علی ملک

علی ملک

کد ملی 459050xxxx
گراف ارتباطات
8
شرکت‌ها
11
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14195062
آگهی تغییرات شرکت توسعه مهندسی و ساخت واگنهای مسافری ره نورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۱۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی مقدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سازمان مدیریت صنعتی بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدرضا نشاط مفیدی بشماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بشناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی ملک به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سوخت سبز زاگرس بشناسه ملیxxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. در ارتباط با حدود اختیارات مدیرعامل، بخشی از اختیارات ماده ۵۱ اساسنامه شرکت به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: الف ـ نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزد، مزایا و پاداش، ترفیع، تنبیه، مرخصی، بازنشستگی، مستمری وراث و سایر شرایط استخدام بر طیق مفاد اساسنامه و آئین نامه هاو مقررات و قوانین مربوطه. ب ـ افتتاح حسابهای جاری ـ امانی و اعتباری و غیره نزد بانکهای داخلی و خارجی و موسسات مالی بنام شرکت و همچنین دریافت از این حسابها و پرداخت به آنها. ج ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی اعم از حقوقی یا کیفری و هر اقدام قانونی دیگر که برای پیشبرد دعوی و به نتیجه رساندن آن و اثبات ادعا در کلیه مراجع قانونی لازم باشد. د ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی، مراجع قضایی، سازمانهای دولتی، نهادهای انقلابی و موسسات عمومی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق توکیل غیرولو کراراً. ه ـ اجاره، استجاره واگذاری مورد اجاره، فسخ اجاره، تخلیه عین مستاجره، تقاضای تعدیل اجاره بها ء. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و غیره با امضا مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضا رییس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12152758
آگهی تغییرات شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۰۴۰۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس به شناسه ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی آقای رمضانعلی صادق زاده شیخان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. سازمان مدیریت صنعتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای حسن نوبهار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت نوسازی صنایع ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای سعید ابهرچائی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره(موظف). شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای علی ملک به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره(غیرموظف) . سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای محمدجواد انبیائی به کدملی xxxxxxxxx۷به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12101334
آگهی تصمیمات شرکت تیتان مارین کیش سهامی خاص شماره ثبت ۸۵۴۷ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۱۴۹۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای احمد اسدی با کد ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء) بسمت مدیر عامل
آقای سعید ایزدیان با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت فارسیسان آسیا بسمت رئیس هیئت مدیره
آقای حسن مهابادی پور با کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ایرانیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای رضا شفیع خانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان
آقای علی ملکی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت نور الرضا اصفهان
آقای داود عزیزی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خط صبا بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۵ اداره ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12073479
آگهی تصمیمات شرکت تیتان مارین کیش سهامی خاص شماره ثبت ۸۵۴۷ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۱۴۹۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۸/xxx۳، آقای احمد اسدی با کد ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل، آقای سعید ایزدیان با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت فارسیسان آسیا بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسن مهابادی پور با کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ایرانیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای رضا شفیع خانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان و آقای علی ملک با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت نورالرضا اصفهان و آقای داود عزیزی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خط صبا بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شد.
شxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1599673
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع بلوچ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۶۵۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/xxx۳و تاییدیه شمارهxxx۸۷/۲۰ مورخ ۲۸/۰۵/۹۳سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ملک به کدملیxxxxxxxxx۰ بنمایندگی از سازمان مدیریت صنعتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان رئیس هیأت مدیره. آقای صفدر گرائلی بورخیلی به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. آقای سیدعبدالحسین سجادی به کدملیxxxxxxxxx۴ بنمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070179
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محسن عبود زاده به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت آزادراه امیرکبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و رضا عباسی به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و حسن شهرابی فراهانی به کدملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مهراب نریمانی اختر به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صندوق بازنشستگی کشور به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و علی ملک به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 980047
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران مجتمع شهریار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی علی ملک به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی آستارا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی محسن علیاری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی امام خمینی (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی محمدرضا آقایی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و مدیرعامل و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی سید عبداله احسانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی حسین افشاری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و نیز کلیه چکها بروات و سفته ها و سایر اوراق با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیرعامل معتبر میباشد. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ـ۴ـ۶ـ۷ـ۸ـ۱۰ـ۱۱ـ۱۲ـ۱۳ از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745204
آگهی تصمیمات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید:
اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. روح اله صمدی مله به کد ملی xxxxxxxxx۴ و نعمت اله پوستین دوز به کدملی xxxxxxxxx۸ و علی ملک به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضا هیئت مدیره و جمشید ایمانی کتک لاهیجانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود دودانگه به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید مدنی خارج از اعضاء به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو دیگر اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت با امضاء مدیرعامل یایکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9754133
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۷/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۰ شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی جمشید ایمانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بنمایندگی نعمت‌اله پوستین‌دوز به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو و مدیرعامل و شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی روح‌اله صمدی‌مله به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بنمایندگی علی ملک به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بنمایندگی علی رستمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضا مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره موارد از بندهای ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض کرد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10251620
آگهی تصمیمات شرکت پارس خودرو سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۳/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سعید مدنی به کدملی xxxxxxxxx بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و نعمت الله پوستین دوز به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری از شرکت تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و علی ملک به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد کبریتی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و حسن امیری هنزکی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت اعضای هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بانکی و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‎مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11773877
آگهی تصمیمات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید:

اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. روح اله صمدی مله به کد ملی xxxxxxxxx۴ و نعمت اله پوستین دوز به کدملی xxxxxxxxx۸ و علی ملک به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضا هیئت مدیره و جمشید ایمانی کتک لاهیجانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود دودانگه به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید مدنی خارج از اعضاء به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو دیگر اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت با امضاء مدیرعامل یایکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات