سید کاظم وزیری هامانه

سید کاظم وزیری هامانه

کد ملی 443320xxxx
گراف ارتباطات
4
شرکت‌ها
14
آگهی‌ها

شرکت های سید کاظم وزیری هامانه

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سید کاظم وزیری هامانه دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14465944
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : وحید باقری خیرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ش م xxxxxxxxx۲۰ بسمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین مقیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای سیدکاظم وزیری هامانه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت ره نگار خاورمیانه پارس ش م xxxxxxxxx۰۹ بسمت رئیس هیات مدیره وآقای سیدرضا حسینی نودهی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به جای آقای غلامحسین نجابت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان ش م xxxxxxxxx۵۱ بسمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند . حدود اختیارات مدیرعامل بعنوان مجری مصوبات هیأت مدیره تعیین گردید . کلیه اوراق و اسناد مربوط به شرکت از قبیل چک ، سفته و اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13852453
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وحید باقری خیرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به جای محمد حسن تولائی ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ش م xxxxxxxxx۲۰ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و آقای سیدکاظم وزیری هامانه ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت ره نگار خاورمیانه پارس ش م xxxxxxxxx۰۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامحسین نجابت ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان ش م xxxxxxxxx۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مربوط به شرکت از قبیل چک، سفته و اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیر همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13761291
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای محمد حسن تولائی ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ش م xxxxxxxxx۲۰ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره. آقای سیدکاظم وزیری هامانه ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت ره نگار خاورمیانه پارس ش م xxxxxxxxx۰۹ بسمت رئیس هیئت مدیره. آقای غلامحسین نجابت ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان ش م xxxxxxxxx۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد مربوط به شرکت از قبیل چک، سفته و اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیر همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990570
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسن تولائی به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره آقای غلامحسین نجابت با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای سیدکاظم وزیری هامانه با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد مربوط به شرکت از قبیل چک سفته و اسناد رسمی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701007
آگهی تغییرات شرکت انرژی گستر سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۱۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای محمدرضا محمدزاده قلعه جوقی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰. آقای کاظم و زیری هامانه با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷. آقای غلامحسین نجابت با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ آقای کاظم و زیری هامانه را بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای غلامحسین نجابت را بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا محمدزاده قلعه جوقی را بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مربوط به شرکت از قبیل چک، سفته و اسناد رسمی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468359
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین سهامی عام شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید کاظم وزیری هامانه (کد ملی xxxxxxxxx۴) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود شیری (کد ملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶) به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس کفاش تهرانی (کد ملی xxxxxxxxx۲) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهمن طاهریان مبارکه (کد ملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تأمین (شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید باقری خیر آبادی (کد ملی xxxxxxxxx۷۹) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰) به سمت عضو هیئت مدیره و حق امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و کلیه قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو از اعضای هیئت مدیره و همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و هم چنین اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه مشتمل بر بندهای ۲۲ـ۲۱ـ۲۰ـ۱۹ـ۱۳ـ۱۲ـ۱۱ـ۸ـ۷ـ۵ـ۴ـ۱ به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428064
آگهی تغییرات شرکت حفاری شمال شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ و مجوز سازمان خصوصی سازی شماره xxx/۴۱ مورخ ۲۵/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای حمید عسکری بشکانی ش م xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران ش م xxxxxxxxx۱۹
آقای هدایت اله خادمی ش م xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت انرژی گستر سینا ش م xxxxxxxxx۲۲
آقای سیدکاظم وزیری هامانه ش م xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین ش م xxxxxxxxx۹۵
آقای حیدر بهمنی ش م xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساتا ش م xxxxxxxxx۶۰
آقای علیرضا لایجی ش م xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ش م xxxxxxxxx۱۷
کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور توسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره امضاء و ممهور به مهر شرکت شوند و در خصوص امضاء چک ها نیز بشرح ذیل تصمیم گیری نمود.
امضای چک ها و اسناد ریالی و ارزی در داخل کشور و کشور ترکمنستان حق برداشت و انتقال وجه از حساب های ریالی و ارزی مفتوح شده نزد بانک های ایرانی با دو امضاء (یک امضاء از آقای هدایت اله خادمی ش م xxxxxxxxx۴ یا آقای اسفندیار جهانگیری آرد کپان ش م xxxxxxxxx۰) به اتفاق (یک امضاء از آقای عبداله محمدبیگی ش م xxxxxxxxx۳ یا آقای عادل با همت ش م xxxxxxxxx۷) و ممهور به مهر شرکت انجام خواهد شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940506
آگهی تصمیمات شرکت حفاری شمال سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۹۱ واصل گردید: سید کاظم وزیری هامانه به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به جای عبدالمجید قندریز بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 386333

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سیدکاظم وزیری هامانه به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی زرین گل به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و بهمن طاهریان مبارکه به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مهرداد محقق زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدمحمود امام زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه چکها بروات سفته ها اسناد و اوراق تعهدآور و کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. بخشی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه مشتمل بر بندهای ۱ـ۳ـ۵ـ۸ـ۱۱ـ۱۲ـ۱۳ـ۱۴ـ۱۵ـ۱۶ـ۱۸ـ۱۹ـ۲۰ـ۲۱ـ۲۲ به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9638167
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سیدکاظم وزیری‌هامانه به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی زرین‌گل به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و بهمن طاهریان‌مبارکه به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مهرداد محقق‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و سیدمحمود امام‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه چکها بروات سفته‌ها اسناد و اوراق تعهدآور و کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. بخشی از اختیارات هیئت‌مدیره مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه مشتمل بر بندهای ۱ـ۳ـ۵ـ۸ـ۱۱ـ۱۲ـ۱۳ـ۱۴ـ۱۵ـ۱۶ـ۱۸ـ۱۹ـ۲۰ـ۲۱ـ۲۲ به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10172970
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۶۸۱۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مرتضی زرین گل به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین انتخاب و مرتضی زرین گل به ش ملی xxxxxxxxx۶ و بهمن طاهریان مبارکه به ش ملی xxxxxxxxx و مهرداد محقق زاده به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره، سید کاظم وزیری هامانه به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمود امامزاده به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10263002
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۱۴۸۸۰ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: سیدکاظم وزیری هامانه به کد ملی xxxxxxxxx۴ به جای عادل نژادسلیم به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهرداد محقق زاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ به جای احمد صابری زفرقندی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و سیدمحمود امام زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ به جای محمدرضا سیفی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت اعضای هیئت مدیره و مرتضی زرین گل به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و غلامحسین نجابت به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11552384
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۲۱۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۶۸۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۱۰/۸۹ بموجب احکام صادره سید کاظم وزیری هامانه به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس و عضو هیئت‌مدیره و سید محمود امام‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری پترو شیمیایی و شیمایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و ابوالفضل حسن‌بیکی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت‌مدیره و بهمن طاهریان‌مبارکه به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و مهرداد محقق‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره اختیارات بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۱۲ ماده ۴۹ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11759112
آگهی تصمیمات شرکت حفاری شمال سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۹۲۳۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۹۱ واصل گردید: سید کاظم وزیری‌هامانه به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به جای عبدالمجید قندریز بعنوان عضو اصلی هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات