علی‌رضا محمد خانی

آقای علی‌رضا محمد خانی

کد ملی 459015xxxx
گراف ارتباطات
14
شرکت‌ها
15
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13693747
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان تجارت رفیع نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۳۳۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت پیشتازان توسعه صنعتی آریا رازی به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای محمود روان خواه کد ملی xxxxxxxxx۹ شرکت پیشتازان صنعت شمس امید (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای امیرعباس عسگری کد ملی xxxxxxxxx۲ شرکت سازندگان نیروزای آفاق (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای علی کریمی کد ملی xxxxxxxxx۶ موسسه حسابرسی روشنگر بصیر به شماره ثبت xxx۳۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا محمدخانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13553528
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری کاروانسرای پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ ومجوز شماره xxx۹ , xxx , xxx مورخ ۲۳/۳/۹۶ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی روشنگر بصیر به شماره ثبت xxx۳۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی ۹۵ تصویب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13494997
آگهی تغییرات باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت واگن پارس اراک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۴۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های موسسه تعیین گردید. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461170
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری کاروانسرای پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۰۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۷ / xxx / xxx مورخ ۲/۲/۹۶ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ شرکت امین توان آفرین ساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی روشنگر بصیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13357885
آگهی تغییرات شرکت تامین اجزاء واگن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۵۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و علیرضا محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13310683
آگهی تغییرات شرکت مهندسی احیاء صنعت ادوات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۹۶۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا محمد خانی کدم xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13290267
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای مهر گستران صنام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۸۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۱۰۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/xxx۵ و مجوز شماره xxx/xxx۰/۹۵ مورخ ۲۹/۹/۹۵ بیمه کوثر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: حجت اله کثیری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی صنام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ سیداسمعیل نوراللهی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره نمایندگی از شرکت توسعه اندیشان اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ حسین زارعی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و توسعه ساخت ایمن ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور وکلیه مدارک شرکت با دو امضا مشترک از امضاهای یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد، در ضمن مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13258830
آگهی تغییرات شرکت عمرانی و صنعتی پارس بنای صدر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۶۲۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی امین محاسب روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا محمد خانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ با نمایندگی، آقای عسکر طالعی با کد ملی xxxxxxxxx۵، آقای ایرج نمکچیان با کد ملی xxxxxxxxx۶، آقای محمدرضا پاکزاد با کد ملی xxxxxxxxx۴، آقای محمد حسین سلیمی با کد ملی xxxxxxxxx۳، آقای کاظم مجیدی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13259021
آگهی تغییرات شرکت توسعه اندیشان اطلس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۶۳۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس قانونی و آقای علیرضا محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13255469
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارسیان سازه ایرانیان مبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۶۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب شد. موسسه حسابرسی امین محاسب روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا محمدخانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ با نمایندگی آقای علیرضا شربی با کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت عمرانی و صنعتی پارس بنای صدر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ با نمایندگی آقای عبدالجلیل محیل زاده با کدملی xxxxxxxxx۰ شرکت فن آوران پارسیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ با نمایندگی آقای مرتضی جعفر صالحی با کدملی xxxxxxxxx۹ آقایان: مهرداد خسروی با کدملی xxxxxxxxx۴ و ابوالقاسم فارسی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13169925
آگهی تغییرات شرکت توسعه طرح‌های صنعتی فن آوران پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۵۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۵۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ با نمایندگی اقای علی محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۴ محمد نادری مهابادی با کد ملی xxxxxxxxx۱ مرتضی فراست پور با کد ملی xxxxxxxxx۴ حمیدرضا امیر کار دوست با کد ملی xxxxxxxxx۱ غلامرضا تفتیان با کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی امین محاسب روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان بازرس اصلی و اقای علیرضا محمد خانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۵ انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار برای در ج اگهی‌های شرکت تعیین گردید تراز نامه و حساب سودوزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۴ تصویب شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170935
آگهی تغییرات شرکت کیان ساین پانیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۰۳۹۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۶/xxx۵ شرکت توسعه الکترونیک پایدار سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و آقای سید محمد عزیزی کدملی xxxxxxxxx۸ وآقای محسن رمضانی کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای بقیه مدت دو سال (۱۰/۰۳/xxx۷) انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و آقای علیرضا محمدخانی کدملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی وعلی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131448
آگهی تغییرات شرکت عمرانی صنعتی پارس گرما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۰۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب شد موسسه حسابرسی امین محاسب روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا محمدخانی با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. سازمان صنایع دفاع با نمایندگی آقای طاهر رحیمی با کدملی xxxxxxxxx۲ و آقایان بهروز یادگاری با کدملی xxxxxxxxx۹ مجید عبدی با کدملی xxxxxxxxx۱ و مجتبی قنبری با کدملی xxxxxxxxx۱ و علی اکبر سلیمانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای اسماعیل چراغی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13109526
آگهی تغییرات شرکت صنعت فولاد آلیاژی اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۱۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی امین محاسب روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بعنوان بازرس اصلی و اقای علیرضا محمد خانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ با نمایندگی آقای عباسعلی احسانی صدر با کد ملی xxxxxxxxx۱ شرکت توسعه طرحهای صنعتی فن آوران پارسیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ با نمایندگی حسن حمزه با کد ملی xxxxxxxxx۳ شرکت عمرانی و صنعتی پارس بنای صدر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ با نمایندگی آقای محمد علی جان نثاری با کد ملی xxxxxxxxx۳ اقای سعید کمال با کد ملی xxxxxxxxx۴ و اقای حسین عبادی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و اصغر یسلیانی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و اقای مجید عسکری با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086399
آگهی تغییرات شرکت کیفیت آزما اسپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۹۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۰۳۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امین محاسب روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا محمد خانی ک. م xxxxxxxxx۰ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روز نامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه وصورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرا رگرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات