ابوالفضل امیری

آقای ابوالفضل امیری

کد ملی 437103xxxx
گراف ارتباطات
5
شرکت‌ها
10
آگهی‌ها

شرکت های ابوالفضل امیری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که ابوالفضل امیری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14824020
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۳۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۳۷۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمید میرمعینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سیدمجید رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سید سعید حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای ابوالفضل امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ذوبگران رنگین فلز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای ابراهیم جمیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بنیاد نیکوکاری جمیلی (مؤسسه) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان عضو هیئت مدیره، تعیین گردیدند. ـ آقای صمد علیپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به مدت دو سال به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. ـ امضاءکلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات وغیره، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد عادی و غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبرمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12994382
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) آقای اصغرعامری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ۲) آقای محمدرضا اربابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ذوب روی بافق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ۳) آقای ابوالفضل امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ۴) آقای قاسم فارسی عباس آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ۵) آقای علیرضا اسماعیلی علمدارمحلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۶ آقای ابوالفضل امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تاتاریخ ۱۴/۰۲/۹۷ انتخاب گردیدند. اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تنفیذ گردید: ۱) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضای و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر طبق اساسنامه. ۳) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۴) صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۵) تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ۶) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرها، مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، در خواست تجدید نظر، فرجام واخواهی و اعاده و دادرسی، مصالحه وسازش، استرداد اسناد و دادخواست و یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف واسترداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر در چهار چوب اساسنامه و آئین نامه معاملات مصوب شرکت. ۷) تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ۸) تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس کلیه اوراق و اسناد تعهدآور منجمله چک، سفته، قرار دادها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره تماما با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبرخواهد بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796812
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شهرک صنعتی نو آوران زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۳۴۱۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره شرکت بهین روش صنعت آتور با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ (با نمایندگی آقای مصطفی رزاقی) به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ساختمانی بازرگانی پویا سازه نمونه با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ (با نمایندگی آقای علیرضا اصلاحی) به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای داود آقابیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت (از قبیل قرارداد، چک، سفته، برات و …) با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12463905
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۰ آقای اصغر عامری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا اربابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ذوب روی بافق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای علیرضا اسماعیلی علمدار محلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهام عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای قاسم فارسی عباس آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ویا یکی از اعضاء هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12376835
آگهی تغییرات شرکت اسید سازان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۱۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *آقای علی رستمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت کالسیمین و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴بعنوان رئیس هیات مدیره *آقای محمد صادق عزیزی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ذوب و احیاء روی قشم و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶بعنوان نایب رئیس هیات مدیره *آقای ابوالفضل امیری با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تولید روی بندرعباس و شناملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان عضو هیات مدیره. * آقای محمد حیدرزاده با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل خارج از شرکت انتخاب شد * کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12376844
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های شیمیایی روئین کاران الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای سیدمحمد حسین شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کالسیمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت رئیس هیات مدیره. * آقای محمد حیدر زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تولید روی بندر عباس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. * آقای علی مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ذوب و احیای روی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیات مدیره. *آقای ابوالفضل امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱به عنوان مدیرعامل خارج از شرکت انتخاب شد. *کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12104189
آگهی تغییرات شرکت صنعت روی زنگان شرکت سهامی‌عام به شماره ثبت ۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۶۳۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدابراهیم فروزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای ولی اله بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ذوب روی بافق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره (موظف) آقای علیرضا اسماعیلی علمدار محلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهام عام) به عنوان عضو هیئت مدیره آقای قاسم فارسی عباس آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای ابوالفضل امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند.ـ با توجه به ماده ۳۷ اساسنامه، هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمودند: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضای و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر طبق اساسنامه.ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.ـ صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.ـ تحصیل تسهیلات از بانک ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه.ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکوردرمادة ۲ اساسنامه واتخاذ تصمیم درموردکلیۀ ایقاعات براساس مفادآیین نامه معاملات شرکت ـ اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت (ادامه بند براساس نص اساسنامه ابلاغی که به رویت و تایید رسیده است) ـ تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به بازرس و حسابرس.ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس.ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12074225
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شهرک صنعتی نوآوران زنجان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۳۴۱۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۰ آقای: ابوالفضل امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره ۰آقای: مصطفی رزاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهین روش صنعت آتور با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ۰ آقای: علیرضا اصلاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ساختمانی بازرگانی پویا سازه نمونه با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهّدآور شرکت (از قبیل قرارداد، چک، سفته، برات و...) با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656276
آگهی تغییرات شرکت اسید سازان زنجان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۱۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رستمی با کدملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت کالسیمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای محمدصادق عزیزی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ذوب و احیاء روی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نایب رئیس هیأمدیره. آقای ابوالفضل امیری با کدملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت تولید روی بندرعباس به شنا سه ملی xxxxxxxxx۱۸به سمت عضو هیأت مدیره. آقای محمد حیدرزاده با کدملی xxxxxxxxx۸ را به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره انتخاب نمودند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1642134
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های شیمیایی روئین کاران الوند شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۶۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ. ۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سید محمد حسین شریفی به شماره ملی. xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت کالسیمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت رئیس هیأت مدیره ـ آقای محمد حیدر زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تولید روی بندر عباس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. ـ آقای علی مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ذوب و احیای روی قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیأت مدیره. ـ آقای ابوالفضل امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱به عنوان مدیر عامل خارج از شرکت انتخاب شد. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات