محمد علیمحمدی

آقای محمد علیمحمدی

کد ملی 457956xxxx
گراف ارتباطات
20
شرکت‌ها
71
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13733366
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۵۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۸۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت فرو آلیاژ گنو به سمت رئیس هیئت مدیره منا علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت معادن بافق به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مهدی محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت توسعه معادن جنوب به سمت عضوهیئت مدیره محمدعلی ریاضی به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای مشترک مدیرعامل وهریک از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت واسناد عادی واداری با امضای مدیرعامل ویا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13616294
آگهی تغییرات شرکت فرو آلیاژ گنو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۲۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587768
آگهی تغییرات شرکت رهپویان مسیر توسعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۹۳۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضا هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: - شرکت نوین آلیاژسمنان به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی آقای محمد علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای پرویزضیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای منوچهر ضیائی دهبارزبه شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا متفق رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و با مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577395
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۹۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام باشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ را بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. محمدعلیمحمدی باکدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندکی ازسوی شرکت نوین آلیاژسمنان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره اکبر تفضلی هرندی باکدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی ازسوی شرکت گروه صنعتی الکترونیک تاتنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره یوسف محمدی باکدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی ازسوی شرکت چوب کلاته رودبار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اسنادواوراق بهاداروبانکی وتعهدآورباامضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه بامهرشرکت ودرغیاب ایشان با امضای متفق دونفرازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13552364
آگهی تغییرات شرکت نوید منگنز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۸۴۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی الکترو نیکتا تنگ سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای محمدعلی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری تدبیر پرداز آسیا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای مهدی هراتیان فر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی آقای اکبر تفضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهائی یا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۴/xxx۶ می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13545846
آگهی تغییرات شرکت فرو آلیاژ گنو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۲۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. محمد علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و طاهره محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آرمین پیله رودی به کدملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه بامهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای متفق دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13498429
آگهی تغییرات شرکت کانسار صفه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۴۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/xxx۶ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس اصلی و حسابرس حمید مدنی به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال و برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۶ انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. محمد علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مهدی هراتیان فر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت تدبیرپردازآسیا به شماره ثبت xxx۸۷ رضا فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13498432
آگهی تغییرات شرکت کانسار صفه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۴۵۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/xxx۶ محمد علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره رضا فشارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل مهدی هراتیان فر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضاء رئیس هیات مدیره به تنهایی و یا مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. به استناد بند ۸ ماده ۲۲ اساسنامه: اختیارات به شرح مندرج در صورتجلسه هیات مدیره به مدیرعامل تفویض گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438126
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی میلاد نور هرمز گان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۱۳۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای محمد علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت نوین آلیاژ سمنان به ش. م xxxxxxxxx۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره.. آقای محمود علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به ش. م xxxxxxxxx۴۷ به سمت نایب رییس هیئت مدیره. خانم طاهره محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت گروه صنعتی الکترونیک تاتنگ به ش. م xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سعیدمحمدزارعی منوجان به کدملی xxxxxxxxx۸ خارج ازاعضاءهیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و بطور کامل هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رییس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء دوتن از اعضاء متفقا " همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13337863
آگهی تغییرات شرکت تأمین و بازیافت فلز پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۰۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۴۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. آقای آرمین پیله رودی به کدملی xxxxxxxxx۷ را به سمت بازرس اصلی وخانم مه ناز علی پور به کدملی xxxxxxxxx۲ را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند اعضاء هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: محمد علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره محمود علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حمید علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء مشترک مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبرمیباشد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13173326
آگهی تغییرات شرکت معادن فاریاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۶۶۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت نوین آلیاژ سمنان به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی آقای مهدی محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای آقای مسعود شمیمی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضا رئیس هیأت مدیره به تنهایی و در غیاب نامبرده با امضا نایب رئیس هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13173330
آگهی تغییرات شرکت معادن فاریاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۶۶۲۹
آگهی تغییرات شرکت معادن فاریاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی xxx۴ به تصویب رسید. - اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت نوین آلیاژ سمنان به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ - مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به شماره ثبت xxx۹۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13124670
آگهی تغییرات شرکت رویال پلاست پود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۹۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره طاهره محمد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مینا علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره احمد جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و بطور کامل هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاهیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر میباشد موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036574
آگهی تغییرات شرکت نوین آلیاژ سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۸۵۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای محمود علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خانم طاهره محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت ۳ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام باشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036577
آگهی تغییرات شرکت نوین آلیاژ سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۸۵۸۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدعلی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمود علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم طاهره محمد خانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء مشترک مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032042
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
آگهی تغییرات شرکت معادن بافق سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدماتی بازرگانی پیمان امیر بنمایندگی آقای محمد علیمحمدی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای مهدی محمدخانی کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ بنمایندگی آقای مسعود شمیمی نوری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به نمایندگی آقای غلامرضا میرابی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره - شرکت نوین آلیاژسمنان بنمایندگی آقای محمود علی محمدی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهد آور با دو امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990818
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازیافت منگنز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۲۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی وخدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰، به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. محمد علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدی محمدخانی کدملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت فاریاب کرم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره امیرسعید منزوی کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت معادن فاریاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و در غیاب ایشان با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت واسناد عادی با امضاء مدیرعامل و بامهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12738993
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب کلاته رودبار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۲۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی ۲۹ ر ۱۲ ر xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. آقای محمد نیکپور به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای آرمین پیله رودی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. اعضاء هییت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: - محمد علیمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره - محمودعلیمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - علی اصغرعلیمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12479387
آگهی تغییرات شرکت مولد نيروگاهي تجارت فارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۳۵۵۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۸۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد علیمحمدی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت فروآلیاژگنو با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰به سمت رییس هیات مدیره ـ آقای موسی رفان به کدملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی شرکت نوین آلیاژسمنان بشناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ به سمت نایب رییس هیات مدیره ـ آقای قاسم تفکر یاری به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت شرکت توسعه معادن جنوب بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای محمد علی ریاضی به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضای هیات مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و بطور کامل هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رییس هیات مدیره به تنهایی با مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء مدیرعامل و هریک از اعضای هیات مدیره متفقا" همراه مهر شرکت واسنادعادی با امضاء مدیرعامل ویا هریک از اعضا هیات مدیره همراه بامهرشرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12417177
آگهی تغییرات شرکت معادن منگنز انجيره خرم بيد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۸۰۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. آقای علی امیری به کدملیxxxxxxxxx۶ را به سمت بازرس اصلی و آقای سید غلامحسین هاشمی بابا حیدری به کد ملیxxxxxxxxx۶ را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد علیمحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد حسین دهقانی تفتی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و حسین میرکمال اردستانی به کدملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12409396
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم المهدی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۸۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/xxx۴ وتأییدیه شماره xxx۶۴/۴۱ مورخ ۳۰/۰۶/۹۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صادق بهروز به شماره ملیxxxxxxxxx۵به نمایندگی شرکت نوین آلیاژسمنان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ به سمت عضوهیئت مدیره آقای محمدعلی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت فروآلیاژگنو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعیدمحمد زارعی منوجان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت معادن بافق به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضوهیئت مدیره آقای یوسف محمدی بشماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهدی محمدخانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴به نمایندگی شرکت توسعه معادن جنوب به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد نصوری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و بطور کامل هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رییس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت و اسناد عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه بامهرشرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12399754
آگهی تغییرات شرکت نوید منگنز شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۸۴۷۲
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت گروه صنعتی الکترو نیکتا تنگ سهامی خاص به نمایندگی آقای محمدعلی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره، شرکت سرمایه گذاری تدبیر پرداز آسیا سهامی خاص به نمایندگی آقای مهدی هراتیان فر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و شرکت صنایع چوب و کلاته رودبار سهامی خاص به نمایندگی آقای اکبر تفضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چک ها، سفته ها، بروات و قراردادها با امضای رئیس هیات مدیره به تنهائی و یا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. - حدود اختیارات مدیرعامل به شرح لیست پیوست صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxاداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12369331
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتي الكترو نيكتا تنگ شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۷۷۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۲۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره مسعود شمیمی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره سعید ولدیانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و بطور کامل هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رییس هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت و در غیاب وی با امضای دونفراز اعضا هیئت مدیره همراه مهر شرکت واسنادعادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه بامهرشرکت معتبر میباشد موسسه حسابرسی وخدمات مالی همیار حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12349954
آگهی تغییرات شرکت فرو آلیاژ گنو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۶۹۲۲۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۱۱۲۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۴/۰۴/۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ر۱۲رxxx۳تصویب شد ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند ـ اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند:. آقای محمد علیمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رییس هیئت مدیره. خانم طاهره محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رییس هیئت مدیره. آقای مهدی محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای آرمین پیله رودی به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج ازاعضابه سمت مدیرعامل کلیه اورق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دونفرازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است ـ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12350001
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۳۲۶۸۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۷۵۹۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۴/۰۴/۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موٌسسه حسابرسی کاربرد ارقام باشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان بشناسه ملیxxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقای محمدعلیمحمدی باکدملی xxxxxxxxx۱بنمایندکی ازسوی شرکت نوین آلیاژسمنان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای اکبر تفضلی هرندی باکدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی ازسوی شرکت گروه صنعتی الکترونیک تاتنگ به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای یوسف محمدی باکدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی ازسوی شرکت چوب کلاته رودبار به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسنادواوراق بهاداروبانکی وتعهدآورباامضاءرئیس هیئت مدیره همراه بامهرشرکت ودرغیاب ایشان با امضای دونفرازاعضای هیئت مدیره ومهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12340912
آگهی تغییرات شرکت کانسار صفه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۴۴۵۶ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۳۵۴۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی منتهی به ۲۹ /۱۲/ xxx۳ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای حمید مدنی علمداری کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .آقایان محمد علی محمدی کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تدبیر پرداز آسیا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی مهدی هراتیان فر کدملی xxxxxxxxx۳ و رضا فشارکی کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12143910
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن جنوب بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۲۵۲۹۱۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علیمحمدی به کدملیxxxxxxxxx۱ بادریافت مبلغ کلیه سهم الشرکه خوداز صندوق شرکت ازردیف شرکا شرکت خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxxریال به مبلغxxxxxxxxxxxxریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اسامی شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد: - محمدرضا عارف پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه - غلامرضا میرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12135139
آگهی تغییرات شرکت سیمان تویه دروار دامغان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۱۷ و شناسه‌ملی ۱۰۴۸۰۰۵۳۰۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای محمدعلیمحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی محمد خانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و آقای فرشاد صبری به کد ملی xxxxxxxxx۱ موسسه حسابرسی آزمون سامانه بشماره ثبتxxx۴۲ با نمایندگی آقای علی اصغر نجفی مهری به کد ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت یک سال به عنوان بازرس اصلی انتخاب شد

شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12135167
آگهی تغییرات شرکت سیمان تویه دروار دامغان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۱۷ و شناسه‌ملی ۱۰۴۸۰۰۵۳۰۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علیمحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی محمدخانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرشاد صبری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و مدیرعامل همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12117186
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن جنوب بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۲۵۲۹۱۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا میرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx به مبلغ xxxxxxxxxxxx افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: محمد علیمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال و محمد رضا عارف پور به کدملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال و غلامرضا میرابی به کدملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766897
آگهی تغییرات شرکت رویال پلاست پود سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۵۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۹۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علیمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم طاهره محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیت مدیره وخانم مینا علیمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوهیئت مدیره و آقای احمد جعفری به کدملی xxxxxxxxx۸ خارج ازاعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.کلیه اورق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل ویکی ازاعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق ومکاتبات عادی و اداری باامضای مدیرعامل یارئیس هیئت مدیره منفرداهمراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705314
آگهی تغییرات شرکت معادن فاریاب شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۶۶۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی سال ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بسمت بازرس اصلی و آقای محمد حسین بدخشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ آقای محمد علیمحمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱، شرکت نوین آلیاژ سمنان با نمایندگی آقای مهدی محمدخانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر با نمایندگی اقای مسعود شمیمی نوری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705323
آگهی تغییرات شرکت معادن فاریاب شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۶۶۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت نوین آلیاژ سمنان(سهامی خاص) بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای مسعود شمیمی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پیمان امیر (سهامی خاص) بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و قرار دادهای تعهدآور شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره به تنهایی و در غیاب نامبرده با امضا نایب رئیس هیئت مدیره وهمراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655297
آگهی تغییرات شرکت معادن منگنز انجیره خرم بید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقای علی امیری با کدملی xxxxxxxxx۶به سمت بازرس اصلی و آقای سیدغلامحسین هاشمی بابا حیدری با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند و اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای محمد علیمحمدی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی محمدخانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین دهقانی تفتی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل ـ کلیه اورق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا" با مهر شرکت معتبر است ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629850
آ گهی تغییرات شرکت نوین آلیاژ سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۸۵۸۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علیمحمدی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود علیمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم طاهره محمدخانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال تعیین گردیدند وحق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای مشترک مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1751250
آ گهی تغییرات شرکت نوین آلیاژ سمنان شرکت سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۲۲۹۱ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۲۸۵۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت ـ مؤسسه حسابرسی کاربردارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل آقای محمد حسین بدخشانی به کد ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ آقایان محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و محمود علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹و خانم طاهره محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621339
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی میلاد نور هرمز گان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۲۰۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۱۳۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند آقای محمد علیمحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت نوین آلیاژ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ سمنان به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمود علیمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت نایب رییس هیئت مدیره وخانم طاهره محمدخانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت گروه صنعتی الکترونیک تاتنگ به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سعید محمد زارعی منوجان به کدملی xxxxxxxxx۸ خارج ازاعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب نمودند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و بطور کامل هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء دوتن از اعضاء متفقا" همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581496
آگهی‌ تغییرات شرکت معادن بافق سهامی عام به شماره ثبت ۵۷ و شناسه ۱۰۸۴۰۰۰۸۹۰۴
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تغییرات و تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید.

۱ـ ترازنامه و صورت سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی همیار حساب بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب گردیدند.

۳ـ شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای یوسف محمدی، شرکت نوین آلیاژ سمنان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی آقای محمود علیمحمدی، شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای مسعود شمیمی نوری، شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی آقای غلامرضا میرابی و آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۴ـ همچنین بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/xxx۳ شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر به نمایندگی آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، شرکت صنعتی الکترونیک تاتونگ به نمایندگی آقای مسعود شمیمی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، شرکت صنایع چوب کلاته رودبار به نمایندگی آقای غلامرضا میرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره و شرکت نوین آلیاژ سمنان به نمایندگی آقای محمود علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با دو امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.

۵ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به دویست و دو میلیون و پانصد هزار سهم یکهزار ریالی با نام از محل سود انباشته با توجه به مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

۶ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان بافق

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476134
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازیافت منگنز شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۸۳۷۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۲۷۶۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود مبارک به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
محمد علیمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت معادن فاریاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و شرکت فاریاب کرم بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476313
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازیافت منگنز شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۳۱۸۳۷۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۲۷۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد علیمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره
آقای مهدی محمد خانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت فاریاب کروم به سیستم نایب رئیس هیئت مدیره
آقای امیر سعید منزوی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت معادن فاریاب به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و بطور کامل هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه مهر شرکت و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1174373
آگهی تغییرات شرکت تامین و بازیافت فلز پارس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۵۰۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۴۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمود علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و حمید علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
آرمین پیله رودی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و محمد نیک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1174374
آگهی تغییرات شرکت تامین و بازیافت فلز پارس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۵۰۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۴۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمید علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی بطور کامل هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء دو تن از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1168218
آگهی تغییرات شرکت صنایع چوب کلاته رودبار سهامی خاص به شماره ثبت۹۰۹۲۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۵۲۶۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ محمود علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ علی اصغر علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره علی اصغر علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب ایشان با امضای دو تن از اعضا مدیره هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186239
آگهی تصمیمات شرکت نوید منگنز سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۷۸۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۸۴۷۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ شرکت گروه صنعتی الکترونیک تاتونگ بنمایندگی محمد علی محمدی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه‎گذاری تدیبر پرداز آسیا بنمایندگی مهدی هراتیان فر کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت صنایع چوب کلاته رودبار بنمایندگی اکبر تفضلی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهایی و یا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا باستناد بند ۲۲ ماده ۲۱ اساسنامه هیئت مدیره موافقت نمود بشرح صورت جلسه اختیارات را به مدیرعامل تفویض نماید. ۲ـ موسسه حسابرس و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و مهرداد شریعت زاده کد ملی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‎البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب شد. تراز مالی ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۶/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ رئیس اداره ثبت شرکت‎ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1168214
آگهی تغییرات شرکت فرو آلیاژ گنو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۲۶۹۲۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۲۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره از تاریخ ۲۰/۴/۹۲ به قرار زیر تعیین گردید: آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره، خانم طاهره محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای آرمین پیله رودی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155068
آگهی تصمیمات در شرکت کانسار صفه سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۴۵۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۴۵۴۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ـ محمد علی محمدی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تدبیر پرداز آسیا بنمایندگی آقای مهدی هراتیان فر کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا فشارکی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره بتنهایی و یا مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا باستناد بند ۸ ماده ۲۲ اساسنامه هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۲ به مدیرعامل تفویض نمودند. ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و مهرداد شریعت زاده کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۵/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888931
آگهی تغییرات شرکت رویال پلاست پود سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۵۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۹۷۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم طاهره محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مینا علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۸/xxx۳.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۹/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893497
آگهی تغییرات شرکت رویال پلاست پود سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۵۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۹۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای آرمین پیله رودی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نیک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۸/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم طاهره محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم مینا علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۰/۸/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲۹/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10012255
آگهی تغییرات شرکت رویال پلاست پود سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۹۷۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم طاهره محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مینا علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۸/xxx۳. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۹/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10410521
آگهی تغییرات شرکت معادن منگنز انجیره خرم بید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید غلامحسین هاشمی باباحیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمدحسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضای نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743483
آگهی تغییرات شرکت فرو آلیاژهای فاریابسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۰۶۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۷۴۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت پیمان امیر سهامی خاص با نماینگی آقای مسعود شمیمی نوری و آقای یوسف محمدی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود شمیمی نوری به نمانیدگی از شرکت پیمان امیر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.
در تاریخ ۱۰/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730646
آگهی تغییرات شرکت معادن منگنز انجیره خرم بیدسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۰۷۹۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۸۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای علی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید غلامحسین هاشمی باباحیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمدحسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسین دهقانی تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره امضای نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 722916
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی الکترونیک تاتونگ (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۷۷۹۴۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۲۶۱۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۴/۹۱ محمد علی محمدی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود شمیمی نوری به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهرام امینی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و درغیاب رئیس هیئت مدیره متفقاً با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726415
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی الکترونیک تاتونگ (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۷۷۹۴۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۲۶۱۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۴/۹۱ محمد علی محمدی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود شمیمی نوری به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهرام امینی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و درغیاب رئیس هیئت مدیره متفقاً با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10518674
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی الکترونیک تاتونگ (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۷۷۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۲۶۱۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ محمد علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود شمیمی نوری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهرام امینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و درغیاب رئیس هیئت مدیره متفقا با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 587677
آگهی تغییرات شرکت رویال پلاست پود سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۵۳۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۹۹۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای آرمین پیله رودی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نیک پور به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۸/۲/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد علیمحمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای محمود معتمدراد به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای احمد جعفری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ تا تاریخ۲۸/۲/۹۱.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمد علیمحمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود معتمدراد به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد جعفری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد جعفری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل.
۶ـ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد عادی با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ۲۰/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10214318
آگهی تغییرات شرکت رویال پلاست پود سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۹۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای آرمین پیله رودی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نیک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۲/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمود معتمدراد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای احمد جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۲۸/۲/۹۱. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود معتمدراد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل. ۶ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد عادی با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۰/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 583287
آگهی تغییرات شرکت بازیافت فاریاب منگنز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۳۷۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۴۲۷۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۰۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد علیمحمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فاریاب کروم سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی محمدخانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت معادن فاریاب سهامی خاص با نمایندگی آقای امیرسعید منزوی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیرسعید منزوی به نمایندگی از شرکت معادن فاریاب سهامی خاص به شماره ثبتxxx۶ به سمت مدیرعامل
۲ ـ کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و در غیاب نامبرده با امضای نائب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اسناد عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۱۸/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9627931
آگهی تغییرات شرکت بازیافت فاریاب منگنز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۳۷۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۴۲۷۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۶/۰۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد علیمحمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت فاریاب کروم سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مهدی محمدخانی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت معادن فاریاب سهامی‌خاص با نمایندگی آقای امیرسعید منزوی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای امیرسعید منزوی به نمایندگی از شرکت معادن فاریاب سهامی‌خاص به شماره ثبتxxx۶ به سمت مدیرعامل

۲‌ـ کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی و در غیاب نامبرده با امضای نائب رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اسناد عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۱۸/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 574760
آگهی تغییرات شرکت بازیافت فاریاب منگنز سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۸۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۲۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت فاریاب کروم سهامی خاص به شماره ثبت xxx۹ با نمایندگی آقای مهدی محمدخانی و شرکت معادن فاریاب سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶ با نمایندگی آقای امیر سعیدمنزوی تا تاریخ ۲۶/۱/xxx۳.
در تاریخ ۱۱/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9797603
آگهی تغییرات شرکت بازیافت فاریاب منگنز سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۸۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۲۷۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۶/۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد علیمحمدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت فاریاب کروم سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۹ با نمایندگی آقای مهدی محمدخانی و شرکت معادن فاریاب سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۶ با نمایندگی آقای امیر سعیدمنزوی تا تاریخ ۲۶/۱/xxx۳.

در تاریخ ۱۱/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9905623
آگهی تصمیمات شرکت فرو آلیاژ گنو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۶۹۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۲۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بسمت بازرس اصلی و رضا معظمی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد علیمحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و طاهره محمدخانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و مهدی محمدخانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ محمد علیمحمدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره، طاهر محمدخانی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، آرمین پیله‌رودی خارج از اعضا به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و به طور کامل هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی با مهر شرکت و در غیاب وی با امضا دو تن از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9912530
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوب کلاته رودبار سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۰۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۲۶۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. محمد نیکپور به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و محمد نیکپور به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد علیمحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمود علیمحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و علی‌اصغر علیمحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ محمد علیمحمدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره محمود علیمحمدی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره علی‌اصغر علیمحمدی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء دو تن از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9622985
آگهی تصمیمات در شرکت کانسار صفه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۴۵۴۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ آقایان محمد‌علی محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی هراتیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تدبیر پرداز آسیا بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا فشارکی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر‌عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و یا مدیر‌عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً باستناد بند ۸ ماده ۲۲ اساسنامه در خصوص اجاره تفویض اختیار، اختیارات بشرح صورت جلسه به مدیر‌عامل تفویض گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان بازرس اصلی و حسابرسی و آقای مهرداد شریعت‌زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است و تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۵/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9740911
آگهی تصمیمات در شرکت نوید منگنز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۸۴۷۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/xxx۰ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

۱ـ‌شرکت گروه صنعتی الکترونیک تاتونگ بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی محمد علی محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر پرداز آسیا بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بنمایندگی مهدی هراتیان کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت صنایع چوب کلاته رودبار بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بنمایندگی اکبر تفضیلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای رئیس هیئت مدیره بتنهایی و یا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا باستناد بند ۲۲ ماده ۲۰ اساسنامه در خصوص اجازه تفویض اختیار هیئت مدیره بشرح صورت جلسه اختیارات را به مدیرعامل تفویض نمود.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای مهرداد شریعت زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10475949
آگهی تاسیس شرکت توسعه فروآلیاژهای فاریاب جم سهامی‎خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲/۹/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۹/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: تولید انواع فروآلیاژ و غیره اکتشاف استخراج و بهره‎برداری از معادن واردات ماشین‎آلات مواد مصرفی و تجهیزات معدنی پس از اخذ مجوزهای لازم و صنایع و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مشارکت و سرمایه‎گذاری در سایر شرکتهای داخلی و خارجی و اخذ تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری اعم از دولتی و خصوصی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران بلوار آفریقا نرسیده به جهان کودک کوچه کمان پلاک ۲۰ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۴ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یک میلیون و یکصدو هشت هزار و هشتصد سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یک میلیون و سی و سه هزار و دویست و بیست و پنج سهم بانام، تعداد هفتاد و پنج هزار و پانصد و هفتادو پنج سهم بی‎نام می‎باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳۸ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۴۳ مورخ ۱/۹/xxx۹ نزد بانک تجارت شعبه اسکان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‎باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای محمدعلی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ شرکت پیمان امیر سهامی‎خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای یوسف محمدی به سمت عضو هیئت‎مدیره. ۴ ۵ آقای علی‎اصغر علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت‎مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با رئیس هیئت‎مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت‎مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11340574
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی الکترونیک تا تنگ سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۷۷۹۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۲۶۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. محمدعلی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۱ و مسعود شمیمی‎نوری به کدملی xxxxxxxxx۱ و بهرام امینی به کدملی xxxxxxxxx۱ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ محمدعلی محمدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و بهرام امینی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مسعود شمیمی‎نوری بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با رئیس هیئت‎مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت‎مدیره با دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11606079
آگهی تغییرات شرکت رویال پلاست پود سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۵۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۹۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای آرمین پیله‌رودی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد نیک‌پور به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۰/۸/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد علیمحمدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ و خانم طاهره محمدخانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ و خانم مینا علی‌محمدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۰/۸/xxx۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۹/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11766806
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی الکترونیک تاتونگ (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۷۷۹۴۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۲۶۱۰
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۷/۴/۹۱ محمد علی‌محمدی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مسعود شمیمی‌نوری به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و بهرام امینی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی و درغیاب رئیس هیئت‌مدیره متفقاً با امضاء نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11806998
آگهی تصمیمات شرکت تامین و بازیافت فلز پارس سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۰۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۴۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. آرمین پیله‌رودی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و محمد نیکپور به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمد علیمحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمود علیمحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و حمید علیمحمدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ محمد علیمحمدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمود علیمحمدی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و حمید علیمحمدی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء دو تن از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11820694
آگهی تغییرات شرکت فرو آلیاژهای فاریاب سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۷۴۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد علیمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی محمدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت پیمان امیر سهامی‌خاص با نماینگی آقای مسعود شمیمی‌نوری و آقای یوسف محمدی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مسعود شمیمی‌نوری به نمانیدگی از شرکت پیمان امیر سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.

در تاریخ ۱۰/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات