محمد بیگدلی

آقای محمد بیگدلی

کد ملی 437212xxxx
گراف ارتباطات
9
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14514682
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۹۶ , xxx مورخه ۱۰/۱۰/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای دکتر محمد بیگدلی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای دکتر علیرضاابراهیم پور با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکت‌های ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای دکتر سیدکاظم چاوشی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازشرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند . کلیه اوراق بهادار قراردادها واسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به همراه یکی ازاعضای هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره ویکی ازاعضای هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت وامضا کلیه مکاتبات واوراق اداری با امضا مدیرعامل ومهر شرکت معتبر خواهد_بود . هیئت مدیره قسمتی ازاختیارات موضوع ماده ۴۱ اساسنامه شرکت شامل بندهای ۱ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۲۱ و ۲۲ ماده مزبور ونیز تعیین شرایط استخدام ومیزان حقوق ودستمزد کارکنان ، مدیران ومشاوران ( قسمتی ازبند ۵ ماده ۴۱ ) رابه مدیرعامل تفویض نمود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14056838
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۲/۰۸/xxx۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای محمد بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیر عامل و عضو هیأت مدیره بانک انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مبتنی بر مصوبات هیأت مدیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره، با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر بانک معتبر است. ضمن اینکه مدیرعامل در قالب ماده ۸۲ بعنوان بالاترین مقام اجرایی بانک در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره به وی تفویض شده، نماینده بانک محسوب گردیده و از طرف بانک حق امضا دارد. هیأت مدیره قسمتی از اختیاراتی که متضمن امور اجرایی بوده را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: ۱ ۲ نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضایی، شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ ۲ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی، دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی و هرمرجعی که دعوا در آنجا مطرح می‌باشد از طرف بانک؛ دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک اعم از حقوقی و کیفری در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری و هرمرجعی که دعوا در آنجا مطرح می‌باشد و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی وفق مقررات از مرجع صادر کننده رای قطعی یا ریاست محترم قوه قضاییه، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجراییه از مراجع ثبتی و قضایی و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیری‌های لازم در خصوص آن‌ها، مراجعه به کلیه مراجع ثبتی جهت ثبت صورتجلسات مجامع و علائم تجاری و …، اعمال قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی اعتراض ثالث، ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم، انتخاب وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و عزل آنها و امور مشابه دیگر؛ ۳ ۲ ایجاد و تعطیلی شعبه، باجه و یا نمایندگی در ایران یا خارج از ایران در چارچوب ضوابط؛ ۴ ۲ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز. ۵ ۲ دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک. ۶ ۲ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۷ ۲ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. ۸ ۲ به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ۹ ۲ به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا؛ ۱۰ ۲ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن. ۱۱ ۲ احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات؛ ۱۲ ۲ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۱۳ ۲ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره مطابق با استاندارد‌های مالی و ارائه آن به هیأت مدیره به منظور ارائه به بازرس و حسابرس. ۱۴ ۲ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه و تقدیم به هیأت مدیره جهت ارائه به بازرس و حسابرس. ۱۵ ۲ نصب و عزل کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع و تنبیه و اجرای سایر شرایط استخدامی با رعایت آئین نامه استخدامی و در قالب ضوابط ابلاغی هیأت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614280
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۷/۶/xxx۶ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی اخلاقی فیض آثار با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و علیرضا لگزائی باکد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد بیگدلی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره و حمید تاجیک باغخواص با کد ملی xxxxxxxxx۹ و حسن روستا با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره به عنوان اعضای حقیقی و اصلی هیات مدیره و بهمن اسکندری با کد ملی xxxxxxxxx۱ و حسین بهاری با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای حقیقی و علی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مبتنی بر مصوبات هیات مدیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره، با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر بانک معتبر است. اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید. ۳ نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضایی، شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۳ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی، دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی و هرمرجعی که دعوا در آنجا مطرح میباشد از طرف بانک؛ دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک اعم از حقوقی و کیفری در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری و هرمرجعی که دعوا در آنجا مطرح میباشد و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی وفق مقررات از مرجع صادر کننده رای قطعی یا ریاست محترم قوه قضاییه، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجراییه از مراجع ثبتی و قضایی و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیری‌های لازم در خصوص آن‌ها، مراجعه به کلیه مراجع ثبتی جهت ثبت صورتجلسات مجامع و علائم تجاری و …، اعمال قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی اعتراض ثالث، ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم، انتخاب وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و عزل آنها و امور مشابه دیگر؛ ۳ ایجاد و تعطیلی شعبه، باجه و یا نمایندگی در ایران یا خارج از ایران در چارچوب ضوابط؛ ۴ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز. ۵ دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک. ۶ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۷ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. ۸ به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ۹ به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا؛ ۱۰ اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن. ۱۱ احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات؛ ۱۲ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۱۳ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره مطابق با استاندارد‌های مالی و ارائه آن به هیات مدیره به منظور ارائه به بازرس و حسابرس. ۱۴ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه و تقدیم به هیات مدیره جهت ارائه به بازرس و حسابرس. ۱۵ نصب و عزل کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع و تنبیه و اجرای سایر شرایط استخدامی با رعایت آئین نامه استخدامی و در قالب ضوابط ابلاغی هیات مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614287
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۷/۶/xxx۶ بانک مرکزی موتصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسامی زیر به عنوان اعضای هیات مدیره بانک برای مدت دو سال انتخاب گردیدند هادی اخلاقی فیض آثاربه کد ملی xxxxxxxxx۴ علیرضا لگزائی به کد ملی xxxxxxxxx۱ محمد بیگدلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ حمید تاجیک باغخواص به کد ملی xxxxxxxxx۹ حسن روستا به کد ملی xxxxxxxxx۱ بهمن اسکندری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل اول هیات مدیره و حسین بهاری به کد ملی ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو علی البدل دوم هیات مدیره انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13180858
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/xxx۵ و مجوز شماره xxx۱۱ , xxx مورخ ۱/۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی اخلاقی فیض آثار با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان رییس هیات مدیره و محمد بیگدلی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان نایب رییس هیات مدیره و حمید تاجیک باغخواص با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیات مدیره و سیدکاظم چاوشی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان عضو هیات مدیره و غلامرضا زال پور با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکت‌های بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای ما بقی مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیات مدیره قسمتی از اختیارات موضوع ماده ۴۱ اساسنامه شرکت شامل بندهای ۱، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۲۱ ماده مزبور و نیز تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان، مدیران و مشاوران (بند ۵ ماده ۴۱) را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13035651
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران بهساز ملت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۶۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد بیگدلی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت ش. م xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن روستا شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکتهای ملت ش. م xxxxxxxxx۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اسکندری شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت ش. م xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر شاهین فر شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت ش. م xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر فرجی آقجه کندی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز ملت ش. م xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نورالدین پارساپور ک. م xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاءمدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030084
آگهی تغییرات شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۳۲۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۳۱۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد بیگدلی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت واسپاری ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره علی حکیم جوادی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت گروه مالی ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مرتضی ترک تبریزی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد رضا نمازی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت تأمین سرمایه بانک ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره اسدالله همتی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت بهساز مشارکت‌های ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980672
آگهی تغییرات شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۳۲۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۳۱۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردید. آقای علی رستگار (با کدملی xxxxxxxxx۵) نماینده شرکت بانک ملت (با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد بیگدلی (با کدملی xxxxxxxxx۱) نماینده شرکت واسپاری ملت (با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳) به سمت عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی حکیم جوادی (با کدملی xxxxxxxxx۶) نماینده شرکت گروه مالی ملت (با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲) به سمت عضو هیئت مدیره آقای اسدالله همتی (با کدملی xxxxxxxxx۳) از شرکت بهساز مشارکت‌های ملت (با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰) به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد رضا نمازی (با کدملی xxxxxxxxx۴) نماینده شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱) به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی حکیم جوادی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967668
آگهی تغییرات شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳۸۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۳۶۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد بیگدلی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکتهای ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رحیم طاهری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی مهندسی بهسامان ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدناصر نورمحمدحسینی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خانه سازی ایرداک به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمد حسین حجازی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران بهساز ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا آهی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر تاهباز کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12950630
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۴ و مجوز بانک مرکزی به شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۷/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا ابراهیم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای محمود اخلاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا مهر علی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیات مدیره وآقای محمد بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیات مدیره وآقای کیومرث سلیمانی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضاء‌های مجاز شرکت به شرح موارد ذیل تعیین گردید: - ۱ - امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، قراردادها و سایر آوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - ۲ – مکاتبات با مراکز نقل و انتقال راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، با امضای دو نفر از آقایان سعید مصباح با کد ملی xxxxxxxxx۴ و آقای جمشید خوشنویسان با کد ملی xxxxxxxxx۴ همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. - ۳ - آوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل یا قائم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: - ۱ - عقد هر گونه قرارداد اعم از قراردادهای اعطای تسهیلات لیزینگ و یا اجاره اعتباری و فسخ قرارداد اجاره و همچنین در صورت لزوم تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضا‌ها در تمام مراحل و مراجع قانونی و تخلیه عین مستاجر و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره درخصوص قراردادهای مورد اشاره و همچنین واگذاری عین و یا منافع مورد اجاره با رعایت شرایط قرارداد و مقررات مربوطه. - ۲ - اختیارات مندرج در آئین نامه اعطای تسهیلات لیزینگ. - ۳ - انعقاد قرارداد فروش و اعطای تسهیلات تا سقف پانزده میلیارد ریال در قالب دستورالعمل‌های مربوطه با اشخاص حقیقی و سقف چهل میلیارد ریال با اشخاص حقوقی و اصلاحیه‌های بعدی آن تا سقف ۲۵ ٪ افزایش یا کاهش و در قبال وثایق مورد قبول. - ۴ - انجام مطالعات و بررسی‌های لازم درخصوص گسترش خدمات قابل ارائه و مذاکره با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه متقاضیان دریافت تسهیلات به منظور توسعه خدمات و کسب درآمد و توفیق و اعتلای هر چه بیشتر شرکت. - ۵ - تهیه، تدوین، تنظیم و اصلاح کلیه آئین نامه‌های داخلی، مالی و معاملاتی شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب. - ۶ - پیشنهاد نرخ سود مورد انتظار انواع تسهیلات شرکت به هیات مدیره جهت تصویب. - ۷ - تعیین کارشناسان مورد نیاز شرکت و نیز تعیین حق الزحمه آنها بر اساس تعرفه قانونی. - ۸ - تقاضای صدور انواع ضمانت نامه‌های بانکی صادره توسط بانک‌های معتبر به نفع شرکت به منظور تضمین تسهیلات دریافتی متقاضیان و طرف قراردادهای شرکت. - ۹ - تقلیل و ابطال ضمانت نامه‌ها و فک رهن از اموال و وثایق سپرده شده توسط دریافت کنندگان تسهیلات. - ۱۰ - انعقاد کلیه قراردادهای لازم و مورد نیاز شرکت به منظور خرید و فروش ملزومات اداری، مایحتاج روزانه و خدمات کارشناسی با رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت و سایر قوانین مربوطه. - ۱۱ - پیشنهاد ایجاد شعبه، نمایندگی و کارگزاری یا جمع آوری آنها به هیات مدیره. - ۱۲ - انتخاب دفاتر اسناد رسمی و نیز کارشناسان رسمی مورد وثوق شرکت و در صورت لزوم تغییر آنها به منظور تنظیم و ثبت اسناد رسمی و معاملات و قراردادها یا ارزیابی املاک و اموال مورد نیاز شرکت با حق تعیین نماینده جهت امضاء ذیل مکاتبات مربوطه و امضاء دفاتر و اسناد. - ۱۳ - تهیه و تنظیم و پیشنهاد برنامه و بودجه عملیات سالیانه و هر نوع بودجه و عملیات اصلاحی به هیات مدیره جهت تصویب. - ۱۴ - تقاضای صدور اجرائیه و وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون مسلم شرکت اعم از اصل و متفرعات و انجام سایر اقدامات حقوقی و اجرایی و اداری. - ۱۵ - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود و یا جرائم متعلقه با رعایت آئین نامه‌های داخلی شرکت و مقررات مربوطه. - ۱۶ - توافق و تراضی با تسهیلات گیرندگان، مستاجرین و بدهکاران شرکت اعم از قراردادهای جاری، پایان یافته و تسویه نشده و نیز اتخاذ تصمیم درخصوص توقف عملیات اجرایی، بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تاخیر تادیه تسهیلات پرداختی با رعایت و حفظ مصالح شرکت بر اساس اصول ذیل: - ۱۶ - ۱ - بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم تاخیر با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تصویب مدیرعامل حداکثر تا سقف دویست میلیون ریال. - ۱۶ - ۲ - بخشودگی تمام و یا قسمتی از جرائم مازاد بر دویست میلیون ریال با پیشنهاد واحد اجرایی ذیربط و تائید مدیرعامل و تصویب هیات مدیره. - ۱۶ - ۳ - در صورتی که توافق و تراضی با مستاجرین و تسهیلات گیرندگان متضمن تغییر در نرخ سود تسهیلات دریافتی باشد اتخاذ تصمیم منوط به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره می‌باشد. - ۱۷ - استخدام، عزل و نصب کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، کارانه، پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و آئین نامه شرکت و استفاده از خدمات مشاورین و تعیین شرایط قراردادی و حقوق و مزایای آنها. - ۱۸ - محاسبه و پرداخت کارانه به کارکنان بر اساس آیین نامه مصوب هیات مدیره. - ۱۹ - تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. - ۲۰ - افتتاح و بستن هر نوع حساب نزد کلیه بانک‌های داخلی و خارجی (اعم از خصوصی و یا دولتی) و استفاده از آنها با رعایت آئین نامه‌ها و مقررات ذیربط جهت اداره امور شرکت. - ۲۱ - اخذ هر گونه تسهیلات از بانک‌ها و یا موسسات اعتباری معتبر با هر گونه شرایطی که مقتضی منافع شرکت باشد. - ۲۲ - پیشنهاد استقراض از طریق انتشار آوراق مشارکت، اجاره و سایر آوراق بر اساس نیازهای شرکت و پیشنهاد افزایش سرمایه به هیات مدیره جهت تصویب نهایی توسط مجمع شرکت. - ۲۳ - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست آوراق تجاری با رعایت مقررات داخلی شرکت و اسناد تعهد آور آن. - ۲۴ - خرید و فروش آوراق مشارکت، آوراق اجاره، سایر آوراق بهادار و نیز سهام مناسب شرکت‌ها. - ۲۵ - ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا در جهت حفظ منافع و انجام امور شرکت بر اساس مصوبات هیات مدیره با رعایت مقررات اسناد تعهد آور شرکت. - ۲۶ - در صورت لزوم به امانت گذاردن هر گونه اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق امانات بانک‌ها با حق استرداد آنها به شرکت. - ۲۷ - انجام کلیه امور تبلیغاتی و انتشار آگهی و مطالب تبلیغی شرکت با رعایت سقف بودجه مصوب. - ۲۸ - پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت به هیات مدیره جهت تصویب مجمع فوق العاده. - ۲۹ - نمایندگی شرکت در کلیه دادگاه‌ها، مراجع قضایی و اداری در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی و یا نهادهای انقلابی به منظور دفاع از حقوق قانونی شرکت یا اعطای نمایندگی در اینخصوص به کارکنان واجد شرایط و همچنین انتخاب وکلای دادگستری و عزل ایشان. - ۳۰ - اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی یا کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر خواهی_، فرجام، اعاده، مصالحه با رعایت منافع شرکت و نیز تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل به غیر ولو کرارا، تعیین کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اموال از مراجع قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به آراء صادره به نفع شرکت، اعم از دادگاه‌ها و ادارات دولتی و دوائر ثبتی، شهرداری‌ها و سایر مراجع صالح قانونی و بطور کلی مدیرعامل شرکت برای انجام امور فوق و دفاع از منافع شرکت دارای کلیه اختیارات قانونی می‌باشند. - ۳۱ - بمنظور حسن جریان امور مدیرعامل شرکت مجاز است انجام قسمتی از موارد فوق (باستثنای امضای اسناد تعهدآور و حق امضای حساب‌های بانکی) را به سایر کارکنان شرکت تفویض نماید. ضمنا در مواردی که هیات مدیره براساس مصوبات مربوطه اختیارات خاصی به مدیرعامل تفویض نماید مقررات آن مصوبات مجری خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12904814
آگهی تغییرات شرکت الماسه ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بهساز مشارکتهای ملت (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود اخلاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم ممتاز به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت خدمات پشتیبانی مهندسی بهسامان ملت (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا رحیمی طاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت کرپ ناز (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای فرید مرتضی قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت خانه سازی ایرداک (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند امضاء اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و نامه‌ها و قراردادها و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12673289
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران بهساز ملت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۶۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد بیگدلی فرزند حسین به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن روستا فرزند علی به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکتهای ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن اسکندری فرزند رضا به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای ناصر شاهین فر فرزند قنبر به شماره کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای امیرفرجی آقجه کندی فرزند محمد به شماره کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جمشید رحیمی دلوند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12663423
آگهی تغییرات شرکت الماسه ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمد بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمود اخلاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره وآقای رضا رحیمی طاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای ابوالقاسم ممتاز به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای فرید مرتضی قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند - امضاء اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و نامه‌ها و قراردادها و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12648241
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای آتیه نگر ما شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۲۰۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ آقای سید مرتضی باطنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تعاونی معین آتیه خواهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷آقای محمد صالحی تبار به شمارملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت گروه تجارت بین الملل آتیه خواهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱برای مدت دو سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12648250
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای آتیه نگر ما شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۲۰۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای سید مرتضی باطنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد صالحی تبار به شمارملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا ۲ نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12446171
آگهی تغییرات شرکت بانك ملت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۲۸/۵/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۸/۰۷/xxx۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای علی رستگار با کدملی xxxxxxxxx۵ آقای محمد بیگدلی با کدملی xxxxxxxxx۱ آقای حسن روستا با کدملی xxxxxxxxx۱ آقای کوروش معدلت با کدملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12295288
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران بهساز ملت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۶۹۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۶۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهمن اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسن روستا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکتهای ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ناصر شاهین فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیر فرجی آقجه کندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز به شماره ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جمشید رحیمی دلوند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره)، برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه چکها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12292931
آگهی تغییرات شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۳۲۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۳۱۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی رستگار بشماره کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت بانک ملت بشماره شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و کورش معدلت بشماره کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ملت بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد بیگدلی بشماره کد ملی xxxxxxxxx۱بنمایندگی از شرکت واسپاری ملت بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد علی ترابیان بشماره کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت تامین سرمایه بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره و اسدالله همتی بشماره کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت بهساز مشارکت های ملت بشماره شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چکها، سفته ها، بروا ت و کلیه عقود اسلامی شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در نبود مدیرعامل با امضاء ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9428849
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص معین گردشگری ملت درتاریخ ۱۸/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: فعالیت در زمینه اخذ روادید، تنظیم و انجام مسافرت های گروهی داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هرگونه خدمات گردشگری با رعایت قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ انعقاد قرارداد در زمینه فعالیتهای شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط ـ اجرا و بهره برداری و سرمایه گذاری در طرحها و پروژه های گردشگری و زیارتی و تفریحی و اقامتی و سایر فعالیتها و خدمات مرتبط با گردشگری ـ استفاده از تسهیلات داخلی و خارجی به منظور توسعه و گسترش صنعت گردشگری با رعایت قوانین و مقررات مربوط مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ولیعصر بالاتراز تقاطع خیابان طالقانی نرسیده به میدان ولیعصر نبش کوچه فیروزه مجتمع تجاری واداری ولیعصر به شماره پلاک های ۱ / xxx و ۵ / xxx کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۲ مورخ ۲۶/۸/xxx۳ نزد بانک ملت شعبه خیابان ایرانشهر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بانمایندگی محمدبیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره ـ مدیریت سرمایه آتیه خواهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بانمایندگی محمودرشیدی xxxxxxxxx۴ به شماره ملی به سمت نائب رئیس هیات مدیره ـ ناصرنادری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج ازسهامداران واعضا هیات مدیره) ـ تعاونی معین آتیه خواهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بانمایندگی مسعودبهرامیان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضوهیات مدیره ـ خدمات بیمه ای آتیه نگر ما به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بانمایندگی جوادعطاران به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضوهیات مدیره ـ جهان بهساز مفرح به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بانمایندگی زهره محمدی اطهری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضوهیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی با امضای ثابت مدیرعامل ویک نفر ازاعضای هیات مدیره همراه بامهرشرکت معتبرخواهد بودوسایرنامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی اصول نگرآریا به شماره ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس اصلی فیروز شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد بنا به مجوز شماره xxx۹۲,xxx,xxx مورخ ۲۴/۸/xxx۳ اداره گل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگی استان تهران آگهی گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1759645
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرین اطلس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۷۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۱۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید نصری با کد ملی xxxxxxxxx۲ به جای آقای محمود نجاتی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ برای باقیمانده مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردید. سمت اعضای هئیت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد بیگدلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سیف اله حداد هرندی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بیمه ما به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای سعید نصری به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای حسن روستا به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای رحیم طاهری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضا و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک دو نفر از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1692001
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرین اطلس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۹۷۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۱۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۳ سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمدبیگدلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن روستا به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیف الله حداد هرندی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بیمه ما به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمود نجاتی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رحیم طاهری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسنادبهادار مالی قراردادها و چک و سفته و بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات