فریبا آتشخوار

خانم فریبا آتشخوار

کد ملی 462356xxxx
گراف ارتباطات
36
شرکت‌ها
45
آگهی‌ها

شرکت های فریبا آتشخوار

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که فریبا آتشخوار دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
زرین صنعت گستران پارت اسپادانا
زرین صنعت گستران پارت اسپادانا
یکتا پارس ابریشم
یکتا پارس ابریشم
شایستگان عمران آرمان
شایستگان عمران آرمان
آذین سازه هفشجان
آذین سازه هفشجان
رییس هییت مدیره
آتیه سازان نگین فراز
آتیه سازان نگین فراز
رییس هییت مدیره
آوند سپهر چهارمحال
آوند سپهر چهارمحال
یکه تاز سپاهان فراز
یکه تاز سپاهان فراز
رییس هییت مدیره
یکه تازان بهساز فراز
یکه تازان بهساز فراز
رییس هییت مدیره
یکتا میعاد ثمین
یکتا میعاد ثمین
نوین صنعت کاران سمنبر
نوین صنعت کاران سمنبر
بهینه صنعت آریایی
بهینه صنعت آریایی
بازرس اصلی
صنعت کاران توسعه آریا
صنعت کاران توسعه آریا
مهسان گستر کیان
مهسان گستر کیان
هوشمند صنعت جهانبین
هوشمند صنعت جهانبین
بازرس علی‌البدل
فرداد تجارت پاسارگاد
فرداد تجارت پاسارگاد
یگان ارمند ارغوان
یگان ارمند ارغوان
بازرس اصلی
اسپرلوس ارمند اسپادانا
اسپرلوس ارمند اسپادانا
رییس هییت مدیره
یگان ارمند پایا
یگان ارمند پایا
رییس هییت مدیره
مستحکم سازه خشت اول
مستحکم سازه خشت اول
عضو هییت مدیره
اسپرلوس سازان اسپادانا
اسپرلوس سازان اسپادانا
بازرس اصلی
شایان سدید ایرانیان
شایان سدید ایرانیان
ارقام حساب پاسارگاد
ارقام حساب پاسارگاد
آروین پیشه مهر اسپادان
آروین پیشه مهر اسپادان
پرسو بام پارس
پرسو بام پارس
رییس هییت مدیره
معراج پیشه ویرا اسپادان
معراج پیشه ویرا اسپادان
عضو هییت مدیره
شایان سازه نقش افروز
شایان سازه نقش افروز
رییس هییت مدیره
مشکین کوشک وزین
مشکین کوشک وزین
بازرس اصلی
فنون گستران دالونک
فنون گستران دالونک
باتاب شالوده آرتین
باتاب شالوده آرتین
بازرس اصلی
سدید کوشک دایان
سدید کوشک دایان
بازرس اصلی
ایکاد آونگ نگارین
ایکاد آونگ نگارین
بازرس اصلی
پترو صنعت پروا
پترو صنعت پروا
بازرس اصلی
آرشین مهتاب اکباتان
آرشین مهتاب اکباتان
صنعت گستران پارس دالونک
صنعت گستران پارس دالونک
افق صدر شایان تجارت
افق صدر شایان تجارت
نگین میعاد اهورا
نگین میعاد اهورا

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14603316
آگهی تغییرات شرکت نگین میعاد اهورا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۱۵۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۶۲۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد زیر به موضوع شرکت الحاق و بدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . خرید و فروش شمش و محصولات آهنی و آهن آلات ضایعاتی و نو ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی . ( ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم منوط به اخذ مجوز یا پروانه کسب از مراجع ذیربط می‌باشد ) آقای بهنام فروزنده جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد . خانم فریبا آتشخوار به کدملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد . سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و بدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14352269
آگهی تغییرات شرکت صنعت گستران پارس دالونک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۷۷۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۲۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای بهنام فروزنده جونقانی فرزند حیدر با کدملی xxxxxxxxx۶ با دریافت xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. خانم فریبا آتشخوار فرزند بهروز با کدملی xxxxxxxxx۴ با دریافت xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. آقای احسان محمدی فرزند امان الله با کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. آقای حمید رئیسی فرزند علی محمد با کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. صاحبان سهم الشرکه بعد از کاهش سرمایه امضاء آقای بهروز محرابی نیا دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه و آقای علیمراد محرابی نیا دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14292333
آگهی تغییرات شرکت آوند سپهر چهارمحال شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۱۶۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۱۰۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایمان فروزنده جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم فریبا آتشخوار به کدملی xxxxxxxxx۴ هرکدام با دریافت xxxxxx ریال خود از صندوق شرکت ، خارج گردیدند ودیگر هیچ گونه سهم و سمتی در شرکت ندارند. سرمایه شرکت از مبلغ دومیلیون ریال به مبلغ یک میلیون ریال کاهش یافت و بدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آدرس شرکت از استان چهار محال و بختیاری شهرستان شهرکرد به استان اصفهان ـ شهرستان اصفهان ـ بخش مرکزی ـ شهر اصفهان ـ محله کوی امیریه ـ بلوار گلها ـ کوچه شهید حسین سالم پور[۱۷] ـ پلاک ۰ ـ ساختمان باران ـ پلاک قدیمی xxx ـ طبقه اول ـ به کدپستی xxxxxxxxx۱ به شماره تماس xxxxxxxxx۰۹انتقال یافت و بدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13995050
آگهی تغییرات شرکت افق صدر شایان تجارت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۸۶۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۰۹۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهنام فروزنده جونقانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت کلیه xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید.خانم فریبا آتشخوار به کد ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. آقای طالب مصدق به کدملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. آقای عبدالمحمد مصدق به کد ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. بدین وسیله سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ریال به xxxxxx۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. صاحبان سهام بعد از کاهش عبارتند از آقای امین حسینی ادیب پور دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه به کدملی: xxxxxxxxx۸ آقای مصطفی حسینی ادیب پور دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه به کدملی: xxxxxxxxx۳
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13870154
آگهی تغییرات شرکت صنعت گستران پارس دالونک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۷۷۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۲۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز محرابی نیا فرزند حسین متولد ۱۰/۰۱/xxx۷ به شماره شناسنامه xxx۲ و شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت xxxxxx ریال و آقای علیمراد محرابی نیا فرزند حسین متولد ۱۰/۰۱/xxx۰ به شماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمدند. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی است که تماما پرداخت و در اختیار هیئت مدیره قرار گرفته_است. شرکای شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح می‌باشد: خانم فریبا آتشخوار به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال، آقای حمید رئیسی سرتشنیزی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال، آقای بهنام فروزنده به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx ریال، آقای احسان محمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال، آقای بهروز محرابی نیا به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx ریال و آقای علیمراد محرابی نیا به کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13808111
آگهی تغییرات شرکت ارقام حساب چهل ستون شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۱۶۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۴۸۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «ارقام حساب پاسارگاد» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای رضا مختاری نافچی به کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال خود و خانم فریبا آتشخواربه کدملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال خوداز صندوق، از شرکت خارج گردیدند ودیگر هیچ گونه سهم وسمتی ندارند. با توجه به موارد فوق سرمایه شرکت از مبلغ سه میلیون ریال به مبلغ دومیلیون چهارصدهزار ریال کاهش یافت و بدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شعبه‌ای از شرکت به آدرس استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهر اصفهان کشاورز کوچه بهارستان بلوار کشاورز پلاک xxx طبقه همکف به کدپستی xxxxxxxxx۷ و تلفن تماس ۹ xxxxxxxxx۳۸ تاسیس گردید و آقای بهنام فروزنده جونقانی به عنوان مدیرشعبه انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13800348
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طراوت ساخت شباویز درتاریخ ۱۴/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، جاده سازی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب وگاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه های برق رسانی فشار قوی و ضعیف، خطوط انتقال نفت و گاز و آب وایجاد فضای سبز، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: چهارمحال وبختیاری شهر هفشجان ـ شهید طالبی ـ خیابان شهیدرجائی ـ کوچه ۹ ـ پلاک ۴ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت عبارت است ازمبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ که مبلغ xxxxxx ریالی که برابر گواهی بانکی شماره xxxمورخه۱۰/۱۰/xxx۶نزد بانک ملی شعبه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد اعضا هیئت مدیره خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای رضوان فتحی هفشجانی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رضوان فتحی هفشجانی به سمت مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13800365
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرشین مهتاب اکباتان درتاریخ ۱۴/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: اجرای پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه‌های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، جاده سازی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب و گاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه‌های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه‌های برق رسانی فشار قوی و ضعیف، خطوط انتقال نفت و گاز و آب وایجاد فضای سبز، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی - ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می‌باشد مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: چهارمحال وبختیاری شهر هفشجان - شهید طالبی - خیابان شهیدرجائی - کوچه ۹ - پلاک ۴ - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ که مبلغ xxxxxx ریالی که برابر گواهی بانکی شماره xxx مورخه ۱۰/۱۰/xxx۶ نزد بانک ملی شعبه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد اعضا هیئت مدیره خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13642075
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایکاد آونگ نگارین درتاریخ ۱۵/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع:اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، جاده سازی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب وگاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه های برق رسانی فشار قوی و ضعیف، خطوط انتقال نفت و گاز و آب وایجاد فضای سبز، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی.(ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم منوط به اخذ مجوز یا پروانه کسب از مراجع ذیربط می باشد) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: چهارمحال وبختیاری شهر هفشجان ـ شهید طالبی ـ خیابان شهیدرجائی ـ کوچه ۹ ـ پلاک ۴ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم با نام xxx۰۰ ریالی می باشد که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال آن برابر گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۱/۰۷/xxx۶ نزد بانک ملی ایران شعبه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد اعضا می باشد. اولین مدیران: خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کـلیه اسنـاد و اوراق بـهـادار و بـانکی بـا امـضـاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی وخانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13596325
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سدید کوشک دایان درتاریخ ۱۴/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxx۸۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: اجرای پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه‌های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، جاده سازی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب و گازکشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه‌های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه‌های برق رسانی فشار قوی و ضعیف، خطوط انتقال نفت و گاز و آب وایجاد فضای سبز، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می‌باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: چهارمحال وبختیاری شهر هفشجان وحدت خیابان وحدت خیابان موسوی پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ که مبلغ xxxxxx ریالی که برابر گواهی بانکی شماره xxx مورخه ۰۲/۰۵/xxx۶ نزد بانک ملی ایران شعبه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای بهنام فروزنده جونقانی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای بهنام فروزنده جونقانی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562779
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شایگان دژگرد اهورایی درتاریخ ۲۵/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۵۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: اجرای پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی،جدول بندی،جاده سازی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب وگاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان،اجرای پروژه های برق رسانی فشار قوی و ضعیف،خطوط انتقال نفت و گاز و آب وایجاد فضای سبز، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی - -ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: چهارمحال وبختیاری شهر هفشجان-شهید طالبی-خیابان شهیدرجائی-کوچه ۹-پلاک ۴-طبقه همکف-- کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که بانام می باشد و مبلغ xxxxxx ریال نقداً بموجب گواهی شمارهxxxمورخ۱۵/۰۵/xxx۶بانک ملی شعبه هفشجان پرداخت و مبلغxxxxxx ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است. اولین مدیران: خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کـلیه اسنـاد و اوراق بـهـادار و بـانکی و سایر نامه های اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فریبا اتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13551335
آگهی تغییرات شرکت فنون گستران دالونک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۷۷۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۸۵۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/xxx۶ فریبا آتشخوار با کدملی xxxxxxxxx۴ با دریافت xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق وسمتی ندارد. رضا مختاری نافچی با کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق وسمتی ندارد. عبدالمحمد مصدق کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق وسمتی ندارد. مجید حیدری با کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق وسمتی ندارد. بدین وسیله سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک به این شرح می‌باشد: اعظم جمالی دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه حسن جمالی دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه حسن محمدی دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13543070
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص معراج پیشه ویرا اسپادان درتاریخ ۱۱/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۳۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: اجرای پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه‌های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، جاده سازی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب و گاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه‌های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه‌های برق رسانی فشار قوی و ضعیف، خطوط انتقال نفت و گاز و آب وایجاد فضای سبز، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط - ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح می‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: چهارمحال وبختیاری شهر هفشجان - مدرس - خیابان مدرس - بلوار ولیعصر - پلاک ۰ - طبقه اول - - کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشدکه مبلغ xxxxxx ریال طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ بانک ملی شعبه هفشجان پرداخت گردیده ومابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای آقای بهنام فروزنده جونقانی بسمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای بهنام فروزنده جونقانی بسمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13543076
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شایان سازه نقش افروز در تاریخ ۱۱/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۳۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: اجرای پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه‌های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، جاده سازی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب وگاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه‌های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه‌های برق رسانی فشار قوی و ضعیف، خطوط انتقال نفت و گاز و آب وایجاد فضای سبز، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می‌باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: چهارمحال وبختیاری شهر شهر کرد حافظ کوچه گروهان بلوار حافظ شمالی پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که بانام می‌باشد و مبلغ xxxxxx ریال نقدا بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ بانک ملی شعبه هفشجان پرداخت و مبلغ xxxxxx ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده_است اولین مدیران: خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: ک لیه اسن اد و اوراق ب ه ادار و ب انکی و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13543090
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مشکین کوشک وزین در تاریخ ۱۱/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۳۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: اجرای پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه‌های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، جاده سازی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب و گاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه‌های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه‌های برق رسانی فشار قوی و ضعیف، خطوط انتقال نفت و گاز و آب وایجاد فضای سبز، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می‌باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: چهارمحال وبختیاری شهر هفشجان وحدت خیابان وحدت خیابان موسوی پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ که مبلغ xxxxxx ریالی که برابر گواهی بانکی شماره xxx مورخه ۰۲/۰۵/xxx۶ نزد بانک ملی ایران شعبه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13480525
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آروین پیشه مهر اسپادان درتاریخ ۳۰/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxx۸۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: اجرای پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه‌های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، جاده سازی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب و گاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه‌های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه‌های برق رسانی فشار قوی و ضعیف، خطوط انتقال نفت و گاز و آب وایجاد فضای سبز، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می‌باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: چهارمحال وبختیاری شهر هفشجان مدرس خیابان مدرس بلوار ولیعصر پلاک ۰ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ که مبلغ xxxxxx ریالی که برابر گواهی بانکی شماره xxx مورخه ۲۷/۰۲/xxx۶ نزد بانک ملی ایران شعبه هفشجان به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای آقای بهنام فروزنده به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای بهنام فروزنده به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13480529
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اسپرلوس پهناب دژگرد در تاریخ ۳۰/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxx۸۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: اجرای پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه‌های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، جاده سازی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب و گاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه‌های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه‌های برق رسانی فشار قوی و ضعیف، خطوط انتقال نفت و گاز و آب وایجاد فضای سبز، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می‌باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: چهارمحال وبختیاری شهر هفشجان مدرس خیابان مدرس بلوار ولیعصر پلاک ۰ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که بانام می‌باشد و مبلغ xxxxxx ریال نقدا بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ بانک ملی شعبه هفشجان پرداخت و مبلغ xxxxxx ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده_است. اولین مدیران: خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: ک لیه اسن اد و اوراق ب ه ادار و ب انکی و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی وخانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال رانتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13399663
آگهی تغییرات شرکت ارقام حساب چهل ستون شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۱۶۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۴۸۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی شهرکرد به شهر کرد حافظ کوچه گروهان بلوار حافظ شمالی به کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. خانم فریبا آتشخوار به کدملی xxxxxxxxx۴ با واریز مبلغ پانصد هزارریال و آقای بهنام فروزنده جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۶ با واریز مبلغ یک میلیون ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفتند و سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون وپانصد هزارریال به سه میلیون ریال افزایش یافت وبدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لذا با توجه به افزایش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء عبارت است از: آقایان ایمان فروزنده جونقانی دارنده مبلغ نهصد هزار ریال سهم الشرکه وبهنام فروزنده جونقانی دارنده مبلغ یک میلیون ریال سهم الشرکه وسیدجمشید طاهریان قهفرخی دارنده مبلغ پانصد هزار ریال سهم الشرکه و رضا مختاری نافچی دارنده مبلغ یکصد هزار ریال سهم الشرکه و خانم فریبا آتشخوار دارنده مبلغ پانصد هزار ریال سهم الشرکه (از مجموع سه میلیون ریال سهم الشرکه) می‌باشند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13360938
آگهی تغییرات شرکت نوین صنعت کاران سمنبر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۶۰۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۶۱۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی وزیری ابوالوردی با کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. - آقای خداخواست محمدی با کدملی xxxxxxxxx با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. - سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - لیست شرکا به شرح ذیل قرار گرفت: آقای ایمان فروزنده جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم فریبا آتشخوار به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای مهدی زارع به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای مهدی وزیری ابوالوردی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای خدا خواست محمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13333854
آگهی تغییرات شرکت شایان سدید ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۵۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۱۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فریبا آتشخواربا کدملی xxxxxxxxx۴ با دریافت xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق وسمتی ندارد. خانم رضوان فتحی هفشجانی با کدملی xxxxxxxxx۵ با دریافت xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق وسمتی ندارد. آدرس شرکت از شهرکرد به اصفهان شهررضا خیابان امام خمینی کوچه ۲۱ بن بست (صادق زاده) پلاک ۴۴ به کدپستی xxx۶۷ xxx۳۹ تغییر یافت و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13226652
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود شایان سدید ایرانیان درتاریخ ۰۹/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۰۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: اجرای کلیه پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه‌های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، جاده سازی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب و گاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه‌های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه‌های برق رسانی فشار قوی و ضعیف، خطوط انتقال نفت و گاز و آب، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و هرگونه کاری که با موضوع شرکت مرتبط باشد - ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می‌باشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هفشجان انتهای بلوار ولیعصر پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: xxxxxx۰ ریال به صورت نقدی می‌باشد اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم رضوان فتحی هفشجانی دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه وخانم فریبا آتشخوار دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه می‌باشند اولین مدیران: خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126569
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اسپرلوس ارمند اسپادانا درتاریخ ۲۴/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: اجرای پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب و گاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه‌های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه‌های برق رسانی فشار قوی و ضعیف. (انجام مفاد موضوع شرکت در صورت نیاز منوط به اخذ مجوز یا پروانه کسب از مراجع ذیربط می‌باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان - بلوار ولیعصر - نرسیده به میدان آب کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به xxx سهم با نام xxx۰۰ ریالی که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۲/xxx۴ مورخ ۱۸/۰۸/xxx۵ نزد بانک صادرات شعبه دوازه سامان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره، خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای فریبا آتشخوار به سمت رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126589
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یگان ارمند پایا در تاریخ ۲۴/۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۶۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: اجرای پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب و گاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه‌های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه‌های برق رسانی فشار قوی و ضعیف ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان بلوار ولیعصر نرسیده به میدان آب به کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۵/xxx۴ مورخ ۱۸/۰۸/xxx۵ نزد بانک صادرات شعبه دروازه سامان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: محمد فروزنده جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فریبا آتشخوار به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و بهنام فروزنده جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی وخانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126609
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مستحکم سازه خشت اول درتاریخ ۲۴/۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۶۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: اجرای پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب و گاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه‌های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه‌های برق رسانی فشار قوی و ضعیف ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان، بلوار ولیعصر، نرسیده به میدان آب xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۴/xxx۴ مورخ ۱۸/۸/xxx۵ نزد بانک صادرات شعبه دروازه سامان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: فریبا آتشخوار به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و ایمان فروزنده جونقانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد فروزنده جونقانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی وخانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج اگهی‌های شرکت انتخاب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126675
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اسپرلوس سازان اسپادانا درتاریخ ۲۴/۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۶۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و آب اعم از احداث بنا وپل سازی،، سد سازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، گاز کشی شهری و بین شهری و ساخت و نصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیر کوبی، مفصل بندی. ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان انتهای بلوار ولیعصر پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی با نام که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۲/xxx۴ مورخ ۱۸/۰۸/xxx۵ نزد بانک صادرات شعبه دروازه فارسان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: ایمان فروزنده جونقانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد فروزنده جونقانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره عضو اصلی بهنام فروزنده جونقانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122903
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یگان ارمند ارغوان در تاریخ ۲۲/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: اجرای کلیه پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی و زیر شاخه‌های آن اعم از احداث بنا وپل سازی، کانال کشی، جدول بندی، جاده سازی، آبرسانی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب و گاز کشی شهری و بین شهری، بازرسی خطوط آب، نفت و گاز و پروژه‌های ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، اجرای پروژه‌های برق رسانی فشار قوی و ضعیف، خطوط انتقال نفت و گاز و آب، تاسیسات پالایشگاهی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و هرگونه کاری که با موضوع شرکت مرتبط باشد. (انجام مفاد موضوع شرکت در صورت نیاز منوط به اخذ مجوز یا پروانه کسب از مراجع ذیربط می‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان، بلوار ولیعصر، نرسیده به میدان آب کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به xxx سهم با نام xxx۰۰ ریالی که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۵/xxx۴ مورخ ۱۸/۰۸/xxx۵ نزد بانک صادرات شعبه دوازه سامان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: آقایان محمد فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای بهنام فروزنده جونقانی به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی وخانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12776108
آگهی تغییرات شرکت فرداد تجارت پاسارگاد شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۱۱۰۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهنام فروزنده جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و خانم فریبا آتشخوار به کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای مسیب جهان بخش هفشجانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم ها مرضیه فروزنده جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سمیه جهانبخش هفشجانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت چاپ آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12776115
آگهی تغییرات شرکت فرداد تجارت پاسارگاد شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۱۱۰۹۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهنام فروزنده جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم فریبا آتشخوار به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مسیب جهان بخش هفشجانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار مالی شرکت اعم از چک بروات و قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12776129
آگهی تغییرات شرکت فرداد تجارت پاسارگاد شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۱۱۰۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به دویست میلیون ریال منقسم به بیست هزار سهم ده هزار ریالی با نام از محل بالابردن تعداد سهام موجود و از طریق آورده نقدی افزایش یافت که طی گواهی بانکی شماره ۳۷ بتاریخ ۱۶/۰۱/xxx۵ بانک ملی شعبه هفشجان واریز شد و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. با توجه به افزایش سرمایه آقای بهنام فروزنده جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده تعداد xxx۳۴ سهم و خانم فریبا آتشخوار به کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای مسیب جهان بخش هفشجانی به کدملی xxxxxxxxx۴ هرکدام دارنده تعداد ۳۳ سهم (از مجموع بیست هزار سهم ده هزار ریالی با نام) می باشند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12658854
آگهی تغییرات شرکت مهسان گستر كیان شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۳۹۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۶۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۴ فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق وسمتی ندارد. حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت xxx۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق وسمتی ندارد. بدین وسیله سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده ۴ اساسنامه به این شرح اصلاح گردید : سرمایه شرکت مبلغ xxxxxx۰ ریال می باشد که تماما پرداخت و در اختیار مدیرعامل قرار گرفت. براین اساس لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا به این شرح می باشد : امیر شالیان حسین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ مراد زمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ اکرم پیرهادی ده علیخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ ابراهیم زمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12655717
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هوشمند صنعت جهانبین درتاریخ ۲۴/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxx۱۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی و آب اعم از احداث بنا وپل سازی،، سدسازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، گاز کشی شهری و بین شهری و ساخت و نصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیر کوبی، صادارت و واردات کالاهای مجاز بازرگانی، تاسیسات و تجهیزات در برگیرنده خطوط انتقال آب و نفت و گاز، شبکه‌های گازرسانی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و گاز و برق و فاضلاب)، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب کوچک، امور مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، مخازن ذخیره نفتی و خطوط انتقال نفت و گاز، شبکه‌های برق وتاسیسات برقی، سیستم‌های کنترل برق وابزار دقیق. ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی‌باشد وانجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می‌باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شهرکرد خیابان ورزش جنب کوچه ۲۴ وکدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰/xxx۶ مورخ ۱۴/۰۹/xxx۴ نزد بانک صادرات شعبه شریعتی شهرکردپرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد فروزنده جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ایمان فروزنده جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره عضو اصلی بهنام فروزنده جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشاررسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12643173
آگهی تغییرات شرکت مهسان گستر كيان شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۵۳۹۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۶۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۴ امیر شالیان حسین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت ۲۵.xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. مراد زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت ۲۵.xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. اکرم پیرهادی ده علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت ۲۵.xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. ابراهیم زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت ۲۵.xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. بدین وسیله سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به دو میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. براین اساس لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک از آنان به این شرح می باشد: فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده ۹۹.xxx ریال سهم الشرکه ـ حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه ـ امیر شالیان حسین آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ مراد زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه ـ اکرم پیرهادی ده علیخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارندهxxx۰۰ ریال سهم الشرکه ـ ابراهیم زمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ دارندهxxxxxx ریال سهم اشرکه.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12622789
آگهی تغییرات شرکت صنعت كاران توسعه آريا شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۶۲۶۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۶۱۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:فریبا آتشخوار به کدملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxxxxx ریالمعادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. الیاس آتشخوار به کدملی xxxxxxxxx۴با دریافت مبلغ xxxxxx ریالمعادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک ازشرکا پس ازکاهش سرمایه:مهدی آزاد شهرکی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه مرضیه قائدامینی هارونی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه هومن محمد باغبان به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه رسول کریمی به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغxxxxxx ریال سهم الشرکه صدیقه عزیزان به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12594686
آگهی تغییرات شرکت صنعت كاران توسعه آريا شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۶۲۶۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۶۱۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای هومن محمد باغبان فرزند جعفر صادره از اصفهان به کدملی xxxxxxxxx۲ متولد ۱۶/۰۹/xxx۸ با واریز مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت وآقای رسول کریمی فرزند مهدی به شماره شناسنامه xxx۷ صادره از اصفهان به کد ملی xxxxxxxxx۵ متولد ۲۴/۰۴/xxx۴ و خانم صدیقه عزیزان فرزند حسین به شماره شناسنامه xxx۱۲ صادره از اصفهان به کدملی xxxxxxxxx۹ متولد ۰۳/۰۶/xxx۶ هر یک با واریز مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: فریبا آتشخوار به کد ملی xxxxxxxxx۴ و آقای الیاس آتشخوار به کد ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مهدی آزاد شهرکی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و خانم مرضیه قائدامینی هارونی به کد ملی xxxxxxxxx۲ هر کدام دارای مبلغ xxxxxx ریال ـ آقای هومن محمد باغبان به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx ریال ـ آقای رسول کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و خانم صدیقه عزیزان به کدملی xxxxxxxxx۹ هر کدام دارای مبلغ xxxxxx ریال.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12538850
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهینه صنعت آریایی در تاریخ ۱۸/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxx۳۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و آب اعم از آپارتمان سازی، انبوه سازی، ابنیه، پل سازی، سد سازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی، تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، گاز کشی شهری و بین شهری و ساخت و نصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیر کوبی. ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شهرکرد خیابان ورزش جنب کوچه ۲۴ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx ـ xxx۰ مورخ ۳۰/۰۸/۹۴ نزد بانک انصاراستان چهار محال و بختیاری شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ایمان فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، بهنام فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا ء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای محمد فروزنده جونقانی مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی وخانم رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12273492
آگهی تغییرات شرکت یكتا میعاد ثمین شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۱۵۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۶۲۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وحید قاسمی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه xxx۹۸ به کدملی xxxxxxxxx۶ صادره از اصفهان و آقای رضا مختاری نافچی فرزند حیدرعلی به شماره شناسنامه و شماره ملی xxxxxxxxx۹ صادره از شهرکرد هر کدام با واریز مبلغ پانصد هزار ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفتند.در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ دو میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لذا با توجه به افزایش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء عبارت است از: خانم فریبا آتشخوار به کد ملی xxxxxxxxx۴ و آقای بهنام فروزنده جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای رضا مختاری نافچی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و آقای وحید قاسمی به xxxxxxxxx۶ هر کدام دارنده پانصد هزار ریال سهم الشرکه میباشند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12273582
آگهی تغییرات شرکت نوین صنعت کاران سمنبر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۱۵۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۶۱۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با واریز مبلغ پانصد هزار ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لذا با توجه به افزایش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء عبارت است از: خانم فریبا آتشخوار به کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای ایمان فروزنده جونقانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای مهدی زارع به کدملی xxxxxxxxx۲ هر کدام دارنده پانصد هزار ریال سهم الشرکه می باشند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1760463
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یکه تازان بهساز فراز درتاریخ ۱۱/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxx۰۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی اعم از احداث بنا وپل سازی، ، سد سازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب گاز کشی شهری و بین شهری و ساخت و نصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیر کوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات در برگیرنده خطوط انتقال آب و نفت و گاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و گاز و برق و فاضلاب) انتقال زباله، امور مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاههای نفت و گاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی و خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز ـ شبکه های فشار قوی وضعیف، و کلیه امور مرتبط با موضوع شرکت.ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان انتهای بلوار ولیعصر پلاکxxx وکدپستیxxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴ مورخ ۳۰/۰۸/xxx۳ نزد بانک ملت شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای حیدر فروزنده جونقانی به کد ملیxxxxxxxxx۲به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی خانم فریبا آتشخوار به کد ملیxxxxxxxxx۴به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهنام فروزنده جونقانی به کد ملیxxxxxxxxx۶به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زهرا جهان بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی . خانم سمیه جهان بخش هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل . روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج اگهی شرکت منظور شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1759286
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آذین سازه افق تجارت درتاریخ ۱۰/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxx۰۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی اعم از احداث بنا وپل سازی، ، سد سازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب گاز کشی شهری و بین شهری و ساخت و نصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیر کوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات در برگیرنده خطوط انتقال آب و نفت و گاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و گاز و برق و فاضلاب) انتقال زباله، امور مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاههای نفت و گاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی و خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز، شبکه های فشار قوی وضعیف، و کلیه امور مرتبط با موضوع شرکت ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان انتهای بلوار ولیعصر پلاکxxx وکدپستیxxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳ مورخ ۲۴/۰۹/xxx۳ نزد بانک ملت شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم رضوان فتحی هفشجانی به کد ملیxxxxxxxxx۵به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی اقای بهنام فروزنده جونقانی به کد ملیxxxxxxxxx۶به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم فریبا آتشخوار به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورو اوراق عادی و اداری شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم گوهر جهانبخش هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی . خانم سمیه جهان بخش هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج اگهی شرکت انتخاب شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1759345
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آتیه سازان نگین فراز درتاریخ ۱۰/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxx۰۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی اعم از احداث بنا وپل سازی،،سد سازی،تونل سازی، راه وباند، کانال کشی،زهکشی،جدول بندی، آبرسانی،نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی،جاده سازی، محوطه سازی تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب گاز کشی شهری و بین شهری و ساخت و نصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی،نصب علمک،کابل کشی،تیر کوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات در برگیرنده خطوط انتقال آب و نفت و گاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و گاز و برق و فاضلاب) انتقال زباله، امور مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاههای نفت و گاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی و خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز، شبکه های فشار قوی وضعیف، و کلیه امور مرتبط با موضوع شرکت.ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان انتهای بلوار ولیعصر پلاکxxx وکدپستیxxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴ مورخ ۳۰/۰۸/xxx۳ نزد بانک ملت شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای ایمان فروزنده جونقانی به کد ملیxxxxxxxxx۵به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی خانم فریبا آتشخوار به کد ملیxxxxxxxxx۴به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهنام فروزنده جونقانی به کد ملیxxxxxxxxx۶به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زهرا جهان بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. خانم گوهر جهانبخش هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت درج اگهی منظور شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1759452
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود آوند سپهر چهارمحال درتاریخ ۱۰/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxx۰۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی اعم از احداث بنا وپل سازی، ، سد سازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب گاز کشی شهری و بین شهری و ساخت و نصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، نصب علمک، کابل کشی، تیر کوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات در برگیرنده خطوط انتقال آب و نفت و گاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و گاز و برق و فاضلاب) انتقال زباله، صادرت و واردات کالاهای مجاز، امور مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاههای نفت و گاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی و خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز، شبکه های فشار قوی وضعیف ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد. مدت شرکت:ازتاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان انتهای بلوار ولیعصر پلاکxxxوکدپستیxxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای ایمان فروزنده جونقانی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ساکن هفشجان انتهای بلوار ولیعصر پلاکxxx دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم فریبا آتشخوار به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ عضو اصلیبه شماره ملی xxxxxxxxx۴ ساکن هفشجان انتهای بلوار ولیعصر پلاکxxx دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضاءمدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است . اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1759486
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یکه تاز سپاهان فراز درتاریخ ۱۰/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxx۰۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی اعم از احداث بنا وپل سازی، ، سد سازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب گاز کشی شهری و بین شهری و ساخت و نصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، نصب علمک، کابل کشی، تیر کوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات در برگیرنده خطوط انتقال آب و نفت و گاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب و گاز و برق و فاضلاب) انتقال زباله، امور مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاههای نفت و گاز، کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی و خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز، شبکه های فشار قوی وضعیف ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان انتهای بلوار ولیعصر پلاکxxxوکدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳ مورخ ۲۴/۰۹/xxx۳ نزد بانک ملت شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای ایمان فروزنده جونقانی به کد ملیxxxxxxxxx۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهنام فروزنده جونقانی به کد ملیxxxxxxxxx۶به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی خانم فریبا آتشخواربه کد ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت واوراق عادی واداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زهرا جهان بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی . خانم گوهر جهانبخش هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل . روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج اگهی شرکت منظورشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756891
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یکتا کاوش صدرا نوین درتاریخ ۰۹/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxx۷۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: عبارت است از: ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمیباشد، انجام کلیه فعالیت هایی از قبیل طراحی، نظارت، اجرا در زمینه امور ساختمانی، راه سازی، عمرانی، معماری، طراحی، محاسبه، نظارت فنی، مدیریت و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی، بتونی، آجری، سنگی، چوبی، احداث بنا و پل سازی، سدسازی، تونل سازی، راه و باند، سیویل، سوله سازی، انجام امور نقشه کشی و نقشه برداری و معماری سازه، معماری، مرمت، معماری داخلی، تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری، امور آشپزخانه شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران، بوفه، انجام امور خدماتی شامل تنظیفات اماکن عمومی، عرضه خدمات پستی، امور تایپ، تکثیر، انجام تدارکات برگزاری سمینارها، جشن ها، همایش ها، خدمات انجام کلیه فعالیت های بازرگانی از قبیل صادرات و واردات، خرید و فروش، تولید، تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت، انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کالا از گمرکات کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی، اخذ و اعطای نمایندگی های مجاز از ارگانها و شرکت های دولتی و خصوصی، تاسیس مراکز تولیدی و کارخانه ای، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، تامین نیروی انسانی موقت، پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: اصفهان، بلوار ارتش، کوچه سجادیه ۲، بن بست آرمان، پلاک ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام که مبلغ xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx۹ مورخ ۳/۹/۹۳ نزد بانک ملت شعبه چهارباغ بالا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ـ اولین مدیران شرکت: مرضیه فروزنده جونقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل ـ حلیمه صالحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد ـ بازرسان: صدیقه یاری شمس آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی. رضوان فتحی هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1743172
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یکتا پارس ابریشم درتاریخ ۲۹/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxx۹۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های ساختمانی و تاسیساتی و نفت و گاز و آب و راه سازی اعم از احداث بنا وپل سازی، ، سد سازی، تونل سازی، راه وباند، کانال کشی، زهکشی، جدول بندی، آبرسانی، نقشه کشی، نقشه برداری، خاک برداری، خاک ریزی، جاده سازی، محوطه سازی تانک سازی، شهرک سازی، آپارتمان سازی و لوله کشی آب و فاضلاب گاز کشی شهری و بین شهری و ساخت و نصب انواع سوله ودکل وتاسیسات فنی، خرید وفروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، نصب علمک، کابل کشی، تیر کوبی، مفصل بندی، تاسیسات و تجهیزات در برگیرنده خطوط انتقال آب و نفت و گاز، شبکه های گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، امور مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز مایع و تزریق گاز و آب پالایشگاههای نفت و گاز، مخازن ذخیره نفتی و خطوط انتقال نفت و گاز، خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز، پالایشگاههای نفت و گاز و پتروشیمی و کلیه امور مرتبط با موضوع ـ ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: هفشجان انتهای بلوار ولیعصر پلاکxxxوکدپستیxxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴ مورخ ۳۰/۰۸/xxx۳ نزد بانک ملت شعبه هفشجان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای ایمان فروزنده جونقانی به کد ملیxxxxxxxxx۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم فریبا آتشخواربه کد ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای بهنام فروزنده جونقانی به کد ملیxxxxxxxxx۶به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت واوراق عادی واداری مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زهرا جهان بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی . خانم گوهر جهانبخش هفشجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل . روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج اگهی شرکت می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597413
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زرین صنعت گستران پارت اسپادانا در تاریخ ۰۹/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxx۷۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید وفروش ونگهداری محصولات دامی،دامداری وپرورش دام،خرید وفروش وساخت وساز زمین وساختمان،خرید وفروش آهن الات غراضه، تولید وبازیافت کلیه مواد پلاستیکی ومصنوعات، صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و صنایع نفتی وپتروشیمی،مصنوعات چوبی وفلزی وپلاستیکی،اسباب بازی ومکمل های آموزشی،خودرو سبک و سنگین وقطعات انها، محصولات کشاورزی ودامپروری، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و ساخت قطعات یدکی کارخانجات و کلیه امور مرتبط با موضوع شرکت ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم مستلزم کسب مجوزات لازم می باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شهرکرد شهرک صنعتی ساختمان کسب وکار سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۰۳/۰۶/xxx۳ نزد بانک ملی ایران شعبه بلوار رزمند گان خانه اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: اقای مجید جمشیدیان قلعه سفیدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کد پستی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم الهام جمشیدیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کد پستی xxxxxxxxx۱به سمت مدیرعامل خانم الهام جمشیدیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کد پستی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی خانم رضوان جمشیدیان قلعه سفیدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کد پستی xxxxxxxxx۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای الهام جمشیدیان به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجید پورهدایتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کد پستی xxxxxxxxx۶به عنوان بازرس اصلی. خانم فریبا آتشخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کد پستی xxxxxxxxx۱به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات