محمد ضرابیه

آقای محمد ضرابیه

کد ملی 443129xxxx
گراف ارتباطات
19
شرکت‌ها
58
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14773989
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ضرابیه به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت یزد باف به شناسه ملّی xxxxxxxxx۰۹به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مجتبی صفریان به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازبنیاد دینی، فرهنگی، خدماتی صدوق بزرگ به شناسه ملّی xxxxxxxxx۵۱به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای محمد دانشمندی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت دانانیر تهران به شناسه ملّی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای امید فتاحی ابرقوه به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازشرکت پلاستیران به شناسه ملّی xxxxxxxxx۷۷به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای علی بمان فتاحی بافقی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت پشمبافی ایران برک به شناسه ملّی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از جمله سفته، برات و بطور کلی هر نوع سندی که برای شرکت ایجاد تعهد و دین نماید با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و همچنین قراردادهای فروش و خرید و قراردادهای استخدامی با امضای مدیر عامل معتبر می باشد اختیارات مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه باستثناء موارد ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: معاملات مربوط به اموال غیر منقول و خرید و فروش املاک واگذاری هر گونه حق کسب پیشه و تجارت سرقفلی تصویب آئین نامه معاملات بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت جهت ارائه به بازرس قانونی و حسابرس و مجمع عمومی سهامداران. تصویب بودجه سالیانه دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی تصویب افزایش ویا کاهش سرمایه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14721856
آگهی تغییرات شرکت یزدباف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹
آگهی تغییرات شرکت یزدباف سهامی عام به شماره ثبت ۸۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به استنادصورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدمهدی غفوری کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تلمبه ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیأت مدیره وغلامعلی خورسندی لالوی کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ومحمد ضرابیه کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پلاستیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت مدیرعامل وعضو هیأت مدیره و وحید زینی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گردباف یزدبه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت منشی هیأت مدیره وعلیرضا قدمگاهی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت هاوس الکتریک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضواصلی هیأت مدیره کلاهریک به مدت دوسال انتخاب گردیدندوکلیه قراردادها و اسنادواوراق بهادار ( از جمله : چکها ، بروات و سفته‌ها ) وبه طور کلی هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد تعهد یا طلب کند با امضامتفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره یا وکلای آنها متفقا و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632550
آگهی تغییرات شرکت سهامی ایران و غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۱۵۸۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ضرابیه بشماره ملی: xxxxxxxxx۵ بسمت رییس هیات مدیره آقای سیدعلی خاتمی بشماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رییس هیات مدیره آقای حسین کوچکزاده یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند. آقای علی اکبر شرف الدینی گاوافشادی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و چکها با امضاء مدیرعامل یا رییس هیات مدیره باتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره همراه بامهرشرکت معتبر میباشد. ضمنا اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13593522
آگهی تغییرات شرکت سهامی ایران و غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۱۵۸۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. آقایان محمد ضرابیه بشماره ملی: xxxxxxxxx۵ و آقای سید علی خاتمی بشماره ملی: xxxxxxxxx۴ و آقای حسین کوچکزاده یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای اصلی و آقای احمدرضا ضرابیه بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره شرکت بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13330929
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ضرابیه به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت یزد باف «سهامی عام» به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رضا فریوری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت سامان یزد «سهامی خاص» به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای سیدمحمود حسینی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی ازشرکت دانا نیر تهران «سهامی خاص» به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای حسین خسرو شاهی اصل به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت پلاستیران «سهامی عام» به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی، آقای علی اکبر شرف الدینی گاو افشادی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت پشم بافی ایران برک «سهامی عام» به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله سفته، برات و بطور کلی هر نوع سندی که برای شرکت ایجاد تعهد و دین نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و همچنین قراردادهای فروش و خرید و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. اختیارات مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه باستثناء موارد ذیل به ایشان تفویض گردد. معاملات مربوط به اموال غیر منقول و خرید و فروش املاک واگذاری هر گونه حق کسب پیشه و تجارت «سرقفلی» تصویب آئین نامه معاملات بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت جهت ارائه به بازرس قانونی و حسابرس و مجمع عمومی سهامداران. تصویب بودجه سالیانه دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی تصویب افزایش ویا کاهش سرمایه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13323397
آگهی تغییرات شرکت صنعت ساختمان نیلگون خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۰۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای محمد ضرابیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای منصور رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای رضا اویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ - صورتهای مالی منتهی به سال ۹۳ و ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت ۳ - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب شدند ۴ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13293486
آگهی تغییرات شرکت سامان یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۰۷۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدضرابیه باکد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت یزدباف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمهدی طوفانی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از سازمان پزشکی خیریه سیدالشهدا (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا حسن پور با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بنیاد دینی و فرهنگی صدوق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضائ رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره مهر شرکت معتبر است. و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13281380
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۰ , xxx مورخه ۱۰/۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ضرابیه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای سید علی خاتمی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای فرید ضیاءالملکی بشمار ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمود عبداللهی نمین بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمد سعید گروسی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قرارداد (غیر از قرارداد پرسنلی و استخدامی) و بطور کلی هر گونه سندی که برای شرکت ایجاد دین و تعهد نماید، بامضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری بامضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13160581
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی ایساتیس عرشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۹۱۶۳
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی ایساتیس عرشیاسهامی خاص به شماره ثبت xxx۷۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ضرابیه کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده قانونی شرکت یزدباف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمدحسین نقاش زاده یزدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای سیدعلیرضا آستانه داری و آقای سیدحسین معین شیرازی وآقای محمدعلی مظفری خسروی بسمت عضو هیئت مدیره وآقای حسن صالح عباسی کدملی xxxxxxxxx۲ (خارج از سهامداران و هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل بمدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968123
آگهی تغییرات شرکت تلمبه ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۶۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ضرابیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ - سید علی خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ - شرکت ایران و غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968127
آگهی تغییرات شرکت تلمبه ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۶۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ضرابیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره سید علی خاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره علی اکبر شرف الدینی گاوافشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضوهیئت مدیره محسن لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء) بعنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اختیارات طبق ماده ۱۳ اساسنامه جهت اداره امور شرکت به مدیر عامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه بایکی از اعضاء با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670584
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستی ران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین خسروشاهی اصل به کد ملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای محمدرضا تابش اکبری به نمایندگی از شرکت دانا نیر تهران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد ضرابیه به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت یزد باف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا فریوری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و آقای محمد حسین سوری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت عمرانی یزدباف به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و آقای محمد مهدی طوفانی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سامان یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ برای بقیه تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و بطور کلی هر گونه سندی که برای شرکت ایجاد دین و تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12656797
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxx۱ , xxx مورخه ۴/۱۱/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ضرابیه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره. سیدعلی خاتمی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. پرویز گلستانی بشمار ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره. محمود عبداللهی نمین بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره. محمد سعید گروسی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره. محمد سعید گروسی بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قرارداد (غیراز قرارداد پرسنلی و استخدامی) و بطور کلی هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد دین و تعهد نماید، بامضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری بامضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12600149
آگهی تغییرات شرکت شيشه همدان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای محمد ضرابیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) به سمت رئیس هیات مدیره و آقای فتح اله خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای عباس رستمی جاهد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از گروه صنایع پمپ سازی ایران (سهامی عام) بعنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد علی سالاری سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ایران و غرب (سهامی خاص) بعنوان عضو هیات مدیره و آقای خسرو فخیم هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. ۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق قضایی بطور کلی هرگونه سندی که شرکت را در برابر اشخاص ثالث بدهکار نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اسناد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12531617
آگهی تغییرات شرکت صنعت ساختمان نيلگون خليج فارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۰۷۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمد ضرابیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وآقای منصور رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ وآقای رضا اویسی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ ۲ ـ موسسه حسابرسی آریان فراز به شماره ملیxxxxxxxxx۳۶به سمت بارزس اصلی وآقای مهدی سوادلو به شماره ملیxxxxxxxxx۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات وپیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.۴ ـ ترازنامه مالی شرکت منتهی به سال۹۰ و ۹۱مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12487926
آگهی تغییرات شرکت شيشه همدان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سمت اعضای هیات مدیره بقرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد ضرابیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رییس هیات مدیره و آقای فتح اله خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای خس ـ رو فخیم هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدی ـ ر عامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند و آقای خسرو فخیم هاشمی مسئولیت منشی جلسات هیات مدیره را نیز بعهده خواهند داشت. ۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق قضایی بطور کلی هرگونه سندی که شرکت را در برابر اشخاص ثالث بدهکار نماید با امضای مدی ـ ر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل به امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اسناد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12271293
آگهی تغییرات شرکت سهامی ایران و غرب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۷۹۵ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۹۱۵۸۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد ضرابیه بشماره ملی : xxxxxxxxx۵ بسمت رییس هیأت مدیره آقای سید علی خاتمی بشماره ملی : xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رییس هیأت مدیره آقای حسین کوچکزاده یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند . آقای علی اکبر شرف الدینی گاوافشادی بشماره ملی xxxxxxxxx۵بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد تعهد آور و چکها با امضاء مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره باتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه بامهرشرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12271295
آگهی تغییرات شرکت سهامی ایران و غرب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۷۹۵ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۹۱۵۸۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حسابهای سال مالی منتهی به سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت . اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند.آقای محمد ضرابیه بشماره ملی : xxxxxxxxx۵و آقای سید علی خاتمی بشماره ملی : xxxxxxxxx۴و آقای حسین کوچکزاده یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای اصلی و آقای احمدرضا ضرابیه بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره شرکت بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی فاطر به شناسه م xxxxxxxxx۷۴بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا نادریان بشماره م xxxxxxxxx۴بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12261066
آگهی تاسیس موسسه غیر تجاری جامعه نیکو کاری ابرار
تاسیس موسسه غیر تجاری جامعه نیکو کاری ابرار در تاریخ xxx۴/۴/۳ به شماره ثبت xxx۳۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. -موضوع موسسه:الف:کلیات ارتقاء فرهنگ نیکوکاری و ارج نهادن به وجهه نیکوکارانه فعالان اقتصادی، کمک به مستضعفین و نیازمندان از طریق رتوانمند سازی، ساماندهی امکانات مادی و معنوی خیرین عضو اتاق برای یاری رساندن به محرومین جامعه ، تاسیس امکانات زیر ساختی در مناطق محروم و کمک به آسیب دیدگان از حوادث غیر مترقبه ، انجام خدمات اجتماعی. ب. روش اجرای هدف - اجرای اهداف فوق بر اساس مصوبات هیات مدیره و جذب تامین منابع مادی از فعالان اقتصادی و دفاتر نمایندگی ها۲- اجرای اهداف فوق از طریق نمایندگی های ابرار در شهرستانها ۳- طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد.۴-کمک به احداث مراکز آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی و خوابگاه های دانش آموزی و دانشجویی و تهیه ملزومات مورد نیاز آنها و دیگر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و متوسطه دو عمومی و ابتدایی و پیش دبستانی و کمک به اداره آنها.۵- کمک به تاسیس و اداره مراکز بهداشتی درمانی ، امداد و خدمات رسانی به محرومین و نیازمندان در سرار کشو.ر.۶- اعطای کمک هزینه تحصیلی و آموزشی و کارآموزی و حرفه آموزی و پژوهشی به جوانان مستعد نیازمند به صورت وام بدون بهره و یا کمک بلاعوض.۷- کمک به واحدهای تولیدی و خدماتی در شرایط زیان ناشی از سوانح طبیعی و عوامل غیر ارادی.۸- حمایت مالی و فنی از کارآفرینان جوان و زنان سرپرست خانوار.۹- جذب منابع مادی و معنوی از اشخاص خیر و موسسات از طریق مشروع و قانونی.۱۰- کمک به تاسیس واحدهای تولیدی و اقتصادی در مناطق محروم به منظور محرومیت زدایی از منطقه.۱۱- ارائه کمک های فکری و مدیریتی در اجرای اشتغالزایی و فقر زدایی و توسعه واحدهای کوچک و متوسط.۱۲- کمک های بلاعوض به خانواده های بدون سرپرست و بد سرپرست و ایجاد شرایط مناسب برای کمارآفرینی و اشتغال افراد نیازمند.۱۳- جمع آوری و نگهداری کمک های مردمی برای سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه و اقدام عملی و به موقع برای امداد اجتماعی در مواقع لزوم.۱۴- انتشار نشریات آموزشی و اطلاع رسانی و اجتماعی برای ارتقاء فرهنگ نیکوکاری و تقویت مسئولیت اجتماعی.۱۵- ایجاد گروه های خیریه به مظور مشارکت جمعی آنان در امور خیریه مورد نظر.۱۶- تعامل با موسسات خیریه داخلی و خارجی با تصویب هیات امناء و در صورت نیاز ساماندهی و تشکیل نمودن موسسات خیریه داخلی و خارجی و ایجاد هماهنگی بین انها و کمک مالی و فکری به آنها.۱۷- انجام کلیه اموری که در جهت رسیدن به اهداف جامعه لازم و. ضروری باشد. موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیتهای مذکور در اهداف و شیوه های اجرایی به معنای اجازه فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاه های خاص میباشد نیست بدیهی است هرگونه اقدام در راستای اجرایی نمودن مواردی از اهداف و شیوه های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است. - مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود - مرکز اصلی موسسه: تهران خیابان طالقانی شماره xxx ک پ xxxxxxxxx۹ - سرمایه موسسه: فاقد سرمایه می باشد - اولین مدیران موسسه: غلامحسین شافعی به سمت نایب رییس هیات مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶. علی اتصغر خامنوی خیابانی به سمت عضو علی البدل هیات مدیره و مدیر عامل به شماره ملی xxxxxxxxx۳ . علی اصغر جمعه ای به سمت عضو اصلی هیات مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۴۷ . محمد آقا نهاوندیان به سمت رئیس و عضو هیات مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۴. محسن جلالپور به سمت عضو اصلی هیات به شماره ملی xxxxxxxxx۳. یحیی آل اسحاق به سمت عضو اصلی هیات مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۵. آقای رحمت اله موحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت خزانه دار و عضو اصلی هیات مدیره و آقا محمد ضرابیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و خسرو کسائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. دارندگان حق امضاء : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد اور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر جامعه معتبر خواهد بود. سید علا میر محمد صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن احتشام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال تعیین شدند. - اختیارات مدیر موسسه: طبق اساسنامه

پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12222783
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردیدند: ـ آقای محمد ضرابیه به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت یزدباف (سهامی عام) به شماره شناسه xxxxxxxxx۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمود حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پلاستیران (سهامی عام) به شماره شناسه xxxxxxxxx۷۷ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا تابش اکبری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پشم بافی ایران برک (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبر شرف الدینی گاو افشادی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت دانیر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا حسن پور به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سامان یزد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله سفته، برات و بطور کلی سندی که برای شرکت ایجاد تعهد و دین نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره، همرا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و همچنین قراردادهای فروش و خرید و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12212224
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۸۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۳/۰۴/۲۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ضرابیه به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت یزد باف «سهامی عام» به شماره شناسه xxxxxxxxx۰۹به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رضا فریوری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سامان یزد «سهامی خاص» به شماره شناسه xxxxxxxxx۱۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای سید محمود حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی ازشرکت دانا نیر تهران «سهامی خاص» به شماره شناسه xxxxxxxxx۶۰ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای محمد رضا تابش اکبری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت پلاستیران «سهامی عام»به شماره شناسه xxxxxxxxx۷۷ به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی، آقای علی اکبر شرف الدینی گاو افشادی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت پشمبافی ایران برک «سهامی عام»به شماره شناسه xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله سفته، برات و بطور کلی هر نوع سندی که برای شرکت ایجاد تعهد و دین نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات و همچنین قراردادهای فروش و خرید و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل معتبر می باشد. اختیارات مندرج در ماده ۵۰ اساسنامه باستثناء موارد ذیل به مدیرعامل تفویض گردد. معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و خرید و فروش املاک ـ واگذاری هر گونه حق کسب پیشه و تجارت «سرقفلی» ـ تصویب آئین نامه معاملات ـ ۵ ـ بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت جهت ارائه به بازرس قانونی و حسابرس و مجمع عمومی سهامداران ـ تصویب بودجه سالیانه ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی ـ تصویب افزایش ویا کاهش سرمایه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1741131
آگهی تغییرات شرکت ایمن سوخت پلاست سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۹۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۷۳۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ضرابیه.شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پلاستیران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷ بعنوان رئیس هیأت مدیره و ایرج نیک نژاد شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و محمد رضا تابش اکبری شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیأت مدیره و سیما نجف پورشماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء بعنوان مدیرعامل به مدت دو سال تعیین گردیدند. امضا ءکلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته،برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659048
آگهی تغییرات شرکت یزدباف سهامی عام شماره ثبت ۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردید: آقایان سید مهدی غفوری به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پلاستیران بسمت ریاست هیئت مدیره، احمد رئیس زاده به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گردباف یزد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد ضرابیه به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدحسین نقاش زاده یزدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تلمبه ایران و سید علیرضا آستانه داری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت هاوس الکتریک بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت مونوپل (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای سیدحسین معین شیرازی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی آقای حسین آقا اسعدی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره
۲ـ کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار (از جمله: چکها، بروات و سفته ها) و به طور کلی هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد تعهد یا طلب کند با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1584828
آگهی تغییرات شرکت تلمبه ایران شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۷۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۶۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲مورد تصویب قرارگرفت. اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد ضرابیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره آقای محمود عبداللهی نمین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره شرکت ایران و غرب (سهامی خاص) به شماره شناسه xxxxxxxxx۲۵ عضو هیئت مدیره موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مهربان پروز به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۳ انتخاب شدند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1584829
آگهی تغییرات شرکت تلمبه ایران شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۷۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۶۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ضرابیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای علی رخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای محسن لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج از اعضاء بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضاء با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570345
آگهی تغییرات شرکت مونوپل سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ضراببه با کدملی xxxxxxxxx۵ و اقای سیدحسین معین شیرازی با کدملی xxxxxxxxx۸ و اقای علی آقا صدوقی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخات شدند. خانم فاطمه تقی زاده گوری با کدملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام پیراهش با کدملیxxxxxxxxx به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570346
آگهی تغییرات شرکت مونوپل سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۹۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ضرابیه باکدملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید حسین معین شیرازی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی آقا صدوقی باکد ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519610
آگهی تغییرات شرکت سامان یزد شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۷۴۱۷۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۰۷۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد ضرا بیه با ک.م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت یزد باف با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد مهدی طوفانی نژاد با ک.م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از سازمان پزشکی خیریه حضرت سید الشهداء (ع) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا حسن پور با ک.م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از بنیاد دینی و فرهنگی صدوق بزرگ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
آقای محمد ضرا بیه با کدملیxxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مهدی طوفانی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا حسن پور با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند.
ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و بطور کلی تمام مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236346
آگهی تغییرات شرکت پلاستیران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد ضرابیه به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره , آقای محمدرضا تابش اکبری کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد محسنی فر به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادا ر و تعهدآور از جمله سفته, برات و بطور کلی هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد دین و تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240630
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی مازندران شرکت بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۵۸۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۶۳۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علی اکبر شرف الدینی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و محمدحسین محمدنیافیروزآباد به کد ملی xxxxxxxxx۸ و سید محمود حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان هیئت نظار برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان انقلاب چهارراه کالج کوچه البرز پلاک ۴ طبقه ۵ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. سید محمود حسینی با کد ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. و افراد ذیل با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبالغ مذکور افزایش دادند:
محمد ضرابیه با کد ملی xxxxxxxxx۵ سرمایه خود را بمبلغ xxx/xxx/۵۴ افزایش داد
فریده علی پناهی با کد ملی xxxxxxxxx۰ سرمایه خود را به مبلغ xxx/xxx/۷۲ افزایش داد.
ولی ضرابیه با کد ملی xxxxxxxxx سرمایه خود را به مبلغ xxx/xxx/۵۰ افزایش داد.
احمدرضا ضرابیه با کد ملی xxxxxxxxx۹ سرمایه خود را به مبلغ xxx/xxx/۳۲ افزایش داد.
علی اکبر شرف الدینی کد ملی xxxxxxxxx۵ سرمایه خود را به مبلغ xxx/xxx/۲۷ افزایش داد.
مریم ضرابیه کد ملی xxxxxxxxx۹ سرمایه خود را به مبلغ xxx/xxx/۳۲ افزایش داد.
فرشته ضرابیه کد ملی xxxxxxxxx۱ سرمایه خود را به مبلغ xxx/xxx/۳۲ افزایش داد.
عباس نجفی کد ملی xxxxxxxxx۱ سرمایه خود را به مبلغ ۰۰/xxx/۲۱ افزایش داد.
سید علی خاتمی کد ملی xxxxxxxxx۴ سرمایه خود را به مبلغ xxx/xxx/۴۰ افزایش داد.
محمدحسین محمدنیافیروزآباد کد ملی xxxxxxxxx۸ سرمایه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱۶ افزایش داد.
درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به xxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
اسامی شرکاء به شرح ذیل می باشد:
سید محمود حسینی با کد ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxx/xxx/xxx ریال
ـ محمد ضرابیه با کد ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxx/xxx/۵۴ ریال
ـ فریده علی پناهی با کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx/xxx/۷۲ ریال
ـ ولی ضرابیه با کد ملی xxxxxxxxx دارای xxx/xxx/۵۰ ریال
ـ احمدرضا ضرابیه با کد ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxx/xxx/۳۲ ریال
ـ علی اکبر شرف الدینی کد ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxx/xxx/۲۷ ریال
ـ مریم ضرابیه کد ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxx/xxx/۳۲ ریال
ـ فرشته ضرابیه کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx/xxx/۳۲ ریال
ـ عباس نجفی کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx/xxx/۲۱ ریال
ـ سید علی خاتمی کد ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx/xxx/۴۰ ریال
ـ محمدحسین محمدنیافیروزآباد کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx/xxx/۱۶ ریال
ـ محمدحسین اویسی دارای xxx/xxx/۵ ریال
ـ حسن مقدم پور دارای xxx/xxx/۵ ریال
ـ بنیاد دینی فرهنگی صدوق دارای xxx/xxx/xxx ریال
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240632
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاشی مازندران شرکت بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۵۸۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۶۳۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمد ضرابیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید امین حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید محمود حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء متفقا به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171142
آگهی تغییرات شرکت بیمه سامان سهامی‌ عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمد ضرابیه به کدملی xxxxxxxxx۵ و علی ضیائی اردکانی به کدملی xxxxxxxxx و شرکت های بانک سامان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت سرمایه گذاری مس سر چشمه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت ایران و غرب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت هزار کرمان (سهامی خاص) به شناسه xxxxxxxxx۵۷ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های مربوط به شرکت انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 963817
آگهی تغییرات شرکت گرد باف یزد سهامی عام شماره ثبت ۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۴۹۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمد ضرابیه به کد ملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی هیئت مدیره بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا ضرابیه به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت یزد باف (سهامی عام) عضو اصلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی کرمانشاهی به کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت ایران برک (سهامی عام) عضو اصلی و حسین پور شرعیاتی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت شیمیایی رنگین (سهامی عام) عضو علی البدل و محمدرضا حلوانی کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از تولیدی بهمن (سهامی عام) عضو علی البدل و منصور رجبی به کد ملی xxxxxxxxx۸ عضو اصلی هیئت مدیره و علیرضا خرمیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی هیئت مدیره و حسین پور شرعیاتی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضای اوراق عادی با مدیرعامل و مهر شرکت و حق امضای اوراق بهادار از قبیل چک ـ سفته ـ و قراردادها و هرگونه سند تعهدآور مالی با مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد ۲ ـ تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت ۳ ـ روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و ندای یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ۴ ـ موسسه حسابرسی آریان فراز شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس قانونی و اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس قانونی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱/۹۱ با توجه به تغییر مرکز اصلی شرکت در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید ماده ۵: مرکز اصلی شرکت یزد ـ شهرک صنعتی ـ میدان گلها ـ بلوار سرو ـ ۲۰ متری مریم ـ کارخانجات گردباف سهامی عام ـ کدپستی xxxxxxxxx۷
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 936010
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بهمن سهامی عام ‌به شماره ثبت۸۴۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۸/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۹/۹۱ واصل گردید: محمد ضرابیه به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت یزد باف سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و محمدمهدی مناقب به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پلاستیران سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و علی اکبر شرف الدینی گاوافشادی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت دانا نیر سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا حسن پور به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سامان یزد سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد محسنی فر به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پشم بافی ایران برگ سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل برای باقی مدت تصدی تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 906516
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و عادی سالیانه مورخ۱۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد ضرابیه به ک مxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت یزدباف سهامی عام به ش مxxxxxxxxx۰۹ و محمدمهدی مناقب به ک مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پلاستیران سهامی عام به ش مxxxxxxxxxxxx و محمدرضا تابش اکبری به ک مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت دانا نیر سهامی خاص به ش مxxxxxxxxx۶۰ و محمدرضا حسن پور به ک مxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سامان یزد سهامی خاص به ش مxxxxxxxxx۱۴ محمد محسنی فر به ک مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پشم بافی ایران برک سهامی خاص به ک مxxxxxxxxx۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۷/۹۱ محمد ضرابیه بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدمهدی مناقب بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد محسنی فر بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910609
آگهی تغییرات شرکت سعادت نساجان یزد سهامی خاص شماره ثبت ۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۰۳۷۰
۱ ـ بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۱ و گواهی مالیاتی xxx۰۱ مورخ ۰۹/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱) اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیده اند: سازمان پزشکی خیریه حضرت سیدالشهداء (ع) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بانمایندگی محمدرضا تابش اکبری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و دفتر شهید محراب آیت ا. . . صدوقی با نمایندگی محمد ضرابیه به کد ملی xxxxxxxxx۵ و محمد تقی صالحی راد به کد ملی xxxxxxxxx۵ و حسین واعظ قمصری به کد ملی xxxxxxxxx۳ و محمد رضا حسن پور به کد ملی xxxxxxxxx۵
۲) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ ) بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/xxx۱ آقای محمد تقی صالحی راد بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد ضرابیه به نمایندگی از دفتر شهید محراب آیت ا. . . صدوقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد رضا تابش اکبری به نمایندگی از سازمان پزشکی حضرت سید الشهداء (ع) و حسین واعظ قمصری و محمدرضا حسن پور بسمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا طباخ پور به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ مسئول ثبت شرکتهای یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10085330
آگهی تغییرات شرکت سعادت نساجان یزد سهامی خاص شماره ثبت ۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۰۳۷۰
۱ بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۱ و گواهی مالیاتی xxx۰۱ مورخ ۰۹/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱) اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیده‌اند: سازمان پزشکی خیریه حضرت سیدالشهداء (ع) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بانمایندگی محمدرضا تابش اکبری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و دفتر شهید محراب آیت ا … صدوقی با نمایندگی محمد ضرابیه به کد ملی xxxxxxxxx۵ و محمد تقی صالحی راد به کد ملی xxxxxxxxx۵ و حسین واعظ قمصری به کد ملی xxxxxxxxx۳ و محمد رضا حسن پور به کد ملی xxxxxxxxx۵ ۲) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳) بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/xxx۱ آقای محمد تقی صالحی راد بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد ضرابیه به نمایندگی از دفتر شهید محراب آیت ا … صدوقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد رضا تابش اکبری به نمایندگی از سازمان پزشکی حضرت سید الشهداء (ع) و حسین واعظ قمصری و محمدرضا حسن پور بسمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا طباخ پور به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 800194
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۲۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی سخنحق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و هوشنگ خستویی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران و غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی فرزاد رجاییسلماسی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی علی رخشان به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت بیمه سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی محمد ضرابیه به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت شیشه همدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی محمدسعید گروسی به کدملی xxxxxxxxx۳ و محمود عبداللهینمین به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی و شرکت تلمبه ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت گسترش سرمایهگذاری ساختمانی سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان اعضای علیالبدلـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۱ محمد ضرابیه بسمت رئیس هیئت مدیره، محمود عبداللهینمین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدسعید گروسی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها غیر از قرارداد پرسنلی و استخدامی و به طور کلی هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد دین و تعهد نماید با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئتمدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 742072
آگهی تصمیمات شرکت تلمبه ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۸۷و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۶۰۶۴۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و مهربان پروز به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمد ضرابیه به کدملی xxxxxxxxx۵ و محمود عبداللهی نمین به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت ایران و غرب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی علی رخشان به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۷/۹۱ محمد ضرابیه به سمت رئیس هیئت مدیره و علی رخشان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محبوب مالکی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10336410
آگهی تصمیمات شرکت تلمبه ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۶۴۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و مهربان پروز به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمد ضرابیه به کدملی xxxxxxxxx۵ و محمود عبداللهی نمین به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت ایران و غرب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی علی رخشان به کدملی xxxxxxxxx۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۷/۹۱ محمد ضرابیه به سمت رئیس هیئت مدیره و علی رخشان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محبوب مالکی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739519
آگهی تصمیمات شرکت هاوس الکتریکسهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۴۲و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۶۷۱۹۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. بهزاد رکینان یزدی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و بهرام پیراهش به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد ضرابید به کدملی xxxxxxxxx۵ و سید حسین معین شیرازی به کدملی xxxxxxxxx۸ و علی آقاصدوقی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سپیده بدیع طبائیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 861402
آگهی تغییرات شرکت یزد باف سهامی عام شماره ثبت ۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمد ضرابیه به کد ملی xxxxxxxxx۵ و سید مهدی غفوری به کد ملی xxxxxxxxx۴ و احمد رئیس زاده به کد ملی xxxxxxxxx۰ و محمد حسین نقاش زاده یزدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و سید علیرضا آستانه داری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیران سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی آقای حسین آقا اسعدی بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره.
۲ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان اسفند ماه xxx۰ تصویب شد.
۳ ـ موسسه حسابرسی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمد رضا نادریان به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین شد.
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ آقایان سید مهدی غفوری بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد رئیس زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد ضرابیه بسمت مدیرعامل و محمد حسین نقاش زاده یزدی و سید علیرضا آستانه داری بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۲ ـ حق امضای کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار از جمله چکها، بروات و سفته ها و به طور کلی هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد تعهد یا طلب کند با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 519972

آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیران
سهامی عام به شماره ثبتxxx۵۱
و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا تابش اکبری به ک م xxxxxxxxx۱ به جای مهرداد تبریزی به نمایندگی از شرکت عمرانی یزد بافت به ش م xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند ضمنا محمدمهدی مناقب به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سامان یزد به ش م xxxxxxxxx۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا منتظری هدش به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت دانا نیر تهران به ش م xxxxxxxxx۶۰ و سعید امامی مقدم به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی بهمن به ش م xxxxxxxxx۳ محمد ضرابیه به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت یزد بافت به ش م xxxxxxxxx۰۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر ازا عضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10002970
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیران سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۲۵۵۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا تابش‌اکبری به ک م xxxxxxxxx۱ به جای مهرداد تبریزی به نمایندگی از شرکت عمرانی یزد بافت به ش م xxxxxxxxx۶۱ به عنوان عضو هیئت‌مدیره و نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند ضمنا محمدمهدی مناقب به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سامان یزد به ش م xxxxxxxxx۱۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا منتظری‌هدش به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت دانا نیر تهران به ش م xxxxxxxxx۶۰ و سعید امامی‌مقدم به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی بهمن به ش م xxxxxxxxx۳ محمد ضرابیه به ک م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت یزد بافت به ش م xxxxxxxxx۰۹ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر ازا عضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9776454
آگهی تصمیمات شرکت بیمه سامان سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد ضرابیه به کدملی xxxxxxxxx۵ و علی ضیایی‌اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت بانک سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ و شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و شرکت ایران و غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت هزار کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت اعضاء علی‌البدل ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۵/۹۰ محمد ضرابیه به سمت رئیس هیئت‌مدیره و اله‌ویردی رجایی‌سلماسی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و علی ضیایی‌اردکانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9839306
آگهی تغییرات شرکت دانا نیر تهران سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۷۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۶۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای رضا قندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه وثیق به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ. اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۰/۱۱/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد بصیرت‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد ضرابیه به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای محمدمهدی مناقب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پدم سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید محمود حسینی و شرکت سردخانه‌های دنا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدرضا تابش‌اکبری تا تاریخ ۱۰/۱۱/۹۱.

۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ انقلاب چهار راه کالج ک البرز۲ پ۴ جدید ط ۵ کد پستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ۱/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10516572
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی و تولیدی چوبیران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۹۶۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲/۱۱/۸۹ واصل گردید: محمدرضا حسن پور به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و محمودرضا میرشفیعی به کدملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل: شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی عباس مشکی باف به کدملی xxxxxxxxx۹ و محمد ضرابیه به کدملی xxxxxxxxx۵ و مهرداد تبریزی به کدملی xxxxxxxxx انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۸۹ عباس مشکی باف بسمت رئیس هیئت مدیره و مهرداد تبریزی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین صفی خانی خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و محمد ضرابیه بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729292
آگهی تصمیمات شرکت مونوپلسهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۲۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۹۲۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. بهزاد رکنیان یزدی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و بهرام پیراهش به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد ضرابیه به کدملی xxxxxxxxx۵ و سیدحسین معین شیرازی به کدملی xxxxxxxxx۸ و علی آقا صدوقی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ محمد ضرابیه به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدحسین معین شیرازی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی آقا صدوقی به سمت مدیرعامل و منشی تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10620310
آگهی تصمیمات شرکت هاوس الکتریک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۴۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۶۷۱۹۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. بهزاد رکینان‌یزدی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و بهرام پیراهش به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد ضرابید به کدملی xxxxxxxxx۵ و سید حسین معین‌شیرازی به کدملی xxxxxxxxx۸ و علی آقاصدوقی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و سپیده بدیع‌طبائیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10698683
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیران (سهامی‌عام) بشماره ثبت۱۲۵۵۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۴۸۴۶۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۶/۲/۹۰ محمد ضرابیه به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت یزدباف به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۹ و محمدمهدی مناقب به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سامان یزد سهامی‌خاص به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۴ و سعید امامی‌مقدم به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی بهمن سهامی‌عام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ و علیرضا منتظری‌هدش به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت دانا نیر تهران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۰ و مهرداد تبریزی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت عمرانی یزدباف به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۱ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. محمد ضرابیه به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و محمدمهدی مناقب به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و به طور کلی هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد دین و تعهد نماید با امضا رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و درغیاب هریک از ایشان با امضای یکی دیگر از اعضا هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهرشرکت معتبراست و اوراق و اسناد عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10790448
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۸۴۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و عادی سالیانه مورخ۱۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد ضرابیه به ک‌مxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت یزدباف سهامی‌عام به ش‌مxxxxxxxxx۰۹ و محمدمهدی مناقب به ک‌مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پلاستیران سهامی‌عام به ش‌مxxxxxxxxxxxx و محمدرضا تابش‌اکبری به ک‌مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت دانا نیر سهامی‌خاص به ش‌مxxxxxxxxx۶۰ و محمدرضا حسن‌پور به ک‌مxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سامان یزد سهامی‌خاص به ش‌مxxxxxxxxx۱۴ محمد محسنی‌فر به ک‌مxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پشم‌بافی ایران برک سهامی‌خاص به ک‌مxxxxxxxxx۶ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۷/۷/۹۱ محمد ضرابیه بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدمهدی مناقب بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمد محسنی‌فر بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11414692
آگهی تغییرات شرکت یزد باف سهامی عام شماره ثبت ۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱‌ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمد ضرابیه به کد ملی xxxxxxxxx۵ و سید مهدی غفوری به کد ملی xxxxxxxxx۴ و احمد رئیس زاده به کد ملی xxxxxxxxx۰ و محمد حسین نقاش زاده یزدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و سید علیرضا آستانه داری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیران سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی آقای حسین آقا اسعدی بسمت عضو علی‌البدل هیئت مدیره.

۲‌ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان اسفند ماه xxx۰ تصویب شد.

۳‌ـ موسسه حسابرسی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمد رضا نادریان به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۴‌ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین شد.

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱‌ـ آقایان سید مهدی غفوری بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد رئیس زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد ضرابیه بسمت مدیرعامل و محمد حسین نقاش زاده یزدی و سید علیرضا آستانه داری بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

۲‌ـ حق امضای کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار از جمله چکها، بروات و سفته‌ها و به طور کلی هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد تعهد یا طلب کند با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11414773
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی بهمن سهامی عام بشماره ثبت ۸۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۸/۸/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سید محمدعلی سیدابریشمی به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پلاستیران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عضو هیئت‌مدیره و سید محمود حسینی به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت دنا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و محمد ضرابیه به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت عمرانی یزدباف به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و عضو هیئت‌مدیره و محمد دانشمندی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت یزدباف به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹ و محمدرضا تابش‌اکبری به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کاشی یزد به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵ به سمت اعضا هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11713850
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و هوشنگ خستویی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران و غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی فرزاد رجایی سلماسی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تولیدی و صنعتی ایران و غرب به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی علی رخشان به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت بیمه سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی محمد ضرابیه به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت شیشه همدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی محمدسعید گروسی به کدملی xxxxxxxxx۳ و محمود عبداللهی نمین به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی و شرکت تلمبه ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و شرکت گسترش سرمایه گذاری ساختمانی سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان اعضای علی البدل ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۵/۹۱ محمد ضرابیه بسمت رئیس هیئت‌مدیره، محمود عبداللهی نمین بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، محمدسعید گروسی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها غیر از قرارداد پرسنلی و استخدامی و به طور کلی هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد دین و تعهد نماید با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11718267
آگهی تغییرات شرکت دانا نیر تهران سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۷۴۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۴۶۰۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمد ضرابیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای جواد بصیرت‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدمهدی مناقب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت پدم سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید محمود حسینی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سردخانه‌های دنا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدرضا تابش‌اکبری به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای جواد بصیرت‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور توسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و ضمنا نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۱/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11793660
آگهی تغییرات شرکت گرد باف یزد سهامی عام شماره ثبت ۲۳۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۴۹۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱‌ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمد ضرابیه به کد ملی xxxxxxxxx۵ عضو اصلی هیئت مدیره بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا ضرابیه به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت یزد باف (سهامی عام) عضو اصلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی کرمانشاهی به کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت ایران برک (سهامی عام) عضو اصلی و حسین پور شرعیاتی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت شیمیایی رنگین (سهامی عام) عضو علی‌البدل و محمدرضا حلوانی کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از تولیدی بهمن (سهامی عام) عضو علی‌البدل و منصور رجبی به کد ملی xxxxxxxxx۸ عضو اصلی هیئت مدیره و علیرضا خرمیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ عضو اصلی هیئت مدیره و حسین پور شرعیاتی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضای اوراق عادی با مدیرعامل و مهر شرکت و حق امضای اوراق بهادار از قبیل چک‌ـ سفته‌ـ و قراردادها و هرگونه سند تعهدآور مالی با مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد ۲‌ـ تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت ۳‌ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و ندای یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۴‌ـ موسسه حسابرسی آریان فراز شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بعنوان بازرس قانونی و اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی فاطر شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس قانونی و علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱/۹۱ با توجه به تغییر مرکز اصلی شرکت در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید ماده ۵: مرکز اصلی شرکت یزد‌ـ شهرک صنعتی‌ـ میدان گلها‌ـ بلوار سرو‌ـ ۲۰ متری مریم‌ـ کارخانجات گردباف سهامی عام‌ـ کدپستی xxxxxxxxx۷

رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11816361
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بهمن سهامی عام ‌به شماره ثبت۸۴۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۸/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۹/۹۱ واصل گردید: محمد ضرابیه به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت یزد باف سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت رئیس و عضو هیئت‌مدیره و محمدمهدی مناقب به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پلاستیران سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷به سمت نایب رئیس و عضو هیئت‌مدیره و علی‌اکبر شرف‌الدینی‌گاوافشادی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت دانا نیر سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و محمدرضا حسن‌پور به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سامان یزد سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره و محمد محسنی‌فر به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پشم بافی ایران برگ سهامی‌خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره و به سمت مدیرعامل برای باقی مدت تصدی تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11913627
آگهی تصمیمات شرکت مونوپل سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۹۲۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. بهزاد رکنیان‌یزدی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و بهرام پیراهش به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد ضرابیه به کدملی xxxxxxxxx۵ و سیدحسین معین‌شیرازی به کدملی xxxxxxxxx۸ و علی‌آقا صدوقی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ محمد ضرابیه به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سیدحسین معین‌شیرازی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی‌آقا صدوقی به سمت مدیرعامل و منشی تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات