امیرحسین رضائی نژاد

آقای امیرحسین رضائی نژاد

کد ملی 442018xxxx
گراف ارتباطات
18
شرکت‌ها
34
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14937126
آگهی تغییرات شرکت سردخانه های گروه تعاونی پیشگامان کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14352 و شناسه ملی 10840449440
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره و سمت هریک عبارت است از: آقای محمدرضا شهسواری به شماره ملی 4430450579 به نمایندگی از شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر به شناسه ملی 10840433436 و آقای سیدمحمد سیدحسینی به شماره ملی 4432475773 و آقای امیرحسین رضائی نژاد به شماره ملی 4420186550 که آقای سیدمحمد سیدحسینی به سمت مدیرعامل و آقای محمدرضا شهسواری به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای امیرحسین رضائی نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2) کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و اسناد مالی و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد 3) خانم طیبه مسگرنژاد دارنده کدملی 4431668780 به سمت بازرس اصلی و آقای هادی خبیری پور دارنده کدملی 4432847050 به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند 4) روزنامه پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش980917545803319 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14911299
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان ترابری ریلی نوین پارس شرکت تعاونی به شماره ثبت 15518 و شناسه ملی 14005006600
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ 02/07/1398 برابر تاییدیه به شماره49907 مورخ 27/08/1398 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان یزدتصمیمات ذیل اتخاذشد: اعضاهیئت مدیره به قرارذیل بمدت سه سال انتخاب گردیدند: آقای محمدرضاشهسواری به کدملی4430450579و آقای امیرحسین رضائی نژاد به کدملی4420186550و آقای محمدحسین جوکاربه کدملی 4430837041و آقای ناصرظهوری مهریزی به کدملی 4469932760و آقای علی استادی مهرجردی به کدملی 4432626720 به سمت اعضااصلی هیئت مدیره و آقای محمدرضارضائی نژادو آقای محموددانافردو آقای کاظم دهقان منشادی به سمت اعضاعلی البدل و آقای مرتضی رئیس زاده اردکانی به کدملی4432596821به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضالطیفی به کدملی4431447571به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزدجهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش980902883983330 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14911309
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان ترابری ریلی نوین پارس شرکت تعاونی به شماره ثبت 15518 و شناسه ملی 14005006600
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/07/1398برابرتاییدیه به شماره49907 مورخ 27/08/1398 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان یزدتصمیمات ذیل اتخاذشد: آقای محمدرضاشهسواری به کدملی 4430450579بنمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویریزدبه سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین رضائی نژادبه کدملی 4420186550بنمایندگی شرکت پیشگامان کاروسرمایه هوشمند به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین جوکاربه کدملی 4430837041 بنمایندگی شرکت تعاونی رسانه پارس به سمت مدیرعامل ومنشی هیئت مدیره و آقای ناصرظهوری مهریزی به کدملی 4469932760 بنمایندگی شرکت تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان یزدفرداو آقای علی استادی مهرجردی به کدملی 4432626720 بنمایندگی شرکت پیشگامان آتیه کویر به سمت اعضااصلی هیئت مدیره هریک برای مدت سه سال انتخاب شدندوحق امضاکلیه قراردادها و اسنادرسمی وتعهدآوربانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاآقای محمدحسین جوکار مدیرعامل و توام با امضاآقای محمدرضا شهسواری رئیس هیئت مدیره ودرغیاب آقای محمدرضاشهسواری توأم با امضا آقای ناصرظهوری مهریزی عضواصلی هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضامدیرعامل و در غیاب وی با امضاآقای محمدرضا شهسواری رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش980902445862267 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14854157
آگهی تغییرات شرکت تولید فرآورده های میوه ای و آبمیوه پیشگامان کویر یزد شرکت تعاونی به شماره ثبت 17381 و شناسه ملی 14007327686
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولید فرآورده های میوه ای و آبمیوه پیشگامان کویر یزدبه شماره ثبت17381وشناسه ملی 14007327686 به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 28/06/1398برابرتاییدیه به شماره43275مورخ23/07/1398اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان یزدتصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای محمدرضا رضائی نژاد به کدملی 4432197463به سمت رئیس هیأت مدیره وآقای امیرحسین رضائی نژاد به کدملی4420186550به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای سیدمحمد سیدحسینی به کدملی4432475773به سمت منشی هیأت مدیره وآقای سیدمحمدرضا سیدحسینی به کدملی 4430706281 به سمت مدیرعامل هریک برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و حق امضاکلیه قراردادهاواسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای سیدمحمدرضا سیدحسینی مدیرعامل و آقای محمدرضا رضائی نژاد رئیس هیأت مدیره و در غیاب آقای محمدرضا رضائی نژاد توأم با امضای آقای امیرحسین رضائی نژاد نایب رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء آقای محمدرضا رضائی نژاد رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش980723580461968 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14854159
آگهی تغییرات شرکت تولید فرآورده های میوه ای و آبمیوه پیشگامان کویر یزد شرکت تعاونی به شماره ثبت 17381 و شناسه ملی 14007327686
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولید فرآورده های میوه ای و آبمیوه پیشگامان کویر یزدبه شماره ثبت17381وشناسه ملی14007327686به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/06/1398برابرتاییدیه به شماره43275مورخ23/07/1398اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان یزداعضا هیأت مدیره به قرار ذیل بمدت سه سال انتخاب گردیدند:آقای محمدرضارضائی نژاد به کدملی4432197463وآقای امیرحسین رضائی نژاد به کدملی4420186550وآقای سیدمحمد سیدحسینی به کدملی4432475773بنمایندگی از شرکت پیشگامان کار و سرمایه هوشمندبه شناسه ملی10860127450به سمت اعضا اصلی هیأت مدیره وآقای سیدمصطفی سیدحسینی طزرجانی به کدملی 4431755233 و آقای علی حجت به کدملی 4431818391 بنمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان آتیه کویر به شناسه ملی 10860181150بعنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. ش980723323152443 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14771515
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۲۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۳۴۳۶
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثربه شماره ثبتxxx۳۱وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۶به استنادصورتجلسه هیأت مدیره مورخ۲۲/۰۵/xxx۸برابرتاییدیه به شمارهxxx۱۲مورخ۲۷/۰۵/xxx۸اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان یزدتصمیمات ذیل اتخاذشد:آقای امیرحسین رضائی نژادبه کدملیxxxxxxxxx۰بنمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویریزدبه سمت رئیس هیأت مدیره وآقای علی استادی مهرجردی به کدملیxxxxxxxxx۰بنمایندگی شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصرارتباطات به سمت نایب رئیس هیأت مدیره وآقای محمدرضارضائی نژادبه کدملیxxxxxxxxx۳بنمایندگی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به سمت منشی هیأت مدیره وآقای جمال قضاوتی به کدملیxxxxxxxxx۳بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کاروسرمایه هوشمندبعنوان عضو اصلی هیأت مدیره وآقای غلامرضاپورفلاح بافقی به کدملیxxxxxxxxx۰بنمایندگی مؤسسه کوثر یزدبعنوان عضواصلی هیأت مدیره وآقای محمدرضاشهسواری به کدملیxxxxxxxxx۹به سمت مدیرعامل(خارج ازهیأت مدیره)برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه قراردادهاواسنادرسمی وتعهدآوربانکی از قبیل چک، سفته، برات واوراق بهاداربا امضاآقایان محمدرضاشهسواری مدیرعامل وآقای امیرحسین رضائی نژادرئیس هیأت مدیره ودرغیاب آقای امیرحسین رضائی نژادبا امضاآقای علی استادی مهرجردی نایب رئیس هیأت مدیره ومهر شرکت دارای اعتبار است واسناد عادی و نامه ها با امضامدیرعامل ودرغیاب وی با امضاآقای امیرحسین رضائی نژاد رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14604825
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان صنعت سبز یزد شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۵۷۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۸۰۷۴
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان صنعت سبز یزدبه شماره ثبت xxx۳۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/xxx۸ برابرتاییدیه به شماره xxx۲ مورخ ۲۱/۰۲/xxx۸ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان یزدتصمیمات ذیل اتخاذشد : آقای امیراحمدسمیعی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل وآقای امیرحسین رضائی نژادبه کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت تعاونی خدماتی پیشگامان کویریزدبه شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای علیرضاطرازی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندرخشک کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای سیدمحمدمهدی ملک به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت تعاونی پست پیشگامان بادپابه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت منشی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدندوحق امضاکلیه قراردادهاواسنادرسمی وتعهدآوربانکی ازقبیل چک ، سفته ، برات واوراق بهادار با امضای آقای امیراحمد سمیعی مدیرعامل توأم باامضای آقای امیرحسین رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره ممهور به مهرشرکت ودرغیاب رئیس هیئت مدیره با امضای آقای دکتر علیرضا طرازی نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای آقای امیراحمد سمیعی مدیرعامل ودرغیاب وی با امضای آقای امیرحسین رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14591773
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای پیشگامان گسترش امید میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۳۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۰۲/xxx۸ و تائیدیه شماره xxx/ ص/ ۹۸ مورخ ۰۹/۰۲/۹۸ بیمه تعاون ( تعاونی سهامی عام ) تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای امیرحسین رضائی نژاد کدملی xxxxxxxxx۰ آقای هادی خبیری پور کدملی xxxxxxxxx۰ آقای محمد رضا شهسواری کدملی xxxxxxxxx۹ آقای سیدمحسن پورحسینی کدملی xxxxxxxxx۳ آقای علی حجت کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و آقای سیدحسین کوزه‌گر بعنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ - آقای محمد گلورد زاده کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود دانافرد کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ - روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14511929
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان کار و سرمایه هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۷ آقای محمد رضا شهسواری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی چندمنظوره شهید قندی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ وآقای محمد رضا رضائی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان تامین نیاز یزد فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ وآقای علی حجت به کدملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات به شماره شناسه xxxxxxxxx۷۱ وآقای امیرحسین رضائی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به شماره شناسه xxxxxxxxx۵۳ وآقای هادی خبیری پور به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت پیشگامان آتیه کویر به شماره شناسه xxxxxxxxx۵۰ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14306780
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان کار و سرمایه هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/xxx۷ آقای محمد رضا شهسواری بنمایندگی شرکت تعاونی چند منظوره شهید قندی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا رضائی نژاد بنمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی حجت بنمایندگی شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای امیر حسین رضائی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل بریا بقیه مدت تصدی تا تاریخ (۰۷/۰۷/xxx۹) انتخاب گردیدند وکلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای امیر حسین رضائی نژاد مدیر عامل و هر یک از اعضای هیئت مدیره توأم با امضای آقای هادی خبیری پور دارنده کدملی xxxxxxxxx۰ مدیر مالی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و در غیاب وی با امضاء آقای محمد رضا رضائی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14251364
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان کار و سرمایه هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا شهسواری به نمایندگی شرکت تعاونی شهید قندی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا رضائی نژاد به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی حجت به نمایندگی شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای امیر حسین رضائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب و قبولی خود را اعلام نمود. و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای امیر حسین رضائی نژاد مدیرعامل و آقای محمد رضا شهسواری رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا آقای محمد رضا رضائی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء آقای محمد رضا رضائی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبرخواهدبود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14082625
آگهی تغییرات حمایتی آرمان پیشگامان کویر یزد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۳۹۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ و بنا به مجوز شماره xxx۷۴ مورخ ۲۳/۳/xxx۷ استانداری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا رضائی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ و خانم سعیده صالحی به کدملی xxxxxxxxx۱ و خانم مریم احمدی رشتی به کدملی xxxxxxxxx۶ وآقای امیرحسین رضائی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۰ وآقای دکتر علیرضا طرازی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وآقای امیرحسین طرازی به کدملی xxxxxxxxx۰ وآقای احسان رضائی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ - آقای مرتضی رئیس زاده اردکانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود دانافرد به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مت یک سال انتخاب شدند ۳ - صورتهای مالی منتهی به سال ۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13958431
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان رسانه پارس شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۳۵۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۱۸۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۱۵/xxx مورخ ۱۳/۱۰/۹۶ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی یوسفی سهزابی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی پیشگامان کویر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا کریمی بدرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا قمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت تعاونی اتحادیه تخصصی امور زیر بنایی گروه پیشگامان کویر یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت عضوء هیئت مدیره و امیرحسین رضائی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و محسن یاوری به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پیشگامان آتیه کویر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت منشی هیئت مدیره تعیین گردیدند. قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای حمیدرضا قمی مدیرعامل و آقای علی یوسفی سهزابی رئیس هیئت مدیره و در غیاب آقای علی یوسفی سهزابی توأم با امضای آقای محمدرضا کریمی بدرآبادینایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء علی یوسفی سهزابی رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13842088
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۳۶۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آقای محمدرضا رضائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت پست پیشگامان باد پا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی آقای علی یوسفی سهزابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی آقای حسین پهلوانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای امیرحسین رضائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا کریمی بدرآبادی به شماره ملی بعنوان اعضای اصلی xxxxxxxxx۱ (اعضای اصلی هیئت مدیره) و مؤسسه اعتباری نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی آقای سیدعلی انصاری صدرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (عضو علی البدل هیئت مدیره) ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13772668
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه بندر خشک کوثر شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۲۸۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۳۴۳۶
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندر خشک کوثربه شماره ثبت xxx۳۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین رضائی نژادبه کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزدبه سمت رئیس هیئت مدیره وآقای جمال قضاوتی به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمندعنوان عضو اصلی هیئت مدیره وآقای محمدرضا رضائی نژادبه کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای حمیدرضاقمی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به سمت منشی هیئت مدیره وآقای غلامرضا پورفلاح بافقی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی مؤسسه کوثر یزدبعنوان عضو اصلی هیئت مدیره وآقای محمدرضا شهسواری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) هریک برای مدت سه سال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه قراردادهاواسناد رسمی وتعهدآوربانکی ازقبیل چک، سفته، برات و اوراق بهاداربا امضای آقایان محمد رضا شهسواری مدیرعامل و آقای امیرحسین رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب آقای امیرحسین رضائی نژاد با امضای آقای محمد رضا رضائی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء آقای امیرحسین رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13716343
آگهی تغییرات شرکت باشگاه مشتریان گروه پیشگامان کویر یزد شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۵۱۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۰۷۰۱
آگهی تغییرات شرکت تعاونی باشگاه مشتریان گروه پیشگامان کویر یزدبه شماره ثبت xxx۹۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی حجت به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پیشگامان کاروسرمایه هوشمندبه سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هادی خبیری پوربه کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت پیشگامان تجارت سیار به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سهیل فلاح تفتی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت پیشگامان آتیه کویربه سمت منشی هیئت مدیره و آقای امیرحسین رضائی نژادبه کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات ایساتیس به سمت مدیرعامل و آقای علی مهرعلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت پیشگامان کویر یزدبه سمت عضواصلی هیئت مدیره انتخاب شدندوحق امضاکلیه قراردادهاواسنادرسمی وتعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهاداربا امضای آقای امیرحسین رضائی نژاد مدیرعامل و آقای علی حجت رئیس هیئت مدیره ودرغیاب آقای علی حجت توأم باامضای آقای هادی خبیری پورنایب رئیس هیئت مدیره ومهر شرکت دارای اعتبار است واسناد عادی ونامه هابا امضای مدیرعامل ودرغیاب وی با امضاء رئیس هیئت مدیره ومهرشرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13673774
آگهی تغییرات شرکت پارسیان همراه لوتوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۷۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۳۲۵۲
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی کریمی نیسیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای علی سپهری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای امیر حسین رضایی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بجای آقای مهدی طامهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353901
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان تجارت سیار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۱۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) آقای مرتضی رئیس زاده اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود دانافرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. ۲) اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای امیرحسین رضائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی آقای حمیدرضا قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی آقای مسعود بمانی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت تعاونی پیشگامان کویر پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی آقای محمدهادی اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آقای محمدرضا کریمی بدرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ۳) روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴) صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13344648
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان فن آوری اطلاعات ایساتیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۱۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ انتخاب اعضا هیأت مدیره عبارتنداز: شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به نمایندگی آقای امیرحسین رضائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت پیشگامان کی پاد کویر به نمایندگی آقای محمدکاظم کشورشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزدبه نمایندگی اقای سیدمهدی کلانتر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شرکت تعاونی اعتباری پیشگامان همیار یزد به نمایندگی آقای ناصر ظهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت پیشگامان آتیه کویر به نمایندگی آقای امیراحمدسمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx برای مدت دوسال انتخاب گردیدند ۲ آقای هادی خبیری پور به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود دانافرد به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ندای یزد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۴ صورت‌های مالی سال xxx۴ مورد تصویب قرار گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279571
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی تولید و توزیع انرژی‌های خورشیدی پیشگامان کویر درتاریخ ۰۹/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و فروش انرژی‌های پاک از منابع تجدیدپذیر - طراحی و احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی و مزارع خورشیدی توسط خود یا به وکالت از سهامداران - بهینه سازی در تولید، انتقال و مصرف انرژی برق، توزیع انرژی به بخش خصوصی و دولتی و همچنین خرید و فروش و واردات و صادرات برق ومحصولات و تجهیزات ولوازم یدکی ومواداولیه مرتبط با انرژی‌های پاک ازقبیل خورشیدی، بادی، آبی وبیوگاز وغیره، اخذنمایندگی توزیع فروش ومشارکت باشرکتهای خارجی - شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی - ایجاد واحد آزمایشگاهی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت –انجام امور پژوهشی نظرسنجی در مورد سفارش سازمان‌ها –برگزاری سمینار‌ها، همایش‌ها و جلسات فرهنگی و آموزشی بصورت حضوری –ویدئو کنفرانس شرکت در مناقصات و مزایدات ادارات سازمان‌ها و ارگانهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری و ضمانت خود و دیگران - سرمایه گذاری درامورحمل ونقل (جاده‌ای، ریلی، هوایی ودریایی) و انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم میباشد. - مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یزد صفائیه خیابان تیمسار فلاحی اول خیابان بوعلی گروه پیشگامان کویر سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸/xxx۹ مورخ ۴/۱۱/۹۵ نزد بانک توسعه تعاون شعبه جانبازان پرداخت گردیده و مابقی در تعهد میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. آقای سیدجواد حسینی عزآبادی به سمت مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۸ / آقای حمیدرضا قمی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پیشگامان رسانه پارس به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ / آقای محمدرضا رضایی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به سمت رئیس هیئت مدیره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳/ آقای امیرحسین رضایی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ / آقای احمد امینی بابک با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پیشگامان کویر دیار کریمان به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ / آقای علی حجت باکدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پیشگامان آتیه کویر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به مدت سه سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته بروات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره توام با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است واوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد رضا لطیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و محمد گل وردزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. رونوشت به: اداره کل تعاون یزد بازگشت به شماره - - - xxx۸/xxx/۹۵ - - - - - - - - مورخ - - - ۶/۱۱/۹۵ - - - -
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086999
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۸۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۴۴۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ وبرابر نامه شماره xxxxxx مورخ ۸/۷/xxx۵ اداره تعاون، کار و رفاه ا جتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویت قرار گرفت. - شرکت تعاونی پیشگامان کویر به نمایندگی آقای محمد رضا رضائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳، شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس به نمایندگی آقای محمد رضا شهسواری به شماره ملی xxxxxxxxx۹، شرکت سرمایه گذاری کار و سرمایه هوشمند به نمایندگی آقای عبد الرسول دوران به شماره ملی xxxxxxxxx۳، شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات به نمایندگی آقای حمید رضا کریم نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به نمایندگی آقای حسین پهلوانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمود دانافرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای امیر حسین رضائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. - مرتضی رئیس زاده اردکانی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. با کاهش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۱. xxx. xxx. xxx ریال به مبلغ ۱۰. xxx. xxx. xxx ریال وتغییر ارزش اسمی سهم از xxx. xxx ریال به xxx. xxx ریال و تعداد سهام xxx۸۵ موافقت گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13084008
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کارو سرمایه هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۷/xxx۵ آقای محمد رضا شهسواری به نمایندگی شرکت تعاونی چند منظوره شهید قندی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا رضائی نژاد به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی حجت بنمایندگی شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر حسین رضائی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل خارج از اعضاء برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای امیر حسین رضائی نژاد مدیر عامل و هر یک از اعضای هیئت مدیره توأم با امضای مدیر امور مالی که از طرف شرکت معرفی می‌گردند همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیر عامل و در غیاب وی با امضاء آقای محمد رضا رضائی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12382196
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات یزد شرکت تعاونی به شماره ثبت ۸۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۸۷۱
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات یزدبه شماره ثبت xxx۵وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای محمود دانافردبه کدملیxxxxxxxxx۷بنمایندگی شرکت پیشگامان رسانه کویربه شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸به سمت عضوعلی البدل هیئت مدیره و آقای امیرحسین رضائی نژادبه کدملیxxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت پیشگامان آتیه کویربه شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰به سمت عضوعلی البدل هیئت مدیره و آقای محمد رضارضائی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی عاقلی به کدملیxxxxxxxxx۳بنمایندگی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی حجت به کدملیxxxxxxxxx۱بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمندبه شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰به سمت منشی هیئت مدیره و آقای حمید رضا کریم نژادبه کدملیxxxxxxxxx۱به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای حمید رضا کریم نژاد مدیرعامل و آقای محمد رضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب آقای محمد رضا رضائی نژاد توأم با امضای آقای محمد علی عاقلی نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء آقای محمد رضا رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12345176
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس به‌شماره‌ثبت۳۳۵۰۹۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۷۶۱۸۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۱۲/۹۳ اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی یوسفی سهزابی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای محمدرضا کریمی بدرآبادی کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای امیرحسین رضائی نژاد کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان منشی هیئت مدیره آقای حمیدرضا قمی کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ با نمایندگی آقای محمدرضا تقوا کدملی xxxxxxxxx۳ شرکت پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقای محمد گرکانی نژاد کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد ـ اوراق بهادار ـ چک ـ سفته ـ برات با امضاء آقای حمیدرضا قمی مدیرعامل و آقای علی یوسفی سهزابی رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت ودر غیاب ایشان با امضای آقای علی یوسفی سهزابی رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9432341
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان فن آوری اطلاعات ایساتیس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۱۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمد علی عاقلی حاجی آبادی کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ وآقای امیر حسین رضایی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و آقای حمیدرضا قمی کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت پیشگامان کی پاد کویر شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و آقای محمد علی وحدت زاد کد ملی xxxxxxxxx۲ و آقای امیر احمد سمیعی کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت پیشگامان آتیه کویر شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ۲ ـ آقای هادی خبیری پور کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود دانا فرد کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ۳ ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت ۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار ندای یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1654508
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی خاص شماره ثبت ۹۸۲۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا شهسواری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا رضائی نژاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین رضائی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
۲ ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاء آقای امیرحسین رضائی نژاد مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت مدیره توام با امضای مدیر امور مالی که از طرف شرکت معرفی می گردند همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء آقای محمدرضا رضائی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1556458
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان تجارت سیار سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۱۳۴۹
به استناد صورتجلسه هئیت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا رضائی نژاد کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر به سمت عضو هیات مدیره
آقای علی یوسفی سهزابی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پیشگامان رسانه پارس به سمت رئیس هیات مدیره
آقای محمدرضا کریمی بدرآبادی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به سمت نایبرئیس هیات مدیره
آقای امیرحسین رضائی نژاد کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به سمت عضو هیات مدیره
آقای حسینعلی محمودیان اردکانی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر پرشیا به سمت عضو هیات مدیره
آقای مسعود بمانی پور کدملی xxxxxxxxx۵ خارج از هئیت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت به مدت ۲ سال انتخاب و حق امضاء قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاء آقای مسعود بمانی پور
مدیرعامل و آقای علی یوسفی سهزابی رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء آقای محمدرضا کریمی بدرآبادی نایبرئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457247
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای پیشگامان کویر اندیشه سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۳۵۲ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۹۴۴۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱) با توجه به استعفای علیرضا طرازی از سمت رئیس هیئت مدیره در نتیجه سمت رئیس هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردید:
آقای امیرحسین رضائی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی حجت به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حامد محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) و آقای مهدی مهاجرانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسینعلی محمودیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی آخوندی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره
۲) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک آقای حامد محمدی مدیرعامل و آقای امیرحسین رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب آقای امیرحسین رضائی نژاد رئیس هیئت مدیره با امضای آقای علی حجت نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1355559
آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشگامان رسانه و آگهی زبده شماره ثبت ۱۳۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۰۱۸۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۲ ماده و ۲۹ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید.
۲ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد با نمایندگی آقای سید امیر حسین حاتمی نسب کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان رسانه کویر سهامی خاص با نمایندگی آقای سیدرضا قبله زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی پیشگامان کویر دیار کریمان با نمایندگی آقای سید مهدی آیت بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس با نمایندگی آقای جمشید گیلان پور بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی پیشگامان جنوب با نمایندگی آقای حسین عزیز محمدی کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت منشی هیئت مدیره و شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات یزد با نمایندگی آقای حمید رضا کریم نژاد کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت تعاونی پیشگامان کویر پرشیا با نمایندگی آقای امیر حسین رضایی نژاد کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای سید امیر حسین حاتمی نسب کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۶/۰۴/xxx۴.
۳ ـ نام شرکت به دانش بنیان پیشگامان رسانه و آگهی زبده تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۴ ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ برات و اوراق بهادار با امضای سید امیر حسین حاتمی نسب مدیرعامل و سید رضا قبله زاده نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای حسین عزیز محمدی عضو هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای سید رضا قبله زاده نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۰۳/۱۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ مسئول اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1219136
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی خاص شماره ثبت ۹۸۲۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ آقای محمد هادی اسلامی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد گلورد زاده به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۲ ـ روزنامه پیمان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ۳ ـ صورتهای مالی سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت ۴ ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: با توجه به استعفای آقای علی حجت از سمت مدیرعاملی آقای امیر حسین رضائی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و آقایان محمدرضا شهسواری به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تعاونی چند منظوره شهید قندی شماره ثبت xxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا رضائی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد شماره ثبت xxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی حجت بعنوان نماینده شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات شماره ثبت xxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ برات و اوراق بهادار با امضای آقای امیر حسین رضائی نژاد مدیرعامل و هریک از اعضای هیئت مدیره توام با امضای مدیر امور مالی که از طرف شرکت معرفی می گردد همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای آقای محمدرضا رضائی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ـ واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1195491
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای پیشگامان کویر اندیشه سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۳۵۲ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۹۴۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۴ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا طرازی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای امیر حسین رضایی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای علی آخوندی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علی حجت به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهدی مهاجرانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو علی البدل و آقای حسین علی محمودیان اردکانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۴.
۲ ـ اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۳ ماده و ۱۳ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید.
۳ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا طرازی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیر حسین رضایی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی آخوندی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی حجت به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین علی محمودیان اردکانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی مهاجرانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای حامد محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۱/۰۶/xxx۴.
۴ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای آقای حامد محمدی مدیرعامل توام با امضای آقای علیرضا طرازی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره توام با امضای آقای امیرحسین رضایی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ ۱۰/۰۷/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ـ واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171290
آگهی تاسیس شرکت خدمات بیمه‌ای پیشگامان کویر اندیشه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۰۶/xxx۲ شماره ثبت xxx۵۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۰۶/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود.
۱ ـ موضوع شرکت: اخذ نمایندگی از شرکت سهامی بیمه تعاون (تعاونی سهامی عام) و عرضه خدمات بیمه بازرگانی با رعایت قانون و بقیه بشرح ماده ۲ اساسنامه و ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد.
۲ ـ مدت شرکت : از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
۳ ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ۳ ـ استان یزد ـ شهر یزد ـ صفاییه ـ خ تیمسار فلاحی ـ جنب بانک مسکن ـ کدپستی xxxxxxxxx۷ ـ همراه مدیرعامل xxxxxxxxx۱۱
۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹/۴ مورخ ۲۴/۰۶/xxx۲ نزد بانک صادرات شعبه صفاییه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ ـ۵ ـ شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد شماره ثبت xxx۶ با نمایندگی آقای علیرضا طرازی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ۵ ـ شرکت پیشگامان آتیه کویر سهامی خاص شماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای امیرحسین رضایی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ ـ۵ ـ شرکت تعاونی پیشگامان کویر دیار کریمان شماره ثبت xxx۷۳ با نمایندگی آقای علی آخوندی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ ـ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند سهامی خاص شماره ثبت xxx۸ با نمایندگی آقای علی حجت به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره.
۵ ـ۵ ـ شرکت تعاونی پیشگامان کویر پرشیا شماره ثبت xxx۲۲ با نمایندگی آقای حسین علی محمودیان اردکانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره.
۶ ـ۵ ـ شرکت تعاونی تعاونی خدماتی پیشگامان توسعه ارتباطات سناباد شماره ثبت xxx۶۶ با نمایندگی آقای مهدی مهاجرانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل).
۷ ـ ۵ ـ آقای حامد محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیر عامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای آقای حامد محمدی مدیرعامل توام با امضای علیرضا طرازی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره توام با امضای آقای امیرحسین رضایی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای آقای حامد محمدی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ ـ۸ ـ آقای هادی خبیری پور به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی
۲ ـ۸ ـ آقای محمد گلور دزاده به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ـ واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026199
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات یزد شماره ثبت ۸۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۳۸۷۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ و تائیدیه بشماره xxx۶۷ مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد به نمایندگی آقای محمدرضا رضایی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت تعاونی اعتبار پیشگامان همیار به نمایندگی آقای علیرضا طرازی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند به نمایندگی آقای علی حجت به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حمید رضا کریم نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به نمایندگی آقای محمد علی عاقلی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت دانشگاهیان یزد به نمایندگی آقای امیر حسین کوهساری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس به نمایندگی آقای مرتضی رئیس زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی و شرکت پیشگامان رسانه کویر به نمایندگی آقای محمود دانا فرد به کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پیشگامان آتیه کویر به نمایندگی آقای امیر حسین رضایی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره بمدت سه سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای محمدرضا رضایی نژاد به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی عاقلی به نمایندگی شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی حجت به نمایندگی شرکت پیشگامان کار و سرمایه هوشمند بسمت منشی هیئت مدیره انتخاب و آقای حمید رضا کریم نژاد بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای آقای حمید رضا کریم نژاد مدیرعامل و آقای محمدرضا رضایی نژاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره توام با امضای آقای محمد علی عاقلی نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای محمد رضا رضایی نژاد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 971810
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات ایساتیس سهامی خاص شماره ثبت ۵۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۱۵۰۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رضا رضایی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و آقای سیروس اشرف زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت تعاونی پیشگامان همیار یزد شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و آقای حمید رضا کریم نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پیشگامان کی پاد شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و آقای امیر حسین رضایی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و آقای محمد علی وحدت زاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ ۲ ـ صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۰ مورد تصویب قرار گرفت ۳ ـ شرکت کیفیت گستر پیشگامان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و آقای علی گلورد زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۴ ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۹۱ آقای حمید رضا کریم نژاد به نمایندگی از شرکت پیشگامان کی پاد بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیر حسین رضایی نژاد به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد رضا محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای آقای احمد رضا محمدی مدیرعامل و آقای حمیدرضا کریم نژاد نماینده شرکت پیشگامان کی پاد رئیس هیئت مدیره و در غیاب حمیدرضا کریم نژاد با امضای امیر حسین رضایی نژاد نماینده شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کار و سرمایه هوشمند نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات