محمدعلی رادمان

محمدعلی رادمان

کد ملی 443139xxxx
گراف ارتباطات
25
شرکت‌ها
87
آگهی‌ها

شرکت های محمدعلی رادمان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمدعلی رادمان دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14729323
آگهی تغییرات حسابرسی هدف همکاران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۷/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۰۱/۰۴/xxx۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای کامیار سمیعی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه ، با موافقت کلیه شرکا در ردیف شرکای موسسه قرار گرفت . در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها پس از افزایش سرمایه به شرح زیر است : آقای محمدعلی رادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰ ریال آقای غلامحسین سمیعی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰ ریال آقای پیام صادقی جزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰ ریال خانم مرجان سیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰ ریال خانم نیره خداپرست جوردهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال آقای کامیار سمیعی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰ ریال آقایان : محمد علی رادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ، غلامحسین سمیعی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم مرجان سیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیأت مدیره موسسه برای مدت نامحدود انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14729327
آگهی تغییرات حسابرسی هدف همکاران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۶/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۱۶/۰۴/xxx۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای غلامحسین سمیعی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال از صندوق موسسه سرمایه خود را از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش داد . در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها پس از کاهش سرمایه به شرح زیر است : آقای محمدعلی رادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰ ریال آقای غلامحسین سمیعی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰ ریال آقای پیام صادقی جزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰ ریال خانم مرجان سیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰ ریال خانم نیره خداپرست جوردهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14729339
آگهی تغییرات حسابرسی هدف همکاران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۰۱/۰۴/xxx۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدعلی رادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره آقای غلامحسین سمیعی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو هیأت مدیره و نایب رئیس هیأت مدیره خانم مرجان سیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها ، چک ، سفته ، برات و سایر اوراق تجاری با امضای ۲ نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر موسسه معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13803008
آگهی تغییرات حسابرسی هدف همکاران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۷/۰۹/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی رادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ رئیس هیئت مدیره آقای غلامحسین سمیعی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نایب رئیس هیئت مدیره خانم مرجان سیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره و مدیره عامل انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13803022
آگهی تغییرات حسابرسی هدف همکاران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۰۹/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۷/۰۹/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی رادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سرمایه خود را از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. غلامحسین سمیعی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سرمایه خود را از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. پیام صادقی جزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سرمایه خود را از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. نیره خداپرست جوردهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل است: محمد علی رادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال غلامحسین سمیعی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال پیام صادقی جزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال نیره خداپرست جوردهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال مرجان سیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال محمد علی رادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵، غلامحسین سمیعی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم مرجان سیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13696912
آگهی تغییرات شرکت فن آوران اعتماد راهبر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۵۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - افراد مشروحه ذیل بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - شرکت خدمات انفورماتیک راهبر (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ - شرکت توسعه سامانه بهنگام غدیر (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ - شرکت سامانه‌های رهگیری یکپارچه راهبر سریر (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. - موسسه حسابرسی هدف همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای محمدعلی رادمان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای مجید کشور پژوه لنگرودی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12204192
آگهی تغییرات موسسه اهداف نیکان به‌شماره ثبت ۹۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۱۲۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی رادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. آقای حسین اخوان به شماره ملیxxxxxxxxx۲، آقای محسن رفیق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وآقای اکبر غمخوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال (تا تاریخ ۴/۱۱/۹۵) تعیین شدند. ترازنامه مؤسسه منتهی به ۳۱/۳/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های موسسه انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12115943
آگهی تغییرات شرکت پارس جلفا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۸۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۳۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲تصویب شد - موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰به سمت بازرس اصلی و آقای محمد علی رادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. -روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711129
آگهی تغییرات شرکت نور ایستا خراسان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۱۶۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدعلی رادمان به شماره کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655205
آگهی تغییرات شرکت امید نیکان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۲۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و محمد علی رادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۳/xxx۳ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655206
آگهی تغییرات شرکت تدبیر نیکان ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۷۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۸۳۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۳تصویب شد روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: آقای حسین اخوان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ وخانم فهیمه اخوان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سیروس حامدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ وهم چنین موسسه هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی رادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600377
آگهی تغییرات شرکت صنعتی صافیاد شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۵۸۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۵۶۰۶
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدعلی رادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561153
آگهی تغییرات شرکت پایاپلاست ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۳۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۸۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه هدف همکاران به شماره شناسه xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی رادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561154
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه آریاپیوند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۵۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۵۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی رادمان به شماره ملیxxxxxxxxx۵به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1558033
آگهی تغییرات شرکت موج نیکان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۱۷۴۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۰۶۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی ایران جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه هدف همکاران به شماره شناسه xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی رادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. صورتهای مالی سال ۹۲شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1558037
آگهی تغییرات شرکت ایمن ایستا الکتریک سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۱۱۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۷۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. موسسه هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی رادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1558041
آگهی تغییرات شرکت نور ایستا پلاستیک شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۳۹۱۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی رادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1526156
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۰/۳/۹۳ در شرکت پخش سایه سمن (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ که در تاریخ ۱/۴/۹۳ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ محل شرکت از آدرس قبلی به استان البرز، هشتگرد، خیابان شهید بهشتی، ساختمان تجاری مروارید، طبقه سوم، واحد۹ به کدپستی xxxxxxxxx۶ منتقل و ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۳ـ موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ثبت xxx۴۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمدعلی رادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
۴ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۳ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1436206
آگهی تغییرات موسسه اهداف نیکان شماره ثبت ۹۳۷۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۱۲۵۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۲ بتصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های موسسه انتخاب شد.
موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و آقای محمدعلی رادمان به شماره کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرسین اصلی و بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424616
آگهی تغییرات شرکت مجموعه صنعتی سامان موتور شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۶۲۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۴۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی هدف همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد علی رادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
آقای امیر علی حاجی محمد علی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم شیوا علاپور بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم گلناز حاجی محمد علی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203333
آگهی تغییرات شرکت صنعتی صافیاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۵۶۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و و آقای محمدعلی رادمان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند:
شرکت صنایع وایا (بامسئولیت محدود) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و شرکت بنیاد صنعتی ایران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و آقای غلامرضا صدیق حقیقت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حامد سحابی به شماره ملی xxxxxxxxx۷
آقای محمدمهدی معظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدمهدی دانشیان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو علی البدل هیات مدیره.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167697
آگهی تغییرات شرکت پارس جلفا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۹۸۳۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۲۳۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. رامین مأنوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و بهزاد اعتماد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و رضا اعتماد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1167698
آگهی تغییرات شرکت ری جلفا سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۱۳۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160736
آگهی تغییرات شرکت نور ایستا خراسان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۱۶۹۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال ۹۱ بتصویب رسید.
اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند
شرکت تدبیر نیکان ایرانیان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت امید نیکان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۲ آقای حسین اخوان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۴ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدعلی رادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150337
آگهی تغییرات شرکت نور ایستا پلاستیک سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۳۹۱۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدعلی رادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ـ شرکت تدبیر نیکان ایرانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و شرکت امید نیکان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و آقای حسین اخوان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و موسسه اهداف نیکان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و شرکت موج نیکان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150338
آگهی تغییرات شرکت موج نیکان شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۱۷۴۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۰۶۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: شرکت تدبیر نیکان ایرانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و شرکت امید نیکان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و آقای حسین اخوان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و موسسه اهداف نیکان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و شرکت نور ایستا پلاستیک xxxxxxxxx۲۰ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدعلی رادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150339
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی توسعه آریا پیوند شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۳۲۵۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۵۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ۱ شرکت تدبیر نیکان ایرانیان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴.
ـ۲ شرکت امید نیکان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹.
ـ۳ آقای حسین اخوان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدعلی رادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151373
آگهی تغییرات شرکت ایمن ایستا الکتریک سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۱۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۷۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ تصویب رسید.
ـ موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدعلی رادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
ـ شرکت تدبیر نیکان ایرانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴.
ـ شرکت امید نیکان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹.
ـ حسین اخوان به شماره ملی xxxxxxxxx۲.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137443
آگهی تغییرات شرکت پایا پلاست ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۵۱۳۹۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۱۸۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی، محمدعلی رادمان با کدملیxxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سالxxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شرکت تدبیر نیکان ایرانیان شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴، شرکت امید نیکان شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹، آقای حسین اخوان کدملیxxxxxxxxx۵۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1111081
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/۹۲ در شرکت پخش سایه سمن (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ثبت xxx۴۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمدعلی رادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۳ـ آقای فردین عالیزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم فاطمه علیزاده اهرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای خسرو الماسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

۴ـ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

۵ـ آقای فردین عالیزاد به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه علیزاده اهرابی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای خسرو الماسی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کامران صدرالاشرافی به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب شدند.

۶ـ امضای کلیه اوراق و اسناد بانکی از قبیل چک و سفته و برات و حواله جات و مانند آنان با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

شxxxxxx۵ ثبت اسناد و املاک شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1090195
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پارس کارآفرین سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۰۴۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۱۹۶۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۲/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۳/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017195
آگهی تصمیمات موسسه اهداف نیکان ثبت شده بشماره ۹۳۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۱۲۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ موسسه مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۳/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن رفیق دوست به کد ملی xxxxxxxxx۵ حسین اخاون به کد ملی xxxxxxxxx۲ اکبر غمخوار به کد ملی xxxxxxxxx۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ محسن رفیق دوست بسمت رئیس هیئت مدیره و اکبر غمخوار بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین اخوان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است. هیات مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۱۴ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005435
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامحسین سمیعی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به شماره شناسنامه xxx۶ تاریخ تولد ۸/۸/xxx۲ فرزند غلامعلی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای محمدعلی رادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال افزایش داد. آقای پیام صادقی جزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ٰاطلاعاتٰ جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدعلی رادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای غلامحسین سمیعی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم مرجان سیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005480
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدعلی رادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامحسین سمیعی تبریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مرجان سیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مرجان سیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل. در تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9903929
آگهی تصمیمات شرکت امید نیکان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۶۰۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۷۲۳۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به ش م xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 877531
آگهی تصمیمات شرکت امید نیکان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۶۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۷۲۳۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به ش م xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726369
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی صافیادسهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۵۶۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9554324
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی صافیاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۵۶۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717054
آگهی تصمیمات شرکت پارس جلفاسهامی خاص ‌به شماره ثبت۹۸۳۳۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۲۳۴۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712704
آگهی تصمیمات شرکت مورتان فراز سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۵۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۵۸۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 714118
آگهی تصمیمات شرکت تیراژه نور سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۱۸۵۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۰۹۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 714144
آگهی تصمیمات شرکت تاجر شهر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۲۲۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۹۲۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9710471
آگهی تصمیمات شرکت تاجر شهر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۲۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۹۲۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10155298
آگهی تصمیمات شرکت تیراژه نور سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۸۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۰۹۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx بسمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712667
آگهی تغییرات شرکت نور ایستا خراسان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۹۵۳۲۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۱۱۶۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هدف همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی رادمان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706233
آگهی تصمیمات شرکت ری جلفا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۳۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۱۲۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقا رضا اعتماد به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمدحسین حاجیمحمدعلی به کدملی xxxxxxxxx۵ و رامین مانوسی به کدملی xxxxxxxxx۳ و بهزاد اعتماد به کدملی xxxxxxxxx۱ و محسن علیجانی به کدملی xxxxxxxxx۰ـ به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ محمدحسین حاجیمحمدعلی به سمت رئیس هیئتمدیره و بهزاد اعتماد به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و محمد علیجانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء دو نفر از آقایان رامین مانوسی و محمدحسین حاجیمحمدعلی و بهزاد اعتماد و رضا اعتماد و محسن علیجانی متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از مدیران و مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651971
آگهی تصمیمات شرکت موج نیکان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۴۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۰۶۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651972
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی توسعه آریا پیوند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۵۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۵۰۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و محمد رادمان به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651973
آگهی تصمیمات شرکت پایا پلاست ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۳۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۸۷۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620832
آگهی تصمیمات شرکت نورایستا پلاستیک سهامی خاص ‌بشماره ثبت‌ ۱۳۹۱۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۲۱۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 612740
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی والا فن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۶۱۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سال مالی شرکت از اول مهرماه هر سال شروع و در آخر شهریورماه سال بعد پایان می یابد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9958494
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی والا فن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۶۱۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی سالیانه مورخ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سال مالی شرکت از اول مهرماه هر سال شروع و در آخر شهریورماه سال بعد پایان می‌یابد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 583314
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۲/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ آقای محمدعلی رادمان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغxxx/۲۰ رِیال به صندوق موسسه, سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۱ ریال افزایش داد. خانم مرجان سیفی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغxxx/xxx رِیال به صندوق موسسه, سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۱ ریال افزایش داد. آقای پیام صادقی جزی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغxxx/xxx رِیال به صندوق موسسه, سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx ریال افزایش داد.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۱ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۱۸/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9552705
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۰۲/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای محمدعلی رادمان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغxxx/۲۰ رِیال به صندوق موسسه, سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۱ ریال افزایش داد. خانم مرجان سیفی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغxxx/xxx رِیال به صندوق موسسه, سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۱ ریال افزایش داد. آقای پیام صادقی‌جزی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغxxx/xxx رِیال به صندوق موسسه, سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx ریال افزایش داد.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۱ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۱۸/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 513021

آگهی تصمیمات شرکت مجموعه صنعتی سامان موتور
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: امیرعلی حاجی‎محمدعلی به کدملی xxxxxxxxx۰ـ شیوا علاپور به کدملی xxxxxxxxx۷ـ گلناز حاجی‎محمدعلی به کدملی xxxxxxxxx۵ـ
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۲/۹۰ شیوا علاپور بسمت رئیس هیئت مدیره و گلناز حاجی‎محمدعلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن علیجانی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء انفرادی مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 472229

آگهی تصمیمات شرکت تدبیر نیکان ایرانیان
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ ۱۶/۹/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۱۰/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی فریوران فرزانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ماده ۶۳ اساسنامه اصلاح گردید سال مالی شرکت از اول تیرماه هر سال شروع و آخر خرداد ماه سال بعد خاتمه خواهد یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 460616

آگهی تصمیمات شرکت صنایع پارس کار آفرین
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9887699
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی کیانا پیروزی سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره۱۷۰۶۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۱۳۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۶/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران فرزانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10178629
آگهی تصمیمات شرکت امید نیکان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۲۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۲۳۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران فرزانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تدبیر نیکان ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ و شرکت موج نیکان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ و حسین اخوان به کد ملی xxxxxxxxx۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/۹۰ حسین اخوان بسمت رئیس هیئت مدیره و حمید جلیلی به کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت تدبیر نیکان ایرانیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین طائب به کدملی xxxxxx۲۸ به نمایندگی شرکت موج نیکان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9748562
آگهی تغییرات شرکت ایمن ایستا الکتریک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۹۳۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۷۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۷/۰۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

۲‌ـ موسسه حسابرسی فریوران فرزانه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی رادمان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۷/۰۵/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین اخوان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و شرکت تدبیر نیکان ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای سید محمود رحمتی و شرکت امید نیکان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدرضا نایبی تا تاریخ۱۷/۰۵/xxx۲.

در تاریخ۲۹/۰۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10447823
آگهی تصمیمات شرکت تاجر شهر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۲۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۹۲۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران فرزانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9923825
آگهی تصمیمات شرکت تحقیقاتی صنایع لوازم خانگی سهامی خاص بشماره ثبت۸۷۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۲۱۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران فرزانه به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کد ملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ و شرکت آبسال به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ و شرکت کارخانجات تولیدی بهمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ و گروه صنعتی بوتان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۶ و شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9828603
آگهی تصمیمات شرکت والا فن سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۴۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۶۱۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۲/xxx۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/xxx۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران فرزانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و محمد علی رادمان به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی ‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محسن رضوی به کد ملی xxxxxxxxx۱ سید علی رضوی به کد ملی xxxxxxxxx۰ مهدی رضا گلستانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/xxx۰ سید محسن رضوی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سید علی رضوی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9811885
آگهی تصمیمات شرکت مجموعه صنعتی سامان موتور (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۱۳۶۲۱۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۹۴۰۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۳/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به ش.ملیxxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10549594
آگهی تاسیس موسسه حسابرسی فریوران فرزانه
موسسه فوق در تاریخ ۱۹/۲/xxx۰ تحت شماره xxx۴۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود.

۱ـ موضوع موسسه: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی بازرسی قانونی مشاوره مدیریت مالی طراحی و پیاده سازی سیستم مالی طراحی و پیاده‌سازی سیستم مالی خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی نظارت بر امور تصفیه خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می‌شود سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تائید می‌شود.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی موسسه:۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران شهرک غرب بلوار خوردین توحید یکم پلاک۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ۵ ـ آقای محمدعلی رادمان ‌به‌شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ آقای پیام صادقی‌جزی به‌شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ خانم مرجان سیفی ‌به‌شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ خانم مرجان سیفی ‌به‌شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10304952
آگهی تصمیمات شرکت صنایع چوبکار سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۶۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۱۸۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی امیدواری به کد ملی xxxxxxxxx۶ و عبدالرضا خسروی حقیقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و محمدحسین امیدواری به کد ملی xxxxxxxxx۳ و حمید آقایی لسبو به کدملی xxxxxxxxx۱ و مرتضی امیدواری به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای اصلی و علی ثابت به کد ملی xxxxxxxxx۵ و پرویز نعمتی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای علی البدل. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ عبدالرضا خسروی حقیقی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی امیدواری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی امیدواری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا امضای هر یک از دو نفر مذکور همراه با یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9546086
آگهی تصمیمات شرکت مجموعه صنعتی سامان موتور سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۶۲۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۴۰۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10567911
آگهی تصمیمات شرکت مورتان فراز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۵۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۵۸۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران فرزانه به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10624965
آگهی تصمیمات شرکت موج نیکان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۴۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۰۶۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10702871
آگهی تغییرات شرکت نور ایستا خراسان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۹۵۳۲۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۱۱۶۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی هدف همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی رادمان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری‌اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۱۴/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10747274
آگهی تصمیمات شرکت ری جلفا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۱۲۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقا رضا اعتماد به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمدحسین حاجی محمدعلی به کدملی xxxxxxxxx۵ و رامین مانوسی به کدملی xxxxxxxxx۳ و بهزاد اعتماد به کدملی xxxxxxxxx۱ و محسن علیجانی به کدملی xxxxxxxxx۰ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ محمدحسین حاجی محمد علی به سمت رئیس هیئت مدیره و بهزاد اعتماد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد علی جانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء دو نفر از آقایان رامین مانوسی و محمدحسین حاجی محمدعلی و بهزاد اعتماد و رضا اعتماد و محسن علی جانی متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از مدیران و مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10839852
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پارس کار آفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۴۸۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۵۱۹۶۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10884427
آگهی تصمیمات شرکت نورایستا پلاستیک سهامی خاص ‌بشماره ثبت‌ ۱۳۹۱۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۲۱۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11080753
آگهی تصمیمات شرکت پایا پلاست ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۳۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۸۷۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11144237
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر نیکان ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۲۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۸۸۳۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده مورخ ۱۶/۹/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۱۰/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی فریوران فرزانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ماده ۶۳ اساسنامه اصلاح گردید سال مالی شرکت از اول تیرماه هر سال شروع و آخر خرداد ماه سال بعد خاتمه خواهد یافت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11159179
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی صافیاد سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۲۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۵۶۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران فرزانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع وایا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و بنیاد صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و مهدی ابراهیمی‌کاشف به ش ملی xxxxxxxxx۳ و غلامرضا صدیق‌حقیقت به ش ملی xxxxxxxxx۱ و حامد سحابی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی و محمدمهدی معظمی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11199095
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی توسعه آریا پیوند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۵۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۵۰۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و محمد رادمان به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11282380
آگهی تصمیمات شرکت پارس جلفا سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۹۸۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۳۴۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران فرزانه به و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11393875
آگهی تصمیمات شرکت تدبیر نیکان ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۰۷۲۲۸و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۸۸۳۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۶/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به ش ملیxxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به ش ملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری‌اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: حسین اخوان به ش. ملیxxxxxxxxx۲ و حمید میلانی‌کلخوران به ش. ملیxxxxxxxxx۶ و عباس ناظری‌راد به ش ملیxxxxxxxxx۰. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۳/۹/۸۹ حسین اخوان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حمید میلانی‌کلخوران به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حمید جلیلی به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی قراردادها با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مهرشرکت و درغیاب ایشان با امضاء مدیرعامل و مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11411837
آگهی تصمیمات شرکت مجموعه صنعتی سامان موتور سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۶۲۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۴۰۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۹/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: امیرعلی حاجی‎محمدعلی به کدملی xxxxxxxxx۰ـ شیوا علاپور به کدملی xxxxxxxxx۷ـ گلناز حاجی‎محمدعلی به کدملی xxxxxxxxx۵ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۱۲/۹۰ شیوا علاپور بسمت رئیس هیئت‌مدیره و گلناز حاجی‎محمدعلی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محسن علیجانی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء انفرادی مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11514714
آگهی تصمیمات شرکت صنایع پارس کار آفرین سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۱۰۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۹۶۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11705692
آگهی تصمیمات شرکت ری جلفا سهامی خاص بشماره ثبت ۱۵۱۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۱۲۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران فرزانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11755865
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی فریوران هدف حسابداران رسمی بشماره ثبت ۳۳۰۹و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹
باستناد صورتجلسه مجمع شرکاء و هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۱/۹۰ محمدعلی رادمان به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ و مرجان سیفی به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ هر یک با دریافت کلیه سهم‌الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۸ ریال کاهش یافت و ماده ۸ اساسنامه اصلاح گردید. ماده ۲۶ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح شد. غلامحسین سمیعی‌تبریزی به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدسعید اصغریان به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و جواد بستانیان به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره موسسه انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضای دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11813241
آگهی تصمیمات شرکت تیراژه نور سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۸۵۱۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۰۹۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران فرزانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11815422
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی فریوران بشماره ثبت بشماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹
باستناد صورتجلسه مجمع شرکاء و هیئت‌مدیره مورخ ۱/۱۱/۸۸ جواد بستانیان با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳ ریال بصندوق موسسه میزان سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۳ ریال افزایش داد. محمدسعید اصغریان با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال بصندوق موسسه میزان سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزیش داد. کامبیز جامع‌کلخوران با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال بصندوق موسسه میزان سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال افزایش داد. مریم بستانیان با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال بصندوق موسسه میزان سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش داد. محمدعلی رادمان فرزند یداله به ش ش xxx صادره از یزد و کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال بصندوق موسسه و غلامحسین سمیعی‌تبریزی به ش ش xxx۶ فرزند غلامعلی صادره از تهران و کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق موسسه و سیروس بخشنده‌پور فرزند یوسف به ش ش xxx صادره از ارومیه و کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه و مرجان سیفی فرزند اکبر به ش ش xxx صادره از تهران و کدملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/۳۵ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفتند. درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. هم‌چنین نام موسسه به حسابرسی فریوران هدف (حسابداران رسمی) تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. هم‌چنین اساسنامه جدید موسسه در ۳۴ ماده و ۵ تبصره ارائه و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. هم‌چنین محمدعلی رادمان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و غلامحسین سمیعی‌تبریزی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و جواد بستانیان بسمت مدیرعامل و محمدسعید اصغریان و مریم بستانیان بسمت اعضای هیئت‌مدیره موسسه انتخاب شدند و موسسه حسابرسی عامر مشاوره تهران به عنوان حسابرس موسسه انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد. آدرس موسسه به تهران شهرک غرب خ خوردین خ توحید یکم پ ۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11919824
آگهی تصمیمات شرکت پارس جلفا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۹۸۳۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۲۳۴۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11967147
آگهی تصمیمات شرکت مورتان فراز سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۵۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۵۸۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و محمدعلی رادمان به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات