سکینه آهنگ هفشجانی

سکینه آهنگ هفشجانی

کد ملی 462357xxxx
گراف ارتباطات
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13280513
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایلیا تلاشگر مهر هفشجان درتاریخ ۰۹/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوراه وترابری وآب اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی ولوله کشی آب وفاضلاب گازکشی شهری وبین شهری وساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، آب رسانی شبکه‌های فشارقوی وضعیف، سرویس دهی جهت ایاب وذهاب کارکنان ادارات دولتی ونهادهای خصوصی وشخصی، خدمات عمومی نظیر نامه رسانی وتلفنچی وپخش پوستر وامور آبدارخانه وپیشخدمتی ونگهداری وخدمات فضای سبز وامور بهره برداری ازتاسیسات خدمات طبخ و توزیع غذا - ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می‌باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هفشجان خیابان وحدت کوچه ۲۶ پلاک ۲۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که با نام می‌باشدکه بموجب گواهی شماره xxx - xxx۰ مورخ ۲۲/۰۹/xxx۵ بانک انصار شعبه هفشجان xxxxxx ریال پرداخت گردید وما بقی در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: آقای ایرج صادقی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وخانم سکینه آهنگ هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم مرضیه فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه‌های اداری وعادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم حلیمه صالحی هفشجانی فرزند خیراله به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی وخانم مرضیه مهرابی هفشجانی فرزند علی اکبر xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198230
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یکتا فناور الماس نشان درتاریخ ۲۹/۰۹/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وبرق وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه و باند، جدول بندی، کانال کشی، زهکشی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی، لوله کشی آب وفاضلاب، گازکشی شهری وبین شهری، ساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه‌های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم‌های سردکننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق وفاضلاب) امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه‌های گازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگازکارخانه‌های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی و خطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه‌ها و شبکه‌های نفت وگاز، شبکه‌های فشارقوی وضعیف، صادرات و واردات، انجام کلیه فعالیتهای خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی، پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابر و اماکن، جمع آوری وحمل زباله، نگهداری وایجادفضای سبز، انبارگردانی، سرویس دهی جهت ایاب وذهاب کارکنان ادارات دولتی و نهادهای خصوصی وشخصی، اجرای برق کشی ساختمان واجرای کلیه پروژه‌های برق رسانی، روشنایی معابر، پارکها، فضای سبزوراههای بین شهری ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می‌باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هفشجان خ رجایی ک ۹ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ که مبلغ xxxxxx ریالی که برابر گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰ مورخه ۲۲/۰۹/xxx۵ نزد بانک انصار شعبه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: خانم مریم آهنگ هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عباس آهنگ هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سکینه آهنگ هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره عضو اصلی انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا مدیرعامل متفقا همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی خانم مرضیه فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198256
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آریا دژ شن باد درتاریخ ۲۹/۹/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وبرق وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، جدول بندی، کانال کشی، زهکشی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی، لوله کشی آب وفاضلاب، گازکشی شهری وبین شهری، ساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب و نفت و گاز، شبکه‌های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم‌های سردکننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) امور مربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه‌های گازمایع وتزریق گاز و آب پالایشگاههای نفت وگازکارخانه‌های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاوشبکه‌های نفت وگاز، شبکه‌های فشارقوی وضعیف، صادرات وواردات، انجام کلیه فعالیتهای خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی، پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابرواماکن، جمع آوری وحمل زباله، نگهداری وایجادفضای سبز، انبارگردانی، سرویس دهی جهت ایاب وذهاب کارکنان ادارات دولتی ونهادهای خصوصی وشخصی، اجرای برق کشی ساختمان واجرای کلیه پروژه‌های برق رسانی، روشنایی معابر، پارکها، فضای سبزوراههای بین شهری (انجام مفاد موضوع شرکت در صورت نیاز منوط به اخذ مجوز یا پروانه کسب از مراجع ذیربط می‌باشد) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هفشجان خ موسوی نبش ک ۸ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم بانام ده هزار ریالی که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال آن برابر گواهی بانکی شماره xxx xxx۰ مورخ ۲۲/۰۹/xxx۵ نزد بانک انصار شعبه جواد الائمه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای محسن آهنگ هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، اقای عباس آهنگ هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره وخانم سکینه آهنگ هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای فاضل هژبری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی وآقای فریدون هژبری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198264
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیمیا گران دریا و ساحل درتاریخ ۲۹/۰۹/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وبرق وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب وفاضلاب گازکشی شهری وبین شهری وساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات وتجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه‌های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم‌های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان (آب وگازوبرق وفاضلاب)، امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه‌های گازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگاز، کارخانه‌های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاو شبکه‌های نفت وگاز، شبکه‌های فشارقوی وضعیف، صادرات وواردات، انجام کلیه فعالیت‌های خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی، پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابرواماکن، جمع آوری وحمل زباله، نگهداری وایجادفضای سبز، انبارگردانی، سرویس دهی جهت ایاب وذهاب کارکنان ادارات دولتی ونهادهای خصوصی وشخصی، اجرای برق کشی ساختمان وپروژه‌های برق رسانی، اجرای کلیه پروژه‌های روشنایی معابر، پارکها، فضای سبزوراههای بین شهری. (انجام مفاد موضوع شرکت در صورت نیاز منوط به اخذ مجوز یا پروانه کسب از مراجع ذیربط می‌باشد) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هفشجان خیابان موسوی نبش ک ۸ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم بانام ده هزار ریالی که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال آن برابر گواهی بانکی شماره xxx xxx۰ مورخ ۲۲/۰۹/xxx۵ نزد بانک انصار شعبه جواد الائمه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای فاضل هژبری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، خانم مریم آهنگ هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سکینه آهنگ هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای ایرج صادقی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خاانم مرضیه مهرابی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198279
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارس مشعل مغرب زمین درتاریخ ۲۹/۰۹/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وبرق وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، جدول بندی، کانال کشی، زهکشی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی، لوله کشی آب وفاضلاب، گازکشی شهری وبین شهری، ساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت و گاز، شبکه‌های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم‌های سردکننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق وفاضلاب) امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه‌های گازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگازکارخانه‌های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه‌ها و شبکه‌های نفت وگاز، شبکه‌های فشارقوی وضعیف، صادرات وواردات، انجام کلیه فعالیتهای خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی، پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابر و اماکن، جمع آوری وحمل زباله، نگهداری وایجاد فضای سبز، انبارگردانی، سرویس دهی جهت ایاب وذهاب کارکنان ادارات دولتی و نهادهای خصوصی وشخصی، اجرای برق کشی ساختمان واجرای کلیه پروژه‌های برق رسانی، روشنایی معابر، پارکها، فضای سبزوراههای بین شهری ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می‌باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هفشجان خیابان موسوی نبش ک ۸ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ که مبلغ xxxxxx ریالی که برابر گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰ مورخه ۲۲/۰۹/xxx۵ نزد بانک انصار شعبه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: خانم مریم آهنگ هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فریدون هژبری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم سکینه آهنگ هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضا مدیرعامل متفقا همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مرضیه مهرابی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل آقای ایرج صادقی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198296
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارس مشعل خط ساحل در تاریخ ۲۹/۰۹/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وبرق وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، جدول بندی، کانال کشی، زهکشی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی، لوله کشی آب وفاضلاب، گازکشی شهری وبین شهری، ساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه‌های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم‌های سردکننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق وفاضلاب) امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه‌های گازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگازکارخانه‌های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاوشبکه‌های نفت وگاز، شبکه‌های فشارقوی وضعیف، صادرات وواردات، انجام کلیه فعالیتهای خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی، پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابرواماکن، جمع آوری وحمل زباله، نگهداری وایجادفضای سبز، انبارگردانی، سرویس دهی جهت ایاب وذهاب کارکنان ادارات دولتی ونهادهای خصوصی وشخصی، اجرای برق کشی ساختمان واجرای کلیه پروژه‌های برق رسانی، روشنایی معابر، پارکها، فضای سبزوراههای بین شهری. (انجام مفاد موضوع شرکت در صورت نیاز منوط به اخذ مجوزیا پروانه کسب از مراجع ذیربط می‌باشد.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هفشجان خ موسوی نبش ک ۸ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم بانام xxx۰۰ ریالی که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال آن برابر گواهی بانکی شماره xxx xxx۰ مورخ ۲۲/۰۹/xxx۵ نزد بانک انصار شعبه جواد الائمه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای محسن آهنگ هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای عباس آهنگ هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم سکینه آهنگ هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق عادی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا ی مدیرعامل مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی وخانم مرضیه فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198311
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سازه سازان تیز بال درتاریخ ۲۹/۰۹/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وبرق وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، جدول بندی، کانال کشی، زهکشی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی، لوله کشی آب وفاضلاب، گازکشی شهری وبین شهری، ساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه‌های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم‌های سردکننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق وفاضلاب) امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه‌های گازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگازکارخانه‌های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاوشبکه‌های نفت وگاز، شبکه‌های فشارقوی وضعیف، صادرات وواردات، انجام کلیه فعالیتهای خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی، پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابرواماکن، جمع آوری وحمل زباله، نگهداری وایجادفضای سبز، انبارگردانی، سرویس دهی جهت ایاب وذهاب کارکنان ادارات دولتی ونهادهای خصوصی وشخصی، اجرای برق کشی ساختمان واجرای کلیه پروژه‌های برق رسانی، روشنایی معابر، پارکها، فضای سبزوراههای بین شهری ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می‌باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هفشجان خ موسوی نبش ک ۸ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ که مبلغ xxxxxx ریالی که برابر گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰ مورخه ۲۲/۰۹/xxx۵ نزد بانک انصار شعبه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: آقای فاضل هژبری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای فریدون هژبری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیأت مدیره عضو اصلی خانم سکینه آهنگ هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیأت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضا رئیس هیأت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مرضیه مهرابی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل آقای ایرج صادقی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198320
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارس مشعل موج شکن درتاریخ ۲۹/۰۹/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وبرق وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، جدول بندی، کانال کشی، زهکشی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی، لوله کشی آب وفاضلاب، گازکشی شهری وبین شهری، ساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه‌های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم‌های سردکننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق وفاضلاب) امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه‌های گازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگازکارخانه‌های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاوشبکه‌های نفت وگاز، شبکه‌های فشارقوی وضعیف، صادرات وواردات، انجام کلیه فعالیتهای خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی، پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابرواماکن، جمع آوری وحمل زباله، نگهداری وایجادفضای سبز، انبارگردانی، سرویس دهی جهت ایاب وذهاب کارکنان ادارات دولتی ونهادهای خصوصی وشخصی، اجرای برق کشی ساختمان واجرای کلیه پروژه‌های برق رسانی، روشنایی معابر، پارکها، فضای سبزوراههای بین شهری. (انجام مفاد موضوع شرکت در صورت نیاز منوط به اخذ مجوزیا پروانه کسب از مراجع ذیربط می‌باشد.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هفشجان خ موسوی نبش ک ۸ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم بانام xxx۰۰ ریالی که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال آن برابر گواهی بانکی شماره xxx xxx۰ مورخ ۲۲/۰۹/xxx۵ نزد بانک انصار شعبه جواد الائمه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: خانم مریم آهنگ هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محسن آهنگ هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و خانم سکینه آهنگ هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی با امضا ی رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای فاضل هژبری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای فریدون هژبری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13110657
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صبا کار یلدای سهند درتاریخ ۱۵/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۴۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی ولوله کشی آب وفاضلاب گازکشی شهری وبین شهری وساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات وتجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه‌های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم‌های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان (آب وگازوبرق وفاضلاب)، امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه‌های گازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگاز، کارخانه‌های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاو شبکه‌های نفت وگاز، شبکه‌های فشار قوی وضعیف، صادرات وواردات، انجام کلیه فعالیت‌های خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی، پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابر و اماکن، جمع آوری و حمل زباله، نگهداری و ایجاد فضای سبزثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمیباشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم میباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان خیابان موسوی نبش ک ۸ و کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx xxx۰ مورخ ۱۲/۰۷/xxx۵ نزد بانک انصار شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سکینه آهنگ هفشجانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره مریم آهنگ هفشجانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره فاضل هژبری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای فاضل هژبری به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای فاضل هژبری به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای ایرج صادقی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی. خانم مرضیه مهرابی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027693
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص امید خطوط جهاد نصر درتاریخ ۲۸/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی ولوله کشی آب وفاضلاب گازکشی شهری وبین شهری وساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات وتجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب وگاز و برق و فاضلاب)، امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاو شبکه های نفت وگاز، شبکه های فشار قوی وضعیف، صادرات وواردات، انجام کلیه فعالیت های خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی، پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابر و اماکن، جمع آوری و حمل زباله، نگهداری و ایجاد فضای سبز، ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم میباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان خ موسوی نبش کوچه۸ و کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx ـ xxx۰ مورخ ۱۸/۰۶/xxx۵ نزد بانک انصار شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محسن آهنگ هفشجانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سکینه آهنگ هفشجانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل فاضل هژبری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای فاضل هژبری به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای فاضل هژبری به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای ایرج صادقی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی. خانم مرضیه مهرابی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل. نام روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی رسالت
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027712
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سازه پیمای نوید بخش درتاریخ ۲۸/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی ولوله کشی آب وفاضلاب گازکشی شهری وبین شهری وساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات وتجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه‌های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم‌های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان (آب وگازوبرق وفاضلاب)، امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه‌های گازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگاز، کارخانه‌های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاو شبکه‌های نفت وگاز، شبکه‌های فشار قوی وضعیف، صادرات وواردات، انجام کلیه فعالیت‌های خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی، پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابر و اماکن، جمع آوری و حمل زباله، نگهداری و ایجاد فضای سبز. ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمیباشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم میباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان خ موسوی نبش کوچه ۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx xxx۰ مورخ ۱۸/۰۶/xxx۵ نزد بانک انصار شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سکینه آهنگ هفشجانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره فاضل هژبری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره محسن آهنگ هفشجانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای فاضل هژبری به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای فاضل هژبری به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای ایرج صادقی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی. خانم مرضیه مهرابی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل. نام روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی رسالت ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027807
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یکتا تلاشگر پیمان گستر درتاریخ ۲۸/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی ولوله کشی آب وفاضلاب گازکشی شهری وبین شهری وساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات وتجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه‌های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم‌های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان (آب وگازوبرق وفاضلاب)، امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه‌های گازمایع وتزریق گازو آب پالایشگاههای نفت وگاز، کارخانه‌های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاوشبکه‌های نفت وگاز، شبکه‌های فشارقوی وضعیف، صادرات وواردات، انجام کلیه فعالیت‌های خدماتی ازقبیل تامین نیروی انسانی، پرداخت حقوق پرسنل، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، سلف سرویس، نظافت معابر و اماکن، جمع آوری و حمل زباله، نگهداری و ایجاد فضای سبز ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم میباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان خیابان موسوی نبش ک ۸ و کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx xxx۰ مورخ ۱۸/۰۶/xxx۵ نزد بانک انصار شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سکینه آهنگ هفشجانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره فاضل هژبری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و هیئت مدیره عضو اصلی مریم آهنگ هفشجانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای فاضل هژبری به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای فاضل هژبری به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای ایرج صادقی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی. خانم مرضیه مهرابی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیر الانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087203
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صبا فناور جاوید درتاریخ ۲۵/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxx۳۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی ولوله کشی آب وفاضلاب گازکشی شهری وبین شهری وساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات وتجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان(آب وگازوبرق وفاضلاب)انتقال زباله، امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه های گازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاو شبکه های نفت وگاز، شبکه های فشار قوی وضعیف ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان خ رجایی ک۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxمورخ ۱۸/۱۲/xxx۳ نزد بانک ملت شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محسن آهنگ هفشجانی به کد ملیxxxxxxxxx۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره عباس آهنگ هفشجانی به کد ملیxxxxxxxxx۹به سمت رئیس هیئت مدیره سکینه آهنگ هفشجانی به کد ملیxxxxxxxxx۳به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی. خانم سرور ولی پور هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087310
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اهورا مهر کار آفرین درتاریخ ۲۵/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxx۳۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی ولوله کشی آب وفاضلاب گازکشی شهری وبین شهری وساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات وتجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان(آب وگازوبرق وفاضلاب)انتقال زباله، امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه های گازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاو شبکه های نفت وگاز، شبکه های فشار قوی وضعیف ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان خ رجایی ک ۹ وکدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳ مورخ ۱۸/۱۲/xxx۳نزد بانک ملت شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: عباس آهنگ هفشجانی به کد ملیxxxxxxxxx۹به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی محسن آهنگ هفشجانی به کد ملیxxxxxxxxxبه سمت نایب رئیس هیئت مدیره سکینه آهنگ هفشجانی به کد ملیxxxxxxxxx۳به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی. خانم مرضیه فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12074128
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستاره فن و فولاد درتاریخ ۱۷/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxx۲۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی ولوله کشی آب وفاضلاب گازکشی شهری وبین شهری وساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات وتجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان(آب وگازوبرق وفاضلاب)انتقال زباله، امورمربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه های گازمایع وتزریق گازوآب پالایشگاههای نفت وگاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاو شبکه های نفت وگاز، شبکه های فشار قوی وضعیف ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان خیابان رجایی وکدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۰/۱۱/xxx۳ نزد بانک ملت شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مرضیه فروزنده جونقانی به کد ملیxxxxxxxxx۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سکینه آهنگ هفشجانی به کد ملیxxxxxxxxx۳به سمت رئیس هیئت مدیره عباس آهنگ هفشجانی به کد ملی xxxxxxxxx۹به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای فاضل هژبری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. اقای فریدون هژبری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9424937
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهاراندیشه تابان درتاریخ ۱۵/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxx۶۹ بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی اعم از احداث بنا وپل سازی،، سد سازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب گاز کشی شهری و بین شهری و ساخت و نصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیر کوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات در برگیرنده خطوط انتقال آب و نفت و گاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و گاز و برق و فاضلاب) انتقال زباله، امور مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاههای نفت و گاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی و خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز، شبکه های فشار قوی وضعیف، ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان انتهای خیابان موسوی سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ـ ـ ـ مورخ ۱۴/۱۰/xxx۳ نزد بانک ملت شعبه هفشجان شهرکردپرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: عباس آهنگ هفشجانی به کد ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره سکینه آهنگ هفشجانی به کد ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی محسن آهنگ هفشجانی به کد ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سرور ولی پور هفشجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی. خانم حلیمه صالحی هفشجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9424946
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپهرکیمیای ساینا درتاریخ ۱۵/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxx۷۰ بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی و نفت وگاز وآب وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سد سازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی ولوله کشی آب وفاضلاب گازکشی شهری وبین شهری وساخت و نصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات وتجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب و نفت وگاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرو مکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان (آب وگاز وبرق وفاضلاب) انتقال زباله، امور مربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز و کارخانه های گاز مایع وتزریق گاز وآب پالایشگاههای نفت وگاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه هاوشبکه های نفت وگاز، شبکه های فشار قوی وضعیف ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان خیابان رجایی ک۹ وکدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳ مورخ ۲۷/۱۰/xxx۳ نزد بانک ملت شعبه هفشجان شهرکردپرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: عباس اهنگ هفشجانی به کد ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سکینه آهنگ هفشجانی به کد ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره محسن آهنگ هفشجانی به کد ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: اقای بهرام فروزنده جونقانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. خانم سرور ولی پور هفشجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9384476
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اندیشه آفرین آتیه درتاریخ ۲۳/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxx۲۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگازوآب وراه سازی اعم ازاحداث بناوپل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب وفاضلاب گازکشی شهری وبین شهری وساخت ونصب انواع سوله و دکل و تاسیسات فنی، نصب علمک،کابل کشی،تیرکوبی، مفصل بندی،تاسیسات وتجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز،شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرومکانیکی،سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان ( آب و گاز و برق و فاضلاب) انتقال زباله،امور مربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگازوکارخانه های گازمایع وتزریق گاز وآب پالایشگاههای نفت وگاز،کارخانه های پتروشیمی،مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت وگاز، خطوط انتقال ومخازن وتلمبه خانه ها وشبکه های نفت وگاز،پالایشگاههای نفت وگازوپتروشیمی،شبکه های فشار قوی وضعیف ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان خیابان رجایی ک ۹ وکدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴۷ مورخ ۰۶/۱۰/xxx۳نزد بانک ملت شعبه هفشجان شهرکرد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سکینه آهنگ هفشجانی به کد ملیxxxxxxxxx۳به سمت رئیس هیئت مدیره اکرم رفیعی طاقانکی به کد ملیxxxxxxxxx۳به سمت مدیر عامل وعضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی هاجر آهنگ هفشجانی به کد ملیxxxxxxxxx۷به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت واوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: اقای بهرام فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. خانم صدیقه یاری شمس آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9384505
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یکتا اندیشه سپهر درتاریخ ۲۳/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxx۲۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی وتاسیساتی ونفت وگاز وآب وراه سازی اعم ازاحداث بنا وپل سازی،سدسازی،تونل سازی، راه وباند،کانال کشی،زهکشی،جدول بندی، آبرسانی،نقشه کشی، نقشه برداری،خاک برداری،خاک ریزی،جاده سازی،محوطه سازی تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی ولوله کشی آب وفاضلاب گازکشی شهری وبین شهری وساخت ونصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی،نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات وتجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب ونفت وگاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی وهیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات وتجهیزات ساختمان ( آب و گاز و برق و فاضلاب) انتقال زباله،امور مربوط به تاسیسات سرچاهی وخطوط لوله جریانی، فرآوری نفت وگاز وکارخانه های گاز مایع و تزریق گاز وآب پالایشگاههای نفت وگاز،کارخانه های پتروشیمی،مخازن ذخیره نفتی وخطوط انتقال نفت و گاز، خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت وگاز، شبکه های فشار قوی وضعیف،ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان انتهای خیابان موسوی وکدپستیxxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۴/۱۰/xxx۳ نزد بانک ملت شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سرور ولی پور هفشجانی به کد ملیxxxxxxxxx۱به سمت مدیرعامل و سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی سکینه آهنگ هفشجانی به کد ملیxxxxxxxxx۳به سمت رئیس هیئت مدیره هاجر آهنگ هفشجانی به کد ملیxxxxxxxxx۷به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت واوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بهرام فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. خانم صدیقه یاری شمس آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1710250
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صبا صنعت جوش صادق درتاریخ ۰۴/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxx۶۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی اعم از احداث بنا وپل سازی،،سد سازی،تونل سازی، راه وباند، کانال کشی،زهکشی،جدول بندی، آبرسانی،نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی،جاده سازی، محوطه سازی تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب گاز کشی شهری و بین شهری و ساخت و نصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک،کابل کشی،تیر کوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات در برگیرنده خطوط انتقال آب و نفت و گاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و گاز و برق و فاضلاب) انتقال زباله، امور مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاههای نفت و گاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی و خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز، پالایشگاههای نفت و گاز و پتروشیمی، تولید نفت و گاز، شبکه های فشار قوی وضعیف، و کلیه امور مرتبط با موضوع شرکت.ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان خ نواب شرقی ک ۲۱ پ۹ وکدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴۷ مورخ ۲۷/۰۸/xxx۳ نزد بانک ملت شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم بی بی گل فروزنده هفشجانی به کدملی xxxxxxxxx۴ وکدپستیxxxxxxxxx۳به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم معصومه پاچیره هفشجانی به کد ملیxxxxxxxxx۱ وکدپستی xxxxxxxxx۷به سمت مدیرعامل عضو هیئت مدیره خانم همه گل فروزنده هفشجانی به کد ملیxxxxxxxxx۹ وکدپستی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای شهرام فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ وکدپستی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی. خانم سکینه آهنگ هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ وکدپستیxxxxxxxxx۳به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج اگهی های شرکت انتخاب شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694216
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آذین صنعت آوا در تاریخ xxx۳/۰۸/۲۱ به شماره ثبت xxx۵۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص آذین صنعت آوا در تاریخ xxx۳/۰۸/۲۱ به شماره ثبت xxx۵۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی اعم از احداث بنا وپل سازی،،سد سازی،تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی،جدول بندی، آبرسانی،نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی،جاده سازی، محوطه سازی تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب گاز کشی شهری و بین شهری و ساخت و نصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک،کابل کشی،تیر کوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات در برگیرنده خطوط انتقال آب و نفت و گاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و گاز و برق و فاضلاب) انتقال زباله، امور مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاههای نفت و گاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی و خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز، پالایشگاههای نفت و گاز و پتروشیمی، تولید نفت و گاز، شبکه های فشار قوی وضعیف، و کلیه امور مرتبط با موضوع شرکت ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان انتهای خ موسوی سرمایه شرکت: مبلغxxxxxx۰ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۴/۰۸/xxx۳ نزد بانک ملت شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای عباس آهنگ هفشجانی به کد ملیxxxxxxxxx۹وکدپستیxxxxxxxxx۱به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن آهنگ هفشجانی به کد ملیxxxxxxxxx۸وکدپستیxxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم سکینه آهنگ هفشجانی به کد ملیxxxxxxxxx۳وکدپستی xxxxxxxxx۳به سمت مدیرعامل خانم سکینه آهنگ هفشجانی به کد ملیxxxxxxxxx۳وکدپستی xxxxxxxxx۳به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای خانم سکینه آهنگ هفشجانی به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای شهرام فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ وکدپستیxxxxxxxxx۵به عنوان بازرس اصلی. خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وکدپستیxxxxxxxxx۵به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694232
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سیاه ماموت میهن تاج در تاریخ xxx۳/۰۸/۲۱ به شماره ثبت xxx۵۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید قطعات لاستیکی ـ قطعات لاستیکی صنعتی ـ قطعات لاستیکی خودروهای سبک وسنگین ـ تولید میل فرمان ـ چپقی ـ بازوی مندل ـ سیبک بازوی مندل و کلیه امور مرتبط با موضوع شرکت ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان انتهای خ موسوی نبش ک۸ سرمایه شرکت: مبلغxxxxxx۰ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴۷ مورخ ۱۴/۰۸/xxx۳ نزد بانک ملت شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: عباس آهنگ هفشجانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ وکدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محسن آهنگ هفشجانی به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل محسن آهنگ هفشجانی به کد ملیxxxxxxxxx۸ وکدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی سکینه آهنگ هفشجانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ وکدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای سکینه آهنگ هفشجانی به سمت رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سرور ولی پورهفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وکدپستیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی. خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1622425
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص فرهام فن آوران صنعتگر در تاریخ ۱۴/۵/xxx۳ شماره ثبت xxx۴۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی اعم از احداث بنا و پل سازی، سد سازی، تونل سازی، راه و باند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب گاز کشی شهری و بین شهری و ساخت و نصب انواع سوله و دکل و تاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیر کوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب و نفت و گاز، شبکه های گاز رسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و گاز و برق و فاضلاب) انتقال زباله، امور مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاه های نفت و گاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی و خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز، پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی، تولید نفت و گاز، شبکه های فشار قوی و ضعیف و کلیه امور مرتبط با موضوع شرکت، ثبت موضوع بتنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح می باشد.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت: هفشجان انتهای خیابان نواب غربی
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴۷ مورخ ۳۱/۴/xxx۳ نزد بانک ملت شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
۱. خانم سرور ولی پور هفشجانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر عامل
۲. خانم هاجر آهنگ هفشجانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
۳. خانم سکینه آهنگ هفشجانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای سکینه آهنگ هفشجانی بسمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای سکینه آهنگ هفشجانی بسمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
آقای شهرام فروزنده جونقانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی
خانم زهرا محمد زاده هفشجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شهر کرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539860
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص کیا صنعت نوین کاوه در تاریخ ۸/۴/۹۳ شماره ثبت xxx۰۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
انجام کلیه پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی اعم از احداث بنا و پل سازی، سد سازی، تونل سازی، راه و باند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب گاز کشی شهری و بین شهری و ساخت و نصب انواع سوله و دکل و تاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیر کوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات دربرگیرنده خطوط انتقال آب و نفت و گاز، شبکه های گاز رسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و گاز و برق و فاضلاب) انتقال زباله، امور مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاه های نفت و گاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی و خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز، پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی، تولید نفت و گاز، شبکه های فشار قوی و ضعیف و کلیه امور مربوط با موضوع شرکت، ثبت موضوع بتنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح می باشد.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت:
هفشجان انتهای خیابان نواب
سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم بانام ده هزار ریالی می باشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx ـ ۷/xxx۴ مورخ ۳/۴/۹۳ نزد بانک ملت شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
آقای شهرام فروزنده جونقانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم هاجر آهنگ هفشجانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر عامل و خانم سکینه آهنگ هفشجانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ سمت رئیس هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت باامضای سکینه آهنگ هفشجانی بسمت رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری باامضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
خانم سرور ولی پور هفشجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی
آقای فریدون هژبری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1555813
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گام استواران صنعت فرداد در تاریخ ۳۱/۰۳/xxx۳ به شماره ثبت xxx۹۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت:
انجام کلیه پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی اعم از احداث بنا و پل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه و باند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب گازکشی شهری و بین شهری و ساخت و نصب انواع سوله و دکل و تاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیرکوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات در برگیرنده خطوط انتقال آب و نفت و گاز، شبکه های گازرسانی، تاسیساتی مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سردکننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و گاز و برق و فاضلاب) انتقال زباله، امور مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاه های نفت و گاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی و خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز، پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی، تولید نفت و گاز، شبکه های فشار قوی و ضعیف، و کلیه امور مرتبط با موضوع شرکت، ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح می باشد.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت: هفشجان انتهای خیابان نواب غربی
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام می باشد. که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴ ـ xxx مورخ ۲۶/۰۳/xxx۳ نزد بانک ملت شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
خانم هاجر آهنگ هفشجانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره و خانم سکینه آهنگ هفشجانی به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و خانم سرور ولی پورهفشجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای سکینه آهنگ هفشجانی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
آقای شهرام فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی.
آقای فریدون هژبری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات