امیر هرمز نظامی وند چگینی

آقای امیر هرمز نظامی وند چگینی

کد ملی 432369xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
4
آگهی‌ها

شرکت های امیر هرمز نظامی وند چگینی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که امیر هرمز نظامی وند چگینی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14158384
آگهی تغییرات شرکت بخار فرآیند نیرو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۷۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای امیر هرمز نظامی وند چگینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای فرامرز سلخوری غیاثوند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای جانعلی رحیمی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار و تعهداور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و سایر اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودبار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14158397
آگهی تغییرات شرکت بخار فرآیند نیرو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۷۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای امیر هرمز نظامی وند چگینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وآقای جانعلی رحیمی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ وآقای فرامرز سلخوری غیاثوند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودبار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14158415
آگهی تغییرات شرکت بخار فرآیند نیرو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۷۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ طبق گواهی انحصار وراثت شماره xxx مورخ۳۱/۳/xxx۴ آقای علی اهرامی قزوینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ فوت ووراث حین الفوت نامبرده کلیه سهم الشرکه ایشان را بمبلغ xxxxxx ریال بموجب سند صلح به شماره xxx۰۷ مورخ۹/۱/xxx۷ صادره از دفتراسناد رسمی xxx حوزه ثبتی رودبار به آقای جانعلی رحیمی علی آبادی شناسه ملی xxxxxxxxx۰ منتقل و از شرکت خارج گردیدند. ـ آقای قدرت اله نبوی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خود را بموجب سند صلح به شماره xxx۰۵ مورخ۹/۱/xxx۷ وسند اقرار اصلاحی xxx۵۲ مورخ ۲۱/۴/۹۷ صادره از دفتراسناد رسمی xxx حوزه ثبتی رودبار به آقای فرامرز سلخوری غیاثوند شماره ملی xxxxxxxxx۶ منتقل و از شرکت خارج گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها: ـ آقای امیر هرمز نظامی وند چگینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ د ارای xxxxxxریال سهم الشرکه ـ آقای جانعلی رحیمی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ د ارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ آقای فرامرز سلخوری غیاثوند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ د ارای xxxxxx ریال سهم الشرکه
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودبار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14062913
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۶۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۵ و برابر تاییدیه شماره xxx۰ مورخ ۲۳/۰۱/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال تا تاریخ ۰۳/۱۱/xxx۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسب اختیارات حاصل از بند ۵ ماده ۳۵ اساسنامه وبا استناد به تبصره ۲ ماده ۳۹ شرکت , آقایان امیر هرمز نظامیوند چگینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و فرامرز حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و عبدالمجید دیناروند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمد حسین افضل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و نادر گلستانی داریانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ انتخاب شدند. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودبار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات