زهرا عزیزعینی

زهرا عزیزعینی

کد ملی 001720xxxx
گراف ارتباطات
70
شرکت‌ها
82
آگهی‌ها

شرکت های زهرا عزیزعینی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که زهرا عزیزعینی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
برج سازان سعد آباد
برج سازان سعد آباد
عضو هییت مدیره
کویر خودرو دیزل
کویر خودرو دیزل
نایب رییس هییت مدیره
تیراژه فردوس پایدار
تیراژه فردوس پایدار
اطلس طرح آرمان نگین
اطلس طرح آرمان نگین
عضو هییت مدیره
تندیس تیراژه قرن
تندیس تیراژه قرن
عضو هییت مدیره
عدالت آفرینان آیریک
عدالت آفرینان آیریک
عضو هییت مدیره
نیارش بتن قرن
نیارش بتن قرن
رییس هییت مدیره
عمران بتن داتیک
عمران بتن داتیک
عضو هییت مدیره
عمران پایدار آیلار
عمران پایدار آیلار
عضو هییت مدیره
کژال تجارت قرن
کژال تجارت قرن
عضو هییت مدیره
بازرگانی عمران پی راگا
بازرگانی عمران پی راگا
تیراژه بتن پایدار
تیراژه بتن پایدار
عضو هییت مدیره
ژابیز بتن پایدار
ژابیز بتن پایدار
عضو هییت مدیره
نگین تندیس قرن
نگین تندیس قرن
آداک راگا تیراژه
آداک راگا تیراژه
عضو هییت مدیره
سدید تیراژه آداک
سدید تیراژه آداک
عضو هییت مدیره
پرهام پناه پایدار
پرهام پناه پایدار
عضو هییت مدیره
پاریز تیراژه قرن
پاریز تیراژه قرن
پاریز پناه پایدار
پاریز پناه پایدار
عضو هییت مدیره
سدید تیراژه راگا
سدید تیراژه راگا
عضو هییت مدیره
اوج سازان آیریک
اوج سازان آیریک
عضو هییت مدیره
درخش کهن قرن
درخش کهن قرن
عضو هییت مدیره
سازه پایدار داتیک
سازه پایدار داتیک
عضو هییت مدیره
پایدار پایه آیریک
پایدار پایه آیریک
عضو هییت مدیره
پایدار پایه پاریز
پایدار پایه پاریز
عضو هییت مدیره
پاد راه رامند
پاد راه رامند
رییس هییت مدیره
پاد راه داریس
پاد راه داریس
رییس هییت مدیره
اسکان سازان اکسین
اسکان سازان اکسین
عضو هییت مدیره
جاده سازان آرنیکا
جاده سازان آرنیکا
رییس هییت مدیره
عمران بتن آرنیکا
عمران بتن آرنیکا
عضو هییت مدیره
سازه آسفالت آروشا
سازه آسفالت آروشا
راه ابنیه روشا
راه ابنیه روشا
عضو هییت مدیره
ابنیه تاسیسات رامند
ابنیه تاسیسات رامند
عضو هییت مدیره
اوج سازان بارمان
اوج سازان بارمان
عضو هییت مدیره
جاده سازان لیانا
جاده سازان لیانا
عضو هییت مدیره
راه ابنیه لیانا
راه ابنیه لیانا
عضو هییت مدیره
ابنیه تاسیسات دلفارد
ابنیه تاسیسات دلفارد
عضو هییت مدیره
بنا سازان دلفارد
بنا سازان دلفارد
رییس هییت مدیره
عمران بتن رستاک
عمران بتن رستاک
رییس هییت مدیره
جاده سازان دلفارد
جاده سازان دلفارد
عضو هییت مدیره
ابنیه سازان دلفارد
ابنیه سازان دلفارد
عضو هییت مدیره
راه و آب آوینا
راه و آب آوینا
عضو هییت مدیره
راه سازان آروشا
راه سازان آروشا
عضو هییت مدیره
جاده سازان اریکا
جاده سازان اریکا
رییس هییت مدیره
اوج سازان داریس
اوج سازان داریس
مسکن سازان امرتات
مسکن سازان امرتات
رییس هییت مدیره
راه ابنیه آوینا
راه ابنیه آوینا
عضو هییت مدیره
سازه بتن دلفارد
سازه بتن دلفارد
عضو هییت مدیره
پاد راه ماد
پاد راه ماد
عضو هییت مدیره
اوج سازان راگا
اوج سازان راگا
ابنیه تاسیسات فیدار
ابنیه تاسیسات فیدار
رییس هییت مدیره
اوج سازان آروشا
اوج سازان آروشا
مسکن سازان داتیک
مسکن سازان داتیک
رییس هییت مدیره
راه سازان آرشیدا
راه سازان آرشیدا
عضو هییت مدیره
اوج سازان امرتات
اوج سازان امرتات
عضو هییت مدیره
اوج سازان آرشیدا
اوج سازان آرشیدا
عضو هییت مدیره
پایه گستر تیراژه
پایه گستر تیراژه
عضو هییت مدیره
آسمان سازان فیدار
آسمان سازان فیدار
رییس هییت مدیره
عمران پی فیدار
عمران پی فیدار
راه ابنیه داتیک
راه ابنیه داتیک
عضو هییت مدیره
اوج سازان اریکا
اوج سازان اریکا
عضو هییت مدیره
پایدار پایه ماداکتو
پایدار پایه ماداکتو
عضو هییت مدیره
عمران پی رامند
عمران پی رامند
عضو هییت مدیره
راه ابنیه درنیکا
راه ابنیه درنیکا
رییس هییت مدیره
سازه بتن داریس
سازه بتن داریس
پایدار پایه داتیک
پایدار پایه داتیک
رییس هییت مدیره
مسکن سازه آرنیکا
مسکن سازه آرنیکا
عضو هییت مدیره
مانا پالایش ایرانیان
مانا پالایش ایرانیان
عدالت آفرینان بارمان
عدالت آفرینان بارمان
ابتکار افرین رامش
ابتکار افرین رامش
رییس هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14419961
آگهی تغییرات شرکت ابتکار افرین رامش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۸۹۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۷۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند. آقای پویا باوغانی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم زهرا عزیزعینی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای قاسم بهرامی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13840365
آگهی تغییرات شرکت عدالت آفرینان بارمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۹۸۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۲۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهدیه عزیزعینی کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردید خانم زهرا عزیزعینی کدملی xxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از از ردیف شرکا شرکت خارج گردید لذا سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - لیست شرکا بشرح ذیل قرار گرفت: - آقای احمد مرادی ک. م xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه - آقای محمد مرادی ک. م xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13840546
آگهی تغییرات شرکت عدالت آفرینان بارمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۹۸۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۰۲۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک - سفته - بروات - اسناد تعهدآور و قراردادها و اوراق عادی و اداری را هیئت مدیره تعیین می‌کند. وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید - به موضوع شرکت مواردی به شرح ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: آبرسانی، برق رسانی، گاز رسانی - در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم - آقای احمد مرادی کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. - آقای محمد مرادی کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. - سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - لیست شرکا بشرح ذیل قرار گرفت: خانم مهدیه عزیزعینی ک. م xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه - خانم زهرا عزیزعینی ک. م xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای احمد مرادی ک. م xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه - آقای محمد مرادی ک. م xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13255745
آگهی تغییرات شرکت عمران پی مرصاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۱۰۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۰۹۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی ثنائی محمدی کدملی xxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید خانم زهرا عزیزعینی کدملی xxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای روح اله علیزاده اله آباد کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای ابوالفضل بزی کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13255757
آگهی تغییرات شرکت عمران پی مرصاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۱۰۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۰۹۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روح اله علیزاده اله آباد کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. ابوالفضل بزی کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. موضوع شرکت به شرح ذیل تغییریافت: فروش و راه اندازی خط تولید فیلترهوا، روغن و کلیه مشتقات نفتی و ضیغ و روغن ترمزها، آب مقطر و آب اسیدو مایع شیشه شوی و مایع رادیاتور و پخش و تهیه و توزیع لاستیک، ارائه کلیه فعالیت‌های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، کشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی، برپائی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاهای داخلی و بین المللی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانک‌های داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزات لازم در صورت نیاز و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. آدرس شرکت به تهران اتوبان همت، آتی شهر فاز ۳ طبقه ۶ واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییریافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای علی ثنائی محمدی کدملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم زهرا عزیزعینی کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای روح اله علیزاده اله آباد کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای ابوالفضل بزی کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918462
آگهی تغییرات شرکت عمران بتن آرنیکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۴۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۲۳۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود اسفینی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره و خارج از سهامداران)، امیر قهرمانی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مرضیه رب دوست مطلق شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته - برات - قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909439
آگهی تغییرات شرکت جاده سازان دلفارد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۴۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۸۳۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مهسا سادات غیاثی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره و خارج از سهامداران)، خانم مهدیه عزیزعینی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رییس هیئت مدیره خانم مونا عزیزعینی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم زهرا عزیزعینی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905107
آگهی تغییرات شرکت بنا سازان دلفارد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۸۳۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهرا عزیز عینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیأت مدیره و مهدیه عزیز عینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و مونا عزیز عینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره و زهرا شاهواروقی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیأت مدیره و خارج از سهامداران برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی واداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900867
آگهی تغییرات شرکت مسکن سازان امرتات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۲۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۱۶۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم معصومه سادات غیاثی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) و خانم مهدیه عزیزعینی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و خانم زهرا عزیزعینی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیأت مدیره و خانم مونا عزیزعینی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضوهیأت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12816109
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مسکن سازه آرنیکا درتاریخ ۰۴/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی ونظارت واجراء پروژه‌های ساختمانی، راهسازی وراه وباند وامورپیمانکاری مربوط به آب وتاسیسات وتجهیزات، برق اخذ وام وتسهیلات ارزی وریالی ازبانکهاوموسسات مالی واعتباری دولتی وخصوصی خریدوفروش وواردات وصادرات کلیه کالاهای مجازبازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم ازمراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه دوم صادقیه خیابان سازمان آب غربی کوچه گلستان یکم مجتمع برلیان کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹/xxx۱ مورخ ۸/۱۲/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند:: آقای علیرضا بهرامی با کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره وخانم مهدیه عزیزعینی با کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا عزیزعینی با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضوهیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآورشرکت به امضاءهریک ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای احمدرضا محبت دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. آقای سعید شوکتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12759460
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایدار پایه داتیک درتاریخ ۰۱/۰۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی ونظارت واجراء پروژه‌های ساختمانی، راهسازی وراه وباند وامورپیمانکاری مربوط به آب وتاسیسات وتجهیزات، برق اخذ وام وتسهیلات ارزی وریالی ازبانکهاوموسسات مالی واعتباری دولتی وخصوصی خریدوفروش وواردات وصادرات کلیه کالاهای مجازبازرگانی. درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران نارمک میدان نبوت گلبرگ شرقی خیابان شهیدان رودباری کوچه‌ی شهید احمد آگاه پلاک ۱۹ واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳/xxx۱ مورخ ۸/۱۲/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: مونا عزیزعینی ش م xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره زهرا عزیزعینی ش م xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدیه عزیزعینی ش م xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و سمت نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: احمدرضا محبت دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. سعید یگانه فاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12753614
آگهی تغییرات شرکت سازه بتن داریس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۲۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۱۸۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران فلکه دوم صادقیه خیابان سازمان آب غربی کوچه گلستان یکم نبش بوستان یکم مجتمع بارمان واحد ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. عبارت «کشاورزی» به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردیددرصورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. آقای حسین شاهنظری کرباسرائی ش م xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای هومن طاهر خانی ش م xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx xxx ۱ ریال به مبلغ xxx xxx ۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل میباشد خانم مریم احمدی ش م xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxx xxx ریال خانم زهرا عزیز عینی ش م xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxx xxx ریال آقای حسین شاهنظری کرباسرائی ش م xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال آقای هومن طاهر خانی ش م xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx xxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12741404
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایدار پایه ماداکتو درتاریخ ۲۳/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه‌های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تأسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران - خیابان اشرفی اصفهانی باغ فیض خیابان بهاران کوچه‌ی مریم پلاک ۱۴ واحد ۳ کد پستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸/xxx۱ مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و ۲. مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و ۳. علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: احمدرضا محبت دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و سعید یگانه فاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12741611
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران پی رامند درتاریخ ۲۳/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی ونظارت واجراء پروژه‌های ساختمانی، راهسازی وراه وباند وامورپیمانکاری مربوط به آب وتاسیسات وتجهیزات، برق اخذ وام وتسهیلات ارزی وریالی ازبانکهاوموسسات مالی واعتباری دولتی وخصوصی خریدوفروش وواردات وصادرات کلیه کالاهای مجازبازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم ازمراجع ذیصلاح (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی بالاتر از چهار راه پونک کوچه‌ی نوزدهم پلاک ۲۸ واحد ۵ کد پستی xxxxxxxxx۶۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰/xxx۱ مورخ ۸/۱۲/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ۲. زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ۳. مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآورشرکت به امضاءهریک ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک ازاعضاء هیئت مدیرههمراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. احمدرضا محبت دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشارشرکت: ابرار (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12741641
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راه ابنیه درنیکا درتاریخ ۲۳/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی ونظارت واجراء پروژه‌های ساختمانی، راهسازی وراه وباند وامورپیمانکاری مربوط به آب وتاسیسات وتجهیزات، برق اخذ وام وتسهیلات ارزی وریالی ازبانکهاوموسسات مالی واعتباری دولتی وخصوصی خریدوفروش وواردات وصادرات کلیه کالاهای مجازبازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم ازمراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران نارمک چهارراه تلفن خانه خیابان ۴۶ متری خیابان افخمی کوچه‌ی سرنوشت پلاک ۱۲ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹/xxx۱ مورخ ۱۲/۱۱/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: میثم عزیزعینی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره زهرا عزیزعینی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. مهدیه عزیزعینی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای سعید یگانه فاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. آقای احمدرضا محبت دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710987
آگهی تغییرات شرکت عمران پی فیدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۰۹۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۰۵۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهرا عزیزعینی کد ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. مختار نیارند گلرودباری کد ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده ۴ در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش به شرح ذیل میباشد: خانم مریم شاهی کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال - آقای حامد آتش زای شادهی کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12711025
آگهی تغییرات شرکت عمران پی فیدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۰۹۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۰۵۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم شاهی کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای حامد آتش زای شادهی کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش به شرح ذیل میباشد: آقای مختار نیارند گلرودباری کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال - زهرا عزیزعینی کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال - خانم مریم شاهی کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال - آقای حامد آتش زای شادهی کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12711732
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راه ابنیه داتیک درتاریخ ۲۴/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت شرکت: طراحی ونظارت واجراء پروژه‌های ساختمانی، راهسازی وراه وباند وامورپیمانکاری مربوط به آب وتاسیسات وتجهیزات، برق اخذ وام وتسهیلات ارزی وریالی ازبانکهاوموسسات مالی واعتباری دولتی وخصوصی خریدوفروش وواردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم ازمراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران نارمک جانبازان غربی خیابان بختیاری شمالی خیابان قدیمی پلاک ۳۹ واحد ۴ کد پستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰/ xxx۱ مورخ ۱۲/ ۱۱/ xxx۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: میثم عزیزعینی ش م xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره و خانم مهدیه عزیزعینی ش م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره وزهرا عزیزعینی ش م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. بازرس اصلی و علی البدل: آقای سعید یگانه فاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی واحمدرضا محبت دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ثبت موضوع فعالیت بمنزله مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری نمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12711753
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج سازان اریکا درتاریخ ۲۴/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی ونظارت واجراء پروژه‌های ساختمانی، راهسازی وراه وباند وامورپیمانکاری مربوط به آب وتاسیسات وتجهیزات، برق اخذ وام وتسهیلات ارزی وریالی ازبانکهاوموسسات مالی واعتباری دولتی وخصوصی خریدوفروش وواردات وصادرات کلیه کالاهای مجازبازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم ازمراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه‌ی اول صادقیه خیابان رحیمی اکبری شرقی پلاک ۲۵ واحد ۳ کدپ xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳/xxx۱ مورخ ۱۲/۱۱/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدیه عزیزعینی ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مونا عزیزعینی ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: احمدرضا محبت دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. و علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12665400
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایه گستر تیراژه در تاریخ ۲۸/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: طراحی ونظارت و اجراء پروژه‌های ساختمانی، راهسازی وراه وباند و امور پیمانکاری مربوط به آب وتاسیسات وتجهیزات، برق اخذ وام وتسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی واعتباری دولتی وخصوصی خرید و فروش و واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه‌ی دوم صادقیه ابتدای بلوار فردوس خیابان احمدی بن بست گلزار پلاک ۳۰ واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxx۲/xxx۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲/۱۱/۹۴ مورخ ۱۲/۱۱/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: زهرا عزیزعینی شماره ملی: xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره مهدیه عزیزعینی شماره ملی: xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل مونا عزیزعینی شماره ملی: xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآورشرکت به امضاء هریک ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و احمدرضا محبت دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12665405
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آسمان سازان فیدار در تاریخ ۲۸/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: طراحی ونظارت واجراء پروژه‌های ساختمانی، راهسازی وراه وباند و امور پیمانکاری مربوط به آب وتاسیسات وتجهیزات، برق اخذ وام وتسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی واعتباری دولتی وخصوصی خریدوفروش و واردات وصادرات کلیه کالاهای مجازبازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم ازمراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه‌ی دوم صادقیه بلوار آیت اله کاشانی بوستان یکم نبش گلستان یکم ساختمان برلیان واحد ۱۲ کدپستی: xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸/xxx۱ مورخ ۱۲/۱۱/xxx۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: مونا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: احمدرضا محبت دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12660697
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج سازان امرتات در تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: طراحی ونظارت واجراء پروژه‌های ساختمانی، راهسازی وراه وباند و امور پیمانکاری مربوط به آب وتاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام وتسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی واعتباری دولتی وخصوصی خریدوفروش وواردات وصادرات کلیه کالاهای مجازبازرگانی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان دوم صادقیه بلوار فردوس خیابان قبادی خیابان تقدیری پلاک xxx واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱/xxx۱ مورخ ۱۲/۱۱/xxx۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: خانمها مونا عزیزعینی ک م xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ومهدیه عزیزعینی ک م xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی ک م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی شرکت با امضای هریک از اعضائ هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سعید یگانه فاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی وآقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12660727
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج سازان آرشیدا درتاریخ ۲۶/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی ونظارت واجراء پروژه‌های ساختمانی، راهسازی وراه وباند وامورپیمانکاری مربوط به آب وتاسیسات وتجهیزات، برق اخذ وام وتسهیلات ارزی وریالی ازبانکهاوموسسات مالی واعتباری دولتی وخصوصی خریدوفروش وواردات وصادرات کلیه کالاهای مجازبازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم ازمراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه‌ی دوم صادقیه خیابان اشرفی اصفهانی خیابان باهنر پلاک ۷۲ واحد ۵ کد پستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷/xxx۱ مورخ ۱۰/۹/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: علیرضا بهرامی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره زهرا عزیزعینی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره مهدیه عزیزعینی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: مضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای سعید یگانه فاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. آقای علی فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647564
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابنیه تاسیسات فیدار درتاریخ ۱۸/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران رسالت خیابان نیرو دریایی کوچه شهید ارجمندی نژاد پلاک ۲۸ واحد ۵ کدپستی: xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام می باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵/xxx۱ مورخ ۲۹/۰۹/xxx۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و مونا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سعید یگانه فاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647578
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج سازان آروشا درتاریخ ۱۸/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ضلع شمالی بزرگراه رسالت مابین مجیدیه و بنی هاشم کوچه ی میر شریفی پلاک۱۱ واحد۲ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۰/ xxx۶ مورخ ۲۹/۹/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مونا عزیزعینی شماره ملی: xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره - مهدیه عزیزعینی شماره ملی:xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره - زهرا عزیزعینی شماره ملی: xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآورشرکت به امضاء هریک ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک ازاعضاء هیئت مدیرههمراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: احمدرضا محبت دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و سعید یگانه فاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد))
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647699
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مسکن سازان داتیک درتاریخ ۱۸/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راهسازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ شهرری ـ پشت امامزاده عبداله ـ خیابان صمدی ـ خیابان یزدانخواه ـ پلاک ۷۴ ـ واحد ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵. سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸/xxx۱ مورخ ۲۹/۹/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و مونا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضوهیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: احمدرضا محبت دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. سعید یگانه فاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12647735
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راه سازان آرشیدا درتاریخ ۱۸/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی ، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم)مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران شهرری دولت آباد انتهای بلوار قدس پلاک ۱۰ واحد۱ کدپستی: xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت : مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷/xxx۱ مورخ ۲۹/۹/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : زهرا عزیزعینی شماره ملی : xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ مهدیه عزیزعینی شماره ملی :xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره- مونا عزیزعینی شماره ملی : xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآورشرکت به امضاءهریک ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : آقای احمدرضا محبت دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی.علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید(ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12638347
آگهی تغییرات شرکت اوج سازان راگا شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۱۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۰۸۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای شهاب بیژنوند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxxریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. ـ آقای فرزاد باقری فربه شماره ملی xxxxxxxxx۴با پرداخت مبلغ xxxxxxریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت ـ بنابراین اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بدین شرح قرار گرفت: شهاب بیژنوند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxxریال سهم الشرکه وفرزاد باقری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxxریال سهم الشرکه و حامد نیک دانش به شماره ملی xxxxxxxxx۸دارنده xxxxxxریال سهم الشرکه وزهرا عزیز عینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxxریال سهم الشرکه میباشند. ـ در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ریال به مبلغ xxxxxx۰ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ دارندگان حق امضاء را اعضای هیئت مدیره مشخص می کنند وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان قزوین خیابان مخصوص کوچه ملایری پلاک ۱ واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12638379
آگهی تغییرات شرکت اوج سازان راگا شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۱۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۰۸۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید ـ آقای حامد نیک دانش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. ـ درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ریال کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ بنابراین اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل قرار گرفت: آقای شهاب بیژنوند به شماره ملی xxxxxxxxx۶دارنده xxxxxxریال سهم الشرکه آقای فرزاد باقری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxxریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12602255
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پاد راه ماد درتاریخ ۲۲/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهرری خیابان فدائیان اسلام تقاطع شهید کریمی خیابان کاتوزیان۲ کوچه ی اصغر سالک پلاک۱۷ واحد۱ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹/xxx۱ مورخ ۲۹/۹/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: علیرضا بهرامی ش م xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل زهرا عزیزعینی ش م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره مهدیه عزیزعینی ش م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: احمدرضا محبت دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. سعید یگانه فاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12588193
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مسکن سازان امرتات درتاریخ ۱۵/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران نارمک خیابان آیت خیابان جلال حاجی صادقی پلاکxxx واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷/xxx۱مورخ ۲۵/۹/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت کد xxx پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم مهدیه عزیزعینی به کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره خانم زهرا عزیزعینی به کدملی xxxxxxxxx۴بسمت رئیس هیئت مدیره خانم مونا عزیزعینی به کدملی xxxxxxxxx۶بسمت عضوهیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآورشرکت به امضاءهریک ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک ازاعضاء هیئت مدیرههمراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرهاد شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی. علی فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12588202
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راه ابنیه آوینا درتاریخ ۱۵/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهرری خیابان قم جنب مخابرات شهید منتظری کوچه ی رستگار پلاک۷ واحد۳ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۳ مورخ ۹/۹/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: زهرا عزیزعینی شماره ملی: xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ علیرضا بهرامی شماره ملی: xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ مهدیه عزیزعینی شماره ملی:xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآورشرکت به امضاء هر یک ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سعید یگانه فاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و علی فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد))
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12588214
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سازه بتن دلفارد درتاریخ ۱۵/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی..در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران نارمک میدان هلال احمر خیابان مدنی شمالی میدان ۹۱ بن بست اول شرقی پلاک۱۱ واحد۲ کدپستیxxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶/xxx۱مورخ ۲۵/۹/xxx۴نزد بانک ـ قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای علیرضا بهرامی باکدملیxxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مهدیه عزیزعینی باکدملیxxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا عزیزعینی باکدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. آقای فرهاد شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشرآگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12570215
آگهی تغییرات شرکت اوج سازان داريس شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۷۱۳۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۶۴۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-آقای سعید شوکتی بشماره ملی: xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. - آقای مسعود فضل اللهی بشماره ملیxxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. - آقای سلمان پرهیزکاری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxxریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. - سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید - تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش یابد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت به تهران خ سردار جنگل ۳۵ متری گلستان ایران زمین جنوبی پلاک ۲۴ مجتمع یاس کدپستی xxxxxxxxx۶» انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه:- آقای سعید شوکتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx ریال - آقای مسعود فضل اللهی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال - آقای سلمان پرهیزکاری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال - خانم مریم احمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال - خانم زهرا عزیز عینی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12570223
آگهی تغییرات شرکت اوج سازان داريس شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۷۱۳۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۶۴۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- خانم مریم احمدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید - خانم زهرا عزیز عینی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردیده - سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه:- آقای سعید شوکتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx ریال - آقای مسعود فضل اللهی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال - آقای سلمان پرهیزکاری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12568611
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راه و آب آوینا درتاریخ ۰۵/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران نارمک خیابان فرجام شرقی میدان ۳۹ بن بست غربی پلاک۱۲ واحد۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰/xxx۱ مورخ۱۰/۹/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ـ زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآورشرکت به امضاءهریک ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک ازاعضاء هیئت مدیرههمراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرهاد شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی ـ علی فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12568630
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راه سازان آروشا درتاریخ ۰۵/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان رسالت خیابان هنگام خیابان معصومی پلاک ۳۰ واحد۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹/xxx۱ مورخ ۱۰/۹/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدیه عزیزعینی ک مxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا بهرامی ک م xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی ک م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضائ هریک از اعضائ هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای فرهاد شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید یگانه فاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه ابرارجهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12568654
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص جاده سازان اریکا درتاریخ ۰۵/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران تهرانپارس خیابان مهرنامی پلاک۳۳ واحد۵ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخه ۲/۶/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ مونا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: احمدرضا محبت دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و علی فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12564570
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابنیه سازان دلفارد درتاریخ ۰۲/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران نارمک خیابان فرجام /فرجام۴۷ پلاک۲۲ واحد۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱/xxx۴۱مورخ ۰۹/۰۹/xxx۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: زهرا عزیزعینی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره مونا عزیزعینی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدیه عزیزعینی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مد ت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآورشرکت به امضاءهریک ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. علی فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12559444
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بناسازان دلفارد درتاریخ ۳۰/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران نارمک خیابان فرجام شرقی خیابان۴۳ کوچه ی شهید نوری پلاک ۸۶ واحد۲ کدپستی: xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۳۰/۶/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدیه عزیزعینی شماره ملی xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، زهرا عزیزعینی شماره ملی:xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، مونا عزیزعینی شماره ملی: xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره، به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: بهزاد اینانلومرانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی.و علی فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. وزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12559461
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران بتن رستاک درتاریخ ۳۰/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران تهرانپارس شهرک حکیمیه میدان فجر بلوار نور خیابان شقایق کوچه ی نگارستان۸ پلاک۲۸ واحد۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۶/۶/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: مونا عزیزعینی ش م xxxxxxxxx۶به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل مهدیه عزیزعینی ش م xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره زهرا عزیزعینی ش مxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. بهزاد اینانلومرانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12559482
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص جاده سازان دلفارد درتاریخ ۳۰/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران تهرانپارس خیابان پروین کوچه ی توکل پلاک ۲۲ واحد۵ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxxریال ان توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۳۰/۶/۹۴نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم مهدیه عزیزعینی با کدملی xxxxxxxxx۹به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره خانم مونا عزیزعینی با کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم زهرا عزیزعینی با کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بهزاد اینانلومرانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12550388
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابنیه تاسیسات دلفارد درتاریخ ۲۵/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران نارمک خیابان سمنگان خیابان ارشی میدان۸۰ پلاک۲۴ واحد۱ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰/xxx۴۱ مورخ ۹/۹/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مونا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدیه عزیزعینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و زهرا عزیزعینی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر قهرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی انتخاب شد. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12543081
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راه ابنیه لیانا درتاریخ ۲۲/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان رسالت ابتدای خیابان شهید مدنی کوچه ی یاوری پلاک۲۱ واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲/xxx۱ مورخ ۲۳/۸/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: علیرضا بهرامی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ مهدیه عزیزعینی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی شماره ملی: xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورو اوراق عادی و اداری شرکت با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: امیر قهرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و فرهاد شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرارجهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ( (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) )
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12536503
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج سازان بارمان درتاریخ ۱۷/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان رسالت پشت مسجد الرسول کوچه ی یزدان پناه پلاک ۹ واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۳۰/۶/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم مونا عزیزعینی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره وخانم مهدیه عزیزعینی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا عزیزعینی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضوهیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک ازاعضاء هیئت مدیرههمراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سعید یگانه فاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی امیر قهرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12536527
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص جاده سازان لیانا درتاریخ ۱۷/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران اتوبان رسالت خیابان استاد حسن بنای شمالی کوچه ی شهید حفظی پلاک ۳۵ واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴/xxx۱ مورخ ۱۷/۸/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرهاد شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و سعید یگانه فاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12526751
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راه ابنیه روشا درتاریخ ۱۰/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران نارمک خیابان شهید ثانی خیابان گلستان پلاک ۷۷ واحد۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶/xxx۱ مورخ ۲۳/۸/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدیه عزیزعینی شماره ملی xxxxxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ علیرضا بهرامی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: احمدرضا محبت دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و فرهاد شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد))
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12526765
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابنیه تاسیسات رامند درتاریخ ۱۰/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح.درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران تهرانپارس خیابان xxx غربی خیابان پورمشیر پلاک۴۳ واحد۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۵/xxx۲ مورخ ۲۳/۸/۹۴ نزد بانک قوامن شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. علیرضا بهرامی ک م xxxxxxxxx۵به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدیه عزیزعینی ک م xxxxxxxxx۹به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی ک م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی شرکت با امضائ هریک از اعضائ هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال بشرح ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید یگانه فاضل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. آقای احمدرضا محبت دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12508976
آگهی تغییرات شرکت سازه بتن آروشا شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۰۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۳۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا عزیزعینی به کدملی xxxxxxxxx۴ با دریافت xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. آقای میرالیاس رستاد به کدملی: xxxxxxxxx۲ با دریافت xxxxxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت ازردیف شرکا خارج گردید. لذا سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: میرمسعود سیدحمزه کدملی دارنده xxxxxx ریال ـ آقای مهرزاد شیخان شمس آبادی کدملی دارنده xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12503788
آگهی تغییرات شرکت سازه بتن آروشا شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۰۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۳۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: "انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها، بزرگراهها، آزادراهها، راههای ریلی، تونل ها، پل ها و عملیات آسفالتی و راهداری در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم " آقای میرمسعود سیدحمزه کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.آقای مهرزاد شیخان شمس آبادی کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغxxxxxx۰ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: خانم زهرا عزیزعینی کد ملیxxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال ـ آقای میرالیاس رستاد کدملی xxxxxxxxx۲دارنده xxxxxx ریال ـ آقای میرمسعود سیدحمزه کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال ـ آقای مهرزاد شیخان شمس آبادی کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx ریال امضا اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره هرکدام به تنهایی و با مهر شرکت معتبر باشد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12459184
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران بتن آرنیکا درتاریخ ۰۶/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران نارمک میدان هفت حوض کوچه ی سجاد پلاک ۱۰ واحد ۳ کدپستی:xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۳۰/۶/xxx۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: امیر قهرمانی شماره ملی:xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. مرضیه رب دوست مطلق شماره ملی:xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی شماره ملی: xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: وحید ولی پور همپا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. عدنان زندیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12423058
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اسکان سازان اکسین درتاریخ ۱۵/۰۷/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی..در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:.تهران نارمک ۴۶متری غربی میدان ۸۵ کوچه ی بهار یک پلاک۲۱ واحد۲ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ۳۰/۶/۹۴نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای عدنان زندیانی باکدملیxxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد باژدان زاده باکدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا عزیزعینی باکدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مهدی عرفانی انصاف مشهدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی. خانم شیما اردشیر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشارابرار جهت نشرآگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12423088
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص جاده سازان آرنیکا درتاریخ ۱۵/۰۷/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران نارمک خیابان گلستان کوچه ی بیات پلاک ۱۹ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۳۰/۶/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت ۲سال انتخاب گردید: سعید یگانه فاضل ش م xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل زهرا عزیزعینی ش م xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره احمدرضا محبت دوست ش م xxxxxxxxx۰به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: بهزاد اینانلومرانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. امیر قهرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12407981
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پاد راه داریس درتاریخ ۰۶/۰۷/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان رسالت، خیابان کرمان، کوچه عباسی، پلاک ۱۳، واحد۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۳۰/۶/۹۴ نزد بانک قوامین بانک شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: . مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۲.عدنان زندیانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶به سمت عضو هیئت مدیره ۳. زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مختار نیارندگلرودباری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی. سعید مومنه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشار شرکت: ابرار (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12375787
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پاد راه رامند در تاریخ ۱۸/۶/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم ) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، تهران پارس، نرسیده به فلکه سوم تهران پارس، خیابان علی دوستی، پلاک ۱۳، واحد۳ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۲۳/۳/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: مهدیه عزیزعینی شماره ملی: xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ـ زهرا عزیزعینی شماره ملی: xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شیما اردشیر شماره ملی:xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مختار نیارندگلرودباری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی وسعید مومنه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ))
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12256792
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایدار پایه پاریز در تاریخ ۰۷/۰۴/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران اتوبان رسالت خیابان شهید کرد خیابان شهید جمشیدعلی بخشی پلاک ۸ واحد ۲ کدپستی: xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲/xxx۱ مورخ ۱/۲/۹۴ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: میرالیاس رستاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره وزهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء رئیس هئیت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مریم احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی ومریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12237462
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایدار پایه آیریک درتاریخ ۳۰/۰۳/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح.(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران نارمک میدان ۲۱ کوچه شهید چوبداران پلاک ۸ واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶/xxx۱ مورخ ۱۹/۱۲/۹۳ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ـ مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی ـ مریم احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12232454
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سازه پایدار داتیک در تاریخ ۲۷/۳/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، نارمک، خیابان جانبازان، گلبرگ شرقی، ابتدای مدائن شمالی، ، پلاک xxx، واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام می باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴/xxx۱ مورخ ۱۹/۱۲/۹۳ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: محمد عزیزعینی ش م xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره مونا عزیزعینی ش م xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره وزهرا عزیزعینی ش م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی وخانم مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12150581
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص درخش کهن قرن درتاریخ ۱۹/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان شهران، بلوار کوهسار، خیابان بنفشه ۵، الهیه ۱۴، پلاک ۹۶، واحد۸ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳/xxx۱ مورخ ۱۹/۱۲/۹۳ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردید دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء خانم مهدیه عزیزعینی به تنهایی همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضا خانم مهدیه عزیزعینی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و مریم احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12129715
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج سازان آیریک درتاریخ ۰۱/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس شرق خیابان گلستان پلاک ۴۰ واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴/xxx۱ مورخ ۱۳/۱۲/۹۳ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهناز اسکندری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره و مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره وزهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روز نامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد . (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12111687
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سدید تیراژه راگا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص سدید تیراژه راگا درتاریخ xxx۴/۰۱/۲۲ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان آزادی ـ بلوار استاد معین ـ خیابان پور شمس ـ کوچه فتاحی ـ پلاک ۸ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱/xxx۶ مورخ ۹۳/۱۰/۲۱ نزد بانک قوامین بانک شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: . زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت عضو هیئت مدیره ۲. مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و نایب رییس هیات مدیره ۳. محمد عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی. شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشارشرکت: ابرار (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12084013
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پاریز پناه پایدار درتاریخ ۲۳/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ بلوار اشرفی اصفهانی ـ خیابان مخبری ـ ایران زمین جنوبی ـ پلاک ۲۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸/xxx۱ مورخ ۲۱/۱۰/۹۳ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت:. زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و ۲. مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و ۳. مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار " ابرار " برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12044049
آگهی تغییرات شرکت پاریز تیراژه قرن بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۶۴۵۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۹۳۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: /۱ ـ خانم مهدیه عزیزعینی ک م xxxxxxxxx۹و خانم زهرا عزیزعینی ک م xxxxxxxxx۴با دریافت کلیه سهم الشرکه های خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شدند لذا سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوط اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنها به شرح ذیل می باشد: /۱ ـ خانم فاطمه شفیعی ک م xxxxxxxxx۶دارندهxxxxxx ریال سهم الشرکه /۲ ـ آقای امید شفیعی ک مxxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12044067
آگهی تغییرات شرکت پاریز تیراژه قرن بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۶۴۵۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۹۳۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس، ستارخان، رحیمی اصل، نبش رئیسی پلاک ۸۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شدخانم فاطمه شفیعی فرزند فخرالدین ش ش ۰ متولد ۱۷/۰۳/xxx۸صادره از کرج کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفتند. آقای امیدشفیعی فرزندفخرالدین ش ش ۰ متولد ۱۱/۰۲/xxx۳صادره ازتهران کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفتند. لذا سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت ودرنتیجه ماده مربوط اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها به شرح ذیل می باشد: ـ خانم مهدیه عزیزعینی ک م xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxxریال سهم الشرکه ـ خانم زهرا عزیزعینی ک م xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx۰ریال سهم الشرکه ـ خانم فاطمه شفیعی ک مxxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxxیال سهم الشرکه ـ آقای امید شفیعی ک مxxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxxریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12035882
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرهام پناه پایدار درتاریخ ۲۶/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران سعادت آباد کوی فراز بیدار شرقی پلاک ۷ واحد ۵ کد پستی xxxxxxxxx۰ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹/xxx۱ مورخ ۲۱/۱۰/xxx۳ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره .زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره. شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای درج آگهی انتخاب شد . ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12031780
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سدید تیراژه آداک در تاریخ ۲۵/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه‌های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تأسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران، بزرگراه رسالت بین خ عادل و زرین پ ۲۹ واحد ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx , xxx مورخ ۲۰/۹/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران کد xxx پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت:. زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و ۲. مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و ۳. شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9426748
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آداک راگا تیراژه درتاریخ ۱۵/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران میدان رسالت خیابان مدائن خیابان شهید باقری کوچه بهار پلاک ۱۸ کد پستی xxxxxxxxx۲ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx,xxx مورخ ۲۰/۹/xxx۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره. محمد عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای درج آگهی انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717107
آگهی تغییرات شرکت ژابیز بتن پایدار سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۵۷۳۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۵۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای اصغر صالح نژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ـ خانم مهدیه عزیزعینی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ خانم زهرا عزیزعینی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدندروزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717183
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نگین تندیس قرن درتاریخ ۱۰/۰۹/xxx۳ بشماره ثبت xxxxxx بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان رسالت نبش میدان شصت وهفت پلاک ۵۴ ط سوم کدپستی : xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxxمورخ ۲۲/۸/۹۳نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم زهرا عزیزعینی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مهدیه عزیزعینی به کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم مهناز اسکندری به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء خانم مهدیه عزیزعینی به تنهایی همراه بامهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضا خانم مهدیه عزیزعینی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مریم مشهدالکوبه بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی. شهرام قرجه داغی سعدآباد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی انتخاب شد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678947
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تیراژه بتن پایدار در تاریخ ۰۵/۰۸/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان رسالت ابتدای هنگام ک هامون پلاک ۲۶ واحد ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ش/xxx/۹۳مورخ ۲/۷/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران کد xxx پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم مهدیه عزیزعینی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد عزیزعینی به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا عزیزعینی به کدملی xxxxxxxxx۴بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. ـ شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675103
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آیلار بتن قرن در تاریخ ۰۳/۰۸/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی ، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان رسالت خیابان کرمان جنوبی کوچه هفت خانگی پلاک ۶۸ ط۲ واحد ۴ کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx,xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxمورخ ۷/۷/۹۳ نزد بانک ملت شعبه تیراژه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مونا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرار دادها و عقود اسلامی و اوراق عادی واداری با امضای مونا عزیزعینی مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روز نامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675484
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران پی راگا در تاریخ ۰۳/۰۸/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان رسالت خیابان مدنی پلاک ۵۷ واحد ۲۰ کد پستیxxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx,xxx مورخ ۱۴/۷/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱ ـ مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت عضو هیئت مدیره ۲ـ زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره ۳. مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی. ـ شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشارشرکت:ابرار
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672730
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران پایدار آیلار در تاریخ ۳۰/۰۷/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران رسالت ـ خ تکاوران شمالی ـ خیابان لاله یکم ـ پ xxx کدپستی xxxxxxxxx۲ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx,xxx مورخ ۱۴/۷/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ومهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ومهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرار دادها و عقود اسلامی و اوراق عادی واداری با امضای مهدیه عزیزعینی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1641557
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران بتن داتیک در تاریخ ۰۹/۰۷/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میدان رسالت خیابان مدنی پلاک ۲۴ واحد ۸ کد پستی: xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx,xxx مورخ ۱۷/۶/۹۳نزد بانک شهر شعبه مرزداران کد xxxپرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای شهرام قرجه داغی سعدآباد به کدملی xxxxxxxxx۱به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مهدیه عزیزعینی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا عزیزعینی به کدملی xxxxxxxxx۴بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. ـ مریم مشهدالکوبه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630204
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نیارش بتن قرن در تاریخ ۰۱/۰۷/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان گلبرگ ۱۶ متری دوم شمالی کوچه گلستان یکم پلاک ۵۵ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی بی نام می باشد که مبلغ xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx,xxx مورخ ۱۷/۶/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران، کد xxx پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ۱. زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و ۲. مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و ۳. محمد عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء خانم زهرا عزیزعینی رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1578890
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عدالت آفرینان آیریک در تاریخ ۲۸/۰۵/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس شرق خیابان گلستان جنوبی پلاک ۱۰ واحد ۵ کد پستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲ الف مورخ ۲۵/۴/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. شهرام قرجه داغی سعدآباد بشماره ملی xxxxxxxxx۱بسمت مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره ۲. مهدیه عزیزعینی شماره ملی xxxxxxxxx۹بسمت رئیس هیئت مدیره ۳. زهرا عزیزعینی بشماره ملی xxxxxxxxx۴بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ مهناز اسکندری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی ـ وحید مسئله گو بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل. به مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشار شرکت: ابرار
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1548622
آگهی تاسیس
تاسيس شركت سهامي خاص تنديس تيراژه قرن در تاريخ xxx۳/۰۵/۱۱ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملي xxxxxxxxx۴۴ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص تندیس تیراژه قرن در تاریخ ۱۱/۰۵/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجراء پروژه های ساختمانی، راه سازی و راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و تاسیسات و تجهیزات، برق اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان گلبرگ ۱۶ متری دوم شمالی کوچه گلستان دوم پلاک ۱۶ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و xxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲ الف مورخ ۲۵/۴/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: زهرا عزیزعینی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی محمد عزیزعینی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدیه عزیزعینی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418054
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص اطلس طرح آرمان نگین در تاریخ ۲۰/۱۱/۹۲ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آبرسانی دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه، راه سازی، راه و باند و امور پیمانکاری مربوط به آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی و تاسیسات و تجهیزات صنعتی، نیرو، برق، تجهیزات صنایع نفت و گاز، سازه های دریایی، سد سازی، عقد قرارداد، اخذ و اعطاء نمایندگی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور برای شرکت، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت:
تهران، بلوار فردوس، خیابان مالکی، پلاک ۱۰ واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۶
سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ریالی که تعداد xxx سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰ مورخ ۱۳/۱۱/۹۲ نزد بانک آینده شعبه صادقیه پرداخت گردیده است.
اولین مدیران شرکت:
مهدیه عزیز عینی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد عزیزعینی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیر عامل و نایب رئیس و زهرا عزیز عینی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای محمد عزیزعینی بتنهایی همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی شرکت با امضای آقای محمد عزیز عینی بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
خانم مهناز اسکندری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی
خانم مریم مشهد الکوبه بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار شما جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418011
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص تیراژه فردوس پایدار در تاریخ ۶/۱۱/۹۲ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
طراحی و نظارت فنی و اجرا پروژه های راه و ساختمان احداث مجتمع های مسکونی اداری تجاری و تاسیسات انجام کلیه امور مربوط به راهسازی اصلی و فرعی راه ریلی طراحی نظارت پروژه های آبی بند سازی کانال کشی طرحهای برق رسانی فشار ضعیف و قوی احداث فضای سبز واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مزایده و مناقصات داخلی و خارجی اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور.
مدت شرکت:
از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت:
تهران بلوار فردوس شرق خیابان مالکی جنوبی بعد از میدان گلستان پلاک ۱۰ واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۷.
سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام می باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۲/xxx/۹۲ مورخ ۲۸/۹/۹۲ نزد بانک شهر شعبه بلوار فردوس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
زهرا عزیز عینی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مونا عزیز عینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدیه عزیز عینی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
روزنامه ابرار جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید.
بازرس اصلی و علی البدل:
آقای اسدالله فرجی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی
خانم پریسا فرجی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 973655
آگهی تأسیس شرکت اوج سازان تندیس پاینده سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۱۱/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۱۱/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت فنی و اجراء پروژه های خدماتی و تاسیساتی راه و ساختمان احداث مجتمع های مسکونی اداری تجاری شرکتها و انجام کلیه امور مربوط به راهسازی اصلی و فرعی جدول کشی باند و فرودگاه و جاده ها آسفالت کشی، طراحی و نظارت فنی پروژه های آبی بندسازی و سدسازی خطوط انتقال آب و فاضلاب، گاز و لوله کشی تجهیزات و تأسیسات برق طرح های برق سازی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان شریعتی خیابان حقوقی پلاک ۶۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲۷ مورخ ۲۴/۱۰/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه اشرفی اصفهانی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای محمد عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای محمد عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای بهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888838
آگهی تأسیس شرکت برج سازان سعدآباد سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۶/۹/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۹/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت فنی و اجراء پروژه های راه و ساختمان و تاسیسات انجام کلیه امور مربوط به راهسازی اصلی و فرعی راه ریلی پل سازی تونل و باند و فرودگاه و جاده ها و آسفالت خیابان و جدول کشی احداث مجتمع های مسکونی اداری تجاری شرکتها و کارخانجات طراحی و نظارت پروژه های آبی بندسازی سدسازی کانال کشی اجرای کلیه طرح های برق رسانی فشار ضعیف و متوسط بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات برق واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصه و مزایده داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ساخت اماکن ورزشی و تفریحی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شریعتی خ حقوقی پ ۶۰ ط ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹ مورخ ۱۶/۸/۹۱ نزد بانک صادرات شعبه شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ خانم زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ خانم مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای شهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای بهرام قرجه داغی سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11119462
آگهی تأسیس شرکت برج سازان سعدآباد سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۶/۹/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۹/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت فنی و اجراء پروژه‌های راه‌ و ساختمان و تاسیسات انجام کلیه امور مربوط به راهسازی اصلی و فرعی راه ریلی پل‌سازی تونل‌ و باند و فرودگاه و جاده‌ها و آسفالت خیابان و جدول‌کشی احداث مجتمع‌های مسکونی اداری تجاری شرکتها و کارخانجات طراحی و نظارت پروژه‌های آبی بندسازی سدسازی کانال‌کشی اجرای کلیه طرح‌های برق‌رسانی فشار ضعیف و متوسط بهره‌برداری از تاسیسات و تجهیزات برق واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصه‌ و مزایده‌ داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و ساخت اماکن ورزشی و تفریحی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شریعتی خ حقوقی پ ۶۰ ط ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹ مورخ ۱۶/۸/۹۱ نزد بانک صادرات شعبه شریعتی پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ خانم مهدیه عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ خانم مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ خانم زهرا عزیزعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ خانم مهناز اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای شهرام قرجه‌داغی‌سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای بهرام قرجه‌داغی‌سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات