اصغر عارفی

اصغر عارفی

کد ملی 450074xxxx
گراف ارتباطات
26
شرکت‌ها
54
آگهی‌ها

شرکت های اصغر عارفی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که اصغر عارفی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14718711
آگهی تغییرات شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۴۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای اصغر عارفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای مهدی مظهری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه انرژی غرب ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا میرزا محمدی قندهاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توربین بادی آبان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به عنوان عضو هیدت مدیره آقای سروش سالم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ را به عنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره شرکت برای بقیه مدت تصدی سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت وکلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14708195
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اصغر عارفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره و عیسی حسین پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی وحدتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بین المللی فراساحل پتروبینا کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و قاسم باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت وکلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14681733
آگهی تغییرات شرکت انرژی سروش سیوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۸۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای اصغر عارفی به شماره ملی : xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره ، آقای امین کمالوند به شماره ملی : xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هدایت عزیزی به شماره ملی : xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14445114
آگهی تغییرات شرکت انرژی آفتاب سیوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۵۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ستاره سیوان باختر ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و آقای سروش سالم به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت انرژی سروش سیوان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و آقای امین کمالوند به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ستاره ماندگار سیوان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به مدت ۲ سال انتخاب شدند . کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا امضای متفق رئیس هیئت مدیره با مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197518
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر عارفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای عیسی حسین پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی مظهری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بین المللی فراساحل پترو بینا کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی وحدتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ای اف اس کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای یحیی موسوی بیوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تجارت پایاطاها به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای قاسم باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت وکلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14184240
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۵۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر عارفی با کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره , آقای مهدی مظهری با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره , آقای رضا حدادیان با کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ عنوان عضو هیئت مدیره , آقای محمدعلی وحدتی با کدملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت فراساحل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آرین ماهتاب گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی اقای محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوهیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در صورت غیبت هر یک به همراه امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13739770
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۴/xxx۶ به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی اکبر لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی مصطفی احمد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی اصغر عارفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی سید رحیم شریف موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی محمد رضا موثقی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره و عبدالمجید محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مدیرعامل اولویت صاحبان امضاءهای مجاز به شرح زیر تعیین گردید: مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره. رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل پیوست تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12933363
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxx۲/۲۰ مورخ ۱۲/۳/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدسعید ایزدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احسان یارمحمد به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی ستاره سیوان باختر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای اصغر عارفی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی ستاره ماندگار سیوان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن اسعدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت شرکت مدیریت سرمایه امید توس به شناسه xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای صالح نقی پور ویجویه به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت اعتباری عسکریه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921073
آگهی تغییرات شرکت انرژی آفتاب سیوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۵۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین کمالوند به شماره ملی: xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل، آقای اصغر عارفی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سروش سالم به شماره ملی: xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود صفاخواه به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور و آوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و و آوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12810502
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/xxx۴ و مجوز شماره xxx۴ , xxx مورخ ۲۶/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصغر عارفی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود وکلیه مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. امضا اوراق و اسناد بهادار تا سقف ۲۰. xxx. xxx. xxx (بیست میلیارد) ریال با امضای معاونت مالی و بودجه همراه با امضا مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبراست. اختیارات بندهای ۱ ۴ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12732350
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کریم بروفرد به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت نفت سپاهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ جایگزین آقای اصغر عارفی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیأت مدیره منصوب گردید. و آقای وحید باقری خیر آبادی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای محمد حسین قائمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رییس هیأت مدیره وآقای مصطفی امید قائمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل در سمتهای خود ابقا گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قرار دادها و چک و سفته با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا باامضا متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه مهر شرکت ویا با امضا رئیس هیأت مدیره همراه مهر شرکت معتبراست. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12725184
آگهی تغییرات شرکت انرژی آفتاب سیوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۵۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۷۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی: xxxxxxxxx۷۴ و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی: xxxxxxxxx۸۳ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای حسین عباسی دره بیدی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ (خارج از سهامداران) به سمت مدیر عامل، آقای اصغر عارفی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سروش سالم به شماره ملی: xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود صفا خواه به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادر وتعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء، در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هئیت مدیره به همراه یکی از اعضاء متفقا همراه مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12302571
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات بازرگانی و مالی صبا نفت سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۴۲۹۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۷۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: آقای سیدکمال سیدعلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت گروه توسعه مالی مهر ایندگان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای امراله ابراهیمی کهریزسنگی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و الزام از قبیل چک سفته و. . . . با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12302102
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۲/۴/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جعفر آقاملائی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه مدیریت همیاری آتیه امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان رئیس هیات مدیره و اصغر عارفی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مشاوره ای خدماتی فراز اندیشه دماوند به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و محمدرضا کیارستمی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه گستر فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ و محمد مهدی نادری نورعینی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ساختمانی اندیشه گستر البرز به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ و سعید دهقان نیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آتیه سپهر قرن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت اعضای هیئت مدیره و سجاد سیاح به کد ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضای هیأت مدیره) بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تصویب شد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضائی و موسسات خصوصی اجرای مصوبات مجامع عمومی، هیأت مدیره و آئین نامه های داخلی شرکت. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل، فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه طبق آئین نامه های داخلی شرکت. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های دولتی و بانک ها و استرداد آن ها. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه های اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و .... شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزایی و چه حقوقی، در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12174068
آگهی تغییرات شرکت واسپاری سپهر پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۸۳۲۴۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۴۶۷۹۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۳ ومجوز شماره xxx۶۴مورخه ۱۴/۰۲/۹۴ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد نظر پور کاشانی کدملی xxxxxxxxx۹به نمایندگی از شرکت دریابان جنوب ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای اصغر عارفی کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای عبداله فتاحی کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علی بخشایش کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴به عنوان عضو هیئت مدیره آقای کاوه مهرانی کدملیxxxxxxxxx۰) به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیربه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای جلال پرهیزکار کدملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضاء به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته بروات قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و صرفا ً در ذیل قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی با مشتریان امضاء مدیرعامل در حکم امضاء مجاز شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764931
آگهی تغییرات شرکت آتیه اندیشان سپهر مهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۶۹۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۸۹۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای احمد حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی از طرف شرکت آتیه اندیشان سپهر شرق با شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره جایگزین آقای عبدالرسول دری اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۵برای باقیمانده دوران تصدی انتخاب شدند. ـ آقای محمد علی درویشی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت پردازش گران سامان با شناسه ملی xxxxxxxxxxxxxxxبه سمت عضو هیئت مدیره و با حفظ سمت (مدیرعامل) به جای آقای اصغر عارفی باکدملی xxxxxxxxx۸ برای باقیمانده دوران تصدی انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764110
آگهی تغییرات شرکت عمران ومسکن سازان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ و نامه شماره xxx۹۶/۲۰مورخ ۳۰/۰۶/xxx۳سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدسعید ایزدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احسان اله یارمحمد به کد ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت پروژه های توسعه و ساخت آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت ساختمان و توسعه فناوری به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن اسعدی به کد ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توس امید امین به شناسهxxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای صالح نقی پور ویجویه به کد ملیxxxxxxxxx۸به نمایندگی از موسسه اعتباری عسکریه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادارو تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470282
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت اندیشه آریا شرکت سهامی خاص بشماره ثبت ۳۸۹۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۴۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اصغر عارفی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بعنوان رییس هیئت مدیره و رحیم اسماعیلی دانا به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت عمران مسکن گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان نایب رییس هیئت مدیره و محمدرضا کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت لیزینگ گستر آریا به کد ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و غلام حسین احمدی به کد ملی xxxxxx۹۶ به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و حسن خورسند مودب به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ای مسکن آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رییس یا نایب رییس هیئت مدیره و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضاء منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398586
آگهی تغییرات شرکت آتیه اندیشان سپهر مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۹۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۸۹۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی کاظمی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبارسنجی ایرانیان با شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۹۷ به جای آقای سید بهاالدین علائی فردxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالرسول دری اصفهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت آتیه اندیشان سپهر شرق با شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱ به جای آقای یوسفعلی شریفی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
و آقای اصغر عارفی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت پردازش گران سامان با شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ به جای آقای علی فرید زادxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
و آقای محمدعلی درویشی (خارج از اعضاء) به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل تعیین شدند.
اسناد تعهدآور اوراق بهادار و چکهای صادره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393942
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۵/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای محمدسعید ایزدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت رئیس هیئت‎مدیره.
ـ آقای امیرحسین احمدزاده‎نامدار به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت پروژه‎های توسعه و ساخت آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره.
ـ آقای اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت ساختمان و توسعه فن‎آوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت عضو هیئت‎مدیره/
ـ آقای محسن اسعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‎گذاری توس امید امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیئت‎مدیره.
ـ آقای صالح نقی‎پورویجویه به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393941
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مجید کیانپور به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایدگی از طرف شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و امیرحسین احمدزاده‎نامدار به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت پروژه‎های توسعه و ساخت آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بسمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت ساختمان و توسعه فن‎آوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت عضو هیئت‎مدیره.
محسن اسعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‎گذاری توس امید امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیئت‎مدیره و صالح نقی‎پورویجویه به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف موسسه مالی و اعتباری عسکریه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242814
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران کرمان سهامی عام شماره ثبت ۳۳۹۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۶/۸/۹۲:
۱ـ آقای سید محمد صدر هاشمی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران بسمت رئیس هیئت مدیره سید مهدی طبیب زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از سازمان عمران کرمان بسمت عضو هیئت مدیره و اصغر عارفی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره حسین رحمتی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین بسمت عضو هیئت مدیره و سعید رضا عاصمی زواره با کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان بسمت عضو هیئت مدیره مسعود صفا خواه با کد ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی اوراق عادی باامضا ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
۴ـ حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت به هیئت مدیره تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218616
آگهی تغییرات شرکت واسپاری سپهر پارس شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۳۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۷۹۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علی محمد نظرپورکاشانی کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت دریابان جنوب ایران کیش به عنوان رییس هیئت مدیره و اصغر عارفی کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و عبداله فتاحی کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر به عنوان عضو هیئت مدیره و کریم بروفرد کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به عنوان عضو هیئت مدیره و علی عقدائی کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر بعنوان عضو هیئت مدیره و جلال پرهیزکار کد ملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضاء به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رییس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و صرفاً در ذیل قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی با مشتریان امضاء مدیرعامل در حکم امضاء مجاز شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1281282
آگهی تأسیس شرکت
تاسیس شرکت سهامی خاص بین المللی اشتاد تجارت شرق در تاریخ ۱/۸/xxx۲ به شماره ثبت xxxxxx در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری طبق مقررات؛ واردات و خرید کالاهای مجاز از منابع داخلی و خارجی و ترخیص آن از کلیه گمرکات کشور، صادرات و فروش به مصرف کنندگان داخلی و خارجی و توزیع کالاهای ، اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی، ارائه خدمات پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش مرتبط به موضوع، اخذ تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی ارزی و ریالی از کلیه بانکهای و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا در سایر شرکتهای اعم از داخلی و خارجی، خرید سهام شرکتهای داخلی و خارجی برای شرکت، اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در کلیه مناقصات و مزایده ها و نمایشگاهای دولتی و خصوصی، تشکیل انواع شرکت و مبادرت به هرگونه مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های تولیدی، بازرگانی و خدماتی، (کلیه موارد فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم).
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران ونک بزرگراه کردستان انتهای برزیل شرقی ـ بن بست لاله ـ پلاک ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۵۰ سهم xxx/۱ ریالی که تعداد xxx/xxx/۵۰ سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۲/xxx مورخ ۲۶/۶/۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه ملاصدرا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ اصغر عارفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ مجتبی شیروانی هرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ احمدرضا سبزواری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل
۵ـ۵ ـ احمدرضا سبزواری به شماره ملی به سمت عضو هیئت مدیره
به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی شرکت و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل.
۹ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1003015
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۸/۹۱ شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به ش م xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی مجید کیانپور به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت پروژه‌های توسعه و ساخت آریان به ش م xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی امیرحسین احمدزاده نامدار به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت ساختمان و توسعه فن آوری به ش م xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی اصغر عارفی به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری مسکن به ش م xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی عظیم رهنورد واقف به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه مالی و اعتباری عسکریه به ش م xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی صالح نقی پورویجویه به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1003016
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۷/۹۱ شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به ش م xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی مجید کیانپور به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت پروژه‌های توسعه و ساخت آریان به ش م xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی احمد ضیایی به ک م xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت ساختمان و توسعه فن آوری به ش م xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی اصغر عارفی به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری مسکن به ش م xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی عظیم رهنورد واقف به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت اعضاء هیئت مدیره و موسسه مالی و اعتباری عسکریه به ش م xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی صالح نقی پورویجویه به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 994643
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت اندیشه آریا سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۹۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۴۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت خدمات بیمه ای مسکن آریا سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدصادق مفتح به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی عام با نمایندگی آقای سید احمد مقیمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت عمرانی مسکن گستر سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید طاهردوست محمدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت لیزینگ گستر آریا سهامی خاص با نمایندگی آقای رحیم اسماعیلی دانا به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری بانک مسکن سهامی خاص با نمایندگی آقای سید علی آقامتشکره به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اصغر عارفی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲/۷/۹۳.
در تاریخ ۷/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9642752
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصادنوین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۱ اصغر عارفی به کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادها و نظایر آن با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708248
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصادنوین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۱ اصغر عارفی به کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادها و نظایر آن با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10516812
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ رضا کامرانی جویمند به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت رهروان دوراندیش و علی ممیزان به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و سیاوش زراعتی سندیانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی توسعه شهری فراز به سمت عضو هیئت مدیره و اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پیمان سازان تجارت اطلس بسمت رئیس هیئت مدیره و سید حسین سیدشفیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد ضیایی به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668580
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۲۲۵۳۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۱۰/۹۰ رضا کامرانی جویمند به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت رهروان دوراندیش و علی ممیزان به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و سیاوش زراعتی سندیانی به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی توسعه شهری فراز به سمت عضو هیئت مدیره و اصغر عارفی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پیمان سازان تجارت اطلس بسمت رئیس هیئت مدیره و سید حسین سیدشفیعی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد ضیایی به کدملیxxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 649203
آگهی تغییرات در شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
باستناد صورتجلسه هیاتمدیره مورخ ۳۰/۳/xxx۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیاتمدیره و سیاوش جروند به کدملی xxxxxxxxx۸ به جای رضا کامرانی به نمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایهگذاری ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت نایب رئیس هیاتمدیره و سعیدرضا عاصمیزواره به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت عضو هیاتمدیره و محسن بهرامیارضاقدس به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مدیریت پروژه ساختمان نوین ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیاتمدیره و سید محمود میریان به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری ساختمان نوین به جای احمد ضیایی بسمت عضو هیاتمدیره و احمد ضیایی به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضا هیاتمدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیاتمدیره انتخاب شدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیاتمدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق یکی از اعضای هیاتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیاتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10516495
آگهی تغییرات در شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۰/۳/xxx۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیات مدیره و سیاوش جروند به کدملی xxxxxxxxx۸ به جای رضا کامرانی به نمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و سعیدرضا عاصمی زواره به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت عضو هیات مدیره و محسن بهرامی ارض اقدس به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مدیریت پروژه ساختمان نوین ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیات مدیره و سید محمود میریان به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به جای احمد ضیایی بسمت عضو هیات مدیره و احمد ضیایی به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضا هیات مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 610970
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان سهامی عام شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای مسعود صفا خواه با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و آقای سید محمد صدر هاشمی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر عارفی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان سید مهدی طبیب زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سازمان عمران کرمان (سهامی خاص) و آقای حسین رحمتی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی نوین (سهامی خاص) و آقای سعید رضا عاصمی زواره بنمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین ایرانیان (سهامی عام) بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9677046
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان سهامی عام شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای مسعود صفا خواه با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و آقای سید محمد صدر هاشمی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر عارفی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان سید مهدی طبیب زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سازمان عمران کرمان (سهامی خاص) و آقای حسین رحمتی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی نوین (سهامی خاص) و آقای سعید رضا عاصمی زواره بنمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین ایرانیان (سهامی عام) بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۳ـ حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 589751
آگهی تصمیمات شرکت بیمه نوین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۲/۹۱ حسن معتمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از کارگزاری بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی دهقانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و نصراله طهماسبی آشتیانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پیمانکاری بین المللی استراتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ بجای عیسی شهسوارخجسته به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت اعضای هیئت مدیره و غلامعلی غلامی به کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. امضای مجاز جهت برداشت از حسابهای بانکی و مکاتبات عادی و قراردادهای شرکت بشرح ذیل میباشد: ۱ـ حسابهای بانکی مستقر در مرکز شرکت (تهران) و حسابهای بانکی مربوط به واریز وجوه حق بیمه در شهرستانها با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نصراله طهماسبی آشتیانی عضو هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره یا معاون امور شعب و بازاریابی یا مدیرمالی همراه با مهر شرکت ۲ـ برداشت از حسابهای مربوط به پرداخت خسارت در تهران با امضای مدیرعامل یا مدیر مالی به اتفاق امضای یکی از معاونین فنی یا امور شعب و یا بازاریابی همراه با مهر شرکت ۳ـ برداشت از حسابهای مربوط به پرداخت خسارت و کارمزد در شهرستانها با امضای مسئول شعبه به اتفاق امضای رئیس منطقه یا یکی از پرسنل شرکت که به تائید مدیرعامل تعیین میشود ترجیحا مسئول مالی شعبه همراه با مهر شعبه ۴ـ امضای سایر اوراق بهادار از قبیل سفته در شعب مطابق بند ۳ فوق میباشد ۵ـ مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9851847
آگهی تصمیمات شرکت بیمه نوین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۶۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۶۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۲/۹۱ حسن معتمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از کارگزاری بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و علی دهقانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از بانک اقتصاد نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و نصراله طهماسبی‌آشتیانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پیمانکاری بین‌المللی استراتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ و اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ بجای عیسی شهسوارخجسته به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت اعضای هیئت‌مدیره و غلامعلی غلامی به کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضای هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. امضای مجاز جهت برداشت از حسابهای بانکی و مکاتبات عادی و قراردادهای شرکت بشرح ذیل میباشد: ۱ـ حسابهای بانکی مستقر در مرکز شرکت (تهران) و حسابهای بانکی مربوط به واریز وجوه حق بیمه در شهرستانها با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره یا نصراله طهماسبی‌آشتیانی عضو هیئت‌مدیره به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره یا معاون امور شعب و بازاریابی یا مدیرمالی همراه با مهر شرکت ۲ـ برداشت از حسابهای مربوط به پرداخت خسارت در تهران با امضای مدیرعامل یا مدیر مالی به اتفاق امضای یکی از معاونین فنی یا امور شعب و یا بازاریابی همراه با مهر شرکت ۳ـ برداشت از حسابهای مربوط به پرداخت خسارت و کارمزد در شهرستانها با امضای مسئول شعبه به اتفاق امضای رئیس منطقه یا یکی از پرسنل شرکت که به تائید مدیرعامل تعیین میشود ترجیحا مسئول مالی شعبه همراه با مهر شعبه ۴ـ امضای سایر اوراق بهادار از قبیل سفته در شعب مطابق بند ۳ فوق میباشد ۵ـ مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 557661
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت صنایع آجر ماشینی فیروز آباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به جای اکبر محققی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و اکبر محققی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9531046
آگهی تصمیمات شرکت گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۳۱۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت صنایع آجر ماشینی فیروز آباد به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به جای اکبر محققی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و اکبر محققی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 523249

آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدسعید احمدی ابهری به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری رهروان دوراندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی ممیزان به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و سیدحسین سیدشفیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت عضو هیئت مدیره و سیاوش زراعتی سندیانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره و احمد ضیائی خارج از اعضای هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو از نفر ایشان با یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 523250

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۹۰ اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدحسین سیدشفیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا کامرانی جویمند به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری رهروان دوراندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره و علی ممیزان به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و سیاوش زراعتی سندیانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره و احمد ضیائی به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10142586
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۹۰ اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدحسین سیدشفیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا کامرانی جویمند به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری رهروان دوراندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره و علی ممیزان به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و سیاوش زراعتی سندیانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره و احمد ضیائی به کدملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9796562
آگهی تصمیمات شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی احمد ضیایی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی سعیدرضا عاصمی‌زواره به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه‌گذاری ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی رضا کامرانی‌جویمند به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت مهندسی و مدیریت پروژه ساختمان نوین ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی محسن بهرامی‌ارض‌اقدس به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۹/۹۰ اصغر عارفی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد ضیایی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اصغر خرمی‌شریف به کدملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت‌مدیره معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482378

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به کدملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه همیاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی علی دهقانی منشادی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت امید آیندگان سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی مهدی کرباسیان به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پایاپای ملی به کدملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی مهدی فتاحی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت کارت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی محمدرضا عارفی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۰ علی دهقان منشادی به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی کرباسیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکنفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده ضمنا هیئت مدیره به مرتضی داودی اختیار داد که بجای هر یک از اعضاء هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور را امضاء نماید و نیز کلیه نامه های اداری و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل در ۱۶ بند به شرح پیوست صورتجلسه توسط هیئت مدیره تصویب و به وی تفویض گردید.
پxxxxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9662894
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۷۲۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۷/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همیار حساب به کدملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و مسعود مبارک به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه همیاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی علی دهقانی‌منشادی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت امید آیندگان سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی مهدی کرباسیان به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پایاپای ملی به کدملی xxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی مهدی فتاحی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت کارت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی محمدرضا عارفی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۰ علی دهقان‌منشادی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی کرباسیان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکنفر از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده ضمنا هیئت‌مدیره به مرتضی داودی اختیار داد که بجای هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور را امضاء نماید و نیز کلیه نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل در ۱۶ بند به شرح پیوست صورتجلسه توسط هیئت‌مدیره تصویب و به وی تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9756576
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران سهامی عام ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۰ و احکام صادره اصغر عارفی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه‌گذاری سامانه استراتوس به و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی ممیزان به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی جدید شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی به و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و سیدسعید احمدی‌ابهری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری رهروان دور اندیش به و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و احمد ضیایی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت‌مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9617427
آگهی تغییرات شرکت سنگ سرام زاگرس سهامی‌خاصبه شماره ثبت ۳۰۰۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۱۰۵۱
به‌استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای اصغر عارفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم لعیا درگاهی‌فدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مهری بیاتی بشماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم لعیا درگاهی‌فدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جلمه چک ـ سفته و غیره با دو امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10404367
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن سهامی خاص بشماره ثبت ۳۸۲۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۷/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن سهامی خاص با نمایندگی آقای علی ثقفی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کارگزاری بانک مسکن سهامی خاص با نمایندگی آقای خسرو صداقت به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت عمرانی مسکن گستر سهامی خاص با نمایندگی آقای غلامعلی شفیعی پنجکی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت لیزینگ گستر آریا سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا کیارستمی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت آجر ماشینی فیروزآباد سهامی خاص با نمایندگی آقای سجاد سیاح بسمت عضو هیئت مدیره و آقای اصغر عارفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱/۵/xxx۱ ۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۸/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11793998
آگهی تصمیمات شرکت عمرانی مسکن گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۰۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۰ اصغر عارفی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به جای سید بهاءالدین علائی‌فرد به عنوان نماینده شرکت سرمایه‌گذاری بانک مسکن به سمت رئیس هیئت‌مدیره و یوسف مرتضائی به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مزدک حبیبی به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت‌مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین‌ گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11069468
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۳۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۹۰۶۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۳/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری سامانه استراتوس به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷ و شرکت تامین سرمایه هنزا به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ و حمید شایگان به کدملیxxxxxxxxx۲ و فرشید کازرانی به کدملیxxxxxxxxx۸ و سید ابراهیم شریعت به کدملیxxxxxxxxx۱‌ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۵/۱۲/۸۹ اصغر عارفی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه هنزا به سمت عضو هیئت‌مدیره و سید ابراهیم شریعت به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سید محمدصدر هاشمی‌نژاد به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سامانه استراتوس به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، فرشید کازرانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11704625
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران سهامی عام به شماره ثبت۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۵/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سامانه استراتوس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و سیدسعید احمدی‌ابهری به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری رهروان دوراندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی ممیزان به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و سیدحسین سیدشفیعی به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری هامون کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره و سیاوش زراعتی‌سندیانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و احمد ضیائی خارج از اعضای هیئت‌مدیره به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب دو از نفر ایشان با یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11130335
آگهی تصمیمات شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۶/۹۰ اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اصغر عارفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، احمد ضیائی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، سعیدرضا عاصمی‌زواره به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ عنوان عضو هیئت‌مدیره و محسن بهرامی‌ارض‌اقدس به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سیمان و آهک همدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو هیئت‌مدیره و مسعود صفاخواه به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه‌گذاری ساختمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت‌مدیره و علی‌اصغر خرمی‌شریف به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11252103
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۷/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به نمایندگی احمد صادقی به ش ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه‎گذاری مسکن سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی عظیم رهنورد واقف به ش ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت مدیریت پروژه‎های توسعه و ساخت آریان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی احمد ضیائی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت ساختمان و توسعه فن‎آوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی اصغر عارفی به ش ملی xxxxxxxxx۸ و موسسه مالی و اعتباری عسکریه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی صالح نقی‎پورویجویه به ش ملی xxxxxxxxx۸ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۰ احمد صادقی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و احمد ضیائی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و صالح نقی‎پورویجویه بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11097428
آگهی تغییرات شرکت سنگ سرام زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۱۰۵۱
به ‌استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سیدفرشید معصومی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید جلال‌دوست‌آستانه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۴/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای اصغر عارفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم لعیا درگاهی‌فدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مهری بیاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۲۱/۴/xxx۱

در تاریخ ۱/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات