آقای رحیم ولی تبار

آقای آقای رحیم ولی تبار

کد ملی 437035xxxx
گراف ارتباطات
35
شرکت‌ها
97
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14844375
آگهی تغییرات شرکت پل سام مهرگان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 529911 و شناسه ملی 14007773754
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم ولی تبار باکدملی 4370356016 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ایرج مرادزاده فرد باکدملی 0046743235 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرناصر علی زاده عطائی باکدملی 0055089860 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و امضاء قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980717525192586  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14677915
آگهی تغییرات شرکت رهاب ابنیه هومان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 469366 و شناسه ملی 14004782790
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رحیم ولی تبار با کدملی 4370356016 بعنوان بازرس اصلی و خانم صدف نعمت الهی باکدملی 0440179858 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ980406294505296  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14598920
آگهی تغییرات شرکت صائین شهر پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۳۸۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای صادق لطفعلی پور با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای رحیم ولی تبار با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14391769
آگهی تغییرات شرکت صائين شهر پارسيان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۳۷۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۳۸۴۸
آگهی تغییرات شرکت صائین شهر پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
- حبیب سهرابی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و هاجر سهرابی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و لادن روزدار به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
- کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و امضا قرادادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
- صادق لطفعلی پور به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و رحیم ولی تبار به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14162638
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پل سام مهرگان درتاریخ ۲۰/۰۵/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی، امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از آجری، چوبی، سنگی، بتنی و فلزی و سازه های ساختمانی و محوطه سازی، دیوارکشی، اجرای پیاده روهای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی، تهیه و نصب و نگهداری فنی و تعمییر و تجهیزات راهسازی و عملیات آسفالتی، امور مربوط به بندها، سدها، ساختمان های نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی، تونلهای آب، مخازن آب، تاسیسات شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب، لوله کشی شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، عملیات ساختمانی سیویل تصفیه خانه های آب و فاضلاب و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات پیمانکاری و عمرانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله آزادی ـ خیابان آزادی ـ کوچه مسعود ـ پلاک ۱۲ ـ طبقه سوم ـ واحد شرقی کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای تقی شاهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای رحیم ولی تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای تقی شاهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رحیم ولی تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14102461
آگهی تغییرات شرکت آرین سویل آذراب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۸۳۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحمان عبدی لر باکد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم مه زاد هرسینی باکدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی شمس با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و امضاء قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای صادق لطفعلی پور با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای رحیم ولی تبار با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13738764
آگهی تغییرات شرکت اسکان طرح پردیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۴۷۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۰۴۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای رامین دلگشا باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم فاطمه کاتب باکدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای حسن ولی پور گشنیانی باکدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مصطفی سلطان فرباکدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای امین جعفری باکدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مسعود بخشنده باکدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمرتضی قریشی باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و امضاء قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13494686
آگهی تغییرات شرکت ارشد رهاب پردیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۴۰۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۴۹۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند. خانم فرزانه آماده باکدملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوط به اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا: آقای محمد احمدی باکدملی xxxxxxxxx۱ دارای ۵. xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای احمد احمدی باکدملی xxxxxxxxx۱ دارای ۵. xxx. xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13494697
آگهی تغییرات شرکت ارشد رهاب پردیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۴۰۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۴۹۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد احمدی باکدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای احمد احمدی باکدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و امضاء قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی را هیئت مدیره مشخص میکند و ماده ۱۴ اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره بین ۲ تا ۵ نفر متغیرمیباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت به نشانی: تهران شهر تهران کامرانیه خیابان شهید علیرضا بازدار خیابان شهید دکتر باهنر پلاک ۸۰ طبقه اول واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا بعد از افزایش: آقای رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم فرزانه آماده باکدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای محمد احمدی باکدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای احمد احمدی باکدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13494714
آگهی تغییرات شرکت ارشد رهاب پردیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۴۰۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۴۹۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد احمدی باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم فرزانه آماده باکدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و امضاء قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13428485
آگهی تغییرات شرکت زرین بنای آرتین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۱۸۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۴۳۰۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید آقای عزیز محمدحسینی باکدملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل می‌باشد _ آقای مهدی صالحی نجارکلائی باکدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم نوعی باکدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391650
آگهی تغییرات شرکت زرین بنای آرتین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۱۸۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۴۳۰۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی صالحی نجارکلائی کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxx , xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای ابراهیم نوعی کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxx , xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست بعد از افزایش بشرح زیر است آقای رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای عزیز محمدحسینی باکدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای مهدی صالحی نجارکلائی باکدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای ابراهیم نوعی باکدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxx , xxx ریال سهم الشرکه امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و امضاء قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13376349
آگهی تغییرات شرکت اسکان طرح پردیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۴۷۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۰۴۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین جعفری باکدملی xxxxxxxxx۷ با دریافت xxx/۵۰ ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید آقای رضا علیزاده یلوجه باکدملی xxxxxxxxx۲ با دریافت xxx/۵۰ ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید آقای مصطفی سلطان فر باکدملی xxxxxxxxx۴ با دریافت xxx/۵۰ ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید خانم فاطمه کاتب باکدملی xxxxxxxxx۷ با دریافت xxx/۵۰ ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید آقای رامین دلگشا باکدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت xxx/۵۰ ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید آقای محمدعلی جهانی باکدملی xxxxxxxxx۸ با دریافت xxx/۵۰ ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده پس از کاهش سرمایه آقای رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای حسن ولی پور گشنیانی باکدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13294117
آگهی تغییرات شرکت ارشد رهاب پردیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۴۰۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۴۹۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهرانپارس به آدرس جدید تهران - خیابان شریعتی - کوچه شهید نورمحمدی - پلاک ۵ - طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. - آقای سیدمجید رضوی باکدملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شدند - آقای بهمن سلیمانی باکدملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شدند سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوط به اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد: آقای رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم فرزانه آماده باکدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13274655
آگهی تغییرات شرکت ارشد رهاب پردیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۴۰۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۴۹۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رحیم ولی تبار کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. فرزانه آماده کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و امضاء قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ به ۲ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا بعد از افزایش: آقای سیدمجید رضوی باکدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای بهمن سلیمانی باکدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم فرزانه آماده باکدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13274665
آگهی تغییرات شرکت ارشد رهاب پردیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۴۰۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۴۹۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره فرزانه آماده باکدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و امضاء قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13242632
آگهی تغییرات شرکت سداد سازه کادوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۱۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۴۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید رستگار باکدملی xxxxxxxxx۱ و خانم فائزه پویا باکدملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند آقای حسن آذربرزین باکد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13120118
آگهی تغییرات شرکت زرین مسیر ارگ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۳۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ با دریافت xxxxxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوط دراساسنامه اصلاح گردید. لیست ومیزان سهم الشرکه شرکاء: مهدی زرقانی باکدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. بهنام سرابی میانجی باکدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086547
آگهی تغییرات شرکت کیان راه ارگ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۷۲۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۴۹۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سهند طاهری باکدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج شد. رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج شد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: سمیه رشیدی هنر باکدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه فرزاد پرویزی باکدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069016
آگهی تغییرات شرکت زرین مسیر ارگ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۳۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی زرقانی باکدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکاء بشرح ذیل می‌باشد: آقای رحیم ولی تبار باکد ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای مهدی زرقانی باکدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای بهنام سرابی میانجی باکدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061239
آگهی تغییرات شرکت کیان راه ارگ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۷۲۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۴۹۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سمیه رشیدی هنر باکدملی xxxxxxxxx۸ فرزند موسی متولد ۰۸/۰۱/xxx۶ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای فرزاد پرویزی باکدملی xxxxxxxxx۳ فرزند حسینعلی متولد ۱۷/۱۰/xxx۸ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید آقای سهند طاهری باکدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای رحیم ولی تبار با کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم سمیه رشیدی هنر باکدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای فرزاد پرویزی باکدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061247
آگهی تغییرات شرکت نیکو بنای جم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۶۳۷۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا خرم قهفرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت xxxxxx ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. رحیم ولی تبار باه شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت xxxxxx ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوط به اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح زیر می‌باشد: حامد جبروتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه شیوا پارسافر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995051
آگهی تغییرات شرکت زرین مسیر ارگ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۳۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احد احدزاده با کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک ازشرکا پس ازکاهش سرمایه: رحیم ولی تبار به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه بهنام سرابی میانجی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995066
آگهی تغییرات شرکت شمس راه ارگ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۲۸۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۲۵۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مه زاد هرسینی باکدملی xxxxxxxxx۵ با دریافت xxxxxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. آقای رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ با دریافت xxxxxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ترکیب شرکا بعد از کاهش سرمایه به شرح زیر می‌باشد: آقای محمدمهدی عدالتی باکدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم سولماز اصلانی باکدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980120
آگهی تغییرات شرکت زرین مسیر ارگ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۳۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکاء بشرح ذیل می‌باشد: آقای رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای احد احدزاده با کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای بهنام سرابی میانجی باکدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980148
آگهی تغییرات شرکت زرین مسیر ارگ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۳۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ آقای بهنام سرابی میانجی باکدملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980165
آگهی تغییرات شرکت زرین مسیر ارگ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۳۳۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهنام سرابی میانجی باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و امضاء قراردادهای عقود اسلامی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980195
آگهی تغییرات شرکت شمس راه ارگ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۲۸۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۲۵۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدمهدی عدالتی با کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. خانم سولماز اصلانی باکدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید لیست شرکاء پس از افزایش بشرح ذیل می‌باشد: خانم مه زاد هرسینی باکدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای محمدمهدی عدالتی باکدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم سولماز اصلانی باکدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959695
آگهی تغییرات شرکت زرین مسیر ارگ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۳۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا خرم قهفرخی با کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه: آقای رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای احد احدزاده باکدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای علیرضا خرم قهفرخی باکدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959703
آگهی تغییرات شرکت زرین مسیر ارگ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۳۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ و آقای علیرضا خرم قهفرخی باکدملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دوسال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959714
آگهی تغییرات شرکت زرین مسیر ارگ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۳۳۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا خرم قهفرخی باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و امضاء قراردادهای عقود اسلامی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12898686
آگهی تغییرات شرکت نور و نمای ارگ جدید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۶۹۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - آقای امیر سرخوش باکدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره - خانم سمیه سرخوش باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12898690
آگهی تغییرات شرکت نور و نمای ارگ جدید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۶۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: امیر سرخوش باکدملی xxxxxxxxx۰ رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ سمیه سرخوش باکدملی xxxxxxxxx۱ - صدف نعمت الهی باکدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و رحمان عبدی لر باکد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12851647
آگهی تغییرات شرکت شمس عمران ارگ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۲۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۱۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ با دریافت xxxxxx ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. فاخته یعقوب زاده باکدملی xxxxxxxxx۵ با دریافت xxxxxx ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوط به اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه بقرار ذیل می‌باشد. آرش یحیی پور باکدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه سپیده علینژاد مجیدی باکدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12826830
آگهی تغییرات شرکت شمس عمران ارگ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۲۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۱۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آرش یحیی پور کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. خانم سپیده علینژاد مجیدی کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقای رحیم ولی تبار کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال - خانم فاخته یعقوب زاده کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx ریال - آقای آرش یحیی پورکدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال - خانم سپیده علینژاد مجیدی کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12782138
آگهی تغییرات شرکت ارس بنای سورن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۶۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۸۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا نوری نکو باکدملی xxxxxxxxx۱ و خانم فرشته سادات سیادت باکدملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. خانم صدف نعمت اللهی باکد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12754116
آگهی تغییرات شرکت نیکو بنای جم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۶۳۷۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم ولی تبار کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. آقای علیرضا خرم قهفرخی باکدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم شیوا پارسافر باکدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12754138
آگهی تغییرات شرکت نیکو بنای جم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۶۳۷۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا خرم قهفرخی باکدملی xxxxxxxxx۱ و آقای رحیم ولی تبار با کدملی xxxxxxxxx۶ برای مدت دوسال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12754158
آگهی تغییرات شرکت نیکو بنای جم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۶۳۷۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا خرم قهفرخی باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و امضاء قراردادهای عقود اسلامی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12738538
آگهی تغییرات شرکت شمس بنای جم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۳۷۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای رحیم ولی تبار باکد ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. آقای فرهاد خویش آوند باکدملی xxxxxxxxx۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به xxxxxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه: - آقای محمد صیاد باکدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxxxxx۰ ریال - آقای حسین غلامی شاه ویر باکدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12738589
آگهی تغییرات شرکت رهاب ابنیه هومان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۹۳۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۲۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم صدف نعمت الهی باکد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای بهزاد دوستی باکدملی xxxxxxxxx۵ و آقای عزیز محمدحسینی باکدملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند آقای سعید رضائی باکدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714233
آگهی تغییرات شرکت شمس بنای جم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۳۷۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد صیاد به کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای حسین غلامی شاه ویر به کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. وامضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و امضاء قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. همچنین آدرس شرکت به آدرس جدید تهران - شاهین شمالی نبش ۲۰ متری گلستان - پلاک ۲۶ - واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه: آقای رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای فرهاد خویش آوند باکدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای محمد صیاد باکدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای حسین غلامی شاه ویر باکدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701733
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیان راه شمس در تاریخ ۱۸/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از آجری، چوبی، سنگی، بتنی و فلزی و سازه‌های ساختمانی و محوطه سازی، دیوارکشی، اجرای پیاده روهای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی، تهیه و نصب و نگهداری فنی و تعمیر و تجهیزات راهسازی و عملیات آسفالتی، امور مربوط به بندها، سدها، ساختمان‌های نیروگاه آبی، سازه‌های هیدرولیکی، تونلهای آب، مخازن آب، تاسیسات شبکه‌های توزیع آب، شبکه‌های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب، لوله کشی شبکه‌های آبیاری و زهکشی، سازه‌های دریایی و ساحلی، عملیات ساختمانی سیویل تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات پیمانکاری و عمرانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان دماوند خیابان شهید افشاری ۸ متری اول پلاک ۱۵ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳/۹۴/xxx۱ مورخ ۱۰/۱۲/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه میرداماد شرقی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: پردیس بهمن فرنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. امیرحسین اردوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره. رحیم ولی تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و امضاء قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و مکاتبات اداری با مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: مرجان قیاسی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. احد احدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12641993
آگهی تغییرات شرکت زرين مسير ارگ شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۷۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۳۳۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احد احدزاده باکدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای رحیم ولی تبار باکدملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و امضاء قراردادهای عقود اسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12642018
آگهی تغییرات شرکت زرين مسير ارگ شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۷۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۳۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احد احدزاده با کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سهم الشرکه سایر شرکا به شرح ذیل میباشد: آقای رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه وآقای امیر کفاش مشائی باکدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12642026
آگهی تغییرات شرکت زرين مسير ارگ شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۷۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۳۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ وآقای احد احدزاده باکدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12570907
آگهی تغییرات شرکت اسكان طرح پرديس شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۶۴۷۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۰۴۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذشد: - آقای محمدعلی جهانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - آقای رحیم ولی تبار به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای حسن ولی پور گشنیانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای رامین دلگشا به کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - خانم فاطمه کاتب به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای مصطفی سلطان فر به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای رضا علیزاده یلوجه به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای امین جعفری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره، برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره، انتخاب گردیدند.امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و امضاء قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12570925
آگهی تغییرات شرکت اسكان طرح پرديس شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۶۴۷۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۰۴۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذشد: آقای سیدعلی طاهری به کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید.خانم شیوا پارسافر به کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید.در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء پس از کاهش سرمایه شرکت، به شرح ذیل می باشد: - آقای رحیم ولی تبار به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه - آقای حسن ولی پور گشنیانی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای محمدعلی جهانی به کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxx۰۰ریال سهم الشرکه - آقای رامین دلگشا به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه - خانم فاطمه کاتب به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای مصطفی سلطان فر به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای رضا علیزاده یلوجه به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای امین جعفری به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12570935
آگهی تغییرات شرکت آرين سويل آذراب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۵۳۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۸۳۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذشد: آقای صادق لطفعلی پور با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای رحیم ولی تبار با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رحمان عبدی لر با کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای مهدی شمس با کدملی xxxxxxxxx۲ و خانم مه زاد هرسینی با کدملی xxxxxxxxx۵ .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12548173
آگهی تغییرات شرکت اسكان طرح پرديس شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۶۴۷۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۰۴۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شدآقای رحیم ولی تبار فرزند کمندعلی کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت آقای حسن ولی پور گشنیانی فرزند علیمردان کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت آقای محمدعلی جهانی فرزند ابراهیم کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت آقای رامین دلگشا فرزند مهربان کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت خانم فاطمه کاتب فرزند غلامرضا کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت آقای مصطفی سلطان فر فرزند علیرضا کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت آقای رضا علیزاده یلوجه فرزند حجت الهکدملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت آقای امین جعفری فرزند اسد کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشدآقای سیدعلی طاهری با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم شیوا پارسافر باکدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای حسن ولی پور گشنیانی باکدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدعلی جهانی باکدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای رامین دلگشا باکدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه خانم فاطمه کاتب باکدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مصطفی سلطان فر باکدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای رضا علیزاده یلوجه باکدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای امین جعفری باکدملی xxxxxxxxx۷ دارایxxx۰۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12548184
آگهی تغییرات شرکت اسكان طرح پرديس شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۶۴۷۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۰۴۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شدآقای محمدعلی جهانی باکدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن ولی پور گشنیانی باکدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رامین دلگشا باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه کاتب باکدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مصطفی سلطان فر باکدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا علیزاده یلوجه باکدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امین جعفری باکدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و امضاء قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12548196
آگهی تغییرات شرکت اسكان طرح پرديس شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۶۴۷۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۰۴۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شداعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ آقای حسن ولی پور گشنیانی باکدملی xxxxxxxxx۴ آقای محمدعلی جهانی باکدملی xxxxxxxxx۸ آقای رامین دلگشا باکدملی xxxxxxxxx۱ خانم فاطمه کاتب باکدملی xxxxxxxxx۷ آقای مصطفی سلطان فر باکدملی xxxxxxxxx۴ آقای رضا علیزاده یلوجه باکدملی xxxxxxxxx۲ آقای امین جعفری باکدملی xxxxxxxxx۷
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12498663
آگهی تغییرات شرکت زرين مسير ارگ شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۷۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۳۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی ریوندی با کدملی xxxxxxxxx۷ با دریافت xxxxxxریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید.سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ریال به xxxxxx۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست سایر شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد: رحیم ولی تبار ش م xxxxxxxxx۶ و امیر کفاش مشایی ش م xxxxxxxxx۴ هر یک به تنهایی دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12473267
آگهی تغییرات شرکت زرین مسیر ارگ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۳۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم ولی تبار کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای امیر کفاش مشایی کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12473295
آگهی تغییرات شرکت زرین مسیر ارگ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۳۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای رحیم ولی تبار فرزند کمند علی متولد ۱/۶/xxx۳ ش ش xxx۰ کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ریال به مبلغ xxxxxx۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: آقای رحیم ولی تبار با کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال آقای هادی ریوندی با کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال آقای امیر کفاش مشایی باکدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12473313
آگهی تغییرات شرکت زرین مسیر ارگ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۳۳۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای رحیم ولی تبار با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره وآقای امیر کفاش مشایی باکدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رییس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و امضاء قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12426437
آگهی تغییرات شرکت نام آوران عمران وصنعت آبسکون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۶۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر سرخوش باکدملی xxxxxxxxx۰ و آقای رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ وخانم سمیه سرخوش باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.خانم صدف نعمت اللهی باکدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید رضائی باکدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12426442
آگهی تغییرات شرکت نام آوران عمران وصنعت آبسکون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۳۶۹۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم ولی تبار باکدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای امیر سرخوش باکدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم سمیه سرخوش باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و امضاء کلیه قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12326151
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کیان راه ارگ درتاریخ ۲۴/۰۵/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساخمانها و ابنیه اعم از آجری، چوبی، سنگی، بتنی و فلزی و سازه های ساختمانی و محوطه سازی، دیوارکشی، اجرای پیاده روهای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها، راههای ریلی،باند فرودگاه،سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی، تهیه و نصب و نگهداری فنی و تعمییر و تجهیزات راهسازی و عملیات آسفالتی،امور مربوط به بندها، سدها، ساختمان های نیروگاه آبی،سازه های هیدرولیکی،تونلهای آب،مخازن آب، تاسیسات شبکه های توزیع آب،شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب،لوله کشی شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی،عملیات ساختمانی سیویل تصفیه خانه های آب و فاضلاب و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات پیمانکاری و عمرانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان دماوند خیابان شهید افشاری ۸ متری اول پلاک۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای رحیم ولی تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx ریال به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سهند طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی و نامه های عادی ومکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12284081
آگهی تغییرات شرکت آرمه بتن نوژان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۶۰۸۰۷ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۴۴۱۳۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم ولی تبار به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و خانم صدف نعمت اللهی به کدملی xxxxxxxxx۸بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید رضائی به کدملیxxxxxxxxx۱ خانم منا نعیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ آقای فرهاد خویش آوند به کدملیxxxxxxxxx۶
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12228664
آگهی تغییرات شرکت شمس عمران جم بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت۴۶۹۵۶۸ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۴۷۹۰۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر اسهندم با کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت xxxxxx ریال از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. رحیم ولی تبار با کدملی xxxxxxxxx۶ با دریافت xxxxxx ریال از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد: فاخته یعقوب زاده با کدملی xxxxxxxxx۵دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه. مرجان اسلامی فرد باکدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12211274
آگهی تغییرات شرکت شمس عمران كاوه شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۳۶۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۱۲۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم ولی تبار با کدملی xxxxxxxxx۶ با دریافت xxxxxx ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید ـ آقای ابراهیم نوعی با کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت xxxxxx ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد علی افاضلی با کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه محمدرضا نیکخو با کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12200663
آگهی تغییرات شرکت شمس عمران کاوه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۳۶۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۱۲۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی افاضلی فرزند حمید متولد ۱۵/۱۱/۶۳ به ش ش xxx۹۴ و کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای محمدرضا نیکخو فرزند معظم متولد ۳۰/۰۶/۵۶ به ش ش۵۱ و کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. مدیرعامل شرکت اقرار به دریافت مبلغ افزایش یافته نمود. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: ـ آقای رحیم ولی تبار با کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ آقای ابراهیم نوعی با کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ آقای علی افاضلی با کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ آقای محمدرضا نیکخو باکدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12184571
آگهی تغییرات شرکت شمس عمران جم بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت۴۶۹۵۶۸ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۴۷۹۰۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فاخته یعقوب زاده کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. مرجان اسلامی فرد کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه آقای امیر اسهندم با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای رحیم ولی تبار با کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم فاخته یعقوب زاده با کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم مرجان اسلامی فرد باکدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12061138
آگهی تغییرات شرکت فراز پی مدائن بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۶۲۴۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۶۰۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم ولی تبار با کدملی xxxxxxxxx۶ با دریافت xxxxxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. آقای وحید شاعری باکدملی xxxxxxxxx۷ با دریافت xxxxxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بشرح ذیل می باشد: آقای عیسی بسته حسینی با کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای میثم زارعی با کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9425695
آگهی تغییرات شرکت فراز پی مدائن بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۶۲۴۹۰ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۴۴۹۶۰۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عیسی بسته حسینی فرزند یداله متولد ۲۹/۴/xxx۹ صادره از فیروزکوه کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد آقای میثم زارعی فرزند نیت علی متولد ۲۴/۹/xxx۳ صادره از اسدآباد کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید لیست شرکا بشرح ذیل تغییر یافت وحید شاعری باکدملی xxxxxxxxx۷دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه وآقای رحیم ولی تبار با کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه وآقای عیسی بسته حسینی با کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه وآقای میثم زارعی باکدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1565397
آگهی تغییرات شرکت پل ساخت مشرق زمین بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۴۰۷۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۱۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم ولی تبار با کدملی xxxxxxxxx۶ با دریافت xxx.xxx ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردیدوآقای مهدی ولی تبار با کدملی xxxxxxxxx۷ با دریافت xxx.xxx ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به xxx/xxx/۱ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان عبارت است از: آقای مصطفی خانعلی پور آتشگاهی با کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx.xxx ریال سهم الشرکه آقای میلاد صیادی با کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxx.xxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530334
آگهی تغییرات شرکت پل ساخت مشرق زمین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۷۰۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۱۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای مصطفی خانعلی پور آتشگاهی فرزند شوریه متولد ۲۳/۰۶/xxx۲ صادره از تهران ش ش xxx۴ کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxxریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای میلاد صیادی فرزند کریم متولد ۱/۱۰/xxx۶ صادره از زنجان ش ش xxx۱ کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال بهxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. آقای رحیم ولی تبار با کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای مهدی ولی تبار با کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای مصطفی خانعلی پورآتشگاهی با کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای میلاد صیادی با کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512171
آگهی تغییرات شرکت پل سام ارگ شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۵۳۰۶۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۹۷۸۷۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای رحیم ولی تبار با کد ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت xxx/xxx ریال از صندوق شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارد.
آقای امین ناجی با کد ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت xxx/xxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی ندارد.
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه ایشان:
ـ آقای محمد کمال منتظری با کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه
ـ خانم نسترن متحد با کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474311
آگهی تغییرات شرکت پل سام ارگ شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۵۳۰۶۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۹۷۸۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدکمال منتظری به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.
خانم نسترن متحد به کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
اسامی شرکاء به شرح ذیل می باشد:
ـ آقای رحیم ولی تبار با کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه
ـ آقای امین ناجی با کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه
ـ آقای محمد کمال منتظری با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه
ـ خانم نسترن متحد به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542990
آگهی تغییرات شرکت آریا سازه سهرورد سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۶۸۰۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۷۷۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره عبارتند از آقای حسن ملک پور با کد ملی xxxxxxxxx۵ آقای حسین محسنی با کد ملی xxxxxxxxx۹ خانم بهاره سمیعی با کد ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند.
آقای رحیم ولی تبار با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید رضائی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448661
آگهی تغییرات شرکت پل سام ماهان با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۱۵۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۲۳۵۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۲۶/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای رحیم ولی‎تبار با کد ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت xxx/xxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شد.
ـ آقای حبیب سهرابی با کد ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت xxx/xxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شد.
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد:
ـ آقای سهیل آزاده‎نمینی با کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx/xxx ریال سهم‎الشرکه.
ـ آقای سامان پناهی با کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx/xxx ریال سهم‎الشرکه
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394179
آگهی تغییرات شرکت نیک راه الوند شرکت بامسئولیت‌ محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۳۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۶۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
علی کریمی با کدملی xxxxxxxxx۶ و مسعود طاهرخانی با کدملی xxxxxxxxx و سیدجواد ولدآبادی با کدملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394180
آگهی تغییرات شرکت ابنیه بنای جم شرکت بامسئولیت‌ محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۸۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۴۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای رحیم ولی تبار با کدملی xxxxxxxxx۶ با دریافت کلیه سهمالشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید
آقای رضا حمیدی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
آقای رضا کلبی دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه ـ آقای مجتبی کلبی دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1375324
آگهی تغییرات شرکت پل سام ماهان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۵۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۲۳۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۳/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سهیل آزاده نمینی فرزند سیامک متولد ۱۱/۶/xxx۴ صادره از تهران کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.
آقای سامان پناهی فرزند مجید متولد ۱۷/۱۱/۶۴ صادره از تهران کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ریال به xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
اسامی شرکاء بشرح ذیل می باشد:
ـ آقای رحیم ولی تبار با کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه
ـ آقای حبیب سهرابی با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه
ـ آقای سهیل آزاده نمینی با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه
آقای سامان پناهی با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1375332
آگهی تغییرات شرکت ابنیه بنای جم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۸۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۴۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای رضا کلبی فرزند امین الله متولد ۵/۵/۵۹ صادره از ماهشهر کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت xxx/xxx ریال به صندوق شرکت آقای مجتبی کلبی فرزند امین الله متولد ۱۴/۱۱/۶۰ صادره از ماهشهر کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمدند.
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
تعداد اعضای هیئت مدیره از ۲ به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
آقای رضا کلبی با کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه
ـ آقای مجتبی کلبی با کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه
ـ آقای رحیم ولی تبار با کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه
ـ آقای رضا حمیدی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914469
آگهی تغییرات شرکت آریا سازه سهرورد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۸۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۷۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای رحیم ولی تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال منقسم به دویست و چهل سهم بی نام، به ارزش هر سهم xxx/۱۰ ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۳/۰۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 944822
آگهی تغییرات شرکت ابنیه بنای جم بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۸۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۴۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای رحیم ولی تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به شماره شناسنامه xxx۰ تاریخ تولد ۱/۶/xxx۳ فرزند کمندعلی با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای رضا حمیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۱ تاریخ تولد ۱۰/۶/xxx۱ فرزند محمد با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۴/۸/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای رحیم ولی تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رضا حمیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ۱۴/۸/۹۳.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای رحیم ولی تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا حمیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا حمیدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۰۱/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 919074
آگهی تغییرات شرکت زرین مسیر سهند با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۴۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۷۴۸۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۱/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ شعبه به نشانی استان هرمزگان شهر بندرعباس بلوار معلم بهارستان ۱۵ ساختمان بهراد ط ۲ واحد ۳ xxxxxxxxx۹ و به مدیریت صالح بیا تأسیس گردید.
۲ـ خانم منا نعیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای رحیم ولی تبار بشماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم فاخته یعقوب زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، ازردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۷/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 988216
آگهی تغییرات شرکت نیکان سازه هرمزان (با مسئولیت‌محدود) بشماره ثبت۳۸۰۳۰۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۵۵۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۴/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اقای رحیم ولی تبار به شماره ملیxxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغxxx/xxxریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای علی محمد سلیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مجتبی سیداسماعیلی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید.
سرمایه شرکت از مبلغ۰۰/xxx/۳ریال به مبلغxxx/xxx/۱ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۲۰/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 905211
آگهی تغییرات شرکت آریا سازه سهرورد سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۶۸۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۰۷۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای رحیم ولی تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۸/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسن ملک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حسین محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم بهاره سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ۲/۸/xxx۳
در تاریخ ۱۶/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9978250
آگهی تغییرات شرکت آریا سازه سهرورد سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۶۸۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۰۷۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای رحیم ولی‌تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲/۸/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسن ملک‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حسین محسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم بهاره سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ۲/۸/xxx۳

در تاریخ ۱۶/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 567067
آگهی تغییرات شرکت شاهین راه ارگ بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۰۱۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۲۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۸/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای رحیم ولی تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به شماره شناسنامه xxx۰ تاریخ تولد ۱/۶/۵۳ فرزند کمندعلی با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مهدی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به شماره شناسنامه xxx۳۲ تاریخ تولد ۳/۲/۶۵ فرزند محمد با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مهدی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مجید شام بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۱.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای مهدی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید شام بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید شام بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۶/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 466998

آگهی تغییرات شرکت پل سام ماهان
بامسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۰/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای رحیم ولی تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم فاطمه نیکبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۲۵/۱۰/۹۲.
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای رحیم ولی تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه نیکبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه نیکبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل.
۳ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9799517
آگهی تغییرات شرکت پل سام ماهان بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۱۵۰۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۲۳۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۰/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای رحیم ولی‌تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم فاطمه نیکبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۲۵/۱۰/۹۲.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای رحیم ولی‌تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم فاطمه نیکبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و خانم فاطمه نیکبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل.

۳ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10014223
آگهی تأسیس شرکت پل سام ماهان بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۷/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۷/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها آزادراهها راههای ریلی و باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار تونلها پلها راههای زیرزمینی راهسازی و عملیات آسفالتی، امور مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی بتنی و فلزی و امور مربوط به بندها سدها ساختمان نیروگاه آبی سازه‌های هیدرولیکی تونلهای آب مخازن آب شبکه‌های توزیع آب شبکه‌های شبکه‌های جمع آوری و انتقال فاضلاب کانالهای انتقال آب شبکه‌های آبیاری زهکشی سازه‌های دریایی و ساحلی و عملیات ساختمانی سیویل تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب و خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران نظام آباد شمالی خیابان هشت متری ولیعصر پلاک ۵۱ ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای حبیب سهرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای رحیم ولی تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای رحیم ولی تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9691140
آگهی تغییرات شرکت آرین سویل آذراب سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۳۴۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۸۳۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای صادق لطفعلی‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای رحیم ولی‌تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ. اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۴/۱/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رحمان عبدی‌لر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای ابوذر وفائی‌سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم مرجان قیاسی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۴/۱/۹۲.

در تاریخ۷/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9540466
آگهی تغییرات شرکت نیکان سازه هرمزان بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۰۳۰۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۵۵۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۶/۶/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای رحیم ولی‌تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به شماره‌شناسنامه xxx۰ تاریخ تولد ۱/۶/xxx۳ فرزند کمند علی با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۶/۶/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی‌محمد سلیمی و آقای مجتبی سید اسماعیلی تا تاریخ ۶/۶/xxx۱.

۳ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای علی‌محمد سلیمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مجتبی سید اسماعیلی به سمت عضو هیئت‌مدیره آقای مجتبی سید اسماعیلی به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۶/۶/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10242177
آگهی تغییرات شرکت نیکوسازه صائین با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۰۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۶۳۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۲/۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رحیم ولی تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به شماره شناسنامه xxx۰ تاریخ تولد ۱/۶/xxx۳ فرزند کمندعلی با پرداخت مبلغ xxx. xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲. xxx. xxx ریال به مبلغ ۲. xxx. xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۳۱/۴/xxx۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11012188
آگهی تغییرات شرکت آریا سازه سهرورد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۸۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۰۷۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای رحیم ولی‌تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال منقسم به دویست و چهل سهم بی نام، به ارزش هر سهم xxx/۱۰ ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۳/۰۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11081548
آگهی تغییرات شرکت زرین مسیر سهند با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۴۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۷۴۸۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۱/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ شعبه به نشانی استان هرمزگان شهر بندرعباس بلوار معلم بهارستان ۱۵ ساختمان بهراد ط ۲ واحد ۳ xxxxxxxxx۹ و به مدیریت صالح بیا تأسیس گردید.

۲ـ خانم منا نعیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای رحیم ولی‌تبار بشماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم فاخته یعقوب‌زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، ازردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۷/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11192111
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازه صائین (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت ۳۳۳۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۴/۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای رحیم ولی‌تبار به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به شماره شناسنامهxxx۰ تاریخ تولد۱/۶/xxx۳ فرزند کمندعلی با پرداخت مبلغxxx/xxx/۱ریال به صندوق شرکت، درردیف شرکاء قرار گرفت. خانم زهره نادری‌نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامهxxx۳ تاریخ تولد۱۴/۹/xxx۹ فرزند شهباز با پرداخت مبلغxxx/xxxریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۲ریال به مبلغxxx/xxx/۳ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۲۵/۹/xxx۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11266067
آگهی تغییرات شرکت ابنیه بنای جم بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۸۸۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۴۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای رحیم ولی‌تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به شماره‌شناسنامه xxx۰ تاریخ تولد ۱/۶/xxx۳ فرزند کمندعلی با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای رضا حمیدی‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۱ تاریخ تولد ۱۰/۶/xxx۱ فرزند محمد با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱۴/۸/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای رحیم ولی‌تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رضا حمیدی‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ۱۴/۸/۹۳.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای رحیم ولی‌تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای رضا حمیدی‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای رضا حمیدی‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۰۱/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11304261
آگهی تغییرات شرکت آریا بوم مشرق بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۶۳۷۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۲۴۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای قدیر خداوردیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای رحیم ولی‌تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای سید صدرالدین غیاثی‌افجه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای امین عرب‌زاده‌بنی‌سیرجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال از صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال کاهش داد.

سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عثمان زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای امین عرب‌زاده‌بنی‌اسدی‌سیرجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای قدیر خداوردیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای عثمان زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای امین عرب‌زاده‌بنی‌اسدی‌سیرجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای قدیر خداوردیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عثمان زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک بروات و سفته و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۳/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11341986
آگهی تاسیس موسسه طرح و تدبیر دهکده
موسسه فوق در تاریخ ۲۵/۱۱/۸۹ تحت شماره xxx۹۶ و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۱۱/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع موسسه: ارائه مشاوره و خدمات اداری شامل تایپ و تکثیر تنظیم و ارائه طرحهای توجیهی صنعتی اقتصادی تولیدی اخذ گواهی صنعتی موافقت اصولی جهت شرکت انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی طراحی و محاسبه فنی و تهیه نقشه‌ و مشاوره در زمینه تهیه طرح‌های هادی تفضیلی و جامع شهر و ناحیه طرحهای مرمت و احیای بافت‌های کهنه و فرسوده شهری تهیه کلیه طرح‌های جامع حریم شهرسازی مشاوره در زمینه تهیه طرح‌های انواع پلها راه خطوط راه‌آهن مترو معدن و برنامه‌ریزی و نقشه‌برداری تهیه طرح پروژه‌های مقاوم‌سازی انواع سازه‌ها اخذ تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شریعتی روبروی حسینیه ارشاد بن‌بست هدیه پ ۱ واحد ۳ ـ کد پستی xxxxxxxxx۴.

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۲ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ ۵ـ آقای مهدی ولی‌تبار به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای رحیم ولی‌تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای رحیم ولی‌تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهاییِ همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11558464
آگهی تغییرات شرکت شاهین راه ارگ بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۰۱۲۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۲۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۸/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای رحیم ولی‌تبار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به شماره شناسنامه xxx۰ تاریخ تولد ۱/۶/۵۳ فرزند کمندعلی با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مهدی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به شماره شناسنامه xxx۳۲ تاریخ تولد ۳/۲/۶۵ فرزند محمد با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مهدی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای مجید شام‌بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۱.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای مهدی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مجید شام‌بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مجید شام‌بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۶/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11752616
آگهی تغییرات شرکت تندیس سازه صائین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۸۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۰۷۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۶/۰۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ ماده۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲‌ـ آقای رحیم ولی‌تبار به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین صالحی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۶/۰۸/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ذکریا شهبازی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای بیژن میرزائی‌موسی‌نارنجی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای مسلم صادقی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ تا تاریخ۲۶/۰۸/xxx۱.

در تاریخ۲۹/۰۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات