سید حمیدرضا بهشتی

سید حمیدرضا بهشتی

کد ملی 443160xxxx
گراف ارتباطات
30
شرکت‌ها
198
آگهی‌ها

شرکت های سید حمیدرضا بهشتی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سید حمیدرضا بهشتی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
توزیع داروئی پورا پخش
توزیع داروئی پورا پخش
رییس هییت مدیره
ایران داروک
ایران داروک
آرمان فارمد دارو
آرمان فارمد دارو
رییس هییت مدیره
تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب
تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب
رییس هییت مدیره
دارویی سپاکو دارو
دارویی سپاکو دارو
رییس هییت مدیره
بوته سبز مهر آئین
بوته سبز مهر آئین
رییس هییت مدیره
فاریاب دارو
فاریاب دارو
روزدارو
روزدارو
عضو هییت مدیره
پورا پلاسما ایرانیان
پورا پلاسما ایرانیان
رییس هییت مدیره
نفتکاران توسعه بهرگان
نفتکاران توسعه بهرگان
رییس هییت مدیره
رخ آرا پخش مهر آئین
رخ آرا پخش مهر آئین
رییس هییت مدیره
توسعه تجارت دانه پارس
توسعه تجارت دانه پارس
رییس هییت مدیره
پالایش و پژوهش خون
پالایش و پژوهش خون
رییس هییت مدیره
فرهنگی هنری نو اندیشان آریا کهن
فرهنگی هنری نو اندیشان آریا کهن
توسعه پتروشیمی کوهدشت
توسعه پتروشیمی کوهدشت
مهر پویا اندیشه دارو
مهر پویا اندیشه دارو
رییس هییت مدیره
مهر پادین ایرانیان
مهر پادین ایرانیان
رییس هییت مدیره
سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان
سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان
رییس هییت مدیره
نوین روشه زیبایی
نوین روشه زیبایی
رییس هییت مدیره
روشا ساحل کیش
روشا ساحل کیش
رییس هییت مدیره
پورا دام مهر
پورا دام مهر
اکتشاف و تولید نفتکاران پایدار
اکتشاف و تولید نفتکاران پایدار
رییس هییت مدیره
دارو گستر مایسا
دارو گستر مایسا
ورزشی تفریحی اسکی خور وستا
ورزشی تفریحی اسکی خور وستا
رییس هییت مدیره
پالایشگاه پلاسمای نوید ایرانیان
پالایشگاه پلاسمای نوید ایرانیان
رییس هییت مدیره
صنعتی کیمیدارو
صنعتی کیمیدارو
صنایع پتروشیمی یکتا مهر وستا
صنایع پتروشیمی یکتا مهر وستا
رییس هییت مدیره
پلاسما نوین فارمد ایرانیان
پلاسما نوین فارمد ایرانیان
رییس هییت مدیره
انجمن تامین کنندگان پلاسما و داروهای پلاسمایی استان تهران
انجمن تامین کنندگان پلاسما و داروهای پلاسمایی استان تهران
عضو هییت مدیره
پورا ژن
پورا ژن
رییس هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14930191
آگهی تغییرات شرکت ورزشی تفریحی اسکی خور وستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 479675 و شناسه ملی 14005251784
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/07/1398 ومجوز شماره 27960/982303 مورخه 2/9/98 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی 4431602488 و شرکت آرمان فارمد داروشناسه ملی10103680463 شرکت فاریاب داروشناسه ملی10103755116 برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. پ980913821406596 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14930206
آگهی تغییرات شرکت ورزشی تفریحی اسکی خور وستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 479675 و شناسه ملی 14005251784
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 15/07/1398 ومجوز شماره 27960/982303 مورخه 2/9/98 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی 4431602488 به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت آرمان فارمد داروشناسه ملی10103680463 با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی کد ملی 4432860170 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت فاریاب داروشناسه ملی10103755116 با نمایندگی آقای سالار محمدی کدملی 2755683147 به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته و بروات و عقود و قراردادها با امضا متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. پ980913222166590 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14914815
آگهی تغییرات شرکت ایران داروک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 42244 و شناسه ملی 10100876173
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمیدرضا بهشتی ش م4431602488 به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب( سهامی خاص) ش م 10102080134با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی ش م 4432860170به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان( سهامی خاص) ش م 14005636557با نمایندگی آقای حمید اژدری ش م 4431436251 بسمت عضو هیئت مدیره وحمیدرضا جلیلی ش م 0054701661 به سمت مدیرعامل( خارج از اعضای هیأت مدیره) تعیین گردیدند کلیه اسناد و مدارک تعهد آور و اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته و بروات و عقود و قراردادها با امضا متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و یا با امضای متفق مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی بهمراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980904346809885 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14907473
آگهی تغییرات شرکت پالایش و پژوهش خون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 153426 و شناسه ملی 10101962046
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/04/1398 و نامه شماره 14774مورخ 3/7/1398 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمیدرضا بهشتی کدملی 4431602488 به سمت رئیس هیات مدیره شرکت ایران داروک(سهامی خاص) شناسه ملی 10100876173 با نمایندگی خانم مرضیه زیانی کدملی 2296125662 به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب(سهامی خاص) شناسه ملی 10102080134 با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی کدملی 4432860170 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت روزدارو(سهامی عام) شناسه ملی 10100373295با نمایندگی آقای صفر عبداله زاده کدملی 2850107794 بسمت عضو هیات مدیره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شناسه ملی 14000188626 با نمایندگی آقای مجتبی شرفی کدملی 0045897719 به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته و بروات و عقود و قراردادها با امضا رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و احدی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد پ980829117515744 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14907508
آگهی تغییرات شرکت پالایش و پژوهش خون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 153426 و شناسه ملی 10101962046
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/04/1398 و نامه شماره 12123 مورخ 2/6/1398 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به 29/12/1397 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی 10100525069 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان با شناسه ملی 10103361485 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سید حمیدرضا بهشتی کدملی 4431602488 شرکت روزدارو(سهامی عام) شناسه ملی 10100373295 شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب(سهامی خاص) شناسه ملی 10102080134 شرکت ایران داروک(سهامی خاص) شناسه ملی 10100876173 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شناسه ملی 14000188626 پ980829183118185 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14905102
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پورا ژن درتاریخ 27/08/1398 به شماره ثبت 550320 به شناسه ملی 14008772457 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تحقیق، توسعه و تولید داروهای بیولوژیک شامل انواع پروتئین های دارویی مشتق از پلاسمای انسانی از جمله انواع ایمونوگلوبولین ها و سرم ها با منشا پروتئین های پلاسما وانواع داروهای نوترکیب با استفاده از لاین سلولی و مهندسی ژنتیک پایش فرآیند تولید با استفاده از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مربوطه در سطح کشور و خارج از کشور و پژوهش و گسترش به منظور بهینه سازی فرآیند تولید و کنترل کیفی و ارتقاء کیفی و کمی و تنوع داروهای ساخته شده. تحقیق و توسعه و تولید انواع فرآورده های تشخیصی، پژوهش و گسترش فرآوری و ایجاد تنوع در ساخت معرفهای تشخیصی و پایش فرآیند تولید آنها با بکارگیری کنترل های دستی و نیمه اتوماتیک موجود در سطح کشور و خارج از کشور . تهیه، خرید و واردات مواد اولیه و امکانات و تجهیزات مورد نیاز تولید و ازمایشهای مربوطه، فروش بازاریابی و صادرات انواع فرآورده های تولیدی شرکت و انجام فعایت های بازرگانی مربوطه و کلیه اقدامات لازم و مرتبط با موضوع شرکت . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ منطقه 15 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله آرژانتین ـ ساعی ، خیابان شهید خالد اسلامبولی ، خیابان هفتم ، پلاک 24 ، طبقه همکف کدپستی 1513714913 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 100000 ریالی تعداد 1000 سهم آن بانام عادی مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 0013982551 مورخ 08/08/1398 نزد بانک کار آفرین شعبه کارگر شمالی با کد 132 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای علی اصغر احمدلو به شماره ملی 0059637765و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال ایران داروک به شناسه ملی 10100876173 و به نمایندگی سید وحیدرضا بهشتی به شماره ملی 4432860170و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال فاریاب دارو به شناسه ملی 10103755116 و به نمایندگی مرضیه زیانی به شماره ملی 2296125662و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان به شناسه ملی 14005636557 و به نمایندگی سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی 4431602488و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: الف ـ کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته و بروات و عقود و قراردادها با امضا متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ب ـ اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای صفر عبداله زاده به شماره ملی 2850107794 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای طه احمدزاده به شماره ملی 2872418725 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ980827149686510 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14898824
آگهی انحلال شرکت پورا دام مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 477941 و شناسه ملی 14005182875
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی 4431602488 به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک 22 کدپستی 1513715111 می باشد. پ980822200357909 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14801092
آگهی تغییرات شرکت ایران داروک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حمیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره - شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی سید وحیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی صفر عبداله زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره - علی صفا به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضای هیات مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهد آور و اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته و بروات و عقود و قراردادها با امضا متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و یا با امضای متفق مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14785644
آگهی تغییرات شرکت پالایش و پژوهش خون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۴۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۲۰۴۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxx۹ مورخ ۲۳/۰۴/xxx۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل برای باقی مانده مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند: آقای سید حمید رضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره، شرکت ایران داروک با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی خانم مرضیه زیانی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل ـ شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای سید وحید رضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره ـ شرکت روز دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ با نمایندگی آقای صفر عبداله زاده xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیأت مدیره ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ با نمایندگی آقای مجتبی شرفی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته و بروات و عقود و قراردادها با امضا رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره و احدی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14727217
آگهی تغییرات شرکت فاریاب دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۵۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محسن بیگلری کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره بجای آقای کامبیز ببربیان به نمایندگی شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب ( سهامی خاص ) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ تعیین شدند . آقای سید حمیدرضا بهشتی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره . شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان ( سهامی خاص ) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره . شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب ( سهامی خاص ) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای محسن بیگلری کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره خانم فاطمه سمواتی کدملی xxxxxxxxx۴ ( ( خارج از اعضای هیئت مدیره ) ) به سمت مدیرعامل تعیین شدند کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضاء منفرد رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ۲. اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء هریک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14718995
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید حمیدرضا بهشتی ک . م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره ، شرکت آرمان فارمد دارو بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی ک . م xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ، شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای محسن بیگلری ک . م xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره ، شرکت دارویی سپاکو دارو بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای شهرام زاهدی ک . م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل ، شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای حمید اژدری ک . م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته ، بروات ، عقود و قراردادها با امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره و احدی از اعضا هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد واوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیات مدیره معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14719004
آگهی تغییرات شرکت ایران داروک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید حمیدرضا بهشتی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای حمید اژدری باکدملی xxxxxxxxx۱ سمت عضو هیئت مدیره آقای حمیدرضا جلیلی باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضای هیات مدیره ) برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند . کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاء دار از قبیل چک ، سفته و بروات و عقود و قراردادها با امضا متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و یا با امضای متفق مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . ب اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14719022
آگهی تغییرات شرکت دارویی سپاکو دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۱۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید حمیدرضا بهشتی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری پورا دارو ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای صفر عبداله زاده با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره و خانم مهسا زنگنه ( خارج از هیات مدیره ) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رییس هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و یا با امضا رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی ونامه‌های اداری با امضا منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14687175
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۴۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید حمید رضا بهشتی ش م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت دارویی سپاکو دارو ( سهامی خاص ) با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی ش م xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و شرکت ایران داروک ( سهامی خاص ) با نمایندگی آقای حمید اژدری ش م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاء دار از قبیل چک ، سفته و بروات و عقود و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و یکی از دو عضو دیگر هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر می‌باشد . اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14667848
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری انجمن تامین کنندگان پلاسما و داروهای پلاسمایی استان تهران درتاریخ ۰۱/۰۴/xxx۸ به شماره ثبت xxx۷۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع : به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری ، تولید ، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد ، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائی‌ها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو ، انجمن تامین کنندگان پلاسما و داروهای پلاسمایی استان تهران به استناد بند ( ک ) ماده ( ۵ ) قانون تشکیل اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و ماده ( ۵ ) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مطابق با مفاد زیر تشکیل می‌گردد . و همچنین با توجه با مجوز xxx۸/۴۳/ ص تاریخ ۱۰/۲/۹۸ از اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، عباس آباد اندیشه ، خیابان میرزای شیرازی ، خیابان شهید علی میرزا حسنی ، پلاک ۱۸ ، طبقه سوم ، واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۱ اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا : اولین مدیران : آقای حمیدرضا افشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای مرتضی آذرنوش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ناصر ریاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای پیام دین دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای سیدمحمد اکرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای عبدالمطلب مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره و خزانه دار به مدت ۲ سال خانم مرضیه زیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره و منشی به مدت ۲ سال آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمود نجفی عرب به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای پژمان پور نخعی به سمت بازرس اصلی و خانم مهر ناز نوروزی به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و مدارک مالی تعهدآور با امضای رییس هیات مدیره و خزانه دار همراه با مهر انجمن و در نبود ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر انجمن معتبر خواهد_بود . کلیه اوراق و مکاتبات اداری و عادی با امضای رییس هیات مدیره همراه با مهر انجمن و در نبود ایشان با امضای یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر انجمن معتبر خواهد_بود . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور ، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14661938
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پلاسما نوین فارمد ایرانیان درتاریخ ۲۷/۰۳/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : عبارت است از تحقیق ، توسعه و تولید داروهای بیولوژیک شامل انواع پروتئین‌های دارویی مشتق از پلاسمای انسانی از جمله انواع ایمونوگلوبولین‌ها و سرم‌ها با منشا پروتئین‌های پلاسما و انواع داروهای نو ترکیب با استفاده از لاین سلولی و مهندسی ژنتیک پایش فرآیند تولید با استفاده از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مربوطه در سطح کشور و خارج از کشور و پژوهش و گسترش به منظور بهینه سازی فرآیند تولید و کنترل کیفی و ارتقاء کیفی و کمی و تنوع داروهای ساخته شده . تحقیق و توسعه و تولید انواع فرآورده‌های تشخیصی پژوهش و گسترش فرآوری و ایجاد تنوع در ساخت معرفهای تشخیصی و پایش فرآیند تولید آنها با بکارگیری کنترل‌های دستی و نیمه اتوماتیک موجود در سطح کشور و خارج از کشور . تهیه ، خرید و واردات مواد اولیه و امکانات و تجهیزات مورد نیاز تولید و آزمایشهای مربوطه ، فروش بازاریابی و صادرات انواع فرآورده‌های تولیدی شرکت و انجام فعالیت‌های بازرگانی مربوطه و کلیه اقدامات لازم و مرتبط با موضوع شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، کوی نصر ، بزرگراه شیخ فضل اله نوری ، بزرگراه شهید همت شرقی ، پلاک ۰ ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی تعداد xxx۰ سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۸/xxx۳ مورخ ۳۰/۰۲/xxx۸ نزد بانک کارآفرین شعبه کارگر شمالی با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای عباسعلی پاکباز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال ایران داروک به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و به نمایندگی سید وحیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال فاریاب دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و به نمایندگی مرضیه زیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و به نمایندگی سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : الف کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و عقود و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و یا با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ب اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای سعید سیرغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمدرضا آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14661942
آگهی تغییرات شرکت رخ آرا پخش مهر آئین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۳۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۱۶۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید حمیدرضا بهشتی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای سید وحیدرضا بهشتی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری داروئی پورادارو ایرانیان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای علی مرزبان با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بوته سبز مهرآئین ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیأت مدیره آقای پیمان واعظ زاده با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت توزیع دارویی پوراپخش ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیأت مدیره آقای محسن بیگلری با کد ملی xxxxxxxxx۵ ( خارج از اعضای هیئت مدیره ) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند . کلیه اسناد و مدارک تعهد آور و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء متفق آقای علی مرزبان و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر باشد . اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14592163
آگهی تغییرات شرکت توسعه پتروشیمی کوهدشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۸۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۶۶۶۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز نامه و حساب صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۶. ۱۲. ۲۹ مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی هادی حساب تهران ش م xxxxxxxxx۵۷ بعنوان بازرس اصلی و موسسه خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی ش م xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقای سیدحمیدرضا بهشتی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت دارویی سپاکو دارو ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و شرکت تجهیزات پزشکی ودارویی پوراطب ( سهامی خاص ) باشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14577845
آگهی تغییرات شرکت بوته سبز مهر آئین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۷۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و شرکت آرمان فارمد دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14577850
آگهی تغییرات شرکت بوته سبز مهر آئین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۷۵۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید حمید رضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت آرمان فارمد دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای صفر عبداله زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و آقای پیمان واعظ زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ( خارج از اعضای هیئت مدیره ) به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و عقود و قراردادهای اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و یا با امضای متفق آقای صفر عبداله زاده و رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر می‌باشد . ب - اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14556163
آگهی تغییرات شرکت توزیع داروئی پورا پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۰۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14556167
آگهی تغییرات شرکت توزیع داروئی پورا پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۰۴۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید حمید رضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای محسن بیگلری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی مرزبان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضای هیأت مدیره ) تعیین گردیدند . کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاء دار و بانکی با امضاء متفق رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره و آقای علی مرزبان و مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و یا با امضاء هریک از اعضاء هیأت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14512719
آگهی تغییرات شرکت پالایشگاه پلاسمای نوید ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۰۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۶۷۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت ایران داروک ش . م xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای سید حمیدرضا بهشتی ک . م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب ش . م xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی ک . م xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت آرمان فارمد دارو ش . م xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی خانم سیما قلیچ ش . م xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات و عقود و قراردادها با امضای متفق رئیس یا نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و یا امضاء منفرد رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اوراق عادی و اداری با امضای آقایان سید حمیدرضا بهشتی و یا سید وحیدرضا بهشتی و مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14512742
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۶۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۶۵۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی سید وحیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت آرمان فارمد دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی سیما قلیچ به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند . الف - کلیه اسناد و مدارک تعهد آور و اوراق بهاء دار از قبیل چک ، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضاء متفق آقایان سید حمیدرضا بهشتی و سید وحیدرضا بهشتی به همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق آقای سید وحیدرضا بهشتی و خانم سیما قلیچ و مهر شرکت و یا با امضاء منفرد رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ب - اوراق عادی و اداری با امضاء آقای سید حمیدرضا بهشتی و یا آقای سید وحیدرضا بهشتی همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14423291
آگهی تغییرات شرکت دارو گستر مایسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۵۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۴۶۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای سید حمیدرضا بهشتی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت آرمان فارمد دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای علی منتصری به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید حدادی به کد ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند . کلیه اسناد و مدارک تعهد آور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت یا با امضای متفق مدیرعامل و آقای سید وحیدرضا بهشتی و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و آقای سید وحیدرضا بهشتی و مهر شرکت و یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر باشد.واوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14398188
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کیمیدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رامین زارع به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت جابر ابن حیان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای دکتر سید حمید رضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از سوی شرکت تجهیزات پزشکی ودارویی پورا طب شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای دکتر سیاوش گل محمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت دارو سازی اسوه شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای دکتر محمد قاسم ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سوی شرکت دارو سازی راموفارمین شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای دکتر مهدی بخشایش به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری شفا دارو شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد رسمی تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر ازاعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره ههمراه با مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209074
آگهی تغییرات شرکت ایران داروک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحمیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی سیدوحیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی کامبیز ببربیان به کدملی xxxxxxxxx۸ سمت عضو هیئت مدیره و حمیدرضا جلیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته و بروات و عقود و قراردادها با امضا متفق رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و آقای کامبیز ببربیان و مهر شرکت و یا با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کامبیز ببربیان و مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد. ب ـ اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198131
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۴۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمید رضا بهشتی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت دارویی سپاکو دارو(سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ایران داروک (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای کامبیز ببربیان کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و بروات و عقود و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و یکی از دو عضو دیگر هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد. ب ـ اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198141
آگهی تغییرات شرکت فاریاب دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۵۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی سید وحیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره ـ شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی کامبیز ببربیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره ـ فاطمه سمواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ((خارج از اعضای هیئت مدیره)) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضاء متفق مدیر عامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضاء منفرد رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء هریک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198147
آگهی تغییرات شرکت دارویی سپاکو دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۱۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حمیدرضا بهشتی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی سید وحیدرضا بهشتی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری پورا دارو ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای کامبیز ببربیان ش م xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و خانم مهسا زنگنه کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیات مدیره به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رییس هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء متفق آقای کامبیز ببربیان عضو هیات مدیره و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و یا با امضاء رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ب/ اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198150
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حمیدرضا بهشتی ک.م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت آرمان فارمد دارو بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی سید وحیدرضا بهشتی ک.م xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی کامبیز ببربیان ک.م xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت دارویی سپاکو دارو بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی شهرام زاهدی ک. م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی حمید اژدری ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، عقود و قراردادها با امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره و احدی از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت و یا با امضای نائب رئیس هیات مدیره و احدی از اعضا هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیات مدیره معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14190663
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: سید حمیدرضا بهشتی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت دارویی سپاکو دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ شرکت سرمایه گذاری دارویی پورادارو ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت آرمان فارمد دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ حوروش فره وشی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو علی البدل انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی و حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی حسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14190673
آگهی تغییرات شرکت آرمان فارمد دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمیدرضا بهشتی ش م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت توزیع دارویی پوراپخش(سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی ش م xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت دارویی سپاکو دارو(سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی خانم مرضیه زیانی ش م xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره شرکت تجهیزات پزشکی و داروئی پوراطب(سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای کامبیز ببربیان ش م xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره آقای صفر عبداله زاده ش م xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضا متفق مدیر عامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و یا با امضاء متفق آقای کامبیز ببربیان و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء هریک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14111060
آگهی تغییرات شرکت آرمان فارمد دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحمیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت توزیع دارویی پوراپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و شرکت دارویی سپاکو دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14111062
آگهی تغییرات شرکت آرمان فارمد دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحمیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توزیع دارویی پوراپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی سیدوحیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت دارویی سپاکو دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی مرضیه زیانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی و داروئی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی حمید اژدری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و صفر عبداله زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضاء متفق حمید اژدری و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر باشد. و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14097769
آگهی تغییرات شرکت فاریاب دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۵۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حمید رضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید وحید رضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید اژدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضوء هیئت مدیره و فاطمه سمواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهد آور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14097779
آگهی تغییرات شرکت فاریاب دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۵۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حمید رضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14097793
آگهی تغییرات شرکت پورا دام مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۹۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۸۲۸۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمیدرضا بهشتی کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه گذاری داوریی پورا دارو ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14097798
آگهی تغییرات شرکت پورا دام مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۹۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۸۲۸۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمیدرضا بهشتی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی خانم نغمه سادات فروغی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهد آور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14093278
آگهی تغییرات شرکت ایران داروک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سیدحمیدرضا بهشتی با کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت سرمایه گذاری پورا دارو ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14093282
آگهی تغییرات شرکت ایران داروک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای محمدرضا عبدالغفاری با کدملی xxxxxxxxx۲ سمت عضو هیئت مدیره آقای حمیدرضا جلیلی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته و بروات و عقود و قراردادها با امضا متفق رئیس و نائب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و یا با امضای متفق رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا عبدالغفاری و مهر شرکت و یا با امضای نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا عبدالغفاری و مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ب اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14093287
آگهی تغییرات شرکت دارویی سپاکو دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۱۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحمیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی سیدوحیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری پورا دارو ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی حمید اژدری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و مهسا زنگنه به کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیات مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رییس هیات مدیره و مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق حمید اژدری عضو هیات مدیره و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و یا با امضاء رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. و اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء یکی ازاعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14093288
آگهی تغییرات شرکت دارویی سپاکو دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۱۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحمیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14080500
آگهی تغییرات شرکت رخ آرا پخش مهر آئین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۳۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۱۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمید رضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت بوته سبز مهرآئین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و شرکت توزیع دارویی پوراپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ برای مدت دوسال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14080508
آگهی تغییرات شرکت رخ آرا پخش مهر آئین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۳۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۱۶۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمیدرضا بهشتی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری داروئی پورادارو ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت بوته سبز مهرآئین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای وحید هاشم بیک محلاتی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت توزیع دارویی پوراپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی آقای پیمان واعظ زاده به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره و آقای محسن بیگلری به کد ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق آقای وحید محلاتی و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14058640
آگهی تغییرات شرکت نوین روشه زیبایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۶۷۴۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی سید وحیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی پیمان واعظ زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره آرش افشارجم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ((خارج از اعضای هیئت مدیره)) به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیر عامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و یا رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ب/ اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14058641
آگهی تغییرات شرکت نوین روشه زیبایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۶۷۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ برای مدت دوسال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14058644
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت دانه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۹۲۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت سرمایه گذاری داوریی پورا دارو ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14058645
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت دانه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۹۲۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری داوریی پورا دارو ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای حمید اژدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و آقای سید محمدرضا سید قاسم کوه پایه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از هیات مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک سفته و برات و عقود و قراردادها با امضا متفق مدیر عامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضا منفرد رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضا هریک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035384
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی ک. م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای علی منتصری ک. م xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم حوروش فره وشی ک. م xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت آرمان فارمد دارو بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی ک. م xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای حمید اژدری ک. م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شهرام زاهدی ک. م xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، عقود و قراردادها با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا جناب آقای سیدوحیدرضا بهشتی و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و احدی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضای جناب آقای سیدوحیدرضا بهشتی و احدی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14006616
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت دانه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۹۲۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی سید وحیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی حمید اژدری به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیأت مدیره و سید محمدرضا سید قاسم کوه پایه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) برای مابقی مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضاء منفرد رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء هریک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14006624
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۶۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۶۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حمید رضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت آرمان فارمد دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14006631
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۶۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۶۵۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حمید رضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی سید وحیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره شرکت آرمان فارمد دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی رضا طاهرخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق آقایان سید وحیدرضا بهشتی و رضا طاهرخانی و مهر شرکت و یا با امضاء منفرد رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء هریک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13956812
آگهی تغییرات شرکت اکتشاف و تولید نفتکاران پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷۴۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۰۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۲۲ با کدپستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13949021
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت دانه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۹۲۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحمیدرضا بهشتی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی سیدوحیدرضا بهشتی شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی حمید اژدری شماره ملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره و آنوشا سعیدان شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل، خارج از اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضاء منفرد رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13905847
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی یکتا مهر وستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۴۹۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای سید حمیدرضا بهشتی ک. م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت فاریاب دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی ک. م xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی کوهدشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی خانم الهه کریمی ک. م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهد آور و اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته و بروات و عقود و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13757435
آگهی تغییرات شرکت پالایش و پژوهش خون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۴۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۲۰۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۲ / ۴۱ مورخ ۲۳/۰۸/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید حمید رضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت روز دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت ایران داروک با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13757436
آگهی تغییرات شرکت پالایش و پژوهش خون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۴۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۲۰۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۳ / ۴۱ مورخ ۲۳/۰۸/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمید رضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت ایران داروک با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای مرتضی آذرنوش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای سید وحید رضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت روز دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ با نمایندگی آقای علی منتصری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ با نمایندگی آقای فردین بلوچی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مرضیه زیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند. الف کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته و بروات و عقود و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یا آقای سید وحیدرضا بهشتی همراه با مهر شرکت و یا با امضا متفق نائب رئیس هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره یا آقای سید وحیدرضا بهشتی همراه با مهر شرکت و یا با امضای متفق رئیس هیأت مدیره و آقای سید وحیدرضا بهشتی بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ب اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13757448
آگهی تغییرات شرکت پالایشگاه پلاسمای نوید ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۰۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۶۷۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایران داروک (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای سید حمیدرضا بهشتی ک. م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره وشرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی ک. م xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت آرمان فارمد دارو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای رضا طاهرخانی ک. م xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و عقود و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رییس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رئیس هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740974
آگهی تغییرات شرکت ورزشی تفریحی اسکی خور وستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۹۶۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۵۱۷۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۵ مورخه ۱۵/۸/۹۶ اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمیدرضا بهشتی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت آرمان فارمد دارو (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فاریاب دارو (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی آقای سهراب بلبلیان کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته و بروات و عقود و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740985
آگهی تغییرات شرکت ورزشی تفریحی اسکی خور وستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۹۶۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۵۱۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۵ مورخه ۱۵/۸/۹۶ اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمیدرضا بهشتی کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت آرمان فارمد دارو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ شرکت فاریاب دارو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13719639
آگهی تغییرات شرکت پورا پلاسما ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۱۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۵۵۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایران داروک به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت فوریتهای دارویی سپاکو دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بانمایندگی سیدوحیدرضابهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت فاریاب داروبه شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی مهشید جوادی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته و بروات و عقود و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705621
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی یکتا مهر وستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۱۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۴۹۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای سید حمیدرضا بهشتی کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت فاریاب دارو کد ملی xxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی کوهدشت کد ملی xxxxxxxxx۵۴ با نمایندگی آقای حمیدرضا جلیلی شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهد آور و اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته و بروات و عقود و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13673568
آگهی تغییرات شرکت پالایش و پژوهش خون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۴۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۲۰۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۶ و به استناد مجوز شماره xxx۷۰/۴۱ مورخ ۰۴/۰۷/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت ایران داروک به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای مرتضی آذرنوش به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت روزدارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ با نمایندگی آقای علی منتصری به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیات مدیره و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ با نمایندگی آقای فردین بلوچی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره و خانم مرضیه زیانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت (خارج از اعضای هیات مدیره) مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته و بروات و عقود و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا آقای سید وحیدرضا بهشتی همراه با مهر شرکت و یا با امضا متفق نائب رئیس هیات مدیره و رئیس هیات مدیره یا آقای سید وحیدرضا بهشتی همراه با مهر شرکت و یا با امضای متفق رئیس هیات مدیره و آقای سید وحیدرضا بهشتی بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614323
آگهی تغییرات شرکت آرمان فارمد دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی ک. م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت توزیع دارویی پوراپخش با ش. م شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی ک. م xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت دارویی سپاکو دارو ش. م شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی خانم مرضیه زیانی ک. م xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت تجهیزات پزشکی و داروئی پوراطب با ش. م xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی آقای حمید اژدری به سمت عضو هیئت مدیره آقای صفر عبداله زاده ک. م xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعین شدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضاء متفق آقای حمید اژدری و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13578063
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کیمیدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۴۳۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین وطن پور کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از سوی شرکت داروسازی اسوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره. فرید باران پوریان کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سوی شرکت داروسازی راموفارمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس سیدابوالقاسم موسوی کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از سوی شرکت جابرابن حیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره. سیدحمیدرضا بهشتی کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از سوی شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره. محمدشیری کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری شفادارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره، با مهرشرکت و درصورت مأموریت و یا مرخصی مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهرشرکت معتبر خواهدبود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570173
آگهی تغییرات شرکت پالایش و پژوهش خون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۴۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۲۰۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxx۸۱/۴۱ مورخ ۲۳/۰۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت ایران داروک به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای مرتضی آذرنوش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت روزدارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ با نمایندگی آقای ناصر نقدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیأت مدیره و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ با نمایندگی آقای فردین بلوچی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره و مرضیه زیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضای هیأت مدیره) بعنوان مدیرعامل برای مابقی مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته و بروات و عقود و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یا آقای سید وحیدرضا بهشتی همراه با مهر شرکت و یا با امضا متفق نائب رئیس هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره یا آقای سید وحیدرضا بهشتی همراه با مهر شرکت و یا با امضای متفق رئیس هیأت مدیره و آقای سید وحیدرضا بهشتی بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533848
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی ک. م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای علی منتصری ک. م xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم حوروش فره وشی ک. م xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت آرمان فارمد دارو بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی ک. م xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان دارای دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای حمید اژدری ک. م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رامین رادمنش ک. م xxxxxxxxx۹ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. الف) کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، عقود و قراردادها با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا جناب آقای سید وحیدرضا بهشتی و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و احدی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضا جناب آقای سید وحیدرضا بهشتی و احدی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ب) اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیئت مدیره معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13538139
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بینا داروی تابناک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۵۸۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۹۹۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمید رضا بهشتی باکدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی باکدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و نایب رئیس هیات مدیره شرکت آرمان فارمد دارو (سهامی خاص) با نمایندگی خانم پونه رضوی وخشورپور باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود و قراردادهای اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا منفرد رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445212
آگهی تغییرات شرکت بوته سبز مهر آئین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۷۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحمیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت آرمان فارمد دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445219
آگهی تغییرات شرکت بوته سبز مهر آئین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۷۵۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حمید رضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی سید وحیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت آرمان فارمد دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی صفر عبداله زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و پیمان واعظ زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود و قراردادهای اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از دو امضای رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق آقای صفر عبداله زاده و یکی از دو امضا رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353160
آگهی تغییرات فرهنگی هنری نو اندیشان آریا کهن موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخه ۸/۱۲/xxx۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره سیدوحیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مهرناز نوروزی خانقاه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و قراردادها و اسناد از قبیل چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه یا با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره و مهر موسسه اعتبار خواهد_داشت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353169
آگهی تغییرات شرکت پالایشگاه پلاسمای نوید ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۰۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۶۷۴۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایران داروک با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای سیدحمید رضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی آقای سیدوحید رضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت آرمان فارمد دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آقای رضا طاهرخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، برات و عقود و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13348337
آگهی تغییرات شرکت آرمان فارمد دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدوحیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توزیع دارویی پوراپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جعفر میرفخرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت دارویی سپاکو دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره و حمید اژدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تجهیزات پزشکی و داروئی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضوء هیئت مدیره و صفر عبداله زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضاء متفق آقای حمید اژدری و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر باشد. و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13348359
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۴۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت دارویی سپاکو دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ (سهامی خاص). شرکت ایران داروک به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ (سهامی خاص) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13348372
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۴۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره سیدوحیدرضا بهشتی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از (شرکت دارویی سپاکو دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ (سهامی خاص)) به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای حمید اژدری کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از (شرکت ایران داروک به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ (سهامی خاص)) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته و بروات و عقود و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و یکی از دو عضو دیگر هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13348383
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۶۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۶۵۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی به سمت رئیس هیأت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره وشرکت آرمان فارمد دارو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای رضا طاهرخانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره وآقای سیدحمیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق آقایان سیدوحیدرضا بهشتی و رضا طاهرخانی و مهر شرکت و یا با امضاء منفرد رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء هریک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13316862
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۴۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید حمید رضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت ایران داروک به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای حمید اژدری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت دارویی سپاکو دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای سید وحیدرضابهشتی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و مدارک تعهد آور و اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات و عقود و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی ازدو عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13276104
آگهی تغییرات شرکت توسعه پتروشیمی کوهدشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۸۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۶۶۶۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید حمید رضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت تجهیزات پزشکی و داروئی پوراطب با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و شرکت دارویی سپاکو دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13276134
آگهی تغییرات شرکت توسعه پتروشیمی کوهدشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۸۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۶۶۶۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمید رضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تجهیزات پزشکی و داروئی پوراطب با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی آقای محمود امین نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت دارویی سپاکو دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی آقای کامل عابدین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیامک زمانی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، برات و عقود و قراردادها با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیر عامل با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و احدی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13276149
آگهی تغییرات شرکت ورزشی تفریحی اسکی خور وستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۹۶۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۵۱۷۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ ومجوزشماره xxx۳۵ مورخ ۷/۱۰/۹۵ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سید حمیدرضا بهشتی ک. م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای سیدوحیدرضا بهشتی ک. م xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت آرمان فارمد دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای سهراب بلبلیان ک. م xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت فاریاب دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیر عامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبرمی باشد. - اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک ازاعضاء هیئت مدیره ومهرشرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250415
آگهی تغییرات فرهنگی هنری نو اندیشان آریا کهن موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/xxx۴ و سند صلح به شماره xxxxxx مورخ ۹/۱۰/۹۵ دفتر اسناد رسمی شماره xxx تهران و تاییدیه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران به شماره xxx۰۶ / ۹۴ / ۱ / الف ت مورخ ۱۰/۱۱/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آرام رحیم نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خود را به آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ واگذار و از موسسه خارج گردید. آقای محمد علی کردی با کد ملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه خود را به آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ واگذار و از موسسه خارج گردید. خانم مهرناز نوروزی خانقاه با کد ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خود را به آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ واگذار نمود و سهم الشرکه خود را به xxx۰۰ ریال کاهش داد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از نقل و انتقال به شرح ذیل می‌باشد: آقای سید حمیدرضا بهشتی با کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰ ریال آقای سید وحیدرضا بهشتی با کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx ریال خانم مهرناز نوروزی با کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250467
آگهی تغییرات شرکت دارویی سپاکو دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۱۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحمیدرضا بهشتی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدوحیدرضا بهشتی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید اژدری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضوء هیئت مدیره و مهسا زنگنه بشماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء متفق آقای حمید اژدری عضو هیئت مدیره و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. و اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضاء منفرد مدیرعامل ومهرشرکت ودرغیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13229670
آگهی تغییرات شرکت دارو گستر مایسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۵۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۴۶۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علی منتصری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره - شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره - آقای مجید حدادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. وگردید کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء متفق رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214565
آگهی تغییرات شرکت دارو گستر مایسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۵۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۴۶۲۷
آگهی تغییرات شرکت دارو گستر مایسا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سیدحمیدرضابهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - آقای علی منتصری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - آقای مجید حدادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت دوسال بعنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13167587
آگهی تغییرات شرکت آرمان فارمد دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳
آگهی تغییرات شرکت آرمان فارمد دارو سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سید حمیدرضا بهشتی کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره - شرکت توزیع دارویی پوراپخش (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره - شرکت دارویی سپاکو دارو (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بانمایندگی آقای جعفر میرفخرایی کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره - شرکت تجهیزات پزشکی و داروئی پوراطب شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای رضا میرزایی کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیأت مدیره آقای صفر عبداله زاده کد ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضای هیأت مدیره) به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد و مدارک تعهد آور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضا متفق مدیر عامل و رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت ویا با امضاء متفق آقای رضا میرزایی و رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت ویا با امضای رئیس هیأت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر باشد. - اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء هریک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13167594
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت دانه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۹۲۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی کدم xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی کدم xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای حمید اژدری کدم xxxxxxxxx بسمت عضو هیأت مدیره و آقای محمد پناهی (خارج از اعضای هیات مدیره) کدم xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل شرکت به مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضاء متفق مدیر عامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضاء منفرد رییس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء هریک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13119079
آگهی تغییرات شرکت پورا دام مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۹۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۸۲۸۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمیدرضا بهشتی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی خانم پونه رضوی وخشورپور کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. ۱ تصویب گردید کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13077629
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۴۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمید رضا بهشتی کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره وشرکت دارویی سپاکو دارو شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای سید وحیدرضابهشتی کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و شرکت ایران داروک شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای مصطفی عرب مازار یزدی کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته و بروات و عقود و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و یکی ازدوعضو دیگر هیئت مدیره و مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13068272
آگهی تغییرات شرکت فاریاب دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۵۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - - آقای سید حمیدرضا بهشتی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره - شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره - شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب (سهامی خاص) بانمایندگی آقای حمید اژدری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و خانم فاطمه سمواتی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. - حق امضای کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضاء متفق مدیر عامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضاء منفرد رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء هریک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13068283
آگهی تغییرات شرکت فاریاب دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۵۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سید حمید رضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ - شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ برای مدت دوسال بعنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13068348
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی ک. م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره، شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای احمد شیبانی ک. م xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، خانم حوروش فره وشی ک. م xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره، شرکت آرمان فارمد داروبشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی ک. م xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره، شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیاندارای دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای حمید اژدری ک. م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و خانم سیده زهرا طلوعی برزانده ک. م xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء هیأت مدیره به سمت مدیر عامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، برات و عقود وقراردادها با امضاء مدیر عامل و رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و احدی از اعضاء هیأت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا یکی ازاعضاءهیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13068355
آگهی تغییرات شرکت دارویی سپاکو دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۱۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمیدرضا بهشتی باکدملی xxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب باشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ برای مدت دوسال بعنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13068371
آگهی تغییرات شرکت دارویی سپاکو دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۱۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمیدرضا بهشتی باکدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره - شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب باشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی باکدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره - شرکت سرمایه گذاری پورا دارو ایرانیان xxxxxxxxx۵۷ باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای سید حسن زرگر ابرقوئی باکدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره و خانم مهسا زنگنه باکدملی xxxxxxxxx۲ ((خارج از اعضای هیئت مدیره)) به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رییس هیأت مدیره و مهرشرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء متفق آقای سید حسن زرگر ابرقوئی عضو هیأت مدیره و رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت و یا با امضاء رئیس هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهرشرکت ودرغیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13068396
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادراتی پورا تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۶۷۴۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بانمایندگی آقای پیمان واعظ زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای آرش افشارجم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ((خارج از اعضای هیئت مدیره)) به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیر عامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13068404
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادراتی پورا تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۶۷۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ - شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ برای مدت دوسال بعنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13024004
آگهی تغییرات شرکت ایران داروک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحمیدرضا بهشتی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای محمدرضا عبدالغفاری کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید اژدری کدملی xxxxxxxxx۱ ((خارج از اعضای هیئت مدیره)) به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضای متفق رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عبدالغفاری و مهر شرکت و یا با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا عبدالغفاری و مهر شرکت ویا با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر باشد. اوراق عادی و اداری ب با امضای مدیرعامل و مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاءهریک ازاعضاء هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13024014
آگهی تغییرات شرکت ایران داروک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحمیدرضا بهشتی کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت سرمایه گذاری پورا دارو ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ برای مدت دوسال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021461
آگهی تغییرات شرکت رخ آرا پخش مهر آئین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۳۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۱۶۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمید رضا بهشتی کد ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت بوته سبز مهرآئین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ برای مدت دوسال بعنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021467
آگهی تغییرات شرکت رخ آرا پخش مهر آئین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۳۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۱۶۹۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمیدرضا بهشتی کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت سرمایه گذاری داروئی پورادارو ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و شرکت بوته سبز مهرآئین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ با نمایندگی آقای صفر عبداله زاده کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیأت مدیره و خانم فاطمه سمواتی کد ملی xxxxxxxxx۴ ((خارج از اعضای هیأت مدیره)) به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء متفق آقای صفر عبداله زاده و رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره ومهر شرکت و یا با امضاء رئیس هیأت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر باشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء هریک از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021500
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت دانه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۹۲۱۹
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حمید رضا بهشتی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت سرمایه گذاری داوریی پورا دارو ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بانمایندگی عباس طریف بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و محمد پناهی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ ((خارج از اعضای هیأت مدیره)) به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهرشرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و یا با امضاء منفرد رییس هیأت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء هریک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021644
آگهی تغییرات شرکت توسعه پتروشیمی کوهدشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۸۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۶۶۶۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تجهیزات پزشکی و داروئی پوراطب با نمایندگی آقای محمود امین نژادبه شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت آرمان فارمد دارو با نمایندگی آقای حمید اژدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت دارویی سپاکو دارو با نمایندگی آقای کامل عابدین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت فاریاب دارو با نمایندگی آقای شهریار حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیامک زمانی پوربه شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، برات و عقود وقراردادها با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا یکی ازاعضاءهیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990954
آگهی تغییرات شرکت پخش پورا سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۸۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۹۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایران داروک ش م xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای سیدحمیدرضا بهشتی ش م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تجهیزات پزشکی و داروئی پوراطب ش م xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی ش م xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع دارویی پوراپخش ش م xxxxxxxxx۸۸ بانمایندگی آقای اسماعیل کاظمی ش م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت ویا با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر باشد. اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990977
آگهی تغییرات شرکت پورا دام مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۹۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۸۲۸۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت سرمایه گذاری داوریی پورا دارو ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990985
آگهی تغییرات شرکت پورا دام مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۹۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۸۲۸۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای عباس ظریف به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره خانم پونه رضوی وخشورپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک سفته و برات و عقود و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12990989
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی راهبرد پیام با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. خانم حوروش فره وشی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای سید حمیدرضا بهشتی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری دارویی پورادارو ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و شرکت آرمان فارمد دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بعنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و شرکت دارویی سپاکو دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991004
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اکتشاف و تولید نفتکاران پایدار درتاریخ ۰۷/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: کلیه فعالیت‌های مرتبط (ونه محدود) به مطالعه، آنالیز، مهندسی، طراحی، مشاوره، نظارت، مشارکت و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و معدن. تاسیس و راه اندازی مراکز‌های تچ، بازرگانی و تامین کالا، صادرات و واردات فرآورده‌ها، اخذ نمایندگی شرکت‌ها و موسسات معتبر، سرمایه گذاری، خرید سهام، تملک تمام یا بخشی از طرح‌ها و پروژه‌های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و معدن. حق ایجاد شعب مختلف در داخل و خارج از کشور پس از اخذ کلیه مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان هفتم، پلاک ۲۲، طبقه پنجم کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم بانام که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۴ مورخ ۲۰/۱۲/xxx۴ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سید حمیدرضا بهشتی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت رئیس هیات مدیره و سید وحیدرضا بهشتی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت تجهیزات پزشکی ودارویی پورا طب بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و اسماعیل کاظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت توسعه پتروشیمی کوهدشت بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، برات و عقود وقراردادها با امضای متفق مدیرعامل ورئیس یا نایب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس و نایب رییس هیات مدیره همراه بامهر شرکت و یا با امضای منفرد رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاءهریک ازاعضاء هیات مدیره ومهرشرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12960419
آگهی تغییرات شرکت توزیع داروئی پورا پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۰۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا ش م xxxxxxxxx۰۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند ش م xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا هیات مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سیدحمید رضا بهشتی ش م xxxxxxxxx۸ آقای سیدوحیدرضا بهشتی ش م xxxxxxxxx۰ شرکت دارویی سپاکو دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ شرکت آرمان فارمد دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12960426
آگهی تغییرات شرکت توزیع داروئی پورا پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۰۴۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای سیدحمید رضا بهشتی ش م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدوحیدرضا بهشتی ش م xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دارویی سپاکو دارو ش م xxxxxxxxx۵۵ بانمایندگی آقای محمدگل محمدی ظهوری ش م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت آرمان فارمد دارو ش م xxxxxxxxx۶۳ بانمایندگی آقای وحید هاشم بیک محلاتی ش م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت تجهیزات پزشکی و داروئی پوراطب ش م xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای محسن بیگلری ش م xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء متفق رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ومهرشرکت ویا با امضاء متفق نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء متفق نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در صورت غیاب اعضای هیات مدیره با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضاء منفرد مدیرعامل ومهرشرکت ودرغیاب وی با امضاء هریک ازاعضاءهیأت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا امضای وکالتنامه وکلای دادگستری با امضای منفرد مدیرعامل و مهرشرکت معتبرخواهد بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12892178
آگهی تأسیس شرکت روشا ساحل کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۳۰۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۶۲۷۱۲
خلاصه اساسنامه و اظهار نامه شرکت فوق که در تاریخ xxx۵. ۰۴. ۰۸ تحت شماره xxx۸۲ در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی وکثیرالانتشار آگهی میشود. ۱ - موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی، ارائه انواع کالاهای مجاز، بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌ای، توسعه، فروش، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی، احداث و راه اندازی کارخانجات برای تولید و بسته بندی و فروش جزیی و کلی محصولات دارویی، آرایشی و بهداشتی، محصولات غذایی، انواع ملزومات و پوشاک و اکسسوری وابسته پس از اخذ مجوزهای لازم و ارائه کلیه خدمات مربوط به موضوع فعالیت شرکت و انجام کلیه عملیات مجاز بازرگانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوعات فوق بستگی داشته_باشند. ۲ - مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش برج صدف طبقه سوم واحد xxx کدپستی شماره xxxxxxxxx۳ (صندوق پستی شماره xxx) ۳ - میزان سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ ۱۰. xxx. xxx ریال منقسم به ۱۰. xxx سهم با نام xxx۰ ریالی که تمامی آن به موجب گواهی شماره xxxxxx. ۲. xxx۵ مورخ xxx۵. ۰۴. ۰۶ بانک اقتصاد نوین شعبه کیش به حساب شرکت واریز گردیده است. ۴ - مدت اعتبارشرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۵ - مدیران شرکت: خانم فاطمه سمواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء)، آقای سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان سهامی خاص به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سیدوحیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب سهامی خاص به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پیمان واعظ زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بوته سبز مهر آئین سهامی خاص به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ - دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ - اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه. ۸ - اولین بازرسان: آقای مجتبی دهقان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و خانم پرستو عبدالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۹ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839816
آگهی تغییرات شرکت آرمان فارمد دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضابهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت توزیع دارویی پوراپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ شرکت دارویی سپاکو دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ برای مدت دوسال بعنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839820
آگهی تغییرات شرکت آرمان فارمد دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ سمت رئیس هیات مدیره شرکت توزیع دارویی پوراپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت دارویی سپاکو داروبه شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بانمایندگی آقای جعفر میرفخرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره شرکت تجهیزات پزشکی و داروئی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای رضا میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره و آقای عباس ظریف به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیات مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. ونیز کلیه اسناد و مدارک تعهد آور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضا متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت ویا با امضاء متفق آقای رضا میرزایی و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت ویا با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815681
آگهی تغییرات شرکت ایران داروک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمیدرضا بهشتی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت دارویی سپاکو دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت توزیع دارویی پوراپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی آقای محمدرضا عبدالغفاری با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره اقای حمید اژدری با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، برات و عقود وقراردادها با امضای متفق مدیر عامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق آقای محمدرضا عبدالغفاری و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و یا با امضای متفق رئیس و نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت ویا با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر باشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاءهریک ازاعضاء هیئت مدیره ومهرشرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12808141
آگهی تغییرات شرکت توزیع داروئی پورا پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۰۴۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حمید رضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تجهیزات پزشکی ودارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی سید وحید رضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دارویی سپاکو دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی محمدگل محمدی ظهوری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت آرمان فارمد دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی حمید ترکاشوند به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء متفق رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ومهرشرکت ویا با امضاء متفق نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضاء منفرد مدیرعامل ومهرشرکت ودر غیاب وی با امضاء هریک ازاعضاء هیات مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12808147
آگهی تغییرات شرکت توزیع داروئی پورا پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۰۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حمید رضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت تجهیزات پزشکی ودارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ و شرکت دارویی سپاکو دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ شرکت آرمان فارمد دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12795167
آگهی تغییرات شرکت پالایش و پژوهش خون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۴۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۲۰۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/xxx۴ و مجوز سازمان خصوصی سازی به شماره xxx۶/۴۱ مورخ ۷/۲/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمیدرضا بهشتی کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی آذرنوش کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ایران داروک به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید وحیدرضا بهشتی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر نقدی کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت روزدارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای فردین بلوچی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای ابولفضل ساغری چی کدملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضا هیأت مدیره) بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اسناد و مدارک تعهداورو اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضا متفق یکی از آقایان سیدحمیدرضا بهشتی و سید وحیدرضا بهشتی و با امضای یکی از آقایان مرتضی آذرنوش و ناصر نقدی همراه با مهرشرکت و یا با امضای رئیس هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12772179
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد شیبانی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید اژدری کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آرمان فارمد دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید ثاقبی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم حوروش فره وشی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سیده زهرا طلوعی برزانده کدملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، برات و عقود وقراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و احدی از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا یکی ازاعضاءهیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12754566
آگهی تغییرات شرکت توسعه صادراتی پورا تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۶۷۴۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی ش م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب ش م xxxxxxxxx۳۴ بانمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی ش م xxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت ایران داروک ش م xxxxxxxxx۷۳ بانمایندگی آقای پیمان واعظ زاده ش م xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای آرش افشار جم ش م xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، برات و عقود وقراردادها با امضای متفق مدیرعامل ورئیس یا نایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء متفق دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاءهریک ازاعضاء هیئت مدیره ومهرشرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670022
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری داروئی پورا دارو ایرانیان درتاریخ ۰۲/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید، تهیه و ساخت، تبدیل و بسته بندی و توزیع انواع محصولات داروئی، بهداشتی و شیمیایی، کارهای تحقیقاتی، آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و تولید، توزیع و فروش مواد اولیه داروئی و بهداشتی و شیمیایی و سایر محصولات مشابه، خرید و فروش مواد اولیه و مواد بسته بندی، ماشین آلات، قطعات وسایر ملزومات مورد نیاز از داخل وخارج از کشور، اقدام به فعالیتهای تحقیقاتی علمی وعملی مربوطه، تبادل اطلاعات دانش فنی و تکنولوژی از طریق تهیه و تدارک آنها از شرکتهای داخلی یا خارجی و همچنین هرگونه عملیات تجاری وغیرتجاری مجاز که مرتبط با موارد فوق به طور مستقیم یا غیرمستقیم باشد. صادرات محصولات تولیدی داخلی به کشورهای خارجی، واردات مواد اولیه، مواد بسته بندی محصولات داروئی و بهداشتی، ملزومات، تجهیزات پزشکی مانند دارو، مکمل، آرایشی و بهداشتی و مواد شیمیایی، ماشین آلات ولوازم یدکی مورد نیاز موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از تولیدکنندگان داخلی و خارجی مواد اولیه و بسته. بندی و محصولات داروئی و بهداشتی و شیمیایی اعطای نمایندگی فروش محصولات شرکت به نمایندگان داخلی و خارجی، ایجاد شعب فرعی، دفاتر و نمایندگی در داخل و خارج کشور جمهوری اسلامی ایران و در صورت لزوم با رعایت مقررات و ضوابط در کشورهای خارجی و مشارکت در سایر شرکتها از طریق سرمایه گذاری سهام در شرکتهای جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکتهای موجود داخل و خارج از کشور برای شرکت و هر گونه عملیات که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوعات شرکت بستگی داشته_باشد. بررسی، مطالعه، تهیه و تدوین و اجرای انواع طرح‌های تولیدی، خدماتی، بازرگانی، عمرانی و غیره و هرگونه سرمایه گذاری مشارکت در طرح‌های یاد شده و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. انجام خدمات مشاوره و مدیریتی مورد نیاز شرکت‌های مورد سرمایه گذاری در زمینه‌های تولید، سرمایه گذاری‌های جدید، توسعه فعالیت، بودجه بندی، تأمین منابع مالی و اعتباری، صدور و تأیید و قبول هرگونه ضمانت نامه و تعهدنامه، خرید و فروش سهام برای شرکت، بازاریابی و طراحی سیستم ای مدیریتی جهت افزایش کارایی آنها (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان آرژانتین خیابان شهید احمد قصیر خیابان هفتم پلاک ۲۲ طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۴ مورخ ۱۴/۱۱/۹۴ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی و داروئی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت آرمان فارمد دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آقای عباس ظریف به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی دهقان پوروحید به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات وعقود وقراردادها با امضای متفق مدیرعامل ورئیس یا نایب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس و نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و یا با امضای منفرد رییس هیات مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفردمدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی آگاه اندیشان خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدبیر محاسبان توانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12665884
آگهی تغییرات شرکت آرمان فارمد دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای سید حمید رضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع دارویی پورا پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی آقای سید وحید رضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دارویی سپاکو دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای جعفر میر فخرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس ظریف به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره). کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قرار دادها با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت ویا با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر باشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12665889
آگهی تغییرات شرکت آرمان فارمد دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید حمید رضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت توزیع دارویی پورا پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی آقای سید وحید رضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ شرکت دارویی سپاکو دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای جعفر میر فخرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647753
آگهی تغییراتفرهنگي هنري نو انديشان آريا كهن موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۵۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxx۱۸/۹۴/۱/الف ت مورخ ۷/۱۰/۹۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سیدوحیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مهرناز نوروزی خانقاه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه برای یک سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و قراردادها و اسناد از قبیل چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر موسسه یا با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره و مهر مؤسسه اعتبار خواهد داشت. کلیه اوراق عادی ومکاتبات اداری نیز با امضاء مدیرعامل و مهر موسسه و در غیاب وی با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12604585
آگهی تغییرات شرکت دارويي سپاكو دارو شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۱۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت توزیع دارویی پوراپخش(سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت ایران داروک شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای سیدحسن زرگر ابرقوئی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره خانم مهسا زنگنه کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیات مدیره به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل ورئیس یا نایب رییس هیات مدیره ومهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء متفق آقای سیدحسن زرگر ابرقوئی عضو هیات مدیره و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت ویا با امضاء رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء منفرد مدیرعامل ومهرشرکت ودرغیاب وی با امضاء یکی ازاعضاءهیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12604588
آگهی تغییرات شرکت دارويي سپاكو دارو شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۱۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسیدآقای سیدحمیدرضا بهشتی کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت توزیع دارویی پوراپخش(سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ شرکت ایران داروک (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه آگاه اندیشان خردمند کدملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12604698
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص برزین داروی مهر در تاریخ ۲۳/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی ، ارائه انواع کالاهای مجاز ، بازاریابی مجاز هرمی غیرشبکه ای ، توسعه ، فروش ، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی ، احداث و راه اندازی کارخانجات برای تولید و بسته بندی و فروش دارو اعم از داروهای ساخته شده و مواد اولیه دارویی و صادرات و واردات و ثبت و تولید و بسته بندی و توزیع و فروش داروهای بیولوژیک و مواد اولیه آن ، پلاسما و داروهای مشتق از آن واحداث مراکز پلاسما فرزیس تولیدی همچنین ثبت ، واردات ، توزیع ، فروش ، تولید و بسته بندی انواع داروهای انسانی ، حیوانی گیاهی ، داروهای تحت کنترل و مخدر ، مکمل های غذایی ، رژیمی ، ورزشی ، غذاهای ویژه و عمل گرا ، شیرخشک ، فرآورده های آرایشی و بهداشتی ، محصولات غذایی ، انواع ملزومات و تجهیزات پزشکی و ماشین آلات وابسته پس از اخذ مجوزهای لازم و ارائه کلیه خدمات مربوط به موضوع فعالیت شرکت و انجام کلیه عملیات مجاز بازرگانی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوعات فوق بستگی داشته باشد (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان خالد اسلامبولی ـ خ هفتم ـ پلاک ۱۷ کدپستی: xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴/xxx۳ مورخه ۲۷/۳/xxx۴ نزد بانک کارآفرین شعبه کارگر شمالی پرداخت گردید. اولین مدیران شرکت: شرکت دارویی سپاکو دارو به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت آرمان فارمد دارو به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی سیدوحیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رییس هیئت مدیره شرکت فاریاب دارو به شناسنامه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی سمیرا فارسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره صفر عبداله زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک ، سفته ، بروات و عقود وقراردادهای اسلامی با امضای متفق مدیرعامل ورئیس یا نایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاءهریک ازاعضاء هیئت مدیره ومهرشرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سیدحسن زرگرابرقوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و حمیدرضا لشنی زند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12524094
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت دانه پارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۶۲۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۹۲۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایران داروک به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت داروئی سپاکو دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی سیدوحیدرضابهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت آرمان فارمد دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی عباس ظریف به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره محمد پناهی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و عقود و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه اسناد و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل ومهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل باامضاء یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12477041
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پالایشگاه خون نوید ایرانیان درتاریخ ۱۸/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید وپالایش و فرآوری فرآورده های پلاسمایی و بیولوژیک مورد نیاز کشور، تهیه و تأمین و واردات مواد و وسایل مرتبط با پلاسما و خون، پژوهش وتحقیق پیرامون مواد مرتبط با پلاسما، ارائه استانداردها وروشهای کاری در امورمرتبط باصنعت پلاسما، توسعه زمینه های صادرات فرآورده های پلاسمایی، تولید کیت و آنتی سرم های تشخیصی وواردات فرآورده های مشتق ازخون وسایر اموراعم از واردات وصادرات، ثبت، تهیه وتولیدوبسته بندی وپخش و خریدوفروش و واردات وصادرات، همچنین ثبت وتولیدوبسته بندی وپخش و خریدوفروش کلیه مواد اولیه وتجهیزات وماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی، اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ارزی وریالی ازکلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری خصوصی ودولتی داخلی وخارجی، عقدقراردادباکلیه شرکتهای دولتی وخصوصی داخلی وخارجی، ایجادشرکتهای تولیدی، اخذنمایندگی ازکلیه شرکتها وموسسات داخلی وخارجی، اعطای نمایندگی به کلیه شرکتهاوموسسات داخلی و خارجی، مشارکت درشرکتهای داخلی وخارجی برابرقوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، فعالیتهای مجازومرتبط با موضوع شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان شهید خالد اسلامبولی ـ خیابان هفتم ـ پلاک۱۸ ـ طبقه ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶/۹۴/۱۶ مورخ ۱۰/۰۸/xxx۴نزد بانک کارآفرین شعبه ظفر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت ایران داروک(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بانمایندگی آقای سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیات مدیره، شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بانمایندگی آقای سیدوحیدرضابهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رییس هیئت مدیره و شرکت آرمان فارمد دارو(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بانمایندگی آقای عباس ظریف به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، برات وعقود وقراردادها با امضای متفق مدیرعامل ورئیس یا نایب رییس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رئیس هیأت مدیره به تنهایی همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاءهریک ازاعضاء هیئت مدیره ومهرشرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ندا استادپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و فاطمه سمواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12420210
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع پتروشیمی یکتا مهر وستا درتاریخ ۱۴/۰۷/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ـ احداث، راه اندازی، بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش و صادرات انواع مختلف محصولات نفتی، پتروشیمیایی و غیره. دریافت، معاوضه(سواپ)و خرید خوراک شامل مواد نفتی، مایعات گازی، گاز طبیعی و محصولات میانی پتروشیمی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، داخلی و خارجی. انجام عملیات فراورش کلیه مشتقات نفت، گاز طبیعی و سایر هیدروکربن ها و تولید کلیه فرآورده های پلیمری و پتروشیمیایی. انجام هرگونه عملیات بمنظور تولید و عرضه مواد مندرج اساسنامه. تشکیل انواع شرکتها و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی خرید و فروش کالاهای خارجی، صادرات، واردات و انجام معاملات بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با عملیات شرکت. استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت. خرید و فروش سهام شرکتها و اوراق بهادار در بورس ایران و سایر کشورها. انجام هرگونه عملیات خدماتی، مالی، اعتباری و بازرگانی مرتبط با فعالیت شرکت. اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه، اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور. انعقاد قراردادهای خدمت، پیمانکاری، مهندس مشاوره، مشاوره و استخدامی با اشخاص حقیقی، حقوقی و موسسات علمی، فنی و مالی خرید، فروش، اجاره، استجاره، رهن، تحصیل و تملک اموال منقول و غیر منقول برای انجام مقاصد و عملیات شرکت جذب، تربیت و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز. مطالعه، تهیه و تنظیم و اجرای برنامه عملیاتی بمنظور ارتقاء کمی و کیفی عملیات شرکت و متنوع نمودن فرآورده ها با توجه به معیارهای روز بازاردر صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان خالد اسلامبولی ـ خیابان هفتم ـ پلاک ۲۲ ـ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ xxxxxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۸/۹۴/۱۳ مورخ۱۰/۴/۹۴ نزد بانک کارآفرین شعبه کارگر شمالی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بانمایندگی آقای سید حمیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فاریاب دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶بانمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۰بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پتروشیمی کوهدشت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴با نمایندگی آقای شهریار حسنی به کدملی xxxxxxxxx۵بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید عباس یعقوبی به کدملی xxxxxxxxx۰خارج از اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات و عقود وقراردادهای اسلامی با امضای متفق مدیرعامل ورئیس یا نایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاءهریک ازاعضاء هیئت مدیره ومهرشرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سیدحسن زرگرابرقوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی حمیدرضا لشنی زند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12413686
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر سیدحمیدرضا بهشتی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای دکتر آصف یعقوبی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حمید اژدری xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آرمان فارمد دارو (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم دکترحوروش فره وشی با کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهندس مجید ثاقبی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای حمید اسدی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل شرکت و دبیر جلسات هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت همچنین کلیه چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و احدی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد. ـ
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12413689
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ به تصویب. رسید. مؤسسه حسابرسی راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره بمدت دوسال بقرار ذیل انتخاب شدند: آقای دکتر سیدحمید رضا بهشتی ک م xxxxxxxxx۸ عضو اصلی شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب (سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۳۴ عضو اصلی شرکت آرمان فارمد دارو (سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۶۳ عضو اصلی آقای مهندس مجید ثاقبی ک م xxxxxxxxx۷ عضو اصلی خانم دکتر حوروش فره وشی ک م xxxxxxxxx۷ عضو اصلی آقای دکتر ابوالحسن آل محمد ک م xxxxxxxxx۹ عضو علی البدل شرکت فوریتهای دارویی سپاکو دارو(سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۵۵ عضو علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12404348
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ورزشی تفریحی اسکی خور وستا درتاریخ ۰۵/۰۷/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: توریستی و گردشگری ـ اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ارزی وریالی ازکلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی ودولتی داخلی و خارجی پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار آفریقا بن بست پیروز شرقی جنب پارک صبا پلاک ۳ طبقه اول کدپستی: xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱۷/xxx۶ مورخ ۲۱/۱۲/xxx۳ نزد بانک کار آفرین شعبه شعبه ظفر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: سید حمیدرضا بهشتی شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت آرمان فارمد دارو شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نماینده گی آقای سیدوحیدرضا بهشتی شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت فاریاب دارو شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی عباس ظریف شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سمیرا فارسی جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات و عقود وقراردادهای اسلامی با امضای متفق مدیرعامل ورئیس یا نایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاءهریک ازاعضاء هیئت مدیره ومهرشرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سیدحسن زرگرابرقوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. حمیدرضا لشنی زند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد. مجوز شماره xxx۴, xxx, xxx مورخ ۴/۶/xxx۴ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12395595
آگهی تغییرات شرکت بوته سبز مهر آئین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۷۵۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمید رضا بهشتی ک.م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب ش.م xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی ک.م xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت آرمان فارمد دارو ش.م xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای صفر عبداله زاده ک.م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره و آقای پیمان واعظ زاده ک.م xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات و عقود وقراردادهای اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی ازدو امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء متفق آقای صفر عبداله زاده و یکی از دو امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره ومهر شرکت و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر باشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12351812
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پورا دام مهر درتاریخ ۰۴/۰۶/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: برنامه ریزی، مشاوره، صادرات، واردات، نظارت و اجرای کلیه طرحهای پزشکی، دارویی و داروسازی،دامپزشکی وسایر رشته های بازرگانی مجاز، صادرات، واردات و ثبت کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، عرضه انواع کالاهای مجاز، بازاریابی و توسعه، فروش، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی، احداث و راه اندازی کارخانجات برای تولید، بسته بندی و فروش دارو های (شیمیایی – بیولوژیکی) دام و طیور، مکمل و خوراک دام و طیور ـ دامپزشکی ساخته شده، مواد اولیه دارویی و تولیدمواد اولیه، ارائه کلیه خدمات مربوط به موضوع فعالیت شرکت و انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوعات فوق بستگی داشته و یا اجرای هریک از موضوعات فوق را تسهیل نماید، انتشارنشریه و اطلاع رسانی پس از اخذ مجوزهای لازم، و همچنین تولید و بسته بندی کلیه موارد فوق الذکر و انجام کلیه عملیات مجاز بازرگانی مربوط به محصولات فوق، واردات داروهای بیولوژیک و ملزومات پزشکی،ساخت دارو و مواد اولیه کلیه داروها.در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ بلوار آفریقا ـ بالاترازمیرداماد ـ کوچه پیروزشرقی ـ پلاک ۳ – طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴/۱۳ مورخ ۲۷/۲/۹۴ نزد بانک کارآفرین شعبه کارگر شمالی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت آرمان فارمد دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی سمیرا فارسی جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت تجهیزات پزشکی ودارویی پوراطب به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی سیدوحیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ندا استادپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک،سفته،بروات و عقود وقراردادهای اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا یکی ازاعضاءهیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدحسن زرگرابرقوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. آقای حمیدرضا لشنی زند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار"ابرار " جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12340924
آگهی تغییرات شرکت فاریاب دارو سهامی‌خاص و‌شناسه‌ملی۳۳۳۸۱۱ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۳۷۵۵۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدحمیدرضابهشتی با کد ملیxxxxxxxxx۸ شرکت آرمان فارمد دارو (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳با نمایندگی آقای سیدوحیدرضابهشتی با کد ملیxxxxxxxxx۰ شرکت دارویی سپاکو دارو(سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای حمید اژدری با کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12340946
آگهی تغییرات شرکت فاریاب دارو سهامی‌خاص و‌شناسه‌ملی۳۳۳۸۱۱ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۳۷۵۵۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدحمیدرضابهشتی با کد ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت آرمان فارمد دارو (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای سیدوحیدرضابهشتی با کد ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دارویی سپاکو دارو(سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای حمید اژدری با کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ناصر ایوبیان با کد ملی ( خارج از اعضاء هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و بروات و سایر عقود و قراردادهای اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت ویا باامضاءمنفرد رییس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. کلیه اسناد و اوراق عادی با امضاء منفردمدیرعامل ومهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل باامضاء یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12340962
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بینا داروی تابناک سهامی‌خاص و‌شناسه‌ملی۴۶۵۸۴۸ و‌شناسه‌ملی۱۴۰۰۴۶۴۹۹۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی xxxxxxxxx۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت آرمان فارمد داروبه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی خانم سمیرا فارسی جانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12340982
آگهی تغییرات شرکت بوته سبز مهر آئین سهامی‌خاص و‌شناسه‌ملی۳۲۸۱۹۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۳۶۸۷۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدحمیدرضابهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ، شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴با نمایندگی سید وحید رضابهشتی بشماره ملیxxxxxxxxx۰ ، شرکت آرمان فارمد دارو بشناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی صفر عبداله زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12386512
آگهی تغییرات شرکت فاریاب دارو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۳۳۸۱۱ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۳۷۵۵۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدحمیدرضابهشتی با کد ملیxxxxxxxxx۸ شرکت آرمان فارمد دارو (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳با نمایندگی آقای سیدوحیدرضابهشتی با کد ملیxxxxxxxxx۰ شرکت دارویی سپاکو دارو(سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای حمید اژدری با کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12386513
آگهی تغییرات شرکت فاریاب دارو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۳۳۸۱۱ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۳۷۵۵۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدحمیدرضابهشتی با کد ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت آرمان فارمد دارو (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای سیدوحیدرضابهشتی با کد ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت دارویی سپاکو دارو(سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای حمید اژدری با کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ناصر ایوبیان با کد ملی ( خارج از اعضاء هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و بروات و سایر عقود و قراردادهای اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت ویا باامضاءمنفرد رییس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. کلیه اسناد و اوراق عادی با امضاء منفردمدیرعامل ومهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل باامضاء یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12386517
آگهی تغییرات شرکت بوته سبز مهر آئین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۲۸۱۹۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۳۶۸۷۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدحمیدرضابهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ، شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴با نمایندگی سید وحید رضابهشتی بشماره ملیxxxxxxxxx۰ ، شرکت آرمان فارمد دارو بشناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی صفر عبداله زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12386515
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بینا داروی تابناک سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۶۵۸۴۸ و‌شناسه‌ملی۱۴۰۰۴۶۴۹۹۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی xxxxxxxxx۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت آرمان فارمد داروبه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی خانم سمیرا فارسی جانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12297979
آگهی تغییرات شرکت رخ آرا پخش مهر آئین سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۶۲۳۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۱۶۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی آقای سیدحمیدرضابهشتی کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت آرمان فارمد دارو به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آقای سیدوحیدرضابهشتی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت بوته سبز مهرآئین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای صفر عبداله زاده کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره وخانم فاطمه سمواتی کدملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات و عقود وقراردادهای اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء متفق آقای صفر عبداله زاده و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره ومهر شرکت و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر باشد.اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12290853
آگهی تغییرات شرکت توسعه پتروشیمی کوهدشت شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۱۲۶ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۳۴۶۶۶۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۳مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرقت. ـ اعضای هیئت مدیره عبارتند از: سید حمید رضا بهشتی با کد ملی xxxxxxxxx۸ شرکت تجهیزات پزشکی و داروئی پوراطب بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای سید وحید رضا بهشتی با کد ملی xxxxxxxxx۰ شرکت آرمان فارمد دارو بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای حمید اژدری با کد ملی xxxxxxxxx۱ شرکت فوریتهای داروئی سپاکو دارو بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای محسن پور محمد با کد ملی xxxxxxxxx۳ شرکت فاریاب دارو بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی آقای رضا رحمانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردید. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کوهدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12290879
آگهی تغییرات شرکت توسعه پتروشیمی کوهدشت شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۱۲۶ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۳۴۶۶۶۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می باشد: سید حمید رضا بهشتی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت تجهیزات پزشکی و داروئی پوراطب بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی سید وحید رضا بهشتی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت آرمان فارمد دارو بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی حمید اژدری با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت فوریتهای داروئی سپاکو دارو بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی محسن پور محمد با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت فاریاب دارو بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی آقای رضا رحمانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره شهریار حسنی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ امضا کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد آور شرکت از هر نوع آن با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه مهر شرکت و درغیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و سید وحید رضا بهشتی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و سید وحید رضا بهشتی با امضاء سید حمید رضا بهشتی رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و سایر اوراق و مکاتبات اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کوهدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12281083
آگهی تغییرات شرکت ایران داروک سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۲۲۴۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حمیدرضا بهشتی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فوریتهای دارویی سپاکو داروشناسه ملیxxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توزیع دارویی پوراپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی آقای محمدرضا عبدالغفاری کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. محمدرضا محلوجی راد کدملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت تعیین شد کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات و عقود وقراردادهای اسلامی با امضای متفق رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت ویا با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عبدالغفاری و مهر شرکت و یا با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا عبدالغفاری و مهر شرکت ویا با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر باشد. ـ اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاءهریک ازاعضاء هیئت مدیره ومهرشرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12257389
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی هنری نو اندیشان آریا کهن به‌شماره‌ثبت۱۵۴۴۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۵۶۹۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۷۹/۹۴/۷۵ مورخ ۲۷/۲/xxx۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت سید وحیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس ازافزایش سرمایه : مهرناز نوروزی خانقاه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آرام رحیم نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه محمد علی کردی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه سید وحیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12192650
آگهی تغییرات شرکت فوریتهای داروئی سپاکو دارو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۱۰۵۶۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۵۰۱۱۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضابهشتی کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رییس هیئت مدیره و شرکت توزیع دارویی پوراپخش به ش ملیxxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی آقای سیدوحیدرضابهشتی کد ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و شرکت ایران داروک به ش ملیxxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای سید حسن زرگر ابر قوئی بشماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مهسا زنگنه با کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاء متفق مدیرعامل ورئیس یا نایب رییس هیئت مدیره ومهرشرکت ودرغیاب مدیر عامل با امضاء متفق آقای سید حسن زرگر ابرقوئی عضو هیئت مدیره و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت ویا با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء منفرد مدیرعامل ومهرشرکت ودرغیاب وی با امضاء یکی ازاعضاءهیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12123735
آگهی تغییرات شرکت پالایش و پژوهش خون سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۳۴۲۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۹۶۲۰۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳ و باستناد مجوز به شماره xxx/۴۱ مورخ ۲۴/۰۱/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره وشرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره وشرکت ایران داروک (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای بردیا فرزام فر به کدملی xxxxxxxxx۲بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وشرکت روزدارو (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ با نمایندگی آقای رضا میرزائی به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره وآقای جعفر بصیری ابرقوئی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و مدارک تعهدآورو اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته و بروات و عقود و قراردادهای اسلامی با امضا متفق مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و دیگری از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12084030
آگهی تغییرات شرکت ایران داروک سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حمیدرضا بهشتی ک.م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت فوریتهای دارویی سپاکو دارو دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی ک.م xxxxxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع دارویی پوراپخش دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی آقای عباس ظریف ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و ضمناً آقای داود رضائی ک.م xxxxxxxxx۰ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت تعیین شدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک،سفته،بروات و عقود وقراردادهای اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت ویا با امضای متفق رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت ویا با امضای متفق نایب رئیس و عضو دیگر هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی معتبر باشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاءهریک ازاعضاء هیئت مدیره ومهرشرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12084039
آگهی تغییرات شرکت ایران داروک سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید حمیدرضا بهشتی ک.م xxxxxxxxx۸ شرکت فوریتهای دارویی سپاکو داروبا شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی ک.م xxxxxxxxx۰ شرکت توزیع دارویی پورا پخش با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸با نمایندگی آقای عباس ظریف ک.م xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12043566
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۵۴۵۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی ش م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت فوریتهای دارویی سپاکو دارو ش م xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای سید وحید رضابهشتی ش م xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و شرکت ایران داروک ش م xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای سیدحسن زرگرابرقوئی ش م xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند ـ کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته و بروات و عقود و قراردادهای اسلامی با امضا متفق مدیرعامل و یکی ازدوعضو دیگر هیئت مدیره و مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12043571
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۵۴۵۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی ش م xxxxxxxxx۸ و شرکت فوریتهای دارویی سپاکو دارو ش م xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای سید وحید رضابهشتی ش م xxxxxxxxx۰ و شرکت ایران داروک ش م xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای سیدحسن زرگرابرقوئی ش م xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12043573
آگهی تغییرات شرکت آرمان فارمد دارو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۱۰۵۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سید حمیدرضا بهشتی ک مxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت توزیع دارویی پوراپخش(سهامی خاص) ش مxxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی ک م xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت فوریتهای دارویی سپاکو دارو(سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۵۵بانمایندگی آقای جعفر میرفخرایی ک مxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت ایران داروک (سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۷۳با نمایندگی آقای سید حسن زرگر ابرقویی ک م xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب(سهامی خاص) ش م xxxxxxxxx۳۴بانمایندگی آقای عباس ظریف ک مxxxxxxxxx۱ ((خارج از اعضای هیئت مدیره))به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند . ـ کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته و بروات و عقود و قراردادهای اسلامی با امضا متفق رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت ویا با امضاء متفق رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید حسن زرگر ابرقوئی و مهر شرکت و یا با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر باشد. اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12043580
آگهی تغییرات شرکت آرمان فارمد دارو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۱۰۵۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: ـ آقای سیدحمیدرضابهشتی ک م xxxxxxxxx۸ ـ شرکت فوریتهای دارویی سپاکو دارو ش مxxxxxxxxx۵۵ بانمایندگی آقای جعفرمیرفخرایی ک م xxxxxxxxx۹ ـ شرکت توزیع دارویی پوراپخش ش م xxxxxxxxx۸۸ بانمایندگی آقای سیدوحیدرضابهشتی ک م xxxxxxxxx۰ ـ شرکت ایران داروک ش م xxxxxxxxx۷۳بانمایندگی آقای سید حسن زرگر ابرقویی ک م xxxxxxxxx۰ موسسه حسابرسی داوران حساب ش مxxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا لشنی زند ک مxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1751204
آگهی تغییرات شرکت پورا پلاسما ایرانیان سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۴۴۷۱۵۶ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۳۷۹۵۵۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایران داروک به شماره ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، شرکت فوریتهای دارویی سپاکو دارو به شماره ملی xxxxxxxxx۵۵ بانمایندگی آقای سیدوحیدرضابهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، شرکت فاریاب داروبه شماره ملی xxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی خانم مرضیه زیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1751210
آگهی تغییرات شرکت پورا پلاسما ایرانیان سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۴۴۷۱۵۶ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۳۷۹۵۵۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایران داروک به شماره ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت فوریتهای دارویی سپاکو دارو به شماره ملی xxxxxxxxx۵۵ بانمایندگی آقای سیدوحیدرضابهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت فاریاب داروبه شماره ملی xxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی خانم مرضیه زیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاء دار از قبیل چک سفته و بروات و سایر عقود و قراردادهای اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضاء متفق مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ویا با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل ویا یکی ازاعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1742996
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۱۶۵۴۵۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی ش م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت فوریتهای دارویی سپاکو دارو ش م xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای سید وحید رضابهشتی ش م xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و شرکت توزیع دارویی پوراپخش ش م xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی آقای حمید ترکاشوند ش م xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت ایران داروک ش م xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای سیدحسن زرگرابرقوئی ش م xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت آرمان فارمد دارو ش م xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی خانم مرضیه زیانی ش م xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاء دار از قبیل چک سفته و بروات و سایر عقود و قراردادهای اسلامی با امضا متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا آقای سیدحسن زرگر ابرقوئی با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1680182
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی کیا نیکا کودک در تاریخ ۰۶/۰۸/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای مربوط به کودک و نوزادنظیر البسه، وسایل غذاخوری وشیردهی، وسایل نگهداری از نوزاد، استحمام نوزاد، وسایل بازی کودک و نوزاد، وسایل متحرک و ثابت داخل وخارج محیط خانه کودک و نوزاد، مواد مصرفی و یکبار مصرف کودک و نوزاد، اقلام بهداشتی وسایر اقلام وابسته و مرتبط با کودک و نوزاد وسایر اموراعم از واردات وصادرات، ثبت، تهیه وتولیدوبسته بندی وپخش و خریدوفروش و واردات وصادرات، همچنین ثبت وتولیدوبسته بندی وپخش و خریدوفروش کلیه مواد اولیه وتجهیزات وماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی، اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ارزی وریالی ازکلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری خصوصی ودولتی داخلی وخارجی، عقدقراردادباکلیه شرکتهای دولتی وخصوصی داخلی وخارجی، ایجادشرکتهای تولیدی، اخذنمایندگی ازکلیه شرکتها وموسسات داخلی وخارجی، اعطای نمایندگی به کلیه شرکتهاوموسسات داخلی و خارجی، مشارکت درشرکتهای داخلی وخارجی برابرقوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، کلیه فعالیتهای مجازومرتبط با موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ میدان آرژانتین ـ خیابان وزراء ـ خیابان هفتم ـ پلاک ۱۷ ـ طبقه سوم کدپستیxxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxx.xxx.xxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام میباشد که تماماتوسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵۹/xxx۶ مورخ ۳۰/۹/۹۲ نزد بانک کارافرین شعبه ظفر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت ایران داروک(سهامی خاص) شماره ثبت: xxx۴۴شماره شناسنامه ملی: xxxxxxxxx۷۳بنمایندگی آقای سید حمیدرضا بهشتی شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت فوریتهای دارویی سپاکو دارو(سهامی خاص)شماره ثبت:xxxxxxشماره شناسنامه ملی: xxxxxxxxx۵۵ بنمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی شماره ملی: xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس وعضو هیئت مدیره شرکت آرمان فارمد دارو(سهامی خاص) شماره ثبت: xxxxxxشماره شناسنامه ملی: xxxxxxxxx۶۳ بنمایندگی آقای عباس ظریف شماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل بمدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء متفق مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره یا نایب رییس هیئت مدیره و مهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء منفرد مدیرعامل ومهرشرکت ودرغیاب وی با امضاء هریک ازاعضاءهیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمید اژدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی. حمیدرضا لشنی زند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677147
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رخ آرا پخش مهر آئین در تاریخ ۰۴/۰۸/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: عبارت است از: پخش وتوزیع محصولات آرایشی وبهداشتی وکلیه کالاهای مجازبازرگانی وبسته بندی آنها درصورت لزوم وبرنامه ریزی ومشاوره و نظارت واجرای کلیه طرحهای مربوط در زمینه آرایشی و بهداشتی و سایر رشته های بازرگانی مجاز،صادرات و واردات و پخش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای، معرفی کلیه کالاهای تولیدی شرکتهای آرایشی و بهداشتی مجاز داخلی وخارجی وتوسعه و فروش، اخذو اعطای نمایندگی از کلیه شرکتها و موسسات داخلی و خارجی،احداث و راه اندازی کارخانجات جهت تولیدو بسته بندی و فروش مواد آرایشی و بهداشتی ساخته شده و مواد اولیه آرایشی وبهداشتی، انتشار نشریه مربوط و اطلاع رسانی پس از اخذ مجوزهای لازم،ارائه کلیه خدمات مربوط به موضوع فعالیت شرکت و انجام کلیه عملیات مجاز بازرگانی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوعات فوق بستگی داشته باشد ویا اجرای هریک از موضوعات فوق را تسهیل نماید و بنحوی از انحاء برای شرکت سود آور باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:.تهران ـ میدان آرژانتین ـ خیابان وزراء ـ خیابان هفتم ـ پلاک ۱۷ـ طبقه پنجم کدپستی:xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به ۱۰ سهم xxxxxx ریالی که تعداد ۱۰ سهم بانام که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶۸/xxx۶ مورخ ۲۴/۱/۹۳ نزد بانک کارآفرین شعبه ظفر پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب(سهامی خاص) شماره ثبت: xxxxxx شماره ملی: xxxxxxxxx۳۴ بنمایندگی آقای سید حمیدرضا بهشتی شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت آرمان فارمد دارو(سهامی خاص) شماره ثبت: xxxxxxشماره شناسنامه ملی: xxxxxxxxx۶۳ بنمایندگی سید وحیدرضا بهشتی به سمت نایب رئیس وعضو هیئت مدیره شرکت فاریاب دارو(سهامی خاص)شماره ثبت: xxxxxx شماره شناسنامه ملی: xxxxxxxxx۱۶بنمایندگی آقای محمد گل محمدی ظهوری شماره ملی:xxxxxxxxx۴ بسمت عضوهیئت مدیره شرکت توزیع دارویی پورا پخش(سهامی خاص) شماره ثبت: xxxxxxشماره ملی: xxxxxxxxx۸۸ بنمایندگی آقای حمید ترکاشوند شماره ملی:xxxxxxxxx۸بسمت عضو هیئت مدیره شرکت بوته سبز مهر آیین(سهامی خاص) شماره ثبت: xxxxxxشماره ملی: xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی آقای پیمان واعظ زاده شماره ملی:xxxxxxxxx۷ بسمت عضوهیئت مدیره وفاطمه سمواتی یشماره ملی:xxxxxxxxx۴خارج از اعضا هیئت مدیره بسمت مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک،سفته،بروات وسایر عقود وقراردادهای اسلامی با امضای متفق مدیرعامل ورئیس یا نایب رییس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رییس هیأت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفردمدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای خلیفه گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی.حمیدرضا لشنی زند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531730
آگهی تغییرات شرکت فار‌یاب دارو شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۳۳۳۸۱۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۵۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید حمید رضا بهشتی ک.م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت آرمان فار مد دارو ش.م xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای سید وحید رضا بهشتی ش.م xxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت فور یتهای دارویی سپا کو دارو ش.م xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای حمید اژد ری ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پور اطب ش.م xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی خانم مرضیه زیا نی ک.م xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت ایران دارو ک ش.م xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای مسعود انوا ری ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم طاهره حسین آبادی ک.م xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و بروات و سایر عقود و قراردادهای اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه اسناد و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533514
آگهی تغییرات شرکت فار‌یاب دارو شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۳۳۳۸۱۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۵۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید حمید رضا بهشتی ک.م xxxxxxxxx۸ ـ شرکت آرمان فار مد دارو ش.م xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای سید وحید رضا بهشتی ش.م xxxxxxxxx ـ شرکت فور یت های دارویی سپا کو دارو ش.م xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای حمید اژد ری ک.م xxxxxxxxx۱ ـ شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پور اطب ش.م xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی خانم مرضیه زیا نی ک.م xxxxxxxxx۲ ـ شرکت ایران دارو ک ش.م xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای مسعود انوا ری ک.م xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477371
آگهی تغییرات شرکت پخش پورا سبز سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۹۸۹۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۸۹۱۳۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت ایران داروک به ش م xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای سیدحمیدرضا بهشتی به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب به ش م xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای سید وحید رضا بهشتی به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت آرمان فارمد دارو به ش م xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای حمیدرضا صنایع به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و سایر عقود و قراردادهای اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکنفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه به مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1499089
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۵۴۵۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ فوریت های داروئی سپاکو دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵
شرکت توزیع دارویی پوراپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸
شرکت ایران داروک به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ شرکت آرمان فارمد دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت اعضای هیئت مدیره
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1499094
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۵۴۵۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره
فوریت های داروئی سپاکو دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی سید وحید رضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
شرکت توزیع دارویی پوراپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی عباس ظریف به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
شرکت ایران داروک به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی مسعود انواری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
شرکت آرمان فارمد دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی صفر عبداله زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاء دار از قبیل چک، سفته و بروات و سایر عقود و قراردادهای اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا آقای صفر عبداله زاده با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1473048
آگهی تغییرات شرکت بوته سبز مهر آئین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۸۱۹۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۷۵۹۰
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سید حمید رضا بهشتی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره مدیره، شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای سید وحید رضا بهشتی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت آرمان فارمد دارو بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای صفر عبداله زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت ایران داروک بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای مسعود انواری بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت فوریت های دارویی سپاکو دارو بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای پیمان واعظ زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک سفته و بروات و سایر عقود و قراردادهای اسلامی با امضا متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق یکی از اعضا هیئت مدیره و نایب رئیس یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضا رئیس هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1473180
آگهی تغییرات شرکت بوته سبز مهر آئین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۸۱۹۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۷۵۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید حمیدرضا بهشتی بشماره ملی xxxxxxxxx۸، شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای سید وحید رضا بهشتی بشماره ملی xxxxxxxxx۰، شرکت آرمان فارمد دارو بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای صفر عبداله زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۴، شرکت ایران داروک بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای مسعود انواری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت فوریت های دارویی سپاکو دارو بشناسه ملی xxxxxxxxx۵ با نمایندگی آقای پیمان واعظ زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464115
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۵۴۵۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سید حمیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت فوریتهای دارویی سپاکو دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی سید وحید رضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت آرمان فارمد دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی صفر عبداله زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاءدار از قبیل چک سفته و بروات و سایر عقود و قراردادهای اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا آقای صفر عبداله زاده با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424423
آگهی تغییرات شرکت پورا پلاسما ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۷۱۵۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۵۵۶۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت ایران داروک با شماره ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای سید حمیدرضا بهشتی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره فوریتهای دارویی سپاکو دارو با شماره ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت آرمان فارمد دارو با شماره ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای محمد جواهری محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب با شماره ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی خانم طاهره حسین آبادی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت فاریاب دارو با شماره ملی xxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی خانم مرضیه زیانی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک سفته و بروات و سایر عقود و قراردادهای اسلامی با امضای متفق نایب رئیس هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضا متفق نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید وحید رضا بهشتی همراه با مهر شرکت و یا با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید وحید رضا بهشتی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید وحید رضا بهشتی با امضا خانم طاهره حسین آبادی یا خانم مرضیه زیانی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397596
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۲/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند
آقای سید حمیدرضا بهشتی ک مxxxxxxxxx۸ ـ آقای ابراهیم ناصری فر ک مxxxxxxxxx۲
ـ آقای مجید ثاقبی ک مxxxxxxxxx۷ ـ شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب (سهامی خاص) ش مxxxxxxxxx۳۴ ـ شرکت آرمان فارمد دارو (سهامی خاص) ش مxxxxxxxxx۶۳ بسمت اعضای اصلی و آقای سید ابوالحسن آل محمد ک مxxxxxxxxx۹ و شرکت سپاکو دارو ش مxxxxxxxxx۵۵ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397597
آگهی تغییرات شرکت روزدارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید.
آقای سید حمیدرضا بهشتی ک مxxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره,
آقای آصف یعقوبی با کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی پوراطب شناسه ملیxxxxxxxxx۳۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره,
آقای حمید اژدری با کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آرمان فارمد دارو (سهامی خاص) با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ به سمت عضوء هیات مدیره,
آقای ابراهیم ناصری فر با کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضوء هیات مدیره و آقای مهندس مجید ثاقبی با کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضوء هیات مدیره عضوء هیات مدیره و آقای حمید اسدی زاده بعنوان مدیرعامل شرکت به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تعیین گردیدند.
کلیه اسناد تعهدآور شرکت همچنین کلیه چکها, بروات, سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و احدی از اعضاء هیات مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1375209
آگهی تغییرات شرکت بوته سبز مهر آئین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۸۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۷۵۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رسا محاسب امین با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ سمت بازرس اصلی و آقای توفیق زاکری با کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گریدند آقای سیدحمیدرضا بهشتی با کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رییس هیئت مدیره. خانم سکینه ایزدپناه تفتی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره. آقای پیمان واعظ زاده با کدملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340375
آگهی تغییرات شرکت فاریاب دارو سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۳۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۵۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ ۱۸/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب شدند.
آقای سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره, آقای حمید اژدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فوریت های دارویی سپاکو دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره
و آقای سید وحیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت آرمان فارمد دارو باشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره, خانم طاهره حسین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ خارج ازاعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل
کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک, سفته و بروات و سایر عقود و قراردادهای اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدوحیدرضا بهشتی عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه اسناد و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی ازاعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343014
آگهی تغییرات شرکت توزیع داروئی پورا پخش سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۸۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۰۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای توفیق زاکری با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اعضا هیت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند
آقای سیدحمیدرضا بهشتی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رییس هیئت مدیره
شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رییس هیئت مدیره
شرکت فوریتهای دارویی سپاکو دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای بهزاد آسوده با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
شرکت آرمان فارمد دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای حمید ترکاشوند با کدملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رییس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299301
آگهی تغییرات شرکت فوریتهای داروئی سپاکو دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۱۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمیدرضا بهشتی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توزیع دارویی پوراپخش به ش ملی xxxxxxxxx۸۸ با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت ایران داروک به ش ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای حمید اژدری کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مهسا زنگنه با کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی داوران حساب به ش ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و توفیق زاکری کدملی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1239412
آگهی تغییرات شرکت آرمان فارمد دارو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۱۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه عملکرد سود و زیان سال xxx۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی داوران حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت بازرس اصلی و آقای توفیق زاکری به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره. شرکت فوریتهای دارویی سپاکو دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی آقای جعفر میرفخرایی به شماره ملی xxxxxxxxx بسمت عضو هیئت مدیره. شرکت توزیع دارویی پوراپخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ایران داروک به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای علی اکبر یحیی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره. شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی آقای محمدحسین زیرک ساز به کد ملی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل.
کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاءدار از قبیل چک سفته و بروات و سایر عقود و قراردادهای اسلامی با امضا ثابت محمدحسین زیرک ساز و علی اکبر یحیی پور بهمراه رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سایر اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228257
آگهی تغییرات شرکت روزدار و سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۲۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای هرمز اخوان ک . م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت داروسازی آریا و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بجای آقای سید جمال سعیدواقفی بسمت عضو هیات مدیره انتخاب گردید. آقای دکتر مصطفی تقوی با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای دکتر ابراهیم ناصری فر با کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای دکتر حمیدرضا بهشتی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای دکتر هرمز اخوان با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت داروسازی آریا (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید اژدری با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت دبیر و عضو هیات مدیره و آقای حمید اسدی زاده با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد تعهدآور شرکت همچنین کلیه چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیات مدیره آقای دکتر مصطفی تقوی، آقای دکتر هرمز اخوان، آقای دکتر ابراهیم ناصری فر و آقای حمید اژدری بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191936
آگهی تغییرات شرکت ایران داروک سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۲۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای دکتر سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت فوریتهای دارویی سپاکو دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت آرمان فارمد دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آقای آصف یعقوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت توزیع دارویی پورا پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای حمید اژدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی خانم سمیرا فارسیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاءدار از قبیل چک سفته و بروات و سایر عقود و قراردادهای اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل همراه با رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء هریکی از اعضا هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165752
آگهی تغییرات شرکت توزیع داروئی پورا پخش شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۸۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۰۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ با نمایندگی آقای سید وحیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نایب رئیس هیئت مدیره شرکت آرمان فارمد دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای حمید ترکاشوند با ک. م xxxxxxxxx مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ رئیس هیئت مدیره و شرکت فوریتهای دارویی سپاکو دارو با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای بهزاد آسوده با ک. م xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و سایر عقود و قراردادهای اسلامی با امضا متفق رئیس هیئت مدیره و عضو دیگر از هیئت مدیره که نماینده یکی از دو شرکت آرمان فارمد دارو و یا شرکت فوریتهای دارویی سپاکو دارو با مهر شرکت معتبر است یا با امضا متفق نایب رئیس هیئت مدیره و عضو دیگری از هیئت مدیره که نماینده یکی از دو شرکت آرمان فارمد دارو و یا شرکت فوریتهای دارویی سپاکو دارو با مهر شرکت و یا با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق اداری و نامه های اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت یا هر یک از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1122429
آگهی تغییرات شرکت فاریاب دارو سهامی‌خاص به شماره ثبت۳۳۳۸۱۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۵۵۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۷/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره ـ خانم فرخنده گلشن تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت عضو هیئت مدیره ـ خانم سکینه ایزدپناه تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای سیدوحیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۳ـ آقای صفر عبداله زاده کدملی xxxxxxxxx۴ بازرس اصلی، خانم سمیرا فارسیجانی کدملی xxxxxxxxx۱ بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی با امضاء هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1076020
آگهی تغییرات شرکت توزیع داروئی پورا پخش سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۸۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۰۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۵/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید وحیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت تجـهیزات پزشکی و دارویی پورا طب سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای بهزاد آسوده تا تاریخ ۴/۵/xxx۳
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید وحیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب سهامی خاص با نمایندگی آقای بهزاد آسوده به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید ترکاشوند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۴/۵/xxx۳
۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته و بروات و سایر عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با عضو دیگری از هیئت مدیره یا مدیرعامل با مهر شرکت یا با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر اوراق و نامه های عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۸/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070891
آگهی تغییرات شرکت فوریتهای دارویی مهر آئین دارو سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۸۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۷۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۱/xxx۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم سکینه ایزدپناه تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۴/۱/xxx۴.
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سکینه ایزدپناه تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سکینه ایزدپناه تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل.
۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته و بروات و سایر عقود و قراردادها اسلامی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اسناد و اوراق عادی با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۸/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018452
آگهی تغییرات شرکت فوریتهای داروئی سپاکو دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۱۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت توزیع دارویی پورا پخش سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی و شرکت ایران داروک سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمید اژدری تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۳ ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. ۳. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توزیع دارویی پورا پخش سهامی خاص با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت ایران داروک سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید اژدری به سمت عضو هیئت مدیره و آقای صفر عبداله زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۳ ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات و سایر عقود و قراردادهای اسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است کلیه اسناد و اوراق عادی با امضا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۰/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 971513
آگهی تصمیمات شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب سهامی خاص شماره ثبت۱۶۵۴۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۸۰۱۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: به موضوع شرکت واردات داروهای بیولوژیک و ملزومات پزشکی ساخت دارو و مواد اولیه کلیه داروها اضافه شد و ماده ۲ اساسنامه اصلاح شد. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدحمیدرضا بهشتی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت فوریتهای دارویی سپاکو دارو به ش م xxxxxxxxx۵۵ و به نمایندگی سیدوحیدرضا بهشتی به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت آرمان فارمد دارو به ش م xxxxxxxxx۶۳ و به نمایندگی صفر عبداله زاده به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق صفر عبداله زاده و یک نفر دیگر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972309
آگهی تغییرات شرکت آرمان فارمد دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۳۲ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۱/۱۰/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت فاریاب دارو سهامی خاص با نمایندگی آقای صفر عبداله زاده و شرکت ایران داروک سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید اژدری و شرکت توزیع دارویی پوراپخش سهامی خاص با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی و شرکت سپاکو دارو سهامی خاص با نمایندگی آقای جعفر میرفخرائی تا تاریخ ۰۱/۱۰/xxx۳
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توزیع دارویی پوراپخش سهامی خاص با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت ایران داروک سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید اژدری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فاریاب دارو سهامی خاص با نمایندگی آقای صفر عبداله زاده به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سپاکو دارو سهامی خاص با نمایندگی آقای جعفر میرفخرائی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر میرفخرائی به نمایندگی از شرکت سپاکو دارو سهامی خاص به سمت مدیرعامل.
۴ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ ارائه انواع کالاهای مجاز ـ بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای ـ توسعه، فروش، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی ـ احداث و راه اندازی کارخانجات برای تولید، بسته بندی و فروش دارو اعم از داروهای ساخته شده و مواد اولیه داروئی و همچنین تولید و بسته بندی انواع مکمل های غذایی، رژیمی، ویتامینی، ورزشی، گیاهی و تولید مواد اولیه مکمل های غذایی، رژیمی، گیاهی، ویتامینی پس از اخذ مجوزهای لازم و انجام کلیه عملیات مجاز بازرگانی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوعات فوق بستگی داشته و بنحوی برای شرکت سودآوری داشته باشد ـ تولید، صادرات، واردات و ثبت کلیه داروهای انسانی، حیوانی، گیاهی و فراورده های بیولوژیک ـ صادرات و واردات کلیه مواد اولیه انواع محصولات دارویی و آرایشی و بهداشتی و مکمل های غذایی، رژیمی و ورزشی ـ صادرات و واردات انواع ملزومات و تجهیزات پزشکی
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و بروات و سایر عقود و قراردادهای اسلامی با امضا متفق رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و آقای صفر عبدالله زاده یا آقای حمید اژدری همراه با مهر شرکت و یا با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه اسناد و اوراق عادی با امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914058
آگهی تغییرات شرکت آرمان فارمد دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۵ ریال منقسم به پنجاه هزار سهم با نام، به ارزش هر سهم xxx/xxx ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت توزیع دارویی پورا پخش سهامی خاص با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی و شرکت ایران داروک سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید اژدری و شرکت سپاکو دارو سهامی خاص با نمایندگی آقای جعفر میرفخرائی تا تاریخ ۳۱/۰۴/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توزیع دارویی پورا پخش سهامی خاص با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سپاکو دارو سهامی خاص با نمایندگی آقای جعفر میرفخرائی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ایران داروک سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید اژدری به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر میرفخرائی به نمایندگی از شرکت سپاکو دارو سهامی خاص به سمت مدیرعامل.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و سایر عقود و قراردادهای اسلامی با امضاء متفق آقای حمید اژدری و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب آنجانبان با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۲۴/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9648915
آگهی تغییرات شرکت آرمان فارمد دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۵ ریال منقسم به پنجاه هزار سهم با نام، به ارزش هر سهم xxx/xxx ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۱/۰۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت توزیع دارویی پورا پخش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی و شرکت ایران داروک سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمید اژدری و شرکت سپاکو دارو سهامی‌خاص با نمایندگی آقای جعفر میرفخرائی تا تاریخ ۳۱/۰۴/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدحمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت توزیع دارویی پورا پخش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سیدوحیدرضا بهشتی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سپاکو دارو سهامی‌خاص با نمایندگی آقای جعفر میرفخرائی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت ایران داروک سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمید اژدری به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای جعفر میرفخرائی به نمایندگی از شرکت سپاکو دارو سهامی‌خاص به سمت مدیرعامل.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و سایر عقود و قراردادهای اسلامی با امضاء متفق آقای حمید اژدری و نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب آنجانبان با امضای منفرد رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲۴/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734026
آگهی تصمیمات شرکت ایران داروکسهامی خاص ‌به شماره ثبت۴۲۲۴۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدحمیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت فوریتهای دارویی سپاکو دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی سیدوحیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت آرمان فارمد دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی نادر انوری زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت توزیع دارویی پورا پخش به کدملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی حمید اژدری به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی سمیرا فارسی جانی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ سیدحمیدرضا بهشتی بسمت رئیس هیئت مدیره و حمید اژدری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سمیرا فارسیجانی بسمت مدیرعامل و نادر انوری زاده بسمت قائم مقام مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود و قراردادهای اسلامی با امضاء سه نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضاء منفرد سیدوحیدرضا بهشتی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 589001
آگهی تصمیمات شرکت ایران داروک با مسئولیت محدود ‌به شماره ثبت ۴۲۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۱/۹۱ سید حمیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۹۹/۳۲ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۳ ریال افزایش داد. شرکت فوریتهای داروئی سپاکو دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی سید وحیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سید امیرکیا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال افزایش داد. سیده نیکا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال بصندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال افزایش داد. شرکت توزیع دارویی پورا پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی حمید اژدری به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفتند و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی محمدرضا زرگرزاده به کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت آرمان فارمد دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی نادر انوری زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9638221
آگهی تصمیمات شرکت ایران داروک با مسئولیت محدود ‌به شماره ثبت ۴۲۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۴/۰۱/۹۱ سید حمیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۹۹/۳۲ ریال به صندوق شرکت سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۳ ریال افزایش داد. شرکت فوریتهای داروئی سپاکو دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی سید وحیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سید امیرکیا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال بصندوق شرکت میزان سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال افزایش داد. سیده نیکا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال بصندوق شرکت سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال افزایش داد. شرکت توزیع دارویی پورا پخش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی حمید اژدری به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفتند و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی محمدرضا زرگرزاده به کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت آرمان فارمد دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی نادر انوری‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 501450

آگهی تغییرات شرکت توزیع داروئی پورا پخش
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۰/۰۹/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای سید وحیدرضا بهشتی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و خانم فاطمه یزدی یوسفی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ تا تاریخ۱۰/۰۹/xxx۲.
۲ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید وحیدرضا بهشتی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه یزدی یوسفی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید ترکاشوند به شماره ملیxxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۰/۰۹/xxx۲.
۳ ـ کلیه اوراق تعهدآور و اسناد مالی شرکت از قبیل چک و سفته بروات با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا متفق مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۲۹/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9982787
آگهی تغییرات شرکت درمان یاب دارو مهر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۳۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۵۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳/۱۲/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم سکینه ایزدپناه تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم فرخنده گلشن‌تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۳/۱۲/۹۱.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم سکینه ایزدپناه تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و خانم فرخنده گلشن‌تفتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید وحیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۳/۱۲/۹۱.

۳ـ کلیه اوراق تعهدآور و بهادار و اسناد مالی شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ با امضا رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل یا به تنهایی همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۲/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10524040
آگهی تصمیمات شرکت ایران داروک با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۲/۹۰ واصل گردید: سید وحید بهشتی به ش ملی xxxxxxxxx۰ و محمدرضا عبدالغفاری به ش ملی xxxxxxxxx۷۲ و حمید اژدری به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت هیئت نظار برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید حمیدرضا بهشتی به ش ملی xxxxxxxxx۸ و فاطمه یزدی یوسفی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و مینا رمضانی به ش ملی xxxxxxxxx۵. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱/۹۰ سید حمیدرضا بهشتی به سمت رئیس هیئت مدیره و نادر انوری زاده خارج از شرکاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء نامبردگان هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9623991
آگهی تغییرات شرکت آرمان فارمد دارو بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۳۱۰۵۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۰۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۱۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم سیده نیکا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxxxxxxxx۱ تاریخ تولد ۱۹/۳/۸۵ فرزند سید حمیدرضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۲۵/۴/۵۲ فرزند سید ابوالقاسم با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمدرضا نیکخواه‌راوری با پرداخت مبلغ xxx/۱۰ ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال افزایش داد.

درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10723874
آگهی تغییرات شرکت ایران داروک با مسئولیت محدود بشماره ثبت ۴۲۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ سید حمیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۱ ریال و مینا رمضانی به کدملی xxxxxxxxx با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال و سیده نیکا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۲۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال و سید امیر کیابهشتی به کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال و سید وحیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۱ ریال و نازنین سادات‌ بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال و فاطمه حیدری‌اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا عبدالغفاری به کدملی xxxxxxxxx۲ و مهدی محمدی‌جعفری به کدملی xxxxxxxxx۳ و نغمه‌السادات فروغی به کدملی xxxxxxxxx۹ و معصومه محمدبیگی به کدملی xxxxxxxxx۵ و حمید اژدری به کدملی xxxxxxxxx۱ و فاطمه سمواتی به کدملی xxxxxxxxx۴ و سمیرا فارسی‌جانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و یونس سنائی به کدملی xxxxxxxxx۶ و مهدی ریسمانچی به کدملی xxxxxxxxx۵ و صفر عبداله‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ و سیاوش هاشم‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ و فرزین غفاری به کدملی xxxxxxxxx۱ و منیرالدین بیروتی به کدملی xxxxxxxxx۷ و کامران بهرمندجوی به کدملی xxxxxxxxx۸ و محمد خلعتبری‌لیماکی به کدملی xxxxxxxxx۰ و جاوید حاجیلوکلخورانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و حسین فامیل‌اسدی به کدملی xxxxxxxxx۰ و سعید تمیمی‌تواندشتی به کدملی xxxxxxxxx۶ و مهدی حاج‌موسی به کدملی xxxxxxxxx۲ و امیرحسین پیرهادی‌تواندشتی به کدملی xxxxxxxxx۲ و فرزانه بنی‌آدم به کدملی xxxxxxxxx۶ و محمدرضا باستان‌حق به کدملی xxxxxxxxx۵ و معصومه یاسایی به کدملی xxxxxxxxx۳ و فاطمه خوش‌سیدثابت به کدملی xxxxxxxxx و بهاره فرجی به کدملی xxxxxxxxx۷ و علی حیدری به کدملی xxxxxxxxx۱ و صبا شکری به کدملی xxxxxxxxx۲ و سید آرین تاجیکی به کدملی xxxxxxxxx۷ و حمیدرضا جلیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ و حمید ترکاشوند به کدملی xxxxxxxxx۸ هر یک به تنهایی با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11027220
آگهی تصمیمات شرکت ایران داروک سهامی خاص ‌به شماره ثبت۴۲۲۴۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدحمیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت فوریتهای دارویی سپاکو دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی سیدوحیدرضا بهشتی به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت آرمان فارمد دارو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی نادر انوری‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت توزیع دارویی پورا پخش به کدملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی حمید اژدری به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی پورا طب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی سمیرا فارسی‌جانی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ سیدحمیدرضا بهشتی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حمید اژدری بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سمیرا فارسیجانی بسمت مدیرعامل و نادر انوری‌زاده بسمت قائم مقام مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود و قراردادهای اسلامی با امضاء سه نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هیئت‌مدیره با امضاء منفرد رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضاء منفرد سیدوحیدرضا بهشتی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضا هریک از اعضاء هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11127767
آگهی تغییرات شرکت فوریتهای داروئی سپاکو دارو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۰۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۱۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی داوران حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین شریفی‌یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم فاطمه یزدی‌یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خانم مینا رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۲.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم فاطمه یزدی‌یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و خانم مینا رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره و خانم مینا رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل.

۵ـ امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی و سایر نامه‌های عادی و اداری با منفرد رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۳۰/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11134670
آگهی تغییرات شرکت توزیع داروئی پورا پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۲۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۴۰۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۰/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۰/۰۹/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای سید وحیدرضا بهشتی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و خانم فاطمه یزدی‌یوسفی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ تا تاریخ۱۰/۰۹/xxx۲.

۲‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید وحیدرضا بهشتی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم فاطمه یزدی‌یوسفی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حمید ترکاشوند به شماره ملیxxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۰/۰۹/xxx۲.

۳‌ـ کلیه اوراق تعهدآور و اسناد مالی شرکت از قبیل چک و سفته بروات با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا متفق مدیرعامل و نائب رئیس هیئت‌مدیره یا رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۲۹/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12011386
آگهی تغییرات شرکت فوریتهای دارویی مهرآئین دارو بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۲۸۱۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۷۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۱۲/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم سیده نیکا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxxxxxxxx۱ تاریخ تولد ۱۹/۳/۸۵ فرزند سید حمیدرضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای سید حمیدرضا بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۲۵/۴/۵۲ فرزند سید ابوالقاسم با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم سکینه ایزدپناه‌تفتی با پرداخت مبلغ xxx/۱۰ ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال افزایش داد.

درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات