محمد رضا رضائی نژاد

آقای محمد رضا رضائی نژاد

کد ملی 443219xxxx
گراف ارتباطات
30
شرکت‌ها
73
آگهی‌ها

شرکت های محمد رضا رضائی نژاد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمد رضا رضائی نژاد دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
پیشگامان رسانه پارس
پیشگامان رسانه پارس
رییس هییت مدیره
گیلاس کامپیوتر
گیلاس کامپیوتر
پیشگامان کار و سرمایه هوشمند
پیشگامان کار و سرمایه هوشمند
پیشگامان کی پاد کویر
پیشگامان کی پاد کویر
دانش بنیان پیشگامان توسعه دانش ایساتیس
دانش بنیان پیشگامان توسعه دانش ایساتیس
رییس هییت مدیره
پیشگامان محتوی گستر یزد
پیشگامان محتوی گستر یزد
خدماتی پیشگامان کویر یزد
خدماتی پیشگامان کویر یزد
پیشگامان فن آوری اطلاعات ایساتیس
پیشگامان فن آوری اطلاعات ایساتیس
پیشگامان سیمرغ توسعه کویر
پیشگامان سیمرغ توسعه کویر
عضو هییت مدیره
تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات یزد
تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات یزد
باشگاه فرهنگی ورزشی آرمان پیشگامان کویر
باشگاه فرهنگی ورزشی آرمان پیشگامان کویر
رییس هییت مدیره
پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر
پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر
رییس هییت مدیره
خیریه حامی جامعه هدف معلولین یزد
خیریه حامی جامعه هدف معلولین یزد
عضو هییت مدیره
پیشگامان کویر آسیا
پیشگامان کویر آسیا
عضو هییت مدیره
پیشگامان نصف جهان
پیشگامان نصف جهان
رییس هییت مدیره
مسکن کارکنان و اعضا گروه پیشگامان کویر یزد
مسکن کارکنان و اعضا گروه پیشگامان کویر یزد
رییس هییت مدیره
پیشگامان تجارت سیار
پیشگامان تجارت سیار
پست پیشگامان بادپا
پست پیشگامان بادپا
بیمه تعاون تعاونی
بیمه تعاون تعاونی
پیشگامان توسعه ارتباطات
پیشگامان توسعه ارتباطات
پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد
پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد
اتحادیه تخصصی شرکت های تعاونی امور زیر بنایی پیشگامان
اتحادیه تخصصی شرکت های تعاونی امور زیر بنایی پیشگامان
بنیاد جهانی کار با رایانه های آزاد
بنیاد جهانی کار با رایانه های آزاد
تولید و توزیع انرژی های خورشیدی پیشگامان کویر
تولید و توزیع انرژی های خورشیدی پیشگامان کویر
سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری یزد
سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری یزد
نایب رییس هییت مدیره
حمایتی آرمان پیشگامان کویر یزد
حمایتی آرمان پیشگامان کویر یزد
ارقام نگر آریا
ارقام نگر آریا
رییس هییت مدیره
اندیشکده صنعت فناوری و اقتصاد استان یزد
اندیشکده صنعت فناوری و اقتصاد استان یزد
عضو هییت مدیره
آب شیرین کن مکران پارس منطقه آزاد چابهار
آب شیرین کن مکران پارس منطقه آزاد چابهار
رییس هییت مدیره
تولید فرآورده های میوه ای و آبمیوه پیشگامان کویر یزد
تولید فرآورده های میوه ای و آبمیوه پیشگامان کویر یزد
رییس هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14989984
آگهی تغییرات شرکت خدماتی پیشگامان کویر یزد شرکت تعاونی به شماره ثبت 3156 و شناسه ملی 10840070153
آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدماتی پیشگامان کویر یزدبه شماره ثبت3156وشناسه ملی10840070153به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/09/1398برابرتاییدیه به شماره 57124مورخ27/09/1398اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان یزد تصمیمات ذیل اتخاذشد:آقای محمدرضارضائی نژادبه کدملی 4432197463 به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره وآقای محمدرضا شهسواری به کدملی4430450579به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای علیرضا طرازی به کدملی4432233151 به سمت منشی هیئت مدیره هریک به مدت سه سال انتخاب شدندوحق امضاقراردادهاواسنادرسمی وتعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاآقای محمدرضا رضائی نژاد مدیرعامل وآقای محمدرضا شهسواری نایب رئیس هیئت مدیره ودرغیاب آقای محمدرضا شهسواری توأم با امضا آقای علیرضا طرازی عضو هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضامدیرعامل ودرغیاب وی با امضاآقای محمدرضا شهسواری نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود ش980928108845479  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14854157
آگهی تغییرات شرکت تولید فرآورده های میوه ای و آبمیوه پیشگامان کویر یزد شرکت تعاونی به شماره ثبت 17381 و شناسه ملی 14007327686
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولید فرآورده های میوه ای و آبمیوه پیشگامان کویر یزدبه شماره ثبت17381وشناسه ملی 14007327686 به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 28/06/1398برابرتاییدیه به شماره43275مورخ23/07/1398اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان یزدتصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای محمدرضا رضائی نژاد به کدملی 4432197463به سمت رئیس هیأت مدیره وآقای امیرحسین رضائی نژاد به کدملی4420186550به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای سیدمحمد سیدحسینی به کدملی4432475773به سمت منشی هیأت مدیره وآقای سیدمحمدرضا سیدحسینی به کدملی 4430706281 به سمت مدیرعامل هریک برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و حق امضاکلیه قراردادهاواسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای سیدمحمدرضا سیدحسینی مدیرعامل و آقای محمدرضا رضائی نژاد رئیس هیأت مدیره و در غیاب آقای محمدرضا رضائی نژاد توأم با امضای آقای امیرحسین رضائی نژاد نایب رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء آقای محمدرضا رضائی نژاد رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش980723580461968 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14854159
آگهی تغییرات شرکت تولید فرآورده های میوه ای و آبمیوه پیشگامان کویر یزد شرکت تعاونی به شماره ثبت 17381 و شناسه ملی 14007327686
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولید فرآورده های میوه ای و آبمیوه پیشگامان کویر یزدبه شماره ثبت17381وشناسه ملی14007327686به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/06/1398برابرتاییدیه به شماره43275مورخ23/07/1398اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان یزداعضا هیأت مدیره به قرار ذیل بمدت سه سال انتخاب گردیدند:آقای محمدرضارضائی نژاد به کدملی4432197463وآقای امیرحسین رضائی نژاد به کدملی4420186550وآقای سیدمحمد سیدحسینی به کدملی4432475773بنمایندگی از شرکت پیشگامان کار و سرمایه هوشمندبه شناسه ملی10860127450به سمت اعضا اصلی هیأت مدیره وآقای سیدمصطفی سیدحسینی طزرجانی به کدملی 4431755233 و آقای علی حجت به کدملی 4431818391 بنمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان آتیه کویر به شناسه ملی 10860181150بعنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. ش980723323152443 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14784627
آگهی تغییرات شرکت سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16750 و شناسه ملی 14006606680
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 06/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم اکرم فداکار به کدملی 4431746137به عنوان نماینده حقوقی استانداری یزد به شناسه ملی14002591561به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای محمدرضا رضائی نژاد به کدملی 4432197463به عنوان نماینده حقوقی خدماتی پیشگامان کویر یزد به شناسه ملی10840070153به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای شهرام شکوهی به کدملی 4432736291به عنوان نماینده حقوقی پارک علم و فناوری یزد به شناسه ملی14003140627به سمت عضوهیأت مدیره و آقای محمد مهدی لطفی به کدملی 4431723447به عنوان نماینده حقوقی دانشگاه یزد به شناسه ملی14003300470به سمت عضوهیأت مدیره و آقای محمد قویدل به عنوان نماینده حقوقی صندوق پژوهش و فن آوری استان یزد به شناسه ملی10860160675به سمت عضو هیأت مدیره و آقای مهدی رحمانی شمسی به کدملی 0064812049به سمت مدیرعامل کلا هر یک به مدت دو سال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی ومکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب آن نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش980611278263829 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14776099
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان کویر آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۶۹۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) سمت هیئت مدیره تا تاریخ ۰۱/۰۴/xxx۰ بقرار ذیل تعیین گردید: آقای علی یوسفی سهزابی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای وحیدرضا اخلاص به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا رضائی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره ۲)کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای علی یوسفی سهزابی مدیرعامل و آقای وحیدرضا اخلاص نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آقای وحیدرضا اخلاص توأم با امضای آقای محمد رضا رضائی نژاد عضو هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء آقای محمدرضا رضائی نژاد عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14771515
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۲۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۳۴۳۶
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثربه شماره ثبتxxx۳۱وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۶به استنادصورتجلسه هیأت مدیره مورخ۲۲/۰۵/xxx۸برابرتاییدیه به شمارهxxx۱۲مورخ۲۷/۰۵/xxx۸اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان یزدتصمیمات ذیل اتخاذشد:آقای امیرحسین رضائی نژادبه کدملیxxxxxxxxx۰بنمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویریزدبه سمت رئیس هیأت مدیره وآقای علی استادی مهرجردی به کدملیxxxxxxxxx۰بنمایندگی شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصرارتباطات به سمت نایب رئیس هیأت مدیره وآقای محمدرضارضائی نژادبه کدملیxxxxxxxxx۳بنمایندگی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به سمت منشی هیأت مدیره وآقای جمال قضاوتی به کدملیxxxxxxxxx۳بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کاروسرمایه هوشمندبعنوان عضو اصلی هیأت مدیره وآقای غلامرضاپورفلاح بافقی به کدملیxxxxxxxxx۰بنمایندگی مؤسسه کوثر یزدبعنوان عضواصلی هیأت مدیره وآقای محمدرضاشهسواری به کدملیxxxxxxxxx۹به سمت مدیرعامل(خارج ازهیأت مدیره)برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه قراردادهاواسنادرسمی وتعهدآوربانکی از قبیل چک، سفته، برات واوراق بهاداربا امضاآقایان محمدرضاشهسواری مدیرعامل وآقای امیرحسین رضائی نژادرئیس هیأت مدیره ودرغیاب آقای امیرحسین رضائی نژادبا امضاآقای علی استادی مهرجردی نایب رئیس هیأت مدیره ومهر شرکت دارای اعتبار است واسناد عادی و نامه ها با امضامدیرعامل ودرغیاب وی با امضاآقای امیرحسین رضائی نژاد رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14735075
آگهی تأسیس شرکت آب شیرین کن مکران پارس منطقه آزاد چابهار ( سهامی خاص ) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۱۲۲۵۲
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مزبور که در تاریخ ۹۸/۰۵/۰۹ تحت شماره xxx۱ در دفتر ثبت شرکت‌های واحد ثبتی منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار به ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردید ، جهت اطلاع عمومی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می‌گردد : ۱ ) موضوع شرکت : صادرات و واردات و خرید و فروش و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی - طراحی و اجرای تخصصی احداث انواع آب شیرین کن جهت تصفیه و نمک زدایی آب با منشاء سطحی ، زیر زمینی و آب دریا - تصفیه و نمک زدایی به منظور تولید آب شیرین جهت مصارف شرب ، صنعت و کشاورزی - تولید و توزیع آب شرب بسته بندی و انواع محصولات آب پایه از قبیل نوشیدنی‌های گازدار و بدون گاز و محصولات بهداشتی - تولید انواع نمک‌های صنعتی با روش سنتی و مکانیزه با استفاده از پساب خروجی آب شیرین کنها - فروش و پیش فروش آب تصفیه شده به صورت بسته بندی و یا حجمی برای مصارف مختلف به داخل یا خارج از کشور - تامین و فروش تجهیزات و ملزومات مرتبط با آب شیرین کن‌ها از قبیل فیلترها ، پمپ‌ها و سایر ملزومات - طراحی ، تامین و بهره برداری از نیروگاه‌های تولید انرژی‌های تجدید پذیز ( خورشیدی و بادی ) به منظور تامین انرژی موردنیاز پروژه و امکان فروش یا بیع متقابل انرژی به شبکه برق کشور - تولید و پرورش انواع آبزیان شورزیست از قبیل آرتمیا با استفاده از آب شور خروجی آب شیرین کنها - صادرات انواع محصولات تولیدی شرکت به کشورهای مجاز - واردات انواع مواد اولیه و ماشین آلات ، تجیهزات و ملزومات مرتبط با آب شیرین کنها ، تصفیه آب ، تولید انواع نوشیدنی‌های گازدار و بدون گاز ، پروش آبزیان شورزیست - تولید انرژی‌های تجدیدپذیر ، اخذ مجوزهای موردنیاز از وزارت خانه‌ها ، سازمان‌ها ، ادارت و سایر ارگان‌های ذیربط در خصوص موضوعات فعالیت شرکت - استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و ضمانت خود و دیگران . انجام هرگونه عملیات و معاملات مجاز که بطور مستقیم و غیرمستقیم در راستای تحقق اهداف یا منافع شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته_باشد . اقدام در مورد ترهین ، توثیق ، اجاره اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول به اشخاص حقیقی و حقوقی و افتتاح حساب‌های جاری و سپرده نزد بانک با رعایت صرفه و صلاح شرکت - شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی در داخل و خارج از کشور و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه زمینه‌های فعالیت شرکت - شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج از کشوردر چهار چوب قوانین ومقررات منطقه آزاد چابهار . ( ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ) ۲ ) مرکز اصلی شرکت : منطقه آزاد چابهار – مجتمع اطلس - طبقه دوم – واحد شماره ۷ Bکد پستی xxxxxxxxx۰ ۳ ) مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود . ۴ ) سرمایه شرکت : مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ( یکصد وسی میلیارد ) ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم با نام ارزش هر سهم به مبلغ xxx , xxx , xxx ریال که ۳۵ درصد سرمایه نقدا طی گواهی شماره ۵۲/۹۸/ ص/ xxx۵ مورخ ۹۸/۰۵/۰۷ بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهامداران شرکت می‌باشد . ۵ ) مدیران و صاحبان امضاء مجاز : آقای محمد رضا رضایی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای علیرضا طرازی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، آقایان احمد صادقیان به کدملی xxxxxxxxx۰ و سید علی محمد ابویی مهریزی به کدملی xxxxxxxxx۲ و محمد مهدی فنایی با کدملی xxxxxxxxx۷ و سید محمد احرامیان با کدملی xxxxxxxxx۴ و سید ولی الله فاطمی اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۲ هر کدام به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید جواد حسینی عز آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضا ) برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و تجاری و بانکی شرکت از قبیل چک ، سفته و بروات و عقود اسلامی و قرارداد‌ها با امضا متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ودر غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا متفق مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ۶ ) بازرسان و مدت تصدی آنان : موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای وحید منتظری هدش به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا لطیفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید . ۷ ) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14572909
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری اندیشکده صنعت فناوری و اقتصاد استان یزد درتاریخ ۳۱/۰۱/xxx۸ به شماره ثبت xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع : کلیه فعالیتهای موسسه غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع امور زیرساختی توسعه با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد_نمود - تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری ونیز تحکیم وترویج و اعتلای سیاست‌های خرد و کلان صنعتی واقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق اهداف انقلاب اسلامی در زمینه‌های : ۱ - اندیشه ورزی ، گفتمان سازی و مفهوم سازی در حوزه صنعت و اقتصاد به ویژه اقتصاد اسلامی , اقتصادمقاومتی , اقتصاد دانش بنیان . ۲ - بهره گیری از نخبگان و خبرگان صنعتی و اقتصادی جهت ارائه راهکارهای جدید در حوزه مشکلات صنعتی و اقتصادی موجود ، ۳ - انجام مطالعات ، بررسی‌های علمی و ارائه مشاوره‌های تخصصی در حوزه صنعت و اقتصاد . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط - مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی : استان یزد ، شهرستان یزد ، بخش مرکزی ، شهر یزد ، اکبرآباد ، کوچه ۷۴ [ آزادی ] ، خیابان ایت الله کاشانی ، پلاک ۰ ، پاساژ سید الشهدا ، طبقه دوم ، واحد ۹ کدپستی xxxxxxxxx۶ اولین مدیران : آقای محمدحسین فنایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت خزانه دار و نایب رئیس هیئت مدیره - آقای حسین صابری علی آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل - آقای محمدرضا بابایی دره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای محمد رضا رضائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای محمدمهدی فقیه خراسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای ناصر صدراابرقوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای محمدمهدی زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای حسن بلندیان بافقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب شدند . - دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و خزانه دار و درغیاب خزانه دار با امضاء رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر می‌باشد - اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه - آقای حسین اسلامی به سمت بازرس اصلی و غلامرضا پور فلاح بافقی به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند . ثبت موضوع فعالیت مذکور ، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14511929
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان کار و سرمایه هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۷ آقای محمد رضا شهسواری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی چندمنظوره شهید قندی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ وآقای محمد رضا رضائی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان تامین نیاز یزد فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ وآقای علی حجت به کدملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات به شماره شناسه xxxxxxxxx۷۱ وآقای امیرحسین رضائی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به شماره شناسه xxxxxxxxx۵۳ وآقای هادی خبیری پور به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت پیشگامان آتیه کویر به شماره شناسه xxxxxxxxx۵۰ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14251379
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان کار و سرمایه هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۷/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱)اعضای هیئت مدیره عبارتند از اقای محمد رضا شهسواری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی چند منظوره شهید قندی بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و اقای محمد رضا رضایی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و اقای علی حجت بشماره ملی xxxxxxxxx۹۱ بنمایندگی شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بعنوان اعضای اصلی و آقای محمود دانافر بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت پیشگامان آتیه کویر به عنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند.۲)آقای محمد هادی اسلامی دارنده کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد گلورد زاده دارنده کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳)روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد۴)صورتهای مالی منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14127945
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی آب رسانی فلات مرکزی پارس درتاریخ ۲۷/۰۴/xxx۷ به شماره ثبت xxx۹۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انتقال آب از دریای عمان و یا اقیانوس هند به منظور تأمین آب شرب و صنعت و سایر مصارف به فلات مرکزی ایران با اولویت شیرین کردن و قابل شرب کردن آب در مبدأ -ترویج و تحکیم و جلب مشارکت، همکاری و تعاون عمومی همه علاقمندان به اجرای خط انتقال آب در سطح کشور و خارج از کشور(برای فلات مرکزی) -تأمین نیازهای آبی مشترک فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کشاورزی مدرن متقاضیان مستقر در فلات مرکزی ایران و کمک به توسعه همه جانبه این فلات در راستای کمک به تحقق عدالت اجتماعی و پایداری جمعیت و فعالیت های اقتصادی در این فلات - تصفیه و شیرین کردن آب در مبدأ برداشت و در صورت لزوم قبل از اجرای انتقال آب، عرضه و فروش آن به متقاضیان در مبدأ و طول مسیر بر اساس مصوبه هیأت مدیره درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط.ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکزاصلی: استان یزد - شهرستان یزد - بخش مرکزی - شهر یزد-محله صفائیه-خیابان شهیدتیمسار فلاحی-خیابان ۱۵شهیدتیمسارفلاحی[بوعلی]-پلاک -۶۶-ساختمان گروه تعاونی پیشگامان-طبقه همکف- کدپستی xxxxxxxxx۱ -سرمایه شخصیت حقوقی: ۴۰,xxx,xxx,xxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxxxxx ریالی میباشد که تماما طبق گواهی بانکی ۶/xxx۷ بانک ملت شعبه جمهوری اسلامی یزد پرداخت گردیده است -اولین مدیران: آقای محمدرضا رضائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید ولی الله فاطمی اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت فرش خاطره کویر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی احمد صادقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پلیمر طلایی یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی سید علی محمد ابویی مهریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد مهدی فنایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمد احرامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید جواد حسینی عزآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا و آقای علیرضا طرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت منشی هیئت مدیره و آقایان محمد کاظم ابراهیمی صدرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محمد سینا شمس الدینی زارچ به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مجید صفار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمد علی شهاب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره همگی برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند.- بازرسان اصلی و علی البدل شرکت حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا لطیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی معرفی گردیدند. -دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، و اوراق بهادار با امضای آقای سیدجواد حسینی عزآبادی به سمت مدیرعامل و آقای محمدرضا رضایی نژاد رئیس هیأت مدیره و در غیاب آقای محمدرضا رضایی نژاد رئیس هیأت مدیره توأم با امضای آقای سید ولی الله فاطمی اردکانی نائب رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای آقای محمدرضا رضایی نژاد رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. -اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.طبق تاییدیه شماره xxx۷۱ مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ اداره ی تعو کار و رفاه اجتماعی یزد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14082625
آگهی تغییرات حمایتی آرمان پیشگامان کویر یزد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۳۹۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ و بنا به مجوز شماره xxx۷۴ مورخ ۲۳/۳/xxx۷ استانداری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رضائی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ و خانم سعیده صالحی به کدملی xxxxxxxxx۱ و خانم مریم احمدی رشتی به کدملی xxxxxxxxx۶ وآقای امیرحسین رضائی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۰ وآقای دکتر علیرضا طرازی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وآقای امیرحسین طرازی به کدملی xxxxxxxxx۰ وآقای احسان رضائی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ - آقای مرتضی رئیس زاده اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود دانافرد به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مت یک سال انتخاب شدند ۳ - صورتهای مالی منتهی به سال ۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14082628
آگهی تغییرات حمایتی آرمان پیشگامان کویر یزد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۳۹۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۶ و بنا به مجوز شماره xxx۷۴ مورخ ۲۳/۳/xxx۷ استانداری، خانم مریم احمدی رشتی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا رضائی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای دکتر علیرضا طرازی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان خزانه دار و خانم سعیده صالحی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل موسسه برای مدت ۲ سال انتخاب شدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13842088
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۳۶۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آقای محمدرضا رضائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت پست پیشگامان باد پا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی آقای علی یوسفی سهزابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی آقای حسین پهلوانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای امیرحسین رضائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا کریمی بدرآبادی به شماره ملی بعنوان اعضای اصلی xxxxxxxxx۱ (اعضای اصلی هیئت مدیره) و مؤسسه اعتباری نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی آقای سیدعلی انصاری صدرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (عضو علی البدل هیئت مدیره) ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13772668
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۲۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۳۴۳۶
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثربه شماره ثبت xxx۳۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین رضائی نژادبه کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزدبه سمت رئیس هیئت مدیره وآقای جمال قضاوتی به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمندعنوان عضو اصلی هیئت مدیره وآقای محمدرضا رضائی نژادبه کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای حمیدرضاقمی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به سمت منشی هیئت مدیره وآقای غلامرضا پورفلاح بافقی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی مؤسسه کوثر یزدبعنوان عضو اصلی هیئت مدیره وآقای محمدرضا شهسواری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) هریک برای مدت سه سال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه قراردادهاواسناد رسمی وتعهدآوربانکی ازقبیل چک، سفته، برات و اوراق بهاداربا امضای آقایان محمد رضا شهسواری مدیرعامل و آقای امیرحسین رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب آقای امیرحسین رضائی نژاد با امضای آقای محمد رضا رضائی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء آقای امیرحسین رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321234
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری یزد درتاریخ ۰۳/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت، شرکت وظایف زیر را بر عهده دارد: الف) در حوزه مطالعه و تأسیس انجام مطالعات اولیه برای شناسایی کانون و پهنه‌های منطقه ویژه، انجام مطالعات برای شناسایی پتانسیل‌های فناوری منطقه و تعیین اولویت آنها بررسی به درخواست‌های اشخاص حقوقی واجد ماهیت کانون اصلی که متقاضی تخصیص پهنه‌های علم و فناوری هستند، انجام فعالیت‌های مطالعاتی تحقیقاتی جهت توسعه پهنه علم و فناوری ب) در حوزه مدیریت همکاری و هماهنگی جهت مدیریت مناسب منطقه ویژه علم و فناوری میان اشخاص حقوقی واجد ماهیت کانون اصلی، سازماندهی و مدیریت پهنه علم و فناوری، بررسی و رسیدگی به درخواست‌های استقرار شرکت هاو مؤسسات در پهنه‌های علم و فناوری و دریافت نشان منطقه ویژه بر اساس شیوه نامه اجرایی اعطا و تمدید نشان منطقه ویژه، برنامه ریزی به منظور انجام فعالیت‌های منطقه ویژه و ارتقای بهره وری و بهبود مدیریت، تهیه و تنظیم خط مشی‌ها و تدوین برنامه‌های بلندمدت و کوتاه مدت منطقه ویژه و تعیین اولویت طرح‌ها و برنامه‌ها، تدوین روش‌ها و سیاست‌ها، تعیین و ارزیابی سیستم‌های موجود و طراحی سیستم‌های جدید در راستای تحقق منطقه ویژه، استخراج، تکمیل، به روزآوری وتجزیه تحلیل اطلاعات مناطق ویژه، کانون‌های اصلی وپهنه‌های علم وفناوری مستقردرمنطقه ویژه تدوین روش‌ها و سیاست‌های مالی و اقتصادی و ارائه پیشنهاد مطلوب به منظور افزایش کارایی فعالیت‌ها و برنامه‌های سازمان، ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی و حقوقی پشتیبانی کننده جهت حضوردرپهنه وتسهیل فرایند‌های اداری و اجرایی لازم جهت توسعه شرکت‌های مستقر در پهنه، هماهنگی درکلیه فعالیت هاونظارت برحسن اجرای امور منطقه ویژه به منظورارتقائ بهره وری واستفاده مطلوب ازسرمایه گذاری‌های انجام شده، تقویت ارتباط با سایر سازمانهای عامل مناطق ویژه علم و فناوری. ج) در حوزه توسعه ایجاد ارتباط نظام مند بین واحدهای اقتصادی استان با مراکز علمی و پژوهشی ارتقای فناوری واحدهای اقتصادی استان در افزایش کمی و کیفی واحدهای دارای نشان منطقه ویژه توسعه همکاری فنی و اقتصادی مناسب با سایر کشورها هماهنگی بین مراکز آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی به منظور تقویت هم افزایی فی مابین ایجاد زمینه‌های لازم برای راه اندازی، هدایت وتوسعه سرمایه گذاری‌های بخش غیردولتی درتحقیق وتوسعه شرکت‌های بزرگ وکمک به شکل گیری شرکت‌های دانش بنیان، ایجاد زمینه و زیرساخت‌های لازم در پهنه علم و فناوری جهت جلب سرمایه گذاری، اعم از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه تحقیق و توسعه و صنایع دانش بنیان، ایجاد زیرساخت‌های لازم در پهنه علم و فناوری جهت جلب و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، حمایت و پشتیبانی از تحقیقات کاربردی، توسعه‌ای و ارتقای سطح فناوری در واحدهای دارای نشان منطقه ویژه، حمایت وپشتیبانی از انجام آموزش‌های تخصصی وبرنامه‌های مربوط به ارتقای سطح تحقیقاتی شرکت‌های مستقر در پهنه علم و فناوری، ساماندهی و پشتیبانی از ایجاد پیوند مناسب بین بخش‌های تحقیق و توسعه صنایع کوچک، متوسط و بزرگ دانش بنیان توسط شبکه‌ها و کانال‌های ارتباط تحقیقاتی منطقه ویژه، فراهم آوردن امکانات و زیرساخت‌ها جهت حضور شرکت‌های مشاوره باسابقه مدیریت فناوری در پهنه علم و فناوری، فراهم آوردن امکانات و زیرساخت‌ها جهت فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری خطرپذیر در پهنه علم و فناوری، انجام عملیات و خدمات مورد نیاز شرکت‌های مستقر درپهنه در کلیه زمینه‌ها (فنی، مالی، اداری، خدماتی، آموزشی، اطلاع رسانی، بازرگانی و مشاوره‌ای) برای گسترش و تأمین تاسیسات زیربنایی و سایر خدمات مورد نیاز، حمایت وپشتیبانی از توسعه بازاروهمکاری‌های فنی، اقتصادی وفناوری بین شرکت‌های مستقر درپهنه‌های علم و فناوری کشور با سایر کشورها، مشارکت در هر نوع فعالیت که موجب تسهیل تحقق اهداف مندرج در قانون تأسیس مناطق ویژه علم و فناوری، انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی، استفاده مطلوب ازامکانات پهنه علم و فناوری را در یک فرایند خودگردان از جهت مالی فراهم کند، انجام سایر اموری که موجب رفع موانع ومشکلات فراروی توسعه و گسترش شرکت‌های مستقر در پهنه علم و فناوری درچارچوب وظایف مطرح شده در ماده ۶ ایین نامه شود با رعایت قوانین مربوط. تقویت ارتباط باشوراهای اسلامی شهر و شهرداریهای ذیربط با منطقه ویژه علم و فناوری به منظور افزایش جاذبه‌های شهری وتوسعه فعالیتهای اجتماعی و فرهنگ شهروندی سایر امور محوله از سوی هیأت اجرایی استان و دبیرخانه شورای عالی عتف مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یزد - شهر یزد - دانشجو - کوچه سی وششم - بلوار دانشجو - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم آن بانام می‌باشدکه مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۸ مورخ ۰۴/۱۱/xxx۵ نزدبانک صادرات شعبه وحدت پرداخت گردیده است الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: دانشگاه ازاد یزدبه شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی معصومه طباطبایی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل وشرکت تعاونی پیشگامان کویر یزدبه شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی محمدرضا رضائی نژادبه کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وشهرداری یزدبه شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی محمدرضا عظیمی زاده هنزائی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل واستانداری یزدبه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی معصومه طباطبایی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی وپارک علم و فناوری استان یزدبه شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی داریوش پورسراجیان به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی ودانشگاه یزدبه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی محمدصالح اولیاء به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وصندوق پژوهش و فناوری یزدبه شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی میرزامحمد سپهر به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضوهیئت مدیره - عضو اصلی و آقای مهدی سالاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و هئیت مدیره) به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور سازمان ازقبیل چک سفته برات قراردادهاو عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل ورئیس هیات مدیره ودرغیاب آن نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبرخواهدبودوسایرنامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبرمی باشدوموسسه آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویربه شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279571
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی تولید و توزیع انرژی‌های خورشیدی پیشگامان کویر درتاریخ ۰۹/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و فروش انرژی‌های پاک از منابع تجدیدپذیر - طراحی و احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی و مزارع خورشیدی توسط خود یا به وکالت از سهامداران - بهینه سازی در تولید، انتقال و مصرف انرژی برق، توزیع انرژی به بخش خصوصی و دولتی و همچنین خرید و فروش و واردات و صادرات برق ومحصولات و تجهیزات ولوازم یدکی ومواداولیه مرتبط با انرژی‌های پاک ازقبیل خورشیدی، بادی، آبی وبیوگاز وغیره، اخذنمایندگی توزیع فروش ومشارکت باشرکتهای خارجی - شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی - ایجاد واحد آزمایشگاهی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت –انجام امور پژوهشی نظرسنجی در مورد سفارش سازمان‌ها –برگزاری سمینار‌ها، همایش‌ها و جلسات فرهنگی و آموزشی بصورت حضوری –ویدئو کنفرانس شرکت در مناقصات و مزایدات ادارات سازمان‌ها و ارگانهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری و ضمانت خود و دیگران - سرمایه گذاری درامورحمل ونقل (جاده‌ای، ریلی، هوایی ودریایی) و انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم میباشد. - مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد صفائیه خیابان تیمسار فلاحی اول خیابان بوعلی گروه پیشگامان کویر سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸/xxx۹ مورخ ۴/۱۱/۹۵ نزد بانک توسعه تعاون شعبه جانبازان پرداخت گردیده و مابقی در تعهد میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. آقای سیدجواد حسینی عزآبادی به سمت مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۸ / آقای حمیدرضا قمی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پیشگامان رسانه پارس به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ / آقای محمدرضا رضایی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به سمت رئیس هیئت مدیره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳/ آقای امیرحسین رضایی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ / آقای احمد امینی بابک با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پیشگامان کویر دیار کریمان به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ / آقای علی حجت باکدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پیشگامان آتیه کویر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به مدت سه سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته بروات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره توام با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است واوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد رضا لطیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و محمد گل وردزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. رونوشت به: اداره کل تعاون یزد بازگشت به شماره - - - xxx۸/xxx/۹۵ - - - - - - - - مورخ - - - ۶/۱۱/۹۵ - - - -
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13123293
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری بنیاد جهانی کار با رایانه‌های آزاد در تاریخ ۲۲/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع موسسه: تبیین و توسعه آموزش نرم افزارهای آزاد در سطح ایران و جهان تولید و ارائه محتوای آموزشی تحت عنوان ثبت شده FCDL و روزآمدسازی آن تربیت مربیان آموزشی FCDL و حمایت مادی و معنوی از فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و ترویجی ایشان طرح ریزی، راهبری و نظارت بر برگزاری دوره‌های آموزشی FCDL در سطح ایران و جهان استانداردسازی و اعتباربخشی به گواهی‌ها و مدارک FCDL در سطوح مختلف برنامه ریزی، نظارت و برگزاری آزمون‌های علمی و مهارتی FCDL در سطوح مختلف و صدور گواهی‌ها و مدارک معتبر آموزشی کمک به تغییر سرفصل‌های آموزشی مدارس، دانشگاه‌ها، آموزش فنی و حرفه‌ای، ادارات، سازمان‌ها و شرکت‌ها به منظور به کارگیری هرچه بیشتر نرم افزارهای آزاد و متن باز برقراری ارتباط با دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و مؤسسه‌های آموزشی فعال در حوزه نرم افزارهای آزاد و متن باز به منظور توسعه آموزش، ترویج و ارتقای دانش فنی تخصصی و عمومی استفاده از اینگونه نرم افزارها اینده پژوهی و تعیین راهبردهای مناسب در رویکرد به نرم افزارهای آزاد و متن باز ترویج و گسترش فرهنگ استفاده از نرم افزارهای آزاد و متن باز در سطح جهان حمایت از تأسیس و فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات آموزشی، ترویجی، تحقیق و توسعه‌ای در جهت اهداف بنیاد تعریف، تدوین و روزآمد نگه داشتن سیاستهای کلان ملی و بین المللی در حوزه آموزش نرم افزارهای آزاد و متن باز ارائه خدمات مشاوره به سایر شوراها، نهادها، سازمان‌ها و مراکز تصمیم گیری در سطح ملی و بین المللی در حوزه نرم افزارهای آزاد و متن باز همکاری با سایر شوراها، نهادها و سازمان‌های اجرایی، قانون گذاری، فرهنگی، علمی و پژوهشی برای کمک به تسهیل مهاجرت از نرم افزارهای مالکانه به نرم افزارهای آزاد و متن باز در سطح ملی و بین المللی انجام فعالیتهای تبلیغی و فرهنگ سازی برای تشویق قشرهای مختلف مردم به استفاده هر چه بیشتر از نرم افزارهای آزاد و متن باز و یادگیری مهارتهای مربوط به آن‌ها تعریف دوره‌های آموزشی مهارتهای مورد نیاز FCDL و تدوین سرفصلهای آن‌ها بازنگری و تدوین نگارشهای جدید تعاریف و سرفصلهای فوق الذکر بر مبنای راهبردهای کلان نهادهای حکومتی، تحولات فناوری و بازخوردهای ملی و جهانی اعطای مجوز جهت راه اندازی و توسعه مراکز تربیت مربی FCDL در شهرهای مختلف کشور ایران و سایر کشورهای جهان بر حسب نیاز نظارت بر عمل کرد مراکز تربیت مربی FCDL در سطح ایران و جهان برگزاری آزمون‌های سراسری دوره‌ای برای مربیانی که توسط مراکز تربیت مربی FCDL معرفی می‌شوند اعطای مدارک و گواهی‌های معتبر و رده بندی شده مربیگری FCDL به مربیان صاحب صلاحیت گسترش امکان آموزش FCDL به روشهای آموزش مکاتبه‌ای و مجازی اعطای نمایندگی به مؤسسات داخلی و خارجی (از سایر کشورهای جهان) تأسیس و راه اندازی شعب مختلف بنیاد در سایر کشورهای جهان بهره گیری از توانمندی‌های مادی و معنوی خیرین اعم از دانش آموختگان، علاقه مندان، واقفان، انجمن‌ها و سازمان‌های دولتی، عمومی و خصوصی به منظور تقویت و گسترش کمی و کیفی فعالیت بنیاد در داخل و خارج از کشور حمایت و تشویق پژوهشگران، برنامه نویسان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان در گسترش فرهنگ استفاده از نرم افزارهای آزاد حمایت از داوطلبان فعالیت در زمینه گسترش دانش نرم افزارهای آزاد و نیز پروژه‌های کارآفرینی و آموزشی در حوزه نرم افزارهای آزاد و مباحث FCDL اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی به افراد حقیقی و حقوقی مستعد در جهت اهداف بنیاد برگزاری انواع نمایشگاه و گردهمایی‌های علمی، فرهنگی و ترویجی مرتبط با اهداف بنیاد در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی تهیه و انتشار کتب، نشریات، نرم افزار، پایگاه داده‌ها، وبگاه‌ها و محتواهای چندرسانه‌ای در جهت اهداف بنیاد برنامه ریزی و انجام تبلیغات منظم و مستمر، جهت برانگیختن توجه مدیران، برنامه نویسان، کاربران و عامه مردم نسبت به مزایا و فواید نرم افزارهای آزاد و متن باز حمایت از کلیه فعالیت‌های قانونی منجر به توسعه کاربری نرم افزارهای آزاد و متن باز جذب حامیان مالی به منظور توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های بنیاد. ضمنا کلیه فعالیت‌ها بعداز اخذ مجوزهای لازم می‌باشد مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: یزد، پردیس اصلی دانشگاه یزد، ساختمان فنی و مهندسی یک، اتاق xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه موسسه: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد که توسط موسسین کامل پرداخت گردیده است. اولین مدیران موسسه: آقای سیدابوالفضل میرخلیلی عزآبادی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وآقای خسرو سلجوقی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدصالح اولیاء به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ واقای علی محمد لطیف به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ وآقای مجید تجملیان به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ واقای محمدرضا رضایی نژاد بسمت عضو علی البدل اول به شماره ملی xxxxxxxxx۳ واقای حمیدرضا ربیعی بسمت عضوعلی البدل دوم هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ همگی به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد و اوراق مالی و تعهداور با امضای مشترک مدیرعامل و رییس هیئت مدیره و درغیاب وی نایب رییس هیئت مدیره ممهور به مهر موسسه و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره رسمیت خواهد_داشت. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: اقای محمدامین سازگار نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و اقای محمدعلی عاقلی حاجی آباد ی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل معرفی گردیدند که برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13108586
آگهی تغییرات خیریه حامی جامعه هدف معلولین یزد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۸۰۷۴
آگهی تغییرات موسسه خیریه حامی جامعه هدف معلولین یزدبه شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا رضائی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حسین حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت خزانه دار و آقای سید محمد باقر رکن الدینی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وحق امضاکلیه مکاتبات رسمی موسسه باامضای مدیرعامل حمید شهسواری ودر غیاب او رییس هیات مدیره محمدرضا شهسواری با مهر موسسه معتبر خواهد_بودوکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رییس هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13108592
آگهی تغییرات خیریه حامی جامعه هدف معلولین یزد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۸۰۷۴
آگهی تغییرات موسسه خیریه حامی جامعه هدف معلولین یزدبه شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید محمد باقر رکن الدینی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سید حسین حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدرضا شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدرضا رضائی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت سه سال انتخاب گردیدندو آقای سید مهدی نبویان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی وخانم مهدیه بهاری فر به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدواساسنامه جدید مشتمل بر ۳ فصل و ۳۷ ماده و ۲۵ تبصره جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086999
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۸۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۴۴۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ وبرابر نامه شماره xxxxxx مورخ ۸/۷/xxx۵ اداره تعاون، کار و رفاه ا جتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویت قرار گرفت. - شرکت تعاونی پیشگامان کویر به نمایندگی آقای محمد رضا رضائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳، شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس به نمایندگی آقای محمد رضا شهسواری به شماره ملی xxxxxxxxx۹، شرکت سرمایه گذاری کار و سرمایه هوشمند به نمایندگی آقای عبد الرسول دوران به شماره ملی xxxxxxxxx۳، شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات به نمایندگی آقای حمید رضا کریم نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به نمایندگی آقای حسین پهلوانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمود دانافرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای امیر حسین رضائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. - مرتضی رئیس زاده اردکانی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. با کاهش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۱. xxx. xxx. xxx ریال به مبلغ ۱۰. xxx. xxx. xxx ریال وتغییر ارزش اسمی سهم از xxx. xxx ریال به xxx. xxx ریال و تعداد سهام xxx۸۵ موافقت گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13084010
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کارو سرمایه هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۸/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: آقای محمد رضا شهسواری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی چندمنظوره شهید قندی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و آقای محمد رضا رضائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ آقای علی حجت به شماره ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات به شماره شناسه xxxxxxxxx۷۱ بعنوان اعضای اصلی و آقای محمود دانافرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر دیار کریمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ - روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد ۳ - آقای محمدهادی اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی آقای محمد گلوردزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند ۴ - صورتهای مالی منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979722
آگهی تغییرات شرکت خدماتی پیشگامان کویر یزد شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۰۱۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۴ برابر تاییدیه به شماره xxx۰۴ مورخ ۲۰/۰۵/xxx۵ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان یزد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رضائی نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی یوسفی سهزابی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای سیروس اشرف زاده به سمت منشی هیئت مدیره و آقای محمدرضا رضائی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل شرکت تا پایان دوره هیئت مدیره ۲۴/۰۹/xxx۵ انتخاب گردیدند و حق امضاکلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، و اوراق بهادار با امضای آقای محمدرضا رضائی نژاد مدیرعامل وآقای محمدرضا شهسواری عضو اصلی هیئت مدیره و در غیاب آقای محمدرضا شهسواری توأم با امضای آقای علی یوسفی سهزابی نائب رئیس مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای آقای علی یوسفی سهزابی رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807065
آگهی تغییرات شرکت اتحادیه تخصصی شرکت‌های تعاونی امور زیر بنایی پیشگامان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۲۸۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۱۵۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۴۷ مورخ ۱/۲/۹۵ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - استان فارس شهرستان شیراز، بلوار دکتر شریعتی (معالی آباد) کوچه یکم، ساختمان گروه تعاونی پیشگامان کدپستی xxxxxxxxx۹ به مدیریت آقای حسن رنجبر به کدملی xxxxxxxxx۰ - استان قزوین شهرستان قزوین، خیابان خیام شمالی، نبش کوچه ۳۹ (کوچه شهید حلیمی) ساختمان مرندی، طبقه دوم مجتمع گروه تعاونی پیشگامان کد پستی xxxxxxxxx۷ به مدیریت آقای محمد منتظری به کدملی xxxxxxxxx۸ - مشهد مقدس بلوار فردوسی، خیابان خیام، نبش خیام ۲۸، ساختمان پیشگامان کدپستی xxxxxxxxx۴ به مدیریت آقای سید محمد صیادی به کدملی xxxxxxxxx۱ - استان یزد شهرستان یزد، صفائیه، خیابان تیمسار فلاحی، اول خیابان بوعلی، مجتمع گروه تعاونی پیشگامان کدپستی xxxxxxxxx۱ به مدیریت آقای محمدرضا رضائی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807823
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۳۶۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۵ با توجه به استعفاء آقای مهدی طامهری از سمت مدیرعاملی در نتیجه آقای مسعود بمانی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای بقیه مدت تصدی به سمت مدیرعامل انتخاب گردید ضمنا با تصویب هیئت مدیره آقای محمد رضا کریمی بدرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا رضائی نژآد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و آقای علی یوسفی سهزابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس در هیئت مدیره انتخاب گریدند و حق امضاء کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای مسعود بمانی پور مدیرعامل به انضمام امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12788918
آگهی تغییرات شرکت اتحادیه تخصصی شرکت‌های تعاونی امور زیر بنایی پیشگامان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۲۸۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۱۵۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۱۷/۱۲/۹۴ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (معاونت امور تعاون) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آفای محمد رضا رضایی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد آقای حمید رضا قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس آقای سیروس اشرف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان نصف جهان آقای حمید رضا کریم نژادبه شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات آقای محمد رضا شهسواری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد آقای علی رضا طرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر پرشیا آقای محمد رضا بابایی دره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر بعنوان اعضای اصلی و آقای مرتضی رئیس زاده اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر دیار کریمان و آقای علی یوسفی سهزابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کاسپین بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت ۳ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی دانشگر محاسب و آقای سیدعلی سجادی بافقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمود دانا فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزاد رای امین بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12788938
آگهی تغییرات شرکت اتحادیه تخصصی شرکت‌های تعاونی امور زیر بنایی پیشگامان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۲۸۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۱۵۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۱۷/۱۲/۹۴ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا رضایی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره حمید رضا قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا طرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت منشی هیئت مدیره انتخاب شدند وآقای محمدرضا رضائی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل برای مدت ۳ سال انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور، چک، سفته و برات با امضاء ثابت آقای محمد رضا رضائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مدیرعامل و آقای حمید رضا قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره با امضای آقای محمد رضا شهسواری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو هیئت مدیره ممهور به مهر اتحادیه دارای اعتبار می‌باشد و اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضاء آقای محمدرضا رضائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای آقای حمید رضا قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر اتحادیه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12692534
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات یزد شرکت تعاونی به شماره ثبت ۸۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۸۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت سه سال انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزدبه شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بنمایندگی آقای محمدرضارضائی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ وآقای مهندس حمیدرضا کریم نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت دانشگاهیان یزدبه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی آقای امیرحسین کوهساری به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت پیشگامان آتیه کویر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بنمایندگی آقای علی حجت به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بنمایندگی آقای حسین حبیبی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وشرکت پیشگامان رسانه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بنمایندگی آقای حمیدرضا قمی به کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای حسین حبیبی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره ومؤسسه حسابرسی دانشگر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آزاد رأی امین بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند و روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۳ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670335
آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان و اعضا گروه پیشگامان کویر یزد شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۰۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۷۰۰۰
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضا گروه پیشگامان کویر یزدبه شماره ثبت xxx۶۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضارضائی نژادبه کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای احمدعلی تقوی بافقی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای علیرضاطرازی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل ومنشی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدندوحق امضاقراردادها واسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای علیرضا طرازی مدیرعامل وآقای محمدرضارضائی نژاد رئیس هیئت مدیره ودرغیاب آقای محمدرضا رضائی نژاد توأم با امضای آقای احمدعلی تقوی بافقی نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء آقای محمدرضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و مهرشرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12659884
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۸۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۴۴۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/xxx۴ ونامه شماره xxxxxx مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان مشهدتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد صیادی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۲/۵/۹۵ انتخاب و آقای محمد رضا رضائی نژاد کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس و آقای سید حسین کوزه گرکدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس و آقای علیرضا طرازی کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت منشی هیات مدیره انتخاب شدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای محمدرضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب آقای محمد رضا رضائی نژاد توام به امضای آقای سید حسین کوزه‌گر به اتفاق آقای سید محمد صیادی مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای آقای سیدمحمد صیادی مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء آقای محمد رضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12635584
آگهی تغییرات شرکت پيشگامان توسعه ارتباطات شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۳۶۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ ـ شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای محمدرضا رضائی نژادبه کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۲ با نمایندگی آقای مسعود بمانی پور به کدملی xxxxxxxxx۵ وشرکت تعاونی پیشگامان کویر پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بانمایندگی آقای حسین پهلوانیان به کدملی xxxxxxxxx۷ وشرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بانمایندگی آقای امیرحسین رضائی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۰ وآقای محمدرضا کریمی بدرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی و آقای مهدی طامهری به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضوعلی البدل هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.۳مؤسسه حسابرسی دانشگر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بعنوان بازرس اصلی و آقای هادی خبیری پور با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.ترازنامه مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳تصویب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12618901
آگهی تغییرات شرکت پيشگامان كوير آسيا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۱۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۶۹۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/xxx۴ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی پیشگامان کویر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای علی یوسفی سهزابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری کارو سرمایه پیشگامان هوشمند به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقای محمدرضا رضائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ وشرکت تعاونی پیشگامان کویر پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷با نمایندگی وحید رضا اخلاص به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (اعضا اصلی هیئت مدیره) وآقای سیدعلی حسینی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (عضو علی البدل)
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12618910
آگهی تغییرات شرکت پيشگامان كوير آسيا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۱۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۶۹۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی یوسفی سهزابی به کدملی xxxxxxxxx بنمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ بسمت رییس هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای محمد رضا رضائی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت عضو هیئت مدیره وآقای وحید رضا اخلاص به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷بسمت نایب رییس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدندوطبق ماده ۲۶ اساسنامه مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای علی یوسفی سهزابی مدیرعامل و آقای وحید رضا اخلاص نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آقای وحید رضا اخلاص توأم با امضای آقای محمد رضا رضائی نژاد عضو هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء آقای محمد رضا رضائی نژاد عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12438884
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان کویر آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۶۹۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۴ آقای علی یوسفی سهزابی به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس به شماره ثبت xxxxxxبه سمت رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمدرضا کریمی بدرآبادی به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به شماره ثبت xxx۴ به سمت نایب رییس هیئت مدیره وآقای محمدرضا رضائی نژاد به شماره کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر به شماره ثبت xxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیندو کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای علی یوسفی سهزابی مدیرعامل و آقای محمدرضا کریمی بدرآبادی نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و در غیاب آقای محمدرضا کریمی بدرآبادی به امضای آقای محمدرضا رضائی نژاد عضو هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء آقای محمدرضا رضائی نژاد عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12382196
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات یزد شرکت تعاونی به شماره ثبت ۸۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۸۷۱
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات یزدبه شماره ثبت xxx۵وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای محمود دانافردبه کدملیxxxxxxxxx۷بنمایندگی شرکت پیشگامان رسانه کویربه شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸به سمت عضوعلی البدل هیئت مدیره و آقای امیرحسین رضائی نژادبه کدملیxxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت پیشگامان آتیه کویربه شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰به سمت عضوعلی البدل هیئت مدیره و آقای محمد رضارضائی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی عاقلی به کدملیxxxxxxxxx۳بنمایندگی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی حجت به کدملیxxxxxxxxx۱بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمندبه شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰به سمت منشی هیئت مدیره و آقای حمید رضا کریم نژادبه کدملیxxxxxxxxx۱به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای حمید رضا کریم نژاد مدیرعامل و آقای محمد رضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب آقای محمد رضا رضائی نژاد توأم با امضای آقای محمد علی عاقلی نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء آقای محمد رضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12211834
آگهی تغییرات شرکت بیمه تعاون تعاونی سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۳۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۶۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۳ و مجوز شماره xxx۶۳ مورخه ۲۱/۲/۹۴ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و مجوز شماره ۹۴/xxx/xxx۸ مورخ ۲۰/۲/۹۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن فرهنگیان ایران شناسه ملی xxxxxx به نمایندگی محمدرضا نظام آبادی ش مxxxxxxxxx۰ بانک توسعه تعاون شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی اکبر نجفی ش م xxxxxxxxx۴ شرکت سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی فرهاد شهرکی ش م xxxxxxxxx۹ شرکت تعاونی ایساتیس ارتباطات کاسپین شماره ثبتxxx۲۴ به نمایندگی علی حبیب محمدی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی محمدرضا رضائی نژاد ش م xxxxxxxxx۳ به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. شرکت تعاونی کارکنان بانک توسعه تعاون شماره ثبت xxxxxxxxx۰۷ بنیاد توسعه کارآفرینی اردبیل شماره ثبتxxx۱ به سمت اعضای علی البدل هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق ش ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه اطلاعات برای درج تصمیمات و آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12060165
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان کویر پرشیا شرکت تعاونی سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۳۴۱۲۲ و شناسه‌ملی ۱۰۸۴۰۴۳۰۴۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا شهسواری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای سید محمد صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وآقای محمدرضا رضائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ وآقای عباس محمودیان اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ وآقای مهدی طامهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ همگی به سمت اعضا اصلی هئیت مدیره و آقای حسن رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ وآقای بشیر خانزاده چرخاب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ موسسه حسابرسی مدیریت دانشگر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی قانونی آقای محمدتقی رضائی بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی آقای جعفر باقری بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ تراز نامه و عملکرد سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9385304
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان نصف جهان به‌شماره‌ثبت ۳۳۸۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۰۳۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا قمی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا توسلی نائینی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا کریمی بدرآبادی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت منشی هیئت مدیره و آقای محمد رضا رضایی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳به سمت عضو و آقای سید مرتضی میرباقری فرزند سید اصغر به شماره کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت پیشگامان کی پاد کویر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو و آقای سید علیرضا محمودی به سمت مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب شدند.کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای سید علیرضا محمودی مدیرعامل و آقای حمید رضا قمی رئیس هیئت مدیره و در غیاب آقای حمید رضا قمی توأم با امضای آقای رضا توسلی نائینی نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و کلیه اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء آقای رضا توسلی نائینی نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765425
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر شرکت تعاونی به‌شماره‌ثبت ۱۲۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۳۴۳۶
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثربه شماره ثبت xxx۳۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرسول دوران فرزند میرزا محمد به شماره کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند وآقای محمد رضا رضائی نژاد فرزند محمد جواد به شماره کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد وآقای احمد قافی فرزند علی محمد به شماره کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات وآقای حمید رضا قمی فرزند حسین به شماره کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس وآقای سید علیرضا نبوی زاده فرزند سید محمود به شماره کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی مؤسسه کوثر یزد و در نتیجه آقای محمد رضا رضائی نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید رضا قمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدسعید آدابی مدیرعامل وآقای مرتضی رئیس زاده به سمت منشی هیئت مدیره انتخاب شدندوحق امضاکلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای محمد سعید آدابی مدیرعامل و آقای محمد رضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب آقای محمد رضا رضائی نژاد توأم با امضای آقای حمید رضا قمی نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء آقای محمد رضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1578528
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس به‌شماره‌ثبت ۳۳۵۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۱۸۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۲ و تاییدیه شماره xxx۳۱ مورخ ۲۱/۴/xxx۳ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا رضائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی محمدرضا شهسواری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سید علی اکبر جلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت منشی هیئت مدیره علی یوسفی سهزابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضای آقای علی یوسفی مدیرعامل و آقای محمدرضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب آقای محمدرضا رضائی نژاد توام با امضای آقای محمد رضا شهسواری نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای آقای محمدرضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1541424
آگهی تغییرات شرکت گیلاس کامپیوتر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۹۳۰۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۱۵۹۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا رضائی نژاد شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی یوسفی سهزابی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید بابادی نیا شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بمدت ۲ سال تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1541429
آگهی تغییرات شرکت گیلاس کامپیوتر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۹۳۰۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۱۵۹۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدرضا رضائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی یوسفی سهزابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید بابادی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1556458
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان تجارت سیار سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۱۳۴۹
به استناد صورتجلسه هئیت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا رضائی نژاد کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر به سمت عضو هیات مدیره
آقای علی یوسفی سهزابی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پیشگامان رسانه پارس به سمت رئیس هیات مدیره
آقای محمدرضا کریمی بدرآبادی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به سمت نایبرئیس هیات مدیره
آقای امیرحسین رضائی نژاد کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به سمت عضو هیات مدیره
آقای حسینعلی محمودیان اردکانی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر پرشیا به سمت عضو هیات مدیره
آقای مسعود بمانی پور کدملی xxxxxxxxx۵ خارج از هئیت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت به مدت ۲ سال انتخاب و حق امضاء قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاء آقای مسعود بمانی پور
مدیرعامل و آقای علی یوسفی سهزابی رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء آقای محمدرضا کریمی بدرآبادی نایبرئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1309532
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضا گروه پیشگامان کویر یزد شماره ثبت ۱۰۰۶۴ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۷۰۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ آقای محمود دانا فرد به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی، آقای داریوش مکاریان بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۰۸/xxx۵ بقرار ذیل می باشند: شرکت پیشگامان محتوی گستر سهامی خاص شماره ثبت xxx۷ با نمایندگی آقای سید علی سجادی بافقی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت پیشگامان رسانه کویر سهامی خاص شماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای محمدرضا رضائی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات یزد شماره ثبت xxx۵ با نمایندگی آقای امیر حسین کوهساری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت کی پاد کویر سهامی خاص شماره ثبت xxx۰ با نمایندگی آقای محمدعلی عاقلی حاجی آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سهامی خاص شماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای علی حجت به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تعاونی پیشگامان کویر شماره ثبت xxx۶ با نمایندگی آقای عباس دره زرشکی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی خاص شماره ثبت xxx۸ با نمایندگی آقای احمد علی تقوی بافقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۱۶/۰۸/xxx۵.
۴ ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ بتصویب رسید.
۵ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت پیشگامان رسانه کویر سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا رضائی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد علی تقوی بافقی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی پیشگامان کویر با نمایندگی آقای عباس دره زرشکی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سهامی خاص با نمایندگی آقای علی حجت به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات یزد با نمایندگی آقای امیرحسین کوهساری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت کی پاد کویر سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی عاقلی حاجی آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت پیشگامان محتوی گستر سهامی خاص با نمایندگی آقای سید علی سجادی بافقی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای علیرضا طرازی به کد ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۶/۰۸/xxx۴.
۶ ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ برات و اوراق بهادار با امضای آقای علیرضا طرازی مدیرعامل و آقای محمدرضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب آقای محمدرضا رضائی نژاد توام با امضای آقای احمد علی تقوی نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۰۴/۱۰/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ـ واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1309520
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد شماره ثبت ۳۱۵۶ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۰۱۵۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ تراز مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت ۲ ـ اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل بمدت ۳ سال انتخاب گردیدند ۳ ـ آقایان محمدرضا رضائی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ علی یوسفی سهزابی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ محمد علی شهاب به کد ملی xxxxxxxxx۲ و محمدرضا شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و سیروس اشرف زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان علیرضا طرازی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و امیرحسین کوهساری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقایان محمدرضا رضائی نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره و علی یوسفی سهزابی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیروس اشرف زاده بسمت منشی هیئت مدیره بمدت ۳ سال انتخاب و آقای محمدرضا رضائی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ برات و اوراق بهادار با امضای آقای محمدرضا رضائی نژاد مدیرعامل و آقای محمدرضا شهسواری عضو اصلی هیئت مدیره و در غیاب آقای محمدرضا شهسواری توام با امضای آقای علی یوسفی سهزابی نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای آقای علی یوسفی سهزابی نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ـ واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1262416
آگهی تصمیمات در شرکت تعاونی پیشگامان نصف جهان شماره ثبت ۳۳۸۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۰۳۹۴
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/xxx۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به نمایندگی محمدرضا رضائی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات به نمایندگی رضا توسلی نائینی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به نمایندگی محمد رضا کریمی بدرآبادی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت منشی هیئت مدیره و شرکت پیشگامان کی پاد کویر به نمایندگی حمید رضا قمی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت پیشگامان کویر یزد به نمایندگی مسعود بمانی پور کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و سید علیرضا محمودی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل (سید علیرضا محمودی) و رئیس هیئت مدیره (محمدرضا رضائی نژاد) و در غیاب رئیس با امضاء نایب رئیس هیات مدیره (رضا توسلی نائینی) با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۰۹/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1219136
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی خاص شماره ثبت ۹۸۲۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ آقای محمد هادی اسلامی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد گلورد زاده به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۲ ـ روزنامه پیمان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ۳ ـ صورتهای مالی سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت ۴ ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: با توجه به استعفای آقای علی حجت از سمت مدیرعاملی آقای امیر حسین رضائی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و آقایان محمدرضا شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تعاونی چند منظوره شهید قندی شماره ثبت xxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا رضائی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد شماره ثبت xxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی حجت بعنوان نماینده شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات شماره ثبت xxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ برات و اوراق بهادار با امضای آقای امیر حسین رضائی نژاد مدیرعامل و هریک از اعضای هیئت مدیره توام با امضای مدیر امور مالی که از طرف شرکت معرفی می گردد همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای آقای محمدرضا رضائی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ـ واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171851
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان کویر آسیا سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۲۳۲ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۶۹۱۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا بعنوان بازرس اصلی، آقای محمود دانا فرد به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۰۶/xxx۴ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید علی حسینی نسب به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو علی البدل و شرکت تعاونی تعاونی پیشگامان کویر شماره ثبت xxx۶ با نمایندگی آقای محمدرضا رضائی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی یوسفی سهزابی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سهامی خاص شماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای محمدرضا کریمی بدر آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۷/۰۶/xxx۴.
۴ ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ بتصویب رسید.
۵ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید علی حسینی نسب به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس با نمایندگی آقای علی یوسفی سهزابی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا کریمی بدر آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی تعاونی پیشگامان کویر با نمایندگی آقای محمدرضا رضائی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد یوسف جوکار به کد ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۷/۰۶/xxx۴.
۶ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مشترک مهندس یوسف جوکار مدیرعامل و آقای مهندس یوسفی سهزایی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای محمدرضا کریمی بدرآبادی نایب رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۲۳/۰۶/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ـ واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137997
آگهی تاسیس موسسه خیریه حامی جامعه هدف معلولین یزد شماره ثبت ۱۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۸۰۷۴
موسسه فوق در تاریخ ۰۹/۰۵/xxx۲ شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۰۹/۰۵/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ ـ موضوع موسسه: در حوزه توانبخشی و اشاعه فرهنگ مشارکت و جلب کمکهای مردمی به منظور توانمندی و ارتقای سطح زندگی و بقیه بشرح ماده ۷ اساسنامه و ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد.
۲ ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
۳ ـ مرکز اصلی موسسه: ۱ ـ۳ ـ استان یزد ـ شهر یزد ـ صفائیه ـ ب شهیدان اشرف ـ بلوار بوستان ـ پ ۹۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴ ـ همراه مدیرعامل xxxxxxxxx۵۳
۴ ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران موسسه:
۱ ـ۵ ـ آقای محمدرضا شهسواری کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ۵ ـ آقای مهدی مقوم کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره.
۳ ـ۵ ـ آقای محمدرضا بهشتی بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ ـ۵ ـ آقای سید حسین حسینی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره.
۵ ـ۵ ـ آقای سید محمد باقر رکن الدینی کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره.
۶ ـ۵ ـ آقای حمید شهسواری بسمت عضو هیئت مدیره.
۷ ـ۵ ـ آقای محمدرضا رضائی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره.
۸ ـ ۵ ـ آقای حسام قدیری هراتی بسمت خزانه دار بعنوان اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۷/۰۵/xxx۵ انتخاب گردیدند.
۹ ـ ۵ ـ آقای سید حسین حسینی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۰۷/۰۵/xxx۴ انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و با مهر موسسه معتبر خواهد بود.
۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای سید مهدی نبویان بعنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم مهدیه بهاری فر کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1088351
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر شماره ثبت ۱۲۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۳۴۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۶/۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات یزد بشماره ثبت xxx۵ با نمایندگی آقای علیرضا طرازی کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تعاونی تعاونی اعتباری پیشگامان همیار یزد بشماره ثبت xxx۷ با نمایندگی آقای سید علی سجادی بافقی کد ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی خاص بشماره ثبت xxx۸ با نمایندگی آقای سید علیرضا نبوی زاده و شرکت کی پاد کویر سهامی خاص بشماره ثبت xxx۰ با نمایندگی آقای محمد علی عاقلی حاجی آبادی کد ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد بشماره ثبت xxx۶ با نمایندگی آقای محمد رضا رضائی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت پیشگامان رسانه کویر سهامی خاص بشماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای حمید رضا قمی کد ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۳/۶/۹۳.
۳ـ سرمایه شرکت از مبلغ نود میلیارد ریال بمبلغ هشتاد و یک میلیارد ریال منقسم به xxx/xxx/۸۱ سهم یک هزار ریالی کاهش یافت.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد با نمایندگی آقای محمد رضا رضائی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان رسانه کویر سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید رضا قمی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی تعاونی اعتباری پیشگامان همیار یزد با نمایندگی آقای سید علی سجادی بافقی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات یزد با نمایندگی آقای علیرضا طرازی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی خاص با نمایندگی آقای سید علیرضا نبوی زاده بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت کی پاد کویر سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد علی عاقلی حاجی آبادی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای احمد قافی کد ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیر عامل تا تاریخ ۱۳/۶/xxx۳.
۵ـ حق امضای کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضای رئیس هیئت مدیره محمد رضا رضایی نژاد و در غیاب رئیس امضای نایب رئیس هیئت مدیره، حمید رضا قمی به اتفاق مدیر عامل احمد قافی توام با مهر شرکت تعاونی و نامه ها و اوراق عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد.. در تاریخ ۲۹/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1048554
آگهی تغییرات شرکت تعاونی باشگاه فرهنگی ورزشی آرمان پیشگامان کویر شماره ثبت ۱۳۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۷۹۱۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد با نمایندگی محمدرضا رضایی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس با نمایندگی آقای سید مصطفی سجادی بافقی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی پیشگامان بندر خشک کوثر با نمایندگی محمدرضا باغستانی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات ایساتیس سهامی خاص با نمایندگی احمد قافی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره و شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات یزد با نمایندگی محمد علی شهاب کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت پیشگامان رسانه کویر سهامی خاص با نمایندگی حمیدرضا کریم نژاد کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتباری پیشگامان همیار یزد با نمایندگی مرتضی رئیس زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود دانافرد کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت منشی هیئت مدیر ه و آقای مهدی پیشکوهی پور کد ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۱۲/۹۳ ۲ حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای مهدی پیشکوهی پور مدیرعامل و محمدرضا رضایی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب محمدرضا رضایی نژاد رئیس هیئت مدیره توام با امضای سید مصطفی سجادی نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای محمدرضا رضایی نژاد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. در تاریخ ۱۷/۰۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026199
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات یزد شماره ثبت ۸۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۸۷۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ و تائیدیه بشماره xxx۶۷ مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به نمایندگی آقای محمدرضا رضایی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت تعاونی اعتبار پیشگامان همیار به نمایندگی آقای علیرضا طرازی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به نمایندگی آقای علی حجت به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حمید رضا کریم نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به نمایندگی آقای محمد علی عاقلی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت دانشگاهیان یزد به نمایندگی آقای امیر حسین کوهساری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس به نمایندگی آقای مرتضی رئیس زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی و شرکت پیشگامان رسانه کویر به نمایندگی آقای محمود دانا فرد به کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پیشگامان آتیه کویر به نمایندگی آقای امیر حسین رضایی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره بمدت سه سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای محمدرضا رضایی نژاد به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی عاقلی به نمایندگی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی حجت به نمایندگی شرکت پیشگامان کار و سرمایه هوشمند بسمت منشی هیئت مدیره انتخاب و آقای حمید رضا کریم نژاد بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای آقای حمید رضا کریم نژاد مدیرعامل و آقای محمدرضا رضایی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره توام با امضای آقای محمد علی عاقلی نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای محمد رضا رضایی نژاد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986549
آگهی تاسیس شرکت تعاونی پیشگامان سیمرغ توسعه کویر
شرکت فوق در تاریخ ۰۵/۱۱/xxx۱ شماره ثبت xxx۸۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۰۵/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود.
۱ ـ موضوع شرکت: ایجاد بازارهای مجازی ـ تولید و واردات و نگهداری دستگاه های فروش هوشمند و مابقی بشرح ماده ۳ اساسنامه و ضمنا انجام کلیه فعالیت ها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد.
۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
۳ ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ۳ ـ استان یزد ـ شهر یزد صفائیه ـ خ تیمسار فلاحی ـ مجتمع گروه پیشگامان کویر یزد ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ ـ همراه مدیرعامل xxxxxxxxx۸۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۲ ریال منقسم به یک هزار و دویست سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار و دویست سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۴ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ـ مورخ ۰۱/۱۱/xxx۱ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی یزد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ ـ۵ ـ شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس سهامی خاص شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی یوسفی سهزابی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ۵ ـ آقای یاسر عرب نژاد کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره.
۳ ـ۵ ـ آقای محمد علی خلیلی اردکانی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ ـ۵ ـ آقای سید حسین فیض اردکانی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره.
۵ ـ۵ ـ شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد شماره ثبت xxx۶ با نمایندگی آقای محمد رضا رضائی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره.
۶ ـ۵ ـ شرکت پیشگامان آتیه کویر سهامی خاص شماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای محمد گلوردزاده کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل).
۷ ـ۵ ـ شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات یزد شماره ثبت xxx۵ با نمایندگی آقای حمید رضا کریم نژاد کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره) بعنوان عضو علی البدل بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت ۳ سال انتخاب گردیدند.
۸ ـ۵ ـ آقای محمد حسین خلیلی اردکانی کد ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گردید.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضای محمد حسین خلیلی اردکانی مدیرعامل و علی یوسفی سهزابی رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره توام با امضای یاسر عرب نژاد نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای علی یوسفی سهزابی رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ ـ۸ ـ شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سهامی خاص شماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای محمد رضا کریمی بدر آبادی کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ شرکت سرمایه گزاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی خاص شماره ثبت xxx۸ با نمایندگی آقای علی حجت کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 971810
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات ایساتیس سهامی خاص شماره ثبت ۵۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۱۵۰۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رضا رضایی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و آقای سیروس اشرف زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان همیار یزد شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و آقای حمید رضا کریم نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پیشگامان کی پاد شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و آقای امیر حسین رضایی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و آقای محمد علی وحدت زاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ ۲ ـ صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت ۳ ـ شرکت کیفیت گستر پیشگامان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و آقای علی گلورد زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۹۱ آقای حمید رضا کریم نژاد به نمایندگی از شرکت پیشگامان کی پاد بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیر حسین رضایی نژاد به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد رضا محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای آقای احمد رضا محمدی مدیرعامل و آقای حمیدرضا کریم نژاد نماینده شرکت پیشگامان کی پاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب حمیدرضا کریم نژاد با امضای امیر حسین رضایی نژاد نماینده شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 873677
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان کی پاد کویر سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۶۳۲۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیده اند: ۱ـ آقایان محمد رضا رضایی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و فضل الله ادیب نیا به کد ملی xxxxxxxxx۳ و حمید رضا قمی به کد ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان همیار یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷، ۲ـ صورت های مالی منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت ۳ـ شرکت کیفیت گستر پیشگامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی امیر احمد سمیعی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و آقای سید رضا قبله زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۴ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/۹۱ آقای محمد رضا رضایی نژاد به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای فضل الله ادیب نیا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید رضا قمی به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان همیار یزد بسمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند و محمد علی عاقلی حاجی آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک محمد علی عاقلی حاجی آبادی مدیرعامل و محمد رضا رضایی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب محمد رضا رضایی نژاد رئیس هیئت مدیره توام با امضای فضل الله ادیب نیا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی با امضای محمد علی عاقلی حاجی آبادی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 874545
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان محتوی گستر سهامی خاص شماره ثبت ۹۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۵۹۹۹۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/۹۱ ماده ۳۱ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید ماده ۳۱: شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلا یا بعضا قابل عزل می باشند و انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلا مانع است ۲ ـ بموجب صورت جلسه مجمع عادی مورخ ۰۳/۰۸/۹۱ وگواهی مالیاتی بشماره xxx۷۰ مورخ ۱۱/۰۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیده اند: آقایان محمد رضا رضایی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات (p. T. E) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و آقای سید علی سجادی کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و آقای حسین محمدی کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ (اعضای اصلی هیئت مدیره) و آقای علی اشرف زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ (عضو علی البدل هیئت مدیره) ۲ ـ صورت های مالی منتهی به سال مالی xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت ۳ ـ آقای محمود دانا فرد کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا انباری کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/۹۱ آقای محمد رضا رضایی نژاد به نمایندگی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی سجادی به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویریزد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اشرف زاده بسمت مدیرعامل و عضو علی البدل هیئت مدیره و حسین محمدی به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس بسمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک آقای علی اشرف زاده مدیرعامل و محمد رضا رضایی نژاد نماینده شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای آقای سید علی سجادی نماینده شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای نامه های عادی با امضای آقای علی اشرف زاده مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۵ ـ بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/۹۱ موارد ذیل بموضوع شرکت اضافه گردید و ماده ۲ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید ماده ۲: موضوع شرکت: ارائه خدمات مشاوره در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9602901
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان محتوی گستر سهامی خاص شماره ثبت ۹۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۵۹۹۹۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/۹۱ ماده ۳۱ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید ماده ۳۱: شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند اداره خواهد شد مدیران کلا یا بعضا قابل عزل می‌باشند و انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلا مانع است ۲‌ـ بموجب صورت جلسه مجمع عادی مورخ ۰۳/۰۸/۹۱ وگواهی مالیاتی بشماره xxx۷۰ مورخ ۱۱/۰۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱‌ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیده‌اند: آقایان محمد رضا رضایی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات (p. T. E) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و آقای سید علی سجادی کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و آقای حسین محمدی کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ (اعضای اصلی هیئت مدیره) و آقای علی اشرف زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ (عضو علی‌البدل هیئت مدیره) ۲‌ـ صورت‌های مالی منتهی به سال مالی xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت ۳‌ـ آقای محمود دانا فرد کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا انباری کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴‌ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/۹۱ آقای محمد رضا رضایی نژاد به نمایندگی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی سجادی به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویریزد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اشرف زاده بسمت مدیرعامل و عضو علی‌البدل هیئت مدیره و حسین محمدی به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس بسمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک آقای علی اشرف زاده مدیرعامل و محمد رضا رضایی نژاد نماینده شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای آقای سید علی سجادی نماینده شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای نامه‌های عادی با امضای آقای علی اشرف زاده مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵‌ـ بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/۹۱ موارد ذیل بموضوع شرکت اضافه گردید و ماده ۲ اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید ماده ۲: موضوع شرکت: ارائه خدمات مشاوره در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت.

رئیس ثبت یزد‌
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 874538
آگهی تغییرات شرکت تعاونی دانش بنیان پیشگامان توسعه دانش ایساتیس شماره ثبت ۱۳۶۶۴ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۱۵۳۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فضل اله ادیب نیا کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد با نمایندگی آقای محمد رضا رضائی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات یزد با نمایندگی آقای حمید رضا کریم نژاد کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان محتوی گستر سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اشرف زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین علی کریمی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت منشی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی خاص با نمایندگی آقای علی حجت کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت کی پاد کویر سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد علی عاقلی حاجی آبادی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای احسان فرشادی کد ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۰۳/۰۷/xxx۳.
۲ ـ حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ برات و اوراق بهادار با امضای احسان فرشادی مدیرعامل و محمد رضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب محمد رضا رضائی نژاد توام با امضای حمید رضا کریم نژاد نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای محمد رضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ ۲۲/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910632
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد شماره ثبت ۳۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۰۱۵۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۰۷/xxx۱ و تاییدیه بشماره xxx۴۰ مورخ ۳۰/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
۳ ـ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ابتکار آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
۴ ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۱ آقای محمد رضا رضایی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضای محمد رضا رضایی نژاد مدیرعامل و محمد رضا شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی هیئت مدیره و در غیاب محمد رضا شهسواری توام با امضای علی یوسفی سهزابی به کد ملی xxxxxxxxx۱ نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای محمدرضا شهسواری عضو اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9627686
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد شماره ثبت ۳۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۰۱۵۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۰۷/xxx۱ و تاییدیه بشماره xxx۴۰ مورخ ۳۰/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱‌ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید

۳‌ـ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ابتکار آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند

۴‌ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۱ آقای محمد رضا رضایی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضای محمد رضا رضایی نژاد مدیرعامل و محمد رضا شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی هیئت مدیره و در غیاب محمد رضا شهسواری توام با امضای علی یوسفی سهزابی به کد ملی xxxxxxxxx۱ نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای محمدرضا شهسواری عضو اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 902092
آگهی تاسیس شرکت تعاونی دانش بنیان پیشگامان توسعه دانش ایساتیس
شرکت فوق در تاریخ ۰۳/۰۷/xxx۱ شماره ثبت xxx۶۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۰۳/۰۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود.
۱ ـ موضوع شرکت: آموزش، توانمند سازی و باز آموزی دانش آموختگان و دانشجویان و همچنین بورسیه نمودن تعدادی از جوانان با استعداد و شایسته که فاقد توان مالی هستند برای اشتغال در شرکت جهت تهیه و ارائه طرح های توجیهی برای ورود به فضای کسب و کار و بقیه بشرح ماده ۳ اساسنامه و ضمنا انجام کلیه فعالیت ها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد.
۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
۳ ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ۳ ـ استان یزد ـ شهر یزد ـ خ شهید مطهری ـ پارک علم و فناوری اقبال ـ کدپستی xxxxxxxxx۸ ـ همراه xxxxxxxxx۰۱
۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۶ ریال منقسم به یک هزار و ششصد و سی و پنج سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار و ششصدو سی و پنج سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی مورخ ۲۷/۰۶/xxx۱ نزد بانک صندوق تعاون شعبه مرکزی یزد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ ـ۵ ـ شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد بشماره ثبت xxx۶ با نمایندگی آقای محمد رضا رضائی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ۵ ـ شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات یزد بشماره ثبت xxx۵ با نمایندگی آقای حمید رضا کریم نژاد کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره.
۳ ـ۵ ـ آقای فضل اله ادیب نیا کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ ـ۵ ـ شرکت پیشگامان محتوی گستر سهامی خاص بشماره ثبت xxx۷ با نمایندگی آقای علی اشرف زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره.
۵ ـ۵ ـ شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سهامی خاص بشماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای حسین علی کریمی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره.
۶ ـ۵ ـ شرکت سرمایه گزاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی خاص بشماره ثبت xxx۸ با نمایندگی آقای علی حجت کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)
۷ ـ۵ ـ شرکت کی پاد کویر سهامی خاص بشماره ثبت xxx۰ با نمایندگی آقای محمد علی عاقلی حاجی آبادی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت ۳ سال انتخاب گردیدند.
۸ ـ۵ ـ آقای سیروس اشرف زاده کد ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضای سیروس اشرف زاده مدیرعامل و محمد رضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب محمد رضا رضائی نژاد توام با امضای حمید رضا کریم نژاد نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای محمد رضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ ـ۸ ـ آقای مرتضی رئیس زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی.
۲ ـ۸ ـ آقای محمود دانافرد کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 861430
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی خاص شماره ثبت ۹۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید ماده ۳۱ اساسنامه: شرکت بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از ۳ نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند اداره خواهد شد مدیران کلا یا بعضا قابل عزل می باشند و انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۶/۹۱ و گواهی مالیاتی xxx۴۴ مورخ ۲۵/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیده اند: ۱ ـ آقایان محمد رضا رضایی ن‍ژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و محمد رضا شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی چند منظوره شهید قندی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و علیرضا طرازی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی عصر ارتباطات شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ (اعضای اصلی هیئت مدیره) و محمود دانا فرد به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان دیار کریمان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ (عضو علی البدل هیئت مدیره) ۲ ـ آقای مرتضی رئیس زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد گلورد زاده به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت ۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۶/۹۱ آقای محمد رضا شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی چند منظوره شهید قندی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا رضایی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی حجت به کد ملی xxxxxxxxx۹۱ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل و آقای علیرضا طرازی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی عصر ارتباطات بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمود دانا فرد به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان دیار کریمان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک علی حجت مدیرعامل و محمد رضا شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت تعاونی چندمنظوره شهید قندی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ (رئیس هیئت مدیره) و در غیاب محمدرضا شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت تعاونی چندمنظوره شهید قندی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ رئیس هیئت مدیره با امضای محمدرضا رضایی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت تعاونی پیشگامان کویر نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی با امضای علی حجت مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710722
آگهی تصمیمات شرکت گیلاس کامپیوتر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۳۰۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۱۵۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. علی یوسفی سهزابی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و محمدرضا رضائی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و حمید بابادی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ محمدرضا رضائی نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره و علی یوسف سهزابی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید بابادی نیا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 474124

آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس
به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمدرضا رضایی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی یوسفی سهرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید اکبر جلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (به عنون عضو علی البدل) و شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا شهسواری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان کویر آسیا سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدیوسف جوکار به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کیفیت گستر پیشگامان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی عاقلی حاجی آبادی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات با نمایندگی آقای علیرضا طرازی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پیشگامان امن افزار سهامی خاص با نمایندگی آقای سید اکبر جلیلی به سمت منشی هیئت مدیره و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا کریمی بدرآبادی به سمت عضو هیئت مدیره (به عنون عضو علی البدل) و آقای علی یوسفی سهرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و اوراق بهادار با امضا علی یوسفی سهزابی مدیرعامل و محمدرضا رضایی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب محمدرضا رضائی نژاد توام با امضای محمدرضا شهسواری نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای محمدرضا رضایی نژاد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 474136

آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس
به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' و 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.
۵ـ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۵/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدرضا رضایی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی یوسفی سهرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید اکبر جلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنون عضو علی البدل و شرکت کیفیت گستر پیشگامان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی عاقلی حاجی آبادی و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سهامی خاص به شماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای محمدرضا کریمی بدرآبادی و شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی خاص به شماره ثبت xxx۸ با نمایندگی آقای محمدرضا شهسواری شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات به شماره ثبت xxx۵ با نمایندگی آقای علیرضا طرازی و شرکت پیشگامان کویر آسیا سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدیوسف جوکار و شرکت پیشگامان امن افزار سهامی خاص با نمایندگی آقای سید اکبر جلیلی تا تاریخ ۲۶/۵/xxx۳.
در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9538023
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۵۰۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۱۸۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' و 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

۵ـ اعضای هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۶/۵/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدرضا رضایی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی یوسفی‌سهرابی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید اکبر جلیلی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنون عضو علی‌البدل و شرکت کیفیت گستر پیشگامان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدعلی عاقلی‌حاجی‌آبادی و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای محمدرضا کریمی‌بدرآبادی و شرکت سرمایه‌گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۸ با نمایندگی آقای محمدرضا شهسواری شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات به شماره ثبت xxx۵ با نمایندگی آقای علیرضا طرازی و شرکت پیشگامان کویر آسیا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدیوسف جوکار و شرکت پیشگامان امن افزار سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید اکبر جلیلی تا تاریخ ۲۶/۵/xxx۳.

در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11009420
آگهی تاسیس شرکت تعاونی دانش بنیان پیشگامان توسعه دانش ایساتیس
شرکت فوق در تاریخ ۰۳/۰۷/xxx۱ شماره ثبت xxx۶۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۰۳/۰۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می‌شود.

۱‌ـ موضوع شرکت: آموزش، توانمند سازی و باز آموزی دانش آموختگان و دانشجویان و همچنین بورسیه نمودن تعدادی از جوانان با استعداد و شایسته که فاقد توان مالی هستند برای اشتغال در شرکت جهت تهیه و ارائه طرح‌های توجیهی برای ورود به فضای کسب و کار و بقیه بشرح ماده ۳ اساسنامه و ضمنا انجام کلیه فعالیت‌ها پس از اخذ مجوزهای لازم می‌باشد.

۲‌ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.

۳‌ـ مرکز اصلی شرکت: ۱‌ـ۳‌ـ استان یزد‌ـ شهر یزد‌ـ خ شهید مطهری‌ـ پارک علم و فناوری اقبال‌ـ کدپستی xxxxxxxxx۸‌ـ همراه xxxxxxxxx۰۱

۴‌ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۶ ریال منقسم به یک هزار و ششصد و سی و پنج سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار و ششصدو سی و پنج سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی مورخ ۲۷/۰۶/xxx۱ نزد بانک صندوق تعاون شعبه مرکزی یزد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵‌ـ اولین مدیران شرکت:

۱‌ـ۵‌ـ شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد بشماره ثبت xxx۶ با نمایندگی آقای محمد رضا رضائی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره.

۲‌ـ۵‌ـ شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات یزد بشماره ثبت xxx۵ با نمایندگی آقای حمید رضا کریم نژاد کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره.

۳‌ـ۵‌ـ آقای فضل اله ادیب نیا کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره.

۴‌ـ۵‌ـ شرکت پیشگامان محتوی گستر سهامی خاص بشماره ثبت xxx۷ با نمایندگی آقای علی اشرف زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره.

۵‌ـ۵‌ـ شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سهامی خاص بشماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای حسین علی کریمی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره.

۶‌ـ۵‌ـ شرکت سرمایه گزاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی خاص بشماره ثبت xxx۸ با نمایندگی آقای علی حجت کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل)

۷‌ـ۵‌ـ شرکت کی پاد کویر سهامی خاص بشماره ثبت xxx۰ با نمایندگی آقای محمد علی عاقلی حاجی آبادی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت ۳ سال انتخاب گردیدند.

۸‌ـ۵‌ـ آقای سیروس اشرف زاده کد ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶‌ـ دارندگان حق امضاء: حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضای سیروس اشرف زاده مدیرعامل و محمد رضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب محمد رضا رضائی نژاد توام با امضای حمید رضا کریم نژاد نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای محمد رضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷‌ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱‌ـ۸‌ـ آقای مرتضی رئیس زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی.

۲‌ـ۸‌ـ آقای محمود دانافرد کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11238131
آگهی تغییرات شرکت تعاونی دانش بنیان پیشگامان توسعه دانش ایساتیس شماره ثبت ۱۳۶۶۴ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۱۵۳۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فضل اله ادیب نیا کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد با نمایندگی آقای محمد رضا رضائی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات یزد با نمایندگی آقای حمید رضا کریم نژاد کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان محتوی گستر سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اشرف زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین علی کریمی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت منشی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی خاص با نمایندگی آقای علی حجت کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و شرکت کی پاد کویر سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد علی عاقلی حاجی آبادی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل) و آقای احسان فرشادی کد ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۰۳/۰۷/xxx۳.

۲‌ـ حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک‌ـ سفته‌ـ برات و اوراق بهادار با امضای احسان فرشادی مدیرعامل و محمد رضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب محمد رضا رضائی نژاد توام با امضای حمید رضا کریم نژاد نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای محمد رضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۲/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11556887
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۵۰۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۱۸۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمدرضا رضایی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی یوسفی‌سهرابی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید اکبر جلیلی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره (به عنون عضو علی‌البدل) و شرکت سرمایه‌گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدرضا شهسواری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت پیشگامان کویر آسیا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدیوسف جوکار به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت کیفیت گستر پیشگامان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدعلی عاقلی‌حاجی‌آبادی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات با نمایندگی آقای علیرضا طرازی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت پیشگامان امن افزار سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید اکبر جلیلی به سمت منشی هیئت‌مدیره و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدرضا کریمی‌بدرآبادی به سمت عضو هیئت‌مدیره (به عنون عضو علی‌البدل) و آقای علی یوسفی‌سهرابی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و اوراق بهادار با امضا علی‌ یوسفی‌سهزابی مدیرعامل و محمدرضا رضایی‌نژاد رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب محمدرضا رضائی‌نژاد توام با امضای محمدرضا شهسواری نائب رئیس هیئت‌مدیره و مهر شرکت و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای محمدرضا رضایی‌نژاد رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11745237
آگهی تصمیمات در شرکت تعاونی پیشگامان نصف جهان ثبت شده بشماره ۳۳۸۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۰۳۹۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۷/۴/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱‌ـ شرکت پیشگامان کار و سرمایه هوشمند بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی محمدرضا رضائی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان عصر ارتباطات بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی محمد عموزاده آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان امن افزار بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی محمد علی عاقلی حاجی ‌آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت منشی هیئت مدیره و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی محمدرضا کریمی بدرآبادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و شرکت پیشگامان کویر یزد بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی مسعود بمانی پور به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای حسین شمس قارنه‌ی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل و شرکت پیشگامان همیار بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی احمد قافی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و شرکت پیشگامان رسانه کویر بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی سید رضا قبله‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای علی‌البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند.

۲‌ـ موسسه حسابرسی مجربان پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و موسسه حسابرسی امجد تراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ۳‌ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است ۴‌ـ تراز مالی سال xxx۹ بتصویب رسید ۵‌ـ آخرین رقم سرمایه به مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۶ ریال به مجمع گزارش گردید امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۹/xxx۰ تکمیل گردید

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11769392
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان کی پاد کویر سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۶۳۲۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیده‌اند: ۱ـ آقایان محمد رضا رضایی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و فضل الله ادیب نیا به کد ملی xxxxxxxxx۳ و حمید رضا قمی به کد ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان همیار یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷، ۲ـ صورت‌های مالی منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت ۳ـ شرکت کیفیت گستر پیشگامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی امیر احمد سمیعی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و آقای سید رضا قبله زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۴ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/۹۱ آقای محمد رضا رضایی نژاد به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای فضل الله ادیب نیا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید رضا قمی به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان همیار یزد بسمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند و محمد علی عاقلی حاجی آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک محمد علی عاقلی حاجی آبادی مدیرعامل و محمد رضا رضایی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب محمد رضا رضایی نژاد رئیس هیئت مدیره توام با امضای فضل الله ادیب نیا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضای محمد علی عاقلی حاجی آبادی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11879911
آگهی تصمیمات شرکت گیلاس کامپیوتر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۳۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۱۵۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. علی یوسفی‌سهزابی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و محمدرضا رضائی‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و حمید بابادی‌نیا به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۷/۴/۹۱ محمدرضا رضائی‌نژاد بسمت رئیس هیئت‌مدیره و علی یوسف‌سهزابی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و حمید بابادی‌نیا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11888943
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی خاص شماره ثبت ۹۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱‌ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید ماده ۳۱ اساسنامه: شرکت بوسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از ۳ نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند اداره خواهد شد مدیران کلا یا بعضا قابل عزل می‌باشند و انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۶/۹۱ و گواهی مالیاتی xxx۴۴ مورخ ۲۵/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱‌ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیده اند: ۱‌ـ آقایان محمد رضا رضایی ن‍ژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و محمد رضا شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی چند منظوره شهید قندی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و علیرضا طرازی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی عصر ارتباطات شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ (اعضای اصلی هیئت مدیره) و محمود دانا فرد به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان دیار کریمان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ (عضو علی‌البدل هیئت مدیره) ۲‌ـ آقای مرتضی رئیس زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد گلورد زاده به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳‌ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت ۴‌ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۶/۹۱ آقای محمد رضا شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی چند منظوره شهید قندی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا رضایی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی حجت به کد ملی xxxxxxxxx۹۱ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل و آقای علیرضا طرازی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی عصر ارتباطات بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمود دانا فرد به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان دیار کریمان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بعنوان عضو علی‌البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک علی حجت مدیرعامل و محمد رضا شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت تعاونی چندمنظوره شهید قندی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ (رئیس هیئت مدیره) و در غیاب محمدرضا شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت تعاونی چندمنظوره شهید قندی شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ رئیس هیئت مدیره با امضای محمدرضا رضایی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت تعاونی پیشگامان کویر نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های عادی با امضای علی حجت مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.

رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات