منوچهر زندی

منوچهر زندی

کد ملی 432188xxxx
گراف ارتباطات
32
شرکت‌ها
69
آگهی‌ها

شرکت های منوچهر زندی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که منوچهر زندی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
آفتاب فولاد خمین
آفتاب فولاد خمین
بازرس علی‌البدل
آرین سینا
آرین سینا
بازرس علی‌البدل
آرین شیمی
آرین شیمی
بازرس علی‌البدل
حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
خدمات بیمه ای بهساز ملت
خدمات بیمه ای بهساز ملت
بازرس علی‌البدل
تولیدی بازرگانی پدیده دیمه
تولیدی بازرگانی پدیده دیمه
بازرس علی‌البدل
کرمانیت
کرمانیت
بازرس علی‌البدل
معدنی فرارویبه
معدنی فرارویبه
بازرس علی‌البدل
پخش سراسری بازارگستر پگاه
پخش سراسری بازارگستر پگاه
بازرس علی‌البدل
بهادران سنگ
بهادران سنگ
بازرس علی‌البدل
صنعتی و معدنی سیمین ران نیک
صنعتی و معدنی سیمین ران نیک
بازرس علی‌البدل
مهندسی تولید پیشرو انرژی آسیا
مهندسی تولید پیشرو انرژی آسیا
بازرس علی‌البدل
پشمبافی آسیا
پشمبافی آسیا
بازرس علی‌البدل
آرین تخته
آرین تخته
بازرس علی‌البدل
آرین جلارنگ
آرین جلارنگ
بازرس علی‌البدل
مدیریت فراراه اندیش
مدیریت فراراه اندیش
صنایع بسته بندی فراورده های شیری پگاه
صنایع بسته بندی فراورده های شیری پگاه
بازرس علی‌البدل
صدر معادن ایرانیان
صدر معادن ایرانیان
بازرس علی‌البدل
شیر پاستوریزه پگاه فارس
شیر پاستوریزه پگاه فارس
بازرس علی‌البدل
گروه مدیریت توسعه ساختمانی جام ملت
گروه مدیریت توسعه ساختمانی جام ملت
بازرس علی‌البدل
بازار گستر پگاه منطقه سه
بازار گستر پگاه منطقه سه
بازرس علی‌البدل
تدبیر تراکنش ایرانیان
تدبیر تراکنش ایرانیان
بازرس علی‌البدل
معدنی فرآروی
معدنی فرآروی
بازرس علی‌البدل
تهران بتون
تهران بتون
بازرس علی‌البدل
صنعت نصر معدن
صنعت نصر معدن
بازرس علی‌البدل
معدنجو
معدنجو
بازرس علی‌البدل
هلیکوپتری ایران
هلیکوپتری ایران
بازرس علی‌البدل
توسعه صنایع خودرو
توسعه صنایع خودرو
بازرس علی‌البدل
دیبا انرژی سینا
دیبا انرژی سینا
بازرس علی‌البدل
فارسیت اهواز
فارسیت اهواز
بازرس اصلی
سامانه های هوشمند راه ابریشم
سامانه های هوشمند راه ابریشم
بازرس علی‌البدل
مالکین آکام شهر
مالکین آکام شهر
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14065027
آگهی تغییرات حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۹/۲/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان حسن اسمائی ش. م xxxxxxxxx۹ ومنوچهرزندی ش. م xxxxxxxxx۲ وخانم منیژه آریان پور ش. م xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14065040
آگهی تغییرات حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۷ ومجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۳۰/۲/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن اسمایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای منوچهر زندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم منیژه آریانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشدهمچنین مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرموسسه معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13504605
آگهی تغییرات مالکین آکام شهر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۰۱۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۵ که برابر تعهدنامه کتبی هیئت مدیره مبنی بر رعایت صحیح تشریفات آگهی دعوت به تائید و امضای کلیه اعضای هیئت مدیره قبلی موسسه رسیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گزارش هیئت مدیره توسط رئیس هیئت مدیره قرائت و بازرس موسسه گزارش خود را نسبت به تراز و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به مجمع ارائه و تراز عملکرد سال مالی xxx۴ با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت. جهت انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره آینده و همچنین بازرس اصلی و علی البدل: آقایان حسین راحمی نژاد باکدملی xxxxxxxxx۱ و انورپاشا باقرپور باکدملی xxxxxxxxx۴ و محمدصادقیان باکدملی xxxxxxxxx۶ و نصیر عمرانیان محمدی باکدملی xxxxxxxxx۹ و آقایان بهروز دمیرچی باکدملی xxxxxxxxx۱ و سیداحمد هاشمیان باکدملی xxxxxxxxx۶ و محمدرضا نادری باکدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان علی رضا ارجوند باکدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال بر اساس ماده ۲۸ اصلاحیه اساسنامه و همچنین آقایان منوچهر زندی باکدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و احمد ناصری باکدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال طبق ماده ۴۰ اساسنامه و بند ۲ ماده ۲۰ اصلاحیه آن انتخاب گردیدند. با توجه به بند ۱ ماده ۲۰ اصلاحیه اساسنامه آقای بهروز دمیرچی باکدملی xxxxxxxxx۱ از بین اعضا اصلی هیئت مدیره بعنوان خزانه دار انتخاب گردید. روزنامه شرق از طرف مجمع عمومی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12837443
آگهی تغییراتحسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۲/xxx۵ و مجوز جامعه حسابداران رسمی به شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۰/۲/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهر زندی باکدملی xxxxxxxxx۲ و آقای حسن اسمائی با کدملی xxxxxxxxx۹ و خانم منیژه آریانپور با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضاب هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ماده ۲۹ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: سال مالی موسسه از روز اول دی ماه هر سال آغاز و در روز پایان آذر ماه سال بعد به پایان می‌رسد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12837459
آگهی تغییراتحسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/xxx۵ و مجوز جامعه حسابداران رسمی ایران به شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۰/۲/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهر زندی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیات مدیره و خانم منیژه آریانپور با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای حسن اسمائی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12285269
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند راه ابریشم ‌سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۷۷۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۴۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای منوچهر زندی ک.م xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12247719
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۹۸۷ وشناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی بهبود سیستم های حسابرسین به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی منوچهر زندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی عباس ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی ۲۹/۱۲/xxx۳ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9384488
آگهی تغییرات شرکت تعاونی معدنی فرآروی به‌شماره‌ثبت ۱۱۸۳۸۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۶۱۹۶۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۳ ومجوز شماره xxx۲۳مورخه ۱۸/۰۴/۹۳وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی معاونت امور تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۲بتصویب رسید.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. سرمایه شرکت از مبلغ xxx۰۰میلیون ریال به مبلغxxx۰۰میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مؤسسه حسابرسی حسابرسین بشناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و منوچهر زندی بشماره کدملی xxxxxxxxx۲بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636919
آگهی تغییرات شرکت تدبیر تراکنش ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۲۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۶۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۲ به تصویب رسید موسسسه حسابرسی وبهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین ش م xxxxxxxxx۹۱بسمت بازرس اصلی و حسابرس و اقای منوجهر زندی ک م xxxxxxxxx۲بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر النتشار دنیای اقتصاد جهت اگهی شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1633801
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی فرآورده‌های شیری پگاه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۲۹۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۸۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای منوچهر زندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610330
آگهی تغییرات شرکت بازار گستر پگاه منطقه سه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۶۹۰ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۸۹۰۳۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ شامل ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای منوچهر زندی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575876
آگهی تغییرات شرکت بهادران سنگ سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۰۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۵۰۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهبود سیستم های حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای منوچهر زندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569778
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای بهساز ملت شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۰۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۶۹۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/xxx۲ و مجوز بیمه مرکزی بشماره xxx۹۶/xxx/۹۳ مورخ ۴/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین ش م xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای منوچهر زندی ک م xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561874
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی سیمین ران نیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۹۴۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی وبهبود سیستمهای مدیریت به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی و منوچهر زندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۲بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537727
آگهی تغییرات شرکت بهادران سنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۵۰۸۱۷
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۳۰/۴/۹۲ اعلام می گردد موسسه حسابرسین ش م xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و منوچهر زندی ک م xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند، از قلم افتاده بدین وسیله اضافه و اصلاح می گردد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1554101
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص گروه مدیریت توسعه ساختمانی جام ملت در تاریخ ۳۰/۴/۹۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت:
خرید و فروش و واردات و صادرات کالاهای مجاز و انواع سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات داخلی و خارجی و یا تاسیس شرکتهایی بصورت وابسته و تابعه و انجام هر گونه معاملات داخلی و خارجی بمنظور تحقق اهداف فوق الذکر و انجام معاملات بازرگانی مجاز که بطور مستقیم با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد و خرید، اداره، ایجاد، توسعه و تکمیل واحدهای اقتصادی و تولیدی در بخش ساختمان و مسکن و همچنین خرید املاک برای ایجاد مستغلات و تاسیسات شرکت و سیاست گذاری و ارائه خط مشی برای فعالیتهای شرکتهای تابعه و نظارت و ارائه طریق در کلیه زمینه ها اعم از فنی، اقتصادی و حقوقی و اجاره، خرید، فروش، واردات، نقل و انتقال ماشین آلات ساختمانی و راهسازی و تولید مصالح ساختمانی، لوازم، تجهیزات و ساختمان و نیز تسطیح اراضی و ایجاد ساختمان بمنظور بهره برداری.
انجام خدمات و ساخت واحدهای مسکونی، صنعتی، کارگاهی، تجاری، اداری و خدماتی و تأمین و عرضه مواد و مصالح عمده ساختمانی مورد نیاز مجریان طرح های بزرگ ساختمانی با استفاده از ظرفیت بالقوه تولید کنندگان داخلی با مشارکت و همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی.
مشارکت و سرمایه گذاری در کارخانجات تولید مصالح ساختمانی و سایر شرکتهای مرتبط با موضوع شرکت و مدیریت ساخت هر گونه بنای ساختمان و تأسیسات از قبیل مسکونی، اداری، تجاری آموزشی و رفاهی و برنامه ریزی، طراحی و نظارت بر امور ساختمانی و پروژه های در دست ساخت و ایجاد شرکت پروژه جهت انجام امور ساخت و ساز واحدهای ساختمانی و مشارکت و سرمایه گذاری در خرید سهام سایر شرکتها و پروژه های ساختمانی. و ارائه خدمات مشاوره ای در طرحهای تولیدی و خدماتی. و انجام سایر امور مرتبط با پروژه های ساختمانی. و اخذ اعتبار و وام اعم از کوتاه مدت یا بلند مدت با شرایط مناسب از سیستم بانکی و موسسات مالی اعتباری مجاز و همچنین تضمین شرکتهای تابعه به هنگام استفاده از اعتبارات بانکها و موسسات اعتباری مجاز. و صدور هر گونه خدمات فنی ـ مهندسی و سرمایه گذاری در ساختمان و راهسازی، تولید مصالح ساختمانی و موارد مرتبط به خارج از کشور
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت: تهران خ قائم مقام فراهانی، روبروی تهران کلینیک، کوچه چهارم، پ ۱۴، طبقه چهارم کدپ xxxxxxxxx۳
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به xxx/xxx/۱۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳/xxx مورخ ۳/۴/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه قائم مقام فراهانی پرداخت گردیده است.
اولین مدیران شرکت:
۱. شرکت پی ریز بنیان مرصوص بهساز به ش ث xxxxxx به نمایندگی آقای امیر فرجامی به ش م xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
۲. شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد به ش ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای مجید غفوری روزبهانی به ش م xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره
۳. شرکت ساختمانی بانک ملت به ش ث xxx۰۴ به نمایندگی آقای علی محمدی فلاح به ش م xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره
۴. شرکت خدماتی بهسامان ملت به ش ث xxxxxx به نمایندگی آقای سید مهدی مقدسی به ش م xxxxxxxxx۷ سمت عضو هیئت مدیره
۵. شرکت بهساز مشارکتهای ملت به ش ث xxx۷۰ به نمایندگی آقای حبیب اله بوربور حسینبیگی به ش م xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شماره ثبت xxx۰ به عنوان بازرس اصلی.
آقای منوچهر زندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381173
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس سهامی عام شماره ثبت ۱۴۹۹۴ شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۷۲۸۴۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بعنوان بازرس اصلی، آقای منوچهر زندی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381680
آگهی تغییرات شرکت صدر معادن ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۲۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۴۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۸/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی حسابرسین شناسه ملی xxxxxxxxx۱ و آقای منوچهر زندی کد ملی xxxxxxxxx۲ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی xxx۱ و بمدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378101
آگهی تغییرات شرکت صدر معادن ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۲۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۴۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و منوچهر زندی کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149188
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی سیمین ران نیک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۹۴۱۶
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. شرکت معدنی آهن آجین بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و شرکت ندای رهاوی بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و شرکت مجتمع معادن سنگ چینی نی ریز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و شرکت کلات گوهر بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و شرکت معادن کاریز شهر بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146699
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته‌بندی فراورده‌های شیری پگاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۸۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای منوچهر زندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید..
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1127361
آگهی تغییرات شرکت کرمانیت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۵۳۷۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۸۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ صورت سود و زیان سال منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ تعیین بازرس: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین ش ملی xxxxxxxxx۹۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای منوچهر زندی به ش ملی xxxxxxxxx۲ عنوان بازرس علی البدل شرکت تعیین گردید.
۳ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065961
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت فرا راه اندیش سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۱۱۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۳۱۲۵۸
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۲/۹۲ موسسه حسابرسی بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و آقای منوچهر زندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021446
آگهی تصمیمات شرکت آرین شیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۸۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۲۹/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود و سیستمهای مدیریت حسابرسین به ش م xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی منوچهر زندی به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی سعیدی به ک م xxxxxxxxx۰ و مریم سعیدی به ک. م xxxxxxxxx۹ گروه صنعتی آرین سعید به ش م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی سینا سعیدی به ک. م xxxxxxxxx۲ مواد ۶۵ ۲ ۳۳ ۴۸ ۴۰ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/۹۱ علی سعیدی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مریم سعیدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 988181
آگهی تأسیس شرکت آرین جلارنگ سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۰۲/۱۲/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۲/۱۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار اقتصادی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: تهیه تولید تحقیق توسعه تجارت توزیع واردات و صادرات کلیه محصولات و کالاهای مجاز.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا بلوار گل آذین پ۲۰ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به ِپنج میلیون سهمxxx/۱ ریالی که تعداد پنج میلیون سهم با نام می باشد که مبلغxxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxxxx مورخ۲۸/۱۱/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه گلفام پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد..
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ شرکت گروه صنعتی آرین سعید سهامی خاص با نمایندگی خانم نسیم کجویی به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ خانم مژگان جلالیان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ خانم سمیه حسین پور به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره .
۴ـ ۵ـ آقای رضا شیرزاده موالو به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)
۵ـ ۵ـ آقای امیر سپهر به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)
۶ـ ۵ـ خانم فرزانه یگانه موسوی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ آقای منوچهر زندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 985921
آگهی تأسیس شرکت آرین تخته سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۱/۱۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۱۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار اقتصادی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: تهیه تولید تحقیق و توسعه تجارت توزیع واردات و صادرات کلیه محصولات و کالاهای مجاز.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا بلوار گل آذین پ ۲۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال منقسم به پنج میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پنج میلیون سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx مورخ ۲۸/۱۱/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه گلفام پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای علی سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ شرکت گروه صنعتی آرین سعید سهامی خاص با نمایندگی خانم حدیث کریمی نیا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم مژگان جلالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ خانم نسیم کجویی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)
۵ـ۵ ـ خانم مژگان جلالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریتی حسابرسین به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای منوچهر زندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 908673
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۹۵۱۷۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد تعاون ناجا به نمایندگی رسول گلستانه به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه گذاری مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی غلامرضا مهدوی هزاوه به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت ناجی پاس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی عباس اکبری پازوکی به کدملی xxxxxxxxx۵ و موسسه خدمات تامین اقلام مصرفی کارکنان ناجا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی علی قنبری به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت ناجی پوشش زاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی مجید ملکی ثانی به کدملی xxxxxxxxx۰ـ موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۰ رسول گلستانه بسمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا مهدوی هزاوه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید ملکی ثانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9868329
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تولید پیشرو انرژی آسیا سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۷۳۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۶۱۰۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین به عنوان بازرس اصلی، آقای منوچهر زندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 860624
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تولید پیشرو انرژی آسیا سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۷۳۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۶۱۰۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین به عنوان بازرس اصلی، آقای منوچهر زندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734043
آگهی تصمیمات شرکت آرین سیناسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۰۰۲۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۱۸۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ مژگان جلالیان به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت گروه صنعتی آرین سعید به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی محمد پورفتحی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۹۱ علی سعیدی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد پورفتحی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مژگان جلالیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706269
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بازرگانی پدیده دیمهسهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۰۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۲۳۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ و هیئتمدیره مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. هیئتمدیرهـ اختیارات خود را مندرج در بندهای ۱ـ۴ـ۶ـ۷ـ۹ـ۱۳ـ۱۶ از ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10556552
آگهی تصمیمات شرکت بهادران سنگ سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۰۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۵۰۸۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به ش م xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثـیرالانـتشار اطلاعات جـهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683927
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و معدنی سیمین ران نیکسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۷۶۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۹۹۴۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677992
آگهی تصمیمات شرکت بهادران سنگ سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۶۰۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۵۰۸۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به ش م xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثـیرالانـتشار اطلاعات جـهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659984
آگهی تصمیمات شرکت بازار گستر پگاه منطقه پنج سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10297843
آگهی تصمیمات شرکت بازار گستر پگاه منطقه پنج سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۸۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۳۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651815
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی معدنی فراروی به شماره ثبت ۱۱۸۳۸۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۶۱۹۵۴۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۱/۳/۹۱ و تائیدیه شماره xxx۴۷ مورخه ۱۰/۴/۹۱ (وزارت تعاون) کار و رفاه اجتماعی در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: محمد مجتهدزاده به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ محمود برادران انارکی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ محمدرضا عسگری فر به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و ماشاله حسنی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/۱۲ میلیون ریال به مبلغ xxx/۱۵ میلیون ریال افزایش یافت. طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۴/۹۱ محمد مجتهدزاده به عنوان رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریفر به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محمود برادران انارکی به عنوان منشی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10282483
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی معدنی فراروی به شماره ثبت ۱۱۸۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۹۵۴۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۱/۳/۹۱ و تائیدیه شماره xxx۴۷ مورخه ۱۰/۴/۹۱ (وزارت تعاون) کار و رفاه اجتماعی در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: محمد مجتهدزاده به کدملی xxxxxxxxx۷ محمود برادران انارکی به کدملی xxxxxxxxx۲ محمدرضا عسگری فر به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و ماشاله حسنی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/۱۲ میلیون ریال به مبلغ xxx/۱۵ میلیون ریال افزایش یافت. طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۴/۹۱ محمد مجتهدزاده به عنوان رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریفر به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محمود برادران انارکی به عنوان منشی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 628234
آگهی تصمیمات شرکت کرمانیت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۷۱۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۹۸۸۳۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9754265
آگهی تصمیمات شرکت کرمانیت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۷۱۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۹۸۸۳۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9670534
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های غذایی پدیده دیمه سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۵۹۰۷۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۹۲۳۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10411125
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای بهساز ملت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۶۹۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به عنوان بازرس اصلی، آقای منوچهر زندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۸/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 611760
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های غذایی پدیده دیمه سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۵۹۰۷۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۹۲۳۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 608483
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای بهساز ملت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۰۹۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۶۹۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به عنوان بازرس اصلی، آقای منوچهر زندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۸/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 543840

آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شماره ثبتxxx۰
و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ موسسه مزبورکه درتاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن اسمائی به کدملی xxxxxxxxx۹ و منوچهر زندی به کدملی xxxxxxxxx۲ و منیژه آریانپور به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ منوچهر زندی به سمت رئیس هیئت مدیره، منیژه آریانپور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسن اسمائی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و مکاتبات اداری امضا امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 514966

آگهی تصمیمات شرکت آرین سینا
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۷/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 516382

آگهی تصمیمات شرکت آرین شیمی سهامی خاص
به شماره ثبت xxx۰۸ و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۷/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سینا سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از گروه صنعتی آرین سعید به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و علی سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۰ و مریم سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۷/۹۰ علی سعیدی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مریم سعیدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سینا سعیدی بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10235528
آگهی تصمیمات شرکت آرین سیناسهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۱۸۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۷/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9549685
آگهی تغییرات شرکت آفتاب فولاد خمین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۸۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۵۸۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین به عنوان بازرس اصلی، آقای منوچهر زندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۳/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 501480

آگهی تغییرات شرکت آفتاب فولاد خمین
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین به عنوان بازرس اصلی، آقای منوچهر زندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۳/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9909791
آگهی تصمیمات شرکت بهادران سنگ سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۶۰۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۵۸۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ماشااله شریف به کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ محمدعلی برهانی‌علمداری به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ عباس محمد‌نظامی به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۰ ماشااله شریف به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدعلی برهانی‌علمداری به سمت نایب رئیس هیئت‌‌‌‌مدیره و عباس محمدنظامی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته ،برات با امضاء دو نفر از سه نفر اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات بندهای ۱ـ۴ـ۷ـ۱۱ـ۱۲ـ ۱۳ ـ ۱۷ـ ۱۸ از ماده ۴۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9794680
آگهی تصمیمات شرکت تهران بتون سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۶۰۹۳و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۸۴۷۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کد ملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9861212
آگهی تغییرات شرکت صنعت نصر معدن سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۷۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۱۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به عنوان بازرس اصلی، آقای منوچهر زندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۱/۷/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ابوالفضل قنبرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حسین منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای غلامرضا مهدوی‌هزاوه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای رسول گلستانه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای حسین ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۲۱/۷/xxx۱.

در تاریخ ۰۸/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10679976
آگهی تصمیمات شرکت آرین شیمی سهامی خاص‌به شماره ثبت ۹۲۵۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۶۸۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۷/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سینا سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از گروه صنعتی آرین سعید به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ و علی سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۰ و مریم سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۷/۹۰ علی سعیدی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و مریم سعیدی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سینا سعیدی بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق رئیس هیئت‌مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10722938
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی معدنی فراروی به شماره ثبت۱۱۸۳۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۱۹۶۴۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ۱/۴/۹۰ و تائیدیه شمارهxxx۸۹ مورخ۲۹/۴/۹۰ اداره کل تعاون استان تهران(وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: صورنهای مالی سال۸۹ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کد ملیxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی ابدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. سرمایه شرکت به مبلغxxx/xxx/xxx/۱۲ تغییریافت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10730821
آگهی تغییرات شرکت صنعت نصر معدن سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۷۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۱۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به عنوان بازرس اصلی، آقای منوچهر زندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۲/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10927215
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای بهساز ملت سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۰۹۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۷۶۹۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به عنوان بازرس اصلی، آقای منوچهر زندی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۷/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10962252
آگهی تصمیمات شرکت آرین سینا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۰۰۲۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۱۸۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ مژگان جلالیان به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت گروه صنعتی آرین سعید به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی محمد پورفتحی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۵/۹۱ علی سعیدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد پورفتحی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مژگان جلالیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق رئیس هیئت‌مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11158193
آگهی تصمیمات شرکت معدنجو سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۰۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۶۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11195724
آگهی تصمیمات شرکت آرین شیمی سهامی خاص ثبت شده به شماره۹۲۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۸۲۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۱/۷/۸۹ و تنفسهای مربوطه شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی سعیدی به ش ملی xxxxxxxxx۰ و مریم سعیدی به ش ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت گروه صنعتی آرین سعید به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی فرهاد طالعی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۷/۸۹ علی سعیدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و مریم سعیدی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فرهاد طالعی به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی آرین سعید به عنوان عضو هیئت‌مدیره و اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء متفق رئیس هیئت‌مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11228586
آگهی تصمیمات شرکت هلیکوپتری ایران سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۸۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۹۵۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11256047
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی و معدنی سیمین ران نیک سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۷۶۲۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۹۹۴۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11515551
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنایع خودرو سهامی‌خاص ثبت‌شده‌بشماره ۵۶۳۲۰ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۰۱۴۱۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11530792
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۹۵۱۷۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۹/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد تعاون ناجا به نمایندگی رسول گلستانه به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی غلامرضا مهدوی‌هزاوه به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت ناجی پاس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی عباس اکبری‌پازوکی به کدملی xxxxxxxxx۵ و موسسه خدمات تامین اقلام مصرفی کارکنان ناجا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی علی قنبری به کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت ناجی پوشش زاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی مجید ملکی‌ثانی به کدملی xxxxxxxxx۰ـ موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۰ رسول گلستانه بسمت رئیس هیئت‌مدیره و غلامرضا مهدوی‌هزاوه بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مجید ملکی‌ثانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11598854
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین ‌به شماره ثبت۶۸۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ موسسه مزبورکه درتاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن اسمائی به کدملی xxxxxxxxx۹ و منوچهر زندی به کدملی xxxxxxxxx۲ و منیژه آریانپور به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ منوچهر زندی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، منیژه آریانپور به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، حسن اسمائی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه و مکاتبات اداری امضا امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11846238
آگهی تصمیمات شرکت صنعت و معدنی سیمین ران نیک سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۷۷۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۹۴۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهبود سیستمهای مدیریت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بسمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11861520
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بازرگانی پدیده دیمه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۲۳۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. هیئت مدیره ـ اختیارات خود را مندرج در بندهای ۱ـ۴ـ۶ـ۷ـ۹ـ۱۳ـ۱۶ از ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11876465
آگهی تصمیمات شرکت آین سینا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۰۰۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۱۸۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۷/۸۹ و تنفسهای مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت بازرس اصلی و منوچهر زندی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12000465
آگهی تاسیس شرکت دیبا انرژی سینا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۳/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۳/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ایران آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تحقیق، تولید و توسعه دانش فنی بازیابی انواع مواد اولیه، میانی محصول در زمینه صنایع رنگ، پلیمر، شیمیایی، پتروشیمیایی، سلولزی، معدنی و رنگهای عایق حرارتی طراحی و خدمات مهندسی پایه و تفصیلی، نظارت، مشاوره، تامین و تدارک، ساخت، نصب تاسیسات و ماشین‌آلات، انجام عملیات ساختمانی و عمرانی، پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی، بهره‌برداری، مدیریت تولید، تعمیر و نگهداری کارخانجات مذکور محصولات با استفاده از دانش بومی، جذب و گسترش و انتقال دانش تکنولوژی و ارائه خدمات مرتبط با فروش تکنولوژی و انجام آموزشهای پرسنل شرکت مربوطه، خرید تکنولوژی از منابع داخلی و خارجی، خرید و فروش دانش فنی مورد بحث صنایع شیمیایی و صنایع جانبی ـ انجام فعالیتهای بازرگانی مجاز در داخل و خارج از کشور خرید و فروش، واردات و صادرات مواد اولیه و محصولات مورد نیاز شرکت ـ فروش و توزیع فرآورده‌ها و محصولات شرکت در داخل و خارج از طریق صدور آنها ـ صادرات و واردات و فرآوری مواد خام، نیمه ساخته، ساخته شده، تجهیزات و دستگاههای تولید و سیستم‌های اندازه‌گیری خاص ـ مبادرت به خرید و فروش اموال منقول و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی ـ اخذ تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری و بازرگانی در حدود موضوع شرکت ـ مدیریت پیمانکاری طرحها در زمینه نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع شیمیایی، سلولزی و معدنی و خدمات مهندسی و پیمانکاری ـ اخذ و تاسیس نمایندگی در خارج و داخل کشور جهت توسعه فعالیتهای شرکت ـ تاسیس واحدهای تولیدی و خدمات مهندسی مورد نیاز در راستای تکمیل زنجیره گسترش فعالیتهای شرکت ـ به طور کلی اقدام به هرگونه فعالیتی طبق مقررات جاری کشور که بطور مستقیم و غیرمستقیم به هر یک از موضوعات فوق و مربوط به شرکت به نحوی از انحا مفید یا نافع باشد مبادرت نماید.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ سهروردی خ سینک پلاک ۲۴ طبقه سوم ـ تلفن xxxxxxxxx۷۴ ـ کد پستی xxxxxxxxx۴.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به ششصد و بیست و سه میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ششصد و بیست و سه میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۹/۳/۹۰ نزد بانک صنعت و معدن شعبه گسترش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۷۰ با نمایندگی آقای سید سعید قاضی‌طباطبایی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ شرکت پیشتازان توسعه صنعتی آریا سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای علیرضا منیری‌ابیانه به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای علی‌اصغر دارابی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ ۵ـ آقای صفدرعلی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ‌ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ـ شرکت سازمان مدیریت صنعتی سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۹۲ با نمایندگی آقای ناصر سبحانی‌گاوگانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ـ آقای علی‌اصغر دارابی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره منتخب سهامداران گروه ب با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیئت‌مدیره و منتخب سهامداران گروه ب و یکی از اعضای هیئت‌مدیره منتخب سهامداران گروه الف با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای منوچهر زندی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات