روح اله لهرابیان

روح اله لهرابیان

کد ملی 450008xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
39
آگهی‌ها

شرکت های روح اله لهرابیان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که روح اله لهرابیان دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران
صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران
عضو هییت مدیره
پرداخت الکترونیک سداد
پرداخت الکترونیک سداد
ملی مسکن و صنایع ساختمانی
ملی مسکن و صنایع ساختمانی
آزاد راه زنجان تبریز
آزاد راه زنجان تبریز
رییس هییت مدیره
ملی ازادراه قزوین زنجان
ملی ازادراه قزوین زنجان
سرمایه گذاران فناوری تک وستا
سرمایه گذاران فناوری تک وستا
نایب رییس هییت مدیره
ردان سیستم
ردان سیستم
نایب رییس هییت مدیره
سامانه های کاربردی کلان همگام
سامانه های کاربردی کلان همگام
رییس هییت مدیره
تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان
تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان
رییس هییت مدیره
تامین آتیه سرمایه انسانی تک وستا
تامین آتیه سرمایه انسانی تک وستا
سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت
سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت
نایب رییس هییت مدیره
سامانه پرداخت های نوین آزاد راههای کشور سپندار
سامانه پرداخت های نوین آزاد راههای کشور سپندار
رییس هییت مدیره
توسعه فن افزار توسن
توسعه فن افزار توسن
رییس هییت مدیره
خدمات هوشمند آینده
خدمات هوشمند آینده
رییس هییت مدیره
کیش ویر
کیش ویر
نایب رییس هییت مدیره
سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز
سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز
نایب رییس هییت مدیره
مهندسی رای دانا آفرین
مهندسی رای دانا آفرین
رییس هییت مدیره
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین
نایب رییس هییت مدیره
توسعه خدمات اقتصاد آرمان
توسعه خدمات اقتصاد آرمان
توسعه یکپارچه تراکنش کارور
توسعه یکپارچه تراکنش کارور
نایب رییس هییت مدیره
ریز سازگان تکین
ریز سازگان تکین
رییس هییت مدیره
سام سفر پرداز توسن
سام سفر پرداز توسن
رییس هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14935812
آگهی تغییرات شرکت سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 423606 و شناسه ملی 10320747147
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صالح نوریان کفشگری به شماره ملی 2161962256 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا با شناسه ملی 10320353810 به جای آقای جعفر پشامی به سمت عضو هییت مدیره تعیین و به شرح ذیل تعیین سمت گردیدند خانم کتایون بیات به شماره ملی 4132134598 به سمت ریئس هیأت مدیره آقای روح الله لهرابیان به شماره ملی 4500082964 به سمت نائب ریئس هیأت مدیره آقای فرشید بلوری به شماره ملی 1290993432 به سمت عضو هیأت مدیره آقای حمید رضا تقی زاده گان به شماره ملی 0064330192 به سمت عضو هیأت مدیره آقای صالح نوریان کفشگری به شماره ملی 2161962256 به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمد اجدانی به شماره ملی 6249745564 به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و ریئس هیأت مدیره و در صورت غیاب هر یک از آنان با امضاء فرد حاضر و یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. د: کلیه اوراق عادی و اداری شرکت به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در صورت غیاب ایشان با امضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ980917858351504 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14895491
آگهی تغییرات شرکت سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 423606 و شناسه ملی 10320747147
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم کتایون بیات به شماره ملی 4132134598 به سمت رئیس هیات مدیره و آقای روح الله لهرابیان به شماره ملی 4500082964 به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای فرشید بلوری به شماره ملی 1290993432 به سمت عضو هیات مدیره و آقای حمید رضا تقی زاده گان به شماره ملی 0064330192 به سمت عضو هیات مدیره و آقای جعفر پشامی به شماره ملی 4323526652 به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمد اجدانی به شماره ملی 6249745564 به سمت مدیرعامل(خارج از اعضای هیات مدیره) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در صورت غیاب هر یک از آنان با امضاء فرد حاضر و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.کلیه اوراق عادی و اداری شرکت به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در صورت غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. پ980821211829621 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14640055
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای سید محمد فاطمی اردکانی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ - آقای روح اله لهرابیان کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ - آقای علی اکبر نامداری خلیل آباد کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت پیشتاز پردازش پارس ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ حق امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل : چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ( درغیاب مدیرعامل ، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره ، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت ) ، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ از ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14583405
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های یکپارچه سیمرغ تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۷۱۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم کتایون بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای روح الله لهرابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای بابک محبوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای حمید رضا تقی زاه گان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای جعفر پشامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمد اجدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضای هیأت مدیره ) انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در صورت غیاب هر یک از آنان با امضاء فرد حاضر و یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در صورت غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14569380
آگهی تغییرات شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی روح اله لهرابیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی سیدروح اله فاطمی اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی عبدالحمید منصوری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ردان سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی امید ترابی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی سیدمحمد فاطمی اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید . حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید : اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۲۲ ماده ۴۰ اساسنامه تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد وحساب سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیات مدیره تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته مدیرعامل می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به مدیران شرکت تفویض نماید اجرای مصوبات هیات مدیره کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ( در غیاب مدیرعامل ، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره ، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت ) ، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14550943
آگهی تغییرات شرکت خدمات هوشمند آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۲۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۰۳۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای سید محمد فاطمی اردکانی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ با نمایندگی آقای روح اله لهرابیان کد ملی : xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی آقای سید روح فاطمی اردکانی کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حامد رفیعی کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل ( خارج از اعضا ) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند . کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ( در غیاب مدیرعامل ، امضا یک عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره ، امضا یک عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت ) ، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . حدود اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ ماده ۴۰ اساسنامه . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14478849
آگهی تغییرات شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی تک وستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۷۲۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بنمایندگی آقای سید روح اله فاطمی اردکانی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ردان سیستم بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بنمایندگی آقای سید محمد فاطمی اردکانی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت پیشتاز پردازش پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بنمایندگی آقای روح اله لهرابیان کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید : اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ ماده ۴۱ اساسنامه اجرای مصوبات هیات مدیره کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ( در غیاب مدیرعامل ، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره ، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت ) ، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14420048
آگهی تغییرات شرکت سام سفر پرداز توسن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲۵۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۵۸۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روح اله لهرابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره محسن ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ردان سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محمودرضا سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سفر هوشمند آینده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره ، امضا یک عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت) و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای ۱ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14278330
آگهی تغییرات شرکت ردان سیستم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۳۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای روح اله لهرابیان کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. آقای فرامرز ارجمندی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳. آقای محمود بهشتی اردکانی کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۴. آقای جواد ماه جان کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره، امضا یک عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را مندرج در بندهای ۱ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ از ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218525
آگهی تغییرات شرکت ریز سازگان تکین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۲۶۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد رشید به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضا ) و آقای رسول رئیسی اردلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی آقای روح اله لهرابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بانمایندگی آقای سید ولی اله فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره تعیین گردیدند. اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ ماده ۱۴ اساسنامه و اجرای مصوبات هیات مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره بهمراه مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14216165
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه یکپارچه تراکنش کارور درتاریخ ۲۴/۰۶/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: فعالیت بازار یابی غیر هرمی و غیر شبکه ای تولید و ارائه رایانه ، تولید و ارائه دستگاه های جانبی، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و CD اطلاعاتی تولید داخل، خدمات شبکه های اطلاع رسانی واردات و صادرات حق العمل کاری و نمایندگی تجاری موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی، شبکه داده ها (ارائه اجرا و پشتیبانی) طراحی و توسعه بازیهای رایانه ای وسرگرمی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله ولیعصر ـ کوچه نور ـ خیابان تابان غربی ـ پلاک ۱۲ ـ طبقه سوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxxxxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۷ ـ xxx ـ xxx۵ مورخ ۱۱/۰۴/xxx۷ نزد بانک سامان شعبه آفریقای شمالی با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و به نمایندگی روح الله لهرابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال سامانه های یکپارچه بزرگ فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و به نمایندگی عبدالحمید منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال نوین ایده فاخر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و به نمایندگی حسین علی اکبرکاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال تندر پیک فاخر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ و به نمایندگی محمدعلی ثابتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یک عضو هیئت مدیره که نایب رئیس هیئت مدیره نمی باشد با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همرا با مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم زهرا بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی آزما تراز ژرف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14196676
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۹۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روح اله لهرابیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به جای جمیل جلیلیان به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ردان سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و محمود رضا سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به جای احمد افتخاری علی آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیات مدیره و سید محمد فاطمی اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و لیلا پوریوسف بجاربنه به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت به همراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱و ۱۲ و ۱۴و ۱۵و ۱۶و ۱۷ ماده ۱۴ اساسنامه - اجرای مصوبات هیات مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14174155
آگهی تغییرات شرکت ردان سیستم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۳۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روح اله لهرابیان کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و فرامرز ارجمندی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و محمود بهشتی اردکانی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و علی اکبر نامداری خلیل آباد کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14121383
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم یاقوتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بجای آقای جمیل جلیلیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ تعیین و انتخاب گردید. در نتیجه سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید:خانم مریم یاقوتی کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره - آقای روح اله لهرابیان کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای احمد افتخاری علی آبادی کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ ماده ۴۰ اساسنامه. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14118019
آگهی تغییرات شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۴۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله لهرابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به جای آقای جمال دامغانیان بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند. سمت اعضاء برای بقیه مدت تصدی مدیران به شرح زیر می‌باشد: آقای روح اله لهرابیان شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۲ آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ۳ آقای سیدروح اله فاطمی اردکانی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۴ آقای عبدالحمید منصوری شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ آقای امید ترابی شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره. هیأت مدیره اختیارات خود را مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۲۲ ماده ۴۰ اساسنامه و تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد وحساب سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره، امضا یک عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14115282
آگهی تغییرات شرکت مهندسی رای دانا آفرین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۹۴۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۶۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یحیی پالیزدار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدحسین معینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسن نیلفروشان دردشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمودرضا عسگریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای روح الله لهرابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14074378
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید آرزومند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پیشتاز پردازش پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت عضوء هیئت مدیره و جعفر پشامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و جمیل جمیلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره وروح اله لهرابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تجارت الکترونیک هوشمند آینده بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرامرز ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ردان سیستم بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بسمت عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ ماده ۳۷ اساسنامه (به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضوء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضوء هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره، امضا یک عضوء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14031405
آگهی تصمیمات شرکت کیش ویر (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۲۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۸۹۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۶. ۱۲. ۲۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای رسول صفاری با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء)، آقای محمود بهشتی اردکانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ردان سیستم با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای روح اله لهرابیان با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پیشتاز پردازش پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر نامداری خلیل آباد با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب هر کدام با امضای یک عضو هیئت مدیره و مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل با امضای یک عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یک عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت) و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14025824
آگهی تغییرات شرکت خدمات رسان هوشمند آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۲۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۰۳۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله لهرابیان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و آقای سیدروح اله فاطمی اردکانی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و آقای احمد افتخاری علی آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره، امضا یک عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14012044
آگهی تغییرات شرکت ردان سیستم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۳۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله لهرابیان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیات مدیره بنمایندگی از شرکت پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ بجای آقای محمود بهشتی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای فرامرز ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیات مدیره بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بجای آقای روح اله لهرابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمود بهشتی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیات مدیره بنمایندگی از شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بجای آقای فرامرز ارجمندی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم تندیس مددیانس به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه اجرای مصوبات هیات مدیره کلیه اعضا هیات مدیره و مدیرعامل پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975931
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن افزار توسن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۰۹۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محمد مظاهری به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای روح اله لهرابیان به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا (سهامی خاص) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید بیگی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ ماده ۴۰ اساسنامه (مقرر گردید آیین نامه‌ها و دستور العمل هایی که دارای ابعاد مالی می‌باشند با پیشنهاد مدیرعامل در هیئت مدیره بررسی و مصوب شوند) کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13951141
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سامانه پرداخت‌های نوین در آزاد راه‌ها درتاریخ ۲۶/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: موضوع شرکت عبارت است از: تامین منابع مالی، اجرا، نگهداری، بهره برداری و انتقال پروژه طراحی و پیاده سازی سامانه پرداخت‌های نوین در آزادراه‌های کشور با استفاده از فناوری‌های برخط، بی سیم، رادیویی و سایر فناوری‌های روز دنیا، وفق قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۲۴/۰۸/xxx۶ مجلس شورای اسلامی و الحاقات و اصلاحات بعدی و آئین نامه اجرای قانون مشارکت مصوب ۱۶/۰۱/xxx۴ هیئت وزیران، و نیز انجام مطالعات تکمیلی و انجام کلیه فرایندهای وارداتی موضوع شرکت از خارج از کشور، انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی و اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذی ربط و اخذ کارت بازرگانی در ارتباط با فعالیت‌های موضوع شرکت، عضویت در انجمن‌های صنفی مرتبط، طراحی، ایجاد و بهره برداری از زیرساخت‌های نرم افزاری، سخت افزاری و عمرانی مرتبط، انجام پرداخت‌های الکترونیکی، اخذ نمایندگی برای فناوری‌های مرتبط با سامانه‌های پرداخت الکترونیکی برخط، بی سیم، رادیویی و غیره، مشارکت با سایر شرکت‌های داخلی و خارجی به منظور انجام فعالیت‌های فوق، برگزاری یا شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های داخلی و خارجی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی داخلی و خارجی. باستناد مجوز شماره xxxxxx/۴۷ مورخ ۱۷/۰۸/۹۶ وزارت راه و شهرسازی (معاونت ساخت و توسعه آزادراهها). مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - شهید بهشتی - خیابان شهید فرشاد ایازی (نهم) - خیابان شهید عبدالمجید صابونچی - پلاک xxx - طبقه اول - واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxxxxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴. xxx۹ مورخ ۰۶/۱۲/xxx۶ نزد بانک پارسیان شعبه چهارراه تختی با کد xxx۴. ۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره تجارت الکترونیک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و به نمایندگی احسان کدخدائی الیادرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ و به نمایندگی روح الله لهرابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و به نمایندگی حمیدرضا رضاپناه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و به نمایندگی میر حسام حاجی میری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آتی شهر هوشمند ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و به نمایندگی عباس اربابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فاطمه امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهد آور ازقبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب انان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری وعادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای پیام جهانمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای بابک محبوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره xxxxxx/۴۷ مورخ ۱۷/۰۸/xxx۶ شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، معاونت ساخت و توسعه آزادراهها وزارت راه و شهر سازی تاسیس گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13930784
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های یکپارچه سیمرغ تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۷۱۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کتایون بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و روح اله لهرابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بابک محبوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و علی کشوری شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره وجعفر پشامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تا پایان تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در صورت غیاب هر یک از آنان با امضاء فرد حاضر و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. کلیه اوراق عادی و اداری شرکت به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در صورت غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13923569
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تامین آتیه سرمایه انسانی تک وستا درتاریخ ۱۶/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: تامین آتیه سرمایه انسانی تک وستا شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: ارائه کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی، خرید، فروش، واردات، صادرات، تهیه، تولید، بسته بندی، توزیع و ترخیص کالا از گمرکات داخلی کلیه اقلام مجاز بازرگانی. ارائه خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات شامل تولید و ارائه سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی، ارائه خدمات تجارت الکترونیک و ارزش افزوده و خدمات امنیتی نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی و ارائه خدمات الکترونیک، تولید و توسعه نرم افزار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک، اتوماسیون سیستمهای اداری، ایمن سازی سیستمهای اطلاعاتی، طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه‌های کامپیوتری و ارائه خدمات مشاوره در رابطه با موارد فوق. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و خصوصی و نیمه خصوصی و شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری و شرکت در مناقصات و مزایدات و پیمانهای دولتی و خصوصی. سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع. مشارکت و سرمایه گذاری در زمینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات با شرکتها و موسسات داخلی و خارجی. اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و گشایش اعتبارات اسنادی و ال سی به صورت ارزی و ریالی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سرمایه گذری مستقیم و یا خرید سهام در داخل و خارج از کشور، مشاوره جهت ارائه خدمات مدیریتی و طراحی سیستم و بازاریابی. اخذ و اعطای نمایندگی‌های داخلی و خارجی و تاسیس شعب و نمایندگی‌ها در داخل و خارج از کشور، شرکت و برگزاری نمایشگاها و کنفرانس‌ها و همایشهای داخلی و بین المللی، بطور کلی انجام کلیه امور مرتبط با موضوع و اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ونک میدان کوشیار خیابان شهید عقیل خلیل زاده پلاک ۲۸ طبقه پنجم واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۰ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxxxxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴ مورخ ۱۳/۱۰/xxx۶ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اعضا هیئت مدیره پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و به نمایندگی روح اله لهرابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال ردان سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و به نمایندگی سید محمد فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و به نمایندگی جمیل جلیلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره، امضا یک عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم نوشین چهاردولی خلوزینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمود بهشتی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13898258
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های کاربردی کلان همگام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۷۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۹۰۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله لهرابیان کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای شهرام ایرانی عموقین کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سامانه‌های یکپارچه بزرگ فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بجای آقای محمد صادقی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره خانم مرضیه پنبه ئیان کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای مهدی رازپوش نظری کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای فرهاد بهمنی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ ماده ۴۰ اساسنامه کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام با امضاء یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (در غیاب مدیرعامل، امضا یک عضو هیات مدیره و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره، امضا یک عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بهمراه مهر شرکت)، و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13891028
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جمیل جلیلیان با کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره احمد افتخاری علی آبادی با کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت ردان سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره روح اله لهرابیان با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیأت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13785947
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های کاربردی کلان همگام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۷۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۹۰۱۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله لهرابیان به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد صادقی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره خانم مرضیه پنبه ئیان کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای مهدی رازپوش نظری کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای فرهاد بهمنی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ ماده ۴۰ اساسنامه اجرای مصوبات هیات مدیره امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715131
آگهی تغییرات شرکت ردان سیستم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۳۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا (سهامی خاص) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای روح اله لهرابیان کدملی: xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره وشرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین (سهامی خاص) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی آقای فرامرز ارجمندی کدملی: xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره وشرکت کیش ویر (سهامی خاص) به شناسه ملی: xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای محمود بهشتی اردکانی کدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره تعیین گردیدند. هیات مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590786
آگهی تغییرات شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۹۷۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز احمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیأت مدیره؛ آقای وحید باقری خیرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره؛ آقای روح الله لهرابیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیأت مدیره؛ آقای جواد ضیائی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره؛ آقای رضا زرنوخی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره ومدیرعامل امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت، همچنین اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیأت مدیره طبق ماده ۳۹ اساسنامه به استثنای بندهای ۲، ۳، ۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ به مدیر عامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404773
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ با نمایندگی آقای روح الله لهرابیان کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه فن افزار توسن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ با نمایندگی آقای حبیب رودساز کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ با نمایندگی آقای علی اکبر نامداری خلیل آباد کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت داده کاوان هوشمند توسن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای جمیل جلیلیان کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده اعتبار هیئت مدیره تا تاریخ ۰۳/۰۴/xxx۷ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13095261
آگهی تغییرات شرکت آزاد راه زنجان تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۰۹۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصرت مجیدزاده به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت ملی آزادراه قزوین زنجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد سپهری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف بانک صادرات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای روح اله لهرابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر خواهد_بود. امضای کلیه مکاتبات و اقدامات حقوقی، اقامه هرگونه دعوی و دفاع اعم از حقوقی و کیفری علیه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با داشتن تمام اختیارات در امر دادرسی و تجدیدنظرخواهی در تمام مراحل دادرسی به مدیرعامل و در غیاب ایشان به یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تفویض می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041322
آگهی تغییرات شرکت ملی ازادراه قزوین زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۵۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله لهرابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای منصور پشوتن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از بانک ملی ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای بهرام صفری زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت ملی شیمی کشاورز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12810565
آگهی تغییرات شرکت ملی ازادراه قزوین زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۵۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله لهرابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدعلی ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از بانک ملی ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای بهرام صفری زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت ملی شیمی کشاورز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اقدامات حقوقی، اقامه هرگونه دعوی و دفاع اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات در امر دادرسی و تجدیدنظرخواهی در تمام مراحل دادرسی با مدیرعامل و در غیاب ایشان به یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت تفویض میگردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12664598
آگهی تغییرات شرکت آزاد راه زنجان تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۰۹۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ رئیس هیئت مدیره وآقای اسمعیل حسن بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ نایب رئیس هیئت مدیره وآقای بهرام صفری زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی xxxxxxxxx۰۵ عضو هیئت مدیره وآقای سعید نفیسی زیده سرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت ملی آزادراه قزوین زنجان xxxxxxxxx۰۷ عضو هیئت مدیره وآقای روح اله لهرابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی xxxxxxxxx۹۰ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12646146
آگهی تغییرات شرکت ملي ازادراه قزوين زنجان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۷۶۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۵۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله لهرابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از طرف شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت رئیس هیات مدیره ـ آقای محمدعلی ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از بانک ملی ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ـ آقای بهرام صفری زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از طرف شرکت ملی شیمی کشاورز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۸به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12608651
آگهی تغییرات شرکت آزاد راه زنجان تبريز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۱۶۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۰۹۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای روح اله لهرابیان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای اسمعیل حسن بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی بانک صادرات ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ خانم فاطمه البرزی آشتیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای سعید نفیسی زیده سرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت ملی آزادراه قزوین ـ زنجان به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای محمود کلانکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی بان ک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدندوکلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12581951
آگهی تغییرات شرکت ملي مسكن و صنايع ساختماني شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۶۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد شفیع جلالوند با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بعنوان رئیس هیأت مدیره.– آقای علیرضا قسیمی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت طرح و توسعــه آینده پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل.– آقای روح اله لهرابیان با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران(سهامی خاص) با شناسه ملــی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند.اسناد تعهدآور، قراردادهــا، بروات، چکهــا، سفته ها به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء و مکاتبات و نامه های عادی و اداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12395140
آگهی تغییرات شرکت خدمات نوین داده ورزی سداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۵۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۳۷۵۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای روح الله لهرابیان با کد ملیxxxxxxxxx۴بجای آقای برات کریمی به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی خاص) با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳، به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب شد و همچنین جناب آقای روح الله لهرابیان با کد ملیxxxxxxxxx۴ به جای آقای حبیب رودساز به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9421153
آگهی تغییرات شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۸۱۱۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۲۲۹۷۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز احمدی با ک.م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از مؤسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵آقای وحید باقری خیرآبادی با ک.م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از مؤسسه توسعه فناوری نخبگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹آقای علی محمد طهوری با ک.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک صنعت و معدن با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰آقای روح الله لهرابیان با ک.م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف بانک ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲آقای رضا زرنوخی با ک.م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای باقی مانده تصدی هیئت مدیره تعیین شدند اعضای هیات مدیره بشرح ذیل برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره به سمتهای ذیل تعیین گردیدند: آقای پرویز احمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیأت مدیره؛ آقای وحید باقری خیرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره؛ آقای علی محمد طهوری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره؛ آقای روح الله لهرابیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیأت مدیره؛ آقای رضا زرنوخی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت، همچنین اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل مطابق با ماده ۳۹ اساسنامه شرکت به ایشان تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات