وسایر سازمانها با حق توکیل غیر. تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضوردرجلسات مجامع عمومی شرکتهاواتحادیه‌های تعاونی که تعاونی در آنها مشارکت دارد. انجام سایر وظایف وتکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیما ویا به اعتبار تصدی اداره امور تعاونی برعهده هیات مدیره گذاشته_شده_است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12914071
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره به شرح ذیل می‌باشد: آقای علی شیخی (کدملی xxxxxxxxx۱) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای غلامرضا رزازی (کدملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره. آقای سیدعلی اکبر میر سعید قاضی (کدملی xxxxxxxxx۳) به نمایندگی از شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت عضو هیات مدیره. آقای عبدالرضا سپهوند (کدملی xxxxxxxxx۶) به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیات مدیره. آقای سعید شجاعی (کدملی xxxxxxxxx۳) به نمایندگی از شرکت تاپ سرویس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو هیات مدیره. اختیارات حاصله از مفاد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح موارد ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند: الف - موارد مندرج در بندهای ۱ - ۶ - ۷ - ۹ - ۱۱ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۱۶. ب – موارد مندرج در بندهای ۲ – ۴ – ۸ – ۱۲ به شرح ذیل: بند ۲: تصویب کلیه آئین نامه‌های شرکت بجز (آئین نامه معاملات، آئین نامه واگذاری امتیاز نمایندگی بازاریابی و فروش و آئین نامه واگذاری امتیاز عاملیت بازاریابی و فروش) بند ۴: تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد بجز تاپ چارت سازمانی بند ۸: صدور، قبولی، پرداخت و درخواست آوراق تجاری (بجز ظهرنویسی) بند ۱۲: تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه (دریافت تسهیلات ریالی جدید باید به تصویب هیات مدیره برسد.) ج - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی، و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست با دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ابداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. - افتتاح هرگونه حساب بانکی اعم از جاری، قرض الحسنه، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، اعتبارات اسنادی، انعقاد کلیه عقود، معاملات و قراردادها، فسخ و اقاله آنها، تحصیل هرنوع اعتبار و وام از موسسات و شرکتهای اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی با رهن گذاشتن اموال شرکت یا بدون آن و صدور اسناد تجاری اعم از برات، سفته، چک و هرنوع سند تعهدآور دیگر اعم از عادی یا رسمی با امضای مشترک دو نفر از بین مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، مدیر مالی، مدیر حسابداری مدیریت، همراه با مهر شرکت، با در نظر گرفتن حدود مشخص شده در جدول زیر معتبر می‌باشد. اختیارات صاحبان امضاء مجاز به شرح مندرج در جدول زیر می‌باشد: تا xxx میلیون ریال مدیرعامل، اعضاء هیات مدیره، مدیر مالی، مدیر حسابداری مدیریت تا یک میلیارد ریال مدیرعامل، اعضاء هیات مدیره، مدیر مالی بیش از یک میلیارد ریال مدیرعامل، اعضاء هیات مدیره مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هرگونه انتقال وجه از حسابهای بانکی شرکت در یک بانک به دیگر حسابهای بانکی شرکت در بانک دیگر براساس نامه در سربرگ شرکت با دو امضاء از صاحبان امضاء معرفی شده در برداشتهای بانکی به همراه مهر شرکت و با رعایت سقف ریالی اعداد مندرج در جدول فوق مجاز می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12448866
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx,xxx مورخ ۲۰/۷/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی شیخی کد ملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای خسرو دولتشاهی کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12381686
آگهی تغییرات شرکت كانون نهادهای سرمایه گذاری ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۰۸/۲/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳ به تصویب رسید -موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی موسسه انتخاب شد - اعضای هیات مدیره بشرح ذیل برای مدت سه سال انتخاب شدند: اعضای اصلی هیأت مدیره: - شرکت تأمین سرمایه نوین شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای ولی نادی قمی با شماره ملیxxxxxxxxx۷ - شرکت سرمایه گذاری سمند شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی آقای علی شیخی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ - شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی آقای علی اسلامی بیدگلی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ - شرکت سرمایه گذاری غدیر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی آقای امیرحسین ارضاء با شماره ملی xxxxxxxxx۴ - شرکت گروه مالی مهر اقتصاد شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی آقای مهدی ابراهیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴به نمایندگی آقای امیر آشتیانی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی آقای مجتبی کباری با شماره ملیxxxxxxxxx۸ - اعضای علی البدل هیأت مدیره: -شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آقای مهدی قلی پور با شماره ملی xxxxxxxxx۹- شرکت سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲به نمایندگی آقای محمد علی زاهدی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ - شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی آقای سعید شیرزادی با شماره ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12331019
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سمند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۲۸۴۳۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای هاشم یکه زارع با کد ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره. ـ آقای عباس ملکی طهرانی با کد ملیxxxxxxxxx۲ نماینده شرکت ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. ـ آقای ولی ملکی با کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان عضو هیئت مدیره. ـ آقای کامیار عطائی با کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان عضو هیئت مدیره. ـ آقای علی شیخی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت ایران خودرو دیزل با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمناً چکهای تا سقف یک میلیارد ریال با امضاء متفق مدیرعامل و مدیر مالی شرکت خانم فریبا ربیعی به کدملی xxxxxxxxx۴ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12304617
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۶/۳/xxx۴ سازمان بوری و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی شیخی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای ابراهیم دهقان پیر به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای جعفر جعفری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ترنیان سهم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت مدیرعامل و عضوء هیات مدیره و آقای ابوالفضل اسماعیل زاده به کد ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ایمن خودرو شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت عضوء هیات مدیره و آقای عباس شفیع پور به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت عضوء هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل (آقای جعفر جعفری) و یکی از اعضاء هیات مدیره (آقایان علی شیخی یا ابراهیم دهقان پیر یا ابوالفضل اسماعیل زاده یا عباس شفیع پور) و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق رئیس هیات مدیره ونائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است؛ اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12285402
آگهی تغییرات شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به‌شماره‌ثبت۱۴۸۵۸۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸۹ مورخ ۲۰/۳/۹۴ معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حسین محمدی گل تپه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) ـ آقای محمدرضا انتظاری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای جمشید حیدر کندری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد نیکفر به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت منشی هیئت مدیره وعلی شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق واسناد تعهدآوربانکی با امضاء مدیرعامل ویکنفر ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی ومراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبراست
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12282415
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سمند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/xxx۳ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxxxxx,xxx مورخ ۰۸/۰۴/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای هاشم یکه زارع با کد ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای عباس ملکی طهرانی با کد ملیxxxxxxxxx۲ نماینده شرکت ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای ولی ملکی با کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو ( ساپکو ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای کامیار عطائی با کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو ( ایساکو ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای علی شیخی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت ایران خودرو دیزل با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمناً چکهای تا سقف یک میلیارد ریال با امضاء متفق مدیرعامل و مدیر مالی شرکت خانم فریبا ربیعی به کدملی xxxxxxxxx۴ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12232401
آگهی تغییرات شرکت‌ایران خودرو دیزل سهامی‌عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای غلامرضا رزازی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره. آقای سیدعلی اکبر میرسعید قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای مهدی یونسیان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای عبدالرضا سپهوند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ هیئت مدیره اختیارات حاصله از مفاد اساسنامه را به شرح موارد ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند: الف ـ موارد مندرج در بندهای ۱ـ ۲ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۱ـ ۱۲ـ ۱۳ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ماده ۳۷ اساسنامه. ب ـ اقامه هرگونه دعوی و صدور اجرائیه له و علیه شرکت و پاسخگویی و دفاع از هرگونه دعوی و اجرائیه ها علیه شرکت با حق شرکت در کلیه مراحل نامه و مراجع رسیدگی اعم از مرحله بدوی، تجدید نظر، دیوان عالی کشور، دادسرا و دادگاههای دیوانعالی کشور، دیوان عدالت اداری، تعیین کارشناس، انکار و تردید و ادعای جعل و اقامه دلایل آن با حق توکیل به غیرو لو کرارا و عزل و نصب وکلای منتخب و پرداخت حق الوکاله آنان و صلح و سازش در کلیه مراحل رسیدگی و تعیین داور اختصاصی و مشترک و اجرای رای داوری، دخالت و اقدام در اجرای احکام مدنی و جزائی و مراجع انتظامی و سایر وزارتخانه ها و ادارات گمرک و کلیه مراجع ذیصلاح و انجام هراقدام لازم به صلاح شرکت در کلیه موارد فوق الذکر. ـ افتتاح هرگونه حساب بانکی اعم از جاری، قرض الحسنه، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، اعتبارات اسنادی، انعقاد کلیه عقود، معاملات و قراردادها، فسخ و اقاله آنها، تحصیل هرنوع اعتبار و وام از موسسات و شرکتهای اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی با رهن گذاشتن اموال شرکت یا بدون آن و صدور اسناد تجاری اعم از برات، سفته، چک و هرنوع سند تعهدآور دیگر اعم از عادی یا رسمی با امضای مشترک دو نفر از بین مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، مدیر مالی، مدیر حسابداری مدیریت، مدیراقتصادی، همراه با مهر شرکت به شرح ذیل معتبر می باشد: صفر تا xxxمیلیون ریال: مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره، مدیر مالی، مدیر حسابداری مدیریت، مدیر اقتصادی صفر تا xxx میلیون ریال: مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره، مدیر مالی، مدیر حسابداری مدیریت صفر تا یک میلیارد ریال: مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره، مدیرمالی از یک میلیارد ریال به بالا: مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. هرگونه انتقال وجه از حسابهای بانکی شرکت در یک بانک به دیگر حسابهای بانکی شرکت در بانک دیگر (بدون سقف مبلغ) براساس نامه در سربرگ شرکت با دو امضاء از صاحبان امضاء معرفی شده در برداشتهای بانکی به همراه مهر شرکت مجاز می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12063281
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی شیخی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای عبدالحسین فریدون با کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره، آقای مهدی مونسان با کدملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، آقای اصغر دانشیان با کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای غلامحسین زارع نژاد ینگجه با کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12059830
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالناصر همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین فرزان اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ابوالفضل نام آور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت ملی مسکن وصنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای فرهاد حنیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه xxxxxxxxx۰۵ بسمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل کلیه اسناد واوراق تعهدآور شرکت وهمچنین کلیه چک ها، بروات، سفته هاوسایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. د)حدود اختیارات مدیرعامل موضوع ماده ۵۱ اساسنامه به شرح ذیل از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. پیشنهاد آئئین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی، اداری واجرائی شرکت. نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق ودستمزد وپاداش وترفیع وتنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام ومعافیت وخروج آنها از خدمت ومرخصی وبازنشستگی ومستمری وراث آنها. پیشنهاد بودجه سالیانه شرکت به هیئت مدیره. افتتاح هر نوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها وسایر موسسات قانونی دیگر عقد هر گونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد وچه مستاجر واقاله وفسخ آنها وتقاضای تعدیل اجاره بها وتخلیه عین مستاجره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی وجزائی ودفاع از هر دعوای حقوقی وجزائی اقامه شده از طرف شرکت وبه نام شرکت در هریک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و...شرکت ونیز دفاع از شرکت وبه نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی وچه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور باحق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تااتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده ونظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالح وسازش، استرداد اسناد ودادخواست ودعوا وانکار وتکذیب اسناد واعلام جعل وتعیین جاعل وبا حق امضای قرارداد های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه وارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داور منتخب...با حق صلح یا بدون آن ـ واجرای حکم نهائی وقطعی داور ودرخواست ضرروزیان وصدور دستور لازم الاجرا "اجرائیه" وتعقیب آنها ومعرفی بدهکار و...وکارشناس واموال بدهکارودرخواست توقیف مظنون ومتهم وقبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر واقرار در ماهیت دعوا وجلب ثالث ودعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها وتامین خواسته وتامین ضروزیان ناشی از جرائم واخذ محکوم به وامور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین ومیزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور. تهیه وتنظیم صورتهای مالی وارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب وتسلیم آنها به مراجه ذیربط. اختیار کلیه امور مجامع هادی وفوق العاده شرکتهای سرمایه پذیر. ه ـ) مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12072388
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالناصر همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین فرزان اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ابوالفضل نام آور به شماره ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی از طرف شرکت ملی مسکن وصنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای فرهاد حنیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه xxxxxxxxx۰۵ بسمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل کلیه اسناد واوراق تعهدآور شرکت وهمچنین کلیه چک ها، بروات، سفته هاوسایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. د)حدوداختیارات مدیرعامل موضوع ماده ۵۱اساسنامه به شرح ذیل از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. پیشنهاد آئئین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی، اداری واجرائی شرکت. نصب وعزل کلیه ماموران وکارکنان شرکت، تعیین شغل وحقوق ودستمزد وپاداش وترفیع وتنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام ومعافیت وخروج آنها از خدمت ومرخصی وبازنشستگی ومستمری وراث آنها. پیشنهاد بودجه سالیانه شرکت به هیات مدیره. افتتاح هر نوع حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها وسایر موسسات قانونی دیگر عقد هر گونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد وچه مستاجر واقاله وفسخ آنها وتقاضای تعدیل اجاره بها وتخلیه عین مستاجره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی وجزائی ودفاع از هر دعوای حقوقی وجزائی اقامه شده از طرف شرکت وبه نام شرکت در هریک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و. . . شرکت ونیز دفاع از شرکت وبه نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی وچه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور باحق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تااتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده ونظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی واعاده دادرسی، مصالح وسازش، استرداد اسناد ودادخواست ودعوا وانکار وتکذیب اسناد واعلام جعل وتعیین جاعل وبا حق امضای قرارداد های حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه وارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داور منتخب. . . با حق صلح یا بدون آن ـ واجرای حکم نهائی وقطعی داور ودرخواست ضرروزیان وصدور دستور لازم الاجرا "اجرائیه" وتعقیب آنها ومعرفی بدهکار و. . . وکارشناس واموال بدهکارودرخواست توقیف مظنون ومتهم وقبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر واقرار در ماهیت دعوا وجلب ثالث ودعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها وتامین خواسته وتامین ضروزیان ناشی از جرائم واخذ محکوم به وامور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تعیین ومیزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور. تهیه وتنظیم صورتهای مالی وارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب وتسلیم آنها به مراجه ذیربط. اختیار کلیه امور مجامع هادی وفوق العاده شرکتهای سرمایه پذیر. ه ـ) مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9422769
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۷/۱۰/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جمالی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت تهیه و توزیع لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی شیخی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ایمان فرجام نیا با کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید باقری خوزانی با کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت تام ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمهدی جلالی با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از جمله چکها و سفته ها و بروات و قراردادها و غیره به امضای متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و احکام با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.هیئت مدیره به استثنای بندهای ۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۱۰ ـ ۱۵ ـ ۱۷ ـ ۲۲ ـ ۲۳ ـ ۲۴ ـ ۲۵، اختیارات مندرج در ماده ۵۲ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415949
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری سمند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۲۸۴۳۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۸/۱۰/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هاشم یکه زارع با کد ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای عباس ملکی طهرانی با کد ملیxxxxxxxxx۲ نماینده شرکت ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمد نیک فر با کد ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای کامیار عطائی با کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای علی شیخی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت ایران خودرو دیزل با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمناً چکهای تا سقف یک میلیارد ریال با امضاء متفق مدیرعامل و مدیر مالی شرکت خانم فریبا ربیعی به کدملی xxxxxxxxx۴ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9388675
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۲/۰۹/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد خسروانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمدرضا صباغی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی شیخی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای کمال بیگدلی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید عشقی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی تیموری شندی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود در بندهای ۱، ۳، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۷ و۲۹ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل شرکت با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و درغیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715456
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری سمند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۲۸۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۲ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۶/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هاشم یکه زارع با کد ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای عباس ملکی طهرانی با کد ملیxxxxxxxxx۲ نماینده شرکت ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای محمد نیک فر با کد ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای پیمان فروزش با کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای علی شیخی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت ایران خودرو دیزل با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمناً چکهای تا سقف یک میلیارد ریال با امضاء متفق مدیرعامل و مدیر مالی شرکت خانم فریبا ربیعی به کدملی xxxxxxxxx۴ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698472
آگهی تغییرات شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به‌شماره‌ثبت ۱۴۸۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ و تاییدیه شماره xxx۱۲ مورخ ۱۳/۵/۹۳ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای محمدنیکفر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای سید مهدی جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای محمدرضاانتظاری مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای جمشید حیدرکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای اصلی و آقایان رضا شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و علی شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید. ـ سرمایه شرکت به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۳ریال کاهش یافت. ـ موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید کشور پژوه لنگرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698428
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه‌ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ. آقای علی شیخی با کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره. و آقای عبدالحسین فریدون با کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو ( ساپکو) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره. ـ آقای مهدی مونسان با کد ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. ـ آقای بهزاد ظهیری با کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت لیزینگ سمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به عنوان عضو هیأت مدیره. ـ آقای غلامحسین زارع نژاد ینگجه با کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. _ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512619
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۲/۱۰/۰۴ و نامه شماره xxx/xxxxxx مورخ ۹۳/۳/۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی یزدان جو به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید محمد رضا صباغی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای علی شیخی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای کمال بیگدلی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد فطانت فرد حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک و سفته و برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل شرکت با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره ؛ همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1511984
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل سهامی عام شماره ثبت ۷۱۷۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی شیخی (کد ملی xxxxxxxxx۱) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره
آقای غلامرضا رزازی (کد ملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره
آقای مهدی یونسیان (کد ملی xxxxxxxxx۰) به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای ولی ملکی (کد ملی xxxxxxxxx۳) به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
افتتاح هرگونه حساب بانکی اعم از جاری، قرض الحسنه، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت، اعتبارات اسنادی، انعقاد کلیه عقود، معاملات و قراردادها، فسخ و اقاله آنها، تحصیل هر نوع اعتبار و وام از موسسات و شرکتهای اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی با رهن گذاشتن اموال شرکت یا بدون آن و صدور اسناد تجاری اعم از برات، سفته، چک و هر نوع سند تعهدآور دیگر اعم از عادی یا رسمی با امضای مشترک دو نفر از بین مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاون مالی و اقتصادی، مدیر مالی، مدیر حسابداری مدیریت، مدیر اقتصادی، همراه با مهر شرکت، با در نظر گرفتن حدود مشخص شده در جدول زیر معتبر می باشد.
اختیارات صاحبان امضاء مجاز به شرح مندرج در جدول زیر می باشد:
در هر یک از موارد زیر (سقفهای تعیین شده) دو نفر از بین افراد معین شده به همراه مهر برجسته شرکت معتبر می باشد:
صفر تا xxx میلیون ریال، مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره، معاون مالی و اقتصادی، مدیرمالی، مدیر حسابداری مدیریت، مدیر اقتصادی
صفر تا xxx میلیون ریال مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره، معاون مالی و اقتصادی، مدیرمالی، مدیرحسابداری مدیریت
صفر تا xxx میلیون ریال مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره، معاون مالی و اقتصادی، مدیرمالی
صفر تا ۲ میلیارد ریال مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره، معاون مالی و اقتصادی
از ۲ میلیارد ریال به بالا مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره
مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
هرگونه انتقال وجه از حسابهای بانکی شرکت در یک بانک به دیگر حسابهای بانکی شرکت در بانک دیگر (بدون سقف مبلغ) براساس نامه در سربرگ شرکت با دو امضاء از صاحبان امضاء معرفی شده در برداشتهای بانکی به همراه مهر شرکت مجاز می باشد.
اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539674
آگهی تغییرات موسسه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران شماره ثبت ۲۲۱۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۱۲/۹۲ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۳۰/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ تصویب شد.
موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهبود و ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی موسسه انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت سه سال انتخاب شدند:
اعضای هیئت مدیره:
شرکت تأمین سرمایه نوین شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای ولی نادی قمی با شماره ملی xxxxxxxxx۷
شرکت سرمایه گذاری سمند شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی آقای علی شیخی با شماره ملی xxxxxxxxx۱
شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی آقای علی اسلامی بیدگلی با شماره ملی xxxxxxxxx۸
شرکت سرمایه گذاری غدیر شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی آقای امیرحسین ارضاء با شماره ملی xxxxxxxxx۴
شرکت گروه مالی مهر اقتصاد شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی آقای مهدی ابراهیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۵
شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای علیرضا عسگری مارانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای فرهاد حنیفی با شماره ملی xxxxxxxxx۸
اعضای علی البدل هیئت مدیره:
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آقای مهدی قلی پور با شماره ملی xxxxxxxxx۹
شرکت سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای محمد علی زاهدی با شماره ملی xxxxxxxxx۱
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی آقای سعید شیرزادی با شماره ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531699
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مهدی مونسان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره و علی شیخی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری سمند بسمت رئیس هیئت مدیره و سمت سایر اعضای هیئت مدیره کماکان بقوت خود باقیست.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1374213
آگهی تغییرات شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به ‌شماره ثبت ۱۴۸۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۹/۹۲ و تائیدیه شماره xxxxxx مورخ ۲۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علی شیخی ده چناری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره
حسین نجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره
محمدباقر شعشعانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره
محمد نیک فر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت منشی هیئت مدیره
ابراهیم غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه قراردادها اسناد رسمی و تعهدآور بانکی اوراق بهادار و چک با امضای ثابت مدیرعامل) آقای ابراهیم غلامی) و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345899
آگهی تغییرات موسسه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به شماره ثبت ۲۲۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۵۵۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت تامین سرمایه نوین به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای ولی نادی قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی آقای مجتبی کباری شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت توسعه معادن روی ایران به شماره ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی آقای داود هنجنی باقری با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری غدیر به شماره ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی آقای غلامعلی کیانی و شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری سمند به شماره ملی xxxxxxxxx۶۱ به شماره ملی به نمایندگی آقای علی شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی آقای محمدرضا حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای حسین پاپی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهمن بشماره ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای علیرضا سیری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی آقای سیدحسن میری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه گذاری ایران به شماره ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای محمدعلی زاهدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1316074
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام به ‌شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عبدالناصر همتی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ رئیس هیئت مدیره و علی شیخی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ عضو هیئت مدیره و حسین فرزان اصل شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ نائب رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل نام آور شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی بانک ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ عضو هیئت مدیره و فرهاد حنیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242114
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو شرکت سهامی عام به‌ شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مهدی جمال با ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تهیه و و توزیع لوازم قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین نجاری با ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی شیخی با ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره ومجید باقری خوزانی با ش ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت عضو هیئت مدیره و سید مهدی جلالی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. هیئت مدیره به استثنای بندهای ۲ـ ۳ ـ ۵ ـ ۱۰ ـ ۱۵ ـ ۱۷ ـ ۲۲ ـ ۲۳ ـ ۲۴ ـ ۲۵ اختیارات خودمندرج در ماده ۵۲ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و باتکی از جمله چکها وسفته ها و بروات و قراردادها و غیره به امضا متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و احکام با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233958
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرشاد حیدری ک.م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی آقای علی شیخی ک.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا و آقای سیدمجتبی فهیم هاشمی ک.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک ملی ایران و آقای ابوالفضل نام آور ک.م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار و آقای حسین پاپی ک.م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی، آقای فرشاد حیدری ک.م xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی شیخی ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمجتبی فهیم هاشمی ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالفضل نام آور xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین پاپی ک.م xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا کسانی که از طرف ایشان به آنان تفویض اختیار میشود معتبر است. حدود و اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230739
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مجید شاطری با کدملیxxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴ برای باقیمانده دوران تصدی به عنوان مدیرعامل و داریوش قنبری با کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره و علی شیخی با کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار, مالی, تعهدآور, الزام آور از قبیل چک ها, سفته ها, بروات , قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره یا معاون مالی و اداری (آقای احمد منصوریان کاشانی با کدملیxxxxxxxxx۱) متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و یا یکی از اعضای هیات مدیره و معاون مالی و اداری (آقای احمد منصوریان کاشانی با کدملیxxxxxxxxx۱) متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید..
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224452
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
آقای مهدی یونسیان (کدملیxxxxxxxxx۰) به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به سمت عضو موظف هیات مدیره جایگزین آقای صفدر رحمت آبادی گردید. آقای غلامرضا رزازی (کدملیxxxxxxxxx۹) به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به سمت عضو موظف هیات مدیره جایگزین آقای محمد هاشم زاده گردید.
اعضای هیات مدیره به شرح ذیل تعیین گردیدند:
آقایان هاشم یکه زارع (کدملیxxxxxxxxx۲) به عنوان رئیس هیات مدیره, علی شیخی (کدملیxxxxxxxxx۱) به عنوان نایب رئیس هیات مدیره, مهدی یونسیان (کدملیxxxxxxxxx۰) بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل و ولی ملکی (کدملیxxxxxxxxx۳) و غلامرضا رزازی (کدملیxxxxxxxxx۹) بعنوان اعضای هیات مدیره
هیات مدیره اختیارات حاصله از مفاد اساسنامه شرکت را طبق صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند:
موارد مندرج در بندهای۱ـ ۲ـ ۴ـ ۶ـ ۷ـ ۸ـ ۹ـ ۱۱ـ ۱۲ـ ۱۳ـ ۱۴ـ ۱۵ـ ۱۶ ماده۳۷ اساسنامه , اقامه هرگونه دعوی و صدور اجرائیه له و علیه شرکت و پاسخگوئی و دفاع از هرگونه دعوی و اجرائیه ها علیه شرکت با حق شرکت در کلیه مراحل نامه و مراجع رسیدگی اعم از مرحله بدوی, تجدیدنظر, دیوان عالی کشور, دادسرا و دادگاههای دیوانعالی کشور, دیوان عدالت اداری, تعیین کارشناس, انکار و تردید و ادعای جعل و اقامه دلایل آن با حق توکیل به غیر و لو کرارا و عزل و نصب وکلای منتخب و پرداخت حق الوکاله آنان و صلح و سازش در کلیه مراحل رسیدگی و تعیین داور اختصاصی و مشترک و اجرای رای داوری, دخالت و اقدام در اجرای احکام مدنی و جزائی و مراجع انتظامی و سایر وزارتخانه ها و ادارات گمرک و کلیه مراجع ذیصلاح و انجام هر اقدام لازم به صلاح شرکت در کلیه موارد فوق الذکر.
مقرر گردید افتتاح هرگونه حساب بانکی اعم از جاری, قرض الحسنه, سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت, اعتبارات اسنادی, انعقاد کلیه عقود, معاملات و قراردادها, فسخ و اقاله آنها, تحصیل هر نوع اعتبار و وام از موسسات و شرکتهای اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی با رهن گذاشتن اموال شرکت یا بدون آن و صدور اسناد تجاری اعم از برات , سفته, چک و هرنوع سند تعهدآور دیگر اعم از عادی یا رسمی با امضای مشترک دو نفر از بین مدیرعامل, اعضای هیئت مدیره, معاون مالی و اقتصادی, مدیرمالی, مدیرحسابداری مدیریت, مدیر اقتصادی, همراه با مهر شرکت با در نظرگرفتن حدود مشخص شده در جدول زیر معتبر می باشد.
اختیارات صاحبان امضاء مجاز به شرح ذیل می باشد:
مبلغ۰ تاxxx/xxx/xxx ریال مدیرعامل, اعضاء هیئت مدیره, معاون مالی و اقتصادی, مدیرمالی, مدیر حسابداری مدیریت, مدیر اقتصادی
مبلغ۰ تاxxx/xxx/xxx ریال مدیرعامل, اعضاء هیئت مدیره, معاون مالی و اقتصادی, مدیرمالی, مدیر حسابداری مدیریت,
مبلغ۰ تاxxx/xxx/xxx ریال مدیرعامل, اعضای هیئت مدیره, معاون مالی و اقتصادی, مدیرمالی,
مبلغ۰ تاxxx/xxx/xxx/۲ ریال مدیرعامل, اعضاء هیئت مدیره, معاون مالی و اقتصادی,
مبلغ ازxxx/xxx/xxx/۲ ریال به بالا مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره,
مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. هرگونه انتقال وجه از حسابهای بانکی شرکت در یک بانک به حسابهای بانکی در بانک دیگر (بدون ثبت مبلغ) بر اساس نامه در سربرگ شرکت با امضا با صاحبین امضا معرفی شده در برداشتهای بانکی به همراه مهر شرکت مجاز میباشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1188993
آگهی تغییرات شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو شرکت تعاونی ‌به‌ شماره ثبت ۱۴۸۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۲ و تاییدیه شماره xxxxxx مورخ ۷/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو انتخاب شد.
اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
ـ۱ آقای ابراهیم غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷.
ـ۲ آقای حسین نجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶.
ـ۳ آقای محمد نیکفر به شماره ملی xxxxxxxxx۷.
ـ۴ آقای میر جواد سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶.
ـ۵ آقای احمد بذلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ اعضاء اصلی.
ـ۶ آقای باقر شعشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عضو علی البدل.
ـ۷ آقای علی شیخی ده چناری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو علی البدل دوم.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189013
آگهی تغییرات شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو شرکت تعاونی ‌به‌ شماره ثبت ۱۴۸۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۴۵۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/xxx۲ و تاییدیه xxxxxx مورخ ۷/۵/۹۲ وزارت تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکنفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهائی با مهر شرکت معتبر می باشد.
ـ اعضاء هیئت مدیره عبارتند از:
۱ـ آقای ابراهیم غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
۲ـ آقای میرجواد سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره.
۳ـ آقای حسین نجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نائب رئیس هیئت مدیره.
۴ـ آقای محمد نیکفر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره اصلی و دبیرجلسات.
۵ـ آقای احمد بذلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره اصلی.
۶ـ آقای محمدباقر شعشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره علی البدل.
۷ـ آقای علی شیخی ده چناری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره علی البدل.
ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1174000
آگهی تغییرات در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری سهامی خاص شماره ثبت ۴۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۵۱۴۷
باستناد صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۹/۴/xxx۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
فریدون حمیدی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ کاظم چهره گشا کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ مسعود جوانبخت سامانی کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ فضل اله جمالو کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) کد ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره ـ علی شیخی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت ماموریت هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۹/xxx۳ انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت چک ها، بروات، سفته ها و انعقاد قرارداد ها متفقا با امضاء آقایان مسعود جوانبخت سامانی بعنوان مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059216
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سمند سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۸۴۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل: گروه صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی جواد نجم الدین به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی محمد نیک فر به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی علیرضا فاطمی به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت تهیه و توزیغ قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی پیمان فروزش به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی علی شیخی به کدملی xxxxxxxxx۱ انتخاب گردیدند که جواد نجم الدین به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد نیک فر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی شیخی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ضمنا چکهای تا سقف xxx میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی فریبا ربیعی به کدملی xxxxxxxxx۴ متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033427
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: داود میرخانی رشتی به ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) به ش م xxxxxxxxx۸۸ بهزاد ظهیری به ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت لیزینگ سمند به ش م xxxxxxxxx۶۲ علی شیخی به ک م xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری سمند به ش م xxxxxxxxx۶۱ سید غیا ث الدین طاهری به ک م xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت ایران خودرو به ش م xxxxxxxxx۹۴ غلامحسین زارع نژاد به ک م xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت ایران خودرو دیزل به ش م xxxxxxxxx۱۴ انتخاب گردیدند. بنابراین داود میرخانی رشتی به سمت رئیس هیئت مدیره , بهزاد ظهیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , سید غیاث الدین طاهری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011394
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ و ۲۳/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به ش م xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مشاوره‌های مالی ژرف نیکو روش به ش م xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به ش م xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی روح اله صمدی مله به ک م xxxxxxxxx۴ و شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان (سهامی خاص) به ش م xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی سعید مدنی به ک م xxxxxxxxx۳ و شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان (سهامی خاص) به ش م xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی حسین جوادنیا به ک م xxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص) به ش م xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی علی شیخی به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به ش م xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی داریوش قنبری به ک م xxxxxxxxx۰ هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ ۴ ۵ ۷ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۸ ۱۹ ۲۰ از ماده ۴۱ اساسنامه را همچنین نظارت بر شرکتهای تابعه را به مدیرعامل با حق توکیل غیر تفویض نمود. روح اله صمدی مله به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید مدنی به نمایندگی از شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین جوادنیا به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان به سمت مدیرعامل و احمد منصوریان کاشانی بسمت دبیر هیئت مدیره به ک م xxxxxxxxx۱ تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور الزام آور از جمله چکها و سفتها و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا معاون مالی و اداری (احمد منصوریان کاشانی) متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و معاون مالی و اداری (احمد منصوریان کاشانی) متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و اداری به امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 944947
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودرو دیزل سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ به شرح ذیل اتخاذ گردید: علی شیخی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به ش م xxxxxxxxx۶۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و صفدر رحمت آبادی به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به ش م xxxxxxxxx۴۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و هاشم یکه زارع به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به ش م xxxxxxxxx۸۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و ولی ملکی به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به ش م xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد هاشم زاده به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به ش م xxxxxxxxx۲۹ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ و ۲ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ از ماده ۳۷ اساسنامه به استثناء تصویب آئین نامه معاملات در بند ۲ تصویب ساختاری که منجر به توسعه ساختار سازمانی جاری گردد در بند ۴ و به امانت گذاردن موارد مندرج در بند ۱۱ در شرکتهای غیر گروه به مدیرعامل تفویض اختیار نمودند. افتتاح هرگونه حساب بانکی اعم از جاری قرض الحسنه سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت اعتبارات اسنادی انعقاد کلیه عقود معاملات و قراردادها فسخ و اقاله آنها تحصیل هر نوع اعتبار و وام از موسسات و شرکتهای تجاری اعم از برات سفته چک و هر نوع سند تعهدآور دیگر اعم از عادی یا رسمی با امضاء مشترک دو نفر از بین مدیرعامل اعضاء هیئت مدیره معاون مالی و اقتصادی مدیرمالی مدیر حسابداری مدیریت مدیر اقتصادی همراه با مهر شرکت با در نظر گرفتن صاحبان امضاء مجاز به شرح مندرج صفر تا صد میلیون ریال با امضاء دو نفر از بین مدیرعامل اعضاء هیئت مدیره معاون مالی و اقتصادی مدیرمالی مدیر حسابداری مدیریت مدیر اقتصادی همراه با مهر برجسته و از صفر تا دویست میلیون ریال با امضاء دو نفر از بین این افراد همراه با مهر برجسته مدیرعامل اعضاء هیئت مدیره معاون مالی و اقتصادی مدیرمالی مدیر حسابداری مدیریت و صفر تا چهارصد میلیون ریال با امضاء دو نفر از بین مدیرعامل اعضاء هیئت مدیره معاون مالی و اقتصادی مدیرمالی همراه با مهر برجسته صفر تا دو میلیارد ریال با امضاء دو نفر از بین مدیرعامل اعضاء هیئت مدیره معاون مالی و اقتصادی همراه با مهر برجسته و از دو میلیارد ریال به بالا دو نفر از بین مدیرعامل اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر برجسته شرکت معتبر میباشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد و هرگونه انتقال وجه از حسابهای بانکی شرکت از یک بانک به دیگر حسابهای بانکی شرکت در بانک دیگر بدون سقف مبلغ بر اساس نامه در سربرگ شرکت با دو امضاء از صاحبان امضاء معرفی شده در برداشتهای بانکی به همراه مهر شرکت مجاز می باشد. اسناد مالکیت خودروها با یک امضاء از بین افراد ذیل به صورت منفرد صادر می گردد سید مهدی جلالی به ک م xxxxxxxxx۸ و ناصر طالبی به ک م xxxxxxxxx۲ و علی شاملو به ک م xxxxxxxxx۲ و منوچهر مرادی فرزانه به ک م xxxxxxxxx۵ و حسین پارسی نژادخامنه به ک م xxxxxxxxx۰
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10256447
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا سهامی خاص بشماره ثبت ۲۷۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱/۹۰ شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی جمشید ایمانی لاهیجانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی حسین جوادنیا به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی محمدحسن ابراهیمی سروعلیا به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و علی شیخی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و یا معاونت مالی و اداری احمد منصوریان به کد ملی xxxxxxxxx۱ همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر معاونت مالی و اداری با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای مدیرعامل شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9652581
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۸۹ میرجواد سلیمانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی شیخی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مهدی ریاحی‌پور به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت مدیرعامل و علی‌رضا صفری به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت لیزینگ سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و غلامحسین زارع‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12009532
آگهی تصمیمات شرکت ایران خودرو دیزل سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ به شرح ذیل اتخاذ گردید: علی شیخی به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سمند به ش م xxxxxxxxx۶۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و صفدر رحمت‌آبادی به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به ش م xxxxxxxxx۴۴ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و هاشم یکه‌زارع به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به ش م xxxxxxxxx۸۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل و ولی ملکی به ک م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به ش م xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و محمد هاشم‌زاده به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به ش م xxxxxxxxx۲۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. هیئت‌مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ و ۲ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ از ماده ۳۷ اساسنامه به استثناء تصویب آئین‌نامه معاملات در بند ۲ تصویب ساختاری که منجر به توسعه ساختار سازمانی جاری گردد در بند ۴ و به امانت گذاردن موارد مندرج در بند ۱۱ در شرکتهای غیر گروه به مدیرعامل تفویض اختیار نمودند. افتتاح هرگونه حساب بانکی اعم از جاری قرض‌الحسنه سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلند‌مدت اعتبارات اسنادی انعقاد کلیه عقود معاملات و قراردادها فسخ و اقاله آنها تحصیل هر نوع اعتبار و وام از موسسات و شرکتهای تجاری اعم از برات سفته چک و هر نوع سند تعهدآور دیگر اعم از عادی یا رسمی با امضاء مشترک دو نفر از بین مدیرعامل اعضاء هیئت‌مدیره معاون مالی و اقتصادی مدیرمالی مدیر حسابداری مدیریت مدیر اقتصادی همراه با مهر شرکت با در نظر گرفتن صاحبان امضاء مجاز به شرح مندرج صفر تا صد میلیون ریال با امضاء دو نفر از بین مدیرعامل اعضاء هیئت‌مدیره معاون مالی و اقتصادی مدیرمالی مدیر حسابداری مدیریت مدیر اقتصادی همراه با مهر برجسته و از صفر تا دویست میلیون ریال با امضاء دو نفر از بین این افراد همراه با مهر برجسته مدیرعامل اعضاء هیئت‌مدیره معاون مالی و اقتصادی مدیرمالی مدیر حسابداری مدیریت و صفر تا چهارصد میلیون ریال با امضاء دو نفر از بین مدیرعامل اعضاء هیئت‌مدیره معاون مالی و اقتصادی مدیرمالی همراه با مهر برجسته صفر تا دو میلیارد ریال با امضاء دو نفر از بین مدیرعامل اعضاء هیئت‌مدیره معاون مالی و اقتصادی همراه با مهر برجسته و از دو میلیارد ریال به بالا دو نفر از بین مدیرعامل اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر برجسته شرکت معتبر میباشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد و هرگونه انتقال وجه از حسابهای بانکی شرکت از یک بانک به دیگر حسابهای بانکی شرکت در بانک دیگر بدون سقف مبلغ بر اساس نامه در سربرگ شرکت با دو امضاء از صاحبان امضاء معرفی شده در برداشتهای بانکی به همراه مهر شرکت مجاز می‌باشد. اسناد مالکیت خودروها با یک امضاء از بین افراد ذیل به صورت منفرد صادر می‌گردد سید مهدی جلالی به ک م xxxxxxxxx۸ و ناصر طالبی به ک م xxxxxxxxx۲ و علی شاملو به ک م xxxxxxxxx۲ و منوچهر مرادی‌فرزانه به ک م xxxxxxxxx۵ و حسین پارسی‌نژادخامنه به ک م xxxxxxxxx۰

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11195180
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سمند سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۸۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بنمایندگی جواد نجم‌الدین به کدملی xxxxxxxxx۹ـ شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو به کدملی xxxxxxxxx۸۲ بنمایندگی جواد صبوری به کدملی xxxxxxxxx۱ـ شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بنمایندگی رضا رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۲ـ شرکت ایران خودرو دیزل به کدملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی علی شیخی به کدملی xxxxxxxxx۱ـ شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ـ

به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۹/۸۹ جواد نجم‌الدین بسمت رئیس هیئت‌مدیره و جواد صبوری بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی شیخی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ضمنا چکها تا سقف xxx میلیون ریال با امضای متفق مدیرعامل و مدیرمالی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات