محمدرضا شهسواری

آقای محمدرضا شهسواری

کد ملی 443045xxxx
گراف ارتباطات
25
شرکت‌ها
52
آگهی‌ها

شرکت های محمدرضا شهسواری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمدرضا شهسواری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
خدماتی پیشگامان کویر یزد
خدماتی پیشگامان کویر یزد
ایده آل بتن یزد
ایده آل بتن یزد
نایب رییس هییت مدیره
خیریه حامی جامعه هدف معلولین یزد
خیریه حامی جامعه هدف معلولین یزد
رییس هییت مدیره
اقتصاد مشاور فرنام
اقتصاد مشاور فرنام
نایب رییس هییت مدیره
پیشگامان کار و سرمایه هوشمند
پیشگامان کار و سرمایه هوشمند
طلوع شمس جانبازان یزد
طلوع شمس جانبازان یزد
عمران پردیس یزد
عمران پردیس یزد
عضو هییت مدیره
سرمایه گذاری و توسعه نگار کویر ایساتیس یزد
سرمایه گذاری و توسعه نگار کویر ایساتیس یزد
نایب رییس هییت مدیره
پیشگامان رسانه پارس
پیشگامان رسانه پارس
نایب رییس هییت مدیره
بازرگانی پرتو امید یزد کویر
بازرگانی پرتو امید یزد کویر
سنگ سرام شایان
سنگ سرام شایان
چند منظوره شهید قندی
چند منظوره شهید قندی
پست پیشگامان بادپا
پست پیشگامان بادپا
عام المنفعه مهد قران جواد الائمه
عام المنفعه مهد قران جواد الائمه
اتحادیه تخصصی شرکت های تعاونی امور زیر بنایی پیشگامان
اتحادیه تخصصی شرکت های تعاونی امور زیر بنایی پیشگامان
پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد
پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد
نوین کاشی یزد
نوین کاشی یزد
خدمات بیمه ای پیشگامان گسترش امید میهن
خدمات بیمه ای پیشگامان گسترش امید میهن
پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر
پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر
اندیشه راه سلامت ارس
اندیشه راه سلامت ارس
توسعه بازرگانی همگام هوده
توسعه بازرگانی همگام هوده
رییس هییت مدیره
اکسیر کشاورزی
اکسیر کشاورزی
پیشگامان ترابری ریلی نوین پارس
پیشگامان ترابری ریلی نوین پارس
انجمن خیریه حضرت خدیجه ع یزد
انجمن خیریه حضرت خدیجه ع یزد
عضو اصلی هییت مدیره
سردخانه های گروه تعاونی پیشگامان کویر
سردخانه های گروه تعاونی پیشگامان کویر
نایب رییس هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14989984
آگهی تغییرات شرکت خدماتی پیشگامان کویر یزد شرکت تعاونی به شماره ثبت 3156 و شناسه ملی 10840070153
آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدماتی پیشگامان کویر یزدبه شماره ثبت3156وشناسه ملی10840070153به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/09/1398برابرتاییدیه به شماره 57124مورخ27/09/1398اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان یزد تصمیمات ذیل اتخاذشد:آقای محمدرضارضائی نژادبه کدملی 4432197463 به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره وآقای محمدرضا شهسواری به کدملی4430450579به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای علیرضا طرازی به کدملی4432233151 به سمت منشی هیئت مدیره هریک به مدت سه سال انتخاب شدندوحق امضاقراردادهاواسنادرسمی وتعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاآقای محمدرضا رضائی نژاد مدیرعامل وآقای محمدرضا شهسواری نایب رئیس هیئت مدیره ودرغیاب آقای محمدرضا شهسواری توأم با امضا آقای علیرضا طرازی عضو هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضامدیرعامل ودرغیاب وی با امضاآقای محمدرضا شهسواری نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود ش980928108845479  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14937126
آگهی تغییرات شرکت سردخانه های گروه تعاونی پیشگامان کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14352 و شناسه ملی 10840449440
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره و سمت هریک عبارت است از: آقای محمدرضا شهسواری به شماره ملی 4430450579 به نمایندگی از شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر به شناسه ملی 10840433436 و آقای سیدمحمد سیدحسینی به شماره ملی 4432475773 و آقای امیرحسین رضائی نژاد به شماره ملی 4420186550 که آقای سیدمحمد سیدحسینی به سمت مدیرعامل و آقای محمدرضا شهسواری به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای امیرحسین رضائی نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2) کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و اسناد مالی و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد 3) خانم طیبه مسگرنژاد دارنده کدملی 4431668780 به سمت بازرس اصلی و آقای هادی خبیری پور دارنده کدملی 4432847050 به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند 4) روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش980917545803319 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14919178
آگهی تغییرات انجمن خیریه حضرت خدیجه ع یزد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1062 و شناسه ملی 14002529324
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/05/1398 و تائیدیه شماره 10014 مورخ 20/08/1398 فرمانداری شهرستان یزد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1)اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا شهسواری به شماره ملی 4430450579 بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و آقای حسین پهلوانیان به شماره ملی 4430440867 بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و آقای روح الله پهلوانیان به شماره ملی 4431749721 بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و خانم ثریا میرزا بابائی به شماره ملی 0941757633 بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره و آقای رضا پهلوانیان به شماره ملی 4432657103 بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره 2)ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به تاریخ 29/12/1397 مصوب گردید. 3)آقای محمدتقی سلیمی حجت آبای به شماره ملی 5519897042 بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا سفید به شماره ملی 4431375902 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند. ش980906449280553 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14919182
آگهی تغییرات انجمن خیریه حضرت خدیجه ع یزد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1062 و شناسه ملی 14002529324
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/05/1398 و تائیدیه شماره 10014 مورخ 20/08/1398 فرمانداری استان یزد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1) سمت هیئت مدیره تا تاریخ 10/05/1400 بقرار ذیل تعیین گردید: آقای محمدرضا شهسواری به شماره ملی 4430450579 بعنوان رئیس هیأت مدیره و عضو اصلی هیأت مدیره و آقای روح الله پهلوانیان به شماره ملی 4431749721 بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و عضو اصلی هیأت مدیره و آقای رضا پهلوانیان به شماره ملی 4433657103 بعنوان خزانه دار و عضوعلی البدل هیأت مدیره و آقای حسین پهلوانیان به شماره ملی 4430440867 بعنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیأت مدیره 2)به استناد ماده 31 اساسنامه مصوب حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. ش980906853549499 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14911299
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان ترابری ریلی نوین پارس شرکت تعاونی به شماره ثبت 15518 و شناسه ملی 14005006600
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ 02/07/1398 برابر تاییدیه به شماره49907 مورخ 27/08/1398 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان یزدتصمیمات ذیل اتخاذشد: اعضاهیئت مدیره به قرارذیل بمدت سه سال انتخاب گردیدند: آقای محمدرضاشهسواری به کدملی4430450579و آقای امیرحسین رضائی نژاد به کدملی4420186550و آقای محمدحسین جوکاربه کدملی 4430837041و آقای ناصرظهوری مهریزی به کدملی 4469932760و آقای علی استادی مهرجردی به کدملی 4432626720 به سمت اعضااصلی هیئت مدیره و آقای محمدرضارضائی نژادو آقای محموددانافردو آقای کاظم دهقان منشادی به سمت اعضاعلی البدل و آقای مرتضی رئیس زاده اردکانی به کدملی4432596821به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضالطیفی به کدملی4431447571به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش980902883983330 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14911309
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان ترابری ریلی نوین پارس شرکت تعاونی به شماره ثبت 15518 و شناسه ملی 14005006600
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/07/1398برابرتاییدیه به شماره49907 مورخ 27/08/1398 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان یزدتصمیمات ذیل اتخاذشد: آقای محمدرضاشهسواری به کدملی 4430450579بنمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویریزدبه سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین رضائی نژادبه کدملی 4420186550بنمایندگی شرکت پیشگامان کاروسرمایه هوشمند به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین جوکاربه کدملی 4430837041 بنمایندگی شرکت تعاونی رسانه پارس به سمت مدیرعامل ومنشی هیئت مدیره و آقای ناصرظهوری مهریزی به کدملی 4469932760 بنمایندگی شرکت تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان یزدفرداو آقای علی استادی مهرجردی به کدملی 4432626720 بنمایندگی شرکت پیشگامان آتیه کویر به سمت اعضااصلی هیئت مدیره هریک برای مدت سه سال انتخاب شدندوحق امضاکلیه قراردادها و اسنادرسمی وتعهدآوربانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاآقای محمدحسین جوکار مدیرعامل و توام با امضاآقای محمدرضا شهسواری رئیس هیئت مدیره ودرغیاب آقای محمدرضاشهسواری توأم با امضا آقای ناصرظهوری مهریزی عضواصلی هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضامدیرعامل و در غیاب وی با امضاآقای محمدرضا شهسواری رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش980902445862267 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14771515
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۲۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۳۴۳۶
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثربه شماره ثبتxxx۳۱وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۶به استنادصورتجلسه هیأت مدیره مورخ۲۲/۰۵/xxx۸برابرتاییدیه به شمارهxxx۱۲مورخ۲۷/۰۵/xxx۸اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان یزدتصمیمات ذیل اتخاذشد:آقای امیرحسین رضائی نژادبه کدملیxxxxxxxxx۰بنمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویریزدبه سمت رئیس هیأت مدیره وآقای علی استادی مهرجردی به کدملیxxxxxxxxx۰بنمایندگی شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصرارتباطات به سمت نایب رئیس هیأت مدیره وآقای محمدرضارضائی نژادبه کدملیxxxxxxxxx۳بنمایندگی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به سمت منشی هیأت مدیره وآقای جمال قضاوتی به کدملیxxxxxxxxx۳بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کاروسرمایه هوشمندبعنوان عضو اصلی هیأت مدیره وآقای غلامرضاپورفلاح بافقی به کدملیxxxxxxxxx۰بنمایندگی مؤسسه کوثر یزدبعنوان عضواصلی هیأت مدیره وآقای محمدرضاشهسواری به کدملیxxxxxxxxx۹به سمت مدیرعامل(خارج ازهیأت مدیره)برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه قراردادهاواسنادرسمی وتعهدآوربانکی از قبیل چک، سفته، برات واوراق بهاداربا امضاآقایان محمدرضاشهسواری مدیرعامل وآقای امیرحسین رضائی نژادرئیس هیأت مدیره ودرغیاب آقای امیرحسین رضائی نژادبا امضاآقای علی استادی مهرجردی نایب رئیس هیأت مدیره ومهر شرکت دارای اعتبار است واسناد عادی و نامه ها با امضامدیرعامل ودرغیاب وی با امضاآقای امیرحسین رضائی نژاد رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14591773
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای پیشگامان گسترش امید میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۳۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۰۲/xxx۸ و تائیدیه شماره xxx/ ص/ ۹۸ مورخ ۰۹/۰۲/۹۸ بیمه تعاون ( تعاونی سهامی عام ) تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای امیرحسین رضائی نژاد کدملی xxxxxxxxx۰ آقای هادی خبیری پور کدملی xxxxxxxxx۰ آقای محمد رضا شهسواری کدملی xxxxxxxxx۹ آقای سیدمحسن پورحسینی کدملی xxxxxxxxx۳ آقای علی حجت کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و آقای سیدحسین کوزه‌گر بعنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ - آقای محمد گلورد زاده کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود دانافرد کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ - روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14542619
آگهی تغییرات شرکت اکسیر کشاورزی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۴۴۲۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - اعضای هیئت مدیره عبارتند از : موسسه خیریه احسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای محمدرضا شهسواری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ - شرکت تعاونی شهید قندی به شماره ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای ابوالقاسم خواجه منصوری کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمدرضا قاسمپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ - صورتهای مالی از تاریخ ۰۱/۰۸/۹۶ لغایت ۳۰/۰۷/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت ۳ - آقای محمد هادی اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی دهقانی محمد آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۴ - روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14446696
آگهی تغییرات شرکت سنگ سرام شایان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۱۱۵۸
آگهی تغییرات شرکت سنگ سرام شایان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ناصررجبی به کدملی xxxxxxxxx۳ وآقای محمدرضا شهسواری به کدملی xxxxxxxxx۹ وشرکت چند منظوره شهید قندی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای حامدقاسمیان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی وآقای منصورآقاشیرمحمدی یزدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشارپیمان یزدجهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14446700
آگهی تغییرات شرکت سنگ سرام شایان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۱۱۵۸
آگهی تغییرات شرکت سنگ سرام شایان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدرضا شهسواری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره وابوالقاسم خواجه منصوری به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تعاونی چند منظوره شهیدقندی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وناصررجبی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل وعضوکلاهریک به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اسنادواوراق بهاداروتعهدآورشرکت وسایر نامه‌های عادی واداری با امضامشترک مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره ودرغیاب وی بانایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236351
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پرتو امید یزد کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۷۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ـ آقای محمدرضا قاسمپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدرضا شهسواری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت اکسیر کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند۲ ـ خانم مرضیه زارع رحیم آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، خانم معصومه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند۳ ـ روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد۴ ـ صورتهای مالی منتهی به سال ۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14127225
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی همگام هوده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۰۷۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از: آقای محمدرضا شهسواری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای داود طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمدرضا قاسمپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دو سال انتخاب ۲ ـ آقای مهدی زمانی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه زارع رحیم آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14114619
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه بازرگانی همگام هوده درتاریخ ۱۹/۰۴/xxx۷ به شماره ثبت xxx۷۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید، فروش، واردات، صادرات، تولید، بسته بندی، توزیع انواع مواد، مصالح و ابزار های ساختمانی و تجهیزات و ماشین آلات وابسته، انواع مواد غذایی و محصولات دامی، دریایی و کشاورزی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی .احداث کارخانجات تولیدی، صنایع تبدیلی و انبارها و سردخانه های مورد نیاز .اخذ کارت بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی و بین المللی، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و تضمین خود و دیگران و کلیه فعالیت های مرتبط با موضوع شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد - شهرستان یزد - بخش مرکزی - شهر یزد-محله صفائیه جوادالائمه-بلوار جواد الائمه-خیابان اندیشه-پلاک ۰-مجتمع مسکونی الماس دو-بلوک A-طبقه همکف-واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷ نزد بانک ملی ایران شعبه یزد با کدxxx۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای داود طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای اکبر طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محمدرضا شهسواری به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدرضا قاسم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد ها عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و سایر اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مهدی زمانی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سید حسن سعیدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13927815
آگهی تغییرات شرکت اندیشه راه سلامت ارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۵۴۶۸۰
آگهی تغییرات شرکت اندیشه راه سلامت ارس سهامی خاص به شماره ثبتxxx۶۲وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۰به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۰/xxx۶آقای محمدرضاشهسواری به کدملی xxxxxxxxx۹وآقای حسن سعیدی نسب به کدملی xxxxxxxxx۶وآقای محمدرضا قاسم پوربه کدملی xxxxxxxxx۹وآقای افشین کربلایی به کدملی xxxxxxxxx۴وآقای علی مرزنگوشی به کدملی xxxxxxxxx۱وآقای حسین قاسم پوربه کدملی xxxxxxxxx۴و اقای حسن رحیم پور به کدملی xxxxxxxxx۹به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13927833
آگهی تغییرات شرکت اندیشه راه سلامت ارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۵۴۶۸۰
آگهی تغییرات شرکت اندیشه راه سلامت ارس سهامی خاص به شماره ثبتxxx۶۲وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۶تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای محمد رضا شهسواری به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای حسن رحیم پور به کدملی xxxxxxxxx۹به سمت نایب رئیس هیت مدیره وآقای حسین قاسم پور به کدملی xxxxxxxxx۴به سمت مدیرعامل و عضو وآقای حسن سعیدی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره وآقای محمد رضا قاسم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت عضو هیات مدیره وآقای افشین کربلایی به کدملی xxxxxxxxx۴به سمت عضو هیات مدیره وآقای علی مرزنگوشی به کدملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیات مدیره کلاهریک به مدت دوسال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اسناد و اوراق بهاداروتعهدآور شرکت و سایر نامه های عادی واداری باامضاء مشترک ثابت رییس هیات مدیره با مدیرعامل ودر غیاب مدیرعامل با نایب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13813163
آگهی تغییرات شرکت چند منظوره شهید قندی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۲۷۰۷
آگهی تغییرات شرکت تعاونی چند منظوره شهید قندی به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالقاسم خواجه منصوری بعنوان رئیس هیئت مدیره وآقای محمدرضا شهسواری بعنوان نائب رئیس هیات مدیره وآقای احمدعلی تقوی بافقی بعنوان منشی هیات مدیره وآقای مرتضی شهسواری بعنوان مدیرعامل هریک برای مدت سه سال انتخاب گردیدندوکلیه اسناد رسمی و اوراق بهاداروتعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وبا امضاء ثابت مدیرعامل آقای مرتضی شهسواری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ همراه با امضاء رئیس هیات مدیره آقای ابوالقاسم خواجه منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ در غیاب آقای ابوالقاسم خواجه منصوری توأم با امضای نایب رئیس هیات مدیره آقای محمدرضا شهسواری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بهمراه مهر شرکت معتبر است وکلیه نامه‌ها و مکاتبات عادی شرکت با امضاءمدیرعامل آقای مرتضی شهسواری ودرغیاب وی رئیس هیات مدیره آقای ابوالقاسم خواجه منصوری همراه با مهر شرکت معتیر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13772668
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۲۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۳۴۳۶
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثربه شماره ثبت xxx۳۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین رضائی نژادبه کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزدبه سمت رئیس هیئت مدیره وآقای جمال قضاوتی به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمندعنوان عضو اصلی هیئت مدیره وآقای محمدرضا رضائی نژادبه کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای حمیدرضاقمی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به سمت منشی هیئت مدیره وآقای غلامرضا پورفلاح بافقی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی مؤسسه کوثر یزدبعنوان عضو اصلی هیئت مدیره وآقای محمدرضا شهسواری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) هریک برای مدت سه سال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه قراردادهاواسناد رسمی وتعهدآوربانکی ازقبیل چک، سفته، برات و اوراق بهاداربا امضای آقایان محمد رضا شهسواری مدیرعامل و آقای امیرحسین رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب آقای امیرحسین رضائی نژاد با امضای آقای محمد رضا رضائی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء آقای امیرحسین رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736267
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۲۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۳۴۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ برابرتاییدیه به شماره xxx۷۶ مورخ ۰۷/۰۹/xxx۶ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان یزدتصمیمات ذیل اتخاذ شد: باتوجه به استعفای آقای غلامرضا رضائی از سمت مدیرعاملی شرکت در نتیجه آقای محمد رضا شهسواری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقایان محمد رضا شهسواری مدیرعامل و آقای امیرحسین رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب آقای امیرحسین رضائی نژاد با امضای آقای محمد رضا رضائی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء آقای امیرحسین رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13522058
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای پیشگامان گسترش امید میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۳۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرارذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین رضائی نژاد دارنده کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای هادی خبیری پوربه کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا شهسواری به کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای سیدمحسن پورحسینی فراشاه به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی حجت به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سیدعلیرضا محمودی بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای محمد گلورد زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود دانافردبه کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوصورتهای مالی منتهی به سالهای ۹۳ و ۹۴ و ۹۵ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13367227
آگهی تغییرات شرکت نوین کاشی یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۲۰۵۷
آگهی تغییرات شرکت نوین کاشی یزدسهامی خاص به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالقاسم خواجه منصوری به کدملی xxxxxxxxx۵ نمایندگی ازشرکت تعاونی چندمنظوره شهید قندی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و آقای ناصر رجبی به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمدحسین شهسواری به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمدرضا شهسواری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای احمدعطارهابه کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدعلی اکبرمیرزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشکذر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214450
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه نگار کویر ایساتیس یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۴۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۲۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی سفید ک. م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی موسسه خیریه فرهنگی جوادالائمه ش. م xxxxxxxxx۴۰ و آقای محمد مهدی آراسته ک. م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه کویر یزد ش. م xxxxxxxxx۲۴ و آقای مسعود فانیان ک. م xxxxxxxxx۳ و آقای محمدرضا شهسواری ک. م xxxxxxxxx۹ و آقای غلامرضا پور فلاح بافقی ک. م xxxxxxxxx۰. خانم زهرا عبدالرضازابه کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد علی نبی پور به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214466
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه نگار کویر ایساتیس یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۴۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۲۵۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامعلی سفید به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از موسسه خیریه فرهنگی جوادالائمه ش. م xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا شهسواری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مهدی آراسته به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه کویر یزد ش. م xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود فانیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا پور فلاح بافقی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود برادران به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. حق امضاء اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و امضاء نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13120544
آگهی تغییرات شرکت سنگ سرام شایان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۱۱۵۸
پیرو آگهی تغییرات به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ xxx۵/۰۵/۰۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۵/۰۸/۰۲ اعلام میدارداشتباها نام خانم الهام رجبی به عنوان عضوهیات مدیره تایپ شده_است که صحیح آن به شرح ذیل می‌با شد: اعضا هیات مدیره عبارتند از ناصر رجبی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و محمد رضا شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و ابوالقاسم خواجه منصوری به عنوان نماینده حقوقی چندمنظوره شهید قندی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ که به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13108586
آگهی تغییرات خیریه حامی جامعه هدف معلولین یزد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۸۰۷۴
آگهی تغییرات موسسه خیریه حامی جامعه هدف معلولین یزدبه شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا رضائی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید حسین حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت خزانه دار و آقای سید محمد باقر رکن الدینی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وحق امضاکلیه مکاتبات رسمی موسسه باامضای مدیرعامل حمید شهسواری ودر غیاب او رییس هیات مدیره محمدرضا شهسواری با مهر موسسه معتبر خواهد_بودوکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رییس هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13108592
آگهی تغییرات خیریه حامی جامعه هدف معلولین یزد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۸۰۷۴
آگهی تغییرات موسسه خیریه حامی جامعه هدف معلولین یزدبه شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید محمد باقر رکن الدینی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سید حسین حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدرضا شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدرضا رضائی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت سه سال انتخاب گردیدندو آقای سید مهدی نبویان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی وخانم مهدیه بهاری فر به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدواساسنامه جدید مشتمل بر ۳ فصل و ۳۷ ماده و ۲۵ تبصره جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086993
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۸۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۴۴۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ وبرابر نامه شماره xxxxxx مورخ ۸/۷/xxx۵ اداره تعاون، کار و رفاه ا جتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا رضائی نژادکد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا شهسواری کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسین پهلوانیان به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به سمت عضو هیئت مدیره - آقای حمیدرضا کریم نژآد کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات به سمت منشی هیئت مدیره - آقای عبدالرسول دوران کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و آقای سید محمد صیادی کد ملی xxxxxxxxx۱ (خارج ار اعضا) به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت سه سال انتخاب گردیدند وکلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای سید محمد صیادی (مدیر عامل) توام با امضای متغییر آقای محمدرضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب آقای محمد رضا رضائی نژاد همراه با امضای آقای حسین پهلوانیان و مهمور به مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای آقای سیدمحمد صیادی مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء آقای محمد رضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086999
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۸۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۴۴۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ وبرابر نامه شماره xxxxxx مورخ ۸/۷/xxx۵ اداره تعاون، کار و رفاه ا جتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویت قرار گرفت. - شرکت تعاونی پیشگامان کویر به نمایندگی آقای محمد رضا رضائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳، شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس به نمایندگی آقای محمد رضا شهسواری به شماره ملی xxxxxxxxx۹، شرکت سرمایه گذاری کار و سرمایه هوشمند به نمایندگی آقای عبد الرسول دوران به شماره ملی xxxxxxxxx۳، شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات به نمایندگی آقای حمید رضا کریم نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به نمایندگی آقای حسین پهلوانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمود دانافرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای امیر حسین رضائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. - مرتضی رئیس زاده اردکانی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. با کاهش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۱. xxx. xxx. xxx ریال به مبلغ ۱۰. xxx. xxx. xxx ریال وتغییر ارزش اسمی سهم از xxx. xxx ریال به xxx. xxx ریال و تعداد سهام xxx۸۵ موافقت گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13026805
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پرتو امید یزد کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۷۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای محمدرضا شهسواری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدرضا قاسمپور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ شرکت اکسیر کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی ابوالقاسم خواجه منصوری برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ خانم مرضیه زارع رحیم آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و سرکار خانم معصومه سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند ۳ روزنامه پیمان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۴ صورتهای مالی منتهی به سال ۹۳ مود تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12929193
آگهی تغییرات شرکت سنگ سرام شایان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۱۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم الهام رجبی به کد ملی xxxxxxxxx۴ وآقای ناصر رجبی به کدملی xxxxxxxxx۳ وآقای محمد رضا شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۹ وآقای ابوالقاسم خواجه منصوری به عنوان نماینده حقوقی چندمنظوره شهید قندی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند وخانم حامد قاسمیان به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی وآقای منصور آقا شیرمحمدی یزدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید و روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد و صورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ بتصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12929206
آگهی تغییرات شرکت سنگ سرام شایان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۱۱۵۸
آگهی تغییرات شرکت سنگ سرام شایان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای ناصر رجبی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل وآقای ابوالقاسم خواجه منصوری به کدملی xxxxxxxxx۵ به نماینده قانونی چندمنظوره شهید قندی به کدملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدندوحق امضاکلیه اسنادواوراق بهاداروتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل ورییس هیات مدیره ودرغیاب رییس هیات مدیره بانایب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12788918
آگهی تغییرات شرکت اتحادیه تخصصی شرکت‌های تعاونی امور زیر بنایی پیشگامان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۲۸۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۱۵۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۱۷/۱۲/۹۴ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (معاونت امور تعاون) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آفای محمد رضا رضایی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد آقای حمید رضا قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس آقای سیروس اشرف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان نصف جهان آقای حمید رضا کریم نژادبه شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات آقای محمد رضا شهسواری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد آقای علی رضا طرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر پرشیا آقای محمد رضا بابایی دره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر بعنوان اعضای اصلی و آقای مرتضی رئیس زاده اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر دیار کریمان و آقای علی یوسفی سهزابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کاسپین بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت ۳ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی دانشگر محاسب و آقای سیدعلی سجادی بافقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمود دانا فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزاد رای امین بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12788938
آگهی تغییرات شرکت اتحادیه تخصصی شرکت‌های تعاونی امور زیر بنایی پیشگامان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۲۸۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۱۵۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۱۷/۱۲/۹۴ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا رضایی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره حمید رضا قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا طرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت منشی هیئت مدیره انتخاب شدند وآقای محمدرضا رضائی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل برای مدت ۳ سال انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور، چک، سفته و برات با امضاء ثابت آقای محمد رضا رضائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مدیرعامل و آقای حمید رضا قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره با امضای آقای محمد رضا شهسواری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو هیئت مدیره ممهور به مهر اتحادیه دارای اعتبار می‌باشد و اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضاء آقای محمدرضا رضائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای آقای حمید رضا قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر اتحادیه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12615594
آگهی تغییرات شرکت عمران پرديس يزد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۰۰۶۱
آگهی تغییرات شرکت عمران پردیس یزدسهامی خاص به شماره ثبت xxx۲وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۱به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۱۰/xxx۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای محمدرضا شهسواری به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل وآقای سیدمحمدباقر رکن الدینی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای غلامعلی سفید به کدملیxxxxxxxxx۲به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری وتوسعه نگار کویر ایساتیس یزدبه شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وحق امضاکلیه اسناد و اوراق بهاداروتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل وهر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12277989
آگهی تغییرات شرکت مهد قرآن جواد الائمه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۴۰۶۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۳/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :۱)اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۳/۱۱/xxx۵ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:آقای حمیدرضا مطهریان به کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای غلامعلی سفید به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدرضا شهسواری به کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدحسین خورشیدنام به کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای سیدمحمد دعائی به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا عطائی یزد به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمدحسین ابدی به کدملی xxxxxxxxx۱ (اعضای اصلی هیئت مدیره) و آقای علی اکبر اعتمادیان به کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا شایق به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد فقیه خراسانی به کدملی xxxxxxxxx۹ (اعضای علی البدل هیئت مدیره) ۲)آقای سیدمهدی موسوی اطهر به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حجت الله شفیع به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12060165
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان کویر پرشیا شرکت تعاونی سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۳۴۱۲۲ و شناسه‌ملی ۱۰۸۴۰۴۳۰۴۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا شهسواری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای سید محمد صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وآقای محمدرضا رضائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ وآقای عباس محمودیان اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ وآقای مهدی طامهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ همگی به سمت اعضا اصلی هئیت مدیره و آقای حسن رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ وآقای بشیر خانزاده چرخاب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ موسسه حسابرسی مدیریت دانشگر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی قانونی آقای محمدتقی رضائی بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی آقای جعفر باقری بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ تراز نامه و عملکرد سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9389519
آگهی تغییرات شرکت چند منظوره شهید قندی شرکت تعاونی به‌شماره‌ثبت ۱۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۲۷۰۷
آگهی تغییرات شرکت تعاونی چند منظوره شهید قندی به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت سه سال انتخاب گردیدند:محمدرضا شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و مرتضی شهسواری به کدملی xxxxxxxxx۷ومحمود دانافردبه کد ملی xxxxxxxxx۷واحمد عطارها به کدملی xxxxxxxxx۳ و محمدگلوردزاده به کد ملیxxxxxxxxx۷ اعضای اصلی هیئت مدیره و علی جوان نژادبه کد ملی xxxxxxxxx۲ومحمدرضا کفاش زاده به کد ملی xxxxxxxxx۷اعضای علی البدل هیئت مدیره ومحمدکاظم دری به کدملیxxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی وفاطمه تقوی بافقی به کد ملی xxxxxxxxx۰بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669391
آگهی تغییرات شرکت سنگ سرام شایان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۱۱۵۸
آگهی تغییرات شرکت سنگ سرام شایان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای ناصر رجبی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و آقای ابوالقاسم خواجه منصوری به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نماینده قانونی شهید قندی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷وآقای محمد رضا شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۹ وآقای منصورآقا شیرمحمدی یزدی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل وآقای مصطفی کامرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید.وروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد وصورتهای مالی منتهی به سال ۹۲بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669394
آگهی تغییرات شرکت سنگ سرام شایان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۱۱۵۸ به‌استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای ابوالقاسم خواجه منصوری به کد ملی ۴۴۳۲۰۹۱۵۲۵ به‌سمت نماینده قانونی شهید قندی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۲۷۰۷
نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محمد رضا شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای ناصر رجبی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وحق امضاکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات،قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رییس هیئت مدیره و در غیاب رییس هیئت مدیره با نایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1654505
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پرتو امید یزد کویر سهامی خاص شماره ثبت ۸۸۷۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۷۰۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ صورتهای مالی سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ ـ آقای محمدرضا شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۹، آقای محمدرضا قاسم پور به کد ملی xxxxxxxxx۹، آقای ابوالقاسم خواجه منصوری به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت اکسیر کشاورزی بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۴ ـ خانم مرضیه زارع رحیم آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و خانم معصومه سلطانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1578528
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس به‌شماره‌ثبت ۳۳۵۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۱۸۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۲ و تاییدیه شماره xxx۳۱ مورخ ۲۱/۴/xxx۳ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا رضائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی محمدرضا شهسواری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سید علی اکبر جلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت منشی هیئت مدیره علی یوسفی سهزابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضای آقای علی یوسفی مدیرعامل و آقای محمدرضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب آقای محمدرضا رضائی نژاد توام با امضای آقای محمد رضا شهسواری نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای آقای محمدرضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563167
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه نگار کویر ایساتیس یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۴۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۲۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامعلی سفید (به نمایندگی موسسه خیریه فرهنگی جوادالائمه) و آقای محمد مهدی آراسته (به نمایندگی مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه کویر یزد) و آقای مسعود فانیان و آقای محمد رضا شهسواری و آقای غلامرضا پور فلاح بافقی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند که: آقای غلامعلی سفید به کدملی: xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از موسسه خیریه فرهنگی جوادالائمه به سمت (رئیس هیئت مدیره) و آقای محمدرضا شهسواری به کدملی: xxxxxxxxx۹ به سمت (نائب رئیس هئیت مدیره) و آقای محمد مهدی آراسته به کدملی: xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه کویر یزد به سمت (عضو هئیت مدیره) و آقای مسعود فانیان به کدملی: xxxxxxxxx۳ به سمت (عضو هیئت مدیره) و آقای غلامرضا پور فلاح بافقی به کدملی: xxxxxxxxx۰ به سمت (عضو هیئت مدیره) وآقای سید حسام الدین طباطبایی هنزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل (خارج از شرکا و خارج از اعضاء هیئت مدیره) وحق امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها وعقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت و امضای نامه های اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. خانم زهرا عبدالرضا زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدعلی نبی پور به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1306927
آگهی تغییرات شرکت عمران پردیس یزد سهامی خاص شماره ثبت ۸۱۴۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۰۰۶۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیده اند: ۱ ـ آقایان سید محمد باقر رکن الدینی کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ غلامعلی سفید کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا شهسواری کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ـ واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1309520
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد شماره ثبت ۳۱۵۶ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۰۱۵۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ تراز مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت ۲ ـ اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل بمدت ۳ سال انتخاب گردیدند ۳ ـ آقایان محمدرضا رضائی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ علی یوسفی سهزابی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ محمد علی شهاب به کد ملی xxxxxxxxx۲ و محمدرضا شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و سیروس اشرف زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان علیرضا طرازی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و امیرحسین کوهساری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقایان محمدرضا رضائی نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره و علی یوسفی سهزابی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیروس اشرف زاده بسمت منشی هیئت مدیره بمدت ۳ سال انتخاب و آقای محمدرضا رضائی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ برات و اوراق بهادار با امضای آقای محمدرضا رضائی نژاد مدیرعامل و آقای محمدرضا شهسواری عضو اصلی هیئت مدیره و در غیاب آقای محمدرضا شهسواری توام با امضای آقای علی یوسفی سهزابی نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای آقای علی یوسفی سهزابی نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ـ واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1239953
آگهی تغییرات شرکت طلوع شمس جانبازان یزد سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۵۳۹۶
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیده اند: ۱ ـ آقای محمدرضا شهسواری کد ملی xxxxxxxxx۹، حاج علی حاج مهدیی کد ملی xxxxxxxxx۱، محمد کاظم دشتی کد ملی xxxxxxxxx۹، علی شمسی کد ملی xxxxxxxxx۸ و غلامحسین کیانی مروست کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضا اصلی و آقای علی محمد احسان زاده کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند ۲ ـ آقای حسین زارع کد ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا ادهمی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ ـ روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ۴ ـ صورتهای مالی سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت ۵ ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای علی شمسی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا شهسواری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین دیبند خسروی خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یا با یکی از رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1219136
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی خاص شماره ثبت ۹۸۲۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ آقای محمد هادی اسلامی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد گلورد زاده به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۲ ـ روزنامه پیمان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ۳ ـ صورتهای مالی سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت ۴ ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: با توجه به استعفای آقای علی حجت از سمت مدیرعاملی آقای امیر حسین رضائی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و آقایان محمدرضا شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تعاونی چند منظوره شهید قندی شماره ثبت xxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا رضائی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد شماره ثبت xxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی حجت بعنوان نماینده شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات شماره ثبت xxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ برات و اوراق بهادار با امضای آقای امیر حسین رضائی نژاد مدیرعامل و هریک از اعضای هیئت مدیره توام با امضای مدیر امور مالی که از طرف شرکت معرفی می گردد همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای آقای محمدرضا رضائی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ـ واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1209504
آگهی تاسیس شرکت اقتصاد مشاور فرنام سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۰۴۶۶
شرکت فوق در تاریخ ۲۹/۰۷/xxx۲ شماره ثبت xxx۳۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۰۷/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود.
۱ ـ موضوع شرکت: مشاوره در امور اقتصادی ـ بازرگانی ـ واردات ـ صادرات ـ ترخیص کالا برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و بقیه بشرح ماده ۲ اساسنامه و ضمنا انجام کلیه فعالیت ها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد.
۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
۳ ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان یزد ـ شهر یزد ـ بلوار شهیدان اشرف ـ مجتمع الماس ـ واحد xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۷ ـ همراه مدیرعامل xxxxxxxxx۶۰
۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸/xxx۹ مورخ ۱۴/۰۷/xxx۲ نزد بانک صادرات شعبه صفاییه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای محمدرضا قاسم پور کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای محمدرضا شهسواری کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای محمدرضا میرزا اسمعیل کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ آقای محمدرضا میرزا اسمعیل کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم میترا باقری کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای علی دهقانی محمد آبادی کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137997
آگهی تاسیس موسسه خیریه حامی جامعه هدف معلولین یزد شماره ثبت ۱۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۸۰۷۴
موسسه فوق در تاریخ ۰۹/۰۵/xxx۲ شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۰۹/۰۵/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ ـ موضوع موسسه: در حوزه توانبخشی و اشاعه فرهنگ مشارکت و جلب کمکهای مردمی به منظور توانمندی و ارتقای سطح زندگی و بقیه بشرح ماده ۷ اساسنامه و ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد.
۲ ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
۳ ـ مرکز اصلی موسسه: ۱ ـ۳ ـ استان یزد ـ شهر یزد ـ صفائیه ـ ب شهیدان اشرف ـ بلوار بوستان ـ پ ۹۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴ ـ همراه مدیرعامل xxxxxxxxx۵۳
۴ ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران موسسه:
۱ ـ۵ ـ آقای محمدرضا شهسواری کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ۵ ـ آقای مهدی مقوم کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره.
۳ ـ۵ ـ آقای محمدرضا بهشتی بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ ـ۵ ـ آقای سید حسین حسینی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره.
۵ ـ۵ ـ آقای سید محمد باقر رکن الدینی کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره.
۶ ـ۵ ـ آقای حمید شهسواری بسمت عضو هیئت مدیره.
۷ ـ۵ ـ آقای محمدرضا رضائی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره.
۸ ـ ۵ ـ آقای حسام قدیری هراتی بسمت خزانه دار بعنوان اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۷/۰۵/xxx۵ انتخاب گردیدند.
۹ ـ ۵ ـ آقای سید حسین حسینی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۰۷/۰۵/xxx۴ انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و با مهر موسسه معتبر خواهد بود.
۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای سید مهدی نبویان بعنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم مهدیه بهاری فر کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910639
آگهی تغییرات شرکت ایده آل بتن یزد سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۲۹۴۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ آقای ابوالقاسم خواجه منصوری به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی، آقای محمد حسن جوکار بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'پیمان یزد' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۰۷/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید علی خبیری و آقای محمدرضا شهسواری کد ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت تعاونی چند منظوره شهید قندی شماره ثبت xxx۳ با نمایندگی آقای مرتضی شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۲۵/۰۷/xxx۳.
۴ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید علی خبیری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا شهسواری کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی چند منظوره شهید قندی با نمایندگی آقای مرتضی شهسواری به کد ملیxxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۷ (خارح از اعضا هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۵/۰۷/xxx۳.
۵ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۰۳/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910632
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد شماره ثبت ۳۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۰۱۵۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۰۷/xxx۱ و تاییدیه بشماره xxx۴۰ مورخ ۳۰/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
۳ ـ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ابتکار آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
۴ ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۱ آقای محمد رضا رضایی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضای محمد رضا رضایی نژاد مدیرعامل و محمد رضا شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی هیئت مدیره و در غیاب محمد رضا شهسواری توام با امضای علی یوسفی سهزابی به کد ملی xxxxxxxxx۱ نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای محمدرضا شهسواری عضو اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9627686
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد شماره ثبت ۳۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۰۱۵۳
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۰۷/xxx۱ و تاییدیه بشماره xxx۴۰ مورخ ۳۰/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱‌ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید

۳‌ـ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ابتکار آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند

۴‌ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۱ آقای محمد رضا رضایی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضای محمد رضا رضایی نژاد مدیرعامل و محمد رضا شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۹ عضو اصلی هیئت مدیره و در غیاب محمد رضا شهسواری توام با امضای علی یوسفی سهزابی به کد ملی xxxxxxxxx۱ نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای محمدرضا شهسواری عضو اصلی هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11041750
آگهی تغییرات شرکت ایده آل بتن یزد سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۲۹۴۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای ابوالقاسم خواجه منصوری به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی، آقای محمد حسن جوکار بعنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'پیمان یزد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۰۷/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید علی خبیری و آقای محمدرضا شهسواری کد ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت تعاونی چند منظوره شهید قندی شماره ثبت xxx۳ با نمایندگی آقای مرتضی شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۲۵/۰۷/xxx۳.

۴‌ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید علی خبیری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا شهسواری کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی چند منظوره شهید قندی با نمایندگی آقای مرتضی شهسواری به کد ملیxxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۷ (خارح از اعضا هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۵/۰۷/xxx۳.

۵‌ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۰۳/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری‌ واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات