محمود علیمحمدی

محمود علیمحمدی

کد ملی 457956xxxx
گراف ارتباطات
10
شرکت‌ها
29
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14931747
آگهی تغییرات شرکت پوشش سرمایه مبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 346379 و شناسه ملی 10103950606
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 23/06/1398 و نامه شماره 574359/98 مورخ 2/7/1398 بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 97 به تصویب رسید. سیده عذری عدنانی کدملی 2754551883 رئیس هیأت مدیره و عضو هیأت مدیره محمود علی محمدی کدملی4579565916 نائب رئیس و عضو هیأت مدیره رضا تاجیک کدملی 3160807908 به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند خانم الهام علیزاده کوشکوهی کدملی 2691648524 به سمت بازرس اصلی و خانم شکوفه باجلان کدملی 5930025649 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. پ980913989975118 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14874294
آگهی تغییرات شرکت گسترش سرمایه گذاری تک تار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 263015 و شناسه ملی 10103804463
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی محمدخانی به کدملی 0054092434 نماینده شرکت بازار تهاتر ارکان(سهامی خاص) به شناسه ملی 14006518865 به سمت رئیس هیئت مدیره محمود علی محمدی به کدملی 4579565916 نماینده شرکت گروه صنعتی الکترونیکتاتنگ(سهامی خاص) به شناسه ملی 10102202610 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سعیدعلی محمدی به کدملی 0060288175 نماینده شرکت صنایع چوب کلاته رودبار(سهامی خاص) به شناسه ملی10101352647 بسمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری، با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد واوراق عادی واداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران بخش مرکزی شهر تهران محله امانیه بلوار گلشهر پلاک 11 طبقه سوم واحد 7 و کدپستی 1915677459 انتقال یافت. پ980808878586417  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14734941
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی میلاد نور هرمز گان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۱۳۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسن محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت نوین آلیاژ سمنان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمودعلی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت صنایع چوب کلاته رودبار ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی اصغر علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده صنعتی الکترونیکتاتنگ ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سعید محمدزارعی منوجان به کدملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضاء متفق دونفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14729594
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۹۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وصورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی کاربرد ارقام باشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقای محمود علی محمدی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازسوی شرکت نوین آلیاژسمنان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای مهدی محمدخانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از سوی شرکت گروه صنعتی الکترونیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای علی اصغر علی محمدی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی ازسوی شرکت چوب کلاته رودبار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو هیأت مدیره و اقای عباسعلی بنفشه با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیأت مدیره به سمت مدیرعامل . حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهداور با امضای رئیس هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14511531
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب کلاته رودبار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۲۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ بتصویب رسید . احمد فولادیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و مه ناز علی پور به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . علی اصغرعلی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل محمود علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و طاهره محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبرمی باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14511543
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب کلاته رودبار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۲۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . آقای احمد فولادیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و خانم مه ناز علی پور به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند : علی اصغرعلی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمود علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم طاهره محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره . حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14495671
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عباسعلی بنفشه کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت خدمات یازرگانی پیمان امیر بسمت رییس هیات مدیره آقای مهدی محمدخانی بسمت نایب رییس هیات مدیره آقای حمید علی محمدی کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت صنعتی الکترو نیکتا تنگ بسمت عضو هیات مدیره آقای غلامرضا میرابی به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت صنایع چوب کلاته رودبار بسمت عضو هیات مدیره آقای محمود علی محمدی کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت نوین آلیاژ سمنان بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت میباشد و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با متفق امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا نایب رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بافق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14470650
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : • آقای اسمعیل صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیات مدیره . • آقای مهدی محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره . • آقای محمود علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضوهیات مدیره . آقای غلامرضا میرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیات مدیره . • آقای علی اصغر علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیر آهنی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیات مدیره . و آقای محمد حیدرزاده با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده تاتاریخ ۰۶/۰۳/۹۹ انتخاب گردیدند . کلیه اختیارات هیات مدیره به شرح ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید . - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14469147
آگهی تغییرات شرکت نوین آلیاژ سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۸۵۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ را به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ را به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۷ انتخاب نمودند . روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت تعیین گردید . خانم طاهره محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و آقای محمود علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای علی اصغر علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر میباشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14348648
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسمعیل صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمود علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شماره ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا میرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای علی اصغر علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ امیر رحیمی قاضی کلایه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده تا تاریح ۰۶/۰۳/۹۹ انتخاب گردید. ـ کلیه اختیارات هیئت مدیره به شرح ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14310345
آگهی تغییرات شرکت آلفا ماشین پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۰۷۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • به موجب نامه شمارة xxx/xxx۳ مورخ۲۸/۰۷/۹۶ شرکت نوین آلیاژ سمنان، آقای محمود علی محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت نوین آلیاژ سمنان (سهامی خاص) با شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ به سمت رئیس هیأت مدیره. • به موجب نامه شمارة xxx ـ ۱ ـ ۹۷/ت مورخ ۲۸/۰۷/۹۷ شرکت توسعه معادن روی ایران، آقای مهدی محمد خانی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صنعت روی زنگان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. • به موجب نامه شمارة xxx ـ ۱ ـ ۹۷/ت مورخ ۲۸/۰۷/۹۷ شرکت توسعه معادن روی ایران، آقای کمال الدین سعادتی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از مهندسی وتحقیقاتی فلزات غیرآهنی (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴به سمت عضو هیأت مدیره. • آقای غلامرضا رفیعی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره منصوب گردیدند. ۴) کلیه اسناد و اوراق تعهدآور اعم از قراردادها، چک ها، بروات، سفته ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. ۲) هیات مدیره بخشی از اختیارات خود (موضوع ماده ۴۴ اساسنامه شرکت) را به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند. ۱ ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی براساس اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره. ۲ ـ تهیه و تنظیم آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه آنها برای بررسی و تصویب به هیئت مدیره. ۳ ـ ایجاد وحذف نمایندگی ها یا شعب در هرنقطه ای از ایران یا خارج از ایران. ۴ ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. ۵ ـ تنظیم برنامه و بودجه سالانه برای اداره کردن شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره برای بررسی و تصویب. ۶ ـ اقدام به افتتاح حساب و استفاده از آن با امضاهای مجاز بنام شرکت. ۷ ـ دریافت مطالبات شرکت جهت واریز به حساب های مجاز شرکت و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزدی سود تضمین شده و هزینه های متعلقه در چارچوب اختیارات تفویضی هیئت مدیره. ۸ ـ ظهرنویسی اوراق تجاری و مالی جهت واریز به حساب جاری شرکت نزد بانکها و واخواست این گونه اوراق. ۹ ـ عقد هرگونه قرارداد، تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده که جزء موضوع شرکت بوده و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه معاملات. ۱۰ ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع. ۱۱ ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. ۱۲ ـ پیشنهاد تحصیل اعتبار و یا وام و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات به هر مبلغ به هیئت مدیره. ۱۳ ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ۱۴ ـ تهیه پیشنهاد میزان استهلاک و ارائه به هیئت مدیره. ۱۵ ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و گزارش آن به هیئت مدیره جهت ارائه به بازرس شرکت. ۱۶ ـ تنظیم خلاصه صورت دارائی شرکت و همچنین ترازنامه سالیانه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. ۱۷ ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده وتعیین دستورجلسه آنها
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13855064
آگهی تغییرات شرکت پوشش سرمایه مبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۰۶۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۶/xxx۶ ومجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۰/۹/۹۶ بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: سیده عذری عدنانی کدملی xxxxxxxxx۳ رئیس هیات مدیره محمود علی محمدی کدملی xxxxxxxxx۶ نایب رئیس هیئت مدیره رضا تاجیک کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل غزاله نوروزی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و سیدغلامحسین هاشمی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده xxx قانون تجارت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438126
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی میلاد نور هرمز گان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۱۳۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای محمد علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت نوین آلیاژ سمنان به ش. م xxxxxxxxx۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره.. آقای محمود علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به ش. م xxxxxxxxx۴۷ به سمت نایب رییس هیئت مدیره. خانم طاهره محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت گروه صنعتی الکترونیک تاتنگ به ش. م xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سعیدمحمدزارعی منوجان به کدملی xxxxxxxxx۸ خارج ازاعضاءهیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و بطور کامل هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رییس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء دوتن از اعضاء متفقا " همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13337863
آگهی تغییرات شرکت تأمین و بازیافت فلز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۴۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. آقای آرمین پیله رودی به کدملی xxxxxxxxx۷ را به سمت بازرس اصلی وخانم مه ناز علی پور به کدملی xxxxxxxxx۲ را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند اعضاء هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: محمد علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره محمود علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حمید علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء مشترک مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبرمیباشد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036574
آگهی تغییرات شرکت نوین آلیاژ سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۸۵۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای محمود علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خانم طاهره محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت ۳ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام باشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036577
آگهی تغییرات شرکت نوین آلیاژ سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۸۵۸۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدعلی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمود علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم طاهره محمد خانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء مشترک مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032042
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدماتی بازرگانی پیمان امیر بنمایندگی آقای محمد علیمحمدی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای مهدی محمدخانی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ بنمایندگی آقای مسعود شمیمی نوری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به نمایندگی آقای غلامرضا میرابی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره - شرکت نوین آلیاژسمنان بنمایندگی آقای محمود علی محمدی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهد آور با دو امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12738993
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب کلاته رودبار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۲۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی ۲۹ ر ۱۲ ر xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. آقای محمد نیکپور به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای آرمین پیله رودی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. اعضاء هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: - محمد علیمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره - محمودعلیمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - علی اصغرعلیمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629850
آ گهی تغییرات شرکت نوین آلیاژ سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۸۵۸۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علیمحمدی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود علیمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم طاهره محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین گردیدند وحق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای مشترک مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621339
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی میلاد نور هرمز گان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۰۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۱۳۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند آقای محمد علیمحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت نوین آلیاژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ سمنان به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمود علیمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت نایب رییس هیئت مدیره وخانم طاهره محمدخانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت گروه صنعتی الکترونیک تاتنگ به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سعید محمد زارعی منوجان به کدملی xxxxxxxxx۸ خارج ازاعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب نمودند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و بطور کامل هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء دوتن از اعضاء متفقا" همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581496
آگهی‌ تغییرات شرکت معادن بافق سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تغییرات و تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید.

۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی همیار حساب بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب گردیدند.

۳ـ شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای یوسف محمدی، شرکت نوین آلیاژ سمنان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی آقای محمود علیمحمدی، شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای مسعود شمیمی نوری، شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی آقای غلامرضا میرابی و آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۴ـ همچنین بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/xxx۳ شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به نمایندگی آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ به نمایندگی آقای مسعود شمیمی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به نمایندگی آقای غلامرضا میرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره و شرکت نوین آلیاژ سمنان به نمایندگی آقای محمود علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با دو امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.

۵ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به دویست و دو میلیون و پانصد هزار سهم یکهزار ریالی با نام از محل سود انباشته با توجه به مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

۶ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان بافق

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215591
آگهی تغییرات شرکت پوشش سرمایه مبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۰۶۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمودعلی محمدی به کد ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیات مدیره و سیده عذری عدنانی به کد ملیxxxxxxxxx۳به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و رضا تاجیک به کد ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء رضا تاجیک و مهر شرکت معتبر میباشد.
پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215592
آگهی تغییرات شرکت پوشش سرمایه مبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۰۶۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
رضا تاجیک بشماره ملیxxxxxxxxx۸ محمود علی محمدی بشماره ملیxxxxxxxxx۶ و سیده عذری عدنانی بشماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
قاسم عباسی آ زاد بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و سید غلامحسین هاشمی بشماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰بتصویب رسید.
پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1174373
آگهی تغییرات شرکت تامین و بازیافت فلز پارس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۵۰۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۴۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمود علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و حمید علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
آرمین پیله رودی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و محمد نیک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1174374
آگهی تغییرات شرکت تامین و بازیافت فلز پارس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۵۰۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۴۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمید علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی بطور کامل هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء دو تن از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1168218
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب کلاته رودبار سهامی خاص به شماره ثبت۹۰۹۲۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۵۲۶۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ محمود علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ علی اصغر علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره علی اصغر علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب ایشان با امضای دو تن از اعضا مدیره هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9858518
آگهی تغییرات شرکت پوشش سرمایه مبین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۳۷۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۰۶۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای قاسم عباسی‌آزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدغلامحسین هاشمی‌باباحیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ. اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۰/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمود علی‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم سیده‌عذرا عدنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای رضا تاجیک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۲۰/۴/xxx۲

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمود علی‌محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم سیده‌عذرا عدنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای رضا تاجیک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای رضا تاجیک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل.

در تاریخ ۱۱/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9912530
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب کلاته رودبار سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۰۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۲۶۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. محمد نیکپور به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و محمد نیکپور به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد علیمحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمود علیمحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و علی‌اصغر علیمحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ محمد علیمحمدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره محمود علیمحمدی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره علی‌اصغر علیمحمدی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء دو تن از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11806998
آگهی تصمیمات شرکت تامین و بازیافت فلز پارس سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۰۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۴۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. آرمین پیله‌رودی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و محمد نیکپور به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمد علیمحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمود علیمحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و حمید علیمحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ محمد علیمحمدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمود علیمحمدی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و حمید علیمحمدی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء دو تن از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات