ایرج رخصتی

آقای ایرج رخصتی

کد ملی 462047xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
3
آگهی‌ها

شرکت های ایرج رخصتی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که ایرج رخصتی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13993675
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی تدین با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ۲ به سمت رییس هیات مدیره آقای سعید لقمانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل آقای ایرج رخصتی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای فضل اله سبحانی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی ازشرکت صنایع مس شهید باهنر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید هوشنگ قادریان با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک مالی، سفته و چک‌های بانکی و سایر اوراق بهادار و تعهدآور شرکت متفقا با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر رسمی شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13483878
آگهی تغییرات شرکت تارابگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۵۱۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد تولائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت زغالسنگ البرز شرقی سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ایرج رخصتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای محمدرضا خیرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳، آقای سعید امید قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت پویش معادن ذوب آهن سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و آقای بهزاد کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی موسسه باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و نماینده سهام شرکت باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان (آقای محمدرضا خیرتی) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12654365
آگهی تغییرات شرکت تارابگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۵۱۲۸
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت فرآورده‌های زغال سنگ البرز شرقی سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی مهرداد تولائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی عباس فتحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، موسسه باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی ایرج رخصتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی محمدرضا خیرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت پویش معادن سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی سعید امید قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۱۲/۱۲/xxx۵) انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات