محمدتقی شیرخوانی

محمدتقی شیرخوانی

کد ملی 456924xxxx
گراف ارتباطات
20
شرکت‌ها
51
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1512219
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام شماره ثبت ۲۵۳۸۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۲۶۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۹۲ و مجوز شماره xxx۱۸/۹۲ مورخ ۳/۱۲/۹۲ جامعه حسابدران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدتقی شیرخوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید.
سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۷۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۳۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب از ۲ نفر می باشد که ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
اسامی شرکاء بشرح زیر می باشد:
علی علیمردانی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx/xxx/۱۵ ریال سهم الشرکه
محمد ترامشلو به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx/xxx/۱۵ ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401829
آگهی تغییرات موسسه جامعه حسابداران رسمی ایران شماره ثبت ۱۳۷۰۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۸۳۱
باستناد صورت جلسه شورای عالی مورخ ۲۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره بمدت سه سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان محمد تقی شیر خوانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و دبیر کل، مهدی کرباسیان بسمت رئیس شورایعالی، سعید جمشیدی فرد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس شورایعالی، سید محمد علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و ناصر محامی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393971
آگهی تغییرات شرکت صندوق پنبه ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۷۱۴۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورتحساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس اصلی، آقای محمدتقی شیرخوانی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
اعضاء هیات‎مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی ابقاء گردیدند: آقای محمدحسین کاویانی به ک.م xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل و آقای اسداله پاک‎سرشت به ک.م xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات‎مدیره اسناد شرکت را امضاء خواهند کرد و آقای محسن بنی‎جمالی به ک.م xxxxxxxxx۲ نایب رئیس هیات‎مدیره در غیاب رئیس هیات‎مدیره اسناد شرکت را امضاء خواهند کرد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393992
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع روغن نباتی گل بهار پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۰۲۹۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362701
آگهی تغییرات شرکت طب آریا نیکان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی خدمات مالی آیین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس اصلی و آقای محمدتقی شیرخوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت تعاونی خدمات درمانی نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بنمایندگی آقای احمدرضا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رییس هیئت مدیره.
آقای ناصر شهریاری به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای محمدرضا کیانی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
آقای امیرهمایون قراگوزلو به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره
آقای کیارش اخترخاوری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره
امضای کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقد قرارداد و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و یا با امضای مدیرعامل و آقای کیارش اخترخاوری (عضو هیئت مدیره) مشترکاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267237
آگهی تغییرات شرکت رزان مهر سهامی عام به ‌شماره ثبت۹۹۳۶۸ و شناسه م۱۰۱۰۱۴۳۳۵۸۶
به استنادصورتجلسه مجمع عمومیِِِ عادیِِِ سالیِِِانه مورخ۲۴/۴/xxx۲تصمیِِِمات ذیِِِل اتخاذ شد:

ترازنامه وحساب سود وزیِِِان سال مالیِِِ منتهیِِِ به تاریِِِخ۳۰/۱۲/xxx۱به تصویِِِب رسیِِِد .اعضاء هیِِِئت مدیِِِره به قرار ذیِِِل برایِِِ مدت دو سال انتخاب گردیِِِدند:

آقایِِِان محمود صهائیِِِان بوستانیِِِ کدملیِِِxxxxxxxxx۶و علیِِِ محمدیِِِ تربتیِِِ کدملیِِِxxxxxxxxx۱و علیِِِرضا فریِِِور کدملیِِِxxxxxxxxx۶و علیِِِ اصغر پورمهابادیِِِان کدملیِِِxxxxxxxxx۱و احسان پورمهابادیِِِان کدملیِِِxxxxxxxxx۱به عنوان اعضایِِِ اصلیِِِ وآقایِِِ کیِِِومرث علیِِِ پور کدملیِِِxxxxxxxxx۳به عنوان عضو علیِِِ البدل. موسسه حسابرسیِِِ وخدمات مالیِِِ ائیِِِن ارقام با شناسه ملیِِِxxxxxxxxx۵۸به سمت بازرس اصلیِِِ وآقایِِِ محمد تقیِِِ شیِِِرخوانیِِِ با کدملیِِِxxxxxxxxx۱به سمت بازرس علیِِِ البدل برایِِِ سال منتهیِِِ به ۲۹/۱۲/xxx۲انتخاب گردیِِِدند.

روزنامه کثیِِِر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهیِِِ انتخاب گردیِِِد.

پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196420
آگهی تغییرات شرکت گچ تهران سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۲۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدتقی شیرخوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190574
آگهی تغییرات شرکت طب آریا نیکان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۹۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی خدمات مالی آئین ارقام بسمت بازرس اصلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و آقای محمدتقی شیرخوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123304
آگهی تغییرات شرکت تهران گشت ارغوان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت۱۸۸۸۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۰۸۲۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۳ـ موسسه حسابرسی آئین ارقام بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس اصلی آقای محمدتقی شیرخوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138995
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به ش.م xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدتقی شیرخوانی به ش.م xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083053
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری رازان مهر سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۹۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026719
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۲۶۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۹/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد ترامشلو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علی علی مردانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدتقی شیرخوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۹/۹/xxx۳. در تاریخ ۲۴/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026720
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۲۶۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد ترامشلو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی علی مردانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدتقی شیرخوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدتقی شیرخوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۴/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 987273
آگهی تغییرات شرکت ققنوس سپید پارسی (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۲۸۷۹۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۱۴۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۷/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدتقی شیرخوانی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۷/۱۱/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای کیارش پویان فر به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای علی کاظمی کردخلی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای محمد کاظمی کردخیلی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای رضا نصرالهی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ تا تاریخ۷/۱۱/xxx۳.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
آقای کیارش پویان فر به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی کاظمی کردخلی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کاظمی کردخیلی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا نصرالهی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد کاظمی کردخیلی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس و یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبراست.
در تاریخ۳۰/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858143
آگهی تصمیمات موسسه آموزشی و پژوهشی ساختمان و شهرسازی ‌به شماره ثبت ۷۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۵۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9847522
آگهی تصمیمات موسسه آموزشی و پژوهشی ساختمان و شهرسازی ‌به شماره ثبت ۷۳۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۵۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908674
آگهی تصمیمات شرکت ذخیره شاهد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۴۸۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به ش م xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ محسن سهل آبادی به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی مؤسسه اندوخته شاهد به ش م xxxxxxxxx۰۰ به جای محمدرضا پورحاج رضایی بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید. در نتیجه ترکیب اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر می باشد: باقر میلانی به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین عامریان به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهود فلاحت پیشه به ک م xxxxxxxxx۹ و محسن سهل آبادی به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدحسن آزما به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9830195
آگهی تصمیمات شرکت ذخیره شاهد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۴۸۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به ش م xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ محسن سهل‌آبادی به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی مؤسسه اندوخته شاهد به ش م xxxxxxxxx۰۰ به جای محمدرضا پورحاج‌رضایی بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید. در نتیجه ترکیب اعضاء هیئت‌مدیره به شرح زیر می‌باشد: باقر میلانی به ک م xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین عامریان به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فرهود فلاحت‌پیشه به ک م xxxxxxxxx۹ و محسن سهل‌آبادی به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره و محمدحسن آزما به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 752545
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۶۵۲و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۹۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10526274
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۹۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734072
آگهی تصمیمات شرکت تهران گشت ارغوانیسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۸۸۸۱۰و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۰۸۲۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آئین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701084
آگهی تصمیمات شرکت گچ تهران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۸۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یعقوب نعمتی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ زهرا نعمتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ هاشم نعمتی به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ ابوالفضل احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ مهدی زارعی نمینی به کد ملی xxxxxxxxx۷.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661915
آگهی تصمیمات شرکت گسترش بازرگانی داروپخشسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۵۷۱۶۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۹۸۸۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ـ شرکت توزیع داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ـ کارخانجات داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ـ شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ـ شرکت شیمی داروئی داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620797
آگهی تصمیمات شرکت جهان کوثر سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۰۰۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی محمدتقی شیرخانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10110870
آگهی تصمیمات شرکت جهان کوثر سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۰۰۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی محمدتقی شیرخانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 589000
آگهی تصمیمات شرکت ذخیره شاهد سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۱۸۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۴۸۷۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۰ باقر میلانی شیروان به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین عامریان به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدحسن آزما به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فرهود فلاحت پیشه به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت شاهد انرژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و محمدرضا پورحاج رضایی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از موسسه اندوخته شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. صورتهای مالی سال ۸۹ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 513033

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاران رازان مهر
سهامی عام به شماره ثبت xxx۶۸
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۹/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آئین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. علیرضا فریور به کدملی xxxxxxxxx۶ و علی‎اصغر پورمهابادیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمود صهائیان‎بوستانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و علی محمدی‎تربتی به کدملی xxxxxxxxx۱ و احسان پورمهابادیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی و کیومرث علی‎پور به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو علی‎البدل هیئت‎مدیره‎ـ
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۸/۹۰ محمود صهائیان‎بوستانی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علیرضا فریور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10478767
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاران رازان مهر سهامی عام به شماره ثبت ۹۹۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۹/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آئین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. علیرضا فریور به کدملی xxxxxxxxx۶ و علی‎اصغر پورمهابادیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمود صهائیان‎بوستانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و علی محمدی‎تربتی به کدملی xxxxxxxxx۱ و احسان پورمهابادیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی و کیومرث علی‎پور به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو علی‎البدل هیئت‎مدیره‎ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۸/۹۰ محمود صهائیان‎بوستانی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علیرضا فریور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 516380

آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آئین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی سیدمصطفی خردمند به کدملی xxxxxxxxx۴ و علی جهاندیده به کدملی xxxxxxxxx۲ و غلامرضا رزازی به کدملی xxxxxxxxx۹
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10454588
آگهی تصمیمات شرکت گچ تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482224

آگهی تصمیمات شرکت گچ تهران
سهامی عام به شماره ثبتxxx۴۰
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 464804

آگهی تصمیمات شرکت صنایع ریلی ایران خودرو
سهامی خاص ثبت شده به شماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و محدتقی شیرخوانی به ش ملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10457465
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ریلی ایران خودروسهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۵۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۹۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و محدتقی شیرخوانی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 401941

آگهی تصمیمات موسسه غیرانتفاعی آموزش و پژوهش ساختمان و شهرسازی ثبت شده به شماره xxx۷
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۹۰ موسسه مزبور که در تاریخ۸/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به ش ملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9694844
آگهی تصمیمات موسسه غیرانتفاعی آموزش و پژوهش ساختمان و شهرسازی ثبت شده به شماره ۷۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۵۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۷/۹۰ موسسه مزبور که در تاریخ۸/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به ش ملیxxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9814595
آگهی تصمیمات شرکت مخازن ساحل سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۵۲۱۷۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۶۱۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۵/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۵/۹۰ واصل گردید و موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10125073
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری رازانمهر سهامی عام ثبت شده به شماره ۹۹۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۳۵۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9984551
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز تهران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۷۹۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۹۸۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۱۰/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10273036
آگهی انتخاب بازرسان شرکت آسگون فلز سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۸۷۱۴۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۴/۸۹ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و آقای محمد تقی شیرخوانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۵/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10625927
آگهی تصمیمات موسسه غیرانتفاعی آموزش و پژوهش ساختمان و شهرسازی به شماره ثبت ۷۳۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به کدملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10909853
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۰۵۶۵۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۷۲۹۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آئین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی سیدمصطفی خردمند به کدملی xxxxxxxxx۴ و علی جهاندیده به کدملی xxxxxxxxx۲ و غلامرضا رزازی به کدملی xxxxxxxxx۹

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10604581
آگهی تغییرات مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۲۶۵۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۲۶ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای محمدتقی شیرخوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولید ۱۵/۳/xxx۵ فرزند محمدرضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۴۰ ریال به صندوق مؤسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۶۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ محل مؤسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ مطهری خیابان کوه نور خیابان دوم پلاک ۱۰ واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۶/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12000981
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش حسابداران رسمی به شماره ثبت۱۰۸۳۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۳۰/۷/۹۰ محمدتقی شیرخوانی به کدملیxxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم‌الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغxxx/xxx/۹۸ریال به مبلغxxx/xxx/۹۵ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11057357
آگهی تصمیمات شرکت گچ تهران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یعقوب نعمتی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ زهرا نعمتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ هاشم نعمتی به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ ابوالفضل احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ مهدی زارعی‌نمینی به کد ملی xxxxxxxxx۷.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11744129
آگهی تصمیمات شرکت ذخیره شاهد سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۱۸۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۴۸۷۲
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۰ باقر میلانی‌شیروان به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین عامریان به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسن آزما به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و فرهود فلاحت‌پیشه به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت شاهد انرژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و محمدرضا پورحاج‌رضایی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از موسسه اندوخته شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. صورتهای مالی سال ۸۹ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11545673
آگهی تصمیمات شرکت گسترش بازرگانی داروپخش سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۵۷۱۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۹۸۸۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ـ شرکت توزیع داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ـ کارخانجات داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ـ شرکت تولید مواد اولیه داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ـ شرکت شیمی داروئی داروپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10928933
آگهی تصمیمات شرکت تهران گشت ارغوانی سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۸۸۸۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۰۸۲۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آئین ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11158437
آگهی تصمیمات شرکت مخازن ساحل سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۵۲۱۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۶۱۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11422215
آگهی تصمیمات شرکت هرمز انرژی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳۹۰۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۲۴۰۰۳۸۸۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11322510
آگهی تغییرات مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۲۶۵۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۸/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی علی‌مردانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای ایرج امیدی الیگر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد ترامشلو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمدتقی شیرخوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا بیات سرمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۲/۸/xxx۲.

در تاریخ ۶/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11746143
آگهی تغییرات مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شماره ثبت ۲۵۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۲۶۵۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمد ترامشلو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایرج امیدی الیگر به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی علی مردانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدتقی شیرخوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا بیات سرمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدتقی شیرخوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر مؤسسه و کلیه مکاتبات نیز با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۶/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات