سید محمد علی سید ابریشمی

آقای سید محمد علی سید ابریشمی

کد ملی 443211xxxx
گراف ارتباطات
15
شرکت‌ها
32
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14820572
آگهی تغییرات شرکت کاشی خاطره کویر یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۴۰۴۱۳
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کاشی یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و آقای سیدمحمدعلی سیدابریشمی به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای یوسفعلی طرفداری منشادی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضا هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند و آقای رضا قندی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی وخدمات مدیریت وثیق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد و صورتهای مالی منتهی به سال ۹۶ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14820582
آگهی تغییرات شرکت کاشی خاطره کویر یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۴۰۴۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۸تصمیمات ذیل اتخاذشد: آقای سیدمحمدعلی سیدابریشمی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمدحسینی المدرسی به کدملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی ازشرکت کاشی یزد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای یوسفعلی طرفداری منشادی به کدملی xxxxxxxxx۵بسمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضاکلیه اسنادواوراق بهادار ازجمله چکها، سفته ها، بروات وقراردادها و بطور کلی هرگونه سندی که شرکت را نزداشخاص ثالث بدهکار نماید با امضادو نفر از اعضا هیئت مدیره در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می باشدوکلیه اسناد عادی با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14539443
آگهی تغییرات صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کامیار عطائی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت ریاست هیأت امناء و عارف نوروزی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب ریاست هیأت امناء و سیدمحمدعلی سید ابریشمی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت امناء و رحیم علیشاهی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت امناء و ابوالفتح ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت امناء و ساعد شهسوار ارسون به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت امناء و محمد نیک فر به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس کل برای بقیه مدت تصدی هیأت امناء تعیین گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13910781
آگهی تغییرات شرکت کاشی یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۷۳۸۵
آگهی تغییرات شرکت کاشی یزدسهامی خاص به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمد علی سید ابریشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تابان یزد به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد حسینی المدرسی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه الزاهرا یزد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا تابش اکبری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سامان یزد به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمد هادی شیرازی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کاشی خاطره کویر یزد به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره وآقای امیر حسین ریسمانیان با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی ازسازمان خیریه پزشکی حضرت سیدالشهدا به سمت عضو هیئت مدیره هریک برای مدت دوسال انتخاب شدندوحق امضاکلیه اسنادواوراق بهادارازجمله چک هاوسفته‌ها بروات قرارداد هاوبطور کلی هرگونه سندی که شرکت را نزد اشخاص ثالث بدهکار نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره ودرهرحال همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدوکلیه اسناد عادی با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13803046
آگهی تغییرات شرکت کاشی خاطره کویر یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۴۰۴۱۳
آگهی تغییرات شرکت کاشی خاطره کویر یزدسهامی خاص به شماره ثبت xxx۴۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد علی ابریشمی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازموسسه الزهرا به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای سیدمحمدحسینی المدرسی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سامان یزد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی صفریان با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کاشی یزد به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدندوحق امضاکلیه اسنادواوراق بهادار از جمله چک‌ها سفته‌ها بروات و قراردادها بطور کلی هرگونه سندی که شرکت را نزداشخاص ثالث بدهکار نماید با امضا مدیرعامل ویکی از اعضا هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل باامضا دونفراز اعضای هیئت مدیره ودرهرحال همراه بامهر شرکت معتبرمی باشدوکلیه اسنادعادی با امضای مدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبرمی باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13725661
آگهی تغییرات صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه شورای عالی مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت تغییرات در خالص دارایی‌ها و صورت درآمد و هزینه برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۵ به تصویب رسید.. سیدعبدالحسین ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ وهاشم یکه زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و عارف نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و. ساعد شهسوار ارسون به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و کامیار عطائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵. سیدمحمدعلی سیدابریشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ وو رحیم علیشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی هیات امنا مصطفی وحیدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو علی البدل هیات امنای برای مدت دو سال تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی فاطر دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس علی البدل صندوق برای مدت یک سال آتی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج اگهی‌های موسسه انتخاب شد. تبصره ۱ ماده ۱ اساسنامه به شرح ذیل تصویب شد: تبصره ۱ - در راستای ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مبنی براینکه حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمان‌ها و موسسات و صندوق‌های بیمه‌ای تحت ضمانت و حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران (وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی) می‌باشد لذا صندوق نیز حمایت‌ها و ضمانت‌های قانونی یاد شده را می‌پذیرد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13426015
آگهی تغییرات شرکت سایپا سیتروئن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۴۷۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/xxx۶ آقای الیویه بورژ به کد فراگیر xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت اتومبیل پژو سیتروئن به کدفراگیر xxxxxxxxx۸ به عنوان رییس هیات مدیره وآقای مهدی جمالی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پارس خودرو سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره وآقای ژان باپتیس شاسلوپ دو شتیون به کد فراگیر xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت صنعتی مشترک پژو سیتروئن به کدفراگیر xxxxxxxxx به عنوان عضو هیات مدیره و آقای سیدمحمدعلی سیدابریشمی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای یان ونسنت به کد فراگیر xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت اتومبیل سیتروئن به کد فراگیر xxxxxxxxx، به عنوان عضو هیات مدیره و آقای ناصر آقامحمدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای فریبرز شهباز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند آقای یان مارتین به کدفراگیر xxxxxxxxx را به عنوان قائم مقام مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها و سایر اسناد تجاری با امضای متفق مدیرعامل و قائم مقام ایشان به همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13261748
آگهی تغییرات شرکت تولید خودرو سایپا کاشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۴۷۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۵ شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی سید محمدعلی سیدابریشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رییس هیات مدیره و شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی محمدرضا شیخ عطار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی فریبرز شهباز به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و مرکز تحقیقات و نو آوی صنایع خودرو سایپا (شرکت سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی بهزاد ظهیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رییس هیات مدیره و شرکت پارس خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی رمضان شرقی صومعه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی ازاعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات هیات مدیره به شرح صورت مورخ ۹/۸/xxx۵ به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13259145
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۵ و مجوز به شماره xxx۸۶/۴۱ مورخ ۲۶/۱۰/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی آقای معصوم نجفیان به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای مهدی جمالی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی آقای سیدمحمد علی سیدابریشمی به کدملی xxxxxxxxx۸ وشرکت توسعه سرمایه رادین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای علیرضا بادکوبهء هزاوهء به کدملی xxxxxxxxx۱ و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13083497
آگهی تغییرات شرکت مرکز تحقیقات ونواوری صنایع خودرو سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد علی سید ابریشمی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس و عضو غیر موظف هیأت مدیره آقای ناصر آقامحمدی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس و عضو غیر موظف هیأت مدیره آقای علیرضا مصدقی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیر عامل و عضو موظف هیأت مدیره آقای همایون ریاحی چالشتری با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضوموظف هیأت مدیره آقای فرهنگ ذبیحیان با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو موظف هیأت مدیره آقای مسعود جابری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو غیر موظف هیأت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت، و همچنین اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. - حدود اختیارات مدیر عامل طبق ماده ۴۹ اساسنامه بدین ترتیب تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن. مدیر عامل نسبت به پیشنهاد معاونین شرکت به هیأت مدیره اقدام نماید. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارائه به هیأت مدیره جهت تصویب. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره متفرعات. تعهد ظهر نویسی قبولی - پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه مطابق با آیین نامه معاملات مصوب هیأت مدیره. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل و یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. تحصیل اعتیار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هرمدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی با انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی با حق پژوهش فرجام مصالحه تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با ویا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری - تعیین وکیل برای دادرسی و غیره و یا بدون حق توکیل و توکیل در توکل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگر بجای او با و یا بدون حق توکیل در توکیل غیر ولو کرارا - تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدت به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها - اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت - درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارت و دوائر ثبت اسناد. تعیین میزان استهلاک‌ها. تنظیم خلاصه صورت دارائی و فروش شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس‌های شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد xxx و xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12786462
آگهی تغییرات شرکت مرکز تحقیقات ونواوری صنایع خودرو سایپا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمدعلی سیدابریشمی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس و عضو غیرموظف هیئت مدیره آقای ناصر آقامحمدی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس و عضو غیرموظف هیئت مدیره آقای علیرضا مصدقی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره آقای همایون ریاحی چالشتری با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضوموظف هیئت مدیره آقای فرهنگ ذبیحیان با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره آقای مرتضی شفیعی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره آقای مسعود جابری با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره حق امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت، و همچنین اسناد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات مدیرعامل طبق ماده ۴۹ اساسنامه بدین ترتیب تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن مدیرعامل نسبت به پیشنهاد معاونین شرکت به هیئت مدیره اقدام نماید. تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره متفرعات. تعهد ظهر نویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملی ات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه مطابق با آیین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل و یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. تحصیل اعتیار از بانکها و شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هرمدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی با انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی با حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با ویا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره و یا بدون حق توکیل و توکیل در توکل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگر بجای او با و یا بدون حق توکیل در توکیل غیرولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد دعوی. جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن. تأمین مدت به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملی ات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارت و دوائر ثبت اسناد. تعیین میزان استهلاک‌ها. تنظیم خلاصه صورت دارائی و فروش شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس‌های شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد xxx و xxx قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704858
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد علی سید ابریشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به جای آقای حسن عمو زاده به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای علیرضا بادکوبه هزاوه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به جای آقای اکبر شمسی لاهیجانی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای سید محمد علی سید ابریشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای معصوم نجفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای مهدی جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل. آقای علیرضا بادکوبهءهزاوهء به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12483569
آگهی تغییرات شرکت شهرك صنعتي لرستان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۶۴۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ سید محمد علی سید ابریشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت شهرکهای صنعتی تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ حمید رضا مظاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ علی سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت شهرکهای صنعتی فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ علی صداقت پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ سعادت بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ محمد علی عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت شهرکهای صنعتی مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ عباسعلی وفایی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۵/۱۰/xxx۴.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12422014
آگهی تغییرات شرکت ليزينگ صنعت و معدن شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۸۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxxمورخ ۱۵/۶/۹۴بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سید محمدعلی سید ابریشمی بشماره کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵بعنوان رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف هیئت مدیره. ـ آقـای سیدرضا نوروز زاده بشماره کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره ـ آقای مهدی جمالی بشماره کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ آتیه دماوند به شناسه ملی بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف. ـ آقای محمدرضا عرفانی بشماره کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره. ـ آقای حسن رضوانفر بشماره کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶ بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره. ـ آقای علیرضا اسدپور کفاش بشماره کد ملی xxxxxxxxx۰ را بعنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، قراردادهای عمومی، مکاتبات مرتبط با مراکز تعویض پلاک و نقل و انتقال و سایر مکاتبات عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل دارای اعتبار می باشد ـ حدود اختیارات مدیرعامل مطابق با قانون تجارت و اساسنامه بشرح ذیل می باشد. ـ نمایندگی شرکت در کلیه دادگاهها، مراجع قضائی و اداری در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی و یا نهادهای انقلابی به منظور دفاع از حقوق قانونی شرکت. ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی یا کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر خواهی، فرجام، مصالحه با رعایت منافع شرکت و نیز، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اموال از مراجع قضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به آراء صادره به نفع شرکت، اعم از دادگاهها و ادارات دولتی و دوائر ثبتی، شهرداریها و سایر مراجع صالح قانونی و بطور کلی مدیرعامل شرکت برای انجام امور فوق و دفاع ازمنافع شرکت دارای کلیه اختیارات قانونی میباشند. ـ ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و کارشناس با رعایت قوانین ذیربط ـ توافق و تراضی با تسهیلات گیرندگان، مستأجرین و بدهکاران شرکت (اعم از آنکه قراردادهای آنها جاری، پایان یافته و یا تسویه نشده باشد) و نیز اتخاذ تصمیم درخصوص توقف عملیات اجرایی، بخشودگی تمام ویا قسمتی از جرائم تأخیر تأدیه تسهیلات پرداختی با رعایت و حفظ مصالح شرکت براساس اصول ذیل: ـ بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تأخیر با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تصویب مدیرعامل حداکثر تا سقف xxx.xxx.xxx (دویست میلیون) ریال ـ بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تأخیر مازاد بر بند ۱ ـ ۵ با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تأیید مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره. ـ درصورتی که توافق و تراضی با مستاجرین و تسهیلات گیرندگان متضمن تغییر در نرخ سود تسهیلات دریافتی در چارچوب قوانین و مقررات باشد اتخاذ تصمیم منوط به پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیأت مدیره میباشد. ***** ـ تقاضای صدور اجرائیه و وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون مسلم شرکت اعم از اصل و متفرعات و انجام سایر اقدامات حقوقی و اجرایی و اداری. ـ تهیه، تدوین، تنظیم و اصلاح کلیه آئین نامه های داخلی و مالی و معاملاتی شرکت و پیشنهاد آن به هیأت مدیره جهت تصویب. ـ انعقاد کلیه قراردادهای لازم و مورد نیاز شرکت به منظور خرید و فروش با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت و سایر قوانین مربوطه. ـ استخدام و عزل و نصب کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام و پاداشها، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و همچنین مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و آئین نامه شرکت و استفاده از خدمات مشاورین و تعیین شرایط قراردادی و حقوق و مزایای آنها. ـ تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه و برنامه عملیات سالیانه و هرنوع بودجه و عملیات اصلاحی به هیأت مدیره جهت تصویب ـ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ـ افتتاح هرنوع حساب نزد کلیه بانکهای داخلی و خارجی (اعم از خصوصی و یا دولتی) بنام شرکت و استفاده از آنها با رعایت آئین نامه ها و مقررات ذیربط درجهت اداره امور شرکت. ـ پیشنهاد افتتاح شعب جدید در داخل و خارج و یا بستن آنها به هیأت مدیره. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و یا جرائم متعلقه با رعایت آئین نامه های داخلی شرکت و مقررات مربوطه. ـ عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای اعطای تسهیلات لیزینگ و یا اجاره اعتباری و فسخ قرارداد اجاره و همچنین درصورت لزوم تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع قانونی و تخلیه عین مستاجر و تقاضای تجدید نظر در آرای صادره درخصوص قراردادهای مورد اشاره و همچنین واگذاری عین و یا منافع مورد اجاره با رعایت شرایط قرارداد و مقررات مربوطه ـ اخذ هرگونه تسهیلات از بانکها و یا موسسات اعتباری مجاز و در چارچوب مقررات، پس از تصویب هیأت مدیره. ***** ـ پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت بر اساس نیازهای شرکت و همچنین پیشنهاد افزایش سرمایه به هیأت مدیره جهت تصویب نهایی توسط مجمع شرکت. ـ تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری بارعایت مقررات داخلی شرکت و اسناد تعهد آور آن. ـ خرید و فروش اوراق مشارکت و نیز سهام مناسب شرکتها با تنفیذ هیأت مدیره. ـ ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً درجهت حفظ منافع و انجام امور شرکت براساس مصوبات هیأت مدیره با رعایت مقررات اسناد تعهد آور شرکت. ـ تقاضای صدور انواع ضمانت نامه های بانکی بنام شرکت جهت تضمین تعهدات شرکت و نیز دریافت انواع ضمانت نامه های بانکی صادره توسط بانکهای معتبر به نفع شرکت به منظور تضمین تعهدات مشتریان و طرف قراردادهای شرکت. ـ انجام مطالعات و بررسی های لازم درخصوص گسترش خدمات قابل ارائه و مذاکره با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه اشخاص تسهیلات گیرنده شرکت به منظور توسعه خدمات و کسب درآمد و توفیق و اعتلای هرچه بیشتر شرکت. ـ پیشنهاد نرخ سود مورد انتظار انواع تسهیلات شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب در چارچوب قوانین ومقررات. ـ درصورت لزوم به امانت گذاردن هرگونه اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای امانات بانکهای دولتی با حق استرداد آنها به شرکت. ـ انجام کلیه امور تبلیغاتی و انتشار آگهی و مطالب تبلیغی شرکت با رعایت سقف بودجه مصوب. ـ انتخاب دفاتر اسناد رسمی و نیز کارشناسان رسمی مورد وثوق شرکت و درصورت لزوم تغییر آنها بمنظور ثبت رسمی معاملات و قراردادها یا ارزیابی املاک و اموال مورد نیاز شرکت. ـ اختیارات مندرج در آئین نامه اعطای تسهیلات مصوب جلسه xxx مورخ ۸۶/۰۶/۱۷ هیأت مدیره و اصلاحات بعدی آن. ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب مجمع با موافقت قبلی بانک مرکزی. ـ بمنظور حسن جریان امور مدیرعامل شرکت مجاز است انجام قسمتی از موارد فوق (به استثنای امضای اسناد تعهد آور و حق امضای حسابهای بانکی) را به سایر کارکنان شرکت تفویض نماید. ضمناً در مواردی که هیأت مدیره براساس مصوبات مربوطه اختیارات خاصی به مدیرعامل تفویض نماید مقررات آن مصوبات مجری خواهد بود
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12359410
آگهی تغییرات شرکت کاشی خاطره کویر یزد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۴۰۴۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳ آقای سید محمد علی سید ابریشمی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از سازمان پزشکی خیریه حضرت سیدالشهداء به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد بقائی پور به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا حسن پور به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کاشی یزد به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمد حسینی المدرسی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سامان یزد به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا منتظری به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه الزهرا یزد به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار از جمله چکها، سفته ها، بروات، وقراردادها وبه طور کلی هرگونه سندی که شرکت را نزد اشخاص ثالث بدهکار نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر میباشد وکلیه اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12040360
آگهی تغییرات شرکت شهرک صنعتی هرمزگان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۱۱ و شناسه‌ملی ۱۰۸۰۰۰۴۴۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل تا تاریخ ۵/۱۱/۹۴ بسمت اعضا هیئت مدیره تعیین گردیده اند: ـ سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با نمایندگی آقای سید محمد علی ابریشمی بشماره ملیxxxxxxxxx۸ شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان با نمایندگی آقای سعادت بهرامی بشماره ملیxxxxxxxxx۶ شرکت شهرکهای صنعتی فارس با نمایندگی آقای علی صداقت پور بشماره ملیxxxxxxxxx۸ شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی با نمایندگی آقایمحمد خلی عسگری بشماره ملی .xxxxxxxxx۸. بسمت اعضااصلی هیأت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی مازندران با نمایندگی آقایعباسعلی وفائی نژاد بشماره ملیxxxxxxxxx۶ بسمت عضو علی البدل هیأت مدیره
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9385075
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آزمایشگاه تشخیص بافت دکتر رضائیان در تاریخ ۲۳/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: سرمایه گذاری و مشارکت در اجرا و احداث پروژه های آزمایشگاهی و بهره برداری از آنها.بکارگیری و آموزش نیروهای انسانی مورد نیاز شرکت. اخذ اعتبارات و تسهیلات تامین مالی و جذب سرمایه از بانکها، موسسات مالی و اشخاص حقیقی.اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص، شرکت ها و موسسات علمی و تجاری (ایرانی و خارجی) و اعطای نمایندگی به سایر موسسات.اخذ موافقت اصولی و ایجاد و راه اندازی واحدهای آزمایشگاهی. امور آزمایشگاهی بافت شناسی و دامپزشکی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شهید باهنر خیابان احمد جبلی بن بست چناران پلاک ۱۱ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۲/xxx/۹۳مورخ ۱۶/۱۰/۹۳ نزد بانک سامان شعبه سه راه اقدسیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مریم رضائیان شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره سیدمحمدعلی سیدابریشمی شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت رئیس هیئت مدیره سیدمهدی سید ابریشمی شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید اصغر عبدالباقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی عبدالحسین شیخ عطاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد).
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1692541
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک وشهرک‌های صنعتی ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۱۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۵۹۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد علی سید ابریشمی کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای علینقی قدس کدملی xxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره، آقای غلامرضا سلیمانی کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای ولی اله افخمی رادکد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای یونس الستی کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668590
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ صنعت و معدن سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۳ و مجوز بانک مرکزی به شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۵/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد علی سید ابریشمی بشماره کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیات مدیره وآقای سیدرضا نوروز زاده بشماره کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی ازشرکت بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی جمالی بشماره کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای محمدرضا عرفانی بشماره کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره وحسن رضوان فر بشماره کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت، قرار دادهای عمومی، مکاتبات مرتبط با مراکز تعویض پلاک و نقل و انتقال و سایر مکاتبات عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل دارای اعتبار می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل مطابق با قانون تجارت و اساسنامه بشرح ذیل می باشد: ۴ــ نمایندگی شرکت در کلیه دادگاهها، مراجع قضائی و اداری در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی و یا نهادهای انقلابی به منظور دفاع از حقوق قانونی شرکت. ۴ــ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی یا کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم ازحق تجدید نظرخواهی، فرجام، مصالحه با رعایت منافع شرکت و نیز، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداددعوی، جلب ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اموال از مراجع قضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، در خواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به آراء صادره به نفع شرکت، اعم از دادگاهها و ادارات دولتی و دوائر ثبتی، شهرداریها و سایر مراجه صالح قانونی و بطور کلی مدیرعامل شرکت برای انجام امور فوق و دفاع از منافع شرکت دارای کلیه اختیارات قانونی میباشند. ۴ــ ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و کارشناس با رعایت قوانین ذیربط.)توافق و تراضی با تسهیلات گیرندگان، مستاجرین و بدهکاران شرکت (اعم از آنکه قراردادهای آنها جاری، پایان یافته و یا تسویه نشده باشد) و نیز اتخاذ تصمیم در خصوص توقف عملیات اجرایی، بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تاخیر تادیه تسهیلات پرداختی با رعایت و حفظ مصالح شرکت بر اساس اصول ذیل: ۵ـ بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تاخیر با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تصویب مدیرعامل حداکثر تا سقف xxx،xxx،xxx(دویست میلیون) ریال. ۵ـ بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تاخیر مازاد بر بند ۱۵ـ با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تایید مدیرعامل و تصویب هیات مدیره. ۵ـ در صورتی که توافق و تراضی با مستاجرین و تسهیلات گیرندگان متضمن تغییر در نرخ سود تسهیلات دریافتی در چارچوب قوانین و مقررات باشد اتخاذ تصمیم منوط به پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیات مدیره میباشد.)تقاضای صدور اجرائیه و وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون مسلم شرکت اعم از اصل و متفرعات و انجام سایر اقدامات حقوقی و اجرایی و اداری.)تهیه، تدوین، تنظیم و اصلاح کلیه آئین نامه های داخلی و مالی و معاملاتی شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب.)انعقاد کلیه قراردادهای لازم و مورد نیاز شرکت به منظور خرید و فروش با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت و سایر قوانین مربوطه.)استخدام و عزل و نصب کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، انعام و پاداشها، ترفیع،تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و همچنین مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و آئین نامه شرکت و استفاده از خدمات مشاورین و تعیین شرایط قراردادی و حقوق و مزایای آنها.)تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه و برنامه عملیات سالیانه و هر نوع بودجه و عملیات اصلاحی به هیات مدیره جهت تصویب.)تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایح قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت.)افتتاح هر نوع حساب نزد کلیه بانکهای داخلی و خارجی (اعم از خصوص و یا دولتی) بنام شرکت و استفاده از آنها با رعایت آئین نامه ها و مقررات ذیربط در جهت اداره امور شرکت.)پیشنهاد افتتاح شعب جدید در داخل و خارج و یا بستن آنها به هیات مدیره.)دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و یا جرائم متعلقه با رعایت آئین نامه های داخلی شرکت و مقررات مربوطه.)عقد هرگونه قرارداد اعم از قراردادهای تسهیلات لیزینگ و یا اجاره اعتباری و فسخ قرارداد اجاره و همچنین در صورت لزوم تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع قانونی و تخلیه عین مستاجر و تقاضای تجدید نظر در آرای صادره در خصوص قراردادهای مورد اشاره و همچنین واگذاری عین و یا منافع مورد اجاره با رعایت شرایط قرارداد و مقررات مربوطه.)اخذ هر گونه تسهیلات از بانکها و یا موسسات اعتباری مجاز و در چارچوب مقررات، پس از تصویب هیات مدیره.)پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت بر اساس نیازهای شرکت و همچنین پیشنهاد افزایش سرمایه به هیات مدیره جهت تصویب نهایی توسط مجمع شرکت.)تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت مقررات داخلی شرکت و اسناد تعهدآور آن.)خرید و فروش اوراق مشارکت و نیز سهام شرکتها با تنفیذ هیات مدیره.)ترهین اموال شرکت اعم از منقول وغیر منقول و فک رهن ولو کرارا در جهت حفظ منافع و انجام امور شرکت براساس مصوبات هیات مدیره با رعایت مدیره با رعایت مقررات اسناد تعهدآور شرکت.)تقاضای صدور انواع ضمانت نامه های بانکی بنام شرکت جهت تضمین تعهدات شرکت و نیز دریافت انواع ضمانت نامه های بانکی صادره توسط بانکهای معتبر به نفع شرکت به منظور تضمین تعهدات مشتریان و طرف ضمانت نامه های بانکی صادره توسط بانکها ی معتبر به نفع شرکت به منظور تضمین تعهدات مشتریان و طرف قراردادهای شرکت.)انجام مطالعات و بررسی های لازم در خصوص گسترش خدمات قابل ارائه و مذاکره با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه اشخاص تسهیلات گیرنده شرکت به منظور توسعه خدمات و کسب درآمد و توفیق و اعتلای هر چه بیشتر شرکت.)پیشنهاد نرخ سود مورد انتظار انواع تسهیلات شرکت به هیات مدیره جهت تصویب در چارچوب قوانین و مقررات.)در صورت لزوم به امانت گذاردن هر گونه اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق های امانات بانکهای دولتی با حق استرداد آنها به شرکت.)انجام کلیه امور تبلیغاتی و انتشار آگهی و مطالب تبلیغی شرکت با رعایت سقف بودجه مصوب.)انتخاب دفاتر اسناد رسمی و نیز کارشناسان رسمی مورد وثوق شرکت و در صورت لزوم تغییر آنها بمنظور ثبت رسمی معاملات و قراردادها یا ازریابی املاک مورد نیاز شرکت.)اختیارات مندرج در آئین نامه اعطای تسهیلات مصوب جلسه xxx مورخ ۸۶/۰۶/۱۷ هیات مدیره و اصلاحات بعدی آن.)پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت به هیات مدیره جهت تصویب مجمع با موافقت بانک مرکزی.)بمنظور حسن جریان امور مدیرعامل شرکت مجاز است انجام قسمتی از موارد فوق (به استثای امضای اسناد تعهدآور و حق امضای حسابهای بانکی) را به سایر کارکنان شرکت تفویض نماید.ضمنا در مواردی که هیات مدیره بر اساس مصوبات مربوطه اختیارات خاصی به مدیرعامل تفویض نماید مقررات آن مصوبات مجری خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1688174
آگهی تغییرات شرکت شهرک صنعتی لرستان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۶۴۰۴۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت شهرکهای صنعتی ایران سهامی خاص بشماره ثبت xxx۳۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی سید محمد علی سید ابریشمی بشماره ملی xxxxxxxxx۸
شرکت شهرک های صنعتی اصفهان سهامی خاص بشماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ با نمایندگی سعادت بهرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۶
شرکت شهرکهای صنعتی فارس سهامی خاص بشماره ثبت xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی علی صداقت پور بشماره ملی xxxxxxxxx۸
شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی سهامی خاص بشماره ثبت xxx۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی محمد علی عسگری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای اصلی
شرکت شهرکهای صنعتی مازندران سهامی خاص بشماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی عباسعلی وفائی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو علی البدل تا تاریخ ۲۵/۱۰/۹۴.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1388157
آگهی تغییرات شرکت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک شرکت سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۶۸۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۴۳۸۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سیدمحمدعلی سید ابریشمی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره
۲ ـ آقای عیسی شهسوارخجسته کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره
۳ ـ آقای علی تعلقی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس
۴ ـ آقای غلامرضا سلیمانی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره
۵ ـ آقای علی ظفرزاده کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1088853
آگهی تغییرات شرکت توسعه فراگیر لاوان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۳۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۱۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سید محمدصادق آل یاسین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی ضیاءپوررازلیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمدعلی سیدابریشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمدعلی سیدابریشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
در تاریخ ۲۵/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017027
آگهی تغییرات شرکت توسعه فراگیر لاوان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۱۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امجد تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالحسین شیخ عطاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۱۰/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدمحمدعلی سیدابریشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سیدمحمدصادق آل یاسین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای علی ضیاء پوررازلیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۱۴/۱۰/xxx۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدمحمدعلی سیدابریشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمدصادق آل یاسین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی ضیاء پوررازلیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی ضیاء پوررازلیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 936074
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ صنعت و معدن سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۸۷۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی اصغر پاک طینت به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت سرمایه گذاری صنعتی و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی علی خسروانی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی سیدمحمدعلی سیدابریشمی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی مهدی جمالی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به شماره ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی محمدرضا عرفانی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۱ و ۱۷/۵/۹۱ اصغر پاک طینت به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی جمالی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مکاتبات مرتبط با مراکز تعویض پلاک و نقل و انتقال و سایر مکاتبات عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تصویب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9626212
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ صنعت و معدن سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۸۷۸۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی اصغر پاک‌طینت به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنعتی و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی علی‌خسروانی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی سیدمحمدعلی سیدابریشمی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت لیزینگ آتیه الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی مهدی جمالی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران به شماره ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی محمدرضا عرفانی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۴/۹۱ و ۱۷/۵/۹۱ اصغر پاک‌طینت به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی جمالی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و مکاتبات مرتبط با مراکز تعویض پلاک و نقل و انتقال و سایر مکاتبات عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تصویب گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729192
آگهی تغییرات شرکت توسعه فراگیر لاوانسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۳۷۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۱۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی امجد تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای سید محمدعلی سیدابریشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482321

آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کابلسازی ایران
سهامی عام به شماره ثبت xxx۹۶
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۸/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم سعیدنیا به کدملی xxxxxxxxx۸ و مسعود زارع مهذبیه به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی محمدجعفر ذبیحی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی محمدرضا علیرحیمی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی سید محمدعلی سیدابریشمی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی حسینعلی باقری به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محمدجعفر صفویان به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ محمدجعفر صفویان به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدجعفر ذبیحی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، حسینعلی باقری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10108408
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کابلسازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۸/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم سعیدنیا به کدملی xxxxxxxxx۸ و مسعود زارع مهذبیه به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی محمدجعفر ذبیحی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی محمدرضا علیرحیمی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی سید محمدعلی سیدابریشمی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی حسینعلی باقری به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محمدجعفر صفویان به کدملی xxxxxxxxx۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ محمدجعفر صفویان به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدجعفر ذبیحی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، حسینعلی باقری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌ها با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 478544

آگهی تغییرات شرکت توسعه فراگیر لاوان
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمد عسکری طباطبائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی, آقای سید محمدعلی سیدابریشمی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۶/۹/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10950891
آگهی تغییرات شرکت توسعه فراگیر لاوان سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۳۷۸۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۱۱۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمد عسکری‌طباطبائی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی, آقای سید محمدعلی سیدابریشمی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۶/۹/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11164238
آگهی تغییرات شرکت توسعه فراگیر لاوان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۳۷۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۱۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی امجد تراز به عنوان بازرس اصلی، آقای سید محمدعلی سیدابریشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11414773
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن سهامی عام بشماره ثبت ۸۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۸/۸/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سید محمدعلی سیدابریشمی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پلاستیران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عضو هیئت‌مدیره و سید محمود حسینی به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت دنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و محمد ضرابیه به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت عمرانی یزدباف به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عضو هیئت‌مدیره و محمد دانشمندی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت یزدباف به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹ و محمدرضا تابش‌اکبری به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کاشی یزد به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ به سمت اعضا هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات